Referat Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej Sabro Tlf.: Mobil: Sabro, Referat Nr februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde Dato: 9. februar 2011 Tidspunkt: kl Mødested: Fælleshuset, Vistoftparken 106 Fremmødte: Fraværende: Dagsorden: Hanne Mortensen Kirsten Ihler Kjeld Letting Jesper Edlefsen 1. Opfølgning af åbne emner fra bestyrelsesmødet den 8. september 2010: 1.1 Opdatering og ændring af grundejerforeningens hjemmeside: Hjemmesiden blev opdateret i december måned af, og indeholder nu bl.a. artikler om området og en del vinterbilleder. Formatet af hjemmesiden mangler dog stadig at blive ændret. 1.2 Vedligehold af Område V, Sabro Legeplads medlemskab af grundejerforeningen: Den 25. september 2010 blev der fremsendt brev (anbefalet) til Århus Kommune Planlægning & Byggeri Afdeling med anmodning om at kommunen skriftlig bekræfter at Sabro Legeplads er medlem af grundejerforeningen, samt at kommunen er forpligtiget til at vedligeholde Område V arealet fra stien ved Sabro Legeplads og frem til Fagbo Afdeling 17. Den 14. december 2010 modtog grundejerforeningen omsider brev fra Århus Kommune Børn & Unge Afdeling, hvori de bekræfter ovenstående. 1.3 Generalforsamlingen den 28. april 2010, referat m.m.: Forslag til ændring af foreningens vedtægt 8 Stk. 1 vil blive lavet af og fremsendt per mail til bestyrelsesmedlemmerne i løbet af februar/marts måned. Efter det er koordineret skal det fremsendes med dagordenen for generalforsamlingen i år som bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten. 1.4 Åbne emner fra generalforsamlingen: Det blev på mødet besluttet alligevel ikke at kontakte El-selskabet og stille kritiske spørgsmål om belysningen i foreningens område. Omkostningerne for vedligeholdelse og strømforbrug bliver betalt af Århus Kommune, hvilket vi skal være meget tilfredse med. Side 1 af 6

2 Referat nr (forts.) 1.5 Eftersyn og reparation af bomme ved stier: Arbejdet med eftersyn af samtlige bomme ved stier blev afsluttet i november måned. Alle låsemekanismer blev renset og smurt. 1.6 Planlægning af udførsel af opgaver i 2010 nævnt i 5 års planen og Budget 2010: Genplantning af træ ved søen: Udført af Flemming Nørgård Anlæg. Genplantning af træer, Rødtjørnvejs stamvej: Udført af firmaet Anlægsgartner Kristian Buus. Betaling for arbejdet er som aftalt bogført under driftskontoen. 1.7 Udarbejdelse af Brugervejledning for foreningens regnskabsprogram: orienterede om udviklingen af brugervejledningen som kommer til at indeholde alle 3 programmer, herunder Regnskabsprogrammet, database for medlemslister og breve til medlemmer, samt programmet for optælling af stemmeberettigede på foreningens generalforsamlinger. Brugervejledningen forventes færdig inden den kommende årlige generalforsamling i april måned. 1.8 Affald i foreningens områder fra tilstødende haver: Affaldet er blevet fjernet og grundejere med grunde langs støjvolde vil per brev inden den kommende vækstsæson blive anmodet om ikke at henkaste affald på støjvoldene. 1.9 Emner som valg af kasserer på næste generalforsamling: Der er stadig ingen emner som valg til kasserer på næste generalforsamling. Som aftalt havde derfor kontaktet Ina Mikkelsen for at undersøge muligheden for at få hende til at føre regnskabet. Ina Mikkelsen bor på Astervej nr. 2, og er ansat som bogholder i et mindre firma i Tilst. Derudover fører Ina Mikkelsen regnskab for 5 mindre virksomheder. På et møde den 4. februar med Ina Mikkelsen orienterede om foreningens regnskab. Ina Mikkelsen vil gerne påtage sig opgaven, dog under forudsætning af at hun må anvende foreningens regnskabsprogram. Prisen per time er kr. 312,50 inkl. Moms. En anden mulighed er, at et af de valgte bestyrelsesmedlemmer overtager posten som kasserer, men at regnskabet fortsat føres af. Dette kræver dog en godkendelse på generalforsamlingen. Bliver det ikke godkendt må vi lade opgaven udføre af Ina Mikkelsen mod betaling. Action: Fremmødte på generalforsamlingen 1.10 Aftaler om vedligehold af foreningens områder: Som svar på foreningens brev af den 28. september 2010 meddelte administrationschef Carl Danielsen fra Fagbo/Vesterbo per mail den 18. oktober 2010, at man ikke var interesseret i at byde på vedligeholdelse af grundejerforeningens områder. Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling under formandens beretning foreslå, at de 7 aftaler med Flemming Nørgård Anlæg om vedligehold af foreningens områder forlænges med 3 år fra den 1. januar Hver enkelt aftale skal dog gennemgås, og om nødvendig genforhandles og ændres. 2. Formandens beretning: Vintervedligehold af stier, veje og fortove må siges at have været udført tilfredsstillende af Flemming Nørgård Anlæg. Side 2 af 6

3 Referat nr (forts.) Samarbejdet med Trine Brun har som sædvanligt været godt og de mange ekstra opgaver har været udført tilfredsstillende. I sidste øjeblik inden den kraftige storm nåede vi at få fældet det syge træ ved stien i den nordlige ende af området. Sammen med formanden for Fællesrådet Johannes Riis, lykkedes det at få overbevist Århus Kommune om at de havde ansvaret for oprydning af Thujavej. Oprydningsarbejdet er i gang og forventes færdig i nær fremtid. Ligeledes fik vi sammen med Johannes Riis overtalt Århus kommune til at reparere et frostsprængt drænrør ved indkørslen fra Sabrovej til Hvidtjørnvej. Referater fra Fællesrådet møder kan nu ses på Fællesrådets hjemmeside, som foreslået af grundejerforeningen. 3. Kassererens beretning: (fungerende kasserer) orienterede om status på foreningens regnskab. Den 17. januar 2011 var det nødvendigt at overføre det indestående beløb på Aftalekontoen i alt kr ,93 til driftskontoen for at kunne betale kr ,71 for vintervedligehold i perioden 1. oktober 31. december I lighed med sidste år vil et tilsvarende beløb blive tilbageført til Aftalekontoen i juni måned, når medlemmerne har indbetalt de årlige bidrag. Som vist i regnskabsoversigten (Bilag 1) henstår der per 12. februar kr ,07 på Driftskontoen. Regnskabet for 2010 var blevet revideret og godkendt af foreningens revisor Hanne Bech Hansen den 9. februar. Forslag til budget 2011 (fordelt på mødet) blev gennemgået og godkendt af de fremmødte. Det kan dog blive nødvendig med en mindre justering når de endelige udgifter for vintervedligehold i perioden 1. januar 31. marts foreligger første uge i april måned. Kirsten Ihler gjorde opmærksom på at teksten i Vejbudgettet i regnskabsprogrammet var misvisende. Fagbo afdeling 14 og Vesterbo afdeling 23 var nævnt i budgettet, men ingen af de to afdelinger var brugere af veje. forklarede at det var en skrivefejl, og at de to afdelinger ikke indgik i beregningerne for betaling af udgifter. Fejlen er efterfølgende blevet rettet. Flemming Nørgård Anlægs beregning af indeksreguleringen på 3,27 % for 2010 har vist sig at være forkert. En beregning foretaget af i november måned viste at det korrekte tal var -0,21 %, hvilket medførte at vi den 10. november modtog en kreditnota fra Flemming Nørgård Anlæg på i alt kr ,76. Indeksregulering for 2011 er beregnet til en stigning på 0,94 % i forhold til Regnskabsprogrammet er nu udvidet til også at indeholde et program for beregning af de fremtidige indeksreguleringer. 4. Nye emner: 4.1 Dato for generalforsamling: Datoen for den årlige generalforsamling blev fastsat til den 27. april. Kirsten Ihler sikrer at fællesrummet er ledigt. Action: Kirsten Ihler 4.2 Emne som dirigent på generalforsamlingen: kontakter Orla Winter og Vagn Bødker og forhører sig om en af de to vil lade sig vælge som dirigent på generalforsamlingen. 4.3 Vedligehold af søen: Vandstanden i søen har det sidste halve år været meget lav. En sandsynlig årsag er at grøften og afløbet på den modsatte side af Viborgvej er blevet oprenset. I henhold til Lokalplan 327 omtales søen kun som et fredet vandhul. Eventuelle planer om en oprensning af søen blev derfor skrinlagt. Det blev i stedet for besluttet at forsøge at hæve vandstanden ved at lægge en cement ring ned over afløbet i søen for på den måde at hæve vandstanden. vil kontakte Flemming Nørgård Anlæg for at få arbejdet udført. Side 3 af 6

4 Referat nr (forts.) 4.4 Reetablering af område efter gravearbejde: Den 2. november 2010 blev der givet tilladelse til nedgravning af IT/TV kabler fra en fordelingsboks for enden af Ranunkelvej og ca. 50m ind i grundejerforeningens område. Tilladelsen blev givet på betingelse af at området blev genetableret når arbejdet var afsluttet. Der mangler stadig at blive ryddet op på stedet og genetablere det opgravede område. 4.5 Vand på stien ved Fagbo Afd. 17: Varmemester Jesper Langballe fra Fagbo/Vesterbo har anmodet foreningen om at være behjælpelig med at kontakte Århus Kommune Børn & Unge Afdeling for at få standset et vandudslip i Område V ved stien ned mod Fagbo Afd. 17. Vandet kommer formentlig fra et frostsprængt drænrør. 4.6 Overdragelse af vedligehold af Rødtjørnvejs stamvej til parcelforeningen: Den 9. februar modtog en mail fra formanden for Rødtjørnvejs Parcelforening, med en anmodning om at administrationen af stamvejen overdrages til parcelforeningen. Det var fra starten parcelforeningens eget ønske at grundejerforeningen skulle overtage stamvejen (i lighed med Højagerparkens stamvej) hvilket ligeledes var et krav for Århus Kommune Byggemodningsafdeling. I henhold til det underskrevne og tinglyste skøde står grundejerforeningen som ejer af stamvejen og har dermed vedligeholdelsespligten. Alle var derfor enige i ikke at ændre forholdet. 5. Dato for næste bestyrelsesmøde: Næste bestyrelsesmøde vil finde sted den onsdag den 7. april Eventuelt: Ingen emner Referent Side 4 af 6

5 Kontonumre Bilag 1, Regnskabsoversigt per 12. februar 2011 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Udskriftdato: 12. februar 2011 Resultatopgørelse Periode 1. Januar December Regnskabsår 2011 Indtægter Regnskab Budget Indbetalinger Fagbo Afdeling 14, 17, 21 og VesterBo Afdeling 23, 24 og Private grundejere, Højagerparken Private grundejere, Rødtjørnvej BoligView (Grønagerparken) Andelsboligforeningen Ranunkelparken Tryllefløjten og Galaksen Sabro Legeplads Renter 1009 Renter, Driftskonto Renter, Vejfondkonto Indtægter i alt: 81 Budgetteret: Udgifter 2000 Vedligehold af området 2001 Vedligeholdelse af grønne fællesarealer Vedligeholdelse af støjvold, Højagerparken Vedligeholdelse af støjvold, Rødtjørnvej Fejning af P-plads, opsamling af affald Vintervedligehold Stier Driftsudgifter 2006 Kontorhold, IT Reparation af bomme og affaldsstativer Diverse Vedligehold af veje 3001 Græsklip af vejrabatter Vedligehold af kloaker Vintervedligehold Veje Rep. af veje, rabatter og fortove Ekstra opgaver års Vedligeholdelsesplan Uforudsete reparationsopgaver m.m Udgifter i alt: Budgetteret: Afskrivninger IT-Udstyr Overskud / (Underskud) per 12. februar Side 5 af 6

6 Bilag 1, Regnskabsoversigt per 12. februar 2011 (forts.) Passiver Egenkapital Driftskonto, Saldo per 31. December 2010: Vejfondkonto, Saldo per 31. December 2010: IT-Udstyr, Primo Saldo , , ,00 Overskud / (Underskud) , ,07 Aktiver Balance per 12. februar 2011 Passiver i alt: ,07 IT-Udstyr IT-Udstyr, anskaffelsespris ,00 Akkumuleret afskrivning ,00 481,00 Danske Bank Hinnerup Afdeling Driftskonto ,07 Vejfondkonto 0, ,07 Aktiver i alt: ,07 Hanne Bech Hansen Revisor GVJ Kasserer GVJ (fungerende) Formand GVJ Side 6 af 6

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere