Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm."

Transkript

1 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010

2 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Jon Hadsund Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Center for Kvalitetsudvikling, 2010

3 Sammenfatning Baggrund og formål Regions-MEDudvalget besluttede i forbindelse med tiltrædelsen af MEDaftalen, at der skulle foretages en evaluering af MEDsystemet efter et par år. Et udvalg under Regions- MEDudvalget har fungeret som følgegruppe for evalueringen, og har i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling forberedt evalueringen. Center for Kvalitetsudvikling har varetaget den praktiske gennemførelse af evalueringen. Evalueringens formål er at indsamle viden om udvalgsarbejdet, som det fungerer i dag, og at høre medlemmernes/udvalgenes oplevelse af styrker og eventuelle forbedringspotentialer, som kan indgå i det fremadrettede arbejde. Metode og datagrundlag Evalueringen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgsmedlemmerne individuelt og blandt MEDudvalgene kollektivt. Herudover er der gennemført et fokusgruppeinterview med den gruppe af medarbejdere, som er ansvarlige for undervisning af MEDudvalgsmedlemmer. Endelig er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der ikke er en del af MEDsystemet af i alt 3171 medlemmer har besvaret det individuelle spørgeskema, og undersøgelsens samlede svarprocent er således 42 procent. Svarprocenten blandt medarbejderrepræsentanter er en smule højere end blandt lederrepræsentanter, herudover er svarprocenten for Center-MEDudvalg højere end for de øvrige udvalgsniveauer. Forskellene er dog ikke større end, at undersøgelsen med hensyn til udvalgsniveau og medlemstype bygger på et forholdsvist repræsentativt udsnit af MEDudvalgsmedlemmerne i Region Midtjylland. I den kollektive undersøgelse har 125 af i alt 224 MEDudvalg besvaret det kollektive spørgeskema, og den samlede svarprocent er således 55 procent. Evalueringens overordnende resultater I det følgende præsenteres de væsentligste resultater fra evalueringen. For en mere detaljeret præsentation af resultaterne på de forskellige udvalgsniveauer henvises der til de kapitler, hvor resultaterne præsenteres særskilt for hvert udvalgsniveau. Disse kapitler indeholder også medlemmerne og udvalgenes uddybende kommentarer fra spørgeskemaernes åbne spørgsmål. Højt tilfredshedsniveau Generelt er tilfredsheden blandt udvalgsmedlemmerne forholdsvis høj. Medlemmernes tilfredshedsniveau er størst med hensyn til tonen på udvalgsmøderne (93 procent), antallet af udvalgsmøder (93 procent) og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne (92 procent). Kollegaernes interesse for udvalgsarbejdet er det emne, som klart færrest medlemmer oplever som tilfredsstillende. På dette spørgsmål er tilfredshedsniveauet kun 40 procent. Herudover er tilfredsheden blandt medlemmerne mindst i forhold til den tid medlemmerne Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

4 har til opfølgning på udvalgsarbejdet (66 procent), udvalgets mulighed for tidlig og reel inddragelse i beslutningsprocessen (67 procent) og udvalgets reelle indflydelse på beslutninger (67 procent). Flere medlemmer finder desuden, at deres forberedelsestid og modtagelsen af rettidig information fra udvalget er mindre tilfredsstillende. Tilfredshedsniveauet er gennemgående mindre på spørgsmålene vedrørende medbestemmelse, medindflydelse og samarbejde samt på spørgsmålene vedrørende gavn af og information fra over- og underordnende udvalg. Medlemmerne vurderer medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på udvalgsarbejde på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet forholdsvis positivt. Tilfredshedsniveauet er klart størst i forhold til sikkerhedsområdet, hvor tilfredshedsniveauet varierer mellem 77 procent og 94 procent. Tilfredsheden er størst i forhold til medarbejderrepræsentanternes indflydelse på forebyggelse af arbejdsskader (94 procent) og vold (93 procent). Tilfredsheden er mindst i forhold til indflydelsen på indretning af lokaler og omlægning af arbejdsopgaver, hvor tilfredshedsniveauet er henholdsvis 77 procent og 78 procent. På samarbejdsområdet varierer medlemmernes tilfredshed mellem 60 procent og 87 procent. Tilfredsheden er størst med hensyn til medindflydelse på personalepolitikken (87 procent), arbejdstider (87 procent) og generelle personaleforhold (85 procent). Tilfredsheden er mindst i forhold til institutionens budgetforhold, hvor blot 60 procent af medlemmerne har svaret Meget tilfreds eller Tilfreds. Herefter følger medindflydelse på efteruddannelsesforhold (69 procent) og større ændringer på arbejdspladsen (70 procent). Størst tilfredshed blandt lederrepræsentanter Tilfredsheden blandt lederrepræsentanterne er generelt større end tilfredsheden blandt medarbejderrepræsentanterne. Undtagelsen herfra er tilfredshedsspørgsmålene vedrørende henholdsvis udvalgets evne til at sikre, at det er de rigtige områder udvalget arbejder med og udvalgtes gavn af arbejdet i det overordnede udvalg, hvor lederrepræsentanternes tilfredshed er marginalt lavere. Forskellen er størst i forhold til udvalgets mulighed for tidlig og reel inddragelse i beslutningsprocessen (17 procentpoint), medlemmernes tid til opfølgning på udvalgsarbejdet (15 procentpoint), udvalgets reelle indflydelse på beslutninger (15 procentpoint) og medlemmernes forberedelsestid (15 procentpoint). Tilfredsheden er ligeledes større blandt lederrepræsentanter på spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på udvalgsarbejde på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet. På samtlige spørgsmål er tilfredsheden blandt lederrepræsentanterne således større end blandt medarbejderrepræsentanterne. I den forbindelse skal man dog være opmærksom på, at spørgsmålene omhandler tilfredsheden og ikke omfanget af medarbejdernes indflydelse, hvilke muligvis kan forklare forskellen i tilfredsheden blandt medarbejder- og lederrepræsentanter. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

5 Det er på spørgsmålene vedrørende medindflydelse på samarbejdsområdet, hvor forskellen mellem leder- og medarbejderrepræsentanter er klart størst. Forskellen er størst i forhold til medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på større ændringer på arbejdspladsen (23 procentpoint), efteruddannelsesforhold (23 procentpoint) og institutionens budgetforhold (22 procentpoint). På spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på sikkerhedsområdet er forskellen mellem leder- og medarbejderrepræsentanter størst i forhold til medindflydelsen på det psykiske arbejdsmiljø (14 procentpoint), indretningen af lokaler (13 procentpoint) og omlægning af arbejdsopgaver (13 procentpoint). Leder- og medarbejderrepræsentanternes rangordning af tilfredshedsspørgsmålene adskiller sig derimod ikke nævneværdigt fra hinanden. For både leder- og medarbejderrepræsentanter er tilfredshedsniveauet på spørgsmålene vedrørende tonen på udvalgsmøderne, antallet af udvalgsmøder og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne blandt de største. Tilsvarende finder både leder- op medarbejderrepræsentanter kollegaernes interesse for udvalgsarbejdet mindst tilfredsstillende. En undtagelse fra ovenstående mønster er spørgsmålet vedrørende medlemmernes adgang til it, telefon og mødelokaler, som er det spørgsmål, hvor den største tilfredshed blandt lederrepræsentanter, mens spørgsmålet blandt medarbejderrepræsentanterne indtager en tiendeplads tilfredshedsmæssigt. Det modsatte gør sig gældende for spørgsmålet vedrørende udvalgtes evne til at sikre, at det er de rigtige områder udvalget arbejder med. Tilfredshedsmæssigt indtager spørgsmålet blandt medarbejderrepræsentanterne således en femtendeplads, mens spørgsmålet blandt lederrepræsentanterne indtager en fireogtyvendeplads. På spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på udvalgsarbejde på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet adskiller leder- og medarbejderrepræsentanternes rangordning af spørgsmålene sig ikke nævneværdigt fra hinanden. Forskel på tilfredsheden på udvalgsniveau Tilfredsheden på tilfredshedsspørgsmålene er generelt størst blandt medlemmer af Regions-MEDudvalget og Hoved-MEDudvalg. Modsat er tilfredsheden blandt medlemmer af de forholdsvis få Center-MEDudvalg generelt lavere end tilfredsheden blandt medlemmer på de øvrige udvalgsniveauer. Sammenlignet med Lokal-MEDudvalg og Hoved-MEDudvalg er tilfredsheden på de fleste spørgsmål (87 procent) således mindst blandt medlemmer af Center-MEDudvalg. Forskellen er størst i forhold til spørgsmålene vedrørende medbestemmelse og medindflydelse samt spørgsmålet vedrørende indholdet på udvalgsmøderne. Medlemmernes rangordning af tilfredshedsspørgsmålene adskiller sig derimod ikke nævneværdigt fra hinanden på tværs af udvalgsniveau. I forhold til spørgsmålene vedrørende medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på henholdsvis samarbejdsområdet og sikkerhedsområdet er tilfredsheden overordnet størst blandt medlemmer af Lokal-MEDudvalg og mindst blandt medlemmer af Center- MEDudvalg. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

6 På samarbejdsområdet er det primært i forhold medarbejderrepræsentanternes medindflydelse på efteruddannelsesforhold, indførelsen af ny teknologi, generelle personaleforhold og institutionens budgetforhold, hvor Lokal-MEDudvalgene adskiller sig positivt fra de øvrige udvalgsniveauer. På sikkerhedsområdet er det primært på spørgsmålene vedrørende medindflydelse på sundhedsfremme, forebyggelse, omlægning af arbejdsopgaver, indsatsområder fra arbejdsmiljøaftale og forebyggelse af arbejdsskader, hvor Lokal-MEDudvalgene adskiller sig positivt fra de øvrige udvalgsniveauer. Medlemmernes tilfredshedsmæssige rangordning af de forskellige samarbejds- og sikkerhedsområder er nogenlunde ens på tværs af udvalgsniveau. Overgangen mellem udvalgsniveauerne Blandt tilfredshedsspørgsmålene er der tre spørgsmål vedrørende overgangen mellem de forskellige udvalgsniveauer. Det drejer sig om udvalgets gavn af arbejde i Hoved- MEDudvalg og Regions-MEDudvalget og tilfredsheden med informationen fra henholdsvis det underordnede og overordnede det udvalg. Tilfredshedsniveauet er forholdsvist lavt på disse spørgsmål (71 procent). Den forholdsvis lave tilfredshed gælder for både medarbejder- og lederrepræsentanter og alle udvalgsniveauer. På linje med emner vedrørende medbestemmelse, medindflydelse og samarbejde er overgangen mellem de forskellige udvalgsniveauer således et område, der rummer et vist forbedringspotentiale. De vigtigste emner Generelt finder udvalgsmedlemmerne, at emnerne i tilfredshedsspørgsmålene er vigtige, og emnerne imellem varierer antallet af medlemmer, der har svaret, at emnet har Stor betydning eller Nogen betydning således kun mellem 87 procent og 98 procent. Medarbejder og lederrepræsentanternes vurdering af emnernes vigtighed adskiller sig ikke nævneværdigt fra hinanden. Det er overordnet emnerne vedrørende samarbejde, medbestemmelse og medindflydelse som medlemmerne tilskriver størst vigtighed. Herudover er det antallet af udvalgsmøder, dagsordener og referater, dialog mellem ledelse og medarbejdere samt kvaliteten af den skriftlige og mundtlige information, som medarbejderne vurderer som de vigtigste emner. Medlemmernes vurdering af emnernes vigtighed følger nogenlunde medlemmernes tilfredshed. De emner, hvor medarbejdernes tilfredshed er størst, er således også emner, som vurderes som de vigtigste. Medlemmerne er meget tilfredse med hensyn til antallet af møder, tone på udvalgsmøderne og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne, hvilket også er de emner, som vurderes blandt de vigtigste. Der er dog flere undtagelser fra dette mønster. I forhold til de emner, som medlemmerne vurderer som de vigtigste, drejer det sig først og fremmest om emner vedrørende udvalgets medbestemmelse og medindflydelse samt dialog mellem ledelse og medarbejdere. Tilfredshedsniveauet er her forholdsvist lavt. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

7 Medarbejderrepræsentanter vurderer overordnet, at alle samarbejds- og sikkerhedsområderne er vigtige. På samarbejdsområderne varierer vigtigheden således kun mellem 90 og 99 procent, mens vigtigheden på sikkerhedsområdet varierer mellem 88 procent og 98 procent. På samarbejdsområdet er de områder, hvor medarbejdernes tilfredshed er størst, også de områder, som medarbejderne vurderer som de vigtigste. Medarbejderne er således forholdsvis tilfredse med indflydelsen på personalepolitikken og generelle personaleforhold, hvilket samtidig er områder, som medarbejderne vurderer som nogle af de vigtigste. Undtagelsen fra dette mønster er medarbejdernes indflydelse på større ændringer på arbejdspladsen. Medarbejderne vurderer dette område som ét af de vigtigste, samtidig med at området blandt medarbejderne har det næstlaveste tilfredshedsniveau. Et tilsvarende misforhold er der mellem medarbejdernes tilfredshed med indflydelsen på efteruddannelsesforhold og medarbejdernes vurdering af områdets vigtighed, omend området ikke vurderes helt så vigtigt som indflydelsen på større ændringer på arbejdspladsen. På sikkerhedsområdet er der i mindre grad sammenhæng mellem medarbejdernes tilfredshed og medarbejdernes vurdering af sikkerhedsområdernes vigtighed. Tilfredsheden mindre blandt medlemmer af tostrengede Lokal-MEDudvalg Det begrænsede antal besvarelser fra Center- og Hoved-MEDudvalg betyder, at det kun er resultaterne på lokaludvalgsniveau, der er opdelt på udvalgstype. På de fleste tilfredshedsspørgsmål er tilfredsheden blandt medlemmer af tostrengede udvalg mindre end blandt medlemmer af de øvrige udvalgstyper. Forskellen mellem de tostrengede udvalg og de øvrige udvalgstyper er dog kun statistisk signifikant for en fjerdedel af de 28 tilfredshedsspørgsmål. Hvorvidt tilfredsheden er størst blandt medlemmer af enstrengede eller sikkerhedsudvalg varierer tilfredshedsspørgsmålene imellem. Ét af de spørgsmål, hvor tilfredsheden blandt medlemmer af sikkerhedsgrupperne er signifikant højere end tilfredsheden blandt medlemmer af de øvrige udvalgstyper, er spørgsmålet vedrørende udvalgets gavn af det overordnede udvalg. Undersøgelsen viser således, at medlemmer af sikkerhedsgrupperne i højere grad oplever at have gavn af det ovenstående (sikkerheds)udvalg. I forhold til spørgsmålene vedrørende henholdsvis samarbejds- og sikkerhedsområdet går ovenstående mønster igen. På samtlige samarbejdsområder er tilfredsheden således større blandt medlemmer af enstrengede udvalg end blandt medlemmer af tostrengede udvalg. På sikkerhedsområderne er der ikke nævneværdig forskel på tilfredsheden blandt medlemmer af enstrengede udvalg og blandt medlemmer af sikkerhedsudvalg. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

8 Større tilfredshed på mindre arbejdspladser og blandt erfarne medlemmer Antallet af personer, som udvalget repræsenterer, har på lidt over en tredjedel af tilfredshedsspørgsmålene betydning for medarbejdernes tilfredshed. Der er generelt størst tilfredshed blandt medlemmer af mindre udvalg. Med andre ord er der en negativ sammenhæng mellem, hvor mange personer udvalget repræsenterer, og medarbejdernes tilfredshed. Herudover viser analysen af medlemmernes baggrundsforhold, at medlemmer, der har deltaget i et MEDgrundkursus, i højere grad er tilfredse med deres viden om udvalgets indflydelsesmuligheder. For både leder- og medarbejderrepræsentanter er tilfredshedsniveauet således 20 procentpoint højere blandt de medlemmer, der har deltaget i et MEDgrundkursus. En tilsvarende positiv effekt har medlemmernes anciennitet i udvalgsarbejdet. Tilfredsheden stiger således fra 57 procent blandt medlemmer, der har under ét års anciennitet, til 75 procent blandt medlemmer med mere end fem års anciennitet. I forbindelse med medlemmernes anciennitet og deltagelse i et MEDgrundkursus er det værd at bemærke, at under to tredjedele (63 procent) af medlemmer har deltaget i et MEDgrundkursus. Sammenholdt med de 19 procent af medlemmerne, der har under ét års anciennitet, viser undersøgelsen således, at en del udvalgsmedlemmer trods flere års anciennitet endnu mangler at deltage i et MEDgrundkursus. Endelig viser analysen, at de forskellige driftsområder på de fleste spørgsmål ikke adskiller sig signifikant fra hinanden. På enkelte spørgsmål skiller driftsområderne sig henholdsvis positivt og negativt ud fra gennemsnittet. Eksempelvis er tilfredsheden med den mundtlige information ti procentpoint højere på Århus Sygehus, mens tilfredsheden med adgangsmuligheder til it, telefon og mødelokaler er fire procentpoint lavere end gennemsnittet. Den kollektive undersøgelse Den kollektive undersøgelse viser, at MEDudvalgene er forholdsvis tilfredse med MEDaftalen, dagsordener og udvalgsstrukturen. På lokaludvalgsniveau er der eksempelvis 93 procent, der mener, at MEDaftalen i høj eller nogen grad bidrager til, at Region Midtjylland er en organisation, der løser opgaverne effektivt og hensigtsmæssigt for brugere, borgere og medarbejdere. Udvalgene oplever imidlertid kun i mindre grad, at ovennævnte formål med MEDaftalen er kendt blandt de medarbejdere, der ikke er medlemmer af udvalget. På lokaludvalgsniveau er der eksempelvis kun 18 procent af udvalgene, der har svaret Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad på dette spørgsmål. Herudover peger flere udvalg på problemer i forhold til sammenhængen mellem niveauerne i MEDsystemet. Dette gælder primært på lokaludvalgsniveau, hvor hele 51 procent har svaret Nej til spørgsmålet om udvalgsmedlemmernes kendskab til Regions- MEDudvalgets aktiviteter. Lokaludvalgenes kendskab til aktiviteterne på de øvrige udvalgsniveau er noget højere, men stadigvæk er der henholdsvis 12 procent 22 procent af udvalgene, der har svaret Nej på spørgsmålet vedrørende kendskabet til Hoved- og Center-MEDudvalgenes aktiviteter. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

9 Lidt bedre ser det ud med hensyn til lokaludvalgenes vurdering af den måde de overordnede udvalg fungerer på. Tilfredsheden er mindst i forhold til Regions-MEDudvalget. Over halvdelen (63 procent) af lokaludvalgene svarer således Både og i vurderingen af Regions-MEDudvalget, mens de resterende udvalg er ligeligt fordelt på svarkategorierne Nej og Ja. Udvalgenes hyppigste kommentarer omhandler afstanden fra Regions- MEDudvalget og udvalgenes dagligdag. Herudover ønskes der generelt mere synlighed og mere opmærksomhed omkring Regions-MEDudvalgets aktiviteter. Endvidere påpeger udvalgene at systemet er langsommeligt, og at der ofte mangler informationer og tilbagemeldinger. Tilfredshed med Center- og Hoved-MEDudvalgene er noget større, og lidt over halvdelen (henholdsvis 56 procent og 53 procent) af Lokal-MEDudvalgene er således entydigt tilfredse med den måde disse udvalg fungerer på. Ifølge lokaludvalgenes kommentarer skyldes tilfredsheden blandt andet, at udvalgene tager relevante emner og problemstillinger op. De mere kritiske kommentarer ser Hoved- og navnlig Center-MEDudvalgene som et unødvendigt, indskudt og forsinkende mellemudvalg. I den forbindelse efterlyses der retningslinjer fra Regions-MEDudvalget angående Center-MEDudvalgenes funktion. I forlængelse heraf, er det værd at bemærke, at udvalgenes kommentarer vedrørende forbedringer af MEDsystemet særligt omhandler forholdet mellem udvalgsniveauerne. Hertil ønskes bedre gensidig kommunikation, information og udveksling og dermed et hurtigere flow og bedre link mellem de forskellige udvalgsniveauer. Ovenstående kommentarer vedrørende MEDsystemet kan ligeledes genfindes i lokaludvalgsmedlemmernes individuelle kommentarer og i fokusgruppeinterviewet, der nævner, at der i praksis kan være uklarhed om kompetencer og opgavefordeling niveauerne imellem. Spørgeskemaundersøgelsen blandt ikke-medlemmer Undersøgelsen blandt medarbejdere, der ikke er medlem af MEDsystemet, viser overordnet, at medarbejderne trods en yderst begrænset viden er forholdsvis tilfredse med deres Lokal-MEDudvalg og MEDsystemet i sin helhed. På spørgsmålene vedrørende medarbejdernes viden og information har under halvdelen af medarbejderne således afgivet et positivt svar. Medarbejdernes manglende viden er tydeligst i forhold til medarbejdernes overblik over indflydelsesmulighederne via deres Lokal- MEDudvalg, hvor over en fjerdedel (28 procent) giver udtryk for, at de slet ikke har overblik over deres indflydelsesmuligheder. Dette til trods vurderer medarbejderne overordnet arbejdet i deres Lokal-MEDudvalg meget positivt. Medarbejdernes vurdering er mest positiv i forhold til udvalgets bidrag til at skabe gode sundheds- og sikkerhedsforhold samt den samlede vurdering af udvalget, hvor over tre fjerdedele af medarbejderne tilkendegiver, at de er tilfredse. Medarbejdernes vurdering er mindst positiv i forhold til udvalgets bidrag til at skabe gode rammer for afdelingens opgaveløsning. Her er der dog stadigvæk 59 procent af medarbejderne, der er tilfredse. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

10 Medarbejdernes vurdering af MEDsystemet er ligeledes meget positiv. Hele 79 procent vurderer, at den nuværende MEDstruktur med MEDudvalg/sikkerhedsudvalg på forskellige niveauer er hensigtsmæssig, mens 70 procent tilkendegiver, at de er tilfredse med MEDsystemet. Endelig viser undersøgelsen, at der er en positiv og statistisk signifikant sammenhæng mellem medmedarbejdernes viden og medarbejdernes vurdering af deres Lokal- MEDudvalg og MEDsystemet. Tidligere og kommende undersøgelser Tidligere undersøgelser I det tidligere Århus Amt gennemførte Kvalitetsafdelingen i 2002 en lignende evaluering af amtets daværende MEDaftale. Det individuelle spørgeskema, der er anvendt i denne evaluering er stort set identisk med spørgeskemaet, som blev benyttet i evalueringen i På den baggrund er det muligt at sammenholde de overordnende tendenser i de to evalueringer. Man skal i den forbindelse dog være opmærksom på, at der er tale om evalueringer af to forskellige organisationer med hver deres personalesammensætning, opgaveområde og MEDaftale. De overordnede tendenser i de to evalueringer er i overvejende grad de samme. I evalueringen fra 2002 er det således også på tilfredshedsspørgsmålene vedrørende antallet af udvalgsmøder, tonen på udvalgsmøderne og tillidsforholdet mellem udvalgsmedlemmerne, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Ligeledes er det kollegers interesse for udvalgsarbejdet, som klart flest medlemmer finder utilfredsstillende. Med undtagelse af tilfredsheden med kollegers interesse, der er lidt mindre, er tilfredshedsniveauet i denne evaluering generelt en smule højere end i evalueringen fra I forhold til medlemmernes vurdering af emnernes vigtighed er det ligeledes emner vedrørende samarbejde, medbestemmelse og medindflydelse, som medlemmerne vurderer som de vigtigste i evalueringen fra Også i forhold til udvalgs- og medlemstyper kan tendenserne i denne evaluering genfindes i evalueringen fra I evalueringen fra 2002 er tilfredsheden på tilfredshedsspørgsmålene således mindst blandt medlemmer af tostrengede MEDudvalg og højest blandt medlemmer af sikkerhedsudvalg (der ikke samtidigt er MEDudvalg). I begge evalueringer er tilfredsheden blandt lederrepræsentanter ligeledes en smule højere end tilfredsheden blandt medarbejderrepræsentanter. I evalueringen fra 2002 besvarede udvalgene et kollektivt spørgeskema. Flere udvalg påpegede i den forbindelse, at medarbejdere, der ikke sidder i udvalgene, har et ringe kendskab til MEDaftalen. Udvalgenes kollektive oplevelse af medarbejderne uden for MEDsystemet er således den samme i de to evalueringer. Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

11 Kommende undersøgelser KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) analyserer årligt den nationale regulering af kommuner og regioner på et eller to områder. I år har KREVI valgt at se nærmere på MEDsystemet i kommunerne og i regionerne. Formålet med undersøgelsen er at analysere organiseringen af MEDsystemet og mulighederne for eventuelle forenklinger, uden at MEDsystemets formål om medbestemmelse, medindflydelse og styrket arbejdsmiljø sættes over styr. I første del af undersøgelsen kortlægges MEDsystemets organisering og virkemåde samt MEDrepræsentanternes vurdering af arbejdet i udvalgene. Kortlægningen gennemføres gennem to spørgeskemaundersøgelser og resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne offentliggøres i oktober/november Region Midtjylland har på baggrund af erfaringerne fra denne evaluering givet KREVI sparring på deres undersøgelsesdesign. Med henblik på inspiration har KREVI ligeledes haft adgang til de foreløbige evalueringsresultater og spørgeskemaet, der ligger til grund for disse resultater. Det er aftalt med KREVI, at de endelige evalueringsresultater, i det omfang dette er hensigtsmæssigt, vil indgå i undersøgelsen. I anden del af undersøgelsen vil KREVI i efteråret 2010 kigge nærmere på de administrative omkostninger. Herudover er fokus på god praksis, der kan give inspiration til, hvordan kommuner og regioner kan organisere arbejdet i MEDsystemet på en enkel måde, som alligevel vurderes positivt af repræsentanterne fra både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

12 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1 Baggrund og formål 1 Tilrettelæggelse og metode 2 2 DATAGRUNDLAG 5 Undersøgelsernes svarprocent 5 De individuelle besvarelser fordelt på baggrundsoplysningerne 7 3 LOKAL-MEDUDVALG 9 Tilfredshed med udvalget 9 Baggrundsforholdenes betydning for tilfredsheden 24 Oversigt over tilfredshedsniveau og vurdering af vigtighed 30 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 36 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 42 Medlemmernes afsluttende kommentarer 49 Den kollektive undersøgelse 51 Fokusgruppeinterview om MEDudvalgsarbejdet 58 4 CENTER-MEDUDVALG 63 Tilfredshed med udvalget 64 Oversigt over tilfredshedsniveauet og vurdering af vigtighed 71 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 74 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 77 Medlemmernes afsluttende kommentarer 80 Den kollektive undersøgelse 81 5 HOVED-MEDUDVALG 85 Tilfredshed med udvalget 86 Oversigt over tilfredshedsniveauet og vurdering af vigtighed 93 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 96 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 99 Medlemmernes afsluttende kommentarer 102 Den kollektive undersøgelse REGIONS-MEDUDVALGET 107 Tilfredshed med udvalget 108 Medarbejdernes medindflydelse på samarbejdsområdet 110 Medarbejdernes medindflydelse på sikkerhedsområdet 111 Medlemmernes afsluttende kommentarer 112 Den kollektive undersøgelse 113 BILAG 1 DET INDIVIDUELLE SPØRGESKEMA 117 BILAG 2 DET KOLLEKTIVE SPØRGESKEMA 123 BILAG 3 TILFREDSHEDSNIVEAU FORDELT PÅ DRIFTSOMRÅDE 127 BILAG 4 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT IKKE-MEDLEMMER 137 Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

14 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

15 1 Indledning Baggrund og formål Baggrund og organisering Region Midtjyllands MEDaftale blev tiltrådt af repræsentanter for ledere og medarbejdere tilbage i december Regions-MEDudvalget besluttede i forbindelse hermed, at der skulle foretages en evaluering af MEDsystemet, når det havde været i drift i et par år. Et udvalg under Regions-MEDudvalget har fungeret som følgegruppe for den evaluering, og har i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling forberedt undersøgelsen. Center for Kvalitetsudvikling har varetaget den praktiske gennemførelse af undersøgelsen. Følgegruppen består af følgende medlemmer: Lars Hansson Jørn Mørup Henning Vestergaard Gert Pilgaard Christensen Ruth Sørensen Ditte Hughes Jakob Olesen Nina Skarum Else Kayser Anette Toft Jakobsen Marianne Christensen Peter Hansen Evalueringsresultaterne fremlægges til drøftelse på Regions-MEDudvalgets årlige internat i juni. Formål Evalueringens formål er at indsamle information om medlemmernes (individuelle) og udvalgenes (kollektive) oplevelse af MEDaftalen og udvalgsarbejdet på alle udvalgsniveauer og udvalgstyper. Evalueringens formål er både at indsamle viden om udvalgsarbejdet, som det fungerer i dag, og at høre medlemmernes/udvalgenes oplevelse af eventuelle forbedringspotentialer, som kan indgå i det fremadrettede arbejde. Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland 1

16 Tilrettelæggelse og metode Individuel og kollektiv undersøgelse Der er gennemført en undersøgelse af udvalgsmedlemmernes individuelle oplevelse og af udvalgenes kollektive oplevelse af udvalgsarbejdet. Begge undersøgelser er gennemført som spørgeskemaundersøgelser. Herudover er der gennemført et fokusgruppeinterview med den gruppe af medarbejdere i regionen, som er ansvarlige for undervisning af MEDudvalgsmedlemmer. Undersøgelserne er gennemført samtidigt i Lokal-MEDudvalg, Center-MEDudvalg, Hoved- MEDudvalg og Regions-MEDudvalget. Deltagere i undersøgelsen er alle udvalgsmedlemmer. Suppleanter og sekretærer, som ikke er fødte medlemmer af udvalget, indgår ikke i den individuelle undersøgelse. Den individuelle undersøgelse Den individuelle undersøgelse er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmer over internettet selv besvarer, hvilken udvalgstype de er medlem af. I spørgeskemaet er der indbygget en dynamisk overspringsstruktur, der sikrer at medlemmerne kun stilles spørgsmål, som er relevante for den pågældende udvalgstype. Den individuelle undersøgelse er gennemført med udgangspunkt i det samme grundspørgeskema. Ved hvert spørgsmål blev medlemmerne spurgt til deres tilfredshed og deres vurdering af det pågældende emnes/områdes vigtighed. Afhængigt af udvalgstype har spørgeskemaet følgende struktur. Tabel 1. Spørgeskemastruktur for de forskellige udvalgstyper Tilfredshed med udvalg Baggrundsspørgsmål Samarbejdsområdet Sikkerhedsområdet Enstrenget udvalg Tostrengede udvalg - Sikkerhedsudvalg - Desuden spørges medlemmer af tostrengede udvalg om det nuværende samarbejde mellem udvalget og sikkerhedsudvalget er tilfredsstillende. Medlemmer, der er medlemmer af flere udvalg (tostrengede udvalg og sikkerhedsudvalg eller udvalg på flere udvalgsniveauer) indgår i undersøgelsen med en besvarelse for hvert udvalg. 2 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

17 I spørgeskemaet stilles medemmerne indledningsvist en række baggrundsspørgsmål vedrørende udvalgsmedlemmets baggrund (blandt andet anciennitet, deltagelse i MEDgrundkursus). Herudover behandler spørgeskemaet følgende temaer: Tilfredshed med udvalget, herunder rammer og vilkår i arbejdet mødeaktiviteter information samarbejde viden og kontakt medbestemmelse og medindflydelse overordnede emner. Mødeindhold og medindflydelse på samarbejdsområdet Mødeindhold og medindflydelse på sikkerhedsområdet Afsluttende spørgsmål Spørgeskemaet er indsat i bilag 1. Den kollektive undersøgelse Den kollektive undersøgelse er gennemført som en traditionel spørgeskemaundersøgelse. Udvalgssekretærerne har modtaget en mail med det kollektive spørgeskema, som udvalgene blev bedt om samlet at besvare. Spørgeskemaet omhandler udvalgets oplevelse af at arbejde ud fra MEDaftalens grundlag. Det kollektive spørgeskema er tilpasset de forskellige udvalgsniveauer, men indeholder grundlæggende følgende temaer: Medaftalen Dagsordener Udvalgsstrukturen MEDaftalens betydning for arbejdsmiljøet Kendskab og tilfredshed med overordnede MEDudvalg Forslag til forbedringer af udvalgsarbejdet Formålet med den kollektive undersøgelse er primært, at udvalgenes kollektive udfyldelse af spørgeskemaet giver anledning til at foretage en status over dialog og samarbejde i det enkelte udvalg. Sikkerhedsudvalgene indgår ikke i den kollektive undersøgelse. I bilag 2 er det kollektive spørgeskema indsat. Den praktiske gennemførelse af evalueringen. Undersøgelsesmaterialet er udsendt til sekretærerne for udvalgene pr. mail. Sekretærerne har herefter haft til opgave at omdele det individuelle undersøgelsesmateriale til udvalgsmedlemmerne. Mailen til sekretærerne indeholdt følgende: Vejledning Informationsmateriale og adgangskode til omdeling blandt udvalgsmedlemmerne Beskrivelse af undersøgelsesdesignet Spørgeskema til den kollektive undersøgelse Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland 3

18 4 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

19 2 Datagrundlag Undersøgelsernes svarprocent Den individuelle undersøgelse I alt har 1330 medlemmer besvaret det individuelle spørgeskema. Dette giver en overordnet svarprocent på 42 procent. Den nedenstående tabel, viser hvordan besvarelserne fordeler sig på henholdsvis udvalgsniveau, udvalgstype, medlemstype og driftsområde. Heraf fremgår det blandt andet, at svarprocenten blandt medarbejderrepræsentanter er en smule højere end blandt lederrepræsentanter. Tabel 2. Svarprocenten i den individuelle undersøgelse Udvalgsniveau Medlemmer Besvarelser Svarprocent Regions-MEDudvalget % Hoved-MEDudvalg/Hovedsikkerhedsudvalg % Center-MEDudvalg % Lokal-MEDudvalg/Lokale sikkerhedsudvalg % Udvalgstype Enstrengede udvalg % Tostrengede udvalg % Sikkerhedsudvalg % Medlemstype Medarbejderrepræsentant % Lederrepræsentant % Driftsområde Administrationen % Hospitalsenheden Vest % Psykiatri- og Social % Regionshospitalet Horsens og Brædstrup % Regionshospitalet Randers, Grenaa % Regionshospitalet Silkeborg % Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup % Århus Universitetshospital, Skejby % Århus Universitetshospital, Århus Sygehus % Evaluering af MEDaftalen Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland 5

20 Den kollektive undersøgelse I alt 125 udvalg har besvaret og indsendt det kollektive spørgeskema, hvilket giver en overordnet svarprocent på 55 procent. Den nedenstående tabel viser, hvordan de kollektive besvarelser fordeler sig på udvalgsniveau og driftsområde. Tabel 3. Svarprocenten i den kollektive undersøgelse Udvalgsniveau Udvalg Besvarelser Svarprocent Regions-MEDudvalget % Hoved-MEDudvalg % Center-MEDudvalg % Lokal-MEDudvalg % Driftsområde Administrationen % Hospitalsenheden Vest % Psykiatri- og Social % Regionshospitalet Horsens og Brædstrup % Regionshospitalet Randers, Grenaa % Regionshospitalet Silkeborg % Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup % Århus Universitetshospital, Skejby % Århus Universitetshospital, Århus Sygehus % 6 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden for sundhedsområdet,

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Datarapport - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Version 4, d. 14. maj, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere