fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925"

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5 august 925 ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Nr. 3 sider kr ved henvendelse til Fiskeridirekterens kontor. Fiskeutbyttet fra /_/ (De store fiskerier). Sto r sil d, hl.: opfisket , iset 97000, saltet 40000, til sildolje 45000, til hermetik 690, værdi ca. kr Va ar sil d, hl: opfisket , iset , saltet 5 000, røket 2000, til sildolje , til hermetik V ærdi ca. kr Petsild, hl: opfisket , iset 0000, saltet 25000, til sildolje 5000, til hermetik Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintran 94453, lever til andre transorter 232, rogn K Y s t mak re, kg.: cipfisket , omsat fersk , saltet og flækket 87000, rundsaltet 5000, til hermetik Nor ds j øs i] d, : ilandbragt 62. Fisket Uken 26/7;'8. fet s il d fis k e t har nu gjort en liten begyndese i Nordland, ildet der i uken blev sat 8 mindre siæng i Vega paa ialt 900 hl. viøre er der ogsaa fisket en del i sidste uke, ialt 8300 hl. Fra Sør Trøndelag er der ingen melding om fisket i uken. Derimot meldes om fortsat litt fiske i uken 9725/7. Sogn og Fjordane fiskedes der ganske godt i uken. Saaledes blev der i Askvoll optat 455 hl., alt saltet til handelsvare. Bremanger var fisket mindre. Fisket hittil stiller sig bedst i Møre. S i de fis k e t i Nord sjø e n har ikke bedret sig. De fleste drivere slutter fisket, da det ikke lønner sig. B a il k fis k et gav i uken igjen et godt utbytte, ialt for Aalesund og Borgund ' kg. Der er denne gang indtat et rnaanedlig sammendrag av fiskeutbyttet lor juli. K y still a kre l fis k eter fremdeles som helhet daarlig. For Kristiansand har det dog bedret sig noget uken. sær har notfisket slaat bedre til. Prisen til fiskerne er fremdeles 6070 øre pr. kg. og denne pris er for hoi til at saltning for det utenlandske marked kan finde sted. Sidste ukefangst for hele syd og vestkysten utgjorde kun 89 00'0 kg., omtrent som den foregaaende ukes. Bankfisket. ndkomne rapporter. A a [ e.s u n cl og Bor gli n d, juli: Opfisket ialt kg. fisk, hvorav kg. kiveite, kg. lange, kg. brosme, kg. blaalange, kg. torsk, kg. hyse, kg. rødfisk, kg.. reker, kg. sei, kg. flyndre og kg. anden fijsk. Desuten 724 hl. lever, hvorav tilvirket 290 hl. damptran. V ærdi kr. 69' A a les u n d og Bor g u n d, 2:6/7/8: ndlwmmet 2 dampskib, 77 dækkede og 5 aarpne mortorbaater med samlet fangst av kg. fisk, hvorav kveite, 00' 000 kg. Jange, kg. brosme, 0000 kg. blaalange, 850' kg. torsk,.: 000 kg. hyse, kg. rødfisk, 000 kg. ræker og kg. anden fisk. Kveiten og hysen blev iset og lange, blaalallge og brosme alt saltet. Pris klvehe kr..70', lange 0040, blaalange og torsk 0.30, brosme 0.22, hyse 0.70, r'ødfi~ik 0.60, ræker.00' og anden fisk 0.50 pr. kg. Desuten 80 hl. lever, pds 35.00, hvoralv 32 hl. damrptran. V ærdi kr. 20' 05.00'. Fetsildfisket. B~emanger lensmandsdistrikt (Sogn.og Fjordane) 26/7 /8: Gjenstaaende fra forr,ige uke 250'0 hl totalkvantum nu

2 ! 374 fs KE TS GAN G 5 august hl., herav saltet til handelsrvare ialt 800 skjæresild, 800 hjemmelforbruk 550 og resten 350 hl. anvendt til fabrikvare. Gjenne:msnitspris bedste merker 32, mindre 5 pr. hl. E,t mindre stæng blandet vare inat Mitgulen ellers ingen stængning her denne uke. AskJvoJllensmandsdistrikt (Sogn og Fjordane), Hl/725/7: Opfisket 455 hl., alt sahet, pris kr , middelpris pr. hl. Sortemenrt 3, 4 og 5 streks (større og mindre lblandt). Kvalitet god. Det møste er optat, intet vmsentlig stængt i uken. Der skal ikke være nogen videre utsigter. Fangststeder Stangfjorden, rundt Artløen og Asikviken. SaJltere fra Bergen og Stavanger m. fl. steder og olpkjøpere i distri!ktet. Mesteparten kastet med landnøter, men ogsaa noget med snurpenøtel'. alt opfisket fra l/l hl, alt saltet. Sund (Møre), 2/725/7: Opfisket 8300 hl. fetsild, 320 cm., hvorav 500 hl. opgit solgt til hermetik, 700 hl. til agn og 200 hl. til saltningsvare. Pris 03 kr. pr. hl. Avsætning:sforhoMene vanskelige. Sunnda,l (Møre) 5/78/7: Opf,isket 8 hl. sild. Frøya lensmandsdistrikt (SørTrøndelag): uken 8/7 25/7 sat 8 notstæng, opfsket 300 hl., saltet handelsvare 50, kvalitet 45, resten solgt sildoljefabrik Pris 20 kr. pr. hl. alt er hittil iaa' inden di!striktet orpfisket 330 hl., derav saltet handelsvare 75 tønder, resten solgt sildoljefabrik. Fillands lensmandsdistrikt (SørTrøndelag): uken 8/7 25/7 orpfisket 220 hl. garnsild, alt saltet handelsvare, kvalitet 45 strek, pris 24 kr. alt hittil iaa' inden distriktet opfisket 420 hl., alt saltet handelsvare. Vega lensmandsdistrikt (Nordland): Lensmanden telegraferer 30/7: Denne uke sat 8 smaa sildstæng, ialt 600 maa, kvalitet 5 strøks og mindre, 30 maal saltet handelsvare, resten hjemmeforbruk og agn. Fylke /7/S 925. Demv alt SOgT:Solgt set sildolje i Hermetik Saltet. fabriker : fabriker hl. hl. hl. hl. hi ! l Sildefisket i Nordsjøen ! l Ber gen, 26/7 indkom et dampskib med 90 Torskefisket ved Grønland A a les u il d, 26/7/8: Den første fiskedmnper hjemkommet fra VestGrønland med kg. saltet torsk. Forsøksfisket paa sydkysten. Fo rsøksleder :l{onrad Nsen beretter 3/8: ntet fors0%sfiske forløpne uke paa grund av stormfuldt veil'. Brisling og smaasidfisket, Askvoll, 9/725/7: Optisket 0 hl. brishng, anvendt til hermetik, pris kr pr. hl. alt opfisket siden / hl brisling og 370 hl. smaasild. Hor cl a l and, 9'/725/7: Tilfor! sildoljefabl'iker Hordaland 7000 skj. brisling, pris kr. pr. skj. Hordaland, 26/7/8: nlført sildoljefabriker j Hordaland 9000 skj. brisling, pris kl' pl'. skj. Tilførsler til Bergen og omegn 27h/s 925. Hvorfra Sogn og Fjordane fylke.... Hordaland fylke....,,... n Kystmakrelfisket. Hvortil Til Sidste ukepris kr. Kristiansund Aalesund... sh Måløy... 30/G Bergen... l/s l.00 Espevær..., 6s Haugesund... 25h.0.20 Skudesnæs... S/; Stavanger... l/ S.00 Egersund... l/ S Kirkehavn... l/s 0.65 Flekkefjord... lir 0.70 Farsund... 20/0 Kristiansand Lillesand... l/s.0 Arendal... l/ S,30.50 Risør... 3h Grimstad... l/ S Skaatøy..., l/ S.00 Langesund... l/s.00 Nevlunghavn... 2 /6 Fredriksværn... '27/ 3 )?o 5 /7.00 Holmsbo... 'J l/ S.00 Oslofjorden..... ;3.80 Hvaler... l/s Onsøy... l/s 0.70 Vasser og Færder l/ S.50 Fredrikstad... l/s.0 Fredrikshald '" l/ S.00 Brisling skj Ukefangst kg _ 300 Pris pr. skj S0 3.{)O 2.50 Fangst ialt ka ō' ) f} l SG Anmeldt i sæsongen til /~ Anmeldt i sæsongen til ~~_ Uken som endte lis Værdi 2.02 mill. kr. Opfisket med garn: kg., med not: kg., resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Solgt fersk indenlands: kg., utenlands kg,

3 Sei.. "..., 5» Labrador » Kjobellhavn: Storfisk.. "., » Makrelfisket ved Skagen tons Utbyttet av makrelfisket har i uken 9/725/7 været mindre. Der er indbragt snes stor makre, V ærdien av den utførte mængde i juni 925 er opgit til $ Det islandske sildefiske. Generalkonsulatet Reykjavik beretter 30/7: Siklefisket safjord distrikt begyndt, nedsaltet til 26/ td. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 3/8: Silde 5 august 925 F S K E T S o A N O fisket utenlands. Det nyfundlandske torskefisk~. Tilvirket, kg. Utført, kg. ~~ { /_3/ /3/ /? Utførselen av klipfisk fra St. John's og uthavnene tilsammen efter >.,Newfoundland Trade Review«, St. John's: Fra St. John's og uthavn ene Hs.: Portugal.... Spanien...,...,. ".. talien... '".... Britisk Vest ndien.... Brasilien... '.. Kanada.... England.... U. S. A.... Grækenland.... Porto Rico...,.... Kuba.... Fransk Vest ndien l Det islandske torskefiske. Beregnet tilvirket, kg. Utført kg '"... /_5/ { /_3/ /_3/ ? ??? _5; / 3/ Qeneralkonsulatet, Reykjavik, beretter 30/7: første halydel av juli er eksportert fra sland 34.7 tons klipfisk, hvorfor følgende bestemmelsessteder er opgit: Bareelona ".... ".. " tons Bilbao.. " Genua... Kjøhenhavn 365.» 3,g3.3» 4.5» Tlsammen 34.7 tons Av dette kvantum stammet 85.3 tons fra Reykjavik og omliggende plasser og denne fiskemængde fordelte sig paa efternævnte bestemmelsessteder og fiskesorter som følger: Bareelona : Storfisk " ".... " 30.7 tons Bilbao... " ".. 35» Storfisk....., tons Lange "., " » Sei "..., » Genna.. " " ".. 94.» Smaafisk " " "., 7.,g tons betalt med 2V:z til 5 kr. og D 000 kg. liten makre, betalt med 25 øre. 23 av fangsten skriver sig fra dorgefisket. Fisket med not er begyndt, men utbyttet har hittil været av ringe betydning. Den overveiende del av fangsten er gaat til Sverige.. uken 26/7/8 har makrelfisket været godt og navnlig har notfisket indbragt 3000 snes, betalt med 2V;24V2 kr. Fra bundgarn er indbragt 2000 snes, betalt med /24 kr. Dorgefisket har været mindre, nemlig 8000 snes, betalt med 24 kr., desuten indbragt fra bundgarn 800'0 kg. smaa makrel, betalt med 25 øre. Den overveiende del av fangsten er gaat til Sverige. Det danske frysningskompagni har dog kjøpt større partier. 925 /_3 /6 924 f /_3 / 6 t /l_ Det kanadiske torskefiske. Opfisket, kg. Tilvirket, kg.?? Utført, kg ? Eksporten av kanadisk tilvirket klipfisk var l J u il i 925 efter opgave fra "Dominion Bureau of Statistics" følgende: Til Bermuda...,.... Britisk Guiana.... Britisk Honduras.... Britisk Vestindien: Barbados...,..., Jamaica... "... Trinidad og Tobago.... Andre.... Argentina.... Brasilien.... Costa Rica...,.... Kuba.... Guetemala.... Honduras.... talien.... Hollandsk Guiana kg Hollandsk Vestindien Panama... ' San Domingo U. S. A Porto Rico Haiti Amerikanske Virginia øer Storbritannien...,,.... Spanien.... Portugal..., alt kg. Mai

4 ~ 376 FS K E T S O ANG 5 august 925 flsket 0yfjord distrikt ned saltet forrige uke td., hvorav 3569 td. kryddershd. Notsildpris ca. 8, drivgarnssild ca. 24 kr. maalet. Totalsalning sland td" hvorav 3986 kryddersild. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 4/8: safjord distrikt nedsaltet forrige uke 3262 td. Det skotske sildefiske. Sommersildefisket ial,t efter telegrafisk beretning av 4(8 fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Saltet, Utført, 925 /4_( /4_/ /4_3 /9..., (; 002 Det skotske sildefiske ialt i tiden /25/7 efter»fishery Board«s opgave: Sted Tot. a l. fa_ngs.t saltet,. ganet _ Eksportert crans ~~r9~~.j~.~ Vinter fisket ialt ( jan.3 mars) l 7687, ' Somm~rfisket fra [ ap ~tl: ' ' Northumberli!nd 4884[ l Eyemouth distr. 22[ ! Aberdeen ; 564[ 688 Peterhead ! Fraserburgh [ i Banff , 0 Buckie WicL< RE sten av øst kysten Orkney tiO Shetland Stornoway distr Barra ' Resten av Vestkyslen (ex Firth of Clyde) , Glasgow Sommerfisket ialt Vinter og som merfisket ialt [20 432[ Det hollandske sildefiske "... " /6 Uh f 5/0_4/ '... '"...,. \ l/o_ 3hz Det tyske sildefiske. Saltet Saltet k3ntjes , /6 _ jl/g_ 2H h \ /G 3/ n for tysk sild forlanges fob. fiskerihavn: Matjes lv. 47, for fullsild superior M. 70~ sortierte M. 65, prima M. 60' og kleine M. 55 pr. td. Det franske sardinfiske. Konsulatet, Nantes, beretter 27(7: Vestf;ankrike 20'/726/7. Sardinfisket har i den forløpne uke været hindret betydelig.:lv det stormfulde veir, utbyttet har av den grund været middels, det opfiskede kvantum dreier sig omkring kg.) som er solgt til en gjennemsnitspris pr. 00 kg. av ca. 44S francs. Fiskemarkedet indenlands~ Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betaiingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tr an: Bergen. Uldaret damptran, nordlands.... " finmarks.... seidampfran.... Prima koldklaret damptran.... Raa medicin, Nordlands uklaret.... Blank do. do , Blank industriel.... Brunblank, mediein, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rogn: ste sort pr. eksportfydt td.... 2den,,.... 3dje,,.... Samf. fyldt mell. bundene ,7 ' ~lh Kr. Kr pr. tønde pr. kg _00 pr. tønde Rundfisk: U sorteret Lofots / /3.50 pr. vegt do. helgelands Tynd vestre, hollænder fyldig do. do Almindelig,, Bremer... " Samfængt (taliener) Høstrundfisk... : Ny usorteret finmarks over 200 gr Titling: Hollænder '".... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk... ny V ækkerfisk.... Høkkerfisk... ". Danskfisk...,... Sei: Prima storsei do. middelsei Afrikasei do. Smaasei 50/60..., / / / /

5 5 august 925 f l S K ETS GAN O Kr. Kr. Brosmer: Flekket Rund Hyser: Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ Længer: Skruelænger Klipfisk: lste sort, Lofots /24.00 Fetsild: Notsild, fiskepakket pr. tønde Storsild: Fiskepakket, rund Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg Fiskepakke~ rund.... Aalesund Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands /75 70/75 pr. tøndt' Do. finmarks... 65/68 65/68 Koldklaret dampfran Sæltran / /0.90 pr. kg. Sæltran fra anden tur / /0.85 Bruntran Rogn: ste sort eksportpakket.... 2den 3dje Samfængt fyldt tønde..,.... Klipfisk: Søndmørsk... '.... Lofots... '".,... '"... Finmarks...,. Længe.... Brosne.... Sei.... Saltfisk: Søndmørsk og lofotstorsk.... slandsk torsk.... fjnmarks torsk.... Pre s se fis k, kasser a 00 kg. Presset lange.... S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg..... slandssild pr. tønde / /25 pr. veg! 24/ / / G. 0.55/0.50 O 50/ /0.75 pr. kg. pr. td. pr. kg. T ran: Kristiansund N. Uh 3 7 Uklaret dampfran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands.... Finmarks.... Raa mediein.... Blank, industriel.... Brunblank, industriel.... Bruntran.... Rogn: / / /0.75 pr. td. pr. kg. Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde)... \ Lofots... J 75/ /80.00 pr. td. Klipfisk: N ordmørs og Lofots.... Blanklænge..., Længe { Blaalænge.... Brosme.... Sei.... Saltfisk: Nordmørs... l Lofots...,... " f Finmarks.... Saltsei... ;.... Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm.... Middels storsei 40/50 ".... Sekunda 50/60 ".... Prima smaasei 30/40 ".... Samt. middels 40/50 ".... Smaa Smaasei 20/30 ".... S i l d: Storsild, eksportpakket 0 kg., uganet ) Uten omsæfning. 2) Rund saltet. Fiskemarkedet Klipfisk og tørfisk. 3 7 Kr /24.00 pr. vegt /4.00 pr. 20 kg pr. kg / ) pr. te!. utenlands. Trinidad, B. W. L: Konsulatet, Port of 8pain, beretter 30/6: Juni maaneds import av salt og tørret hsk viser en bedring fra foregaaende maaned paa over 00 ton, idet importtallet for juni naal' op til 270' ton. l den her nu raadende varme og fugtige periode (juniokt.) maa specielt iakttas at fisken har passende torhetsgrad og i>curing<:. Dette raad kan ikke gives for ofte og gjælder særskilt under arbeidet i de for eksportørene nye og ukjendle markeder. Det har endog indtruffet at et par norske forsendelser alv salt sild er blit negtet indførsel av de herværende toi}d og helseraadmyndigheter paa grund av at silden ankom sterkt bedærvet. Prisene ror salt fisk er stort set sagte faildende. Middelprisen ifol' klipfisk»tusk<:: og»ipollock«: ~ cit Port of 8pain har i løpet a,v maanedell været :E 60 pr. 45 kg.'s kasse. Rio de Janeiro: Legationen, ~io de Janeiro, beretter 8/7: tilslutning til tel egram av idag meddeles: Fra den 7/6 og til idag er der ialt ankommet 862 ka,sser kilipfisk, hvorav 840 kasser norsk og 022 krusser skotsk fisk. Beholdningen anslaaes veu utlløpet av dette tidsrum at utgjøre ca. 0000' kasser. Beholdningene har steget med 2000 kasser siden forrige indberetning av 6/6. Betydelige konsignationspal'tier tør ha tnykket prisene endel. En medvirkende aarsak til det mindre nomke salg vil være det store misforhold mel8m prisene paa norsk og skotsk fisk, hvilket atter skyldes den sterke stigning i den norske kronekurs. Legabonen, Rio de Janeiro, beretter 3/7: Klipfisktilførsel norsk 4024 kasser, utenlandsk 5 57, behodning 6000 kasser, pris 50 milreis kassen, kurs 5 7 / 8 pence pr. milreis.

6 378 F S K E T S GAN G 5 august 925 Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 24/7: tilslutning til den telegrafiske indberetning meddeiles følgende vedrørende klipfiskmarkedet,i tiden /75/7: Tilførsel: Nyfundlandsk.. ca. 675 ton Tys,k... "» 60'» Beho,ldninger: Norsk... ".. Nyhmdlandsk.. Tysk og anden.. Pl"iser: Norsk... " ".. N yfund landsk, ny fisk.... mindre kval. Tysk... ".... Buenos Aires: alt ca. 735 ton ca. 533 ton» 892»» 40'4» alt ca ton Esc. 70'200» 360'670» 90300» Lega:tionen, Buenols Aires, beretter 28/7: Klipfsktilførsell siden 6 juh 600' kasser, beholdning 5000' kasser, pris norsk 42 papirpesos kassen fra importør til grossist, kurs 45Y; pence pr. guldpeso. Den n0ske fisk har gjennemgaaende været av HlfredlsistiUende kvalitet. Efterspørselen normal. Barcelona: Konsulatet, Barcelona, beretter 28/7: Siden konsulatets forrige indberetning av 20/6 angaaende herværende klipfiskmarked, har følgende tilførsler fundet,sted: ) /S» T'ordenskjold~, fra sland..»»colombia<t, fra sland....»»mjølner«, fra sland...,»»portofino«, fra Hamburg»»Ruth«, fra Thorshavn kg » 22000» 60000» 48057» Total kg. alt av islandsk og fæl'øisk oprindelse. Da avsætningen i den 'senere Ud har været,særdeles go,d, har prisene steget endel og idag noteres omkring Ftas. 8G pr. 40 kg. første sort, med vanlig avslag for de underordnede kvaliteter. Ovennævnte pris er maksimalprisen a:stsat av provianteringsdirektoratet,og importørene beklager sig over at denne pris skaffer dem,saa at si ingen fortjeneste. Beholdningene av klipfisk paa dette marked anslaaes idag til omkring 600 tolls. Efter de av konsulatet indhentede meddeser skal være ventende fra sland den nærmeste fremhd følgende skibe med klipfisk:ast: D/S»Union«.. " 200 ton»»tiro« »»»Hundvaag«.. 300» Bilbao: Geeralkonsulatet, Bilbao, beretter 3/8: UkeWføl:sel 2200 kvintaler i,slandsk, beholdninger 7000 norsk, slandsk, priser norsk 9BDl, islandsk 8402 ptas,pr. kvintal. Kurs :E = 33.59', 00 frcs. = ptas. Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/8: Uketilforsel kg. norsk, beholdninger kg., priser '9020 ptas. pr. 00 kg. fersk fisk og sild. Hull: Konsuatet, Hull, beretter 27/7: Laks prima /6/9 pundet (kr pr. kg.). Berlin: Fiskeriagenten, Hamburg, indsender førrgende beretning fra trafikinspektør KiVerum, dat. Berlin 2;7/7: uken fra 20 til 25 juli var der ingen tiuør'sler med direkte vogn fra Norge til Berlin hverken aiv frsk eller sild. Paa Zentralmarkthalle er der dag kjøpere til fersk norsk fetsild, 6/700 stkl'. i kassen, tm Pf. 20 pr. pund. Fiskeriagenten beretter /8 følgende fra tl'afikinspektor K verum, Berlin : Livlig efterspørsel fetsild, lmmmissionspris 20 pf., fast regning 8. Wes~rmlinde: Filskeriagenten, Hamburg, beretter /8: uken fra 23 Ul 29 juli ankom til Wesermlinde fiskemarked 28 trawlere med tilsammen pund fensk fisk. Derav 8 fra Nordsjoen med pund, gjennemsnitlig pund og 0 fra sland med pund, gjennemsniuig pund. Efterspørselen efter fersk fisk var igjen daarlig paa gruml av det.varme veil' og tildels ogsaa grundet pengemangelen i slutten av maaneden. Efterspørselen fra badestedene var paafaldende liten. Auktionsprisene var: HyM..» l.. TOl~sk.. l.. Sei Rød'spætter.. Pigvar Kveite Ham burga tona: Pf. 76 pr. pund» 339» 634» 3!06!0» 37» 4084» 8325» 7500 Fiskeriagenten beretter /8: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge ~HO pund aal, 24!pund sekunda laks og 409 pund s8,lmnda kveite, som i auktionen opnaadde: Aal.,.. ".,.. Laks, sekunda K veite, første sort sekunda.. Til Altona fiskemarked (H. pund laks og 440 pund aal. Prisene var: Laks l Aal.. PL 8085 pr. pund» 8~j93» 0')» 50'G4 Koser) anlwm fra Norge ~()() Pf (} pr. pund )j 4550» 708 Underihaands,salgsprisen for laks var M pr. pund. slutten av uken var der ingen tilførsler av fersk rbk hverken til Hamburg eller Altona auktionsmarkeder fra Norge. Hamburg: Fiskeriagenten beretter /8: Med direkte baater fra Lel',vick, Wick og Fmserburgh ankom i ukens (Jp 5093/2 kasser fersk skotsk sild. Prisen var Pf pr. pund. Det tyske trawlsildfi'ske i Nordlsjøen har nu tat sin begyndese, idet der mandag ankom 4 trawlere. Prisen var Pr pundet. Da tilførslene tok arv i slutten av uken, steg prisen til Pf pundet. Avfal>dende vare solgtes til Pf. 9 pundet. Fiskeriagenten beretter /8: 2000 pund sekunda aal, pl pundet. Fiskeriagenten beretter 4/8: 3700 pund aat, 4060 pl. pundet (kr pr. kg.).

7 J august 925 f S K E T S Hummer. Ham burg: Fiske l'iagenten beretter /8: Med ruteskibene ankonl fra Norge G l.;:asser levende hummer. Prisen var igjen hoiere og opnaaddes N pr. pund fortoldet. mark er idag = kr..29~/l. Rogn. NordSpanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2/7: Sardinfisket Vigo forrige uke 628 kurver. Smaat sanhnfiske forøvrig. Liten rognomsætning. Rognpriser 5/20.. Nye rogntiliførsler Bilbao 475 tønder. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 28/7: Sardinil'isket Vigo forrige uke 525 kurver. UH sardinfiske :paa Bilscayakysten. Litt rognomsætning. Rognprrser 20/35. Frankrike: Konsulatet, Nante,s, beretter 27/7: Som næ,vnt i en av vore tidligere rapporter antok.vi at rogn~)l'isene, saasnart de gamle lagre var utsolgte, vlde komme til at stige, dette viser sig ogsaa at holde stik, idet den nye rogn omsættes til følgende forhomsvis meget høie priser: 3GO340 og 320. il'rancs for henho,ldsvis, 2 og 3 sort. Nogen ny import av rogn siden sidste rapport har ikke fundet sted. Tran. Ham burg: Fiskeriagenlen beretter /8: Fra Norge ankom 270 rate, derav 8D2 fate hærdet tran, og5 Fra Stol'britanllien 443 fate, fra Danmark 55 fate og 39 fate fra Portugal. N oteri ngene (grossistenes salgspri,ser) var:?\edicinlran kr Pl", 00 kg. Lys sæltran....» 0004»» levertran..» ~)396» BnmUallk » 8890» Brun » 8486» For linolje noteres h. fl. 53%: [)r. log kg. for loko vare. Salt sild. K () l i g s ber g: Konsulatet, Konigsberg, beretter 27/7: denne like ei' damper»jo«indkommet hertil med den fo'slte shetlandssihl. Kvaliteten av denne sild var delvis bløt og smaafaldende. Der forlangtes fra lager her for Matties Hm. 43 til Rm. 45. Av denne sildesort har kunderne i provill'sen kun kjopt uogen raa tønder som prøver, da de frygtet for at silden i den nuværende tropiske varme, kun vilde hoilde sig i kort tid. Til Litauen er blit solgt nogen mindre partier. Ved den Tor tiden herskende store he,te er det herlværende marked aldeles sulle. Videre indkom i denne uke damper»planet«med 450/ og GOO!2 td. YarmouthsiJ,d. For denne sildesort her'sker der hlandt kunderne i pro,vinsen mer interesse end for Shetlandssilden. Da prisforskjeen mehem Yarmouth og Shetlandssild er ea. Rm. 2 pr. td., kj0pes av kunderne helst Yarmouth. Der noteres: For almindelig Yarmuth Matties... Rm. 32 til Hm. 34 t Matfulls.... '.» 36» 38 Av Yarmouthsild er mindre partier blit solgt til provinsen. o A N O 379 Ham burg: Fiskeriagenten beretter /8: Tilførslene androg til 0037 Derav fra Norge 67 og 9366 fra Skotlund. Der var litt omsætning i skjæresild til uforandrede priser, mens forretningen i slo og vaarsild var uforandret flau. Ti.førslene fra Skotlancl var igjen store og androg til 797/ og 538/2 Tiltrods for de store tilforsler og de hoie priser var efterspørselen livlig. Tilførslene av matjessild turde nu snart ophøre, da silden mere og mere gaal' over til fullsild. Prisene var: Stornoway matjes, large selec,ted.. mediums.. large iuhs iulls.... matfuls.. Shetland, large fuls funs, Ro/DO/ 72/80/ 52/60/ 80/85/ 70/75/ 60/65/ 75/78/ 65/70/ pr. 2/'2 tur.»»»»»»» matfulls... " 55/'65/» Prisene for hollandsk sild el': Matjes fl og for full sild fl pr. hl fob. Tysl\land: Fisl\:eriagenten, Hamburg, beretter /8: Man gjør sig iaar store forhaapninger til fetsildfis.}wt. Efter de første partier at d,jiltme, er kvaliteten god og dersom kun J'angsten sætter ind med kurante størrelser, sludde fetsilden netop iaar ha udmerkede chanser paa de tyske 0stersjømarkecler. En ho vedbetingelse er imidlertid at silden blir reelt sortert og pakket. Fordelen ved den skotske sild er dens reelle sortering og pakning, som sætter detailhandleren istand til noiagtig at kalkulere sin pris og sin fortjeneste. Skal derfor fetsilden kunne 0)ta konkurransen med den slmtske si le, er det en absolut nødvendighet, at sorteringen er overensstemmende med den paa tønden angivne størrelse og at p3.:kningea er ree. Uten tvil vil da fetsilden i mange distrikter bli foretrukket frelfor den skotske sild, forutsat naturligvis at ikke prisforskjellen er for stor. Stettin: Fiskeriagenten beretter /8: den for]opne uke ankom fra Skotland 4 direkte baater med ca td'. Prisene var: Skotsk ~al'ge matjes 75/80/ pr. 2/'2 large fulls 76/ /) fulls.... 7}» matfulls.. 56/58/» matties.. 47/50/» Fra Bergen ankom 75 ny fetsild. Kvaliteten var prima, men silden var olvermel"l,et og blev utveiet 56 istedenfor som angit paa tønden 24 stkl". pr. kg. Der orpnaaddes en pl"is av kr. 67 pr. td. Det tyske ferskfisk og fersksildmarked 924. Av fi:sk~riagent Johan Reuseh, Hamburg, 5/7, lm5'. (Forts. fra nr. 30). F ersksildmarkedel TiHørslene til HamburgAHona var aaret 924 betydelige og varte praktisk talt hele aaret. Størst var importen av norsk sild, som 2ndrog til tons. Derefter kommer StorbrHannien med 23900

8 ~.~_._~ 380 FS K E T S GAN O 5 august 925 ~ tons, av tysk trawlsild ankom ca tons og fra andre lande ca tons. Alt i alt androg fersksildimporten til ca tons. Procentvis stiller importen sig cif. som følger: Fra Norge ca. 42 0,'0 " Storbritannien... " 39 % Tyske trawlere " 4 2 Ofo Fra andre lande... " 4 2 % Den første direkte last storsild ankom omkring 20 januar og var f'orhaandssolgt iil pl 3035 pr. pund. Grundet gode fangstefterrefninger og rikelige tilførsler gik prisene imidlertid snart ned og otte dage senere var prisen nede i p. 03 pundet. Grundet havnearbeiderstreiken i England tiltok tilførslene med den følge, at pri/sen gik ned til pf. 5lj~ til 5 pundet. Da streiken i England var bilagt, bedret markedet sig litt og prisene steg til pf. 67 pr. pund. Den sidsie storsild opnaadde pf. 56 pundet i begyndesen av april. mporten androg til ca. 60'55 tons, mot ca. 900 lons i 923 og ca tons i 922. Den første vaarsild ankom i begyndelsen av februdr og var forhaandssolgt til pf. 23 pundet Grundet rikelige tilførsler av svensk sild gik prisene i midten av februar ned til p. 78 pundet og faldt suksessivt til pf. 4 V:! til 5 pundet. slutten av februar,steg prisen til pl 55/~ og steg videre i begyndelsen av mars til pf. 67, faldt saa igjen'" til pi. 5, steg saa til 78 og uhimo mars var prisen oppe i plo pundet. begyndelsen av april opnaaddes pf. 35 og de sidste tilførsler i april omkring pf. 0 pundel begyndelsen av juni ankom den første vaarfetsild j, som opnaadde pi. 47, 00 kasser som solgtes ved auktion opnaadde pf. 523 pundet og prisene gik senere ned til pf. 2 pundet. To laster kummesild, som ankom omkring midten av april, opnaadde pf. 02]/3 pundet. Av vaarsild ankom tols vaarfetsild " " " kummesild " ~,~ TilsJmmen 9534 tons mot i Vaarsild tons Vaarsild tons Kummesild " Kummesild..., l 000 " tons 4590 tons Den mars utbrøt streik blandt havnearbeidern~. De ankomne fersksildlaster blev utlosset ved samfundshjælpen. Streiken varte til 25 mars. Under streiken ankom daglig tilførsler pr. jernbane fra Cuxhaven. Tilførslene av skotsk og engelsk sild vade praktisk: talt hele aaret rundt og tok sin begynddse i januar, da der ankom direkte tihørsler fra Sfornoway 'Og Plymouth. Prisene var da fra p;f, 25 optil pf. 34 pundet. Da til'førslene av norsk storsild tiltok, faldt ogsaa prisene for skotsk sild og i slutten av januar resp. i begyndelsen av februar var prisen for skotsk sild nede i pf. 02 pundet og i midten av maaneden pf. 80 pundet. Der var da stans i tilførslene, indtil det skotske sommerfiske begyndte. begyndelsen av juni ankom den første skotske sommersild, som opnaadde pi. 26 pundet og prisen steg saa i august til pf pundet. Alt i alt ankom 69 direkte baater. Den første engelske sild fra North Shields opnaadde i slutten av august pf. 63, steg saa i september til pi. 58 og i slutten av september resp. i begyndelsen av oktober blev betalt pef. 20 pundet. slutten av oktober begyndie de direkte tilførsler fra Gt. Yarmouth og Lowesioft. Den første sild opnaadde pi. 45 steg saa til pf. 2022, i slutten av november betalt es pi og prisene steg suksessivt til pf pundet i midten av desember, da tilførslene ophørte. Alt i alt ankom ira Gt. Yarmouth og Lowestoft 83 direkte baater med ca kasser og ca tons løs sild. Det tyske trawlsildfiske tok sin begyndelse i august og varte til henimot midten av november. Alt i at ankom 580 trawlere med tilsammen ca tons. De første tilførsler opnaadde pf pundet. J slutten av august betaltes efter kvalitet pf. 325, i slutten av september pf. 430 og i slutten av ok/ober pf. 825 pundet. Med rutebaatene fra England og Skotland var der regelmæssige tilførsler hele tiden ira januar til begyndesen av oktober med korte avbrytelser. mporten fra England og Skotland stiller sig som følger: Fra Stornoway... ' ca. 82()lj2 tons North Shields " Plymouth , " Gt. YarmouthLowestoft...,..., " 4336 Skotsk sommersild " 4485 Med rutebaatene " 2 00 Tilsammen ca tons Der var i aarets løp og'saa tilførsler fra Sverige, ca. 778 tons, fra Holland ca. 785 tons og fra Danmark 5 tons. Svensk sild opnaadde pf. 740, hollandsk pl 0 8 og dansk pf. 522 efter kvalitet og markedets stilling. Fra Ostende ankom 37 tons brisling, som opnaadde pf. 220 pundet. Til Cuxhaven fiskemarked blev i aarefs lop impjrfert tons norsk sild. Til Wesermiinde fiskemarked blev importert ca tons fersk sild, hvorav formodentlig størsteparten fra Norge og tii Bremerhaven blev i aareis løp indfort ca. 700 tons norsk sild med direkte baater.

9 5 august 925 F S K E T S o A N O 38 Lov om forbud mot fiske med bundslæpenot (trawl). Stortingets beslutning av 4/5 925 sanktionef't 22/5 025:. Det er forbudt at drive fiske med bun~slæpenot (j rawl) paa norsk sjøterritorium. 2. Saa længe et fiskefadøi med bundslæpenot er inden sjøterritoriet, skal samtlige fangstredskaper være bortstuet indenbords. Trawlewiren skal saaledes være utsjaklet av skov lene, og skovlene sat indenfor rækken paa dæk eller stuet under dæk. Videre skal nettene, tømt for fisk, være adskilt fra skovlene og lagt tilside eller bundet op indenbords. Vedkommende regjeringsdepartement kan frita norske fartøier fra bestemmelsen i denne paragraf. 3. De regler som er git i og 2 gjælder ikke for bruk av ræktrawl med skovler. Ræketrawlens største tiiladte maal kan fasisæhes av Kongen. 4. Overtrædelse av denne lov, eller av nogen forskrift som er git med hjemmel i loven, straffes med boter indtil kroner. Desuten blir ved overtrædese av lovens at inddrage hele den ombordværende fangst med samtlige fangstredskaper uansetom de tilhører den skyldige eller ikke. Ogsaa fangstens værdi kan inddrages, men kun hos den skyldige. Hvor særdeles formildende omstændigheter foreligger, kan inddragning undlaies for fangstredskapenes vedkommende. Videre kan ogsaa fartøiet med tilbehør eller værdien derav hos den skyldige helt eller delvis inddrages. Ved inddragning bortfalder panteret eller anden heftelse, som maatte hvile paa fartøi eller redskap. Er den skyldige tidligere dømt til straf efter denne lov, eller foreligger skjærpende omstændigheter, kan fængselssiraf i indtil 6 maaneder idømmes enten alene eller i forbindelse med bøtestra. Overtrædelsen blir at anse som forseelse. 5. Kongen kan tildele chefen paa faftøi, som forer opsyn med overholdelse av denne lov, myndighet til at forelægge bøter for overtrædelser av lovens 2 eller de i straffelovens 48,, omhandlede forskrifter til undgaaelse av sammenstøt mellem skib, angaaende nødsignal eller losning. 6. Hvis overtrædeisen er begaat av nogen av besætningen paa et fartøi, og strafansvar i den anledning kan gjøres gjældende mot fartøieis fører, blir den underordnede ikke at straffe. 7. Forskriftene i denne lov skal ikke gjælde for de fiskeriundersøkelser som iverksættes av staten. 8. Lov av 3 mai 908 om forbud m'ot fiskeri med bundslæpenot (trawl) ophæves. Likesaa enhver emden forskrift som strider mot nærværende lov. s,. Denne lov trær i kraft straks. ntet fiskeriraadsmøte iaar. Finanskomiteen har i sin indstilling om besparelser paa budgettet for indeværende termin pekt paa at bevilgningene til fiskeriraadet og Landbruksraadet iaar mela kunne spares. Overensstemmende med en av regjeringen truffet avgjørelse har Handelsdepartementet bestemt at Fiskeriraadet ikke blir at indkalde iaar. Tii}svarende bestemmelse er truffet for Landbruksraadets vedkommende. Værdien av fiskeutførselen jan.juni 925. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver. li Juni; JanuarJuni Varegrupper "'il~i925\ 92; i_ooo kr. QQQ,~_~!",. 0QQJ<,!. l Sild og fisk Hermetik... \ Sildemel, fiskemel, hval l [il' kjøtmel, fiskeguano ' m. v... l [l Tran (fete oljer, fett, _ spek m. v.) '[ Tils.2o Fisl{eindløl'selen til Oslo. ndførselslværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo Sjøto,ldsted i uken 2/78/7 925; Fra Dan m ark: Fersk fisk.... kr Fra Sve r i g e: Ferlsk fisk » Fra H o l l a n cl: Saltet risk kg. Fra U. S. A.: Saltet fisle » Fiskeindførselen til Oslo. ndførsels,værd'ien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo Sjøtoldsted i uken 9/725/7 925: Fra s l and: Tørret fisk (sundmaver) kg. Fra T Y ski and: Sal,tet fisk (sild) » Fra H o l and: Saltet fisk (sild) » Fra Sve r i g e: Fersk fisk.... kr Fra Danmark: Fersk fisk » Fiskeindførselen til Bergen. M/k.»Sissi«indkom 28(7 fra Nor,th Shields med 00 fetsld. Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 28/7 nedenstaaende priser: Prisene angaar Bergen og Stavanger og gjælder for olje levert paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. kg. Solarolje, pr. kg kr Petroleum (Triumf), pr. kg ~ 0.30 Benzin, pr. kg » 0.69 Ovennævnte priser gjælder ogsaa Haugesuod undtat, benzinprisen, som der er kr. 0.7 pr. kg.

10 382 Fl S KETS o ANG 5 august 925 fiskeutførselen fordelt paa land januarjuni 925. (Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver). Fersk sild. Juni 000 kg. alt Sverige Tyskland Nederlandene.... Belgien.... Storbritannien.... Frankrige.... Øvrige land.... Tørfisk. Juni jan.juni Sild og fiskemel. Jan.juni 000 kg. 000 kg. Juni jan.juni 000 kg. Tyskland kg. 000 kg Ned~rlandene, alt Belglen S. 6 l. venge Storbritannien Tyskland Frankrige F k' 05 O. ran nge U.~. A japan øvnge land U. S. A... : Øvrige land Anden sau fisk i kasser og fustager. 000 kg. 000 kg. l 000 kg. 000 kg. alt alt Sverige Sverige Belgien... '"... o Rusland... Storbritannien.... Tyskland U. S. A:.... Nederlandene Belgien Øvrige land.... Storbritannien Frankrige talien Vestafrika U. S. A.... Øvrige land Klipfisk fisk, saltet, løs i fartøi. 000 kg. 000 kg alt Rusland Storbritannien Frankrige Øvrige land kg. 000 kg. alt Hermetik. Spanien Portugal og Madeira kg. talien ~3.4 alt Kuba Danmark Brasilien Argentina Øvrige land Salt sild. 000 kg. 000 kg. alt Sverige Danmark Rusland Polen.... Letland.... l Tyskland Storbritannien Frankrige talien.... Østerrike.... Br. Sydafrika New Zealand. ""'" 9.9 Australien U. S. A Kanada.... SydAmerika i alt.... Øvrige land.. " kg Dampmedicintran. hl. alt.. " Rusland.... Letland ".... Tyskland... '" 480 Nederlandene... < 83 Belgien... '". 55 Storbritannien Frankrige Spanien talien New Zealand Australien U. S. A Sydamerika.... Øvrige land... ""... Anden tran. ]2 587 hl. alt. '"... '"... '" 58 Tyskland... '" 2827 Nederhmdene Belgien Storbrifannien Frankrige Spanien... '"... talien Australien... U. S. A Sydamerika... Øvrige land hl hl Bonitoolje til malerbruke Av legationen, Madrid, 2,9/6 92,5. Spanske aviser meddeler, at der har været gjort! en række iorsøk paa at blande olje uttrukket av middelhavsfisken bonito med linolje. Blandingen skulde da anvendes til malerolje. Man antar at en blanding av bonitooljen i linolje vil bevirke 40 pet. besparelse. Det franske rognsurrogat. Under henvisning til hvad der oplyses i»fiskets Oang«s nr meddeles at legationen, Paris, gjør opmerksom paa fortsætidsen av M. O. de Raulin's artikelserie indtat i»la Peche Maritime«for 5/7. Han slutter med at fremholde at Frankrige bør søke at gjøre si.ne fiskerier uavhængige av rognimporten fra utlandet. For at opnaa dette anbefaler han at der paa den ene side søkes fremstillet rogn efter den norske metode samtidig som man paa den anden side stimulerer fabrikafionen av et tilfredsstillende rognsurrogat som kan anvendes ved siden av denne rogn.

11 " _ august 925 FS K ETS GAN O 383 " fiskeutførselen januarjuni 925. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver. ~ ~ Juni Januarjuni i ~ Q) Juni Januarjuni Varernes navn ~Q) Varernes navn i ::'::: "c ~ ~~ "==i=: =~=g:;=='c==9=2=5~==9=2=4==i==9==c:=5==i===9=2=4===j*==== ~ Si~~~fe;~;;:lt... kg Ræker... ~... ' kg ! 32 ;;; Herav: Hermetik ialt !76574 Vaarsild... "..." Herav: Stor~id Røkt smaasild og F:tslld ' '~ brisling i olje... " Brisling...'" 8880 Do. i tomat. <.." l ) Fisk, fersk, ialt... " Do. ellers..." Herav: Urøkt smaasild og: Torsk,... j" brisling i olje"'" l 76830: Lange... " Do. i tomat..." Hyse...;" l Do. ellers...'" : Makre Vaarsild, kippers'l i Kveite (hellefisk). ''" (røkt og urøkt) i Flyndre..." olje " _ Aal...'" Do. i tomat " l : Laks...'" Do. ellers... ~.." ørret D 48 l Makre j Anden, " Fisk forøvrig..." Tørfisk ialt " l 62784( Krabber, ræker, skjæl" Herav: j, Rogn (ogsaa kaviar)" Rotskjær... " j , ~ il Fiskeboller, (pud i Rundflsk...'" i : ding, kaker o. l.)" [ La~ge... "i l 830 l ; 355, Sildemel " Sel " 9434i i Fiskemel... 7~ Hyse (kolje) n i Hvalkjøtmel... " i Brosme... '" 4 95 l ! 692 Levermel..,...,W Klipfisk ialt " i Sæl ogkobbeskind" 22540[ Herav: [ Hvalbarder " Torsk [ Fiskeguano " i Lange....,..." [ Hvalguano " 2_5000[ _ ' Sei..."" Benmel... " ; Hyse (kolje)..." Brosme...,...'" : Rogn, saltet: i il Sild, saltet ialt... " Av torsk... " : Herav: Anden', " 3560 Vaarsild...,... " ' Storsild (slosild) '" " Tran ialt,... hl , Fetsild... " J03039 Skjæresild... n Herav: Nordsjøsild..." Dampmedicin..." slandssild " , Raamedicin..." 2 i 5, Brisling...'" f Blank..." 65 ' Kryddersaltet, her Brunblank..." l 85 l under appetitsild. " Brun..." , Brisling, kr.saltet (an Av sæl...," ; sjos)... " Av bottlenose..." 20i 25 Salt fisk, ialt...,. " fJ766;; Av hval...,....." Herav: kke særskilt opgitl" 0 0 Torsk i og kasser Sildetran..."" l 337 " løs i fartøi.. " l Fra uten. fangst i Makre..." felterhjemført tran'" _: i 605 Anden "! Hærdet spisefett (av Sild, røkt flækket ' tran, alle sl.)... kg j og anden " r Hærdet teknisk fett Hummer... " stkr t (av tran, alle sl.) " '62

12 kg. '2 / f S K E T S GAN G 5 august 925 Vekselkursene (salgskurser). Utenlandsk mynt Pari kurs ~~ ' 2~7 30j; 3h l/ S 3.,fl London... kr. pr.. Berlin guldmark r Paris fres. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. 8 Amsterdam gylden ~ j Ziirich sw. fres. 05 NewYork... dollar Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire l Prag cz.ck. kr. sland, nominel 00 s. kr. Wien, østerr. kroner pr. æ.... r Lissabon, pence pr. escudo..... _ Buenos Aires, pence pr. peso.....g Rio de Janeiro, pence pr. mils..... Yokohan:a, sh/d. pr. yen ) r Shanghai, sh/d. pr. ta el l Bombay, sh/d l Honkong, sh/ d / '6 5 3 /4 /8 /4 3/2 /4 /6 /8 2/4 / l ', 2 /'2 2 5 / /0 45 /4 45/~ 45 5!lG !(; 5 3 hn 5 Ti ls2 /8 3 /8 /8 3 /8 /83!~ /8'6 3/2 3/2 3/2 3/2 3 6 /6 /8 /6 8 /6 /8 2/4 /s 2'4 2/4 2/4H4 ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjerns, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Stationer, Til indlandel _ Til u~andel alt O ; for Sve \ Dan Tysk : s o : øvrig rige mark land kg. l kg. kg. kg. kg. fra Trondhjem : ~i7'2'):7 ialt ' \ Sild ! Fisk ,0 Fr~, Be~f.en:! /!' alt i Sild Laks : 90! ørret ~~l~~~~ : : : : : : : : 30. Flyndre ] 290 Kveite Makrel : 3520 Ande~ fisk Hvalkjøtt... ; Fra Åndalsnes: 9(7 25 /7 ialt Sld.. " ørret ; 530 Flyndre... '. 580! 40 Hummer \' Anden fisk ' Hvalkjøtt \ 230 t Fiskeeksporten.»F. G.«s nr. 30 har der indsneket sig et par feil ang. totaleksporten og ukeeksporten av fersksild. rigtige tal Slkal være henhotldsvis 9 ' og 6338ks. De Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen, vekten angit brutto) Fiskesort / 7 i 23/; alt kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg., Kveite....., ' ' 2020 flyndre... i ! Hyse Sild ! , Laks : 20: ' 480 Makrel i Anden fisk ' Hvalkjøtt alt [ : ) "VARG"stDurningen har nu været forsøkt i flere aar. At forbrukerne er tilfreds med den, vil fremgaa av nedenstaaende: "De bedes godhetsfuldt sende mig en liten dunk presenningsmurning. Jeg kjøpte en lignende dunk hos Dem for 2 aar siden og var vel tilfreds med den". Harbakke 20/ Paul Takle (tegn). "Siden jeg fik seilsmurningen "Varg" ifjor sommer fra Dem og befandt den at være meget god for seilene, saa maa jeg bede Dem sende mig en dunk paa 50 kg". Harstadbotn, Harstad, 22/ E. Nilsen (tegn). Priser.:.. trædunker il ca. 5 kg. ~a. 30 k!: ca._~~~~.: pr. kg. kr kr..90 kr..75 inkl. emballage, netto kontant fob. Bergen. Med 5 kg. kan smøres 6090 kvm. duk paa en side. "VARG" gjør duken myk, tett, seig, sterk og frier for "jordslag". Den er ogsaa god til barking av not og garn. Forhandlere høi rabat. fabrikant: DAVD GJØRVEN, Bergen (Tidligere seilm. Gjørven & Christensen)

13 Transporten av fiskevarer. DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. S. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Te e fo n ( cent ra app'frat6 li nj er) nr Tel e fon v ilk t 8 fm.ht em. søndage 9 fm 0 em.) Telegramadresse: Bergenske. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 4. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets inden, og utenlandske ruter c. A. GUNDE~SEN Als BEQGEN Ekspedition og o!isjiing av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" NORGE MEXCO GULF LNJ~N Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige. maanedlige seilinger fra øst & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havan a (Cuba), Ve'ra Cruz (Mexico), N'ew Orleans, Galveston & Hou'ston Det Nord enfj eldske Dampskibss elskap vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen Bergen Omladning ogomisningavfiske/orsendelser Telefon egen central 5040 Telegr.adr. "Nordenfjeldske" OLE ~. OLSEN, BE~GEN Telegr. noro". Telef Sped.avd Representerer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Det Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn, DampfschiffahnsGesellschaft "Neptun", Bremer:. Chr. Salvesen & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liver:Joo!. Bibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York M.s.»8tureohlm,; laster Aalesund og Chrisiiansllnd 3/:) august for Havana, Vera Cruz, Ne,,, Orleans og Halvestou. Wilh. Wilhelmsen. 8.s.»Delaware<: laster. østnorge 2den halvdel august 0' Boston, Philadelphia, Baltimore og NodoHc Wilh. Wilhelmsen. =_ J rgens Transporfkompani Als lo Bergen OMSNNG OG SPEDTON aval slags fisk og fiskeprodukter. Telefon 3355, 058 Telegr.adr.: "Transpol't" Etableret 902 AlS ROS TAD & G RØN ta NG Trondhjem NDKJØP OG EKSPORT A.V FERSK OG SA.L TET FSK OG SLD Telegr.adr. :»Fisk«Brødr. Dall Etableret 872 AKTESELSKAP Telegramadr. : "Daldamp" KR ST ANS U N D N. DAM PS KB S EXPE DTiON i SPE o T ON, SKBSMÆGLERE B EFRAGTN NG, ASSU RANCE RESEBUREAU Bergens komm. Fisk '& Landbrukshandel Tidl. Bergens kornmo Fisk & Landbruksauktioner Etab. 902 Garantist: Bergens kommune Rikstelef 2699 Kontoret forøvrig 23 Telegrafadresse: A uktionen Kjøper fiskevarer og landmandsprodukter i fast regning og mottar samme varer til forhandling Monopols kobberstof Telegr.adr.: Monopol, Bergen Als.,SAL T M, PO RT" Tel.adr.:»Saltimporh BER GEN Rikstelefon 083 mporterer alle sorter salt til fisk og sild i direkte skibsladninger Als SMØRF ABRKEN VKNG Bergen Forlang vare margarinmerker: Viking nr., Export, Aksla Telegr.adr.: "Vikings/abriker" Tele/on 772 v. Staw & Co.'s Saltimport Trondhjem Direkte import av alle sorter salt for: FisKeribedriften, meierier & husholdningsbruk etc. Kul Koks Øl Ved i p rim a Kval i tet e r til b ill i g ste p ris e r.. Als Ottesen & Co., Bergen ALBERT BLYTT Als Finnegaardsgate 6 Bergen Omsætter i fast regning og mottar til forhandling: Tørfisli, saltfisk, tranp rogn etc. Tel eg raf adr.,' "A l b l ytt ((

14 : TOldsteder fiskeutførselen fra januar til 25 juli 925 og FetsUd'i '''T.'C:'''~ J :~, f't" Vaarsild log skaj:\fet! Storsild Nor~sJa; ~K~ilfis~, ' Rundfisk sild, sild i norsk, td td ii. kg. r. r. ~g. Rot skjær kg.,.!'yse, Anden Sel : Fund tarfisk kg. kg. kg. uken som endte 25 juli. Rogn D.m. tran R.m~ tran tqr. 8'~nl< Haa Brun. Brun kjærr. blank' Hærdet hval trall Oslo... Kristiansand.. Egersund... Stavanger ).. Kopervik..., Haugesund... [ Bergen..... florø..... Måløy..... Aalesund... Molde..... Kristiansund.. Trondhjem.... Bodø... Svolvær Narv,ik Tromsø..... Hammerfest 2) Vardø..... Vadsø...' Andre 3)... alt uken ) ) ] i 3 ~42 69 ' ! ~750 = l 947 ~35 46;) '5, 286,770 ~ '\ ::f:. 25R.Q ::<r '. 309 r~b' i ~ ~39 7~60 2 ::: d~~'j ,, 8~~ 45 "', ~ l ~~! i " ' ' 237 ~~~ ;9 5~~ l 7~~ 9 ' ~~ , 9~ ~~~ 378, l437!!; ~ '):::!!~ ' Toldsteder Hvaltran Sæltran Bottlenosetran Sildetran [Sild, fersk ks. Sild, røkt kg. Makrei, Makrei, Laks, saltet fersk fersk kg. kg. Fisk Levende Anden Hummer Ræ, k.r 8.lt.t aal fersk fisk stk. kg i fartøi,kg. kg., kg. Fisk saltet i Sildemel Fiskemel, levermel, Sælskind Hermetik kg. fiskeguano kg. kg. kg. Oslo...' ' ] Kristiansand;, Egersund Stavangert) Kopervik Haugesund ~ Bergen Florø Måløy..., Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem )02! ) i l l Bodø..., Svolvær ~ Narvik Tromsø jl ', Hammerfest 2) l , , Vardø.: ? i 2000 Vadsø ,' 555 Andr( 3 ).. ~~._~_~_3~_~_~ ~. 54! 5) ) ) =_ 5) ~.23...~ ~~ ) ~ b , ~ l ul<en i 3665!O ) Desuten kg. hvalkjøtme og kg. hvalbenmel. 2) Desuten 600 hvalroshuder. 3) Desuten 8834 hvaloljefettsyre, kg. margarit, 2425 hærd. fettsyretran, 3844 hærd. teknisk fett. Fra Sandefjord 35 spisefett og 78 hærd. sildolje. 4) Herav fra Fredrikstad og tra Sandefjord. 5) Herav 29 vaarsild, 5660 ks. fersk sild, 8080 kg. fersk fisk, 74 stk. hummer og 00 saltfisk fra Skudcllæshavn. 6) forrige tabel er feilagtig opført paa Narvik 50:J} ks. istedenfor 63, hvorefter den samlede utførsel blir ks, og i uken til l'h 354.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl.

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl. Fskeutførselen 000! tk fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle O cl 4 l ~ 923 postanstalter og paa fsker..... _._..

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere