Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten for Bkfs rolle som billedkunstnernes talerør. Vi skulle skabe mere kapacitet og bedre kontinuitet i sekretariatets daglige arbejde, og vi skulle forstærke vores medlemsservice, så medlemmerne virkelig kunne mærke, at de fik noget for pengene. Vi lagde også vægt på, at Bkf skulle cementere sin rolle som den vidtfavnende og bredt samarbejdende organisation på billekunstens område. Vi har arbejdet ihærdigt på at nå disse mål. Vi har sendt mange bolde af sted på en gang, og ikke alle ruller lige stærkt, men Bkf er inde i en rigtig god udvikling. I et fag som vores, hvor den enkelte på godt og ondt må leve med midlertidighed og usikkerhed på mange planer, er det vigtigt med en platform, som varetager kontinuiteten, den brede, solidariske faglighed og den konkrete støtte og handlekraft, når det kræves. Det er den plads, vi bliver bedre og bedre til at fylde ud. I håb om, at Generalforsamlingen vil vise, at medlemmerne er enige i den kurs, som vi har lagt, har vi tænkt os ufortrødent at fortsætte arbejdet de næste år. BKFs POLTISKE ARBEJDE 6-punktsplan For at kunne foretage en prioritering i Bkfs politiske opgaver, må vi have det lange perspektiv for øje. Derfor vil vi formulere en 6-punkts plan, hvor vi opstiller seks overordnede politiske mål, som Bkf vil arbejde for. Præcis hvilke seks mål, der skal have højeste prioritet, vil vi diskutere med repræsentanter fra alle dele af det billedkunstneriske felt. Først og fremmest skal diskussionen være visionær og udogmatisk, vi vil ikke binde os til noget på forhånd. Men man kan forstille sig, at den offentlige kunststøtte, sikring af armslængdeprincippet på både kommunalt og statsligt niveau, konsulentordninger, driftstøttens placering, uddannelse, honorarspørgsmålet og naturligvis pensions- og sikringsordning kommer i spil. Det regionale kunstliv Bkf har i de sidste år haft øget fokus på det lokale kunstliv. Altså det kunstliv, som udspiller sig uden for hovedstaden med dens store statsstøttede institutioner og dens veludbyggede kunstner-infastruktur og udstillingskultur. Et kunstliv som først og fremmest baserer sig på amtslig og kommunal økonomi, men hvor det private erhvervsliv også kommer mere og mere på banen. Som i alle andre sager og problematikker, som Bkf er engageret i, er faglighed et nøgleord. Vi arbejder derfor først og fremmest på at skabe faglige platforme i form af billedkunstråd, tværfaglige kunstråd eller lignende rundt omkring i landet. Platforme, som er placeret inden for det kommunale system, så kunsten er sikret en forankring og kontinuitet, hvad enten det er i en enkelt kommunes regi, eller der er flere kommuner, der slår sig sammen. Det afgørende er ikke, hvor store budgetterne er fra starten, de kan vokse hen ad vejen. Det afgørende er, at fagligheden får en plads i den kommunale dagligdag. 1

2 Det er det grundlæggende budskab i vores lokalpolitiske arbejde. Vi vil indgå i alle nødvendige dialoger med relevante aktører. Lige fra Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening til den lokale kunstforening i Korsør. For at fremme forståelsen for - og kvaliteten af - samtidskunstens rolle i de lokale samfund. Det sidste nummer af Bkf-bladet er et væsentligt skridt, når det gælder om at brede problematikken ud, få overblik over den aktuelle status på landsplan og beskrive nogle visioner for fremtiden. Der er mange nye ideer og initiativer at følge op på i året, der kommer. Bl.a. har vi samlet et udvalg i Dansk Kunstnerråds regi, der skal arrangere en stor konference i samarbejde Kommunernes Landsforening og Folketingets Kulturudvalg. Målet er, at konferencen skal give et konstruktivt bud på kunstens rolle i de nye storkommuner. Vi har også netop afgivet høringssvar om Københavns Kommunes kulturpolitiske redegørelse. Her påpeger vi bl.a., at man som kommune kan spille en langt mere stimulerende rolle, uden at det nødvendigvis betyder en drastisk stigning af kunstbudgettet. Landsmøde 2005 Årets landsmøde blev afholdt i Århus og var i høj grad helliget kommunalreformens betydning. Vi havde bedt to oplægsholdere, professor Jørn Langsted fra Aarhus Universitet og kulturforsker Charlotte Helt, om at give bud på, hvilke problemer og perspektiver den professionelle kunst møder efter kommunalreformen. Jørn Langsted anbefalede blandt andet, at organisationer som Bkf sælger armslængden som et godt tilbud til politikerne om at undgå at ende i demokratisk uheldige sager som den i Kolding tidligere i år, hvor en udstilling om indvandring blev aflyst efter lokalpolitikeres indblanding. Charlotte Helt pegede blandt andet på, at man kan gå nye veje for at skabe bevidsthed om den professionel kunsts kvaliteter. F.eks. kunne billedkunstnere deltage i nogle af TVs mange boligindretnings-programmer, foreslog hun, vel vidende at det var lidt af en provokation for mange af deltagerne på mødet. Budskabet fra de to oplægsholdere var dog entydigt: Kommunalreformen skærper kravene til den professionelle kunsts organisationer simpelthen fordi der i denne store forandringsproces skal kæmpes ekstra meget for at sikre kunstfaglighed og armslængde ude i landet. Oplæggene gav landsmødets deltagere inspirerende nye vinkler på det videre arbejde med at tackle netop den udfordring. Lokalpolitisk udvalg Sidste år etablerede vi det lokalpolitiske udvalg, som mellem landsmøderne skal følge op på de konkrete problemstillinger, som vores regionale afdelinger har i dagligdagen. I udvalget sidder regionalafdelingers formænd og repræsentanter fra Bkfs bestyrelse, men udvalget kan sagtens udvides med medlemmer, der har særlig erfaring eller interesse i den regionale kunstpolitik. Det har indtil videre fungeret som et godt sted for erfaringsudveksling og en nødvendig diskussion af, hvordan vi bedst får sat den professionelle billedkunst på dagsordenen i de nye kommuner og regioner. Det nordiske kultursamarbejde Et andet område, hvor fagligheden har været i fokus, er det Nordiske Kultursamarbejde. 2

3 Brian Mikkelsen har tilsyneladende forsøgt at bruge det danske formandskab for Nordisk Ministerråd til at markere sig med en strukturændring, der skal skabe ny politisk interesse for det ellers meget lavt prioriterede nordiske samarbejde. Hvis der lå en skjult politisk agenda bag den strukturforandring, Brian Mikkelsen for tre år siden gennemførte på kunststøtteområdet herhjemme, nemlig stærkere politisk styring, så må man sige, at agendaen om politisk styring er helt fremme i lyset, når det gælder strukturforandringerne for den nordiske kulturstøtte. I stedet for de fagligt baserede institutter, som i dag varetager en væsentlig del af kunststøtten (og som i følge forslaget skal nedlægges), skal de nordiske kulturministre fremover vælge nogle fokusområder - som f.eks. videospil for børn og unge - hvorefter et faglig ad-hoc udvalg skal udvikle og gennemføre projektet. Det har det erklærede formål, at politikerne kan profilere sig gennem det nordiske samarbejde. Ikke alene er det et stort tilbageskridt for fagligheden og for det overordentlige vigtige netværksarbejde, at institutterne nedlægges. Men man vil med garanti ende i Brians egen Kanon-fælde, hvis ministrene tror, at kunst er en sikker vej til politisk profilering. Bkf har været særdeles aktiv i arbejdet for at undgå de klart uheldige sider af forslaget. Vi har sammen med kollegaer fra Dansk Kunstnerråd deltaget i flere møder med embedsmænd fra Kulturministeriet, og vi har udarbejdet et alternativt strukturforslag, der tager højde for både nytænkning og faglighed. Vores høringssvar var naturligvis stærkt kritisk, og en samlet kunstnerstand har gennem Dansk Kunstnerråd og de andre nordiske søsterorganisationer stået tæt om en fælles kritik. Internationalt arbejde Der har været en del intern splid på ledelsesplan i IAA (International Artists Association) de senere år. Efter en konference i Peking for nylig ser det dog ud til, at der er banet vej for en konstruktiv ny kurs. Som det fremgik af Bkf-bladets temanummer i marts i år om det internationale samarbejde, har en af de væsentligste emner været den nu vedtagne UNESCO konvention om Kulturel Diversitet. Forhåbentlig vil den blive et godt værktøj for at hævde kunstens frihed og lokale forankring på det globale plan i fremtiden. Rent formelt er IAAs danske nationalkomité blevet lagt ind under Bkfs bestyrelse, for på den måde at sikre en bedre erfaringsoverførsel. EVAN (European Visual Artists Network) har også stabiliseret deres netværks- og informationsbaserede arbejde, og har i øvrigt et fint samarbejde med IAA. Europakommissionen har søsat et nyt kulturprogram for 2007, som betyder en opgradering både økonomisk og organisatorisk. Bkf har i vores høringssvar gjort opmærksom på, at mindre projekter bør have meget bedre vilkår for at komme i betragtning til støtte fra EU-midlerne. Ligestilling Ligestillingsudvalget, som er et samarbejdsudvalg mellem Bkf og UKK, arbejder lige nu på et seminarprojekt i samarbejde med museums- og universitetsfolk. Seminaret er tænkt som et politisk redskab og har beslutningstagerne for kunstindkøb og støtte som målgruppe. Vi ønsker at forankre den kunstfaglige debat om strukturel diskrimination hos dem, som har magten til at gøre noget ved problemet. 3

4 Charlottenborg Udstillingsbygning Bkf har været til møde med den arbejdsgruppe, som Kulturministeren nedsatte for at få analyseret og nytænkt Charlottenborgs Udstillingsbygning. På baggrund af arbejdsgruppens rapport har Bkf efterfølgende udarbejdet et høringssvar, som nu ligger på Bkfs hjemmeside. Vi har pointeret, at Charlottenborg fortsat skal være et kunstnerstyret hus og at forudsætningen for, at man overhovedet kan opkvalificere udstillingsbygningen er, at der tilføres flere penge til drift. Akademiturné Vi har i det forløbne år holdt møder med de studerende på de tre kunstakademier i henholdsvis Odense, Århus og København. Formålet var at give et billede af det, som venter eleverne, når de forlader akademiet: Hvordan kunstlivet er organiseret, og hvilken rolle Bkf spiller generelt og for den enkelte. Der var en meget fin feedback fra deltagerne på møderne, og vi vil helt givet intensivere dette samarbejde med akademierne. Et møde med den nye rektor i København, Mikkel Bogh, er allerede planlagt. Kunststøtte I Bkf-bladet i juni fremlagde vi en grundig evaluering af den statslige kunststøttes omstrukturering. Akademiraadet fulgte op på sagen med en stor konference om emnet i september måned. Konklusionen er, meget forenklet, at de personer, som arbejder inden for systemet selv synes, at armslængden har det fint, mens der blandt organisationerne stadig er et kritisk blik på balancen mellem armslængde og politisk styring. Det er imidlertid også snart på tide at starte en diskussion af, hvilke udviklingsmuligheder der er for den statslige kunststøtte. Her kunne man pege på, at Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, som hører ind under Statens Kunstfond, kunne blive en langt vigtigere spiller i kunstlivet og samfundet som sådan, hvis de fik moderniseret og opgraderet deres mandat. Et andet område kunne være at finde frem til klarere forventninger til - og en formuleret etik for arbejdet i armslængdeudvalg. Vi er et meget lille kunstliv, hvor alle kender alle, så netop derfor er en intern, kollegial diskussion om, hvordan vi bevarer respekten for vores faglighed i offentlige sammenhænge utrolig vigtig. Kunstnernes arbejds- og levevilkår En pensions/sikringsordning for skabende kunstnere er stadig en af Bkfs vigtigste sager. På det seneste har vi startet en dialog med Socialdemokratiets Mogens Jensen om at bruge en pensionsordning som spydspids for sikringsordningen. Enhedslisten og SF virker stadig interesseret i at arbejde med en socialbaseret sikringsordning til kunstnere. Vores indtægtsundersøgelse for 2004 viste, at medlemmerne tjener flere penge på at sælge egne værker. Gallerierne har efter sigende kunnet mærke et større salg, så der kan måske være en sammenhæng her. Indtægtsundersøgelsen viste, at 59 procent af den indkomst, billedkunstnerne får ved at udøve kunstnerisk virksomhed, kommer fra salg. I 2002 udgjorde billedkunstnernes salg kun 49 procent af deres indkomst fra kunstnerisk virksomhed. Indtægtsundersøgelsen viste dog også, at billedkunstnere i gennemsnit kun tjener kr. netto om året, hvilket er et godt stykke under det almindelige 4

5 dagpengeniveau. Det tal er stort set uændret i forhold til forbundets forrige indtægtsundersøgelse fra Der er derfor stadig mange områder, hvor justeringer og forbedringer ville betyde meget for billedkunstnernes vilkår. Det ville være væsentlige skridt i den rigtige retning, hvis kunstnermomsen blev udvidet til også at dække videokunst og andre ikke-traditionelle kunstformer, hvis 1,5%-reglen blev fulgt mere konsekvent og fleksibelt hvad angår definition af begrebet udsmykning, og hvis honorarer for at producere og opstille udstillinger på museer og lignende blev en selvfølgelighed. At være på banen med kritik og konstruktive forslag på dette område er en meget vigtig side af Bkfs arbejde. Det er en kontinuerlig proces som løbende skal justeres og diskuteres. Det vil den før omtalte 6-punktsplan være med til at sætte fokus på. Presseklip Vi bliver jævnligt bedt om kommentarer til dagsaktuelle sager, der vedrører billedkunsten, og var f.eks. på banen med en kritik af Statens Museum for Kunst, da de ville løbe fra en udstillingsaftale med bl.a. Superflex. Arbejdet med den nordiske strukturreform har fået en del omtale i pressen, hvor Bkf også har udtalt sig. Derudover har vi haft et par debatindlæg i dagbladet Politiken, dels i forbindelse med den såkaldte Kolding-sag, dels om den grundlæggende betydning af armslængdeprincippet, som var kommet under hård beskydning i et indlæg i avisen af formanden for Billedkunstnernes Fagforening, Jan Balling. Desuden har der været omtaler af både juni- og oktoberudgaven af Bkf-bladet i Berlingske Tidende og Politiken, ligesom Bkfs indtægtsundersøgelse i foråret blev nævnt i gratisavisen MetroExpress. SEKRETARIATET Nye ansatte 2005 har været et omvæltende år for Bkf. Først og fremmest fordi hele Bkfs medarbejderstab er blevet udskiftet. Således har vi sagt farvel til Gitte Holst, som i knap 20 år har gjort en kæmpe indsats for Bkf og været et fast holdepunkt for en lang, lang række danske billedkunstnere. Vi har pr. 1. august ansat Vibeke Rostrup Bøyesen som koordinator. I dagligdagen er det f.eks. Vibeke, der booker Kunstbussen og Fanøhuset. Vibeke tager sig også af kontingenter, bogføring, opdatering af forbundets lister over fonde og legater samt et hav af andre nyttige og nødvendige funktioner. Tine Nygaard, der har været ansat som ekstern redaktør af Bkf-bladet, har også forladt sin post i år. I stedet har Bkf ansat Miriam Katz som redaktør af bladet og som forbundets nye informationsmedarbejder. Miriam er journalist, og har før arbejdet bl.a. på Berlingske Tidende. Den nye, opgraderede stilling skal styrke forbundets kommunikation og information både i forhold til politikere, samarbejdspartnere, pressen og ikke mindst i forhold til medlemmerne. 5

6 Endelig er forretningsfører Klaus Pedersen taget på to års orlov til Hanoi i Vietnam, og som vikar har vi ansat Mogens Holbøll, der er uddannet cand.jur. og har en tillægsuddannelse i journalistik. Det kræver naturligvis tid og kræfter for de nye medarbejdere at komme ind i organisationens hjerte, men der ligger samtidig nogle muligheder for nytænkning og revidering af arbejdsgange, som på sigt vil komme organisationen og det enkelte medlem til gode. Rådgivning og bistand En kerneydelse i sekretariatets arbejde er den personlige kontakt og rådgivning til de enkelte medlemmer. En stor del af sekretariatets arbejde foregår således via telefon og . Emnerne, som sekretariatet yder rådgivning om, er mangfoldige. Typiske henvendelser handler om ophavsret, kontrakter, moms, skat af legater etc. De mere sjældne henvendelser kan handle om alt fra huslejestigninger til sexchikane og trusler. Uanset hvad medlemmer ønsker rådgivning om, tager vi det alvorligt og forsøger at hjælpe. I den forbindelse skal det dog nævnes, at det enkelte medlem også selv bærer et ansvar for at hjælpe sig selv. Hermed tænkes der konkret på, at sekretariatet f.eks. får mange henvendelser, hvor vores medlemmer oplever, at en gallerist eller kunstforening ikke lever op til det aftalte - men parterne har bare aldrig lavet en skriftlig kontrakt. I disse tilfælde står medlemmerne svagt, og det gør sekretariatet dermed også, når det skal assistere. Derfor skal vi opfordre alle vores medlemmer til at benytte sig af skriftlige kontrakter. Vi er pt. i dialog med Dansk Gallerisammenslutning for at revidere den nuværende galleriaftale, og Dansk Gallerisammenslutning har over for Bkf givet udtryk for, at de i fremtiden vil opfordre deres medlemmer til at indgå skriftlige kontakter og som standard benytte den, der er lavet i samarbejde med Bkf. Bkf arbejder også på at lave en international kontrakt, som kan benyttes i alle EU-lande. En sådan kontrakt skal bl.a. sikre, at vores medlemmer som udgangspunkt får betalt transport og forsikring, og at medlemmerne ikke får nogen former for udgifter i forbindelse med udstillingen. Enhver udgift som udstilleren måtte have, skal dækkes ind via provision. En sådan international kontrakt skal også sikre, at medlemmet i tilfælde af uoverensstemmelser kan få sagen afgjort ved en dansk domstol, og ikke f.eks. ved en polsk eller spansk retsinstans. Information Som nævnt ovenfor er Miriam Katz pr. 1. marts 2005 fastansat i en 30-timers stilling som redaktør og informationsmedarbejder. I dagligdagen bidrager både koordinatoren og sekretariatslederen også til informationsarbejdet. De to første numre af Bkf-bladet med Miriam som redaktør har styrket bladets kunstpolitiske profil og gav et meget grundigt gennemarbejdet overblik over henholdsvis kunststøtten og billedkunsten i kommunalreformen. Redaktionsudvalget tilrettelægger sammen med Miriam de kommende temaer og prøver også at finde nye måder at give bladet en stærkere billedprofil. 6

7 Vi er også i 2005 begyndt at sende et nyhedsbrev ud til Bkfs regioner, hvor de bl.a. bliver orienteret om det løbende arbejde i bestyrelsen og sekretariatet. Bkf-håndbog 2006 går snart i trykken, så den kan udkomme omkring jul, hvor den bliver sendt ud sammen med det nye medlemskort, vejledning til selvangivelse og resultatet fra generalforsamlingens urafstemning. Håndbog 2005 har i øvrigt været så efterspurgt, at der bliver trykt et lidt højere oplag af 2006 udgaven. Hjemmesiden har siden august fået en struktur, der gerne skulle gøre det nemmere at finde den viden, som den enkelte har behov for, og der er også tilføjet en egentlig søgefunktion på forsiden, som også skulle medvirke til at gøre siden mere funktionel. Hjemmesiden har også fået et debatforum, hvor medlemmerne kan udveksle synspunkter. Det er dog kun blevet brugt lidt, så vi håber, at der fremover vil komme mere gang i debatten. Det er planlagt, at der også kommer et nyhedsbrev-modul på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan melde sig til, og herefter modtage løbende information via deres e- mail. Sekretariatets plan er som udgangspunkt ikke at udsende et nyhedsbrev med en fast frekvens, men efter behov. Det er en nem, hurtig og billig måde at komme i kontakt med vores medlemmer på, og med de budgetter, vi har, kan vi ikke tillade os at sende fysiske breve ud til medlemmerne oftere end vi i forvejen gør. Vi håber at medlemmerne vil tage godt imod muligheden for at få elektronisk information. Vi vil fremover prioritere højt, at hjemmesiden er ajourført, så medlemmerne kan finde den nyeste viden og information her. Det vil vi dels gøre for medlemmernes skyld, dels for sekretariats skyld. For jo flere medlemmer, der kan servicere sig selv via hjemmesiden, jo flere ressourcer får sekretariatet frigjort til at håndtere de tunge og svære opgaver, og til at tage initiativ til helt nye tilbud til medlemmerne. Medlemstilbud Mange medlemmer benytter sig af Kunstbussen og Fanøhuset, og sekretariatet oplever, at begge dele skaber stor glæde hos mange. Det kan naturligvis også skabe frustration, når et medlem ikke kan låne bilen eller huset præcis den dag eller uge, som vedkommende ønsker. Sekretariatet gør alt, hvad det kan, for at leve op til ansvaret som en retfærdig fordeler af medlemmernes ønsker. Og det er også vores indtryk, at mange medlemmer har stor glæde af medlemskortet, der bl.a. giver hel eller delvis fri adgang til en lang række af landet museer og udstillingssteder. Medlemmerne kan også opnå rabatter i flere butikker landet over, hvis de fremviser deres medlemskort. Sekretariatet arbejder på at skaffe sig overblik over, hvilke butikker det drejer sig om, så vi kan formidle dette medlemstilbud til alle. Sekretariatet er også i gang med at undersøge mulighederne for gennem et forsikringsselskab at kunne tilbyde fordelagtige standardforsikringer som indbo- og bilforsikringer. Vi ved, at det også kunne være hensigtsmæssigt at lave en aftale om forsikring af kunstværker under transport og udstilling, men den foreløbige research 7

8 tyder desværre ikke på, at dette er realistisk, da der ikke her er tale om standardprodukter i forsikringsbranchen. Forsikringsprisen af værker vil nemlig altid afhænge af værkernes konkrete værdi, og afhængig af om man blot skal forsikre for kr. eller for kr., vil prisen for forsikringen lande på vidt forskellige niveauer. Sekretariatet vil dog researche videre i forsikringsbranchen for at afsøge mulighederne. Kurser Der er planer om at arrangere to kurser i foråret Et kursus om, hvordan man skal skrive og udforme ansøgninger til fonde og legat-uddelere, og et kursus i PhotoShop, særligt tilrettelagt for billedkunstnere. Mange andre kurser kunne være relevant at arrangere. Vi må imidlertid prioritere vores ressourcer og ikke gabe over mere, end vi kan klare. Men kurser står højt på listen over tilbud, som vi gerne vil kunne præsentere medlemmerne for fremover. Billedkunstnernes Forbunds Ophavsrets Fond (BKFO) Som en ny opgave har sekretariatet overtaget administrationen af Ophavsretsfonden. Det er sket for at nedbringe administrationsudgifterne, som efter denne omlægning vil blive reduceret med omkring 35 procent. Ophavsretsfonden mødes fortsat to gange årligt marts og september og den frekvens forekommer rigtig i forhold til antallet af ansøgninger. Ophavsretsfonden får løbende ansøgninger om støtte til konkrete udstillinger eller produktioner, men gør opmærksom på, at den fortsat ikke, sådan som det er bestemt i vedtægterne, kan yde støtte hertil. Medlemstal Medlemstallet er p.t medlemmer, og vi ser en klar stigning af unge, som efter endt uddannelse melder sig ind i forbundet. På bestyrelsens vegne, Cai Ulrich von Platen, formand for Billedkunstnernes Forbund, oktober

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg 9. -10. marts 2009. Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg 9. -10 marts 2009. Godkendt af CBA

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND Bestyrelsens beretning 2014: Kunstnernes talerør BKF er i år nået et væsentligt skridt videre med en af vores absolutte mærkesager: At skabe ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere i udstillingslivet. I

Læs mere

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III.

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III. BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling II. Tilgang/frafald medlemmer III. Fagudvalg IV. UKKs repræsentanter V. Netværk Netværk i Danmark BKF DANSK KUNSTNERRÅD

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Oplæg til Nordisk Ministerråds konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet Reykjavik 26.-27. august 2004 Demokratiske udfordringer At håndtere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Indhold: Sammenfatning............................. 4 Kunstens rolle i samfundet...6 Kunstfaglighed, kontrakter og rettigheder...7 Kunstscenen...12

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler 9. januar 2013 Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler Den 13. juni 2012 indgik alle Folketingets partier en aftale

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier!

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Diskussionsoplæg Dato: marts 2012/hadl Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af chefer med

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere