K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen."

Transkript

1 Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Aksel Christensen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 26. marts Han har siden den 25. februar 2004 været registreret i Revireg som tilknyttet revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisor Aksel Christensen, CVR-nr Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a) Revisorloven og god revisorskik er overtrådt, da det ikke fremgår tydeligt, ved revisionen af årsregnskabet 2010/11 for B ApS, at der er tilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætningen om fortsat drift. b) Mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner i 2 af de 3 gennemgåede revisionssager. c) Mangelfuld planlægning og udførelse ved review af årsrapporten for C I/S. Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisor Aksel Christensen til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 28. november 2012 erklæring om kvalitetskontrollen, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i 2 tilfælde konstateret, at der var foretaget mangelfuld planlægning og udførelsen af opgaven var utilstrækkeligt dokumenteret. Den mangelfulde planlægning omfatter blandt andet manglende beskrivelse af virksomheden og dennes omgivelser, samt manglende risikovurdering. På baggrund af drøftelser med revisionsfirmaet og gennemgangen af det generelle planlægningsnotat, er det vores opfattelse, at revisionsfirmaet generelt ikke foretager en dokumenteret fornøden og risikorettet planlægning. Ved gennemgangen af en konkret erklæringsopgave, som bestod i en udtaget konkurssag, har vi konstateret, at der ikke er foretaget dokumenteret planlægning og gennemgang af selskabets fortsatte drift. Revisor har korrekt i revisionspåtegningen beskrevet forholdet i en supplerende oplysning. Konklusion [ ] Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ved den udførte gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold kan det oplyses, at revisionsfirmaet generelt skal forbedre sammenhæng mellem planlægning, udførelse og dokumentation af det udførte arbejde. Det fremgår af kontrollantens erklæring, at der blev foretaget kontrol af i alt 4 sager, herunder: 1. B ApS, årsrapport 2010/11 (revision) 2. D ApS, årsrapport 2011 (revision) 3. C I/S, årsrapport 2011 (review) Ad B ApS (revision), konkurssag: Indklagede har den 28. november 2011 afgivet følgende revisionspåtegning på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni 2011: 2

3 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at en forudsætning for at selskabet kan fortsætte driften er, at selskabets finansieringskilder fortsat vil stille de til driften af selskabet nødvendige kreditfaciliteter til rådighed. Vi henviser til note 1 og ledelsesberetningen for en beskrivelse af den omtalte usikkerhed. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i årets løb ikke rettidigt har foretaget indberetning og afregning af moms til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde , at balancesummen udgjorde , og at egenkapitalen udgjorde kr. Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende: Ledelsen bedømmer, at forhandlingerne med selskabets finansieringskilder vil ende positivt samt at de igangsatte initiativer og rationaliseringer i selskabet vil give den nødvendige likviditet og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. Den forventede udvikling Selskabet har i foråret 2011 foretaget en opstramning af kalkulationsproceduren i forbindelse med tilbudsgivning. Ligeledes igangsættes større arbejder ikke uden tilstrækkelige a contobetalinger, så risikoen for tab minimeres. De igangsatte initiativer forventes at medføre et positivt resultat i 2011/12. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning vedr. væsentlig usikkerhed om fortsat drift og henvisning til ledelsens omtale deraf i no- 3

4 te samt beretning. Påtegningen er afgivet den 28. november 2011 og selskabet bliver erklæret konkurs i juni Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud for 2010/11 på t.kr. 805 før skat, og en negativ egenkapital på t.kr Samlede aktiver udgør t.kr Ledelsen redegør i årsregnskabet for, at selskabets fortsatte drift er betinget af at finansieringskilder kan tilvejebringe den fornødne likviditet. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Som følge af tilstrækkelig omtale i årsrapporten om usikkerhed om fortsat drift, kan vi tilslutte os den afgivne revisionspåtegning. Der er dog ingen dokumentation for de udførte overvejelser og handlinger vedrørende fortsat drift. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores overordnede vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Dog skal der foretages dokumentation for planlægning og udførelse af vurdering af fortsat drift. " Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave - fremgår blandt andet: Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning: Som udgangspunkt er dokumentationen for planlægningen tilstrækkelig, dog anbefales mere omfattende beskrivelser af de enkelte punkter. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven: Som udgangspunkt er der tilstrækkelig dokumentation for den udførte revisionsopgave, dog er der ikke umiddelbart foretaget dokumentation af udført kontrol af regnskabets overholdelse af ÅRL. Det anbefales at vise klare sammenhænge mellem handlinger og dokumentation. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven: 4

5 Der er i [det afsluttende] notat ikke omtalt overvejelser om selskabets fortsatte drift herunder, at forholdet er omtalt som supplerende oplysning. Derudover omtales manglende overholdelse af momslovgivningen heller ikke. Begge forhold er yderst relevante for påtegningen. Ellers er konklusionen tilstrækkeligt dokumenteret. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Der er foretaget en udokumenteret vurdering af selskabets fortsatte drift. Ud fra den foreliggende årsrapport er konklusionen herom korrekt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af konkursen/betalingsstandsningen: Jf. afsnit G er der korrekt afgivet supplerende oplysning omkring selskabets fortsatte drift. Overvejelser er dog ikke dokumenteret. " Selskabet blev erklæret konkurs den 25. juni Ad D ApS (revision) Indklagede har den 26. marts 2012 afgivet følgende revisionspåtegning på årsrapporten for D ApS for 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger afgivet den 26. marts Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: 5

6 Planlægningen af opgaven anses for utilstrækkelig, idet planlægningen ikke dokumenterer: Forståelse af virksomheden og dennes omgivelser Rikoovervejelser, herunder overvejelser om risiko for væsentlige fejl på regnskabsog revisionsmålsniveau Overvejelser om risiko for besvigelser Der er ikke fastsat væsentlighedsniveau for revisionen Som følge af disse mangler i dokumentationen af planlægningen, er det ikke muligt at påse sammenhæng mellem planlægningen og udførelsen af revisionen. Der foreligger områderevisionsplaner for de områder der bedømt ud fra årsregnskabet må anses for væsentlige og risikofyldte. De i områderevisionsplanerne fastlagte arbejdshandlinger er helt eller delvist ikke dokumenteret udført, herunder savnes stærke revisionsbeviser i form af eksterne bekræftelser på væsentlige og risikofyldte områder - bl.a. debitorer. Gennemgående anses revisionen ikke for tilstrækkeligt dokumenteret. Ved drøftelse med den ansvarlige revisor oplyses dog en række hensigtsmæssige handlinger og overvejelser mv., der angiveligt skulle være udført, men blot ikke dokumenteret udført. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Ud fra yderligere oplysninger fra drøftelser med den ansvarlige revisor, er det vores opfattelse at den afgivne erklæring er korrekt. Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave - fremgår blandt andet: Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning: Planlægningen indeholder ikke tilstrækkelig dokumentation for forståelse af virksomheden og dens omgivelser, ligesom der ikke er dokumenteret risikoovervejelser og fastsættelse af væsentlighedsniveau. Revisionsopgavens dokumentation for planlægningen indeholder således betydelige mangler. Både sammenholdt med revisionsstandarderne og hvad der må anses for relevant for erklæringsopgaven. Kontrollanten konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven: Den foreliggende dokumentation for udførelsen af revisionsopgaven anses for at indeholde betydelig mangler. 6

7 Ad C I/S (review) Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven: Revisionsopgavens dokumentation for konklusionen på revisionsopgaven anses for at indeholde betydelige mangler. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Ved gennemgangen af revisors dokumentation for vurdering af going concern er der fundet betydelige mangler. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Der er ikke udarbejdet dokumentation for overvejelser omkring regnskabsmæssige skøn i virksomheden. Det er vanskeligt ud fra arbejdspapirer mv. at vurdere omfanget af udøvede regnskabsmæssige skøn i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der kan dog være væsentlige skøn i relation til værdiansættelsen af debitorer, hvilket revisor ikke har dokumenteret stillingtagen til. " Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører årsregnskab for 2011 for en regnskabsklasse A-virksomhed, hvor der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er ikke udarbejdet et planlægningsmemo for opgaven, hvorved planlægningen af opgaven må anses for utilstrækkelig. Herudover savnes der gennemgående kommentarer om det udførte arbejde, der således ikke anses for tilstrækkeligt dokumenteret. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen og forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret reviewopgave Ansvarlig revisor på reviewopgaven: Aksel Christensen, fremgår blandt andet: 7

8 Kontrollantens konklusion på gennemgangen af reviewopgavens dokumentation for planlægning og udførelse af gennemgangsopgaven: Der er ikke udarbejdet planlægningsmemo herunder kendskab til virksomheden. Herudover savnes kommentarer til de enkelte regnskabsposter om det udførte arbejde. Der således mangler i dokumentationen for planlægningen og det udførte arbejde. " Ved brev af 5. april 2013 foretog Revisortilsynet høring af indklagede over blandt andet de af nærværende klage omhandlede forhold. Af indklagedes høringssvar af 9. maj 2013 fremgår blandt andet: I 2 af ovennævnte enkeltsager har kontrollanten nævnt mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner. Kontrollantens opfattelse af den manglende planlægning skyldes, at kvalitetsstyringssystemet anser checkskemaerne Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og Dokumentation af risikovurdering som frivillige for lille kunde (Bilag 1) hvilket kontrollanten ikke gør. Kontrollanten stiller således større krav end kvalitetsstyringssystemet. I planlægningsnotatet er oplyst, branche, antal ansatte og en vurdering af intern kontrol, hvilket giver grundlag for valg af revisionsstrategi. Kundestørrelsen (Lille kunde) gør, at tilrettede standardrevisionsplaner anvendes. B ApS På planlægningstidspunktet er der taget udgangspunkt i årsrapporten for 2009/10 (Selskabets 1. regnskabsår), som viser et resultat på kr før skat og en egenkapital på kr På grundlag heraf og med kendskab til bogføringen i 2010/11 er checkskema for professionel risiko (Bilag 2) besvaret med ja - med den kommentar, at der er usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. På grundlag af drøftelser med ledelsen udarbejder ledelsen følgende afsnit i ledelsesberetningen: Selskabet har i foråret 2011 foretaget en opstramning af kalkulationsproceduren i forbindelse med tilbudsgivning. Ligeledes igangsættes større arbejder ikke uden tilstrækkelige a contobetalinger, så risikoen for tab minimeres. De igangsatte initiativer forventes at medføre et positivt resultat i 2011/12. Yderligere indsættes i årsrapporten en note om usikkerhed om going concern med følgende tekst: Selskabet har i perioden haft et betydeligt underskud, hvorved der er opstået behov for tilførsel af yderligere kapital. Der henvises til omtalen heraf i ledelsesberetningen. 8

9 Der er ved gennemgangen med ledelsen og vurderingen af ovenstående bemærkninger henset til IAS Særlige overvejelser vedrørende mindre virksomheder. Selskabet havde ikke udarbejdet budget, ligesom der ikke var særlige aftaler med finansieringsinstitutter mv. På den baggrund blev min konklusion, at anvendelse af forudsætningen om fortsat drift var passende, men der er en væsentlig usikkerhed, hvilket også fremgår af min påtegning. D ApS Med hensyn til kontrollantens bemærkninger om planlægning og risikovurdering henvises til ovenstående vedrørende spørgsmålet. Med hensyn til dokumentation af revisionshandlinger for nettoomsætning, vareforbrug, debitorer, likvider og bankgæld, er revisionen af likvider og bankgæld fuldt ud dokumenteret i form af årsopgørelser mv. fra de pågældende pengeinstitutter, revisionen af debitorer er delvist dokumenteret i form af debitorliste med bemærkninger om de enkelte debitorers værdiansættelse. Kreditorerne svarer til køb december. Den væsentligste kreditor fakturerer én gang om måneden, hvorfor mellemværendet altid består af foregående måneds faktura. Kontrollantens bemærkninger om problemer med going concern er jeg grundlæggende uenig i. Der er efter min opfattelse intet problem med, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Kontrollanten oplyser, at oplysninger om associeret virksomhed ikke er opfyldt. Den manglende oplysning skyldes, at kapitalandelene ikke er væsentlige for D ApS. Der er ingen samhandel eller lignende med det pågældende selskab. Besiddelsen af kapitalandelene er strategisk begrundet. I årsrapporten indgår grunde og bygninger under aktiver med kr og gæld til realkreditinstitutter med kr Ifølge årsregnskabsloven skal pantsætninger oplyses. Idet gælden er betegnet som realkreditgæld, er det min opfattelse, at de krævede oplysninger er givet. Forespurgt andre godkendte revisorer, er det mit indtryk, at gældens opførelse som prioritetsgæld er tilstrækkelig. C I/S Kvalitetskontrollanten oplyser, at der ikke er udarbejdet planlægningsmemo, herunder kendskab til virksomheden. Checkskemaerne Kendskab til virksomheden og Planlægningsmemo er frivillige dokumenter ifølge revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvorfor de ikke er udarbejdet. Reviewet er foretaget med udgangspunkt i detailarbejdsplan (RS2400), hvilket skulle være i overensstemmelse med de krav der stilles til et review. 9

10 Revisortilsynet traf herefter den 14. oktober 2014 afgørelse om indbringelse af indklagede for nævnet som anført i klagen. Revisortilsynet meddelte samtidig indklagede en påtale vedrørende samme forhold. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt a) anført, at indklagede ikke i sin vurdering af fortsat drift i årsrapporten 2010/11 for B ApS har dokumenteret yderligere revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med virksomhedens fortsatte drift. Det er ikke tilstrækkeligt at bero på de drøftelser, der har været med ledelsen, de skal ligeledes affattes i arbejdspapirerne, så grundlaget for revisors erklæring er dokumenteret. Det er Revisortilsynets vurdering, at indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik ved ikke på tilstrækkelig vis at dokumentere forudsætningen for going concern. Revisortilsynet anfægter ikke revisionspåtegningen og den supplerende oplysning, men alene det fakta, at revisors overvejelser og vurdering i relation til going concern ikke er tilstrækkelig dokumenteret i revisionen. De oplysninger, indklagede oplyser i høringssvar og replik, kunne med fordel være affattet i et notat i forbindelse med revisionen. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt b) anført, at i de to nævnte enkeltsager - B ApS og D ApS - har indklagede ikke foretaget tilstrækkelig dokumenteret planlægning, udførelse af revisionshandlinger og konklusioner i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har indklagede ikke tilstrækkeligt sikret sig, at der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusioner. Uanset at det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal en revisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisortilsynet finder på baggrund af de af kvalitetskontrollanten konstaterede fejl og mangler i de gennemgåede enkeltsager, at indklagede ikke har overholdt revisorlovgivningen og god revisorskik i forbindelse med planlægning, udførelse og konklusion ved opgaverne. Indklagede har oplyst, at han selv udfører revisionen, og derfor ikke finder behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. I henhold til ISA 230, afsnit 8, skal en revisor udarbejde revisionsdokumentationen således, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående kendskab til revisionen, kan forstå det. Det er derfor essentielt, at revisor sikrer, at der er tilstrækkelig dokumentation, uanset om revisor selv udfører revisionen eller ej. Selv om en årsrapport er aflagt med fortsat drift for øje, og der ikke umiddelbart er indikationer på going concern, skal revisor, når revisor udfører risikovurderingshandlinger som krævet i ISA 315, overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl ved virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor bør derfor i planlægningen, uanset om der er indikationer eller ej, tage stilling til going concern. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt c) anført, at indklagede for så vidt angår review af årsrapporten 2011 for C I/S ikke tilstrækkeligt har dokumenteret planlægningen og udførelsen af reviewet i henhold til revisorlovgivningen og gældende standard omkring review. 10

11 Uanset om checkskemaerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er frivillige eller ej, ændrer det ikke på de krav, der stilles i henhold til ISRE 2400, som kræver, at man opnår kendskab til virksomheden og planlægger reviewet og sikrer, at disse handlinger er dokumenteret i overensstemmelse med revisorlovens 23. Det er således Revisortilsynets vurdering, at indklagede har overtrådt revisorlovgivningen og god revisorskik. Indklagede har vedrørende klagepunkt a) anført, at B ApS blev stiftet i 2009 og havde i selskabets første regnskabsår et overskud på kr og en egenkapital på kr I løbet af regnskabsåret 2010/11 var der opstået betydelige tab, og egenkapitalen var negativ. På grundlag af årsregnskabet afsluttet 30. juni 2011 var det indklagedes umiddelbare konklusion, at selskabet ikke ville være i stand til at fortsætte driften. Der var på tidspunktet for afgivelse af erklæringen den 28. november 2011 ikke udarbejdet budgetter eller andet til støtte for vurderingen af ledelsens forudsætning om selskabets evne til at fortsætte driften. Den daglige ledelse havde ikke angivet nogen periode for sin vurdering. Den 28. november 2011 var spørgsmålet derfor, om selskabet kunne fortsætte driften mindst til 30. juni Når det ikke fremgår tydeligt, at der er tilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætningen om fortsat drift, kan det begrundes med, at indklagedes umiddelbare konklusion var, at selskabet ikke ville være i stand til at fortsætte driften, og at der ikke var udarbejdet budgetter for regnskabsåret 2011/12, som kunne dokumentere forudsætningen. Det var derfor indklagedes opfattelse, at erklæringen skulle indeholde et forbehold om fortsat drift. På et regnskabsmøde med selskabets ledelse, blev ledelsens forventninger til fremtiden drøftet. Ledelsen redegjorde for de initiativer, der var sat i gang og henviste i den forbindelse til årsrapportens ledelsesberetning. I efteråret 2011 deltog indklagede i et informationsmøde afholdt af FSR. På mødet blev nye krav til erklæringer m.v. gennemgået. Indklagede bemærkede i den forbindelse daværende professor på CBS Lars Kiertzners omtale af forholdet Fortsat drift. Revisor skal være ret sikker på, at virksomheden ikke kan fortsætte driften, inden der tages et forbehold herfor. På grundlag af oplysningerne i ledelsesberetningen og usikkerheden om selskabets fortsatte drift, blev indklagedes umiddelbare konklusion om et forbehold for fortsat drift ændret til en supplerende oplysning om usikkerhed med henvisning til omtalen heraf i note 1 til årsregnskabet. Endelig skal indklagede henlede opmærksomheden på, at kontrollanten er enig i den måde forholdet er behandlet i årsregnskab og erklæring. Ligeledes er det indklagedes opfattelse, at løsningen med en note om usikkerhed og en supplerende oplysning i erklæringen er den mest anvendte løsning, med mindre selskabet er gået konkurs inden datoen for erklæringen. Indklagede har vedrørende klagepunkt b anført følgende: B ApS 11

12 I forbindelse med planlægningen af revisionen er der udarbejdet planlægningsmemo indeholdende checkskema for uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. På grundlag af besvarelsen af en række spørgsmål er den professionelle risiko vurderet. Kontrollanten bemærker, at planlægningen som udgangspunkt er tilstrækkelig, dog anbefales en mere omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Idet indklagede selv udfører revisionen, har indklagede ikke fundet behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Selskabets størrelse og kompleksitet taget i betragtning har indklagede fundet sin kortfattede beskrivelse tilstrækkelig. D ApS I forbindelse med planlægningen af revisionen er der udarbejdet planlægningsmemo indeholdende checkskema for uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. På grundlag af besvarelsen af en række spørgsmål er den professionelle risiko vurderet. Idet indklagede selv udfører revisionen, har indklagede ikke fundet behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Selskabets størrelse og kompleksitet taget i betragtning har indklagede fundet sin kortfattede beskrivelse tilstrækkelig. Risikovurdering og -overvejelser er foretaget på grundlag af besvarelsen af spørgsmålene i skema Professionel risiko. Idet risikoen er vurderet til Lav, er der ikke foretaget yderligere. I skema Professionel risiko er der taget stilling til eventuelle forhold til hvidvaskloven. Punktet er besvaret med ja, hvilket dokumenterer, at der er foretaget overvejelser i relation til besvigelser. I forbindelse med anvendelse af regnskabsprogrammet beregnes automatisk et væsentlighedsniveau. Idet indklagede selv udarbejder årsregnskabet, og at revisionen foretages samtidig, anvendes væsentlighedsniveauet alene på totalniveau (i forhold til det samlede regnskab). Med hensyn til dokumentation af revisionshandlinger for nettoomsætning, vareforbrug, debitorer, likvider og bankgæld er revisionen af likvider og bankgæld fuldt ud dokumenteret i form af årsopgørelser m.v. fra de pågældende pengeinstitutter, revisionen af debitorer er delvist dokumenteret i form af debitorliste med bemærkninger om enkelte debitorers værdiansættelse. Kreditorerne svarer til køb i december. Den væsentligste kreditor fakturerer én gang om måneden, hvorfor mellemværendet altid består af foregående måneds faktura. Kontrollantens bemærkninger om problemer med going concern er indklagede grundlæggende uenig i. Der er efter indklagedes opfattelse intet problem med, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Indklagede har vedrørende klagepunkt c anført, at checkskemaerne Kendskab til virksomheden og Planlægningsmemo er frivillige dokumenter ifølge revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvorfor de ikke er udarbejdet. Reviewet er foretaget med udgangspunkt i detailplan (RS 2400), hvilket skulle være i overensstemmelse med de krav, der stilles til et review. Indklagede har henvist til sine bemærkninger til Revisortilsynet i forbindelse med høringen. Ligeledes har indkla- 12

13 gede gjort opmærksom på, at der er udarbejdet checkskema uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Klagepunkt a) Det følger af revisorlovens 23, stk. 1, at revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring, og det følger af ISA 230, at revisionsdokumentationen skal udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger. På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at indklagedes revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med virksomhedens fortsatte drift ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. De af indklagede anførte overvejelser kan ikke føre til et andet resultat, da disse ikke fremgår af indklagedes arbejdspapirer. Indklagede har således overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og dermed god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klagepunkt b) Det følger af revisorlovens 23, stk. 1 og ISA 230, at revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring, og det følger af ISA 230, at revisionsdokumentationen skal udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger. Det følger endvidere af ISA 300, at revisor skal foretage planlægning for at sikre, at opgaven udføres effektivt, fastlægge den overordnede revisionsstrategi og udarbejde en revisionsplan for revisionen med henblik på at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at planlægningen af revisionen af årsrapporten for D ApS var mangelfuld, og at udførelse og konklusion af revisionsopgaven ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Det af indklagede anførte, herunder de indsendte bilag, kan ikke føre til andet resultat. Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer kan det imidlertid ikke lægges til grund, at dokumentationen for planlægning og udførelse af revisionsopgaven for B ApS har været utilstrækkelig - dog foreligger der ikke dokumentation for udført kontrol af regnskabets overholdelse af årsregnskabsloven. Med denne modifikation findes indklagede således skyldig i dette klagepunkt. Klagepunkt c) 13

14 Udgangspunktet for Revisornævnets behandling af en klage er, at den relevante årsrapport, eventuelt alene revisorerklæringen, er vedlagt sagen til nævnet. I denne sag er årsrapporten for 2011 for C I/S eller reviewerklæringen ikke vedlagt sagen. Når imidlertid henses til, at kvalitetskontrollanten efter det oplyste har set erklæringen, og at indklagede ikke har bestridt at have afgivet den erklæring, som klagen omfatter, finder nævnet, at klagen i det hele kan behandles på det foreliggende grundlag. Revisornævnet lægger kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer til grund. Revisornævnet finder det på den baggrund bevist, at der foreligger mangelfuld planlægning og udførelse af reviewet på årsrapporten for 2011 for C I/S. Herved har indklagede overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og dermed god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Det kan ikke føre til andet resultat, at indklagedes kvalitetsstyringssystem ikke kræver yderligere handlinger udført. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og 23, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor Aksel Christensen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 14

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt. Den 17. september 2014 blev der i sag nr. 151/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Steen Even Holdt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Kendelse: Den 14. maj 2013 blev i sag nr. 122/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor R. afsagt sålydende

Kendelse: Den 14. maj 2013 blev i sag nr. 122/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor R. afsagt sålydende Den 14. maj 2013 blev i sag nr. 122/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor R afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Stig Nielsen ApS, cvr.nr. 1273 8102 og statsautoriseret revisor Stig Nielsen afsagt sålydende kendelse

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod revisionsfirmaet R Wiborg Jensen og statsautoriseret revisor Richard Wiborg Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Niels Gregers Holm-Nielsen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Niels Gregers Holm-Nielsen. Den 14. september 2015 blev der i sag nr. 116/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Niels Gregers Holm-Nielsen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revision 1 ApS Statsautoriseret Revisionsselskab, CVR-nr. xxxx xxx1 og statsautoriseret revisor R.

Revisionsvirksomheden Revision 1 ApS Statsautoriseret Revisionsselskab, CVR-nr. xxxx xxx1 og statsautoriseret revisor R. Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 92/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revision 1 ApS Statsautoriseret Revisionsselskab, CVR-nr. xxxx xxx1 og statsautoriseret revisor R afsagt sålydende

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 6/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Thomas Rask afsagt sålydende

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 6/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Thomas Rask afsagt sålydende Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 6/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Thomas Rask afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har begrundet klagen over revisionsvirksomheden i følgende punkt:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har begrundet klagen over revisionsvirksomheden i følgende punkt: Den 12. februar 2015 blev der i sag nr. 29/2012 Revisortilsynet mod A A/S og Statsautoriseret revisor Kuno Hesel samt sag nr. 103/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Kuno Hesel afsagt sålydende

Læs mere

K e n d e l s e : Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011. Revisortilsynet. mod Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden D v/d CVR nr. xx xx xx xx og 2) Statsautoriseret revisor D afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 28.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. november 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Michael Bo Andersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. november 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Michael Bo Andersen. Den 14. september 2015 blev der i sag nr. 102/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Michael Bo Andersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. november 2014 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 81/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Poul Johansson afsagt sålydende

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 81/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Poul Johansson afsagt sålydende Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 81/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Poul Johansson afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 15. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech.

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 80/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Vagn Bech afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. september 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

kendelse: Den 29. april 2015 blev der i sag nr. 113/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende

kendelse: Den 29. april 2015 blev der i sag nr. 113/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende Den 29. april 2015 blev der i sag nr. 113/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 16. december 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere