Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015"

Transkript

1 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April

2 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Arbejdsgruppens tilgang og forståelse af opgaven Tidligere overvejelser om etablering af en domsdatabase Succeskriterier Organisatoriske spørgsmål Andre spørgsmål IT-tekniske forudsætninger Den successive etablering af domsdatabasen Arbejdsgruppens undersøgelser og indhentelse af oplysninger Målgrupper og opfyldelse af deres behov Målgrupper og særlige behov hos visse brugergrupper Den brede offentlighed Pressen og Folketinget De professionelle brugere (advokater, revisorer, brancheorganisationer mv.) De kommercielle leverandører af juridisk information Forskerne Andre offentlige myndigheder Opfyldelse af målgruppernes behov Overordnet prioritering Persondataretlige krav til en domsdatabase og håndtering af anonymisering Persondatalovens krav til retsinformationssystemer Sagstyper og oplysninger, der skal anonymiseres Forholdet til retsplejelovens regler om aktindsigt i retternes afgørelser samt offentlighedsloven Ikke retskrav på domme i domsdatabasen

3 4.3.2 Ikke parallelitet mellem adgang til aktindsigt, og hvad der offentliggøres Andre retlige krav til en domsdatabase Internationale krav og standarder Digitaliseringsstyrelsens krav Udbud Statsstøtte Betaling Hvilke afgørelser skal domsdatabasen indeholde Hvilke domme er omfattet af kommissoriet Retternes nuværende offentliggørelse af domme og andre afgørelser samt resuméer af/pressemeddelelser om afsagte domme Arbejdsgruppens overvejelser om domme afsagt af de overordnede retter og Sø- og Handelsretten Arbejdsgruppens overvejelser om domme afsagt af byretterne Prioritering Kendelser Offentliggørelse i tilfælde, hvor det udløsende kriterium er et domsresumé eller en pressemeddelelse Anonymisering og udtagelse af visse oplysninger Anonymiseringsniveau Placering af opgaven Digitalt anonymiseringsværktøj Manuel anonymisering Straks-anonymisering Domme der allerede er anonymiseret af retten Praktisk håndtering af anonymisering/undtagelse af oplysninger fra offentliggørelse Automatisk udtagning af visse sager Individuel vurdering i sager, som ikke definitorisk skal anonymiseres Undtagelse af oplysninger i domme eller hele domme fra offentliggørelse Metode

4 7.8 Særlig adgang for pressen Brugerflade og navigation Grundlæggende krav til en brugervenlig og aktuel og relevant domsdatabase Platform for domsdatabasen Prioritering af interessant stof Søgemetoder Emneregister og påføring af emne/emner Overskrifter Resumé Korrekt indhold Aktuel status og oplysning om endeligt udfald af sagen ved eventuel appel Kontrol Rettelse af fejl Arkivering af uaktuelle domme Udbygning og forbedring af domsdatabasen Sikring af opfyldelse af brugerønsker og af funktionsdygtighed før lancering Forslag til arbejdsgange Det praktiske forløb Redaktion Økonomi Tidligere beregninger Arbejdsgruppens skøn over udgifter til etablering og drift af domsdatabasen Tidsforbrug ved anonymisering mv Bemanding af behandlingsenheden Indfasning af domsdatabasen Hvilke domme Domstolsstyrelsens beregninger Arbejdsgruppens anbefaling Behov for lovgivning og udkast hertil Indledning Er der behov for en særskilt hjemmel til etablering og drift af domsdatabasen?

5 11.3 Forholdet til offentlighedslovens regler om aktindsigt Forholdet til forvaltningsloven Behov for ændringer i retsafgiftsloven Lovudkast med bemærkninger Arbejdsgruppens lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

6 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger Domstolsstyrelsens bestyrelse traf den 26. februar 2014 en beslutning om oprettelse af en domsdatabase. Domstolsstyrelsen nedsatte i forlængelse af bestyrelsens beslutning en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde en redegørelse med forslag til det nærmere indhold af domsdatabasen. I arbejdsgruppens kommissorium af 7. oktober 2014 er anført følgende: Kommissorium for arbejdsgruppe om domsdatabase Domstolsstyrelsen har besluttet at etablere en offentligt tilgængelig domsdatabase. Databasen skal indeholde domme i civile sager og straffesager fra byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten og Højesteret. I den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til det nærmere indhold af en offentligt tilgængelig domsdatabase. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til: a) hvilke domme i civile sager og straffesager databasen skal indeholde b) emneinddeling af databasen c) retningslinjer for a. rubricering af domme i databasen b. udarbejdelse af overskrift til de enkelte domme c. anonymisering af domme i databasen d) hvilke andre krav der bør stilles for at sikre en brugervenlig og velfungerende domsdatabase, herunder hvordan databasen holdes opdateret og overskuelig. Arbejdsgruppen skal endvidere komme med forslag til hensigtsmæssige arbejdsgange i forbindelse med indlæggelse af domme i en domsdatabase fra dommen er skrevet over anonymisering til fremsendelse eller indlæggelse i en domsdatabase. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sine overvejelser lægge til grund, at hovedparten af alle domme i civile sager og straffesager skal offentliggøres i databasen, og at anonymiseringsopgaven skal varetages af andre end den ret, der har afsagt dommen. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje i hvilket omfang og på hvilken måde det vil være hensigtsmæssigt at udfærdige resuméer af domme i databasen. I den forbindelse skal arbejdsgruppen overveje hvem, der smidigst kan forfatte resumeet. Det er vigtigt, at arbejdsgruppen ligeledes inddrager e-justice i sine overvejelser og sikrer, at der kan ske udveksling af data med andre EU landes domsdatabaser (ECLI). 6

7 I det omfang arbejdsgruppens forslag kræver lovændringer, skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til relevante lovændringer. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sit arbejde tilvejebringe et skøn over de forventede udgifter til etablering og drift af en domsdatabase, herunder udgifter til løn m.v. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sit arbejde sikre koordination med Domstolsstyrelsens projekt Den digitale retsproces, herunder tilvejebringe en beskrivelse af de tekniske grænseflader til det kommende digitale civile sagsbehandlingssystem. Det er desuden en forudsætning, at der etableres en domsdatabase, der giver mulighed for, at f.eks. forlag og andre professionelle aktører kan foretage udtræk af databasen med henblik på forædling i tidsskrifter og lignende. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med sit arbejde tage udgangspunkt i de tidligere overvejelser, der har været foretaget af henholdsvis en projektgruppe i 2004 og en arbejdsgruppe i Der nedsættes samtidig en referencegruppe bestående af repræsentanter for de professionelle brugere, der løbende vil blive holdt orienteret om arbejdsgruppens arbejde, og som vil kunne komme med input til arbejdsgruppen. Tidsplan Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde med en redegørelse til Domstolsstyrelsen inden udgangen af marts Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen sammensættes på følgende måde Formand, landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret Projektleder på videndelingsprojektet Helle Bertung, Domstolsstyrelsen 1-2 medlemmer udpeget efter indstilling fra byretspræsidenterne 1 medlem udpeget efter indstilling fra landsretterne 1 medlem udpeget efter indstilling fra Sø- og Handelsretten 1 medlem udpeget efter indstilling fra Højesteret 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Dommerforeningen 2 medlemmer udpeget af Domstolsstyrelsen Domstolsstyrelsen yder sekretariatsbistand til arbejdsgruppen. Referencegruppe vedrørende etablering af en domsdatabase Domstolsstyrelsen har besluttet at etablere en offentlig tilgængelig domsdatabase. I den forbindelse har styrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal komme med forslag til det nærmere indhold af en domsdatabase. Arbejdsgruppens kommissorium er vedlagt. 7

8 Med henblik på løbende at sikre koordination med brugernes behov og input fra domstolenes professionelle brugere etableres en referencegruppe bestående af repræsentanter for Advokatsamfundet Danske Advokater Rigsadvokaten Danske Mediers Forum Dansk Journalistforbund Universiteterne Folketinget Karnov Group Forlæggerforeningen Domstolsstyrelsen forventer at indkalde referencegruppen til 2-3 møder i løbet af arbejdsgruppens arbejde. Der er bevilget cirka 15 mio. kr. til udvikling af domsdatabasen og til driften heraf i de første fire år ( ). En domsdatabase har længe været efterspurgt, og Domstolsstyrelsen har gennem mange år arbejdet for at etablere en domsdatabase og har udfoldet store bestræbelser i den retning. De tekniske begrænsninger i retternes nuværende sagsbehandlingssystemer har imidlertid udgjort en væsentlig barriere for realiseringen af en domsdatabase. Bestyrelsens beslutning skal ses i lyset af, at udviklingen af nye digitale sagsbehandlingssystemer til retterne Den Digitale Retsproces vil gøre det mere enkelt og effektivt at overføre en færdig dom fra sagsbehandlingssystemet til en domsdatabase. Der har været afholdt seks møder i arbejdsgruppen. Der har været afholdt to møder og en workshop i referencegruppen. Samspillet mellem arbejdsgruppen og referencegruppen har været sådan, at referencegruppen er blevet bedt om at forholde sig til spørgsmål af væsentlig interesse for brugerne, så som konkrete afgørelsestyper, emneinddeling, søgemuligheder mv., hvorefter arbejdsgruppen har drøftet og forholdt sig til referencegruppens ønsker og bemærkninger. Tre af arbejdsgruppens medlemmer, herunder formanden, har tillige været medlemmer af referencegruppen. Referencegruppen har desuden haft mulighed for at komme med ønsker til domsdatabasen af it-teknisk karakter. 8

9 Arbejdsgruppen har været sammensat af følgende medlemmer: Landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret (formand) Projektleder Helle Bertung, Domstolsstyrelsen Teknisk it-projektleder Svend Erik Bruhn, Domstolsstyrelsen Chefkonsulent Niels Juhl, Domstolsstyrelsen Dommer Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup Dommer Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense Retspræsident Henrik Engell Rhod, Retten på Bornholm Administrationschef Lisa Rising, Højesteret Retspræsident Henrik Rothe, Sø- og Handelsretten Landsdommer Nikolaj Aarø-Hansen, Vestre Landsret Referencegruppen har været sammensat af følgende medlemmer, idet bemærkes, at referencegruppen i forhold til kommissoriets beskrivelse af sammensætningen er blevet udvidet: Udviklingsdirektør Merethe Eckhardt, Domstolsstyrelsen (formand) Projektleder Helle Bertung, Domstolsstyrelsen Advokat Jette Kayerød Christensen, Dansk Journalistforbund Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet Videnschef Birgit Foltmar Gammelgaard, Rigsadvokaten Professor Michael Gøtze, Københavns Universitet Head of content Anne Nørvang Hansen, Karnov Group Denmark A/S Landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret Chefkonsulent Anne Evendorf Høy, Domstolsstyrelsen Advokat Jens-Christian Jensen, Foxylex Generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR Danske Revisorer Chefkonsulent Niels Juhl, Domstolsstyrelsen Direktør for informationsløsninger Søren Mariegaard, J.H. Schultz Information A/S Adm. direktør Paul Mollerup, Danske Advokater 9

10 Seniorkonsulent Christina Mary Moshøj, Danske Medier Kontorchef Søren Broberg Nielsen, Retsinformation Direktør Jens Laurbjerg Nielsen, Germini Fuldmægtig Christina Ringvard, Folketingets Administration Direktør for DJØF Forlag Anette Wad, Forlæggerforeningen Arbejdsgruppens forslag til en domsdatabase er beskrevet nærmere i denne rapport. De væsentligste forslag kan sammenfattes således: Domsdatabasen skal indeholde alle domme afsagt af landsretterne og Højesteret i civile sager og i straffesager med de indankede domme. Endvidere skal domsdatabasen indeholde alle domme fra Sø- og Handelsretten. Hvis det er økonomisk muligt, skal domsdatabasen på sigt indeholde alle byretsdomme. Da dette efter de foreløbige beregninger, som Domstolsstyrelsen har udført for arbejdsgruppen, ikke er muligt inden for de givne økonomiske rammer, har arbejdsgruppen prioriteret, hvilke typer af byretsdomme (sagskategorier), som bør medtages i en første version af domsdatabasen. I lyset af de foretagne beregninger og henset til forudsætningen i kommissoriet om, at hovedparten af byretsdommene skal offentliggøres i domsdatabasen, er det arbejdsgruppens anbefaling, at der sker offentliggørelse af alle domme fra de overordnede retter tillige med domme fra byretterne i følgende typer af civile sager: - almindelige civile sager 1, som kan ankes uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet - småsager, hvor der har medvirket lægdommere - småsager, hvor påstanden er en anerkendelsespåstand - sager om administrativt bestemt frihedsberøvelse - sager om dødsformodningsdom. 1 Sager behandlet efter retsplejelovens kapitel 33 10

11 Efter arbejdsgruppens opfattelse bør brugervenlighed og let tilgængelig information om sager af offentlig interesse i øvrigt overordnet set prioriteres forud for en offentliggørelse af alle eller et meget stort antal byretsdomme. Der bør på længere sigt skabes plads til, at visse kendelser kan medtages i domsdatabasen. Det må senere afklares, hvilke kendelser, der skal medtages. Dommene i domsdatabasen skal indeholde en kort overskrift, som i en del sager kan have ret standardpræget karakter, f.eks. Takstmæssig bøde samt ubetinget frakendelse af førerretten i sag om spirituskørsel. Der skal i domsdatabasen offentliggøres de domsresuméer, som Højesteret og Sø- og Handelsretten allerede udarbejder i dag til brug for offentliggørelse i deres egne afgørelsesdatabaser. Landsretterne og byretterne forudsættes at fortsætte med at udarbejde domsresuméer i de sager, som i særlig grad har offentlighedens interesse, svarende til den nuværende praksis. Disse resuméer skal offentliggøres i domsdatabasen og eventuelt fortsat også på retternes egne hjemmesider. Der skal ikke herudover udarbejdes resuméer. Arbejdsgruppen anbefaler henset til domstolenes rolle som tredje statsmagt, at domsdatabasen organisatorisk placeres i Domstolsstyrelsen, og ikke som tidligere foreslået af projektgruppen fra 2004 under Retsinformation. I overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra Datatilsynet anbefales det, at styrelsen bliver dataansvarlig i henhold til persondataloven. Der er ikke herved taget stilling til, om driften eventuelt skal udliciteres helt eller delvist eller til den fysiske placering af domsdatabasen. Driften af domsdatabasen vil være en administrativ opgave og ikke en judiciel. Dette bør ikke have den utilsigtede konsekvens, at der ved siden af den adgang, der allerede eksisterer efter retsplejeloven til hos retterne at få aktindsigt i domme, etableres en ekstra adgang til aktindsigt i domme i domsdatabasens rålager efter reglerne i offentlighedsloven. På samme måde bør det sikres, at andre forvaltningsmyndigheder med henvisning til forvaltningslovens 31 ved henvendelse til Domstolsstyrelsen ikke 11

12 kan opnå en videre adgang til indsigt i domme end den, der gælder efter retsplejeloven. Det bør således fortsat være sådan, at en person eller myndighed, der ønsker adgang til en konkret dom, som ikke er offentliggjort i domsdatabasen, eller som ønsker adgang til oplysninger, f.eks. om navne på parter og vidner, som ikke fremgår af den offentliggjorte dom, må søge aktindsigt i dommen efter retsplejelovens regler hos den ret, der har afsagt dommen. Dommene i domsdatabasen skal anonymiseres i det omfang, persondataloven foreskriver anonymisering. I tvivlstilfælde skal der ske anonymisering. Herudover skal navne på dommere i byretterne anonymiseres. Oplysninger, som ifølge retsplejelovens regler om aktindsigt er undtaget fra aktindsigt, skal, i det omfang anonymisering ikke kan varetage det hensyn, der begrunder undtagelsen fra aktindsigt, udelades i de domme, der offentliggøres i domsdatabasen (f.eks. oplysninger af betydning for statens sikkerhed eller forholdet til fremmede magter). I tvivlstilfælde skal oplysninger, som muligt er af denne karakter, undlades. Domsdatabasen skal have et simpelt og overordnet emneregister. Registeret skal være identisk med det, som anvendes i retternes nye digitale sagsbehandlingssystemer. Tanken er således, at de professionelle brugere (og parterne) skal kunne genkende og genanvende de ord, der anvendes ved indtastning, når sagen anlægges, som søgekriterier, når de søger i domsdatabasen. Herudover er arbejdsgangen også tænkt sådan, at emneord påføres af parterne straks ved anlægget af sagen, og at disse emneord (bortset fra korrektion af fejlrubriceringer/tilføjelse af emneord, hvor parterne har undladt dette) anvendes under hele sagsbehandlingen og ved offentliggørelsen i domsdatabasen. Forslag til emneregister er udarbejdet. Domsdatabasen skal have god søgefunktionalitet, som muliggør søgning på såvel fritekst som emneord og visse metadata (ret, instans, dato mv.). Domstolsstyrelsen har på grundlag af de forudsætninger og antagelser, som arbejdsgruppen foreløbigt har anlagt om tidsforbrug til anonymisering af domme, længde af domme mv., udarbejdet nogle meget overordnede og skønsmæssige beregninger om 12

13 udgifterne til domsdatabasen under en forudsætning om drift i Domstolsstyrelsens regi. Beregningerne er forbundet med meget betydelig usikkerhed, og vil skulle kvalificeres nærmere under projekteringen af domsdatabasen, og når den sættes i drift. Da digitaliseringen af straffesagsbehandlingssystemet ikke kan forventes at være så fremskredet, at straffedomme generelt vil kunne offentliggøres i domsdatabasen inden for den 4-årige periode fra , der for indeværende er meddelt bevilling til, har arbejdsgruppen forudsat, at der alt overvejende kun vil blive tale om offentliggørelse af civile domme i bevillingsperioden og har væsentligst koncentreret sig om at anslå udgifterne hertil. Der bør, når man har opnået praktisk erfaring med driften af domsdatabasen, foretages en fornyet vurdering af omkostningerne til offentliggørelse også af straffedomme, da de foretagne skøn og antagelser er højest usikre. Offentliggørelse af de domme, som arbejdsgruppen anbefaler offentliggøres, vil ifølge de foretagne beregninger være mulig inden for den eksisterende 4-årige bevilling. Dette skyldes imidlertid alene, at der inden for bevillingsperioden i praksis i al væsentlighed kun vil blive tale om offentliggørelse af civile domme. Medmindre man ved den nærmere projektering og den indledende drift af domsdatabasen med anonymisering og offentliggørelse af civile domme måtte erfare, at domsdatabasen kan etableres og drives langt billigere end her beregnet, vil udbygningen af domsdatabasen med straffedomme, efterhånden som det digitale straffesystem implementeres, forudsætte en større driftsbevilling end den, der pt. er meddelt. Hvis det ikke er muligt at opnå bevilling hertil, synes den eneste mulige løsning at være at reducere omfanget af offentliggjorte domme mest nærliggende sådan, at kun ankeafgørelser med underliggende byretsafgørelser offentliggøres. Derved må man opgive målsætningen om offentliggørelse af hovedparten af byretsdommene. Arbejdsgruppen har udarbejdet et lovudkast. 13

14 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 2.1 Arbejdsgruppens tilgang og forståelse af opgaven Rammerne for arbejdsgruppens arbejde er beskrevet i kommissoriet af 7. oktober Det fremgår heraf bl.a., at arbejdsgruppen skal sikre koordination med Domstolsstyrelsens projekt Den Digitale Retsproces, som er et it-udviklingsprojekt for digitale sagsbehandlingssystemer til retterne. I dette projekt er udbuddet vedrørende digitalisering af civile sager afsluttet og leverandøren valgt. Den endelige fastlæggelse af hvordan domsdatabasen nærmere skal udformes og fungere, beror bl.a. på de beslutninger, som træffes i forbindelse med udviklingsprojektet. Derudover vil der skulle foretages mere detaljerede it-, budget- og forretningsmæssige undersøgelser og overvejelser i forbindelse med et forventet udbud af domsdatabaseløsningen og eventuelt tillige driften. Arbejdsgruppen har haft et begrænset tidsrum til sin rådighed og har ikke haft adgang til egentlig sagkyndig bistand til brug for overvejelser af og stillingtagen til spørgsmål af teknisk og økonomisk karakter. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er som følge af disse forhold på en del punkter begrænset til forslag til overordnede rammer og angivelse af mulige tilgange. Arbejdsgruppen er i kommissoriet blevet bedt om at tilvejebringe et skøn over de forventede udgifter til etablering og drift af en domsdatabase. Af de årsager, som er nævnt ovenfor, har det alene været muligt at foretage nogle meget overordnede økonomiske skøn, som må kvalificeres yderligere i forbindelse med det videre arbejde. 2.2 Tidligere overvejelser om etablering af en domsdatabase Det fremgår af kommissoriet, at arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i de tidligere overvejelser, der har været foretaget af henholdsvis en projektgruppe i 2004 og en arbejdsgruppe i Såvel projektgruppen fra 2004 som arbejdsgruppen fra 2010 blev nedsat af Domstolsstyrelsen med henblik på at forberede etableringen af en domsdatabase, og begge grupper har været sammensat af domstolsjurister og medarbejdere fra Domstolsstyrelsen. 14

15 Overvejelserne og anbefalingerne fra projektgruppen fra 2004 er samlet i Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase fra januar Overvejelserne og anbefalingerne fra arbejdsgruppen fra 2010 er ikke beskrevet i et samlet skriftligt slutprodukt, men fremgår af en række notater, referater, afrapporteringer mv. I denne rapport refereres til projektgruppens og arbejdsgruppens overvejelser undervejs på relevante steder. 2.3 Succeskriterier Arbejdsgruppen fra 2010 definerede følgende succeskriterier for domsdatabasen: 1. At der nu bliver etableret en domsdatabase 2. Imødekommelse af en ekstern efterspørgsel på mere åbenhed ved domstolene 3. At domsdatabasen kan bruges af ikke-jurister 4. At der i databasen fra start findes domme, som opleves relevante 5. Nem søgning på fuldtekst og emneord 6. At etablering og drift af databasen kan ske uden forøget arbejdsbyrde for dommerne Arbejdsgruppen er enig i disse succeskriterier. Efter arbejdsgruppens opfattelse må det i første række anses for afgørende, at brugerne af domsdatabasen oplever, at det grundlæggende krav om en brugervenlig og hurtig adgang til de afgørelser, som særligt har offentlighedens interesse, og som er nødvendige for at få et dækkende billede af retspraksis på et givet område, opfyldes. Der bør desuden ske en så omfattende offentliggørelse, at brugerne oplever at have fuld indsigt i domstolenes arbejde. Domsdatabasen bør ikke påføre retterne merarbejde i et omfang, som indebærer en forsinkelse i den almindelige sagsbehandling og/eller en fordyrelse og besværliggørelse af at få en retssag behandlet ved domstolene. 15

16 2.4 Organisatoriske spørgsmål Arbejdsgruppen skal efter kommissoriet komme med forslag til hensigtsmæssige arbejdsgange og forslag til relevante lovændringer. Dette forudsætter, at arbejdsgruppen overvejer spørgsmålet om domsdatabasens organisatoriske placering. Det har tidligere været overvejet, om Retsinformation skulle drive domsdatabasen. Således var dette anbefalingen fra projektgruppen fra 2004, jf. Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase, side 59 f. Domstolenes rolle som den tredje statsmagt taler imidlertid efter arbejdsgruppens opfattelse for, at en domsdatabase ikke fremstår som en del af og integreret i Retsinformation, som i det væsentlige indeholder regler udstedt af den lovgivende og udøvende magt samt forvaltningsafgørelser. Selvom Retsinformation også indeholder afgørelser truffet af Folketingets Ombudsmand, er domme afsagt af domstolene så væsensforskellige fra det øvrige indhold i Retsinformation, at de bør offentliggøres i en særlig database, som kun vedrører domstolenes afgørelser. Den nære sammenhæng med den elektroniske sagsbehandling i øvrigt ved domstolene gør det i øvrigt også nærliggende, at det er Domstolsstyrelsen, som driver domsdatabasen og organisatorisk er ansvarlig for denne. Arbejdsgruppens anbefaler derfor, at domsdatabasen organisatorisk placeres i Domstolsstyrelsen. Der er ikke herved taget stilling til, hvor en eventuel behandlingsenhed fysisk skal placeres. Et væsentligt spørgsmål er i den forbindelse, om den praktiske drift af domsdatabasen skal varetages inden for organisationen Danmarks Domstole, eller om driften skal varetages af en kommerciel ekstern leverandør. Arbejdsgruppen bemærker i den forbindelse, at de potentielle leverandører muligt selv vil være leverandører af (forædlet) information om domme. Brug af en ekstern leverandør vil i så fald kunne give anledning til spørgsmål om, hvorvidt den pågældendes konkurrenter har adgang til råmaterialet på samme vilkår, og, hvis dette ikke er tilfældet, om der dermed er tale om statsstøtte, jf. nedenfor afsnit 5.4. Dette kan tale imod en udlicitering af driften. Ved udbud af en udliciteringsløsning bør man være opmærksom på at undgå en konkurrenceforvridning, ligesom risikoen for at blive afhængig af en bestemt leverandør vil skulle håndteres i forbindelse med udbuddet. Det bemærkes, at opgaven med at drive et retsinformationssystem som domsdatabasen må anses for en 16

17 administrativ og ikke en judiciel opgave. Dette ændrer ikke på, at opgaven bør placeres i Domstolsstyrelsen, som af hensyn til domstolenes rolle som tredje statsmagt er en uafhængig styrelse. Det er således arbejdsgruppens anbefaling, at domsdatabasen organisatorisk placeres i Domstolsstyrelsen, og arbejdsgruppens øvrige anbefalinger og lovudkast tager udgangspunkt i denne anbefaling. 2.5 Andre spørgsmål Arbejdsgruppen har fundet det naturligt at komme ind på enkelte yderligere spørgsmål, som ikke er nævnt i kommissoriet, om navnlig krav om udbud, krav fra Digitaliseringsstyrelsen, spørgsmålet om betaling for adgang til domsdatabasen samt statsstøtte, jf. nedenfor afsnit IT-tekniske forudsætninger Domstolsstyrelsens Center for it har overvejet, hvorledes domsdatabasen teknisk kan konstrueres og har foreslået en model, som grafisk kan illustreres således: 17

18 Modellen er et foreløbigt bud på, hvordan samspillet kan være mellem retternes sagsbehandlingssystemer og domsdatabasen, og hvordan brugernes adgang til data kan være. Den endelig fastlæggelse af domsdatabasemodellen vil først kunne ske efter grundigere tekniske og forretningsmæssige analyser. Som vist på illustrationen er det retternes forskellige juridiske fagsystemer med egne databaser (civil, straffe, foged og skifte), der tilsammen udgør retternes sagsbehandlingssystemer, som leverer data til domsdatabasen. Retternes produktion af afgørelser overføres dagligt til domsdatabasens rålager tillige med sagernes metadata. Domsdatabasen tænkes administreret af en behandlingsenhed, som kan tilgå rålageret og foretage anonymisering og anden bearbejdning af de domme, der skal offentliggøres. De offentliggjorte domme bliver digitalt tilgængelige for enhver i den offentlige domsdatabase via en portalløsning. Selve afgørelsen er hovedproduktet for domsdatabasen, men de metadata, som skabes på sagen fra den anlægges eller modtages, og til den afsluttes af retten, er afgørende for, at søgning, filtrering og analyse bliver mulig i domsdatabasen. Der vil som udgangspunkt ikke ske registrering af information i forbindelse med retternes sagsbehandling, som alene tjener domsdatabasens formål. En eventuel efterfølgende berigelse må derfor ske i domsdatabasens behandlingsenhed. Retterne og Domstolsstyrelsen kan tilgå sagsstatistik via et statistikmodul, som kan have sit datagrundlag enten i sagsbehandlingssystemerne eller i domsdatabasens rålager. Det vil være teknisk muligt at give eksterne brugere adgang til statistik via domsdatabasen, herunder tillige statistik om afgørelser, som ikke offentliggøres i domsdatabasen. Arbejdsgruppen kan tilslutte sig den foreslåede model for, hvordan domsdatabasen teknisk bør konstrueres og spille sammen med retternes sagsbehandlingssystemer, og arbejdsgruppen har ved udformningen af sine anbefalinger taget udgangspunkt heri. 18

19 2.7 Den successive etablering af domsdatabasen Forudsætningen for etableringen af domsdatabasen er som nævnt indledningsvist den digitalisering af retternes sagsbehandlingssystemer, som er indledt med udbuddet af den civile del af Den Digitale Retsproces. Det følger heraf, at der udelukkende bliver tale om en fremadrettet offentliggørelse af domme i domsdatabasen fra det tidspunkt, hvor sagsbehandlingssystemerne sættes i drift. Digitaliseringsprojektet omfatter i første omgang alene civile sager, mens straffesager vil blive omfattet af projektet i en senere fase. Domsdatabasen vil derfor i begyndelsen kun indeholde domme i civile sager og først fra et senere tidspunkt domme i straffesager. Domstolsstyrelsen har oplyst, at man forventer, at den civile del af Den Digitale Retsproces vil være implementeret ved alle retter i slutningen af 2016 eller i begyndelsen af Implementering vil ske således, at man indleder ved Vestre Landsret og en byret i Efter implementeringen ved de første retter, vil implementeringen foregå successivt frem til slutningen af 2016 eller begyndelsen af Det er endnu uafklaret, hvornår udviklingen af det digitale sagsbehandlingssystem for straffesager kan påbegyndes. Civile sager, som er anlagt på det tidspunkt, hvor det digitale sagsbehandlingssystem implementeres, vil ikke blive overflyttet til det nye digitale system, men vil fortsat skulle behandles i det nuværende sagsbehandlingssystem. Dog vil sager, som ankes, sandsynligvis blive behandlet i det nye system, hvis systemet er implementeret ved den pågældende landsret. Der vil derfor gå nogen tid, inden et større antal civile sager er afgjort ved retterne i det digitale sagsbehandlingssystem, og dermed vil der også gå nogen tid, inden domsdatabasen har oparbejdet et vist volumen af civile domme. Der vil gå adskillige år, før domsdatabasen vil indeholde domme i straffesager. Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at domsdatabasen, når den åbner, har et vist volumen af civile sager. Det er dog samtidig arbejdsgruppens opfattelse, at offentligheden bør have den længe efterspurgte adgang til retternes domme hurtigst muligt efter, at dette teknisk kan lade sig gøre. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at civile domme, som afsiges, mens det digitale sagsbehandlingssystem testes, gøres parat til offentliggørelse i domsdatabasen, herunder som led i det pilotprojekt, som ubetinget bør gennemføres, inden der åbnes for almindelig offentlig adgang til domsdatabasen. Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes, at det undersøges, om det er teknisk muligt og ressourcemæs- 19

20 sigt forsvarligt at overføre de domme, som allerede er offentliggjort på retternes egne hjemmesider, eventuelt begrænset til en vis forudgående periode, til domsdatabasen, således at der er en vis beholdning af domme, når domsdatabasen åbner. Desuden bør domsdatabasen efter arbejdsgruppens opfattelse stilles til rådighed for offentligheden, inden sagsbehandlingssystemet er implementeret ved alle retter. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der dermed opstår en skævhed i den forstand, at der i en periode ikke offentliggøres domme fra alle retter, men finder, at hensynet til at offentligheden hurtigere får adgang til domme må veje tungere. Som minimum bør det dog være sådan, at begge landsretter, Højesteret og så vidt muligt også Søog Handelsretten har fået implementeret sagsbehandlingssystemet, således at domme fra alle de overordnede retter eller i hvert fald de to landsretter og Højesteret er en del af domsdatabasen, når den åbner for offentligheden. Den ubalance, der vil være, hvis domsdatabasen åbner med indhold af domme fra Vestre Landsret (som er pilotembede, og hvis domme derfor vil være klar til offentliggørelse meget tidligt), medens domme fra Østre landsret og/eller Højesteret mangler, forekommer således for stor. Det må således være en naturlig forventning hos offentligheden, at domme fra i hvert fald Højesteret og begge landsretter er tilgængelige, når domsdatabasen åbner. Sø- og Handelsrettens karakter af specialdomstol gør, at det lidt bedre vil kunne accepteres, at dommene herfra ikke er med fra begyndelsen, også fordi dommene allerede i dag offentliggøres i Sø- og Handelsrettens egen database, hvor rettens professionelle brugere er vant til at finde dem. Hensynet til, at domme fra de overordnede retter skal være tilgængelige, når domsdatabasen åbnes for offentligheden, taler for, at implementeringen af sagsbehandlingssystemet om muligt tilrettelægges sådan, at disse retter kommer relativt hurtigt på. Selvom både Højesteret og Sø- og Handelsretten allerede i dag offentliggør domme i egne databaser, bør disse retters domme publiceres i domsdatabasen fra begyndelsen. På grund af den usikre tidshorisont for implementering af Den Digitale Retsproces - Straffe anbefaler arbejdsgruppen endvidere, som en midlertidig løsning indtil implementering finder sted, at det gøres muligt at offentliggøre visse straffedomme i domsdatabasen. Anbefalingen angår de domme i straffesager, som retterne i dag udvælger med henblik på offentliggørelse på deres hjemmesider sammen med et domsresumé eller en pressemeddelelse. Disse afgørelser er beskrevet nærmere i afsnit 6.2. Det anbefales således, at det allerede ved åbningen af domsdatabasen for offentligheden gøres teknisk muligt at overføre udvalgte straffedomme med tilhørende domsresuméer eller pres- 20

Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven. Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s. 2

Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven. Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Domstolsstyrelsen Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven Administrationskontoret St. Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Rapport. etablering af en offentlig domsdatabase

Rapport. etablering af en offentlig domsdatabase Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase Afgivet af en projektgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, januar 2004 1 RAPPORT OM ETABLERING AF EN OFFENTLIGT TILGÆNGELIG DOMSDATABASE...4 1.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ankestyrelsen Enheden for Antidiskrimination

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere