1. Indledning. 2. Visionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Visionen"

Transkript

1 1

2 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns Kmmune g staten etablerede Jbcenter København, blev der udarbejdet en etableringsaftale, sm indehlder en plan fr implementeringen af et fælles jbcenter. Etableringsaftalen var således det første grundlag fr samarbejdet mellem stat g kmmune i jbcentret. Der er løbende blevet arbejdet med implementering af de enkelte elementer i etableringsaftalen, g der er nu behv fr at videreudvikle samarbejdet, så det bl.a. gså kmmer til at mfatte fælles service, metder g grundlag fr udførelsen af arbejdet i jbcentret. I 2010 skal den endelige rganisatriske frankring af beskæftigelsesindsatsen besluttes. Fr at understøtte prcessen frem md et fælles jbcenter har kmmune g stat i fællesskab besluttet at igangsætte prjektet Visin Visinen er en køreplan fr, hvrdan Jbcenter København i de næste t år vil arbejde frem md en større integratin af den kmmunale g statslige indsats. Fr at knkretisere dette arbejde har ledere g medarbejdere fra både stat g kmmune i efteråret 2007 deltaget aktivt i frmuleringen g knkretiseringen af en visin samt en række strategiske fkusmråder g knkrete frslag til samarbejdsprjekter fr samarbejdet frem til Arbejdet er samlet i denne handlingsplan, sm er resultatet af diverse input g drøftelser på en række ledelses- g medarbejderseminarer. Handlingsplanen indehlder en priritering af de knkrete samarbejdsprjekter samt en beskrivelse af den rganisatriske frankring g prces, der skal sikre udmøntning af handlingsplanen. Handlingsplanen afløser således etableringsaftalen, sm det grundlag hvrpå samarbejdet mellem stat g kmmune i Jbcenter København skal fregå ud fra de næste 2 år. 2. Visinen Udgangspunktet fr Jbcenter København er, at jbcentret skal levere en kmpetent arbejdsmarkedsservice til brgere g virksmheder. Jbcentret skal være den væsentligste aktør i frhld til at sikre et velfungerende arbejdsmarked i København ved at skabe str gennemsigtighed i frmidling g match mellem ledige jbs g arbejdskraft. Jbcenter København vil servicere virksmhederne med kvalificeret arbejdskraft g bidrage til frtsat vækst i hvedstadsmrådet. Målet er, at ledige brgere hurtigst muligt kmmer i beskæftigelse, g at brgere, sm er langt fra rdinære jb, sikres en tilknytning til arbejdsmarkedet. 2

3 Udgangspunktet g målet kan sammenfattes i en visin fr Jbcenter København frem til 2010: Jbcenter København skal fungere sm én rganisatin, der bringer ledige i jb g frsyner virksmheder med kvalificeret arbejdskraft. Dette betyder, at vi vil: Fungere sm én indgang fr brgerne g virksmhederne. Levere en effektiv jbrettet indsats, hvr ressurcerne pririteres fr at fremme en hurtig matchning mellem jb g jbsøgende g synlighed af jbåbninger på Jbnet.dk. Sikre at alle brgere g virksmheder møder en høj service g ensartet kvalitet tilpasset den enkeltes behv. Sikre pkvalificering af ledige fr at undgå mangelprblemer på arbejdsmarkedet. Skabe jbåbninger fr ledige, inklusive de ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Sikre at sygemeldte hurtigt vender tilbage til arbejdsmarkedet. 3. Fkusmråder fr samarbejdet Visinen fr Jbcenter København frem til 2010 skal realiseres gennem et styrket samarbejde mellem stat g kmmune. Arbejdet med Visin 2010 har resulteret i udpegningen af fire fkusmråder, sm stat g kmmune vil iværksætte knkrete samarbejdsprjekter indenfr. Fkusmråderne er følgende: Virksmhedsindsatsen Brgerservice Kvalitet g Arbejdsgange Persnaleplitik I det følgende vil det nærmere indhld af disse fire fkusmråder blive beskrevet sammen med frslag til knkrete samarbejdsprjekter inden fr fkusmråderne. 3

4 Virksmhedsindsatsen Målet fr samarbejdet: Frdele ved samarbejde: Samarbejdsprjekter: Der skal etableres fælles servicemål g en fælles virksmhedsstrategi med et klart jbfkus. Med en fælles strategi g fælles servicemål vil jbcentret fremstå med større synlighed ver fr virksmhederne. Samtidig vil være jbcentret fremstå sm en rganisatin med klare prdukter. Tilmed vil der på en række mråder, fx jbfrmidling, kunne skabes synergieffekter ved et tættere samarbejde mellem stat g kmmune. 1. KVS Der er etableret en krdinerende enhed fr den fælles virksmhedsrettede indsats i jbcentret (Det Krdinerende Virksmhedssamarbejde). KVSenheden har til frmål at understøtte enhedernes virksmhedsindsats ved at krdinere indsats, sikre pfølgning g skabe verblik på tværs af Jbcenter København. Der nedsættes samtidig et tværgående KVS-netværk. 2. Virksmhedsstrategi Der skal udarbejdes en fælles strategi fr virksmhedsindsatsen i jbcentret, sm mfatter KVS-enheden, KVS-netværket g jbcenterenhederne samt de jbcenterenheder, der sm led i deres funktinsbeskrivelse er tildelt særpgaver, dvs. CJF, JSV g Jbcenter København Sygedagpenge. Den fælles strategi skal indehlde alle aspekter i indsatsen. 3. Fælles indgang fr virksmheder Telefnisk indgang via call-center samt telefnplitik, fælles mdtagelse af rdrer (KVS), elektrnisk indgang via mail. 4. Kntakt til virksmhederne Der kan etableres fælles kntakt- g besøgsstrategi, dvs. hvilke virksmheder der skal kntaktes hvrnår, hvrdan g med hvilket frmål. Fælles metdeudvikling i frhld til virksmhedskntakten, fælles registrering g synliggørelse af besøg g kntakt samt pfølgning på resultater/målinger. Anvendelse af fælles redskaber i frbindelse med virksmhedskntakten. 5. Frmuleringen af et ensartet serviceniveau Fælles kvalitetsmål/servicemål g fælles arbejdsgangsbeskrivelser. Fælles verblik g klarhed ver, hvad vi leverer. Gennemførelse af brugerundersøgelser med udgangspunkt i en fælles præsentatinsmappe fr jbcentret. 6. Effektiv jbfrmidling Fælles begrebsafklaring g fælles hldninger til hvad der er gd kvalitet i jbfrmidling, jbsøgning g udarbejdelse af CV er. Der kan bl.a. samarbejdes m fælles servicering af virksmhederne i frhld til brugen af Jbnet, 4

5 samarbejde m administratin af løntilskud, synliggørelse af g frmidling til jbrdrer, ensartede retningslinjer i frbindelse med registrering, etablering af vksenlærlingefrløb g jbmesser. 7. Fkus på det rummelige arbejdsmarked Der skal være et stærkere samarbejde m de brgere, der har prblemer ud ver ledighed. Større fkus på de mere krtsigtede indsatser sm: hjælpemidler, persnlig assistance g frebyggende sygedagpengeindsats m.v. g særlige aftaler, jf Synliggørelse af jbcentrets serviceydelser Udarbejdelse af fælles præsentatinsmappe, fælles brug af Jbnet.dk i frbindelse med frmidling, udarbejdelse af fælles pjece, Jbcenter København til virksmhederne, anvendelse af lkalaviser, udbygning af den fælles hjemmeside, fælles virksmhedsrettede kampagner, synliggørelse på messer. 9. Partnerskabsaftaler g samarbejdsaftaler Udvikling af fælles kncept fr partnerskabsaftaler samarbejdsaftaler, behv fr at samle aftalerne et sted (KVS), skabe verblik g lave et enkelt kncept, anvende samarbejdsaftaler på tværs af de t rganisatiner. Partnerskabsaftalerne skal ligeledes indehlde fasthldelse, pkvalificering g rekruttering. Brgerservice Målet fr samarbejdet: Frdele ved samarbejde: Der skal videreudvikles en fælles frståelse af servicen ver fr brgerne sm udgangspunkt fr at kunne levere en service, der er uafhængig af de enkeltes frsørgelsesgrundlag, men afhængig af de enkeltes behv g med et stærkt jbfkus. En fælles frståelse af brgerservicen vil betyde, at udgangspunktet fr brgerservicen i højere grad vil blive brgerens behv g ressurcer g i mindre grad frsørgelsesgrundlaget. Større ensartethed i brgerservicen vil gså skabe hurtigere udslusning til jb, idet virksmhederne får et større rekrutteringsgrundlag, når stat g kmmune arbejder sammen g skaber et fælles verblik ver de ledige brgere. Samtidig vil et øget samarbejde m brgerservicen give bredere faglige kmpetencer g styrker i jbcentret på tværs, hvilket på sigt gså vil frbedre brgerservicen. Samarbejdsprjekter: Udvikling af fælles mål g frståelse af brgerservicen Der skal defineres fælles hldninger, værdier mv. fr brgerservicen. Det skal afklares, hvad det verrdnet er fr en service, vi skal levere til brgeren, før der bliver snakket m ydelsen. 5

6 1. Serviceguide g kvalitetsstandarder Der kan etableres et samarbejde m udarbejdelsen af en fælles serviceguide, der udleveres til brgeren g klargør, de serviceydelser, han/hun kan frvente i jbcentret g de krav, der mvendt stilles til brgeren. Opgaven vil her bl.a. bestå i at identificere g præsentere fælles g differentieret service, understøttet af et målrettet materiale til de frskellige målgrupper. 2. Fælles kmpetenceudvikling i fht. match Der skal ske en fælles kmpetenceudvikling mkring matchningen af brgerne. Knkret kan dette ske ved etablering af kurser eller fra, hvr medarbejdere kan udveksle erfaringer g skabe fælles hldninger sm udgangspunkt fr matchningen. 3. Samarbejdsprjekter m matchning, jbsamtaler Udver kurser/fra fr erfaringsudveksling kunne der gså etableres fælles prjekter m matchning, hvr stat g kmmune fretager matchningen fælles fr en nærmere defineret målgruppe, g fr fælles dele af jbsamtalen, hvr der bl.a. plyses m rettigheder g pligter, jbmuligheder mv. Prjekterne kunne tage udgangspunkt i de nyledige. 4. Fælles mdtagelse Den fælles mdtagelse videreudvikles. Det vil indebære en fælles strategi fr mdtagelsen, sm indehlder en fælles missin. I frbindelse med videreudviklingen af den fælles mdtagelse, skal der udvikles mdeller fr, hvrdan der sikres fkus på jb i mdtagelsen, defineres nye måder at møde brgeren på i mdtagelsen samt udvikling af værktøjer til selvhjælp. Der skal udarbejdes fælles infrmatins- g frberedelsesmateriale g et fælles serviceudbud. Kvalitet g arbejdsgange Målet fr samarbejdet: Frdele ved samarbejde: Der skal udarbejdes fælles kvalitetskncepter, g der skal udvikles fælles arbejdsgangsbeskrivelser. Med fælles kvalitetskncepter vil brgerne g virksmhederne pleve et fælles kvalitetsniveau i jbcentrets tilbud. Det vil resultere i en større tilfredshed blandt brgerne. Der vil samtidig kmme større klarhed mkring pgaveløsningen g bedre mulighed fr vidensdeling på tværs af enheder g på tværs af stat g kmmune. Samarbejdsprjekter: 1. Afklaring af knkrete mråder fr fælles kvalitetsmål Følgende mråder freslås at være en del af de fælles kvalitetsmål: mdtagelsen, virksmhedssamarbejde, jbsamtalen, matchning, CVudarbejdelse g serviceguide. 6

7 2. Definitin af den gde samtale Udarbejdelse af minimumskrav til kvaliteten i samtalen, fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger g udarbejdelse af standarder fr samtalen (guides), sm tager afsæt i de frskellige målgrupper. 3. Fælles arbejdsgange Der skal udarbejdes fælles arbejdsgange på de mråder, hvr der eksistere en fælles indsats i jbcentret fx virksmhedsindsats, jbsamtale g matchning. Sm udgangspunkt fr udarbejdelse af arbejdsgange kan LEAN-metde anvendes. Der kan vervejes i første mfang at igangsætte et fælles piltprjekt mkring betingelser fr g brug af løntilskud. 4. Visi sm fælles redskab i frhld til arbejdsgange Statens medarbejdere intrduceres til Visi g de skal ske en generel udbredelse af kendskabet til visi. Det gælder både i frhld til de kmmunale g statslige medarbejdere. Alle arbejdsgangene lægges ind i visi, hvilket betyder at stat g kmmune fremver anvender det samme redskab. Persnaleplitik Målet fr samarbejdet: Der skal skabes en større ensartethed i persnaleplitikken, arbejdsbetingelserne, kmpetenceudviklingen g ledelsesgrundlaget i jbcentret. Frdele ved samarbejde: Fællesskab g ensartethed i persnaleplitikken, arbejdsbetingelser, kmpetenceudvikling g ledelsesgrundlag vil på de indre linjer understøtte målsætningen m ét fælles jbcenter. Ensartede vilkår vil øge medarbejderfleksibiliteten g bidrage til et fælles sprg g viden. Dette vil i sidste ende gså bidrage til en bedre service ver fr brgere g virksmheder, idet der pnås en mere ensartet myndighedsudøvelse, en større fælles viden g øgede samarbejdsmuligheder på tværs. Samarbejdsprjekter: Prces frem md fælles persnaleplitik Der skal igangsættes en prces med det frmål at skabe en fælles persnaleplitik. Sm start skal de nuværende persnaleplitiske udgangspunkter derfr undersøges mhp. at identificere fællesnævnere g mdsætninger. Med udgangspunkt i denne afdækning arbejdes med en harmnisering af persnaleplitikken. 1. Fælles arbejdsbetingelser. Der indledes en prces, m så vidt muligt m fælles arbejdsbetingelser inden fr mråder sm: arbejdstider, rlvsrdninger mv.. En sådan prces vil kræve en tæt krdinering g dialg med de frskellige persnalerganisatiner. Udbyttet 7

8 af en større harmnisering vurderes at være meget afgørende fr at fremme plevelsen af en fælles arbejdsplads. 2. Prces frem md fælles ledelsesgrundlag Der igangsættes en prces hen imd et fælles ledelsesgrundlag. Det skal dels mfatte en fælles definitin af gd ledelse g dels en fælles prces mkring ledelsesevaluering. Sm med persnaleplitikken kan der her tages udgangspunkt i de nuværende ledelsesgrundlag fr hhv. stat g kmmune mhp. at skabe et fælles ledelsesgrundlag. 3. Fælles intrduktinsuddannelse Der skal være en fælles intrduktinsuddannelse fr nye medarbejdere i Jbcenter København g BIF i øvrigt. Intruddannelsen skal være centralt krdineret. 4. Fælles mdulpbygget uddannelse Der skal være en fælles mdulpbygget uddannelse i takt med at arbejdsgange, redskaber, virksmhedsindsatsen g brgerservicen bliver besluttet at være fælles. 5. Fælles redskabskurser Der skal etableres en række fælles redskabskurser. Kurserne skal øge brug g kendskab til frskellige metder g redskaber (såsm matchning, jbsamtaler, løntilskud, mentrrdninger mv.) eller give mere generelle værktøjer (fx knflikthåndtering, den gde samtale, mødeledelse etc.). 4. Priritering af samarbejdsprjekter I det følgende er der fretaget en priritering af de samarbejdsprjekter, der iværksættes inden fr periden fra januar 2008 til december Pririteringen er sket ud fra en vurdering af, hvilke prjekter der havde størst frdel af at blive iværksat først, g dermed kan siges at være afgørende fr de øvrige samarbejdsprjekter. Fr virksmhedsindsatsen er det således blevet pririteret, at det i første mgang er nødvendigt at få etableringen af det rganisatriske g strategiske grundlag fr samarbejdet på plads i 1. halvår af 2008, hvrefter der i 2. halvår af 2008 kan arbejdes nærmere med at få skabt indhldet til en fælles redskabskasse. Ultim 2008/ prim 2009 kan der gøres mere målrettet brug af de fælles redskaber i virksmhedsindsatsen. Fr brgerservicen er det blevet pririteret, at det i første mgang er væsentligt med en fælles frståelse af pgaverne i brgerservicen, bl.a. gennem videreudvikling af den fælles mdtagelse i 1. halvår Dernæst kan der i 2. halvår 2008 arbejdes med at understøtte den fælles frståelse via kvalitetsstandarder mv., hvrefter der kan ske en fælles kmpetenceudvikling g iværksættelse af knkrete samarbejdsprjekter ultim 2008 eller prim Fr kvalitet g arbejdsgange er det pririteret, at der i 2008 sker en afklaring af de mråder, hvr det ville være muligt at definere fælles mål mv., g at der samtidig arbejdes knkret med den gde samtale, fr ad begge 8

9 veje at nå frem til en fælles frståelse af kvalitet. Dernæst kan denne frståelse udbredes via fælles arbejdsgange g brug af Visi. Og endelig er det på persnalemrådet pririteret, at der sm det første i 1. halvår 2008 skal skabes et grundlag fr egentlig fælles persnale- g ledelsesplitik, ligesm en harmnisering af arbejdsbetingelserne g fælles intrduktinsuddannelse skal påbegyndes. I 2. halvår 2008 kan der, med udgangspunkt i det freløbige arbejde frem md fælles persnale- g ledelsesgrundlag, etableres fælles kurser fr medarbejderne. Kurserne kan dermed være de knkrete redskaber til at udbrede den fælles frståelse af det persnale- g ledelsesmæssige grundlag. 9

10 Pririteringen af samarbejdsprjekterne er samlet i nedenstående tabel (krydserne angiver, hvrnår prjekterne skal igangsættes): Samarbejdsprjekt 1.halvår halvår Virksmhedsindsatsen KVS Virksmhedsstrategi Effektiv jbfrmidling Fælles indgang (call-center) Kntakt til virksmheder (besøgsstrategi) Partnerskabsaftaler Ensartet serviceniveau (fælles mål mv.) Synliggørelse af serviceydelser Fkus på det rummelige arbejdsmarked Brgerservicen Udvikling af fælles mål g frståelse af brgerservicen Fælles mdtagelse Serviceguide g kvalitetsstandarder Fælles kmpetenceudvikling ifht. match Samarbejdsprjekter m match, jbsamtaler mv. Kvalitet g arbejdsgange Afklaring af knkrete mråder fr fælles kvalitetsmål Definitin af den gde samtale Visin sm fælles redskab i fht. arbejdsgange Fælles arbejdsgange Persnaleplitik Prces frem md fælles persnaleplitik Prces frem md fælles ledelsesgrundlag Fælles arbejdsbetingelser Fælles intrduktinsuddannelse Fælles redskabskurser Fælles mdulpbygget uddannelse 10

11 5. Udmøntning af handlingsplanen Organisering g ansvar Implementeringen af de pririterede samarbejdsprjekter i handlingsplanen vil ske i flere faser. Fr det første skal indhldet inden fr de enkelte emner knkretiseres, g pgavens mfang, muligheder g evt. udfrdringer skal klarlægges. Dette vil ske i nedsatte arbejdsgrupper fr de enkelte samarbejdsprjekter. Her vil der ske en inddragelse af faglige ressurcepersner fra jbcenterenhederne. Fr prjekter vedrørende persnale vil implementeringen ske i et samarbejde mellem parterne i tilknytning til de allerede planlagte prcesser. Dernæst skal der udpeges implementeringsansvarlige fr hvert samarbejdsprjekt, sm får til pgave at videreudvikle det knkrete indhld af samarbejdsprjektet i samarbejde med andre interessenter på en måde, så prjektet er implementeringsklar til en given deadline. Og endelig skal samarbejdsprjektet igangsættes af de implementeringsansvarlige. Der nedsættes en styregruppe, der løbende følger udmøntningen af handlingsplanen g de pririterede samarbejdsprjekter. Styregruppen består af den ansvarlige direktør i BIF fr samarbejdet med staten, den statslige arbejdsmarkedschef g kntrchefen fr Kntret fr Arbejdsmarkedsplitik, BIF. 11

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2015 Jbcenter Vibrg Side 1 Beskæftigelsesplan 2015 Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 Beskæftigelsesplitiske udfrdringer... 3 Generelle udfrdringer... 3 Udfrdringer i frhld til ministermål...

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Fire services med tilhørende indsatser

Fire services med tilhørende indsatser Fire services med tilhørende indsatser Opkvalifi-cering Rekrutteringsservice Fasthldelse g frebyggelse Støttet (Omvendt frmidling & udplacering) 1 Rekrutteringsservice Fem indsatser 1. Afdækning af g sparring

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Målstyringsaftale: Integration

Målstyringsaftale: Integration Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling i antallet af ydelsesmdtagere følges via løbende rapprt. Status på udvikling i antallet af rdinære jbs via halvårlige pgørelser. Udvikling i antallet

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

HUSET VENTURE SERVICE

HUSET VENTURE SERVICE MIDTVEJSEVALUERING HUSET VENTURE SERVICE Virksmhed, jbcenter g scialøknmi 0 Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Evalueringens frmål, fkus g metde... 3 Virkningsevaluering sm metde... 4 Datagrundlag...

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere