Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau"

Transkript

1 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Samfundsfag F-niveau Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling 2) får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter 3) får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 4) får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system 5) får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt og nationalt 6) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. Kompetencevurd ering og merit Henvisning til uddannelsens generelle del 1

2 Undervisningsind Introduktion til faget hold Demokratiet i Danmark Fagforeninger og brancheorganisationer (Foredrag ved repræsentanter fra fagforening og mesterorganisation) Lovgivning VVS Den nye kommunal reform og dens betydning for den enkelte borger Mediespejlet i Danmark og dets betydning for demokratiet Gennemgang af generelle økonomiske forhold i den danske samfundsstruktur. F. eks hvad betyder renten for boliglån? Hvilke kræfter styrer hvad ens løn er Undervisningsfor m(er) værd? Undervisningen veksler mellem: - Fælles arbejde med indhold - Computerstøttede opgaver - Opgaveløsning - Projektarbejde enkeltvis eller i grupper. Undervisningen er organiseret: - som lærerstyret klasseundervisning - som individuelt arbejde med delvis deltagerstyring i forbindelse med opgaveløsning og projektarbejde. - som selvstændigt arbejde med deltagerstyring i forbindelse med selvstudium og faglig selvudvikling. Differentiering Da mål og tidsramme er fast, sker differentiering 2

3 gennem tilpasning /valg af emner gennem vejledning af enkeltelever eller grupper der ønsker større indsigt og / eller viden. gennem individuel hjælp til enkeltelever eller grupper, med ønske om/behov for at arbejde yderligere med en eller flere undervisningselementer - eventuelt i en anden form. Elevindflydelse på undervisningen gennem vejledning i faglig selvudvikling, herunder målsætning og selvstudie eventuelt i form af studie grupper. Eleverne har indenfor givne rammer indflydelse på såvel indhold, form og metoder. Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmat erialer Undervisningen foregår i lokaler med adgang til - pc netværk og opkobling til internettet - Borde med plads til bøger og papir - Pc, samt dvd tilsluttet videokanon - Whiteboard /blackboardtavle Kompendium fra vvs-branchen benyttes, endvidere materiale udarbejdet af underviser og internettet. Formativ (Løbende 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og 3

4 ) lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af de skriftlige opgaver gives dels en mundtlig dels en karakter efter 13 skalaen. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ (Afsluttende ) 1. Evaluering af eleven Standpunktskarakter Dokumentation Eleven udarbejder 4 delprojekter som henholdsvis gruppe- eller enkeltopgave. Opgaverne skal godkendes af læreren og danner grundlag karakteren for faget. Der gives én standpunktskarakter i faget. 13- skalaen anvendes. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres ved afslutningen af skoleforløbet sammen med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske ssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne inden skoleopholdet afsluttes. 4

5 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Uddannelsesfamilie Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. Hovedforløb Installation og montage Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Områdefag og specialefag Valgbare fagemner Timetal 1,0 uge I Forbindelse med introduktionen til emnet installation og montage er det muligt for eleven at vælger forskellige fagemner i undervisningen i faget installation og montage. Eleverne vil i introduktionen til faget få præsenteret mulighederne for den valgbare del af faget. Udgangspunktet vil være elvernes/klassens forudsætninger for faget og de praktiske muligheder for udbuddet. Undervisningsmål Målet er, at eleven i henhold til gældende normer og standarder kan beregne, dimensionere, vælge materialer, fastsætte installationsprincipper, planlægge arbejdsforløb, udføre montage og tilhørende arbejdsdiscipliner, funktionsafprøve, indregulere og efterkontrollere brugsvands -, afløbs- og energiinstallationer og -anlæg. Kompetencevurd ering og merit Henvisning til uddannelsens generelle del Undervisningsind hold Undervisningsfor m(er) Afhænger af det valgte emne Der vil være tale om: - lærerstyret undervisning - selvstændigt arbejde - gruppearbejde 5

6 Differentiering Afhænger af det valgte emne Elevindflydelse Afhænger af det valgte emne på undervisningen Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsma terialer Formativ (Løbende ) Afhænger af det valgte emne Undervisningsmateriale er baseret på det af uddannelsesnævnet trykte kompendium. Undervisers eget materiale 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af opgaverne gives dels en mundtlig dels en karakter efter 13 skalaen. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ (Afsluttende ) 1. Evaluering af eleven Afhænger af valg. Der gives en standpunktskarakter. 13-skalaen anvendes. 6

7 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres ved afslutningen af skoleforløbet sammen med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske ssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne inden skoleopholdet afsluttes. 7

8 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. Hovedforløb Dokumentation og kvalitetssikring Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Områdefag og specialefag Timetal 0,5 uge Dokumentation og kvalitetssikring, avanceret niveau. Undervisningen fortsættes på 4. hovedforløb med 0,5 uge Undervisningsmål Målet er, at eleven kan anvende: kvalitetssikringssystemer og udarbejde dokumentation i forbindelse med planlægning, installation og servicering af energiinstallationer, herunder læse og forstå samt omsætte arbejdstegninger, diagrammer, normer og anden relevant papirbåret eller elektronisk information ved praktisk arbejde med brugsvands -, afløbsog energiinstallationer og -anlæg. Kompetencevurd ering og merit Undervisningsind hold Henvisning til uddannelsens generelle del Hvordan er de lovmæssige dokumentationskrav og anvendelsen af kvalitetssikringssystemer inden for energiområdet. Hvordan udarbejdes drifts-, vedligeholdsog brugervejledninger for energianlæg. Hvilke certificeringsordninger er der 8

9 indenfor energiområdet Eleven skal kunne redegøre for kvalitetsstandarder, samt anvende kvalitetssikringssystemer Undervisningsfor m(er) lærerstyret undervisning selvstændigt arbejde gruppearbejde Differentiering Differentiering sker ved: tilpasning af forløb tilbud om supplerende undervisningsmateriale Elevindflydelse på undervisningen vejleding af enkeltelever eller grupper Eleverne har inden for givne ramme indflydelse på såvel indhold, form og metode. Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsma terialer Teorilokale og praktiklokale Undervisningsmateriale er baseret på det af uddannelsesnævnet trykte kompendium. Undervisers egen materiale. Formativ (Løbende ) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. 9

10 I forbindelse med afleveringen af de skriftlige opgaver gives dels en mundtlig dels en karakter efter 13 skalaen. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ (Afsluttende ) 1. Evaluering af eleven Standpunktskarakter på grundlag af de afleverede skriftlige opgaver gives en skriftlig standpunktskarakter. 13-skalaen anvendes. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres ved afslutningen af skoleforløbet sammen med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske ssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne inden skoleopholdet afsluttes. 10

11 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Uddannelsesfamilie Vvs og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. Hovedforløb Sikkerhed og arbejdsmiljø Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Område og specialefag Timetal 0,3 uge Sikkerhed og arbejdsmiljø, vvs- og energimontør, avanceret niveau. Undervisningsmål Målet er, at eleven kan redegøre for samt identificere og forholde sig til arbejdsmiljøet inden for energiområdet. Undervisningsind hold Undervisningsfor m(er) Faget er påbegyndt i 2.hovedforløb, hvor love, regler og principper er gennemgået: På 4. hovedforløb arbejdes der forskellige cases, der kræver at eleverne kan redegøre og identificere det rigtige arbejdsmiljøløsning på opgaven i de beskrevne cases. Undervisningsformen er: -lærerstyret - gruppearbejde Differentiering Differentiering sker ved: - tilbud om supplerende undervisningsmateriale Elevindflydelse på undervisningen - vejledning af enkeltelever eller grupper Undervisningen i teori og praktik afvikles som dialogbaseret undervisning og elevernes forudsætninger på fagområdet inddrages i tilrettelæggelsen. 11

12 Undervisningsma Undervisningsmaterialet er det af terialer uddannelsesnævnet trykte kompendium Undervisers eget materiale Formativ (Løbende ) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med afleveringen af de skriftlige opgaver gives dels en mundtlig dels en karakter efter 13 skalaen. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ (Afsluttende ) 1. Evaluering af eleven Standpunktskarakter på grundlag af den afleverede rapport om emnet. 13-skalaen anvendes. Karakterliste afleveres til administrationen ved endt skoleforløb. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres ved afslutningen af skoleforløbet sammen med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske ssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne inden skoleopholdet afsluttes. 12

13 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Uddannelsesfamilie Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. Hovedforløb Styring og regulering Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Områdefag og specialefag Valgbare fagemner Timetal 1,0 uge I Forbindelse med introduktionen til emnet styring og regulering er det muligt for eleven at vælger forskellige fagemner i undervisningen i faget installation og montage. Eleverne vil i introduktionen til faget få præsenteret mulighederne for den valgbare del af faget. Udgangspunktet vil være elvernes/klassens forudsætninger for faget og de praktiske muligheder for udbuddet. Undervisningsmål Målet er, at eleven under hensyn til autorisationsbestemmelser og energi-, miljø- og komfortmæssige krav kan beregne, dimensionere, demontere, montere, indregulere, programmere og fejlrette på eltekniske komponenter og styre- og reguleringssystemer i vvsinstallationer og energianlæg, herunder foretage målinger og fejlretninger på de elektriske systemer, samt udføre forbrændingstekniske målinger efter gældende normer og standarder. Kompetencevurd ering og merit Henvisning til uddannelsens generelle del Undervisningsind Afhænger af den valgte opgave hold Undervisningsfor Afhænger af den valgte opgave 13

14 m(er) Differentiering Differentiering sker ved: - tilbud om supplerende undervisningsmateriale - vejledning af enkeltelever eller grupper Elevindflydelse Afhænger af den valgte opgave på undervisningen Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsma terialer Formativ (Løbende ) Afhænger af den valgte opgave Undervisningsmateriale vil være det af uddannelsesnævnet trykte kompendium. Underviseres eget materiale. 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. Summativ 1. Evaluering af eleven I forbindelse med afleveringen af de skriftlige opgaver gives dels en mundtlig dels en karakter efter 13 skalaen. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. 14

15 (Afsluttende Standpunktskarakter på grundlag af den ) valgte opgave. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 13- skalaen anvendes. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres ved afslutningen af skoleforløbet sammen med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske ssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne inden skoleopholdet afsluttes. 15

16 Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Uddannelsesfamilie Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Valgfri specialefag Læreplansfag Grundfag mv. i forløbet Områdefag og specialefag Valgfri specialefag Timetal 4,0 uge Ved introduktionen til skoleopholdet præsenteres eleven for 4. hovedforløbs valgfri specialefag: På nuværende tidspunkt kan eleverne vælge følgende valgfri specialefag på 4.hovedforløb indenfor specialet Vvs - og energimontør: Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Service og eftersyn på varmeproducerende kedelanlæg Fejlfinding og fejlretning af varmepro. gasfyrede anlæg Certificering inden for gasområdet under 135 KW Fjernvarmeanlæg Gassvejsning Fjernvarme certifikat Ventiler i Vvs-installationer Undervisningsmål Undervisningsmålene følger de valgte emner Kompetencevurd Henvisning til uddannelsens generelle del ering og merit Undervisningsind hold Undervisningsindholdet præsenteres for de valgte emne ved introduktionen. 16

17 Undervisningsfor m(er) Undervisningsformen præsenteres for de valgte emner ved introduktionen Differentiering Differentiering sker ved: tilpasning af forløb tilbud om supplerende undervisningsmateriale Elevindflydelse på undervisningen vejleding af enkeltelever eller grupper Eleven har mulighed for at vælge mellem de præsenterede valgfri speciale fag. Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsma terialer Formativ (Løbende ) Ifølge det valgte Ifølge det valgte 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder dokumentation af udviklingen af de personlige kompetencer. I forbindelse med opgaveløsningen på det valgte emne bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Ligesom elevens arbejdsindsats løbende bedømmes. Summativ 1. Evaluering af eleven 17

18 (Afsluttende Standpunktskarakter på grundlag af de ) udarbejdede opgaver på valgfri valgfag gives en standpunktskarakter. Eleven introduceres for beståkrav inden valg af valgfri specialefag. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 13- skalaen anvendes. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres ved afslutningen af skoleforløbet sammen med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske ssystem (ESEV). 18

19 Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Uddannelsesfamilie Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Svendeprøve Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Områdefag og specialefag Valgfri specialefag Timetal 1,7 uge Svendeprøve Afsluttende prøve Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, finder sted i den sidste skoleperiode. Bekendtgørelse om eksamensordning ved erhvervsskolerne m.v. (eksamensbekendtgørelsen) finder anvendelse. Eksamen består af en skriftlig prøve, et projekt og en mundtlig prøve. Hvilke opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg. 19

20 Skriftlig prøve Den skriftlige prøve varer to klokketimer og består af opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag fra hele skoleuddannelsen. Projektet Projektet varer 1,5 uge og udføres inden for områdefag, bundne specialefag og valgfri specialefag som led i undervisningen i slutningen af den sidste skoleperiode i hovedforløbet. Projektet tager udgangspunkt i en opgave, hvorefter eleven skal planlægge, beregne, tegne, udføre, værdisætte og dokumentere de udførte processer og produkter. Mundtlig prøve Den mundtlige prøve varer 15 minutter og omfatter elevens redegørelse for planlægning og udførelse af projektet samt for de udførte processers og produkters funktion. Summativ (Afsluttende ) Der gives en karakter for hver prøve. Resultatet af eksamen (svendeprøven) beregnes som et vægtet gennemsnit, hvori de enkelte karakterer indgår med følgende vægt: 1) Den skriftlige prøve: 20%. 2) Projektet: 70%. 3) Den mundtlige prøve: 10%. Eleven har bestået, når det vægtede gennemsnit uden afrunding er mindst 6. Resultatet af den afsluttende eksamen (svendeprøven) udtrykkes i svendebrevet ved en af de betegnelser uden tal. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 20

21 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag. Karakteren ved svendeprøven udtrykkes i svendebrevet ved en af de betegnelser uden tal, som er angivet i nedenstående skala: 1) Under 6: Ikke bestået. 2) 6,0-8,9: Bestået. 3) 9,0-10,9: Veludført. 4) 11,0-13: Særdeles veludført. PUBLICERET WEB

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere