Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten for Bkfs rolle som billedkunstnernes talerør. Vi skulle skabe mere kapacitet og bedre kontinuitet i sekretariatets daglige arbejde, og vi skulle forstærke vores medlemsservice, så medlemmerne virkelig kunne mærke, at de fik noget for pengene. Vi lagde også vægt på, at Bkf skulle cementere sin rolle som den vidtfavnende og bredt samarbejdende organisation på billekunstens område. Vi har arbejdet ihærdigt på at nå disse mål. Vi har sendt mange bolde af sted på en gang, og ikke alle ruller lige stærkt, men Bkf er inde i en rigtig god udvikling. I et fag som vores, hvor den enkelte på godt og ondt må leve med midlertidighed og usikkerhed på mange planer, er det vigtigt med en platform, som varetager kontinuiteten, den brede, solidariske faglighed og den konkrete støtte og handlekraft, når det kræves. Det er den plads, vi bliver bedre og bedre til at fylde ud. I håb om, at Generalforsamlingen vil vise, at medlemmerne er enige i den kurs, som vi har lagt, har vi tænkt os ufortrødent at fortsætte arbejdet de næste år. BKFs POLTISKE ARBEJDE 6-punktsplan For at kunne foretage en prioritering i Bkfs politiske opgaver, må vi have det lange perspektiv for øje. Derfor vil vi formulere en 6-punkts plan, hvor vi opstiller seks overordnede politiske mål, som Bkf vil arbejde for. Præcis hvilke seks mål, der skal have højeste prioritet, vil vi diskutere med repræsentanter fra alle dele af det billedkunstneriske felt. Først og fremmest skal diskussionen være visionær og udogmatisk, vi vil ikke binde os til noget på forhånd. Men man kan forstille sig, at den offentlige kunststøtte, sikring af armslængdeprincippet på både kommunalt og statsligt niveau, konsulentordninger, driftstøttens placering, uddannelse, honorarspørgsmålet og naturligvis pensions- og sikringsordning kommer i spil. Det regionale kunstliv Bkf har i de sidste år haft øget fokus på det lokale kunstliv. Altså det kunstliv, som udspiller sig uden for hovedstaden med dens store statsstøttede institutioner og dens veludbyggede kunstner-infastruktur og udstillingskultur. Et kunstliv som først og fremmest baserer sig på amtslig og kommunal økonomi, men hvor det private erhvervsliv også kommer mere og mere på banen. Som i alle andre sager og problematikker, som Bkf er engageret i, er faglighed et nøgleord. Vi arbejder derfor først og fremmest på at skabe faglige platforme i form af billedkunstråd, tværfaglige kunstråd eller lignende rundt omkring i landet. Platforme, som er placeret inden for det kommunale system, så kunsten er sikret en forankring og kontinuitet, hvad enten det er i en enkelt kommunes regi, eller der er flere kommuner, der slår sig sammen. Det afgørende er ikke, hvor store budgetterne er fra starten, de kan vokse hen ad vejen. Det afgørende er, at fagligheden får en plads i den kommunale dagligdag. 1

2 Det er det grundlæggende budskab i vores lokalpolitiske arbejde. Vi vil indgå i alle nødvendige dialoger med relevante aktører. Lige fra Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening til den lokale kunstforening i Korsør. For at fremme forståelsen for - og kvaliteten af - samtidskunstens rolle i de lokale samfund. Det sidste nummer af Bkf-bladet er et væsentligt skridt, når det gælder om at brede problematikken ud, få overblik over den aktuelle status på landsplan og beskrive nogle visioner for fremtiden. Der er mange nye ideer og initiativer at følge op på i året, der kommer. Bl.a. har vi samlet et udvalg i Dansk Kunstnerråds regi, der skal arrangere en stor konference i samarbejde Kommunernes Landsforening og Folketingets Kulturudvalg. Målet er, at konferencen skal give et konstruktivt bud på kunstens rolle i de nye storkommuner. Vi har også netop afgivet høringssvar om Københavns Kommunes kulturpolitiske redegørelse. Her påpeger vi bl.a., at man som kommune kan spille en langt mere stimulerende rolle, uden at det nødvendigvis betyder en drastisk stigning af kunstbudgettet. Landsmøde 2005 Årets landsmøde blev afholdt i Århus og var i høj grad helliget kommunalreformens betydning. Vi havde bedt to oplægsholdere, professor Jørn Langsted fra Aarhus Universitet og kulturforsker Charlotte Helt, om at give bud på, hvilke problemer og perspektiver den professionelle kunst møder efter kommunalreformen. Jørn Langsted anbefalede blandt andet, at organisationer som Bkf sælger armslængden som et godt tilbud til politikerne om at undgå at ende i demokratisk uheldige sager som den i Kolding tidligere i år, hvor en udstilling om indvandring blev aflyst efter lokalpolitikeres indblanding. Charlotte Helt pegede blandt andet på, at man kan gå nye veje for at skabe bevidsthed om den professionel kunsts kvaliteter. F.eks. kunne billedkunstnere deltage i nogle af TVs mange boligindretnings-programmer, foreslog hun, vel vidende at det var lidt af en provokation for mange af deltagerne på mødet. Budskabet fra de to oplægsholdere var dog entydigt: Kommunalreformen skærper kravene til den professionelle kunsts organisationer simpelthen fordi der i denne store forandringsproces skal kæmpes ekstra meget for at sikre kunstfaglighed og armslængde ude i landet. Oplæggene gav landsmødets deltagere inspirerende nye vinkler på det videre arbejde med at tackle netop den udfordring. Lokalpolitisk udvalg Sidste år etablerede vi det lokalpolitiske udvalg, som mellem landsmøderne skal følge op på de konkrete problemstillinger, som vores regionale afdelinger har i dagligdagen. I udvalget sidder regionalafdelingers formænd og repræsentanter fra Bkfs bestyrelse, men udvalget kan sagtens udvides med medlemmer, der har særlig erfaring eller interesse i den regionale kunstpolitik. Det har indtil videre fungeret som et godt sted for erfaringsudveksling og en nødvendig diskussion af, hvordan vi bedst får sat den professionelle billedkunst på dagsordenen i de nye kommuner og regioner. Det nordiske kultursamarbejde Et andet område, hvor fagligheden har været i fokus, er det Nordiske Kultursamarbejde. 2

3 Brian Mikkelsen har tilsyneladende forsøgt at bruge det danske formandskab for Nordisk Ministerråd til at markere sig med en strukturændring, der skal skabe ny politisk interesse for det ellers meget lavt prioriterede nordiske samarbejde. Hvis der lå en skjult politisk agenda bag den strukturforandring, Brian Mikkelsen for tre år siden gennemførte på kunststøtteområdet herhjemme, nemlig stærkere politisk styring, så må man sige, at agendaen om politisk styring er helt fremme i lyset, når det gælder strukturforandringerne for den nordiske kulturstøtte. I stedet for de fagligt baserede institutter, som i dag varetager en væsentlig del af kunststøtten (og som i følge forslaget skal nedlægges), skal de nordiske kulturministre fremover vælge nogle fokusområder - som f.eks. videospil for børn og unge - hvorefter et faglig ad-hoc udvalg skal udvikle og gennemføre projektet. Det har det erklærede formål, at politikerne kan profilere sig gennem det nordiske samarbejde. Ikke alene er det et stort tilbageskridt for fagligheden og for det overordentlige vigtige netværksarbejde, at institutterne nedlægges. Men man vil med garanti ende i Brians egen Kanon-fælde, hvis ministrene tror, at kunst er en sikker vej til politisk profilering. Bkf har været særdeles aktiv i arbejdet for at undgå de klart uheldige sider af forslaget. Vi har sammen med kollegaer fra Dansk Kunstnerråd deltaget i flere møder med embedsmænd fra Kulturministeriet, og vi har udarbejdet et alternativt strukturforslag, der tager højde for både nytænkning og faglighed. Vores høringssvar var naturligvis stærkt kritisk, og en samlet kunstnerstand har gennem Dansk Kunstnerråd og de andre nordiske søsterorganisationer stået tæt om en fælles kritik. Internationalt arbejde Der har været en del intern splid på ledelsesplan i IAA (International Artists Association) de senere år. Efter en konference i Peking for nylig ser det dog ud til, at der er banet vej for en konstruktiv ny kurs. Som det fremgik af Bkf-bladets temanummer i marts i år om det internationale samarbejde, har en af de væsentligste emner været den nu vedtagne UNESCO konvention om Kulturel Diversitet. Forhåbentlig vil den blive et godt værktøj for at hævde kunstens frihed og lokale forankring på det globale plan i fremtiden. Rent formelt er IAAs danske nationalkomité blevet lagt ind under Bkfs bestyrelse, for på den måde at sikre en bedre erfaringsoverførsel. EVAN (European Visual Artists Network) har også stabiliseret deres netværks- og informationsbaserede arbejde, og har i øvrigt et fint samarbejde med IAA. Europakommissionen har søsat et nyt kulturprogram for 2007, som betyder en opgradering både økonomisk og organisatorisk. Bkf har i vores høringssvar gjort opmærksom på, at mindre projekter bør have meget bedre vilkår for at komme i betragtning til støtte fra EU-midlerne. Ligestilling Ligestillingsudvalget, som er et samarbejdsudvalg mellem Bkf og UKK, arbejder lige nu på et seminarprojekt i samarbejde med museums- og universitetsfolk. Seminaret er tænkt som et politisk redskab og har beslutningstagerne for kunstindkøb og støtte som målgruppe. Vi ønsker at forankre den kunstfaglige debat om strukturel diskrimination hos dem, som har magten til at gøre noget ved problemet. 3

4 Charlottenborg Udstillingsbygning Bkf har været til møde med den arbejdsgruppe, som Kulturministeren nedsatte for at få analyseret og nytænkt Charlottenborgs Udstillingsbygning. På baggrund af arbejdsgruppens rapport har Bkf efterfølgende udarbejdet et høringssvar, som nu ligger på Bkfs hjemmeside. Vi har pointeret, at Charlottenborg fortsat skal være et kunstnerstyret hus og at forudsætningen for, at man overhovedet kan opkvalificere udstillingsbygningen er, at der tilføres flere penge til drift. Akademiturné Vi har i det forløbne år holdt møder med de studerende på de tre kunstakademier i henholdsvis Odense, Århus og København. Formålet var at give et billede af det, som venter eleverne, når de forlader akademiet: Hvordan kunstlivet er organiseret, og hvilken rolle Bkf spiller generelt og for den enkelte. Der var en meget fin feedback fra deltagerne på møderne, og vi vil helt givet intensivere dette samarbejde med akademierne. Et møde med den nye rektor i København, Mikkel Bogh, er allerede planlagt. Kunststøtte I Bkf-bladet i juni fremlagde vi en grundig evaluering af den statslige kunststøttes omstrukturering. Akademiraadet fulgte op på sagen med en stor konference om emnet i september måned. Konklusionen er, meget forenklet, at de personer, som arbejder inden for systemet selv synes, at armslængden har det fint, mens der blandt organisationerne stadig er et kritisk blik på balancen mellem armslængde og politisk styring. Det er imidlertid også snart på tide at starte en diskussion af, hvilke udviklingsmuligheder der er for den statslige kunststøtte. Her kunne man pege på, at Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, som hører ind under Statens Kunstfond, kunne blive en langt vigtigere spiller i kunstlivet og samfundet som sådan, hvis de fik moderniseret og opgraderet deres mandat. Et andet område kunne være at finde frem til klarere forventninger til - og en formuleret etik for arbejdet i armslængdeudvalg. Vi er et meget lille kunstliv, hvor alle kender alle, så netop derfor er en intern, kollegial diskussion om, hvordan vi bevarer respekten for vores faglighed i offentlige sammenhænge utrolig vigtig. Kunstnernes arbejds- og levevilkår En pensions/sikringsordning for skabende kunstnere er stadig en af Bkfs vigtigste sager. På det seneste har vi startet en dialog med Socialdemokratiets Mogens Jensen om at bruge en pensionsordning som spydspids for sikringsordningen. Enhedslisten og SF virker stadig interesseret i at arbejde med en socialbaseret sikringsordning til kunstnere. Vores indtægtsundersøgelse for 2004 viste, at medlemmerne tjener flere penge på at sælge egne værker. Gallerierne har efter sigende kunnet mærke et større salg, så der kan måske være en sammenhæng her. Indtægtsundersøgelsen viste, at 59 procent af den indkomst, billedkunstnerne får ved at udøve kunstnerisk virksomhed, kommer fra salg. I 2002 udgjorde billedkunstnernes salg kun 49 procent af deres indkomst fra kunstnerisk virksomhed. Indtægtsundersøgelsen viste dog også, at billedkunstnere i gennemsnit kun tjener kr. netto om året, hvilket er et godt stykke under det almindelige 4

5 dagpengeniveau. Det tal er stort set uændret i forhold til forbundets forrige indtægtsundersøgelse fra Der er derfor stadig mange områder, hvor justeringer og forbedringer ville betyde meget for billedkunstnernes vilkår. Det ville være væsentlige skridt i den rigtige retning, hvis kunstnermomsen blev udvidet til også at dække videokunst og andre ikke-traditionelle kunstformer, hvis 1,5%-reglen blev fulgt mere konsekvent og fleksibelt hvad angår definition af begrebet udsmykning, og hvis honorarer for at producere og opstille udstillinger på museer og lignende blev en selvfølgelighed. At være på banen med kritik og konstruktive forslag på dette område er en meget vigtig side af Bkfs arbejde. Det er en kontinuerlig proces som løbende skal justeres og diskuteres. Det vil den før omtalte 6-punktsplan være med til at sætte fokus på. Presseklip Vi bliver jævnligt bedt om kommentarer til dagsaktuelle sager, der vedrører billedkunsten, og var f.eks. på banen med en kritik af Statens Museum for Kunst, da de ville løbe fra en udstillingsaftale med bl.a. Superflex. Arbejdet med den nordiske strukturreform har fået en del omtale i pressen, hvor Bkf også har udtalt sig. Derudover har vi haft et par debatindlæg i dagbladet Politiken, dels i forbindelse med den såkaldte Kolding-sag, dels om den grundlæggende betydning af armslængdeprincippet, som var kommet under hård beskydning i et indlæg i avisen af formanden for Billedkunstnernes Fagforening, Jan Balling. Desuden har der været omtaler af både juni- og oktoberudgaven af Bkf-bladet i Berlingske Tidende og Politiken, ligesom Bkfs indtægtsundersøgelse i foråret blev nævnt i gratisavisen MetroExpress. SEKRETARIATET Nye ansatte 2005 har været et omvæltende år for Bkf. Først og fremmest fordi hele Bkfs medarbejderstab er blevet udskiftet. Således har vi sagt farvel til Gitte Holst, som i knap 20 år har gjort en kæmpe indsats for Bkf og været et fast holdepunkt for en lang, lang række danske billedkunstnere. Vi har pr. 1. august ansat Vibeke Rostrup Bøyesen som koordinator. I dagligdagen er det f.eks. Vibeke, der booker Kunstbussen og Fanøhuset. Vibeke tager sig også af kontingenter, bogføring, opdatering af forbundets lister over fonde og legater samt et hav af andre nyttige og nødvendige funktioner. Tine Nygaard, der har været ansat som ekstern redaktør af Bkf-bladet, har også forladt sin post i år. I stedet har Bkf ansat Miriam Katz som redaktør af bladet og som forbundets nye informationsmedarbejder. Miriam er journalist, og har før arbejdet bl.a. på Berlingske Tidende. Den nye, opgraderede stilling skal styrke forbundets kommunikation og information både i forhold til politikere, samarbejdspartnere, pressen og ikke mindst i forhold til medlemmerne. 5

6 Endelig er forretningsfører Klaus Pedersen taget på to års orlov til Hanoi i Vietnam, og som vikar har vi ansat Mogens Holbøll, der er uddannet cand.jur. og har en tillægsuddannelse i journalistik. Det kræver naturligvis tid og kræfter for de nye medarbejdere at komme ind i organisationens hjerte, men der ligger samtidig nogle muligheder for nytænkning og revidering af arbejdsgange, som på sigt vil komme organisationen og det enkelte medlem til gode. Rådgivning og bistand En kerneydelse i sekretariatets arbejde er den personlige kontakt og rådgivning til de enkelte medlemmer. En stor del af sekretariatets arbejde foregår således via telefon og . Emnerne, som sekretariatet yder rådgivning om, er mangfoldige. Typiske henvendelser handler om ophavsret, kontrakter, moms, skat af legater etc. De mere sjældne henvendelser kan handle om alt fra huslejestigninger til sexchikane og trusler. Uanset hvad medlemmer ønsker rådgivning om, tager vi det alvorligt og forsøger at hjælpe. I den forbindelse skal det dog nævnes, at det enkelte medlem også selv bærer et ansvar for at hjælpe sig selv. Hermed tænkes der konkret på, at sekretariatet f.eks. får mange henvendelser, hvor vores medlemmer oplever, at en gallerist eller kunstforening ikke lever op til det aftalte - men parterne har bare aldrig lavet en skriftlig kontrakt. I disse tilfælde står medlemmerne svagt, og det gør sekretariatet dermed også, når det skal assistere. Derfor skal vi opfordre alle vores medlemmer til at benytte sig af skriftlige kontrakter. Vi er pt. i dialog med Dansk Gallerisammenslutning for at revidere den nuværende galleriaftale, og Dansk Gallerisammenslutning har over for Bkf givet udtryk for, at de i fremtiden vil opfordre deres medlemmer til at indgå skriftlige kontakter og som standard benytte den, der er lavet i samarbejde med Bkf. Bkf arbejder også på at lave en international kontrakt, som kan benyttes i alle EU-lande. En sådan kontrakt skal bl.a. sikre, at vores medlemmer som udgangspunkt får betalt transport og forsikring, og at medlemmerne ikke får nogen former for udgifter i forbindelse med udstillingen. Enhver udgift som udstilleren måtte have, skal dækkes ind via provision. En sådan international kontrakt skal også sikre, at medlemmet i tilfælde af uoverensstemmelser kan få sagen afgjort ved en dansk domstol, og ikke f.eks. ved en polsk eller spansk retsinstans. Information Som nævnt ovenfor er Miriam Katz pr. 1. marts 2005 fastansat i en 30-timers stilling som redaktør og informationsmedarbejder. I dagligdagen bidrager både koordinatoren og sekretariatslederen også til informationsarbejdet. De to første numre af Bkf-bladet med Miriam som redaktør har styrket bladets kunstpolitiske profil og gav et meget grundigt gennemarbejdet overblik over henholdsvis kunststøtten og billedkunsten i kommunalreformen. Redaktionsudvalget tilrettelægger sammen med Miriam de kommende temaer og prøver også at finde nye måder at give bladet en stærkere billedprofil. 6

7 Vi er også i 2005 begyndt at sende et nyhedsbrev ud til Bkfs regioner, hvor de bl.a. bliver orienteret om det løbende arbejde i bestyrelsen og sekretariatet. Bkf-håndbog 2006 går snart i trykken, så den kan udkomme omkring jul, hvor den bliver sendt ud sammen med det nye medlemskort, vejledning til selvangivelse og resultatet fra generalforsamlingens urafstemning. Håndbog 2005 har i øvrigt været så efterspurgt, at der bliver trykt et lidt højere oplag af 2006 udgaven. Hjemmesiden har siden august fået en struktur, der gerne skulle gøre det nemmere at finde den viden, som den enkelte har behov for, og der er også tilføjet en egentlig søgefunktion på forsiden, som også skulle medvirke til at gøre siden mere funktionel. Hjemmesiden har også fået et debatforum, hvor medlemmerne kan udveksle synspunkter. Det er dog kun blevet brugt lidt, så vi håber, at der fremover vil komme mere gang i debatten. Det er planlagt, at der også kommer et nyhedsbrev-modul på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan melde sig til, og herefter modtage løbende information via deres e- mail. Sekretariatets plan er som udgangspunkt ikke at udsende et nyhedsbrev med en fast frekvens, men efter behov. Det er en nem, hurtig og billig måde at komme i kontakt med vores medlemmer på, og med de budgetter, vi har, kan vi ikke tillade os at sende fysiske breve ud til medlemmerne oftere end vi i forvejen gør. Vi håber at medlemmerne vil tage godt imod muligheden for at få elektronisk information. Vi vil fremover prioritere højt, at hjemmesiden er ajourført, så medlemmerne kan finde den nyeste viden og information her. Det vil vi dels gøre for medlemmernes skyld, dels for sekretariats skyld. For jo flere medlemmer, der kan servicere sig selv via hjemmesiden, jo flere ressourcer får sekretariatet frigjort til at håndtere de tunge og svære opgaver, og til at tage initiativ til helt nye tilbud til medlemmerne. Medlemstilbud Mange medlemmer benytter sig af Kunstbussen og Fanøhuset, og sekretariatet oplever, at begge dele skaber stor glæde hos mange. Det kan naturligvis også skabe frustration, når et medlem ikke kan låne bilen eller huset præcis den dag eller uge, som vedkommende ønsker. Sekretariatet gør alt, hvad det kan, for at leve op til ansvaret som en retfærdig fordeler af medlemmernes ønsker. Og det er også vores indtryk, at mange medlemmer har stor glæde af medlemskortet, der bl.a. giver hel eller delvis fri adgang til en lang række af landet museer og udstillingssteder. Medlemmerne kan også opnå rabatter i flere butikker landet over, hvis de fremviser deres medlemskort. Sekretariatet arbejder på at skaffe sig overblik over, hvilke butikker det drejer sig om, så vi kan formidle dette medlemstilbud til alle. Sekretariatet er også i gang med at undersøge mulighederne for gennem et forsikringsselskab at kunne tilbyde fordelagtige standardforsikringer som indbo- og bilforsikringer. Vi ved, at det også kunne være hensigtsmæssigt at lave en aftale om forsikring af kunstværker under transport og udstilling, men den foreløbige research 7

8 tyder desværre ikke på, at dette er realistisk, da der ikke her er tale om standardprodukter i forsikringsbranchen. Forsikringsprisen af værker vil nemlig altid afhænge af værkernes konkrete værdi, og afhængig af om man blot skal forsikre for kr. eller for kr., vil prisen for forsikringen lande på vidt forskellige niveauer. Sekretariatet vil dog researche videre i forsikringsbranchen for at afsøge mulighederne. Kurser Der er planer om at arrangere to kurser i foråret Et kursus om, hvordan man skal skrive og udforme ansøgninger til fonde og legat-uddelere, og et kursus i PhotoShop, særligt tilrettelagt for billedkunstnere. Mange andre kurser kunne være relevant at arrangere. Vi må imidlertid prioritere vores ressourcer og ikke gabe over mere, end vi kan klare. Men kurser står højt på listen over tilbud, som vi gerne vil kunne præsentere medlemmerne for fremover. Billedkunstnernes Forbunds Ophavsrets Fond (BKFO) Som en ny opgave har sekretariatet overtaget administrationen af Ophavsretsfonden. Det er sket for at nedbringe administrationsudgifterne, som efter denne omlægning vil blive reduceret med omkring 35 procent. Ophavsretsfonden mødes fortsat to gange årligt marts og september og den frekvens forekommer rigtig i forhold til antallet af ansøgninger. Ophavsretsfonden får løbende ansøgninger om støtte til konkrete udstillinger eller produktioner, men gør opmærksom på, at den fortsat ikke, sådan som det er bestemt i vedtægterne, kan yde støtte hertil. Medlemstal Medlemstallet er p.t medlemmer, og vi ser en klar stigning af unge, som efter endt uddannelse melder sig ind i forbundet. På bestyrelsens vegne, Cai Ulrich von Platen, formand for Billedkunstnernes Forbund, oktober

Q1 Lidt om dig selv. Medlemsundersøgelse / 24. Besvaret: 577 Sprunget over: 0. Jeg er medlem af en A-kasse. Jeg er ikke medlem af en...

Q1 Lidt om dig selv. Medlemsundersøgelse / 24. Besvaret: 577 Sprunget over: 0. Jeg er medlem af en A-kasse. Jeg er ikke medlem af en... Q1 Lidt om dig selv Besvaret: 577 Sprunget over: 0 Jeg er medlem af en A-kasse Jeg er ikke medlem af en... Jeg er medlem af en A-kasse Jeg er ikke medlem af en A-kasse 36,05% 208 63,95% 369 I alt 577 1

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 Agnete Bertram (tidl. Agnete Krogh Vinkler), f. 1983, bor i København www.agnetebertram.com Jeg arbejder som billedkunster og kurator. Som billedkunstner drives

Læs mere

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702 August 2007 Blad 702 Velkommen tilbage BKF-nyts redaktion byder kolleger og samarbejdspartnere velkommen tilbage til jobbet. Mange spændende opgaver ligger og venter på os. Budget 2008, den fortsatte implementering

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 28 Mødedato: 01.09.2016 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Mødelokale 8 Til stede fra udvalget: REFERAT Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode!

Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode! Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 104 Offentligt Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode! Kunstnersammenslutningernes bemærkninger til: Svar på spørgsmål

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 9 Mødedato: 05.09.2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8, stuen. REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand),

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. juni 2014 Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Login Sagsbehandler cbj Christina Balslev Jespersen Saers Telefon direkte 76 16 18 67 E-mail cbj@esbjergkommune.dk

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme

Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme 4 BKFs politiske arbejde i 2013 har været præget af nye samarbejder. Vi ved, at vi står stærkere, når vi sammen taler kunstens sag. Og vi kan

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag Den Almindelige Danske Lægeforening Juridisk Sekretariat Bente Hyldahl Fogh Lars Svenning Andersen Advokat lsa@bechbruun.com J.nr. 020866-0017 lsa/cbw Trondhjemsgade 9 2100 København Ø Sekretær Christina

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Notat. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 123 Offentligt. Til Folketingets Kulturudvalg 9. marts Oplæg vedrørende armslængdeprincippet

Notat. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 123 Offentligt. Til Folketingets Kulturudvalg 9. marts Oplæg vedrørende armslængdeprincippet Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 123 Offentligt Notat Til Folketingets Kulturudvalg 9. marts 2015 Oplæg vedrørende armslængdeprincippet Den 19. marts 2015, kl. 11-12, er Folketingets Kulturduvalg

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling GENERALFORSAMLING 2012 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 3. november 2012, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst Strandgade 27 B, 1401 København K. BKF inviterer på

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Statens Kunstråds handlingsplan

Statens Kunstråds handlingsplan Statens Kunstråds handlingsplan 2011-15 NETVÆRKSDANNELSER EKSPERIMENT KUNST RÅDGIVNING DIGITAL FORMIDLING MANGFOLDIGHED BØRN & UNGE INTERNATIONALT Redaktion Statens Kunstråd H.C. Andersens Boulevard 2

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere