MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST"

Transkript

1 VERENSKOMST MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet for Danske Mejeristers Fagforening DI nr

2 Mejeribranchens Fællesoverenskomst Mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) Og Fødevareforbundet NNF Fagligt Fælles Forbund - 3F Serviceforbundet for Danske Mejeristers Fagforening DI nr

3 Indhold 1. Arbejdstid Deltidsbeskæftigede, afløsere, ansatte med flere arbejdssteder og ungarbejdere Løn Forskudt arbejdstid Overarbejde og køb af fridage Arbejde på lørdage samt søn- og helligdage Medarbejdere ansat til weekendarbejde Holddrift Taktregulering Søgnehelligdagsbetaling Lønudbetaling og -regulering Beklædning Optjening af fridage og frit valg Juleaftensdag Ferie, ferie i timer og overførsel af ferie Tilskadekomst og sygdom Barsel, fædreorlov, forældreorlov og orlov til adoptanter Børns sygdom og børns hospitalsindlæggelse Genindtræden i anciennitet i forhold til 16, 17 og Natarbejde og helbredskontrol Pension Funktionærlignende ansættelsesvilkår Opsigelsesregler Fratrædelsesgodtgørelse Regler for tillidsrepræsentanter Efter- og videreuddannelse Seniorpolitik Seniorordning Varsel om arbejdsstandsning Faglig strid Overenskomstens varighed

4 BILAG I - Søgnehelligdagsbetaling...32 BILAG II - Regler for holddrift...34 BILAG III - Feriekortordning BILAG IV - Regler for tillidsrepræsentanter BILAG V - Funktionærlignende ansættelsesvilkår BILAG VI - Medarbejdere ansat til weekendarbejde BILAG VII - Afholdelse af ferie i timer Protokollat A - om dobbeltbeskæftigelse Protokollat B - definition af natperiode Protokollat C - om Mejeribrugets Uddannelsesfond Protokollat D - om kompetencelønsystem Protokollat E - Aflønning af kompetencer for faglærte og ikke-faglærte Protokollat F - Overenskomstfond Protokollat G Udviklings- og samarbejdsfonden Protokollat H - DA/LO-Udviklingsfonden (FIU-Fonden) Protokollat I - Social- og løn dumping Protokollat J - Underleverandører Protokollat K Vikarer Protokollat L - Seniorordning Protokollat M - Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob Protokollat N - Organisering af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation Protokollat O - Velfærdsforanstaltninger for chauffører Lønaftale - mejerielever i erhvervsuddannelse som mejerist Lønaftale - voksenelever i erhvervsuddannelse som mejerist...63 Lønaftale - elever under erhvervsuddannelse som lager og logistik-operatør (lager) eller lager- og procesoperatør (lager) (tidligere lager og transportoperatører)

5 1. Arbejdstid Stk. 1. Daglig normal arbejdstid Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge, som fordeles på 5 dage. Den daglige normale arbejdstid skal placeres i tidsrummet kl kl om lørdagen mellem kl kl Stk. 2. Placering af arbejdstiden - pauser Ved bestemmelse af, hvorledes den daglige og ugentlige arbejdstid samt spise- og hvilepauser skal fordeles, skal de berørte medarbejdere høres. Spise- og hvilepauser kan højst ansættes til 1 time daglig. Hvis arbejdsgiveren ikke ser sig i stand til at efterkomme medarbejdernes ønske, kan arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens drift iværksætte ændringer i arbejdstiden med 14 dages varsel. Stk. 3. Arbejdstidens længde Ingen arbejdsdag kan være på under 4 timer. Stk. 4. Varierende ugentlig arbejdstid Under forudsætning af lokal enighed, kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere - uanset bestemmelserne i stk. 1 - tilrettelægges efter en lokal aftalt arbejdsplan, omfattende antallet af ugentlige arbejdsdage og timer, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over den aftalte periode er 37 timer. Stk. 5. Lokal enighed Ved lokal enighed forstås, at et flertal af de berørte medarbejdere er stemt herfor. Lokalaftale, jfr. stk. 4 og Bilag V, 2, stk. 2, indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten for det pågældende område. En lokalaftale kan opsiges med 3 måneders varsel. Stk. 6. Arbejdsplaner Den enkelte medarbejders arbejdstid skal fremgå af en ophængt arbejdsplan, som løbende skal strække sig over mindst 6 uger. Stk. 7. Kortvarige ændringer i arbejdstiden Under hensyntagen til virksomhedens drift kan arbejdsgiveren foretage nødvendige ændringer i arbejdsplanen for enkelte medarbejdere eller mindre grupper af medarbejdere med 3 x 24 timers varsel, dersom ændringen er kortvarig (maks. 2 uger). I en afdeling (f.eks. produktion, pakkeri, terminal eller chauffører), er definitionen af en mindre gruppe: 1 10 medarbejdere: mindre end 50 % af medarbejderne medarbejdere: mindre end 6 medarbejdere medarbejdere: mindre end 8 medarbejdere medarbejdere: mindre end 10 medarbejdere 100 eller derover: mindre end 10 % af medarbejderne 5

6 Stk. 8. Manglende varsel Såfremt der ikke er givet det i stk. 2 eller stk. 7 anførte varsel, betales for hver time indtil varslets udløb en tillægsbetaling til de medarbejdere, der har krav på varsel for den tid, der falder uden for den normale daglige arbejdstid. Tillægsbetalingen er: For de første 3 timer 1. marts ,91 55,79 56,74 For de efterfølgende timer 1. marts ,63 103,26 105,02 Stk. 9. Bortfald af varsling Såfremt en varslet ændring ikke kommer til udførelse i henhold til stk. 2 eller 7, betales et engangsbeløb på: 1. marts 2014 Kr. 133,23 Kr. 135,36 Kr. 137,66 2. Deltidsbeskæftigede, afløsere, ansatte med flere arbejdssteder og ungarbejdere Stk. 1. Arbejdstid for deltidsansatte Deltidsbeskæftigede ansættes til mindst 4 timers arbejde dagligt og mindst 15 timer ugentligt. For deltidsansatte skal der være aftalt en fast daglig og ugentlig arbejdstid. Ved overskridelse af den for den enkelte dag fastsatte arbejdstid betales overarbejdstillæg. Stk. 2. Arbejdstid for afløsere Afløsere, som er fyldt 18 år, skal afregnes for mindst 4 timer daglig. Afløsere kan højest arbejde 15 timer på virksomheden i den enkelte uge, undtaget i perioder hvor skolerne holder lukket (efterårsferien, juleferie, vinterferie, påskeferie, folkeskolernes sommerferie (7 uger)). Stk. 3. Antal afløsere pr. fastansatte Der kan på den enkelte virksomhed maksimalt beskæftiges 1 afløser for hver 5 fastansatte medarbejdere. 6

7 Stk. 4. Faste afløsere På hver virksomhed er der ud over afløsere i henhold til stk mulighed for at ansætte faste afløsere. På virksomheder med under 15 ansatte kan der maksimalt beskæftiges 1 fast afløser. På virksomheder med over 15 ansatte kan der maksimalt ansættes 1 fast afløser pr. påbegyndt 20 ansatte. Den enkelte faste afløser skal stå til rådighed for indtræden i vagter med 1 times varsel inden for en forud aftalt tidsramme, der kan strække sig over 6 timer, og som indskrives i arbejdsplanen. Bliver medarbejderen ikke tilkaldt indenfor den aftalte tidsramme, er rådighedspligten ophævet i det pågældende arbejdsdøgn. Den enkelte faste afløser er garanteret 2 ugentlige fridage, hvor der ikke kan ske tilkald. Disse fridage skal fremgå af arbejdsplanen. Ved arbejde ud over den på dagen varslede arbejdstid betales overarbejde i henhold til 5, stk. 2a. Faste afløsere er garanteret en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Arbejdstiden opgøres over en periode på 8 uger, med mindre der indgås en lokal aftale jfr. 1, stk. 4 og 5. Eventuel overtid afregnes i henhold til overenskomstens 5, stk. 2a - overtid. Medarbejderens ansættelse som fast afløser kræver accept af medarbejderen. Stk. 5 Ansatte med flere arbejdssteder Medarbejdere kan ansættes til at udføre arbejde på flere arbejdssteder, dog maks. 4 arbejdssteder. Arbejdsstederne skal være nævnt i ansættelseskontrakten. Afstanden mellem de af arbejdsstederne, der ligger længst fra hinanden, må ikke overstige 65 km. Flytning fra ét af arbejdsstederne til et andet skal varsles med mindst 14 kalenderdage. Ved flytning forud for varslets udløb betales kr. 100 pr. dag indtil varslets udløb. Ved flytning fra et arbejdssted til et andet opgøres arbejdstiden på det arbejdssted, hvorfra medarbejderen flyttes. Efter varslingsperiodens udløb betales for evt. over- eller undertid. Ved indgåelse af aftale om flere arbejdssteder aftales det mellem medarbejderen og virksomheden, hvilket arbejdssted medarbejderen primært tilknyttes. Medarbejderen vil på dette arbejdssted have en arbejdsleder, som vil have det overordnede ansvar for medarbejderen. Det primære arbejdssted er afgørende for medarbejderens ret til deltagelse i valg af tillidsrepræsentant. Der ydes et særligt tillæg pr. time på: 1. marts 2014 Kr. 5,50 Kr. 5,59 Kr. 5,68 7

8 På virksomheder med 15 medarbejdere eller derunder kan der maks. beskæftiges 1 medarbejder med flere arbejdssteder. På virksomheder med over 15 medarbejdere kan der maks. beskæftiges 1 medarbejder med flere arbejdssteder pr. påbegyndt 20 ansatte. Stk. 6 Antal ungarbejdere pr. voksne medarbejdere Der kan på den enkelte virksomhed maksimalt beskæftiges 1 ungarbejder mellem 16 og 18 år for hver 15 voksne medarbejdere. 3. Løn Stk. 1 Lønsatser, pr. time a) Mejeriarbejdere, ikke faglærte chauffører og afløsere De første 4 måneder (640 præsterede arbejdstimer) 1. marts 2014 Kr. 147,17 Kr. 149,42 Kr. 151, måned ( præsterede arbejdstimer) 1. marts 2014 Kr. 152,17 Kr. 154,42 Kr. 156,82 Efter 9 måneder (1.443 præsterede arbejdstimer) 1. marts 2014 Kr. 163,52 Kr. 165,77 Kr. 168,17 b) Faglærte industrioperatører 1. marts 2014 Kr. 168,02 Kr. 170,27 Kr. 172,67 c) Mejerioperatører 1. marts 2014 Kr. 170,02 Kr. 172,27 Kr. 174,67 d) Faglærte chauffører Faglærte lager- og logistikoperatører (lager) og faglærte lager- og procesoperatører (lager) (tidligere faglærte lager- og transportoperatører) 1. marts 2014 Kr. 174,02 Kr. 176,27 Kr. 178,67 8

9 e) Faglærte lagermedarbejdere 1. marts 2014 Kr. 174,02 176,27 Kr. 178,67 f) Mejerister 1. marts 2014 K r. 181,02 Kr. 183,27 Kr. 185,67 g) Mejeriteknikere/procesteknologer med speciale i mejeridrift 1. marts 2014 K r. 184,52 Kr. 186,77 Kr. 189,17 h) Unge og afløsere år 1. marts 2014 K r. 80,68 Kr. 82,57 Kr. 84,58 i) Mejeriingeniørstuderende og procesteknologstuderende (alene i praktiktiden) 1. marts 2014 K r. 81,59 Kr. 83,14 Kr. 84,72 j) Arbejde i frostrum Ved arbejde af mindst 30 minutters varighed dagligt i frostrum, med en temperatur på under minus 5 grader, betales et tillæg på 1. marts 2014 K r. 10,03 Kr. 10,20 Kr. 10,37 Stk. 2. Løn til iscremechauffører For iscremechauffører gælder samme løn som for andre chauffører, dog således at det ved lokal forhandling kan fastsættes, under hvilken form aflønning for overarbejde kan finde sted, idet man skal henstille, at tillægget udregnes enten som normal overarbejdsbetaling eller i form af procenter af salget, i almindelighed 1 ½ % - højst 2 ½ %. Stk. 3. Personligt tillæg til chauffører ansat før 1. april 2011 For chauffører, der er ansat før 1. april 2011, ydes et personligt stedbestemt tillæg. Tillægget beregnes på baggrund af opgørelse af den enkelte chaufførs indtjening på anhængertillæg, afsavnstillæg og tankvognschaufførtillæg i perioden 1. april 2010 til 31. marts Stk. 4. Personligt tillæg til visse medarbejdere pr 1. april 2008 Pakkeoperatører, der pr. 1. april 2008 oppebar tillæg i henhold til 2005 overenskomstens 3, stk. 8, vil fortsat oppebære tillægget på kr. 2,00 i henhold til gældende praksis. Tillægget udbetales som et personligt timetillæg. 9

10 Medarbejdere, der pr. 1. april 2008 oppebar eller indtil 30. juni 2008 ville have oppebåret tillæg i henhold til 2005 overenskomstens 3 stk. 10, vil fortsat oppebære tillægget på kr. 2,00 i henhold til gældende praksis. Stk. 5. Flytning eller nyansættelse af faglærte til ufaglært arbejde Der sondres mellem om overflytning sker efter medarbejderens eget ønske eller på virksomhedens foranledning: 1. Hvis en faglært medarbejder søger og får en ufaglært stilling uden for vedkommendes uddannelsesområde (eks. produktion, pakkeri, terminal eller chauffør), og i stillingen udfører ufaglært arbejde, så aflønnes der som ufaglært (med 8 mdr. anciennitet). 2. Hvis en faglært flyttes internt i virksomheden på virksomhedens foranledning, aflønnes medarbejderen fortsat som faglært. 3. Hvis en faglært medarbejder internt på virksomheden søger en ufaglært stilling, uden for vedkommendes afdelingsområde (eks. produktion, pakkeri, terminal eller chauffør) og får stillingen, aflønnes vedkommende som ufaglært (med 8 mdr. anciennitet). Medarbejdere, der har et højere uddannelsesniveau end de uddannelser, der er beskrevet i overenskomsten, aflønnes med den lavere uddannelse, der er beskrevet i overenskomsten. Faglærte uddannelser, der har samme indhold/niveau som de beskrevne faglærte uddannelser i overenskomsten, aflønnes med faglært løn, når der foreligger dokumentation for uddannelsen. Ved nyansættelser aflønnes medarbejderen som ufaglært, hvis der udføres ufaglært arbejde uden for vedkommendes uddannelsesområde. Stk. 6. Genindtræden i anciennitet i forhold til løn Medarbejdere, som opsiges, eller som efter eget ønske forlader virksomheden, efter reglerne i 24, stk. 1, a og b, men genoptager arbejdet, inden for et tidsrum af 9 måneder, genindtræder med tidligere opnået anciennitet i relation til bestemmelserne om aflønning. Det samme gælder for medarbejdere, der i en tidligere ansættelse har været ansat under Fællesoverenskomsten i en anden virksomhed, som er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Endvidere gælder det samme for vikarer, der har været ansat under Fællesoverenskomsten i et vikarbureau og som sådan har været beskæftiget i en af Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder. 10

11 4. Forskudt arbejdstid Voksne arbejdere kr. pr. time pr. 1. marts Forskudt tid mandag fredag og søndag Kl marts ,39 60,34 61,36 Kl marts ,92 69,01 70,19 Kl marts ,39 60,34 61,36 Forskudt tid lørdag Kl marts ,39 60,34 61,36 Kl marts ,92 69,01 70,19 Kl marts ,39 60,34 61,36 Ungarbejdere kr. pr. time pr. 1. marts 1. marts ,97 36,55 37,17 1. marts ,19 64,20 65,30 1. marts ,97 36,55 37,17 1. marts ,97 36,55 37,17 1. marts ,19 64,20 65,30 1. marts ,97 36,55 37,17 Note: Ved overarbejde i forskudttidsperioden udbetales alene det højeste af de to tillæg. Ved søndagsarbejde i forskudttidsperioden betales såvel søndagstillæg som forskudttidstillæg. Ved køb af fridag i forskudttidsperioden betales såvel køb af fridagsbetaling som forskudttidstillæg, og eventuel lørdags- eller søndagstillæg 11

12 5. Overarbejde og køb af fridage Stk. 1. Begrænsning af overarbejde Organisationerne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig færdiggørelse af indgåede ordrer, forpligtelser etc. Stk. 2. Satser for overarbejde mv. For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid, betales følgende tillæg: a) Overarbejde på almindelige arbejdsdage Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid (klokketimer) Fra fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse (klokketimer) Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl b) Køb af fridage Arbejde på en i forvejen tilsikret hel fridag (mindst 4 timer) Voksne arbejdere kr. pr. time 1. marts ,91 55,79 56,74 1. marts ,63 103,26 105,0 1. marts ,91 55,79 56,74 1. marts ,63 103,26 105,02 1. marts ,63 103,26 105,02 Ungarbejdere kr. pr. time 1. marts ,96 39,58 40,25 1. marts ,07 79,31 80,66 1. marts ,96 39,58 40,25 1. marts ,07 79,31 80,66 1. marts ,07 79,31 80,66 Note: Ved overarbejde i forskudttidsperioden udbetales alene det højeste af de to tillæg. Ved søndagsarbejde i forskudttidsperioden betales såvel søndagstillæg som forskudttidstillæg. Ved køb af fridag i forskudttidsperioden betales såvel køb af fridagsbetaling som forskudttidstillæg, og eventuel lørdags- eller søndagstillæg. 12

13 Stk. 3. Sygdom ved køb af fridag Til en medarbejder, der bliver syg efter, at der er indgået aftale om køb af fridag, betales den pågældende dagpengesats for det aftalte antal timer, dog min. 4 timer. Afvarsling af køb af fridag kan ikke finde sted efter sygdommens indtræden. Stk. 4. Hensættelse til afspadsering Timer optjent ved overarbejde i henhold til stk. 2, a og stk. 2, b (Køb af fridage), kan, hvor der mellem den enkelte medarbejder og virksomheden opnås enighed derom, hensættes til afspadsering. Afspadsering af køb af fridagstimer sker time for time, idet tillæg udbetales, når arbejdet udføres, mens den normale timeløn henstår til udbetaling, når afspadseringen finder sted. Stk. 5. Overarbejde for chauffører For chauffører opgøres overarbejde over en perioden på 8 uger, og der udbetales først overtid, såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i opgørelsesperioden overstiger den for medarbejderen aftalte arbejdstid, (dvs. mere end 296 timer ved fuldtidsarbejde). Overtid afregnes i henhold til reglerne for overtidsbetaling. Arbejde på købte fridage medregnes ikke i ovenstående opgørelse. Ved lokal enighed kan man på den enkelte virksomhed vælge at frasige sig bestemmelsen i dette stk. Lokalaftalen fremsendes til organisationerne til orientering. 6. Arbejde på lørdage samt søn- og helligdage Stk. 1. Satser for arbejde på lørdage samt søn- og helligdage a) Arbejde på søn- og helligdage b) Arbejde på lørdage hele dagen Voksne arbejdere kr. pr. time 1. marts ,80 100,39 102,09 1. marts ,59 142,84 145,68 Ungarbejdere kr. pr. time 1. marts ,07 79,31 80,66 1. marts ,28 133,38 135,64 Note: Ved overarbejde i forskudttidsperioden udbetales alene det højeste af de to tillæg. Ved søndagsarbejde i forskudttidsperioden betales såvel søndagstillæg som forskudttidstillæg. Ved køb af fridag i forskudttidsperioden betales såvel køb af fridagsbetaling som forskudttidstillæg, og eventuel lørdags- eller søndagstillæg. 13

14 Stk. 2 Betaling på SH-dage På søgnehelligdage (helligdage, der falder på mandage lørdage) betales som følger: 1) Ved fri på en søgnehelligdag ifølge arbejdsplanen: a) søgnehelligdagsgodtgørelse 2) Ved fri på en søgnehelligdag, der ifølge arbejdsplanen er en arbejdsdag: a) søgnehelligdagsgodtgørelse 3) Ved arbejde på en søgnehelligdag ifølge arbejdsplanen: a) søgnehelligdagsgodtgørelse b) timeløn c) søn- og helligdagstillæg d) 2/3 time pr. præsteret arbejdstime overført til 13 4) Ved arbejde på en søgnehelligdag, der ifølge arbejdsplanen er en fridag: a) søgnehelligdagsgodtgørelse b) timeløn c) søn- og helligdagstillæg d) 2/3 time pr. præsteret arbejdstime overført til 13 e) fridagsbetaling, jfr. 5, stk. 2 Ved arbejde på en søgnehelligdag betales der for mindst 4 timer. 7. Medarbejdere ansat til weekendarbejde Der er adgang til at indføre weekendarbejde i henhold til de i bilag VII angivne bestemmelser. 8. Holddrift Der er adgang til at indføre holddrift i henhold til de i bilag II angivne bestemmelser. 9. Taktregulering Stk. 1. Årlig regulering De fastsatte lønninger for voksne medarbejdere reguleres en gang årligt pr. 1. oktober. Stk. 2. Reguleringsgrundlag Reguleringen finder sted på grundlag af Dansk Arbejdsgiverforenings Struktur Statistik for Proces- og maskinoperatørarbejde. Stk. 3. Beregningsgrundlag Reguleringen sker på baggrund af fortjeneste, ekskl. genetillæg, fratrukket løn under sygefravær mv., ferie- og SH - betalinger, personalegoder og 2/3 af pensionsbeløbet, inkl. ATP, således at begrebet alene består af en grundtimeløn, inkl. medarbejderens 14

15 eget bidrag til pension (et tilsvarende beløb opnås ved at anvende den såkaldte "smalfortjeneste", reduceret med 2/3 af pensionsbeløbet, inkl. ATP). Stk % regulering Regulering foretages med 80 % af det forskelstal, der fremkommer efter modregning af generelle tillæg. Modregningen af generelle tillæg pr. time er fastsat til kr. 1,85 for året 2013, kr. 2,10 for året 2014, kr. 2,25 for året 2015 og kr. 2,40 for året Stk. 5. Negativ og positiv regulering Eventuelle negative reguleringer effektueres ikke, men henstår til modregning ved den følgende regulering. Taktreguleringsordningen fortsætter uforandret, indtil det ved taktreguleringen pr. en 1. oktober konstateres, at der ikke udestår noget beløb til modregning. Med virkning fra den først følgende 1. marts ændres taktreguleringsordningen, således at eventuelle negative reguleringsbeløb modregnes ved førstkommende taktregulering hhv. lønstigning. Dog kan regulering ikke medføre lønnedgang. Kan der ikke modregnes fuldt ud i den førstkommende lønstigning, henstår det resterende negative beløb til modregning ved efterfølgende lønstigning eller taktregulering. 10. Søgnehelligdagsbetaling Der betales søgnehelligdagstillæg i henhold til reglerne i bilag I. 11. Lønudbetaling og -regulering Stk. 1. Ændring af lønperiode Den enkelte virksomhed kan aflønne for en periode på 14 dage eller en måned under nedennævnte vilkår. Stk. 2. Månedsvis lønudbetaling Overgang til månedsvis aflønning skal varsles med mindst 2 måneder. Lønnen betales bagud senest på den sidste bankdag i måneden. Optjeningsperioden løber fra den 20. til den 19. i hver måned. Stk. 3. Overgangsordning (acontobeløb) For at lette tilpasningen af den enkelte medarbejders økonomi til månedsvis lønudbetaling, kan medarbejderen opnå et acontobeløb, der maksimalt kan udgøre kr For elever under 25 år kan acontobeløbet dog maksimalt udgøre kr Det ønskede acontobeløb udbetales på det tidspunkt, hvor uge- eller 14-dages løn første gang ikke kommer til udbetaling i fuldt omfang. Beløbet tilbagebetales ved løntræk over de følgende 9 måneder med kr pr. måned. Dog forfalder restsaldoen til betaling ved fratræden. 15

16 12. Beklædning Der ydes frit arbejdstøj og fodtøj, og de nærmere regler i forbindelse hermed aftales mellem parterne på de enkelte virksomheder. 13. Optjening af fridage og frit valg Stk. 1. Optjente fridage pr. år a) For frihed, der optjenes 1. marts 2014 eller senere gælder: Medarbejdere optjener 8 fritimer for hver 7 ugers ansættelse, svarende til 8 fridage á 7,4 timer pr. år. b) For frihed, der optjenes eller senere gælder: Medarbejderen optjener der 9 fritimer pr. 7 ugers ansættelse svarende til 9 fridage à 7,4 timer pr. år. c) I såvel situation a som b gælder: Af det samlede antal optjente fritvalgstimer skal årligt ved skatteårets afslutning værdien af mindst 7,4 timer overføres til medarbejderens pensionskonto, med mindre medarbejderen senest 1. december anmoder om udbetaling. Medarbejderens valg gælder, indtil medarbejderen senest en 1. december foretager et andet valg. Pr. skal årligt værdien af mindst 14,8 timer overføres til medarbejderens pensionskonto. For andre end fuldtidsansatte foretages forholdsmæssig beregning. Optjening af fritimer suspenderes i perioden, hvor medarbejderen afholder orlov, der ikke er retsbestemt. Der kan maksimalt henstå 100 timer på den enkelte medarbejders fritvalgskonto. Overskydende timer udbetales løbende. Hensatte timer til seniorordningen medregnes ikke i de 100 timer. Stk. 2. Optjening af øvrige fritimer Der optjenes endvidere: 4 timers frihed for arbejde på den 31. december 2/3 times frihed for hver præsteret arbejdstime på en søgnehelligdag 6 timers frihed pr. måned til tillidsrepræsentanter 10 timers frihed pr. måned til fællestillidsrepræsentanter Stk. 3. Betaling for optjente fridage Der ydes betaling for fridagen svarende til normal timeløn ekskl. genetillæg. 16

17 Der kan ikke afholdes mere frihed end der til enhver tid er dækning for på fridagskontoen. Stk. 4. Placering af optjente fridage Fritimer afvikles og placeres efter den enkelte medarbejders ønske og under hensyntagen til virksomhedens tarv. Frihed svarende til 2 arbejdsdage pr. kalenderår (14,8 time) har virksomheden forlods dispositionsret over. Stk. 5. Disponering af optjente fridage for chauffører For samtlige chauffører kan virksomheden forlods disponere over 32 timer. Ved lokal enighed kan det aftales, at virksomheden kan disponere over yderligere optjente fridage. Ved lokal enighed kan man på den enkelte virksomhed vælge at frasige sig bestemmelsen i dette stk. Lokalaftalen fremsendes til organisationerne til orientering. Stk. 6. Overførsel af optjente fridage Ved hvert skatteårs afslutning, overføres de på fridagskontoen stående timer ud over 14,8 timer til det følgende år. 14,8 er timer til arbejdsgiverens dispositionsret det følgende år. Stk. 7. Medarbejderens valg vedrørende resterende optjente fritimer Medarbejderen kan senest 1. december meddele virksomheden, at værdien af de på fridagskontoen stående fritimer, enten indbetales som et ekstraordinært bidrag på medarbejderens arbejdsmarkedspensionsordning i PensionDanmark (bidraget udgør løn incl. feriegodtgørelse, søgnehelligdagsgodtgørelse samt 2/3 af et til ethvert tidspunkt gældende pensionsbidrag) udbetales som løn, eller overføres til næste år. Medarbejderen kan tillige meddele, at der skal ske en forholdsmæssig fordeling af indestående timer mellem pkt Hvis medarbejderen ikke foretager et valg, overføres fritimerne automatisk til det følgende år. Alene værdien af fridagstimer, der overstiger 14,8 timer kan der udbetales eller indbetales ekstraordinært til arbejdsmarkedspensionsordningen. Stk. 8. Opgørelse ved fratræden Ved fratræden opgøres og udbetales indestående på kontoen. 17

18 14. Juleaftensdag Den 24. december er en hel fridag. For dagen betales således: Ved fri den 24. december, hvor dagen er fridag ifølge arbejdsplanen: a) Ingen betaling (ikke noget indtægtstab). Ved arbejde den 24. december, hvor dagen er fridag ifølge arbejdsplanen: a) Tillæg for køb af fridag (betaling for arbejde på en fridag). b) Timeløn (betaling for arbejde). Ved fri den 24. december, hvor dagen er normal arbejdsdag ifølge arbejdsplanen: a) Timeløn (betaling for indtægtstab). Ved arbejde den 24. december, hvor dagen er normal arbejdsdag ifølge arbejdsplanen: a) Planlagte timer x timeløn (betaling for mistet fri den 24. december). b) Timeløn (betaling for arbejde). c) Tillæg for køb af fridag (betaling for arbejde på en fridag). 15. Ferie, ferie i timer og overførsel af ferie Stk. 1. Gældende regler Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til den til enhver tid gældende ferielov, med mindre andet er aftalt, samt i henhold til reglerne i bilag III og følgende bestemmelser: Stk. 2. Ferieafholdelse i timer Ferien kan afholdes i timer. Se bilag VIII vedr. afholdelse af ferie i timer. Stk. 3. Aftale om overførsel af ferie Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan indgå aftale om overførsel af ferie ud over 20 dage til følgende ferieår på følgende vilkår: Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan alene omfatte allerede optjent ferie. Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage. Der kan maksimalt overføres 5 feriedage i ét ferieår. Ferie herudover skal holdes i ferieåret. Der kan på intet tidspunkt akkumuleres mere end én overført ferieuge. Hvis der indgås aftale om ferieoverførsel, og der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren samtidig hermed, og senest inden ferieårets udløb, give skriftlig meddelelse herom til den, der skal udbetale feriegodtgørelsen. 18

19 16. Tilskadekomst og sygdom Stk. 1. Sygdom og tilskadekomst i arbejdstiden Ved sygdom eller tilskadekomst opstået inden for arbejdstiden, betaler virksomheden løn for den pågældende dag. Stk. 2. Sygdom før 6 måneders anciennitet Der ydes medarbejdere, der ikke har opnået 6 måneders anciennitet i virksomheden samt afløsere, dagpenge i henhold til Lov om sygedagpenge. Stk. 3. Sygdom efter 6 måneders anciennitet Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg i indtil 8 uger. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Bestemmelsen gælder ikke for sygdomstilfælde, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og lønmodtager indgået aftale i henhold til bestemmelserne i 56 i Lov om sygedagpenge (kronisk og langvarigt syge). Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage, fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i første fraværsperiode. Der ydes ikke sygeløn på overenskomstbestemte fridage, afspadseringsdage, der er planlagt til afholdelse før sygdommens indtræden, samt på SH-dage. Stk. 4. Krav om dagpengerefusion Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. 17. Barsel, fædreorlov, forældreorlov og orlov til adoptanter Stk. 1. Dagpenge under barsel Det er en forudsætning for nedenstående betalinger, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Der ydes ikke løn under barsel på SH-dage. Stk. 2. Løn under barselsorlov Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt betaler virksomheden fuld løn eksl. genetillæg under fravær på grund af graviditet/barsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og i indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Under 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jfr. 21, stk

20 Stk. 3. Løn under fædreorlov Til fædre med 9 måneders anciennitet betaler virksomheden fuld løn i 4 uger. De to første uger er fædreorlov, som skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Tredje og fjerde uge kan holdes som forældreorlov fra fødslen og indtil uge 52. Stk. 4. Løn i forbindelse med forældreorlov a) For forældreorlov før den 1. juli 2014 gælder følgende regler: I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren fuld løn under forældreorlov i indtil 11 uger. Betalingen udgør normal timeløn eksl. tillæg, dog maks. 150,00 kr. pr. time. Hertil lægges feriegodtgørelse, SH-opsparing og pension. De 11 uger kan fordeles således: 4 uger reserveret til den ene forælder 4 uger reserveret til den anden forælder 3 uger kan enten holdes af den ene af forældrene eller deles mellem forældrene b) For forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere gælder følgende regler: I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren fuld løn under forældreorlov i indtil 13 uger. Betalingen udgør normal timeløn eksl. tillæg, dog maks. 150,- kr. pr. time. Hertil lægges feriegodtgørelse, SH-opsparing og pension. De 13 uger kan fordeles således: 5 uger reserveret til den ene forælder 5 uger reserveret til den anden forælder 3 uger kan enten holdes af den ene af forældrene eller deles mellem forældrene c) Betingelser for forældreorlov Det er en forudsætning, at forældrene ikke samtidig er på orlov i 3 ugers perioden. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre, ikke - bortfalder betalingen. De 11/13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Stk. 5. Orlov til adoptanter Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betaler virksomheden fuld løn i 19 uger fra barnets modtagelse. Denne ret gælder den ene adoptant. 20

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53 Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet/ Danske Mejeristers Fagforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 5 1. Arbejdstid 5 2. Holddriftsarbejde 6 Kapitel 2. Ansættelsesform

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn OverenskOmst 2010 2012 indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet gældende for Aarhus Lufthavn A/S 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S OVERENSKOMST 1. maj 2014 HANCOCK BRYGGERIERNE A/S og INDUSTRIGRUPPEN I 3F SKIVE-EGNEN sammen med HANCOCKS FAGLIGE KLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1 ARBEJDSTIDEN 1 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1 3 OVERARBEJDE

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2014-2017 Golfbaner Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C Tlf.: 33 860

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere