Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015"

Transkript

1 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April

2 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Arbejdsgruppens tilgang og forståelse af opgaven Tidligere overvejelser om etablering af en domsdatabase Succeskriterier Organisatoriske spørgsmål Andre spørgsmål IT-tekniske forudsætninger Den successive etablering af domsdatabasen Arbejdsgruppens undersøgelser og indhentelse af oplysninger Målgrupper og opfyldelse af deres behov Målgrupper og særlige behov hos visse brugergrupper Den brede offentlighed Pressen og Folketinget De professionelle brugere (advokater, revisorer, brancheorganisationer mv.) De kommercielle leverandører af juridisk information Forskerne Andre offentlige myndigheder Opfyldelse af målgruppernes behov Overordnet prioritering Persondataretlige krav til en domsdatabase og håndtering af anonymisering Persondatalovens krav til retsinformationssystemer Sagstyper og oplysninger, der skal anonymiseres Forholdet til retsplejelovens regler om aktindsigt i retternes afgørelser samt offentlighedsloven Ikke retskrav på domme i domsdatabasen

3 4.3.2 Ikke parallelitet mellem adgang til aktindsigt, og hvad der offentliggøres Andre retlige krav til en domsdatabase Internationale krav og standarder Digitaliseringsstyrelsens krav Udbud Statsstøtte Betaling Hvilke afgørelser skal domsdatabasen indeholde Hvilke domme er omfattet af kommissoriet Retternes nuværende offentliggørelse af domme og andre afgørelser samt resuméer af/pressemeddelelser om afsagte domme Arbejdsgruppens overvejelser om domme afsagt af de overordnede retter og Sø- og Handelsretten Arbejdsgruppens overvejelser om domme afsagt af byretterne Prioritering Kendelser Offentliggørelse i tilfælde, hvor det udløsende kriterium er et domsresumé eller en pressemeddelelse Anonymisering og udtagelse af visse oplysninger Anonymiseringsniveau Placering af opgaven Digitalt anonymiseringsværktøj Manuel anonymisering Straks-anonymisering Domme der allerede er anonymiseret af retten Praktisk håndtering af anonymisering/undtagelse af oplysninger fra offentliggørelse Automatisk udtagning af visse sager Individuel vurdering i sager, som ikke definitorisk skal anonymiseres Undtagelse af oplysninger i domme eller hele domme fra offentliggørelse Metode

4 7.8 Særlig adgang for pressen Brugerflade og navigation Grundlæggende krav til en brugervenlig og aktuel og relevant domsdatabase Platform for domsdatabasen Prioritering af interessant stof Søgemetoder Emneregister og påføring af emne/emner Overskrifter Resumé Korrekt indhold Aktuel status og oplysning om endeligt udfald af sagen ved eventuel appel Kontrol Rettelse af fejl Arkivering af uaktuelle domme Udbygning og forbedring af domsdatabasen Sikring af opfyldelse af brugerønsker og af funktionsdygtighed før lancering Forslag til arbejdsgange Det praktiske forløb Redaktion Økonomi Tidligere beregninger Arbejdsgruppens skøn over udgifter til etablering og drift af domsdatabasen Tidsforbrug ved anonymisering mv Bemanding af behandlingsenheden Indfasning af domsdatabasen Hvilke domme Domstolsstyrelsens beregninger Arbejdsgruppens anbefaling Behov for lovgivning og udkast hertil Indledning Er der behov for en særskilt hjemmel til etablering og drift af domsdatabasen?

5 11.3 Forholdet til offentlighedslovens regler om aktindsigt Forholdet til forvaltningsloven Behov for ændringer i retsafgiftsloven Lovudkast med bemærkninger Arbejdsgruppens lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

6 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger Domstolsstyrelsens bestyrelse traf den 26. februar 2014 en beslutning om oprettelse af en domsdatabase. Domstolsstyrelsen nedsatte i forlængelse af bestyrelsens beslutning en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde en redegørelse med forslag til det nærmere indhold af domsdatabasen. I arbejdsgruppens kommissorium af 7. oktober 2014 er anført følgende: Kommissorium for arbejdsgruppe om domsdatabase Domstolsstyrelsen har besluttet at etablere en offentligt tilgængelig domsdatabase. Databasen skal indeholde domme i civile sager og straffesager fra byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten og Højesteret. I den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til det nærmere indhold af en offentligt tilgængelig domsdatabase. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til: a) hvilke domme i civile sager og straffesager databasen skal indeholde b) emneinddeling af databasen c) retningslinjer for a. rubricering af domme i databasen b. udarbejdelse af overskrift til de enkelte domme c. anonymisering af domme i databasen d) hvilke andre krav der bør stilles for at sikre en brugervenlig og velfungerende domsdatabase, herunder hvordan databasen holdes opdateret og overskuelig. Arbejdsgruppen skal endvidere komme med forslag til hensigtsmæssige arbejdsgange i forbindelse med indlæggelse af domme i en domsdatabase fra dommen er skrevet over anonymisering til fremsendelse eller indlæggelse i en domsdatabase. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sine overvejelser lægge til grund, at hovedparten af alle domme i civile sager og straffesager skal offentliggøres i databasen, og at anonymiseringsopgaven skal varetages af andre end den ret, der har afsagt dommen. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje i hvilket omfang og på hvilken måde det vil være hensigtsmæssigt at udfærdige resuméer af domme i databasen. I den forbindelse skal arbejdsgruppen overveje hvem, der smidigst kan forfatte resumeet. Det er vigtigt, at arbejdsgruppen ligeledes inddrager e-justice i sine overvejelser og sikrer, at der kan ske udveksling af data med andre EU landes domsdatabaser (ECLI). 6

7 I det omfang arbejdsgruppens forslag kræver lovændringer, skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til relevante lovændringer. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sit arbejde tilvejebringe et skøn over de forventede udgifter til etablering og drift af en domsdatabase, herunder udgifter til løn m.v. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sit arbejde sikre koordination med Domstolsstyrelsens projekt Den digitale retsproces, herunder tilvejebringe en beskrivelse af de tekniske grænseflader til det kommende digitale civile sagsbehandlingssystem. Det er desuden en forudsætning, at der etableres en domsdatabase, der giver mulighed for, at f.eks. forlag og andre professionelle aktører kan foretage udtræk af databasen med henblik på forædling i tidsskrifter og lignende. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sit arbejde tage udgangspunkt i de tidligere overvejelser, der har været foretaget af henholdsvis en projektgruppe i 2004 og en arbejdsgruppe i Der nedsættes samtidig en referencegruppe bestående af repræsentanter for de professionelle brugere, der løbende vil blive holdt orienteret om arbejdsgruppens arbejde, og som vil kunne komme med input til arbejdsgruppen. Tidsplan Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde med en redegørelse til Domstolsstyrelsen inden udgangen af marts Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen sammensættes på følgende måde Formand, landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret Projektleder på videndelingsprojektet Helle Bertung, Domstolsstyrelsen 1-2 medlemmer udpeget efter indstilling fra byretspræsidenterne 1 medlem udpeget efter indstilling fra landsretterne 1 medlem udpeget efter indstilling fra Sø- og Handelsretten 1 medlem udpeget efter indstilling fra Højesteret 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Dommerforeningen 2 medlemmer udpeget af Domstolsstyrelsen Domstolsstyrelsen yder sekretariatsbistand til arbejdsgruppen. Referencegruppe vedrørende etablering af en domsdatabase Domstolsstyrelsen har besluttet at etablere en offentlig tilgængelig domsdatabase. I den forbindelse har styrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal komme med forslag til det nærmere indhold af en domsdatabase. Arbejdsgruppens kommissorium er vedlagt. 7

8 Med henblik på løbende at sikre koordination med brugernes behov og input fra domstolenes professionelle brugere etableres en referencegruppe bestående af repræsentanter for Advokatsamfundet Danske Advokater Rigsadvokaten Danske Mediers Forum Dansk Journalistforbund Universiteterne Folketinget Karnov Group Forlæggerforeningen Domstolsstyrelsen forventer at indkalde referencegruppen til 2-3 møder i løbet af arbejdsgruppens arbejde. Der er bevilget cirka 15 mio. kr. til udvikling af domsdatabasen og til driften heraf i de første fire år ( ). En domsdatabase har længe været efterspurgt, og Domstolsstyrelsen har gennem mange år arbejdet for at etablere en domsdatabase og har udfoldet store bestræbelser i den retning. De tekniske begrænsninger i retternes nuværende sagsbehandlingssystemer har imidlertid udgjort en væsentlig barriere for realiseringen af en domsdatabase. Bestyrelsens beslutning skal ses i lyset af, at udviklingen af nye digitale sagsbehandlingssystemer til retterne Den Digitale Retsproces vil gøre det mere enkelt og effektivt at overføre en færdig dom fra sagsbehandlingssystemet til en domsdatabase. Der har været afholdt seks møder i arbejdsgruppen. Der har været afholdt to møder og en workshop i referencegruppen. Samspillet mellem arbejdsgruppen og referencegruppen har været sådan, at referencegruppen er blevet bedt om at forholde sig til spørgsmål af væsentlig interesse for brugerne, så som konkrete afgørelsestyper, emneinddeling, søgemuligheder mv., hvorefter arbejdsgruppen har drøftet og forholdt sig til referencegruppens ønsker og bemærkninger. Tre af arbejdsgruppens medlemmer, herunder formanden, har tillige været medlemmer af referencegruppen. Referencegruppen har desuden haft mulighed for at komme med ønsker til domsdatabasen af it-teknisk karakter. 8

9 Arbejdsgruppen har været sammensat af følgende medlemmer: Landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret (formand) Projektleder Helle Bertung, Domstolsstyrelsen Teknisk it-projektleder Svend Erik Bruhn, Domstolsstyrelsen Chefkonsulent Niels Juhl, Domstolsstyrelsen Dommer Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup Dommer Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense Retspræsident Henrik Engell Rhod, Retten på Bornholm Administrationschef Lisa Rising, Højesteret Retspræsident Henrik Rothe, Sø- og Handelsretten Landsdommer Nikolaj Aarø-Hansen, Vestre Landsret Referencegruppen har været sammensat af følgende medlemmer, idet bemærkes, at referencegruppen i forhold til kommissoriets beskrivelse af sammensætningen er blevet udvidet: Udviklingsdirektør Merethe Eckhardt, Domstolsstyrelsen (formand) Projektleder Helle Bertung, Domstolsstyrelsen Advokat Jette Kayerød Christensen, Dansk Journalistforbund Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet Videnschef Birgit Foltmar Gammelgaard, Rigsadvokaten Professor Michael Gøtze, Københavns Universitet Head of content Anne Nørvang Hansen, Karnov Group Denmark A/S Landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret Chefkonsulent Anne Evendorf Høy, Domstolsstyrelsen Advokat Jens-Christian Jensen, Foxylex Generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR Danske Revisorer Chefkonsulent Niels Juhl, Domstolsstyrelsen Direktør for informationsløsninger Søren Mariegaard, J.H. Schultz Information A/S Adm. direktør Paul Mollerup, Danske Advokater 9

10 Seniorkonsulent Christina Mary Moshøj, Danske Medier Kontorchef Søren Broberg Nielsen, Retsinformation Direktør Jens Laurbjerg Nielsen, Germini Fuldmægtig Christina Ringvard, Folketingets Administration Direktør for DJØF Forlag Anette Wad, Forlæggerforeningen Arbejdsgruppens forslag til en domsdatabase er beskrevet nærmere i denne rapport. De væsentligste forslag kan sammenfattes således: Domsdatabasen skal indeholde alle domme afsagt af landsretterne og Højesteret i civile sager og i straffesager med de indankede domme. Endvidere skal domsdatabasen indeholde alle domme fra Sø- og Handelsretten. Hvis det er økonomisk muligt, skal domsdatabasen på sigt indeholde alle byretsdomme. Da dette efter de foreløbige beregninger, som Domstolsstyrelsen har udført for arbejdsgruppen, ikke er muligt inden for de givne økonomiske rammer, har arbejdsgruppen prioriteret, hvilke typer af byretsdomme (sagskategorier), som bør medtages i en første version af domsdatabasen. I lyset af de foretagne beregninger og henset til forudsætningen i kommissoriet om, at hovedparten af byretsdommene skal offentliggøres i domsdatabasen, er det arbejdsgruppens anbefaling, at der sker offentliggørelse af alle domme fra de overordnede retter tillige med domme fra byretterne i følgende typer af civile sager: - almindelige civile sager 1, som kan ankes uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet - småsager, hvor der har medvirket lægdommere - småsager, hvor påstanden er en anerkendelsespåstand - sager om administrativt bestemt frihedsberøvelse - sager om dødsformodningsdom. 1 Sager behandlet efter retsplejelovens kapitel 33 10

11 Efter arbejdsgruppens opfattelse bør brugervenlighed og let tilgængelig information om sager af offentlig interesse i øvrigt overordnet set prioriteres forud for en offentliggørelse af alle eller et meget stort antal byretsdomme. Der bør på længere sigt skabes plads til, at visse kendelser kan medtages i domsdatabasen. Det må senere afklares, hvilke kendelser, der skal medtages. Dommene i domsdatabasen skal indeholde en kort overskrift, som i en del sager kan have ret standardpræget karakter, f.eks. Takstmæssig bøde samt ubetinget frakendelse af førerretten i sag om spirituskørsel. Der skal i domsdatabasen offentliggøres de domsresuméer, som Højesteret og Sø- og Handelsretten allerede udarbejder i dag til brug for offentliggørelse i deres egne afgørelsesdatabaser. Landsretterne og byretterne forudsættes at fortsætte med at udarbejde domsresuméer i de sager, som i særlig grad har offentlighedens interesse, svarende til den nuværende praksis. Disse resuméer skal offentliggøres i domsdatabasen og eventuelt fortsat også på retternes egne hjemmesider. Der skal ikke herudover udarbejdes resuméer. Arbejdsgruppen anbefaler henset til domstolenes rolle som tredje statsmagt, at domsdatabasen organisatorisk placeres i Domstolsstyrelsen, og ikke som tidligere foreslået af projektgruppen fra 2004 under Retsinformation. I overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra Datatilsynet anbefales det, at styrelsen bliver dataansvarlig i henhold til persondataloven. Der er ikke herved taget stilling til, om driften eventuelt skal udliciteres helt eller delvist eller til den fysiske placering af domsdatabasen. Driften af domsdatabasen vil være en administrativ opgave og ikke en judiciel. Dette bør ikke have den utilsigtede konsekvens, at der ved siden af den adgang, der allerede eksisterer efter retsplejeloven til hos retterne at få aktindsigt i domme, etableres en ekstra adgang til aktindsigt i domme i domsdatabasens rålager efter reglerne i offentlighedsloven. På samme måde bør det sikres, at andre forvaltningsmyndigheder med henvisning til forvaltningslovens 31 ved henvendelse til Domstolsstyrelsen ikke 11

12 kan opnå en videre adgang til indsigt i domme end den, der gælder efter retsplejeloven. Det bør således fortsat være sådan, at en person eller myndighed, der ønsker adgang til en konkret dom, som ikke er offentliggjort i domsdatabasen, eller som ønsker adgang til oplysninger, f.eks. om navne på parter og vidner, som ikke fremgår af den offentliggjorte dom, må søge aktindsigt i dommen efter retsplejelovens regler hos den ret, der har afsagt dommen. Dommene i domsdatabasen skal anonymiseres i det omfang, persondataloven foreskriver anonymisering. I tvivlstilfælde skal der ske anonymisering. Herudover skal navne på dommere i byretterne anonymiseres. Oplysninger, som ifølge retsplejelovens regler om aktindsigt er undtaget fra aktindsigt, skal, i det omfang anonymisering ikke kan varetage det hensyn, der begrunder undtagelsen fra aktindsigt, udelades i de domme, der offentliggøres i domsdatabasen (f.eks. oplysninger af betydning for statens sikkerhed eller forholdet til fremmede magter). I tvivlstilfælde skal oplysninger, som muligt er af denne karakter, undlades. Domsdatabasen skal have et simpelt og overordnet emneregister. Registeret skal være identisk med det, som anvendes i retternes nye digitale sagsbehandlingssystemer. Tanken er således, at de professionelle brugere (og parterne) skal kunne genkende og genanvende de ord, der anvendes ved indtastning, når sagen anlægges, som søgekriterier, når de søger i domsdatabasen. Herudover er arbejdsgangen også tænkt sådan, at emneord påføres af parterne straks ved anlægget af sagen, og at disse emneord (bortset fra korrektion af fejlrubriceringer/tilføjelse af emneord, hvor parterne har undladt dette) anvendes under hele sagsbehandlingen og ved offentliggørelsen i domsdatabasen. Forslag til emneregister er udarbejdet. Domsdatabasen skal have god søgefunktionalitet, som muliggør søgning på såvel fritekst som emneord og visse metadata (ret, instans, dato mv.). Domstolsstyrelsen har på grundlag af de forudsætninger og antagelser, som arbejdsgruppen foreløbigt har anlagt om tidsforbrug til anonymisering af domme, længde af domme mv., udarbejdet nogle meget overordnede og skønsmæssige beregninger om 12

13 udgifterne til domsdatabasen under en forudsætning om drift i Domstolsstyrelsens regi. Beregningerne er forbundet med meget betydelig usikkerhed, og vil skulle kvalificeres nærmere under projekteringen af domsdatabasen, og når den sættes i drift. Da digitaliseringen af straffesagsbehandlingssystemet ikke kan forventes at være så fremskredet, at straffedomme generelt vil kunne offentliggøres i domsdatabasen inden for den 4-årige periode fra , der for indeværende er meddelt bevilling til, har arbejdsgruppen forudsat, at der alt overvejende kun vil blive tale om offentliggørelse af civile domme i bevillingsperioden og har væsentligst koncentreret sig om at anslå udgifterne hertil. Der bør, når man har opnået praktisk erfaring med driften af domsdatabasen, foretages en fornyet vurdering af omkostningerne til offentliggørelse også af straffedomme, da de foretagne skøn og antagelser er højest usikre. Offentliggørelse af de domme, som arbejdsgruppen anbefaler offentliggøres, vil ifølge de foretagne beregninger være mulig inden for den eksisterende 4-årige bevilling. Dette skyldes imidlertid alene, at der inden for bevillingsperioden i praksis i al væsentlighed kun vil blive tale om offentliggørelse af civile domme. Medmindre man ved den nærmere projektering og den indledende drift af domsdatabasen med anonymisering og offentliggørelse af civile domme måtte erfare, at domsdatabasen kan etableres og drives langt billigere end her beregnet, vil udbygningen af domsdatabasen med straffedomme, efterhånden som det digitale straffesystem implementeres, forudsætte en større driftsbevilling end den, der pt. er meddelt. Hvis det ikke er muligt at opnå bevilling hertil, synes den eneste mulige løsning at være at reducere omfanget af offentliggjorte domme mest nærliggende sådan, at kun ankeafgørelser med underliggende byretsafgørelser offentliggøres. Derved må man opgive målsætningen om offentliggørelse af hovedparten af byretsdommene. Arbejdsgruppen har udarbejdet et lovudkast. 13

14 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 2.1 Arbejdsgruppens tilgang og forståelse af opgaven Rammerne for arbejdsgruppens arbejde er beskrevet i kommissoriet af 7. oktober Det fremgår heraf bl.a., at arbejdsgruppen skal sikre koordination med Domstolsstyrelsens projekt Den Digitale Retsproces, som er et it-udviklingsprojekt for digitale sagsbehandlingssystemer til retterne. I dette projekt er udbuddet vedrørende digitalisering af civile sager afsluttet og leverandøren valgt. Den endelige fastlæggelse af hvordan domsdatabasen nærmere skal udformes og fungere, beror bl.a. på de beslutninger, som træffes i forbindelse med udviklingsprojektet. Derudover vil der skulle foretages mere detaljerede it-, budget- og forretningsmæssige undersøgelser og overvejelser i forbindelse med et forventet udbud af domsdatabaseløsningen og eventuelt tillige driften. Arbejdsgruppen har haft et begrænset tidsrum til sin rådighed og har ikke haft adgang til egentlig sagkyndig bistand til brug for overvejelser af og stillingtagen til spørgsmål af teknisk og økonomisk karakter. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er som følge af disse forhold på en del punkter begrænset til forslag til overordnede rammer og angivelse af mulige tilgange. Arbejdsgruppen er i kommissoriet blevet bedt om at tilvejebringe et skøn over de forventede udgifter til etablering og drift af en domsdatabase. Af de årsager, som er nævnt ovenfor, har det alene været muligt at foretage nogle meget overordnede økonomiske skøn, som må kvalificeres yderligere i forbindelse med det videre arbejde. 2.2 Tidligere overvejelser om etablering af en domsdatabase Det fremgår af kommissoriet, at arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i de tidligere overvejelser, der har været foretaget af henholdsvis en projektgruppe i 2004 og en arbejdsgruppe i Såvel projektgruppen fra 2004 som arbejdsgruppen fra 2010 blev nedsat af Domstolsstyrelsen med henblik på at forberede etableringen af en domsdatabase, og begge grupper har været sammensat af domstolsjurister og medarbejdere fra Domstolsstyrelsen. 14

15 Overvejelserne og anbefalingerne fra projektgruppen fra 2004 er samlet i Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase fra januar Overvejelserne og anbefalingerne fra arbejdsgruppen fra 2010 er ikke beskrevet i et samlet skriftligt slutprodukt, men fremgår af en række notater, referater, afrapporteringer mv. I denne rapport refereres til projektgruppens og arbejdsgruppens overvejelser undervejs på relevante steder. 2.3 Succeskriterier Arbejdsgruppen fra 2010 definerede følgende succeskriterier for domsdatabasen: 1. At der nu bliver etableret en domsdatabase 2. Imødekommelse af en ekstern efterspørgsel på mere åbenhed ved domstolene 3. At domsdatabasen kan bruges af ikke-jurister 4. At der i databasen fra start findes domme, som opleves relevante 5. Nem søgning på fuldtekst og emneord 6. At etablering og drift af databasen kan ske uden forøget arbejdsbyrde for dommerne Arbejdsgruppen er enig i disse succeskriterier. Efter arbejdsgruppens opfattelse må det i første række anses for afgørende, at brugerne af domsdatabasen oplever, at det grundlæggende krav om en brugervenlig og hurtig adgang til de afgørelser, som særligt har offentlighedens interesse, og som er nødvendige for at få et dækkende billede af retspraksis på et givet område, opfyldes. Der bør desuden ske en så omfattende offentliggørelse, at brugerne oplever at have fuld indsigt i domstolenes arbejde. Domsdatabasen bør ikke påføre retterne merarbejde i et omfang, som indebærer en forsinkelse i den almindelige sagsbehandling og/eller en fordyrelse og besværliggørelse af at få en retssag behandlet ved domstolene. 15

16 2.4 Organisatoriske spørgsmål Arbejdsgruppen skal efter kommissoriet komme med forslag til hensigtsmæssige arbejdsgange og forslag til relevante lovændringer. Dette forudsætter, at arbejdsgruppen overvejer spørgsmålet om domsdatabasens organisatoriske placering. Det har tidligere været overvejet, om Retsinformation skulle drive domsdatabasen. Således var dette anbefalingen fra projektgruppen fra 2004, jf. Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase, side 59 f. Domstolenes rolle som den tredje statsmagt taler imidlertid efter arbejdsgruppens opfattelse for, at en domsdatabase ikke fremstår som en del af og integreret i Retsinformation, som i det væsentlige indeholder regler udstedt af den lovgivende og udøvende magt samt forvaltningsafgørelser. Selvom Retsinformation også indeholder afgørelser truffet af Folketingets Ombudsmand, er domme afsagt af domstolene så væsensforskellige fra det øvrige indhold i Retsinformation, at de bør offentliggøres i en særlig database, som kun vedrører domstolenes afgørelser. Den nære sammenhæng med den elektroniske sagsbehandling i øvrigt ved domstolene gør det i øvrigt også nærliggende, at det er Domstolsstyrelsen, som driver domsdatabasen og organisatorisk er ansvarlig for denne. Arbejdsgruppens anbefaler derfor, at domsdatabasen organisatorisk placeres i Domstolsstyrelsen. Der er ikke herved taget stilling til, hvor en eventuel behandlingsenhed fysisk skal placeres. Et væsentligt spørgsmål er i den forbindelse, om den praktiske drift af domsdatabasen skal varetages inden for organisationen Danmarks Domstole, eller om driften skal varetages af en kommerciel ekstern leverandør. Arbejdsgruppen bemærker i den forbindelse, at de potentielle leverandører muligt selv vil være leverandører af (forædlet) information om domme. Brug af en ekstern leverandør vil i så fald kunne give anledning til spørgsmål om, hvorvidt den pågældendes konkurrenter har adgang til råmaterialet på samme vilkår, og, hvis dette ikke er tilfældet, om der dermed er tale om statsstøtte, jf. nedenfor afsnit 5.4. Dette kan tale imod en udlicitering af driften. Ved udbud af en udliciteringsløsning bør man være opmærksom på at undgå en konkurrenceforvridning, ligesom risikoen for at blive afhængig af en bestemt leverandør vil skulle håndteres i forbindelse med udbuddet. Det bemærkes, at opgaven med at drive et retsinformationssystem som domsdatabasen må anses for en 16

17 administrativ og ikke en judiciel opgave. Dette ændrer ikke på, at opgaven bør placeres i Domstolsstyrelsen, som af hensyn til domstolenes rolle som tredje statsmagt er en uafhængig styrelse. Det er således arbejdsgruppens anbefaling, at domsdatabasen organisatorisk placeres i Domstolsstyrelsen, og arbejdsgruppens øvrige anbefalinger og lovudkast tager udgangspunkt i denne anbefaling. 2.5 Andre spørgsmål Arbejdsgruppen har fundet det naturligt at komme ind på enkelte yderligere spørgsmål, som ikke er nævnt i kommissoriet, om navnlig krav om udbud, krav fra Digitaliseringsstyrelsen, spørgsmålet om betaling for adgang til domsdatabasen samt statsstøtte, jf. nedenfor afsnit IT-tekniske forudsætninger Domstolsstyrelsens Center for it har overvejet, hvorledes domsdatabasen teknisk kan konstrueres og har foreslået en model, som grafisk kan illustreres således: 17

18 Modellen er et foreløbigt bud på, hvordan samspillet kan være mellem retternes sagsbehandlingssystemer og domsdatabasen, og hvordan brugernes adgang til data kan være. Den endelig fastlæggelse af domsdatabasemodellen vil først kunne ske efter grundigere tekniske og forretningsmæssige analyser. Som vist på illustrationen er det retternes forskellige juridiske fagsystemer med egne databaser (civil, straffe, foged og skifte), der tilsammen udgør retternes sagsbehandlingssystemer, som leverer data til domsdatabasen. Retternes produktion af afgørelser overføres dagligt til domsdatabasens rålager tillige med sagernes metadata. Domsdatabasen tænkes administreret af en behandlingsenhed, som kan tilgå rålageret og foretage anonymisering og anden bearbejdning af de domme, der skal offentliggøres. De offentliggjorte domme bliver digitalt tilgængelige for enhver i den offentlige domsdatabase via en portalløsning. Selve afgørelsen er hovedproduktet for domsdatabasen, men de metadata, som skabes på sagen fra den anlægges eller modtages, og til den afsluttes af retten, er afgørende for, at søgning, filtrering og analyse bliver mulig i domsdatabasen. Der vil som udgangspunkt ikke ske registrering af information i forbindelse med retternes sagsbehandling, som alene tjener domsdatabasens formål. En eventuel efterfølgende berigelse må derfor ske i domsdatabasens behandlingsenhed. Retterne og Domstolsstyrelsen kan tilgå sagsstatistik via et statistikmodul, som kan have sit datagrundlag enten i sagsbehandlingssystemerne eller i domsdatabasens rålager. Det vil være teknisk muligt at give eksterne brugere adgang til statistik via domsdatabasen, herunder tillige statistik om afgørelser, som ikke offentliggøres i domsdatabasen. Arbejdsgruppen kan tilslutte sig den foreslåede model for, hvordan domsdatabasen teknisk bør konstrueres og spille sammen med retternes sagsbehandlingssystemer, og arbejdsgruppen har ved udformningen af sine anbefalinger taget udgangspunkt heri. 18

19 2.7 Den successive etablering af domsdatabasen Forudsætningen for etableringen af domsdatabasen er som nævnt indledningsvist den digitalisering af retternes sagsbehandlingssystemer, som er indledt med udbuddet af den civile del af Den Digitale Retsproces. Det følger heraf, at der udelukkende bliver tale om en fremadrettet offentliggørelse af domme i domsdatabasen fra det tidspunkt, hvor sagsbehandlingssystemerne sættes i drift. Digitaliseringsprojektet omfatter i første omgang alene civile sager, mens straffesager vil blive omfattet af projektet i en senere fase. Domsdatabasen vil derfor i begyndelsen kun indeholde domme i civile sager og først fra et senere tidspunkt domme i straffesager. Domstolsstyrelsen har oplyst, at man forventer, at den civile del af Den Digitale Retsproces vil være implementeret ved alle retter i slutningen af 2016 eller i begyndelsen af Implementering vil ske således, at man indleder ved Vestre Landsret og en byret i Efter implementeringen ved de første retter, vil implementeringen foregå successivt frem til slutningen af 2016 eller begyndelsen af Det er endnu uafklaret, hvornår udviklingen af det digitale sagsbehandlingssystem for straffesager kan påbegyndes. Civile sager, som er anlagt på det tidspunkt, hvor det digitale sagsbehandlingssystem implementeres, vil ikke blive overflyttet til det nye digitale system, men vil fortsat skulle behandles i det nuværende sagsbehandlingssystem. Dog vil sager, som ankes, sandsynligvis blive behandlet i det nye system, hvis systemet er implementeret ved den pågældende landsret. Der vil derfor gå nogen tid, inden et større antal civile sager er afgjort ved retterne i det digitale sagsbehandlingssystem, og dermed vil der også gå nogen tid, inden domsdatabasen har oparbejdet et vist volumen af civile domme. Der vil gå adskillige år, før domsdatabasen vil indeholde domme i straffesager. Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at domsdatabasen, når den åbner, har et vist volumen af civile sager. Det er dog samtidig arbejdsgruppens opfattelse, at offentligheden bør have den længe efterspurgte adgang til retternes domme hurtigst muligt efter, at dette teknisk kan lade sig gøre. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at civile domme, som afsiges, mens det digitale sagsbehandlingssystem testes, gøres parat til offentliggørelse i domsdatabasen, herunder som led i det pilotprojekt, som ubetinget bør gennemføres, inden der åbnes for almindelig offentlig adgang til domsdatabasen. Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes, at det undersøges, om det er teknisk muligt og ressourcemæs- 19

20 sigt forsvarligt at overføre de domme, som allerede er offentliggjort på retternes egne hjemmesider, eventuelt begrænset til en vis forudgående periode, til domsdatabasen, således at der er en vis beholdning af domme, når domsdatabasen åbner. Desuden bør domsdatabasen efter arbejdsgruppens opfattelse stilles til rådighed for offentligheden, inden sagsbehandlingssystemet er implementeret ved alle retter. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der dermed opstår en skævhed i den forstand, at der i en periode ikke offentliggøres domme fra alle retter, men finder, at hensynet til at offentligheden hurtigere får adgang til domme må veje tungere. Som minimum bør det dog være sådan, at begge landsretter, Højesteret og så vidt muligt også Søog Handelsretten har fået implementeret sagsbehandlingssystemet, således at domme fra alle de overordnede retter eller i hvert fald de to landsretter og Højesteret er en del af domsdatabasen, når den åbner for offentligheden. Den ubalance, der vil være, hvis domsdatabasen åbner med indhold af domme fra Vestre Landsret (som er pilotembede, og hvis domme derfor vil være klar til offentliggørelse meget tidligt), medens domme fra Østre landsret og/eller Højesteret mangler, forekommer således for stor. Det må således være en naturlig forventning hos offentligheden, at domme fra i hvert fald Højesteret og begge landsretter er tilgængelige, når domsdatabasen åbner. Sø- og Handelsrettens karakter af specialdomstol gør, at det lidt bedre vil kunne accepteres, at dommene herfra ikke er med fra begyndelsen, også fordi dommene allerede i dag offentliggøres i Sø- og Handelsrettens egen database, hvor rettens professionelle brugere er vant til at finde dem. Hensynet til, at domme fra de overordnede retter skal være tilgængelige, når domsdatabasen åbnes for offentligheden, taler for, at implementeringen af sagsbehandlingssystemet om muligt tilrettelægges sådan, at disse retter kommer relativt hurtigt på. Selvom både Højesteret og Sø- og Handelsretten allerede i dag offentliggør domme i egne databaser, bør disse retters domme publiceres i domsdatabasen fra begyndelsen. På grund af den usikre tidshorisont for implementering af Den Digitale Retsproces - Straffe anbefaler arbejdsgruppen endvidere, som en midlertidig løsning indtil implementering finder sted, at det gøres muligt at offentliggøre visse straffedomme i domsdatabasen. Anbefalingen angår de domme i straffesager, som retterne i dag udvælger med henblik på offentliggørelse på deres hjemmesider sammen med et domsresumé eller en pressemeddelelse. Disse afgørelser er beskrevet nærmere i afsnit 6.2. Det anbefales således, at det allerede ved åbningen af domsdatabasen for offentligheden gøres teknisk muligt at overføre udvalgte straffedomme med tilhørende domsresuméer eller pres- 20

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven. Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s. 2

Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven. Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Domstolsstyrelsen Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven Administrationskontoret St. Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr.

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Katrine V Trebbien Dir.tlf. + 45 99684243 Mail kat@domstolsstyrelsen.dk 2014-4302-0004-1 2. maj 2014 Domstolsstyrelsens årsberetning 2013 persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 19. december 2006 1. Nye e-mailadresser 2. Nye regler på det familieretlige område 3. Nye regler om fri proces 4. Ændring i reglerne om retslister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Domstolsstyrelsens Årsberetning

Domstolsstyrelsens Årsberetning Side 1 af 5 Domstolsstyrelsens Årsberetning 2001 OM PERSONDATALOVEN Indhold: Domstolstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Anmeldelse af domstolenes persondatabehandling s. 2 Konkrete sager vedrørende persondataloven

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere