Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm."

Transkript

1 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010

2 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Jon Hadsund Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Center for Kvalitetsudvikling, 2010

3 Sammenfatning Baggrund og formål Regions-MEDudvalget besluttede i forbindelse med tiltrædelsen af MEDaftalen, at der skulle foretages en evaluering af MEDsystemet efter et par år. Et udvalg under Regions- MEDudvalget har fungeret som følgegruppe for evalueringen, og har i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling forberedt evalueringen. Center for Kvalitetsudvikling har varetaget den praktiske gennemførelse af evalueringen. Evalueringens formål er at indsamle viden om udvalgsarbejdet, som det fungerer i dag, og at høre medlemmernes/udvalgenes oplevelse af styrker og eventuelle forbedringspotentialer, som kan indgå i det fremadrettede arbejde. Metode og datagrundlag Evalueringen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgsmedlemmerne individuelt og blandt MEDudvalgene kollektivt. Herudover er der gennemført et fokusgruppeinterview med den gruppe af medarbejdere, som er ansvarlige for undervisning af MEDudvalgsmedlemmer. Endelig er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der ikke er en del af MEDsystemet af i alt 3171 medlemmer har besvaret det individuelle spørgeskema, og undersøgelsens samlede svarprocent er således 42 procent. Svarprocenten blandt medarbejderrepræsentanter er en smule højere end blandt lederrepræsentanter, herudover er svarprocenten for Center-MEDudvalg højere end for de øvrige udvalgsniveauer. Forskellene er dog ikke større end, at undersøgelsen med hensyn til udvalgsniveau og medlemstype bygger på et forholdsvist repræsentativt udsnit af MEDudvalgsmedlemmerne i Region Midtjylland. I den kollektive undersøgelse har 125 af i alt 224 MEDudvalg besvaret det kollektive spørgeskema, og den samlede svarprocent er således 55 procent. Evalueringens overordnende resultater I det følgende præsenteres de væsentligste resultater fra evalueringen. For en mere detaljeret præsentation af resultaterne på de forskellige udvalgsniveauer henvises der til de kapitler, hvor resultaterne præsenteres særskilt for hvert udvalgsniveau. Disse kapitler indeholder også medlemmerne og udvalgenes uddybende kommentarer fra spørgeskemaernes åbne spørgsmål. Højt tilfredshedsniveau Generelt er tilfredsheden blandt udvalgsmedlemmerne forholdsvis høj. Medlemmernes tilfredshedsniveau er størst med hensyn til tonen på udvalgsmøderne (93 procent), antallet af udvalgsmøder (93 procent) og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne (92 procent). Kollegaernes interesse for udvalgsarbejdet er det emne, som klart færrest medlemmer oplever som tilfredsstillende. På dette spørgsmål er tilfredshedsniveauet kun 40 procent. Herudover er tilfredsheden blandt medlemmerne mindst i forhold til den tid medlemmerne Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

4 har til opfølgning på udvalgsarbejdet (66 procent), udvalgets mulighed for tidlig og reel inddragelse i beslutningsprocessen (67 procent) og udvalgets reelle indflydelse på beslutninger (67 procent). Flere medlemmer finder desuden, at deres forberedelsestid og modtagelsen af rettidig information fra udvalget er mindre tilfredsstillende. Tilfredshedsniveauet er gennemgående mindre på spørgsmålene vedrørende medbestemmelse, medindflydelse og samarbejde samt på spørgsmålene vedrørende gavn af og information fra over- og underordnende udvalg. Medlemmerne vurderer medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på udvalgsarbejde på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet forholdsvis positivt. Tilfredshedsniveauet er klart størst i forhold til sikkerhedsområdet, hvor tilfredshedsniveauet varierer mellem 77 procent og 94 procent. Tilfredsheden er størst i forhold til medarbejderrepræsentanternes indflydelse på forebyggelse af arbejdsskader (94 procent) og vold (93 procent). Tilfredsheden er mindst i forhold til indflydelsen på indretning af lokaler og omlægning af arbejdsopgaver, hvor tilfredshedsniveauet er henholdsvis 77 procent og 78 procent. På samarbejdsområdet varierer medlemmernes tilfredshed mellem 60 procent og 87 procent. Tilfredsheden er størst med hensyn til medindflydelse på personalepolitikken (87 procent), arbejdstider (87 procent) og generelle personaleforhold (85 procent). Tilfredsheden er mindst i forhold til institutionens budgetforhold, hvor blot 60 procent af medlemmerne har svaret Meget tilfreds eller Tilfreds. Herefter følger medindflydelse på efteruddannelsesforhold (69 procent) og større ændringer på arbejdspladsen (70 procent). Størst tilfredshed blandt lederrepræsentanter Tilfredsheden blandt lederrepræsentanterne er generelt større end tilfredsheden blandt medarbejderrepræsentanterne. Undtagelsen herfra er tilfredshedsspørgsmålene vedrørende henholdsvis udvalgets evne til at sikre, at det er de rigtige områder udvalget arbejder med og udvalgtes gavn af arbejdet i det overordnede udvalg, hvor lederrepræsentanternes tilfredshed er marginalt lavere. Forskellen er størst i forhold til udvalgets mulighed for tidlig og reel inddragelse i beslutningsprocessen (17 procentpoint), medlemmernes tid til opfølgning på udvalgsarbejdet (15 procentpoint), udvalgets reelle indflydelse på beslutninger (15 procentpoint) og medlemmernes forberedelsestid (15 procentpoint). Tilfredsheden er ligeledes større blandt lederrepræsentanter på spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på udvalgsarbejde på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet. På samtlige spørgsmål er tilfredsheden blandt lederrepræsentanterne således større end blandt medarbejderrepræsentanterne. I den forbindelse skal man dog være opmærksom på, at spørgsmålene omhandler tilfredsheden og ikke omfanget af medarbejdernes indflydelse, hvilke muligvis kan forklare forskellen i tilfredsheden blandt medarbejder- og lederrepræsentanter. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

5 Det er på spørgsmålene vedrørende medindflydelse på samarbejdsområdet, hvor forskellen mellem leder- og medarbejderrepræsentanter er klart størst. Forskellen er størst i forhold til medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på større ændringer på arbejdspladsen (23 procentpoint), efteruddannelsesforhold (23 procentpoint) og institutionens budgetforhold (22 procentpoint). På spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på sikkerhedsområdet er forskellen mellem leder- og medarbejderrepræsentanter størst i forhold til medindflydelsen på det psykiske arbejdsmiljø (14 procentpoint), indretningen af lokaler (13 procentpoint) og omlægning af arbejdsopgaver (13 procentpoint). Leder- og medarbejderrepræsentanternes rangordning af tilfredshedsspørgsmålene adskiller sig derimod ikke nævneværdigt fra hinanden. For både leder- og medarbejderrepræsentanter er tilfredshedsniveauet på spørgsmålene vedrørende tonen på udvalgsmøderne, antallet af udvalgsmøder og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne blandt de største. Tilsvarende finder både leder- op medarbejderrepræsentanter kollegaernes interesse for udvalgsarbejdet mindst tilfredsstillende. En undtagelse fra ovenstående mønster er spørgsmålet vedrørende medlemmernes adgang til it, telefon og mødelokaler, som er det spørgsmål, hvor den største tilfredshed blandt lederrepræsentanter, mens spørgsmålet blandt medarbejderrepræsentanterne indtager en tiendeplads tilfredshedsmæssigt. Det modsatte gør sig gældende for spørgsmålet vedrørende udvalgtes evne til at sikre, at det er de rigtige områder udvalget arbejder med. Tilfredshedsmæssigt indtager spørgsmålet blandt medarbejderrepræsentanterne således en femtendeplads, mens spørgsmålet blandt lederrepræsentanterne indtager en fireogtyvendeplads. På spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på udvalgsarbejde på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet adskiller leder- og medarbejderrepræsentanternes rangordning af spørgsmålene sig ikke nævneværdigt fra hinanden. Forskel på tilfredsheden på udvalgsniveau Tilfredsheden på tilfredshedsspørgsmålene er generelt størst blandt medlemmer af Regions-MEDudvalget og Hoved-MEDudvalg. Modsat er tilfredsheden blandt medlemmer af de forholdsvis få Center-MEDudvalg generelt lavere end tilfredsheden blandt medlemmer på de øvrige udvalgsniveauer. Sammenlignet med Lokal-MEDudvalg og Hoved-MEDudvalg er tilfredsheden på de fleste spørgsmål (87 procent) således mindst blandt medlemmer af Center-MEDudvalg. Forskellen er størst i forhold til spørgsmålene vedrørende medbestemmelse og medindflydelse samt spørgsmålet vedrørende indholdet på udvalgsmøderne. Medlemmernes rangordning af tilfredshedsspørgsmålene adskiller sig derimod ikke nævneværdigt fra hinanden på tværs af udvalgsniveau. I forhold til spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet er tilfredsheden overordnet størst blandt medlemmer af Lokal-MEDudvalg og mindst blandt medlemmer af Center- MEDudvalg. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

6 På samarbejdsområdet er det primært i forhold medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på efteruddannelsesforhold, indførelsen af ny teknologi, generelle personaleforhold og institutionens budgetforhold, hvor Lokal-MEDudvalgene adskiller sig positivt fra de øvrige udvalgsniveauer. På sikkerhedsområdet er det primært på spørgsmålene vedrørende medindflydelse på sundhedsfremme, forebyggelse, omlægning af arbejdsopgaver, indsatsområder fra arbejdsmiljøaftale og forebyggelse af arbejdsskader, hvor Lokal-MEDudvalgene adskiller sig positivt fra de øvrige udvalgsniveauer. Medlemmernes tilfredshedsmæssige rangordning af de forskellige samarbejds- og sikkerhedsområder er nogenlunde ens på tværs af udvalgsniveau. Overgangen mellem udvalgsniveauerne Blandt tilfredshedsspørgsmålene er der tre spørgsmål vedrørende overgangen mellem de forskellige udvalgsniveauer. Det drejer sig om udvalgets gavn af arbejde i Hoved- MEDudvalg og Regions-MEDudvalget og tilfredsheden med informationen fra henholdsvis det underordnede og overordnede det udvalg. Tilfredshedsniveauet er forholdsvist lavt på disse spørgsmål (71 procent). Den forholdsvis lave tilfredshed gælder for både medarbejder- og lederrepræsentanter og alle udvalgsniveauer. På linje med emner vedrørende medbestemmelse, medindflydelse og samarbejde er overgangen mellem de forskellige udvalgsniveauer således et område, der rummer et vist forbedringspotentiale. De vigtigste emner Generelt finder udvalgsmedlemmerne, at emnerne i tilfredshedsspørgsmålene er vigtige, og emnerne imellem varierer antallet af medlemmer, der har svaret, at emnet har Stor betydning eller Nogen betydning således kun mellem 87 procent og 98 procent. Medarbejder og lederrepræsentanternes vurdering af emnernes vigtighed adskiller sig ikke nævneværdigt fra hinanden. Det er overordnet emnerne vedrørende samarbejde, medbestemmelse og medindflydelse som medlemmerne tilskriver størst vigtighed. Herudover er det antallet af udvalgsmøder, dagsordener og referater, dialog mellem ledelse og medarbejdere samt kvaliteten af den skriftlige og mundtlige information, som medarbejderne vurderer som de vigtigste emner. Medlemmernes vurdering af emnernes vigtighed følger nogenlunde medlemmernes tilfredshed. De emner, hvor medarbejdernes tilfredshed er størst, er således også emner, som vurderes som de vigtigste. Medlemmerne er meget tilfredse med hensyn til antallet af møder, tone på udvalgsmøderne og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne, hvilket også er de emner, som vurderes blandt de vigtigste. Der er dog flere undtagelser fra dette mønster. I forhold til de emner, som medlemmerne vurderer som de vigtigste, drejer det sig først og fremmest om emner vedrørende udvalgets medbestemmelse og medindflydelse samt dialog mellem ledelse og medarbejdere. Tilfredshedsniveauet er her forholdsvist lavt. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

7 Medarbejderrepræsentanter vurderer overordnet, at alle samarbejds- og sikkerhedsområderne er vigtige. På samarbejdsområderne varierer vigtigheden således kun mellem 90 og 99 procent, mens vigtigheden på sikkerhedsområdet varierer mellem 88 procent og 98 procent. På samarbejdsområdet er de områder, hvor medarbejdernes tilfredshed er størst, også de områder, som medarbejderne vurderer som de vigtigste. Medarbejderne er således forholdsvis tilfredse med indflydelsen på personalepolitikken og generelle personaleforhold, hvilket samtidig er områder, som medarbejderne vurderer som nogle af de vigtigste. Undtagelsen fra dette mønster er medarbejdernes indflydelse på større ændringer på arbejdspladsen. Medarbejderne vurderer dette område som ét af de vigtigste, samtidig med at området blandt medarbejderne har det næstlaveste tilfredshedsniveau. Et tilsvarende misforhold er der mellem medarbejdernes tilfredshed med indflydelsen på efteruddannelsesforhold og medarbejdernes vurdering af områdets vigtighed, omend området ikke vurderes helt så vigtigt som indflydelsen på større ændringer på arbejdspladsen. På sikkerhedsområdet er der i mindre grad sammenhæng mellem medarbejdernes tilfredshed og medarbejdernes vurdering af sikkerhedsområdernes vigtighed. Tilfredsheden mindre blandt medlemmer af tostrengede Lokal-MEDudvalg Det begrænsede antal besvarelser fra Center- og Hoved-MEDudvalg betyder, at det kun er resultaterne på lokaludvalgsniveau, der er opdelt på udvalgstype. På de fleste tilfredshedsspørgsmål er tilfredsheden blandt medlemmer af tostrengede udvalg mindre end blandt medlemmer af de øvrige udvalgstyper. Forskellen mellem de tostrengede udvalg og de øvrige udvalgstyper er dog kun statistisk signifikant for en fjerdedel af de 28 tilfredshedsspørgsmål. Hvorvidt tilfredsheden er størst blandt medlemmer af enstrengede eller sikkerhedsudvalg varierer tilfredshedsspørgsmålene imellem. Ét af de spørgsmål, hvor tilfredsheden blandt medlemmer af sikkerhedsgrupperne er signifikant højere end tilfredsheden blandt medlemmer af de øvrige udvalgstyper, er spørgsmålet vedrørende udvalgets gavn af det overordnede udvalg. Undersøgelsen viser således, at medlemmer af sikkerhedsgrupperne i højere grad oplever at have gavn af det ovenstående (sikkerheds)udvalg. I forhold til spørgsmålene vedrørende henholdsvis samarbejds- og sikkerhedsområdet går ovenstående mønster igen. På samtlige samarbejdsområder er tilfredsheden således større blandt medlemmer af enstrengede udvalg end blandt medlemmer af tostrengede udvalg. På sikkerhedsområderne er der ikke nævneværdig forskel på tilfredsheden blandt medlemmer af enstrengede udvalg og blandt medlemmer af sikkerhedsudvalg. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

8 Større tilfredshed på mindre arbejdspladser og blandt erfarne medlemmer Antallet af personer, som udvalget repræsenterer, har på lidt over en tredjedel af tilfredshedsspørgsmålene betydning for medarbejdernes tilfredshed. Der er generelt størst tilfredshed blandt medlemmer af mindre udvalg. Med andre ord er der en negativ sammenhæng mellem, hvor mange personer udvalget repræsenterer, og medarbejdernes tilfredshed. Herudover viser analysen af medlemmernes baggrundsforhold, at medlemmer, der har deltaget i et MEDgrundkursus, i højere grad er tilfredse med deres viden om udvalgets indflydelsesmuligheder. For både leder- og medarbejderrepræsentanter er tilfredshedsniveauet således 20 procentpoint højere blandt de medlemmer, der har deltaget i et MEDgrundkursus. En tilsvarende positiv effekt har medlemmernes anciennitet i udvalgsarbejdet. Tilfredsheden stiger således fra 57 procent blandt medlemmer, der har under ét års anciennitet, til 75 procent blandt medlemmer med mere end fem års anciennitet. I forbindelse med medlemmernes anciennitet og deltagelse i et MEDgrundkursus er det værd at bemærke, at under to tredjedele (63 procent) af medlemmer har deltaget i et MEDgrundkursus. Sammenholdt med de 19 procent af medlemmerne, der har under ét års anciennitet, viser undersøgelsen således, at en del udvalgsmedlemmer trods flere års anciennitet endnu mangler at deltage i et MEDgrundkursus. Endelig viser analysen, at de forskellige driftsområder på de fleste spørgsmål ikke adskiller sig signifikant fra hinanden. På enkelte spørgsmål skiller driftsområderne sig henholdsvis positivt og negativt ud fra gennemsnittet. Eksempelvis er tilfredsheden med den mundtlige information ti procentpoint højere på Århus Sygehus, mens tilfredsheden med adgangsmuligheder til it, telefon og mødelokaler er fire procentpoint lavere end gennemsnittet. Den kollektive undersøgelse Den kollektive undersøgelse viser, at MEDudvalgene er forholdsvis tilfredse med MEDaftalen, dagsordener og udvalgsstrukturen. På lokaludvalgsniveau er der eksempelvis 93 procent, der mener, at MEDaftalen i høj eller nogen grad bidrager til, at Region Midtjylland er en organisation, der løser opgaverne effektivt og hensigtsmæssigt for brugere, borgere og medarbejdere. Udvalgene oplever imidlertid kun i mindre grad, at ovennævnte formål med MEDaftalen er kendt blandt de medarbejdere, der ikke er medlemmer af udvalget. På lokaludvalgsniveau er der eksempelvis kun 18 procent af udvalgene, der har svaret Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad på dette spørgsmål. Herudover peger flere udvalg på problemer i forhold til sammenhængen mellem niveauerne i MEDsystemet. Dette gælder primært på lokaludvalgsniveau, hvor hele 51 procent har svaret Nej til spørgsmålet om udvalgsmedlemmernes kendskab til Regions- MEDudvalgets aktiviteter. Lokaludvalgenes kendskab til aktiviteterne på de øvrige udvalgsniveau er noget højere, men stadigvæk er der henholdsvis 12 procent 22 procent af udvalgene, der har svaret Nej på spørgsmålet vedrørende kendskabet til Hoved- og Center-MEDudvalgenes aktiviteter. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

9 Lidt bedre ser det ud med hensyn til lokaludvalgenes vurdering af den måde de overordnede udvalg fungerer på. Tilfredsheden er mindst i forhold til Regions-MEDudvalget. Over halvdelen (63 procent) af lokaludvalgene svarer således Både og i vurderingen af Regions-MEDudvalget, mens de resterende udvalg er ligeligt fordelt på svarkategorierne Nej og Ja. Udvalgenes hyppigste kommentarer omhandler afstanden fra Regions- MEDudvalget og udvalgenes dagligdag. Herudover ønskes der generelt mere synlighed og mere opmærksomhed omkring Regions-MEDudvalgets aktiviteter. Endvidere påpeger udvalgene at systemet er langsommeligt, og at der ofte mangler informationer og tilbagemeldinger. Tilfredshed med Center- og Hoved-MEDudvalgene er noget større, og lidt over halvdelen (henholdsvis 56 procent og 53 procent) af Lokal-MEDudvalgene er således entydigt tilfredse med den måde disse udvalg fungerer på. Ifølge lokaludvalgenes kommentarer skyldes tilfredsheden blandt andet, at udvalgene tager relevante emner og problemstillinger op. De mere kritiske kommentarer ser Hoved- og navnlig Center-MEDudvalgene som et unødvendigt, indskudt og forsinkende mellemudvalg. I den forbindelse efterlyses der retningslinjer fra Regions-MEDudvalget angående Center-MEDudvalgenes funktion. I forlængelse heraf, er det værd at bemærke, at udvalgenes kommentarer vedrørende forbedringer af MEDsystemet særligt omhandler forholdet mellem udvalgsniveauerne. Hertil ønskes bedre gensidig kommunikation, information og udveksling og dermed et hurtigere flow og bedre link mellem de forskellige udvalgsniveauer. Ovenstående kommentarer vedrørende MEDsystemet kan ligeledes genfindes i lokaludvalgsmedlemmernes individuelle kommentarer og i fokusgruppeinterviewet, der nævner, at der i praksis kan være uklarhed om kompetencer og opgavefordeling niveauerne imellem. Spørgeskemaundersøgelsen blandt ikke-medlemmer Undersøgelsen blandt medarbejdere, der ikke er medlem af MEDsystemet, viser overordnet, at medarbejderne trods en yderst begrænset viden er forholdsvis tilfredse med deres Lokal-MEDudvalg og MEDsystemet i sin helhed. På spørgsmålene vedrørende medarbejdernes viden og information har under halvdelen af medarbejderne således afgivet et positivt svar. Medarbejdernes manglende viden er tydeligst i forhold til medarbejdernes overblik over indflydelsesmulighederne via deres Lokal- MEDudvalg, hvor over en fjerdedel (28 procent) giver udtryk for, at de slet ikke har overblik over deres indflydelsesmuligheder. Dette til trods vurderer medarbejderne overordnet arbejdet i deres Lokal-MEDudvalg meget positivt. Medarbejdernes vurdering er mest positiv i forhold til udvalgets bidrag til at skabe gode sundheds- og sikkerhedsforhold samt den samlede vurdering af udvalget, hvor over tre fjerdedele af medarbejderne tilkendegiver, at de er tilfredse. Medarbejdernes vurdering er mindst positiv i forhold til udvalgets bidrag til at skabe gode rammer for afdelingens opgaveløsning. Her er der dog stadigvæk 59 procent af medarbejderne, der er tilfredse. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

10 Medarbejdernes vurdering af MEDsystemet er ligeledes meget positiv. Hele 79 procent vurderer, at den nuværende MEDstruktur med MEDudvalg/sikkerhedsudvalg på forskellige niveauer er hensigtsmæssig, mens 70 procent tilkendegiver, at de er tilfredse med MEDsystemet. Endelig viser undersøgelsen, at der er en positiv og statistisk signifikant sammenhæng mellem medmedarbejdernes viden og medarbejdernes vurdering af deres Lokal- MEDudvalg og MEDsystemet. Tidligere og kommende undersøgelser Tidligere undersøgelser I det tidligere Århus Amt gennemførte Kvalitetsafdelingen i 2002 en lignende evaluering af amtets daværende MEDaftale. Det individuelle spørgeskema, der er anvendt i denne evaluering er stort set identisk med spørgeskemaet, som blev benyttet i evalueringen i På den baggrund er det muligt at sammenholde de overordnende tendenser i de to evalueringer. Man skal i den forbindelse dog være opmærksom på, at der er tale om evalueringer af to forskellige organisationer med hver deres personalesammensætning, opgaveområde og MEDaftale. De overordnede tendenser i de to evalueringer er i overvejende grad de samme. I evalueringen fra 2002 er det således også på tilfredshedsspørgsmålene vedrørende antallet af udvalgsmøder, tonen på udvalgsmøderne og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Ligeledes er det kollegers interesse for udvalgsarbejdet, som klart flest medlemmer finder utilfredsstillende. Med undtagelse af tilfredsheden med kollegers interesse, der er lidt mindre, er tilfredshedsniveauet i denne evaluering generelt en smule højere end i evalueringen fra I forhold til medlemmernes vurdering af emnernes vigtighed er det ligeledes emner vedrørende samarbejde, medbestemmelse og medindflydelse, som medlemmerne vurderer som de vigtigste i evalueringen fra Også i forhold til udvalgs- og medlemstyper kan tendenserne i denne evaluering genfindes i evalueringen fra I evalueringen fra 2002 er tilfredsheden på tilfredshedsspørgsmålene således mindst blandt medlemmer af tostrengede MEDudvalg og højest blandt medlemmer af sikkerhedsudvalg (der ikke samtidigt er MEDudvalg). I begge evalueringer er tilfredsheden blandt lederrepræsentanter ligeledes en smule højere end tilfredsheden blandt medarbejderrepræsentanter. I evalueringen fra 2002 besvarede udvalgene et kollektivt spørgeskema. Flere udvalg påpegede i den forbindelse, at medarbejdere, der ikke sidder i udvalgene, har et ringe kendskab til MEDaftalen. Udvalgenes kollektive oplevelse af medarbejderne uden for MEDsystemet er således den samme i de to evalueringer. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

11 Kommende undersøgelser KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) analyserer årligt den nationale regulering af kommuner og regioner på et eller to områder. I år har KREVI valgt at se nærmere på MEDsystemet i kommunerne og i regionerne. Formålet med undersøgelsen er at analysere organiseringen af MEDsystemet og mulighederne for eventuelle forenklinger, uden at MEDsystemets formål om medbestemmelse, medindflydelse og styrket arbejdsmiljø sættes over styr. I første del af undersøgelsen kortlægges MEDsystemets organisering og virkemåde samt MEDrepræsentanternes vurdering af arbejdet i udvalgene. Kortlægningen gennemføres gennem to spørgeskemaundersøgelser og resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne offentliggøres i oktober/november Region Midtjylland har på baggrund af erfaringerne fra denne evaluering givet KREVI sparring på deres undersøgelsesdesign. Med henblik på inspiration har KREVI ligeledes haft adgang til de foreløbige evalueringsresultater og spørgeskemaet, der ligger til grund for disse resultater. Det er aftalt med KREVI, at de endelige evalueringsresultater, i det omfang dette er hensigtsmæssigt, vil indgå i undersøgelsen. I anden del af undersøgelsen vil KREVI i efteråret 2010 kigge nærmere på de administrative omkostninger. Herudover er fokus på god praksis, der kan give inspiration til, hvordan kommuner og regioner kan organisere arbejdet i MEDsystemet på en enkel måde, som alligevel vurderes positivt af repræsentanterne fra både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

12 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1 Baggrund og formål 1 Tilrettelæggelse og metode 2 2 DATAGRUNDLAG 5 Undersøgelsernes svarprocent 5 De individuelle besvarelser fordelt på baggrundsoplysningerne 7 3 LOKAL-MEDUDVALG 9 Tilfredshed med udvalget 9 Baggrundsforholdenes betydning for tilfredsheden 24 Oversigt over tilfredshedsniveau og vurdering af vigtighed 30 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 36 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 42 Medlemmernes afsluttende kommentarer 49 Den kollektive undersøgelse 51 Fokusgruppeinterview om MEDudvalgsarbejdet 58 4 CENTER-MEDUDVALG 63 Tilfredshed med udvalget 64 Oversigt over tilfredshedsniveauet og vurdering af vigtighed 71 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 74 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 77 Medlemmernes afsluttende kommentarer 80 Den kollektive undersøgelse 81 5 HOVED-MEDUDVALG 85 Tilfredshed med udvalget 86 Oversigt over tilfredshedsniveauet og vurdering af vigtighed 93 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 96 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 99 Medlemmernes afsluttende kommentarer 102 Den kollektive undersøgelse REGIONS-MEDUDVALGET 107 Tilfredshed med udvalget 108 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 110 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 111 Medlemmernes afsluttende kommentarer 112 Den kollektive undersøgelse 113 BILAG 1 DET INDIVIDUELLE SPØRGESKEMA 117 BILAG 2 DET KOLLEKTIVE SPØRGESKEMA 123 BILAG 3 TILFREDSHEDSNIVEAU FORDELT PÅ DRIFTSOMRÅDE 127 BILAG 4 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT IKKE-MEDLEMMER 137 Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

14 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

15 1 Indledning Baggrund og formål Baggrund og organisering Region Midtjyllands MEDaftale blev tiltrådt af repræsentanter for ledere og medarbejdere tilbage i december Regions-MEDudvalget besluttede i forbindelse hermed, at der skulle foretages en evaluering af MEDsystemet, når det havde været i drift i et par år. Et udvalg under Regions-MEDudvalget har fungeret som følgegruppe for den evaluering, og har i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling forberedt undersøgelsen. Center for Kvalitetsudvikling har varetaget den praktiske gennemførelse af undersøgelsen. Følgegruppen består af følgende medlemmer: Lars Hansson Jørn Mørup Henning Vestergaard Gert Pilgaard Christensen Ruth Sørensen Ditte Hughes Jakob Olesen Nina Skarum Else Kayser Anette Toft Jakobsen Marianne Christensen Peter Hansen Evalueringsresultaterne fremlægges til drøftelse på Regions-MEDudvalgets årlige internat i juni. Formål Evalueringens formål er at indsamle information om medlemmernes (individuelle) og udvalgenes (kollektive) oplevelse af MEDaftalen og udvalgsarbejdet på alle udvalgsniveauer og udvalgstyper. Evalueringens formål er både at indsamle viden om udvalgsarbejdet, som det fungerer i dag, og at høre medlemmernes/udvalgenes oplevelse af eventuelle forbedringspotentialer, som kan indgå i det fremadrettede arbejde. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland 1

16 Tilrettelæggelse og metode Individuel og kollektiv undersøgelse Der er gennemført en undersøgelse af udvalgsmedlemmernes individuelle oplevelse og af udvalgenes kollektive oplevelse af udvalgsarbejdet. Begge undersøgelser er gennemført som spørgeskemaundersøgelser. Herudover er der gennemført et fokusgruppeinterview med den gruppe af medarbejdere i regionen, som er ansvarlige for undervisning af MEDudvalgsmedlemmer. Undersøgelserne er gennemført samtidigt i Lokal-MEDudvalg, Center-MEDudvalg, Hoved- MEDudvalg og Regions-MEDudvalget. Deltagere i undersøgelsen er alle udvalgsmedlemmer. Suppleanter og sekretærer, som ikke er fødte medlemmer af udvalget, indgår ikke i den individuelle undersøgelse. Den individuelle undersøgelse Den individuelle undersøgelse er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmer over internettet selv besvarer, hvilken udvalgstype de er medlem af. I spørgeskemaet er der indbygget en dynamisk overspringsstruktur, der sikrer at medlemmerne kun stilles spørgsmål, som er relevante for den pågældende udvalgstype. Den individuelle undersøgelse er gennemført med udgangspunkt i det samme grundspørgeskema. Ved hvert spørgsmål blev medlemmerne spurgt til deres tilfredshed og deres vurdering af det pågældende emnes/områdes vigtighed. Afhængigt af udvalgstype har spørgeskemaet følgende struktur. Tabel 1. Spørgeskemastruktur for de forskellige udvalgstyper Tilfredshed med udvalg Baggrundsspørgsmål Samarbejdsområdet Sikkerhedsområdet Enstrenget udvalg Tostrengede udvalg - Sikkerhedsudvalg - Desuden spørges medlemmer af tostrengede udvalg om det nuværende samarbejde mellem udvalget og sikkerhedsudvalget er tilfredsstillende. Medlemmer, der er medlemmer af flere udvalg (tostrengede udvalg og sikkerhedsudvalg eller udvalg på flere udvalgsniveauer) indgår i undersøgelsen med en besvarelse for hvert udvalg. 2 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

17 I spørgeskemaet stilles medemmerne indledningsvist en række baggrundsspørgsmål vedrørende udvalgsmedlemmets baggrund (blandt andet anciennitet, deltagelse i MEDgrundkursus). Herudover behandler spørgeskemaet følgende temaer: Tilfredshed med udvalget, herunder rammer og vilkår i arbejdet mødeaktiviteter information samarbejde viden og kontakt medbestemmelse og medindflydelse overordnede emner. Mødeindhold og medindflydelse på samarbejdsområdet Mødeindhold og medindflydelse på sikkerhedsområdet Afsluttende spørgsmål Spørgeskemaet er indsat i bilag 1. Den kollektive undersøgelse Den kollektive undersøgelse er gennemført som en traditionel spørgeskemaundersøgelse. Udvalgssekretærerne har modtaget en mail med det kollektive spørgeskema, som udvalgene blev bedt om samlet at besvare. Spørgeskemaet omhandler udvalgets oplevelse af at arbejde ud fra MEDaftalens grundlag. Det kollektive spørgeskema er tilpasset de forskellige udvalgsniveauer, men indeholder grundlæggende følgende temaer: Medaftalen Dagsordener Udvalgsstrukturen MEDaftalens betydning for arbejdsmiljøet Kendskab og tilfredshed med overordnede MEDudvalg Forslag til forbedringer af udvalgsarbejdet Formålet med den kollektive undersøgelse er primært, at udvalgenes kollektive udfyldelse af spørgeskemaet giver anledning til at foretage en status over dialog og samarbejde i det enkelte udvalg. Sikkerhedsudvalgene indgår ikke i den kollektive undersøgelse. I bilag 2 er det kollektive spørgeskema indsat. Den praktiske gennemførelse af evalueringen. Undersøgelsesmaterialet er udsendt til sekretærerne for udvalgene pr. mail. Sekretærerne har herefter haft til opgave at omdele det individuelle undersøgelsesmateriale til udvalgsmedlemmerne. Mailen til sekretærerne indeholdt følgende: Vejledning Informationsmateriale og adgangskode til omdeling blandt udvalgsmedlemmerne Beskrivelse af undersøgelsesdesignet Spørgeskema til den kollektive undersøgelse Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland 3

18 4 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

19 2 Datagrundlag Undersøgelsernes svarprocent Den individuelle undersøgelse I alt har 1330 medlemmer besvaret det individuelle spørgeskema. Dette giver en overordnet svarprocent på 42 procent. Den nedenstående tabel, viser hvordan besvarelserne fordeler sig på henholdsvis udvalgsniveau, udvalgstype, medlemstype og driftsområde. Heraf fremgår det blandt andet, at svarprocenten blandt medarbejderrepræsentanter er en smule højere end blandt lederrepræsentanter. Tabel 2. Svarprocenten i den individuelle undersøgelse Udvalgsniveau Medlemmer Besvarelser Svarprocent Regions-MEDudvalget % Hoved-MEDudvalg/Hovedsikkerhedsudvalg % Center-MEDudvalg % Lokal-MEDudvalg/Lokale sikkerhedsudvalg % Udvalgstype Enstrengede udvalg % Tostrengede udvalg % Sikkerhedsudvalg % Medlemstype Medarbejderrepræsentant % Lederrepræsentant % Driftsområde Administrationen % Hospitalsenheden Vest % Psykiatri- og Social % Regionshospitalet Horsens og Brædstrup % Regionshospitalet Randers, Grenaa % Regionshospitalet Silkeborg % Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup % Århus Universitetshospital, Skejby % Århus Universitetshospital, Århus Sygehus % Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland 5

20 Den kollektive undersøgelse I alt 125 udvalg har besvaret og indsendt det kollektive spørgeskema, hvilket giver en overordnet svarprocent på 55 procent. Den nedenstående tabel viser, hvordan de kollektive besvarelser fordeler sig på udvalgsniveau og driftsområde. Tabel 3. Svarprocenten i den kollektive undersøgelse Udvalgsniveau Udvalg Besvarelser Svarprocent Regions-MEDudvalget % Hoved-MEDudvalg % Center-MEDudvalg % Lokal-MEDudvalg % Driftsområde Administrationen % Hospitalsenheden Vest % Psykiatri- og Social % Regionshospitalet Horsens og Brædstrup % Regionshospitalet Randers, Grenaa % Regionshospitalet Silkeborg % Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup % Århus Universitetshospital, Skejby % Århus Universitetshospital, Århus Sygehus % 6 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere