K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen."

Transkript

1 Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Aksel Christensen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 26. marts Han har siden den 25. februar 2004 været registreret i Revireg som tilknyttet revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisor Aksel Christensen, CVR-nr Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a) Revisorloven og god revisorskik er overtrådt, da det ikke fremgår tydeligt, ved revisionen af årsregnskabet 2010/11 for B ApS, at der er tilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætningen om fortsat drift. b) Mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner i 2 af de 3 gennemgåede revisionssager. c) Mangelfuld planlægning og udførelse ved review af årsrapporten for C I/S. Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisor Aksel Christensen til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 28. november 2012 erklæring om kvalitetskontrollen, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i 2 tilfælde konstateret, at der var foretaget mangelfuld planlægning og udførelsen af opgaven var utilstrækkeligt dokumenteret. Den mangelfulde planlægning omfatter blandt andet manglende beskrivelse af virksomheden og dennes omgivelser, samt manglende risikovurdering. På baggrund af drøftelser med revisionsfirmaet og gennemgangen af det generelle planlægningsnotat, er det vores opfattelse, at revisionsfirmaet generelt ikke foretager en dokumenteret fornøden og risikorettet planlægning. Ved gennemgangen af en konkret erklæringsopgave, som bestod i en udtaget konkurssag, har vi konstateret, at der ikke er foretaget dokumenteret planlægning og gennemgang af selskabets fortsatte drift. Revisor har korrekt i revisionspåtegningen beskrevet forholdet i en supplerende oplysning. Konklusion [ ] Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ved den udførte gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold kan det oplyses, at revisionsfirmaet generelt skal forbedre sammenhæng mellem planlægning, udførelse og dokumentation af det udførte arbejde. Det fremgår af kontrollantens erklæring, at der blev foretaget kontrol af i alt 4 sager, herunder: 1. B ApS, årsrapport 2010/11 (revision) 2. D ApS, årsrapport 2011 (revision) 3. C I/S, årsrapport 2011 (review) Ad B ApS (revision), konkurssag: Indklagede har den 28. november 2011 afgivet følgende revisionspåtegning på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni 2011: 2

3 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at en forudsætning for at selskabet kan fortsætte driften er, at selskabets finansieringskilder fortsat vil stille de til driften af selskabet nødvendige kreditfaciliteter til rådighed. Vi henviser til note 1 og ledelsesberetningen for en beskrivelse af den omtalte usikkerhed. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i årets løb ikke rettidigt har foretaget indberetning og afregning af moms til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde , at balancesummen udgjorde , og at egenkapitalen udgjorde kr. Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende: Ledelsen bedømmer, at forhandlingerne med selskabets finansieringskilder vil ende positivt samt at de igangsatte initiativer og rationaliseringer i selskabet vil give den nødvendige likviditet og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. Den forventede udvikling Selskabet har i foråret 2011 foretaget en opstramning af kalkulationsproceduren i forbindelse med tilbudsgivning. Ligeledes igangsættes større arbejder ikke uden tilstrækkelige a contobetalinger, så risikoen for tab minimeres. De igangsatte initiativer forventes at medføre et positivt resultat i 2011/12. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning vedr. væsentlig usikkerhed om fortsat drift og henvisning til ledelsens omtale deraf i no- 3

4 te samt beretning. Påtegningen er afgivet den 28. november 2011 og selskabet bliver erklæret konkurs i juni Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud for 2010/11 på t.kr. 805 før skat, og en negativ egenkapital på t.kr Samlede aktiver udgør t.kr Ledelsen redegør i årsregnskabet for, at selskabets fortsatte drift er betinget af at finansieringskilder kan tilvejebringe den fornødne likviditet. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Som følge af tilstrækkelig omtale i årsrapporten om usikkerhed om fortsat drift, kan vi tilslutte os den afgivne revisionspåtegning. Der er dog ingen dokumentation for de udførte overvejelser og handlinger vedrørende fortsat drift. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores overordnede vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Dog skal der foretages dokumentation for planlægning og udførelse af vurdering af fortsat drift. " Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave - fremgår blandt andet: Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning: Som udgangspunkt er dokumentationen for planlægningen tilstrækkelig, dog anbefales mere omfattende beskrivelser af de enkelte punkter. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven: Som udgangspunkt er der tilstrækkelig dokumentation for den udførte revisionsopgave, dog er der ikke umiddelbart foretaget dokumentation af udført kontrol af regnskabets overholdelse af ÅRL. Det anbefales at vise klare sammenhænge mellem handlinger og dokumentation. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven: 4

5 Der er i [det afsluttende] notat ikke omtalt overvejelser om selskabets fortsatte drift herunder, at forholdet er omtalt som supplerende oplysning. Derudover omtales manglende overholdelse af momslovgivningen heller ikke. Begge forhold er yderst relevante for påtegningen. Ellers er konklusionen tilstrækkeligt dokumenteret. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Der er foretaget en udokumenteret vurdering af selskabets fortsatte drift. Ud fra den foreliggende årsrapport er konklusionen herom korrekt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af konkursen/betalingsstandsningen: Jf. afsnit G er der korrekt afgivet supplerende oplysning omkring selskabets fortsatte drift. Overvejelser er dog ikke dokumenteret. " Selskabet blev erklæret konkurs den 25. juni Ad D ApS (revision) Indklagede har den 26. marts 2012 afgivet følgende revisionspåtegning på årsrapporten for D ApS for 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger afgivet den 26. marts Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: 5

6 Planlægningen af opgaven anses for utilstrækkelig, idet planlægningen ikke dokumenterer: Forståelse af virksomheden og dennes omgivelser Rikoovervejelser, herunder overvejelser om risiko for væsentlige fejl på regnskabsog revisionsmålsniveau Overvejelser om risiko for besvigelser Der er ikke fastsat væsentlighedsniveau for revisionen Som følge af disse mangler i dokumentationen af planlægningen, er det ikke muligt at påse sammenhæng mellem planlægningen og udførelsen af revisionen. Der foreligger områderevisionsplaner for de områder der bedømt ud fra årsregnskabet må anses for væsentlige og risikofyldte. De i områderevisionsplanerne fastlagte arbejdshandlinger er helt eller delvist ikke dokumenteret udført, herunder savnes stærke revisionsbeviser i form af eksterne bekræftelser på væsentlige og risikofyldte områder - bl.a. debitorer. Gennemgående anses revisionen ikke for tilstrækkeligt dokumenteret. Ved drøftelse med den ansvarlige revisor oplyses dog en række hensigtsmæssige handlinger og overvejelser mv., der angiveligt skulle være udført, men blot ikke dokumenteret udført. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Ud fra yderligere oplysninger fra drøftelser med den ansvarlige revisor, er det vores opfattelse at den afgivne erklæring er korrekt. Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave - fremgår blandt andet: Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning: Planlægningen indeholder ikke tilstrækkelig dokumentation for forståelse af virksomheden og dens omgivelser, ligesom der ikke er dokumenteret risikoovervejelser og fastsættelse af væsentlighedsniveau. Revisionsopgavens dokumentation for planlægningen indeholder således betydelige mangler. Både sammenholdt med revisionsstandarderne og hvad der må anses for relevant for erklæringsopgaven. Kontrollanten konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven: Den foreliggende dokumentation for udførelsen af revisionsopgaven anses for at indeholde betydelig mangler. 6

7 Ad C I/S (review) Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven: Revisionsopgavens dokumentation for konklusionen på revisionsopgaven anses for at indeholde betydelige mangler. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Ved gennemgangen af revisors dokumentation for vurdering af going concern er der fundet betydelige mangler. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Der er ikke udarbejdet dokumentation for overvejelser omkring regnskabsmæssige skøn i virksomheden. Det er vanskeligt ud fra arbejdspapirer mv. at vurdere omfanget af udøvede regnskabsmæssige skøn i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der kan dog være væsentlige skøn i relation til værdiansættelsen af debitorer, hvilket revisor ikke har dokumenteret stillingtagen til. " Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører årsregnskab for 2011 for en regnskabsklasse A-virksomhed, hvor der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er ikke udarbejdet et planlægningsmemo for opgaven, hvorved planlægningen af opgaven må anses for utilstrækkelig. Herudover savnes der gennemgående kommentarer om det udførte arbejde, der således ikke anses for tilstrækkeligt dokumenteret. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen og forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret reviewopgave Ansvarlig revisor på reviewopgaven: Aksel Christensen, fremgår blandt andet: 7

8 Kontrollantens konklusion på gennemgangen af reviewopgavens dokumentation for planlægning og udførelse af gennemgangsopgaven: Der er ikke udarbejdet planlægningsmemo herunder kendskab til virksomheden. Herudover savnes kommentarer til de enkelte regnskabsposter om det udførte arbejde. Der således mangler i dokumentationen for planlægningen og det udførte arbejde. " Ved brev af 5. april 2013 foretog Revisortilsynet høring af indklagede over blandt andet de af nærværende klage omhandlede forhold. Af indklagedes høringssvar af 9. maj 2013 fremgår blandt andet: I 2 af ovennævnte enkeltsager har kontrollanten nævnt mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner. Kontrollantens opfattelse af den manglende planlægning skyldes, at kvalitetsstyringssystemet anser checkskemaerne Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og Dokumentation af risikovurdering som frivillige for lille kunde (Bilag 1) hvilket kontrollanten ikke gør. Kontrollanten stiller således større krav end kvalitetsstyringssystemet. I planlægningsnotatet er oplyst, branche, antal ansatte og en vurdering af intern kontrol, hvilket giver grundlag for valg af revisionsstrategi. Kundestørrelsen (Lille kunde) gør, at tilrettede standardrevisionsplaner anvendes. B ApS På planlægningstidspunktet er der taget udgangspunkt i årsrapporten for 2009/10 (Selskabets 1. regnskabsår), som viser et resultat på kr før skat og en egenkapital på kr På grundlag heraf og med kendskab til bogføringen i 2010/11 er checkskema for professionel risiko (Bilag 2) besvaret med ja - med den kommentar, at der er usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. På grundlag af drøftelser med ledelsen udarbejder ledelsen følgende afsnit i ledelsesberetningen: Selskabet har i foråret 2011 foretaget en opstramning af kalkulationsproceduren i forbindelse med tilbudsgivning. Ligeledes igangsættes større arbejder ikke uden tilstrækkelige a contobetalinger, så risikoen for tab minimeres. De igangsatte initiativer forventes at medføre et positivt resultat i 2011/12. Yderligere indsættes i årsrapporten en note om usikkerhed om going concern med følgende tekst: Selskabet har i perioden haft et betydeligt underskud, hvorved der er opstået behov for tilførsel af yderligere kapital. Der henvises til omtalen heraf i ledelsesberetningen. 8

9 Der er ved gennemgangen med ledelsen og vurderingen af ovenstående bemærkninger henset til IAS Særlige overvejelser vedrørende mindre virksomheder. Selskabet havde ikke udarbejdet budget, ligesom der ikke var særlige aftaler med finansieringsinstitutter mv. På den baggrund blev min konklusion, at anvendelse af forudsætningen om fortsat drift var passende, men der er en væsentlig usikkerhed, hvilket også fremgår af min påtegning. D ApS Med hensyn til kontrollantens bemærkninger om planlægning og risikovurdering henvises til ovenstående vedrørende spørgsmålet. Med hensyn til dokumentation af revisionshandlinger for nettoomsætning, vareforbrug, debitorer, likvider og bankgæld, er revisionen af likvider og bankgæld fuldt ud dokumenteret i form af årsopgørelser mv. fra de pågældende pengeinstitutter, revisionen af debitorer er delvist dokumenteret i form af debitorliste med bemærkninger om de enkelte debitorers værdiansættelse. Kreditorerne svarer til køb december. Den væsentligste kreditor fakturerer én gang om måneden, hvorfor mellemværendet altid består af foregående måneds faktura. Kontrollantens bemærkninger om problemer med going concern er jeg grundlæggende uenig i. Der er efter min opfattelse intet problem med, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Kontrollanten oplyser, at oplysninger om associeret virksomhed ikke er opfyldt. Den manglende oplysning skyldes, at kapitalandelene ikke er væsentlige for D ApS. Der er ingen samhandel eller lignende med det pågældende selskab. Besiddelsen af kapitalandelene er strategisk begrundet. I årsrapporten indgår grunde og bygninger under aktiver med kr og gæld til realkreditinstitutter med kr Ifølge årsregnskabsloven skal pantsætninger oplyses. Idet gælden er betegnet som realkreditgæld, er det min opfattelse, at de krævede oplysninger er givet. Forespurgt andre godkendte revisorer, er det mit indtryk, at gældens opførelse som prioritetsgæld er tilstrækkelig. C I/S Kvalitetskontrollanten oplyser, at der ikke er udarbejdet planlægningsmemo, herunder kendskab til virksomheden. Checkskemaerne Kendskab til virksomheden og Planlægningsmemo er frivillige dokumenter ifølge revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvorfor de ikke er udarbejdet. Reviewet er foretaget med udgangspunkt i detailarbejdsplan (RS2400), hvilket skulle være i overensstemmelse med de krav der stilles til et review. 9

10 Revisortilsynet traf herefter den 14. oktober 2014 afgørelse om indbringelse af indklagede for nævnet som anført i klagen. Revisortilsynet meddelte samtidig indklagede en påtale vedrørende samme forhold. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt a) anført, at indklagede ikke i sin vurdering af fortsat drift i årsrapporten 2010/11 for B ApS har dokumenteret yderligere revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med virksomhedens fortsatte drift. Det er ikke tilstrækkeligt at bero på de drøftelser, der har været med ledelsen, de skal ligeledes affattes i arbejdspapirerne, så grundlaget for revisors erklæring er dokumenteret. Det er Revisortilsynets vurdering, at indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik ved ikke på tilstrækkelig vis at dokumentere forudsætningen for going concern. Revisortilsynet anfægter ikke revisionspåtegningen og den supplerende oplysning, men alene det fakta, at revisors overvejelser og vurdering i relation til going concern ikke er tilstrækkelig dokumenteret i revisionen. De oplysninger, indklagede oplyser i høringssvar og replik, kunne med fordel være affattet i et notat i forbindelse med revisionen. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt b) anført, at i de to nævnte enkeltsager - B ApS og D ApS - har indklagede ikke foretaget tilstrækkelig dokumenteret planlægning, udførelse af revisionshandlinger og konklusioner i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har indklagede ikke tilstrækkeligt sikret sig, at der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusioner. Uanset at det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal en revisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisortilsynet finder på baggrund af de af kvalitetskontrollanten konstaterede fejl og mangler i de gennemgåede enkeltsager, at indklagede ikke har overholdt revisorlovgivningen og god revisorskik i forbindelse med planlægning, udførelse og konklusion ved opgaverne. Indklagede har oplyst, at han selv udfører revisionen, og derfor ikke finder behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. I henhold til ISA 230, afsnit 8, skal en revisor udarbejde revisionsdokumentationen således, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående kendskab til revisionen, kan forstå det. Det er derfor essentielt, at revisor sikrer, at der er tilstrækkelig dokumentation, uanset om revisor selv udfører revisionen eller ej. Selv om en årsrapport er aflagt med fortsat drift for øje, og der ikke umiddelbart er indikationer på going concern, skal revisor, når revisor udfører risikovurderingshandlinger som krævet i ISA 315, overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl ved virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor bør derfor i planlægningen, uanset om der er indikationer eller ej, tage stilling til going concern. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt c) anført, at indklagede for så vidt angår review af årsrapporten 2011 for C I/S ikke tilstrækkeligt har dokumenteret planlægningen og udførelsen af reviewet i henhold til revisorlovgivningen og gældende standard omkring review. 10

11 Uanset om checkskemaerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er frivillige eller ej, ændrer det ikke på de krav, der stilles i henhold til ISRE 2400, som kræver, at man opnår kendskab til virksomheden og planlægger reviewet og sikrer, at disse handlinger er dokumenteret i overensstemmelse med revisorlovens 23. Det er således Revisortilsynets vurdering, at indklagede har overtrådt revisorlovgivningen og god revisorskik. Indklagede har vedrørende klagepunkt a) anført, at B ApS blev stiftet i 2009 og havde i selskabets første regnskabsår et overskud på kr og en egenkapital på kr I løbet af regnskabsåret 2010/11 var der opstået betydelige tab, og egenkapitalen var negativ. På grundlag af årsregnskabet afsluttet 30. juni 2011 var det indklagedes umiddelbare konklusion, at selskabet ikke ville være i stand til at fortsætte driften. Der var på tidspunktet for afgivelse af erklæringen den 28. november 2011 ikke udarbejdet budgetter eller andet til støtte for vurderingen af ledelsens forudsætning om selskabets evne til at fortsætte driften. Den daglige ledelse havde ikke angivet nogen periode for sin vurdering. Den 28. november 2011 var spørgsmålet derfor, om selskabet kunne fortsætte driften mindst til 30. juni Når det ikke fremgår tydeligt, at der er tilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætningen om fortsat drift, kan det begrundes med, at indklagedes umiddelbare konklusion var, at selskabet ikke ville være i stand til at fortsætte driften, og at der ikke var udarbejdet budgetter for regnskabsåret 2011/12, som kunne dokumentere forudsætningen. Det var derfor indklagedes opfattelse, at erklæringen skulle indeholde et forbehold om fortsat drift. På et regnskabsmøde med selskabets ledelse, blev ledelsens forventninger til fremtiden drøftet. Ledelsen redegjorde for de initiativer, der var sat i gang og henviste i den forbindelse til årsrapportens ledelsesberetning. I efteråret 2011 deltog indklagede i et informationsmøde afholdt af FSR. På mødet blev nye krav til erklæringer m.v. gennemgået. Indklagede bemærkede i den forbindelse daværende professor på CBS Lars Kiertzners omtale af forholdet Fortsat drift. Revisor skal være ret sikker på, at virksomheden ikke kan fortsætte driften, inden der tages et forbehold herfor. På grundlag af oplysningerne i ledelsesberetningen og usikkerheden om selskabets fortsatte drift, blev indklagedes umiddelbare konklusion om et forbehold for fortsat drift ændret til en supplerende oplysning om usikkerhed med henvisning til omtalen heraf i note 1 til årsregnskabet. Endelig skal indklagede henlede opmærksomheden på, at kontrollanten er enig i den måde forholdet er behandlet i årsregnskab og erklæring. Ligeledes er det indklagedes opfattelse, at løsningen med en note om usikkerhed og en supplerende oplysning i erklæringen er den mest anvendte løsning, med mindre selskabet er gået konkurs inden datoen for erklæringen. Indklagede har vedrørende klagepunkt b anført følgende: B ApS 11

12 I forbindelse med planlægningen af revisionen er der udarbejdet planlægningsmemo indeholdende checkskema for uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. På grundlag af besvarelsen af en række spørgsmål er den professionelle risiko vurderet. Kontrollanten bemærker, at planlægningen som udgangspunkt er tilstrækkelig, dog anbefales en mere omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Idet indklagede selv udfører revisionen, har indklagede ikke fundet behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Selskabets størrelse og kompleksitet taget i betragtning har indklagede fundet sin kortfattede beskrivelse tilstrækkelig. D ApS I forbindelse med planlægningen af revisionen er der udarbejdet planlægningsmemo indeholdende checkskema for uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. På grundlag af besvarelsen af en række spørgsmål er den professionelle risiko vurderet. Idet indklagede selv udfører revisionen, har indklagede ikke fundet behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Selskabets størrelse og kompleksitet taget i betragtning har indklagede fundet sin kortfattede beskrivelse tilstrækkelig. Risikovurdering og -overvejelser er foretaget på grundlag af besvarelsen af spørgsmålene i skema Professionel risiko. Idet risikoen er vurderet til Lav, er der ikke foretaget yderligere. I skema Professionel risiko er der taget stilling til eventuelle forhold til hvidvaskloven. Punktet er besvaret med ja, hvilket dokumenterer, at der er foretaget overvejelser i relation til besvigelser. I forbindelse med anvendelse af regnskabsprogrammet beregnes automatisk et væsentlighedsniveau. Idet indklagede selv udarbejder årsregnskabet, og at revisionen foretages samtidig, anvendes væsentlighedsniveauet alene på totalniveau (i forhold til det samlede regnskab). Med hensyn til dokumentation af revisionshandlinger for nettoomsætning, vareforbrug, debitorer, likvider og bankgæld er revisionen af likvider og bankgæld fuldt ud dokumenteret i form af årsopgørelser m.v. fra de pågældende pengeinstitutter, revisionen af debitorer er delvist dokumenteret i form af debitorliste med bemærkninger om enkelte debitorers værdiansættelse. Kreditorerne svarer til køb i december. Den væsentligste kreditor fakturerer én gang om måneden, hvorfor mellemværendet altid består af foregående måneds faktura. Kontrollantens bemærkninger om problemer med going concern er indklagede grundlæggende uenig i. Der er efter indklagedes opfattelse intet problem med, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Indklagede har vedrørende klagepunkt c anført, at checkskemaerne Kendskab til virksomheden og Planlægningsmemo er frivillige dokumenter ifølge revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvorfor de ikke er udarbejdet. Reviewet er foretaget med udgangspunkt i detailplan (RS 2400), hvilket skulle være i overensstemmelse med de krav, der stilles til et review. Indklagede har henvist til sine bemærkninger til Revisortilsynet i forbindelse med høringen. Ligeledes har indkla- 12

13 gede gjort opmærksom på, at der er udarbejdet checkskema uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Klagepunkt a) Det følger af revisorlovens 23, stk. 1, at revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring, og det følger af ISA 230, at revisionsdokumentationen skal udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger. På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at indklagedes revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med virksomhedens fortsatte drift ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. De af indklagede anførte overvejelser kan ikke føre til et andet resultat, da disse ikke fremgår af indklagedes arbejdspapirer. Indklagede har således overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og dermed god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klagepunkt b) Det følger af revisorlovens 23, stk. 1 og ISA 230, at revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring, og det følger af ISA 230, at revisionsdokumentationen skal udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger. Det følger endvidere af ISA 300, at revisor skal foretage planlægning for at sikre, at opgaven udføres effektivt, fastlægge den overordnede revisionsstrategi og udarbejde en revisionsplan for revisionen med henblik på at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at planlægningen af revisionen af årsrapporten for D ApS var mangelfuld, og at udførelse og konklusion af revisionsopgaven ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Det af indklagede anførte, herunder de indsendte bilag, kan ikke føre til andet resultat. Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer kan det imidlertid ikke lægges til grund, at dokumentationen for planlægning og udførelse af revisionsopgaven for B ApS har været utilstrækkelig - dog foreligger der ikke dokumentation for udført kontrol af regnskabets overholdelse af årsregnskabsloven. Med denne modifikation findes indklagede således skyldig i dette klagepunkt. Klagepunkt c) 13

14 Udgangspunktet for Revisornævnets behandling af en klage er, at den relevante årsrapport, eventuelt alene revisorerklæringen, er vedlagt sagen til nævnet. I denne sag er årsrapporten for 2011 for C I/S eller reviewerklæringen ikke vedlagt sagen. Når imidlertid henses til, at kvalitetskontrollanten efter det oplyste har set erklæringen, og at indklagede ikke har bestridt at have afgivet den erklæring, som klagen omfatter, finder nævnet, at klagen i det hele kan behandles på det foreliggende grundlag. Revisornævnet lægger kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer til grund. Revisornævnet finder det på den baggrund bevist, at der foreligger mangelfuld planlægning og udførelse af reviewet på årsrapporten for 2011 for C I/S. Herved har indklagede overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og dermed god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Det kan ikke føre til andet resultat, at indklagedes kvalitetsstyringssystem ikke kræver yderligere handlinger udført. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og 23, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor Aksel Christensen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 14

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere