ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)"

Transkript

1 Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte sit ændringsforslag i Forslaget gør alle rådighedsvagter til ikke-arbejdstid. Referenceperioderne kan forlænges ved lov eller ved kollektive overenskomster. Kompensation for manglende hvileperioder kan udskydes i 72 timer. Direktivets mulighed for en opt out vedrørende en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer indsnævres lidt. Europaparlamentet (EP) vedtog betænkning i maj EP foreslår et kompromis, hvor opt out bestemmelsen udfases over 3 år. Passiv rådighedstid betragtes som arbejdstid, medmindre andet følger af national lovgivning eller overenskomster. Arbejdstiden skal opgøres pr. person, uanset hvor mange ansættelsesforhold den pågældende har. Forhandlingerne i Ministerrådet har været meget langvarige på grund af blokerende mindretal. Frankrig, Spanien, Sverige m.fl. ville afskaffe opt out bestemmelsen. UK, Tyskland, Irland og DK ville gøre passive rådighedsvagter til ikke arbejdstid. UK m.fl. ville beholde opt out bestemmelsen. Den 10. juni 2008 meget tidligt om morgenen lykkedes det for det slovenske formandskab at opnå politisk enighed i Ministerrådet om et kompromis. Inaktiv rådighedsvagt skal som udgangspunkt ikke tælle som arbejdstid, medmindre at lovgivning eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter siger noget andet. Der kan fortsat indgås individuelle aftaler på virksomhederne om en maksimal arbejdsuge på over 48 timer, men mulighederne indskrænkes en anelse. En aftale kan aldrig overstige 60 timer, og den må først indgås, når en arbejdstager har været ansat i mere end en måned. Desuden har arbejdstageren en fortrydelsesret på et halvt år. Flere af Rådets medlemmer giver udtryk for, at de nok har tiltrådt eller undladt at stemme imod kompromiset, men at de meget gerne havde set en større beskyttelse af lønmodtagerne. Ministerrådets enighed blev imidlertid forkastet af Europaparlamentet ved en afstemning i plenum den 17. december EP ønsker opt out muligheden i direktivet vedrørende den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer udfaset senest 3 år efter vedtagelsen. Desuden vil EP fastholde, at alle rådighedsperioder skal medregnes i arbejdstiden. Den 27. april 2009 brød forligsforhandlingerne mellem Ministerrådet og Europaparlamentet sammen. Et blokerende mindretal af lande UK, Tyskland og visse øst- og centraleuropæiske medlemsstater ville ikke være med til at udfase opt out bestemmelse. Europaparlamentet ville ikke være med til at holde passive rådighedsvagter uden for beregningen af arbejdstiden. Det ville være et tilbageskridt i forhold til EF-Domstolens afgørelser. Forligsparterne kunne heller ikke blive enige om, hvordan den 1

2 samlede arbejdstid skal beregnes, når en ansat har flere arbejdsgivere. Resultatet er, at det nuværende arbejdstidsdirektiv fortsat består. Det er set med ANE s øjne bedre end en vedtagelse af Ministerrådets ændringsforslag. Men det er ikke uproblematisk. Med hensyn til opt out bestemmelsen er risikoen, at stadig flere medlemslande vil benytte denne mulighed for at forlænge den ugentlige arbejdstid. Den 24. marts 2010 har Kommissionen sendt en bred høring til de europæiske parter. Kommissionen stiller 7 spørgsmål, herunder om parterne har nogle innovative idéer, som kan bringe forslaget videre. Et andet spørgsmål er, om parterne er interesseret i en dialog om forslaget, eller om de kan forestille sig løsninger, som ikke kræver EU-lovgivning. Det er til at forudse, at arbejdsgiverne i BusinessEurope og CEEP ønsker et mere fleksibelt direktiv. ETUC har i begyndelsen af juni 2010 svaret, at det eksisterende direktiv skal ændres, så opt out regelen forsvinder og således, at der ikke er tvivl om, at rådighedsvagter er arbejdstid, som fastslået af EU-Domstolen. Kommissionen har i december 2010 sendt sin 2. høring til arbejdsmarkedets europæiske parter. Kommissionen spørger om en ændring af direktivet skal begrænses til on-call time og hvileperioder, eller om der også er behov for yderligere ændringer. Kommissionen har på den ene side opgivet at fjerne opt out bestemmelsen, som giver medlemsstater mulighed for at tillade fravigelser af den maksimale ugentlige arbejdstid ved aftaler mellem arbejdsgivere og individuelle arbejdstagere. Det er ikke muligt at opnå det nødvendige kvalificerede flertal i Ministerrådet. Kommissionen vil fastholde, at rådighedsvagter på arbejdspladsen er omfattet af arbejdstiden, men der er behov for undtagelser i visse brancher for eksempel læger og brandvæsen. Hvis arbejdstageren står til rådighed i hjemmet (tilkaldevagt), vil Kommissionen ikke anse det som arbejdstid. Dog kan den enkelte medlemsstat fastsætte mere gunstige regler for lønmodtagerne. Med hensyn til daglige og ugentlige hvileperioder ønsker Kommissionen at fastholde afgørelserne fra EU-Domstolen, men erkender at der er behov for undtagelser byggende på objektive grunde. Kommissionen nævner ingen eksempler på objektive undtagelser. Set med ingeniørernes øjne er det interessant, at Kommissionen blandt mulige ændringer i direktivet foreslår en stramning af artikel 17, så arbejdsgiverne får vanskeligere ved at fastsætte undtagelser for højere funktionærer for eksempel ingeniører. Kommissionen spørger endelig parterne, om de vil være parate til at forhandle en europæisk aftale. ANE s styrelse vedtog den 9. februar 2011 en fælles holdning til Kommissionens høring. Kommissionens udspil sikrer ikke ingeniørernes 2

3 maksimale arbejdstid i tilstrækkeligt grad, men der er tale om vigtige skridt i den rigtige retning. Eksempelvis foreslår Kommissionen en begrænsning i arbejdsgivernes ret til at holde højere funktionærer uden for direktivets beskyttelse. Den politiske situation er fastlåst. Hvis det nuværende direktiv ikke ændres, vil stadig flere lande benytte muligheden for at udnytte den såkaldte opt out bestemmelse, som giver medlemsstaterne mulighed for at lade arbejdsgiverne indgå frivillige aftaler om længere arbejdstid med de individuelle arbejdstagere. ANE opfordrer derfor de europæiske parter (BusinessEurope og ETUC) til at forhandle en europæisk aftale med henblik på at finde et mere optimalt kompromis. Den 14. november 2011 har BusinessEurope, CEEP og ETUC sendt et fælles brev til Europa-Kommissionen. Parterne meddeler, at de er parate til at forhandle en aftale om ændring af arbejdstidsdirektivet. Hensigten er at opnå enighed om en aftale, som kan ophøjes til europæisk lov via en efterfølgende beslutning i Ministerrådet. Første forhandlingsmøde finder sted den 8. december herefter har de europæiske parter 9 måneder til at forsøge at blive enige om en aftale. Fristen kan eventuelt forlænges, hvis parterne anmoder herom. Der er ingen tvivl om, at det bliver meget vanskeligt for parterne at blive enige. De europæiske arbejdsgivere i BusinessEurope og CEEP har hele tiden været parate til at forhandle, men de støtter opt out bestemmelsen i det nuværende direktiv og vil helst alene drøfte rådighedsvagter (on-call time) og kompenserende hvileperioder. ETUC har tidligere udtalt, at de kun vil forhandle, hvis følgende krav opfyldes: Opt out bestemmelsen i direktivet skal udfases og forsvinde De nuværende referenceperioder beholdes uændrede EU-domstolens retspraksis vedrørende on-call time kodificeres Det kodificeres, at direktivet gælder den enkelte arbejdstager uanset antallet af arbejdsgivere Parterne har holdt enkelte forhandlingsmøder. Fokus ligger i første omgang på bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv samt på sektorspecifikke arbejdsforhold for eksempel i redningstjenester, politiet, byggeri og andet. Parterne har besluttet, at forhandlingerne skal foregå i absolut fortrolighed, men alligevel er de endnu ikke blevet enige om forhandlingen af vanskelige spørgsmål som opt out og rådighedstjenester. Disse spørgsmål vil derfor først blive taget op så sent som muligt. Parterne har anmodet Kommissionen om at forlænge forhandlingsfristen. Kommissionen har forlænget fristen til udgangen af Kommissionen har understreget, at man ikke kan forlænge fristen ud over december Kommissionen skal nemlig bruge første halvår 2013 til at fremlægge forslag og gennemføre forhandlinger i EU. Begrundelsen er, at Europa-Parlamentet 3

4 ikke vil modtage nye forslag efter sommerferien 2013 på grund af nyvalg. Hvis parterne ikke kan blive enige, vil Kommissionen derfor fremsætte sit eget forslag i første halvår På arbejdsgiversiden er der uenighed. CEEP og UEAPME synes mere interesserede i et kompromis end BusinessEurope. Kilder har beskrvet forhandlingerne mellem ETUC og BusinessEurope som en dans på stedet, hvor man håber, at modparten vil få skylden for at stoppe forhandlingerne. Som ventet brød forhandlingerne derfor sammen i midten af december Generalsekretær Bernadette Ségol fra ETUC meddelte arbejdsgiverne, at deres sidste tilbud ikke er godt nok. EFS forlanger, at arbejdsgiverne betragter maksimal arbejdstid som et spørgsmål sundhed og sikkerhed. Det er i overensstemmelse med direktivets hjemmel i Traktaten og med EU-Domstolens fortolkning vedrørende rådighedsvagter. Arbejdsgiverne BusinesEurope og CEEP beklager i en fælles udtalelse, at ETUC har opgivet forhandlingerne. Arbejdsgiverne mener, at de har fremsat imødekommende forslag, som ETUC har afvist. Det er nu op til Kommissionen at fremsætte eget forslag til ændring af direktivet formentligt med skyldig hensyn til forhandlingerne mellem de europæiske parter. Et forslag fra Kommissionen vil formentligt ikke foreligge før efter valget til Europa-Parlamentet og udpegningen af en ny Kommission i Der er intet nyt om Kommissionens planer, og forslaget er ikke nævnt i Kommissionens arbejdsprogram for Kommissionen ser på tilbagemeldingerne fra den igangværende høring. Et udspil ventes tidligst i andet semester af Direktivforslag om overførsel af supplerende pensionsrettigheder COM(2005) 507 Kommissionen fremsatte forslaget til direktiv om supplerende pensionsordninger i Det skal fjerne barrierer for den fri bevægelighed. Forslaget indeholder minimumsbestemmelser, som lægger loft over adgangskrav (karensperioder og lignende) til supplerende pensioner. Det sikrer ret til overførsel af indbetalte pensionsmidler mellem alle EU-lande, når en arbejdstager skifter job og stiller krav om fair regulering af hvilende pensionsopsparing. På grund af store forskelle mellem medlemsstaternes supplerende pensionsordninger har det været umuligt at nå til enighed i Ministerrådet. Et kompromisforslag har koncentreret indholdet om en fair regulering af hvilende opsparing. Vedtagelse kræver enstemmighed i Ministerrådet. Tyskland, Østrig og Luxembourg vil ikke acceptere en optjeningsperiode på under 5 år, før der åbnes for adgang til udbetaling. Tyskland vil også fastholde en minimumsalder for adgang på 25 år. NL blokerer, fordi kompromiset på den måde bliver udvandet og indholdsløst. Kommissionen har den 7. juli 2010 vedtaget en grønbog om pensioner 4

5 KOM(2010)365:Sikre, tilstrækkelige og, bæredygtige pensionssystemer i Europa, som blandt andet slår fast, at det er op til medlemsstaterne selv at fastsætte alderen for pension. Grønbogen stiller en række spørgsmål inden for 3 hovedtemaer Bedre balance mellem tiden på arbejdsmarkedet og tiden på pension (EU2020) Problemer for den fri bevægelighed når personer skifter job eller flytter til et andet land Problemer når pensionsselskaberne er i krise Den ungarske kommissær Lászlo Andor ønsker arbejdsmarkedets parter inddraget i diskussionen om grønbogen. Senere vil Kommissionen analysere alle indkomne bidrag og fremsætte mere konkrete forslag. Kommissionen har den 7. juli 2010 udsendt grønbogen Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa. Den er et oplæg til en bred debat om udfordringerne for pensionssystemerne i medlemsstaterne, og hvad EU kan gøre for at opnå tilstrækkelige og bæredygtige pensioner. Kommissionen vil gerne sikre, at udviklingen tager hensyn til målene i EU-strategien EU2020 for vækst og beskæftigelse. Blandt udfordringerne er den økonomiske krise, som vil øge risikoen for pensionernes bæredygtighed. Grønbogen indeholder en række spørgsmål til medlemsstaterne og offentligheden. Den 16. februar 2012 har Kommissionen vedtaget en hvidbog om en dagsorden for passende, sikre og bæredygtige pensioner COM(2012) 55. Hvidbogen indeholder en række anbefalinger til reform af de nationale pensionssystemer og en række forslag til, hvordan EU kan støtte medlemsstaternes arbejde. Blandt anbefalingerne til medlemsstaterne er: Pensioner skal tilpasses den voksende levealder Adgangen til tidlig pension skal begrænses Vi skal arbejde længere kombineret med livslang læring og særlige ordninger for ældre arbejdstagere Ligestillingen mellem mænd og kvinder skal forbedres Supplerende pensionsordninger skal fremmes Kommissionen kan blandt andet støtte medlemsstaterne på følgende områder: Lovforslag om funktionen af det indre marked og beskyttelse af arbejdstagere Økonomisk støtte især gennem den europæiske socialfond Koordinering gennem strategien for vækst og beskæftigelse EU Kommissionen opfordrer alle ikke mindst arbejdsmarkedets parter til 5

6 at tage de nødvendige initiativer. ANE har gennem UNI Europa P&M bidraget til et svar på Kommissionens høring. Svaret findes på ANE s hjemmeside. Det er vigtigt at fjerne barrierer for den fri bevægelighed af lønmodtagere (ingeniører), men medlemsstaterne må have tilstrækkelige muligheder for at tilpasse deres pensionssystemer til den demografiske og økonomiske udvikling. I juli 2013 er der sket et gennembrud i forhandlingerne af forslaget til direktiv fra 2005 om supplerende pensionsrettigheder. Ministerrådet (Employment) er nået frem til en generel indstilling, som alle medlemslande har accepteret mere eller mindre godvilligt. Baggrunden er nogle tilpasninger i forslaget og ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten, som har gjort det muligt at droppe det dobbelte retsgrundlag til fordel for en enkelt artikel, som betyder, at forslaget kan vedtages med kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed. Det har sammen med opfordringer fra Det Europæiske Råd sat skub i forhandlingerne. Den generelle indstilling medfører, at der ikke kan stilles krav om en vis alder, før man kan blive omfattet af eksisterende pensionsordninger på arbejdsmarkedet i EU. Selvom man bliver omfattet af ordningen fra første dag i jobbet, kan der til gengæld stilles krav om en karensperiode på op til 2-3 å, før man får adgang til udbetaling af ydelser, når man når til pensionsalderen. Direktivet vedrører alene de vandrende arbejdstagere, som tager job i forskellige EU-lande. Vandringer inden for et bestemt EU-land er omfattet af de nationale regler. Som nævnt ovenfor, var det især Holland, der var utilfreds med indholdet og blokerede for en vedtagelse. Da enstemmighed ikke længere kræves, har Holland opgivet sin modstand, Også Sverige og Danmark har længe været betænkelige ved indholdet. Da aldersgrænsen bortfaldt, opgav Sverige sin modstand. Danmark har stemt for den generelle holdning på den betingelse, at der tilføjes en tekst i præamblen, som understreger arbejdsmarkedets parters autonomi. I Danmark er pension i meget høj grad et overenskomstmæssigt spørgsmål. Med det nye hjemmelsgrundlag og kvalificeret flertal, skal Europa- Parlamentet være medbestemmende. Forslaget ventes derfor sendt til trialog-forhandlinger. Hvis Europa-Parlamentet kan acceptere Rådets indstilling, kan forslaget vedtages endeligt meget hurtigt. Hvis Parlamentet har flere indvendinger, er det spørgsmålet, om en endelig vedtagelse kan finde sted før efter valget af nyt Europa-Parlament og udpegning af ny Kommission i sommeren Direktivforslag om en Der er tale om forslag til ændring af direktivet 92/85 om barselsorlov 6

7 bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv COM(2008) 601 og ophævelse af 86/613 om selvstændiges erhverv. Sidstnævnte forslag vil give selvstændige kvinder adgang til barselsorlov på linje med ansatte. Også ægtefæller, og registrerede partnere vil blive omfattede. Det førstnævnte forslag vil forlænge retten til barselsorlov fra 14 til 18 uger, og det anbefales, at det sker med fuld løn. Ansatte kvinder vil samtidigt få større mulighed for selv at placere tidspunktet for orloven. Det er fortsat meget vanskeligt at blive enige i forhandlingerne mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet (EP). EP støtter en forlængelse af barselsorloven og insisterer på at udvide og øremærke en del af den til fædre. Det er i overensstemmelse med den fælles holdning, som ANE s bestyrelse vedtog den 12. november Flertallet i Ministerrådet opfordrer Kommissionen til at trække forslaget tilbage. Enkelte lande som Sverige og Finland bakker dog op om kravene fra EP. I sit arbejdsprogram for 2015 se Annex II oplyser Kommissionen, at hvis ikke forslaget er vedtaget inden 6 måneder, vil det blive trukket tilbage, og Kommissionen vil overveje et alternativt forslag. 7

8 Forslag til EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 348 final} {SWD(2012) 349 final} Kommissær Vivian Reding præsenterede sammen med 5 andre kommissærer den 14. november 2012 Kommissionens nye direktivforslag COM(2012) 614. Hensigten er at sikre, at begge køn sidder på mindst 40 % i børsnoterede selskabers bestyrelser. Medlemsstaterne er forpligtet til at nå målet senest i Virksomheder domineret af det offentlige skal dog opfylde målet i Metoden er at give fortrinsret til det underrepræsenterede køn, når ansøgerne er lige kvalificerede. Forslaget omfatter ikke SMV med under 250 ansatte. I alt forventes forslaget at berøre cirka selskaber i EU. I dag sidder mænd ifølge Kommissionen på 85 % af bestyrelsesposterne og på 91,1 % af de ledende poster i EU. Kommissionen argumenterer, at udviklingen er gået i stå i alle medlemsstater, som ikke har indført national lovgivning om fremme af flere kvinder i selskabsbestyrelser. Bemærk at Norge, som har gennemført særlig lovgivning, ligger højest af alle med hensyn til antallet af kvinder i bestyrelserne. Kommissionen anvender traktatens artikel 157, stk. 3 om ligeløn og ligebehandling som hjemmel for forslaget. Rådets Juridiske Tjeneste hævder i en note fra marts 2013, at denne hjemmel falder uden for det område, som direktivforslaget vedrører. Kommissionens Juridiske Tjeneste er imidlertid uenig jf. Staff Working Document 12581/13 fra den 22. juli Europa-Parlamentet vil heller ikke bøje sig for Rådets juridiske sagkundskab. Spørgsmålet er, om en afgørelse fra EU-Domstolen bliver nødvendig? Den 20. november 2013 stemte Europa- Parlamentet massivt for Kommissionens forslag. Arbejdsmiljø EU-Strategi for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen ( ) ANE har ikke vedtaget nogen fælles holdning til forslaget. I et svar til formanden for IN Arve Bakke har kommissær Andor den 10. juli 2012 oplyst, at Kommissionen er i færd med at evaluere den nuværende EU-strategi Resultatet vil blive fremlagt i løbet af efteråret. Dernæst vil Kommissionen udsende en offentlig høring med forslag til prioriteter. Her vil arbejdsmarkedets parter blive inddraget. Kommissæren oplyser i en bisætning, at den interinstitutionelle agenda vedrørende reduktion af administrative byrder, ikke vil få negativ indflydelse på beskyttelsen af sikkerhed og sundhed. Kommissionen har i foråret 2013 fremlagt en evaluering af det tidligere arbejdsprogram. Det er uvist, hvornår Kommissionen er klar til at fremlægge et nyt. I september 2013 har Europa-Parlamentet vedtaget en beslutning, som opfordrer Kommissionen til at levere det handlingsprogram, den har lovet. 8

9 Som følge heraf og efter en bred høring har Kommissionen i december 2013 besluttet at forberede et nyt forslag til handlingsprogram om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Programmet forberedes i 2014 med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og lanceres i 2015 efter valget af nyt Europa-Parlament og udpegning af en ny Europa-Kommission. ANE vil i det forberedende arbejde fokusere særligt på stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejdsliv og privatliv (worklife management). Kommissionen har den 6. juni 2014 fremlagt et strategipapir om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen til høring, som ANE vil se nærmere på! Umiddelbart er papiret en tynd kop te. Der peges på vigtige områder som problemer med nye teknologier, stress og psykisk arbejdsmiljø, men der stilles ingen forslag. Papiret ligner mere et oplæg til debat end et forslag med løsninger. Kommissionen er parat til at drøfte papiret med arbejdsmarkedets parter og andre interesserede. Kommissionen er i færd med at gennemføre en evaluering af den eksisterende EU-lovgivning vedrørende sikkerhed og sundhed. Den skal afsluttes i slutningen Derefter vil (den nye) Kommission i løbet af 2016 foreslå ændringer, som først og fremmest skal fjerne administrative byrder for SMV. Kommissionen henviser udtrykkeligt til REFIT programmet. ANE har rettet henvendelse til UNI Europa P&M og udtalt kritik af strategipapiret. Det er fuldstændigt legitimt at lette og forenkle administrative byrder på SMV, men det må ikke underminere europæiske minimumsregler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. De europæiske føderationer har etableret en arbejdsgruppe, som skal koordinere fælles input. ANE s styrelse har den 24. september 2014 vedtaget en fælles holdning til Kommissionens strategiplan for sikkerhed og sundhed Rådet (beskæftigelsesministre) har planlagt vedtagelsen af formandskabskonklusioner i marts 2015, som blandt andet skal imødegå kritikken fra arbejdstagernes organisationer. Ensidigt gentaget arbejde Kommissionen har allerede i sit lovprogram for 2008 bebudet et lovforslag om beskyttelse af arbejdstagere ved ensidigt gentaget arbejde (musculo-sceletal disorders at work). Hensigten er at øge beskyttelsen og at samle bestemmelser, som i øjeblikket er spredt i forskellige direktiver. I april 2011 oplyser Kommissionen, at den er lige på trapperne med forslaget, men det er endnu ikke kommet. I juni 2012 har ETUC mistet tålmodigheden. En pressemeddelelse opfordrer Kommissionen til snarest at fremlægge forslag, som gennemfører den nødvendige beskyttelse af mange lønmodtagere. Kommissionen har i initiativet Refit for Growth omtalt nedenfor oplyst, at den vil opgive at fremsætte forslaget. Spørgsmålet om ensidigt gentagt arbejde er dog nævnt som en udfordring i det ovennævnte strategipapir om 9

10 sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Arbejde med magnetiske felter Refit for Growth IP/13/891 Rådet (beskæftigelsesministre) er tæt på enighed om ændringer i direktivet om beskyttelse af arbejdstagere, som er udsat for magnetisk stråling på arbejdspladsen. Kun Tyskland har forbehold. Begrundelse er, at den foreslåede målingsmetode ifølge tysk opfattelse vil ramme bilindustrien hårdt. Direktivet har især betydning for arbejde i sundhedssektoren (MR-scannere), avancerede svejseanlæg, møbelindustri og arbejde tæt ved højspændingsledninger. Forslaget fastsætter særlige grænseværdier. Kommissionen har i oktober 2013 fremlagt et forslag til forenkling af gældende regler med henblik på at fjerne administrative byrder især for små- og mellemstore virksomheder (SME). Forslaget lægger op til en generel gennemgang af hele EUlovgivningen om arbejdsmiljø (rammedirektivet 89/391 og 23 tilhørende særdirektiver). Kommissionen vil dog, som traktaten kræver, konsultere arbejdsmarkedets europæiske parter. Kommissionen nægter desuden at foreslå parternes aftale i frisørsektoren ophøjet til et EU-direktiv. Kommissionen nævner også andre områder, som er i spil for eksempel Kommissionens forslag om ændring af direktivet om gensidig anerkendelse af kvalifikationer og de 3 direktiver om information og høring af arbejdstagerne i selskaber. De europæiske parter har reageret stærkt utilfredse på Kommissionens udspil. Kommissionen har nedsat en særlig high-level gruppe med den tidligere tyske præsident i Bayern Edmund Stoiber som formand. Gruppen fremlagde sin rapport i oktober 2014, som understreger behovet for en samlet indsats fra Kommissionen og medlemsstaterne for at begrænse administrative byrder på virksomhederne. Blandt andet foreslår gruppen, at etablere en ekstern evaluering af Kommissionens impact assessments ved fremtidige lovforslag. Et andet forslag er oprettelse af en særlige EU-ombudsmand, som kan behandle klager om administrative byrder. Et mindretal i high-level gruppen har udtalt stærk kritik af forslagene. Social dialog Sektordialogkomité Mellem EMF og CEEMET Kommissionen har i sit arbejdsprogram for 2015 medtaget et Annex III med 79 forslag til ændringer i eksisterende EU-lovgivning. Den 14. januar 2010 havde den nye sektordialog komité sit første møde i Bruxelles. Der blev vedtaget et arbejdsprogram og nedsat 2 arbejdsgrupper: Competition and employment Education and training 10

11 ANE har fået medtaget et afsnit om ingeniørernes vigtige rolle i en udtalelse om Kommissionens meddelelse om udvikling af europæisk industri - COM(2012) 582. Aftaler med transnationale selskaber En lille uformel arbejdsgruppe af Ulrich Eckelmann, Regina Görner IG Metall. Ola Asplund IF Metall, Fabian Couderc CFDT, Per Klok ANE, Isabelle Barthès og Laurent Zibell fra IndustriAll Europe har drøftet en nødvendig opstramning af arbejdet i dialogen. I e brev af 12. december 2014 har Ulrich Ekelmann derfor opfordret alle medlemmer til at øge deres deltagelse, medvirke til at fokusere dagsordenen og til at kontakte deres nationale arbejdsgiverrepræsentant for at drøfte fælles vinkler på industripolitikken. Kommissionen har udsendt en høring i form af et staff working document SWD(2012) 264 den 10. september Kommissionen beder alle interesserede parter udtale sig om en række elementer, herunder Hvordan kan Kommissionen støtte aktører i forhandlinger med multinationale selskaber? Fremme gennemskuelighed i sådanne forhandlinger? Sikre implementeringen af sådanne forhandlinger? Gøre sådanne aftaler juridisk bindende? Fremme løsning af uenigheder om sådanne aftalers fortolkning og efterlevelse? Kommissionen har blandt andet foreslået anvendelsen af valgfrie rammebetingelser, hvor aftaleparter eksempelvis kan vælge at følge nogle vedtagene rammeregler, som giver aftalerne det nødvendige gennemslag på tværs af grænserne i EU. Set med nordiske øjne er Kommissionens forslag både uklare og betænkelige. Skal europæiske samarbejdsudvalg indgå aftaler med virksomheden? Skal sådanne aftaler gøres bindende i EU? De europæiske arbejdsgiverføderationer ser negativt på Kommissionens udspil, men initiativet bakkes op af ETUC. Den 18. september 2013 har Europa-Parlamentet vedtaget en resolution om tværnationale kollektive forhandlinger. Resolutionen er budt velkommen af ETUC, men arbejdsgiverne er stærkt imod. 11

12 Kommissionens meddelelse om A Stronger European Industry for growth and Economic Recovery COM(2012) 582 The Commission launched its communication 10 October The intention is to reverse the declining role of industry in Europe and boost a new industrialization. At the moment industry produces around 16 % of GDP. The Commission has set the target to 20 % in The communication has 4 pillars: Investments in innovation Better market conditions Access to capital Human and capital skills The communication focuses on 6 priority areas including the need to promote advanced manufacturing technologies for clean production, key enabling technologies, bio-based product markets, construction and raw materials, clean vehicles and smart grids. The communication also focuses on the need for investments in skills and training. Investment in training is considered as investment in innovation, adds the Commission, since much technical change results from incremental innovations by skilled workers and engineers on the factory floor. It is clear that engineers are going to play a crucial role in developing a new industrialization in Europe. Revision af EU2020 strategien for bæredygtig vækst og beskæftigelse Communication Entrepreneurship 2020 Action Plan COM(2012) 795 Kommissionen har den 19. marts 2014 lanceret en meddelelse COM(2014) 130: Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart and sustainable growth. Med meddelelsen følger en offentlig høring af alle relevante parter i form af et spørgeskema. Deadline for besvarelser er den 31. oktober På baggrund af svarene vil Kommissionen tidligt 2015 komme med forslag til, hvordan strategien skal følges op frem mod ANEs styrelse vedtog på sit møde den 2. juni 2014 en fælles holdning til revision af strategien, som er tilsendt Kommissionen. ANEsekretæren har desuden fremlagt ANE s ønsker i det danske kontaktudvalg for EU2020 strategien, som ledes af Udenrigsministeriet. Kommissionen vedtog sin meddelelse den 9. januar Den indeholder en række initiativer, som Kommissionen vil tage for at fremme iværksætterkulturen i Europa. Meddelelsen indeholder desuden en række anbefalinger til medlemsstaterne. En helt ny kultur eller revolution for iværksættelse er nødvendigt, siger Kommissionen. Undersøgelser viser, at 37 % af europæerne svarer, at de helst vil være selvstændige. I USA og Kina er det henholdsvis 51 % og 56 %. SMEer er den største skaber af nye jobs i EU - over 4 millioner hvert år. 12

13 Meddelelsen er struktureret omkring 3 søjler: developing entrepreneurial education and training, creating the right business environment, role models and reaching out to specific groups. Anbefalingerne fokuserer på områder som mindre bureaukratiske regler, digitalisering, bedre adgang til finansiering, støtte til nye virksomheder, overførsel af virksomheder, bedre procedurer for konkurser og lettere adgang til at komme igen efter en konkurs. De særlige grupper af iværksættere, som meddelelsen ser nærmere på, er kvinder, seniorer, migranter, arbejdsløse og unge. Medlemsstaterne opfordres til at redegøre for deres arbejde med anbefalingerne i de årlige reformprogrammer inden for rammerne af EU2020-strategien. Meddelelsen er på mange punkter i god overensstemmelse med ANE s indspil til EU2020-strategien og Kommissionens flagskibsinitiativer. Universiteter skal være mere iværksættende Skolesystemerne (primary, secondary, vocational and higher education) skal sætte entreprenørskab på dagsordenen inden 2015 I de fleste EU-lande er reglerne om sociale ydelser til selvstændige væsentligt anderledes end reglerne for lønmodtagere Støtten til arbejdsløse stopper som regel, hvis den arbejdsløse forsøger at starte sin egen virksomhed Kommissionen anbefaler derfor medlemsstaterne at gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikker med rådgivning og finansiel støtte til arbejdsløse, som vil starte egen virksomhed Også skattereglerne skaber barrierer Medlemsstaterne anbefales at vedtage nationale strategier for kvindelige entreprenører, som kan bidrage til at øge antallet af kvinder i selskabers bestyrelser Kommissionen vil foreslå politiske initiativer, som kan tiltrække og sikre opholdstilladelse til iværksættere fra andre lande Umiddelbart kan ANE støtte Kommissionens action plan. Dog må det i forbindelse med EU2020 strategien understreges, at der skal fokuseres mere klart på betydningen af ingeniører og naturvidenskabelige kompetencer. Det er dem, som kan sikre innovation og konkurrencedygtighed i virksomhederne. Projektet om iværksættere blandt akademikere, hvor ANE var en partner, har vist at nye vækst-virksomheder (20 % stigning i ansættelser om året) typisk skabes i et teamwork blandt 13

14 ingeniører og andre akademikere. ANE-projektet Progress in Demand har desuden vist, at et bedre samarbejde mellem SME s (med ingeniører), tekniske universiteter og teknologiske institutter kan bidrage til at gøre SMVerne meget mere innovative og konkurrencedygtige. Det indre marked: Selskabsret Kommissionen har i arbejdsprogram 2015 bebudet en tilbagetrækning af forslaget om oprettelse af et europæisk privat selskab. I stedet har Kommissionen fremsat nedenstående forslag. Forslag til direktiv om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar COM(2014) 212 Kommissionens direktivforslag rejser en lang række uafklarede spørgsmål. Forslaget betyder, at hvert medlemsland skal indføre nationale regler, som gør det muligt at etablere et enkeltmandsselskab med begrænset ansvar, hvor procedurerne er harmoniseret for eksempel med hensyn til stiftelse, registrering, struktur, juridiske forpligtelser, ledelse, opløsning m.v. Et enkeltmandsselskab kan ejes af både en fysisk og en juridisk person for eksempel et andet selskab. Der er tale om en hel ny selskabsform. Forslaget er blevet stærkt kritiseret af ETUC og nationale faglige organisationer, fordi det kan skabe grobund for spekulative forsøg på at omgå nationale regler om skat og social beskyttelse. Hvorfor er hjemlen ændret fra traktatens artikel 350 til artikel 50? Det skulle vel ikke bare være fordi det ændrer kravet om enstemmighed til kvalificeret flertal? Et enkeltmandsfirma opererer normalt i sit eget nærområde. Hvordan vil det nye forslag få SMV til at operere mere tværnationalt? Det nye enkeltmandsselskab kan ejes af et andet selskab for eksempel blive et datterselskab i et andet EU-land. Hvad er fordelen ved det i forhold til de nugældende muligheder? Normalt hæfter ejeren af et enkeltmandsfirma personligt, og han/hun har af gode grund en engageret og langsigtet interesse i firmaets omdømme. Er det også tilfældet ved SUP? Hovedsædet kan frit placeres i et EU-land. Hvilke konsekvenser kan det direkte eller indirekte få for arbejdsretlige spørgsmål, sociale afgifter, skat, information, høring, medbestemmelse og den danske model? SUP kan etableres ved indbetaling af 1 euro. Samtidigt forbyder forslaget, at medlemsstaterne kan stille krav om opbygning af lovpligtige reserver. Hvorfor? 14

15 Beskyttelse af fortrolig know how og forretningsoplysninger COM(2013) 813 Kommissionen har den 28. november 2013 fremlagt et forslag til direktiv om beskyttelse af fortrolig know how og fortrolige forretningsoplysninger mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse. Forslaget beskytter arbejdsgivere og virksomheder mod tyveri af fortrolige forretningshemmeligheder. Retsstridig brug eller videregivelse skal straffes med passende sanktioner, som afspejler gerningens omfang og eventuelle fortjeneste. Straffen kan dog nedsættes, hvis misbruget sker uagtsomt. ANE ser på forslaget i samarbejde med Eurocadres og UNI P&M. Der er behov for en mere klar og snæver definition af de beskyttede forretningshemmeligheder. Ansatte ikke mindst ingeniører har en loyalitetspligt og skal respektere tavshedspligten. Men forslaget kan fortolkes vidtgående, så det begrænser ytringsfriheden, brugen af whistleblowing, arbejdstagernes adgang til information og høring og indfører strenge sanktioner. Rådet (erhvervsministre) har vedtaget en fælles holdning. Europa- Parlamentet har endnu ikke taget stilling. ANE vil i samarbejde med UNI Europa P&M og Eurocadres overveje et udspil. På et møde i UNI Europa P&M den 6. november 2014 blev det oplyst at Eurocadres ser meget kritisk på forslaget. Public Procurement Package Akademikerne (AC) i Danmark har iværksat en strategi, som skal koble forslaget om forretningshemmeligheder sammen med den stigende brug af konkurrenceklausuler i ansættelseskontrakter. Når beskyttelsen af forretningshemmeligheder øges, må der samtidigt sættes ind mod konkurrenceklausuler, som begrænser adgangen til mobilitet og beskæftigelse. Dele af Kommissionen (DG Indre Marked) er enig i kritikken af konkurrenceklausuler, mens andre dele af Kommissionen (DG Employment) er mere tilbageholdende. Akademikerne er i færd med at etablere kontakter til medlemmer af Europa-Parlamentet med henblik på at opbygge et pres mod Kommissionen. The Commission adopted a procurement package in December 2011 consisting of three proposals Directive on public procurement (classical directive) Directive on procurement by entities operating in water, energy, transport and postal services Directive on award of concession contracts ANE has focused on the classical proposal and urges the Commission and Governments to simplify procedures and to make public procurement the potential driver of innovation creating new technologies and jobs. More information is available on the website if you look under Documents. 15

16 Latest news indicates that the package will not be adopted until ultimo The Commission is against opening for more dialogue and negotiating procedures because it considers it a barrier to the single market. Negotiating procedures will probably be limited to particular issues inter alia to promote innovation. A problem for discussion is whether it is legal to make it obligatory for providers to respect the usual working conditions in the host country. The legal services have been asked to produce a memorandum on this question. The needs of the SMEs have not so far been accommodated. The Cypriot Presidency managed in December 2012 to gain acceptance from all Member States to its proposals for a compromise. One of the proposals is that public authorities may demand that the providers comply with the level of working conditions in the host country. Det lykkedes for det irske formandskab den 26. juni 2013 at opnå enighed i trialog-forhandlingerne med EP. Den irske minister Howlin udtalte efter de komplicerede og detaljerede forhandlinger: Reforming public procurement rules offers a significant opportunity to foster growth and create employment across Europe. The agreement simplifies the administration of the rules and include incentives for authorities to divide their requirements in lots making it easier for SMEs to participate. There are 20 million SMEs in Europe, accounting for more than 98 % of all enterprises. Offentlige udbud udgør næsten 20 % af økonomien i EU. Det forslag, som blev vedtaget af udvalget for det indre marked i EP den 5. september 2013 betyder blandt andet, at myndighederne ikke er bundet af det økonomisk billigste tilbud. Medlemsstaterne kan stille krav om overholdelse af miljøregler, sociale regler og arbejdsretlige regler. Den foreløbige aftale, skal nu undersøges nærmere og godkendes af Rådet og Europa-Parlamentets plenarforsamling formentligt i november I januar 2014 blev Europa-Parlamentets plenarforsamling enig om en fælles holdning til Kommissionens forslag til forordning om gensidig adgang til offentlige udbud. Det handler om EU-firmaers adgang til offentlige udbud i lande uden for EU. Ifølge Kommissionen er 85 % af offentlige udbud åbne for firmaer i tredjelande. I USA er kun 32 % åbne for firmaer i EU. I Japan er det kun 28 %. Flere tredjelande har indført protektionistiske begrænsninger i adgangen. Udbudsmarkedet skønnes at udgøre % af verdens BNP. 16

17 Europa-Parlamentet ønsker mere ligeværdig adgang. Den endelige behandling af forordningen skal nu forhandles mellem Rådet. Europa- Parlamentet og Kommissionen. Den største knast er de meget forskellige holdninger mellem medlemslandene. Galieo Det europæiske navigationssystem Galileo ventes fuldt operativt i 2018 med 27 satteliter i kredsløb og 40 modtagerstationer på jorden. Intentionen er, at Galieo skal være det mest avancerede og præcise system i verden, som i modsætning til GPS er helt under civil kontrol. Det har ikke været muligt at få projektet finansieret i offentligt/privat samarbejde. Det er derfor EU, som alene skal betale regningen. Det rejser en lang række problemer, som kan føre til forsinkelser og medføre besparelser på andre EU-programmer. Climate Future Climate Engineering Solutions Industrikomitéen i Europa-Parlamentet bekræftede den 18. september, den aftale, som blev indgået med det irske formandskab. Parlamentet ventes at vedtage pakken på plenarforsamlingen i oktober Galileo er et europæisk alternativ til det amerikanske GPS og det russiske Glasnoss. Future Climate projektet fortsætter under ledelse af British Institute of Mechanical Engineers. ANE s styrelse har i december 2013 og april 2014 besluttet, at fortsætte projektet med henblik på at overdrage det koordinerende ansvar til WFEO. Kommissær Connie Hedegaard fremlagde en grønbog den 27. marts The intention is to discuss new European goals for 2030 on renewables, energy efficiency and revision of the ETS-system. Another European priority is establishment of the single market for electricity. Egentlige beslutninger vil formentligt først blive taget, efter udpegningen af en ny Kommission og valg af et nyt Europa- Parlament i løbet af Den 3. juli 2013 lykkedes det for kommissæren, at få Europa- Parlamentet til at tilslutte sig ønsket om en fastfrysning af kvoter i ETS-systemet. Baggrunden er, at priserne på kvoter er raslet ned, så det i praksis er næsten gratis at forurene med CO2. Løsningen er midlertidig, og mange mener, at frysningen vil påføre europæisk industri nye udgifter. Den 20. november 2013 bekræftede Ministerrådet forhandlingsresultatet med Europa-Parlamentet om udsættelse af auktioneringen af 900 millioner emission allowances. Europa- Parlamentets plenarforsamling vil godkende resultatet i december ANEs bestyrelse har den 10. december 2012 udpeget en fælles 17

18 Research - Education Ændring af direktiv 2006/36 om gensidig Anerkendelse af professionelle kvalifikationer COM(2011) 883 repræsentant til styrekomitéen. Kommissionen har den 7. januar 2011 udsendt et høringspapir ((Markt.D.4D(2010)) med 30 spørgsmål, som alle opfordres til at svare på senest den 15. marts Papiret er koncentreret om 3 temaer: Simplification eliminate obstacles for mutual recognition of qualifications How to better integrate professionals in the single market more visibility to professions or a European card Giving the system more trust FEANI arbejder for, at forslaget om et engineering card indarbejdes i det ændrede direktiv. Europa-Kommissionen har i juni 2011 vedtaget en grønbog om modernisering af direktivet om gensidig anerkendelse af kvalifikationer COM(2011) 367/3. Der er fortsat lav mobilitet på det europæiske arbejdsmarked. En af grundende er en restriktiv lovgivning med krav om særlige kvalifikationer for at kunne udøve et bestemt erhverv i enkelte medlemsstater. Kommissionens grønbog indeholder 24 spørgsmål. ANE har i september 2011 sendt sit høringssvar til Europa- Kommissionen. Svaret kan findes på ANE s hjemmeside Kommissionen vedtog den 19. december 2011 sit forslag til ændring af direktiv 2005/36 om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer jf. COM(2011) 883. Umiddelbart ser det ud til at være i god overensstemmelse med ANE s høringsvar. Det indeholder blandt andet muligheden for, at for eksempel Feani kan ansøge Kommissionen om at forberede muligheden for national oprettelse af et europæisk ingeniørkort eller et erhvervspas, som det hedder i den danske oversættelse. Passet forekommer i praksis kun elektronisk hos den relevante myndighed i hjemlandet og oprettes kun, såfremt en ingeniør anmoder om det. Kortet har alene til formål at gøre ansøgningen om anerkendelse af kvalifikationer nemmere, hurtigere og billigere. I praksis er det op til myndigheden i hjemlandet at forsyne den relevante myndighed i værtslandet med den nødvendige dokumentation, herunder oversættelse. Hvert land skal oprette et Point of Single Contact hvor til alle henvendelser kan rettes. Systemet kendes fra servicedirektivet, som netop er implementeret. Muligheden for delvis anerkendelse introduceres. En hydraulisk 18

19 ingeniør fra et enkelt medlemsland kan som eksempel opnå mulighed for at varetage hydrauliske opgaver i lande, hvor det hydrauliske blot er en integreret del af den lovregulerede ingeniøruddannelse. Der mangler i forhold til ANE s høringssvar en tydelig forståelse for, at en delvis anerkendelse bør indeholde en åbning, hvor den pågældende opfordres til at gennemføre hele uddannelsen. Et yderligere positivt element i forslaget er, at medlemsstaterne skal gennemgå og evaluere deres eksisterende lovgivning vedrørende kvalifikationer i samarbejde med Kommissionen. Den 12. juni 2013 nåede det irske formandskab til enighed med forhandlere fra Europa-Parlamentet. To ændringsforslag skal fremme mulighederne for fri bevægelighed for de lovregulerede erhverv. Aftalen fastholder forslaget om et europæisk kort, som skal forenkle procedurerne for ansøgninger om gensidig anerkendelse af kvalifikationer. Sygeplejersker og ingeniører (Feani) har allerede meldt sig som de første interesserede i et sådant kort. En anden ændring vedrører muligheden for automatisk anerkendelse gennem fælles rammeregler for uddannelse og tester. Det ser ud til at ændringerne er i overensstemmelse med ANE s holdninger, men der er behov for at undersøge sagen nærmere. ANE anser et ingeniørkort for unødvendigt, men så længe det alene kan lette administrationen af ansøgninger om anerkendelse, er det til at leve med. Det er positivt, at alle medlemsstater skal gennemgå eksisterende regler for lovregulerede erhverv med henblik på at afvikle alle unødvendige regler. Flere lande har omfattende regler om ingeniører. Kommissionen har i oktober 2013 vedtaget en meddelelse om evaluering af national lovgivning, som medfører begrænsninger i adgangen til erhverv. Hensigten er i første omgang at kortlægge eksisterende regulering. Næste skridt er at gennemgår lovgivningen i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at vurdere, om den er nødvendig eller kunne gennemføres mindre indgribende. Sidste fase er tilpasninger i de eksisterende regler for at fremme den fri adgang til erhverv. Communication from the Kommissionen har den 7. april 2014 udsendt en høring med spørgeskema til myndigheder og relevante organisationer om introduktion af et europæisk professionelt erhvervspas (EPC) for ingeniører og andre faggrupper. Hensigten er at indsamle materiale om eksisterende ordninger for gensidig anerkendelse af kvalifikationer hos nationale myndigheder og organisationer. Kommissionen skal bruge oplysningerne til at vurdere om et EPCer relevant og passende for ingeniører og hvilken virkning det kan få i andre EU-lande. Deadline for høringen er den 2. juni Kommissær Cecilia Malmström lancerede den 25. marts 2013 et 19

20 Commission on making the EU attractive for foreign students COM(2013) 151 forslag til direktiv om EU s behov for at tiltrække forskere og studerende fra tredielande. I dag kan ansøgningsprocedurerne for opholdstilladelse være langvarige og bureaukratiske. Forslaget indeholder blandt andet: Svarfrist på 60 dage på ansøgninger om visa og bopæl Mere enkle regler om retten for forskere og studerende til at bevæge sig frit på tværs af grænserne i EU Studerende får ret til at arbejde mindst 20 timer om ugen ANE har ikke tage stilling til forslaget, som må undersøges nærmere. Retten til at arbejde 20 timer kan få konsekvenser for adgangen til studiestøtte i de nordiske lande, se omtalen af EU-Domstolens afgørelse C-46/12 omtalt nedenfor. Komitéen for borgerlige rettigheder i Europa-Parlamentet har den 5. november 2013 skærpet forslaget. Komitéen ønsker, at nye kandidater fra tredielande får mulighed for at blive i studielandet op til halvandet år, så de får bedre muligheder for at finde et job eller at starte egen virksomhed. Kommissionens forslag giver kun denne ret i ét år. Komitéen har givet ordføreren Ms. Wikström mandat til at forhandle med Rådet, når Rådet har gjort sin stilling klar. Communication from the Commission on rethinking education COM(2013) 669 Europa-Parlamentets plenarforsamling har den 24. februar 2014 vedtaget ovennævnte komités indstilling. Meddelelsen er I god overensstemmelse med tidligere indspil fra ANE. Kommissionen skønner, at antallet af jobs, som kræver uddannelse på universitetsniveau vil stige fra 29 % i 2010 til 34 % i Meddelelsen fremhæver betydningen af teknologi og ingeniører. Entreprenørskab efterlyses. Kommissionen vil efterlyse medlemsstaternes reaktioner på meddelelsen som led i de løbende rapporteringer til EU 2020 strategien. ANE har i den sociale dialog med CEEMET (European Employers in Metal, Engineering and Technology) fået indføjet et afsnit om betydningen af høje uddannelser og ingeniører. EF-Domstolen Laval-sagen (C-431/05), Viking-sagen (C-438/05) Rüffert-sagen (C-346/06) Den 11. december 2007 kom EF-Domstolen med sin endelige afgørelse i Viking-sagen og den 18. december 2007 fulgte afgørelsen i Laval-sagen og den 3. april 2008i Rüffert-sagen. Viking-afgørelsen er i overensstemmelse med nordiske ønsker. EF- Domstolen fastslår, at retten til strejke er en grundlæggende rettighed i EU. En strejke skal tage hensyn til andre grundlæggende rettigheder i EU for eksempel retten til fri bevægelighed og etableringsretten. Men en strejke, som forfølger et lovligt fagligt formål med proportionale midler er en berettiget begrænsning (restriktion) af EU s 20

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 1. december 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO har modtaget forslaget til moderniseringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Direktiv

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 1. juni 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte sit

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt NOTAT BESKÆFTIGELSESUDVALGET Centrale EU-domme med konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel Beskæftigelsesudvalget har anmodet om

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) Info-note - I 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Tale 27. august 2015 J.nr. 15-2388779 Samrådsspørgsmål D Proces og Administration tco og hch - Tale til besvarelse

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 31. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

(Vedtaget af ANE s bestyrelse den 8. september 2010)

(Vedtaget af ANE s bestyrelse den 8. september 2010) Virksomhedsplan og indflydelsesstrategi for ANE 2011 (Vedtaget af ANE s bestyrelse den 8. september 2010) 1. Indledning ANE s overordnede formål er, jf. 5 i ANE s vedtægter, at styrke varetagelsen af de

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere