K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen."

Transkript

1 Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Aksel Christensen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 26. marts Han har siden den 25. februar 2004 været registreret i Revireg som tilknyttet revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisor Aksel Christensen, CVR-nr Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a) Revisorloven og god revisorskik er overtrådt, da det ikke fremgår tydeligt, ved revisionen af årsregnskabet 2010/11 for B ApS, at der er tilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætningen om fortsat drift. b) Mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner i 2 af de 3 gennemgåede revisionssager. c) Mangelfuld planlægning og udførelse ved review af årsrapporten for C I/S. Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisor Aksel Christensen til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 28. november 2012 erklæring om kvalitetskontrollen, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i 2 tilfælde konstateret, at der var foretaget mangelfuld planlægning og udførelsen af opgaven var utilstrækkeligt dokumenteret. Den mangelfulde planlægning omfatter blandt andet manglende beskrivelse af virksomheden og dennes omgivelser, samt manglende risikovurdering. På baggrund af drøftelser med revisionsfirmaet og gennemgangen af det generelle planlægningsnotat, er det vores opfattelse, at revisionsfirmaet generelt ikke foretager en dokumenteret fornøden og risikorettet planlægning. Ved gennemgangen af en konkret erklæringsopgave, som bestod i en udtaget konkurssag, har vi konstateret, at der ikke er foretaget dokumenteret planlægning og gennemgang af selskabets fortsatte drift. Revisor har korrekt i revisionspåtegningen beskrevet forholdet i en supplerende oplysning. Konklusion [ ] Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ved den udførte gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold kan det oplyses, at revisionsfirmaet generelt skal forbedre sammenhæng mellem planlægning, udførelse og dokumentation af det udførte arbejde. Det fremgår af kontrollantens erklæring, at der blev foretaget kontrol af i alt 4 sager, herunder: 1. B ApS, årsrapport 2010/11 (revision) 2. D ApS, årsrapport 2011 (revision) 3. C I/S, årsrapport 2011 (review) Ad B ApS (revision), konkurssag: Indklagede har den 28. november 2011 afgivet følgende revisionspåtegning på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni 2011: 2

3 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at en forudsætning for at selskabet kan fortsætte driften er, at selskabets finansieringskilder fortsat vil stille de til driften af selskabet nødvendige kreditfaciliteter til rådighed. Vi henviser til note 1 og ledelsesberetningen for en beskrivelse af den omtalte usikkerhed. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i årets løb ikke rettidigt har foretaget indberetning og afregning af moms til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde , at balancesummen udgjorde , og at egenkapitalen udgjorde kr. Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende: Ledelsen bedømmer, at forhandlingerne med selskabets finansieringskilder vil ende positivt samt at de igangsatte initiativer og rationaliseringer i selskabet vil give den nødvendige likviditet og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. Den forventede udvikling Selskabet har i foråret 2011 foretaget en opstramning af kalkulationsproceduren i forbindelse med tilbudsgivning. Ligeledes igangsættes større arbejder ikke uden tilstrækkelige a contobetalinger, så risikoen for tab minimeres. De igangsatte initiativer forventes at medføre et positivt resultat i 2011/12. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning vedr. væsentlig usikkerhed om fortsat drift og henvisning til ledelsens omtale deraf i no- 3

4 te samt beretning. Påtegningen er afgivet den 28. november 2011 og selskabet bliver erklæret konkurs i juni Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud for 2010/11 på t.kr. 805 før skat, og en negativ egenkapital på t.kr Samlede aktiver udgør t.kr Ledelsen redegør i årsregnskabet for, at selskabets fortsatte drift er betinget af at finansieringskilder kan tilvejebringe den fornødne likviditet. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Som følge af tilstrækkelig omtale i årsrapporten om usikkerhed om fortsat drift, kan vi tilslutte os den afgivne revisionspåtegning. Der er dog ingen dokumentation for de udførte overvejelser og handlinger vedrørende fortsat drift. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores overordnede vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Dog skal der foretages dokumentation for planlægning og udførelse af vurdering af fortsat drift. " Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave - fremgår blandt andet: Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning: Som udgangspunkt er dokumentationen for planlægningen tilstrækkelig, dog anbefales mere omfattende beskrivelser af de enkelte punkter. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven: Som udgangspunkt er der tilstrækkelig dokumentation for den udførte revisionsopgave, dog er der ikke umiddelbart foretaget dokumentation af udført kontrol af regnskabets overholdelse af ÅRL. Det anbefales at vise klare sammenhænge mellem handlinger og dokumentation. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven: 4

5 Der er i [det afsluttende] notat ikke omtalt overvejelser om selskabets fortsatte drift herunder, at forholdet er omtalt som supplerende oplysning. Derudover omtales manglende overholdelse af momslovgivningen heller ikke. Begge forhold er yderst relevante for påtegningen. Ellers er konklusionen tilstrækkeligt dokumenteret. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Der er foretaget en udokumenteret vurdering af selskabets fortsatte drift. Ud fra den foreliggende årsrapport er konklusionen herom korrekt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af konkursen/betalingsstandsningen: Jf. afsnit G er der korrekt afgivet supplerende oplysning omkring selskabets fortsatte drift. Overvejelser er dog ikke dokumenteret. " Selskabet blev erklæret konkurs den 25. juni Ad D ApS (revision) Indklagede har den 26. marts 2012 afgivet følgende revisionspåtegning på årsrapporten for D ApS for 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger afgivet den 26. marts Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: 5

6 Planlægningen af opgaven anses for utilstrækkelig, idet planlægningen ikke dokumenterer: Forståelse af virksomheden og dennes omgivelser Rikoovervejelser, herunder overvejelser om risiko for væsentlige fejl på regnskabsog revisionsmålsniveau Overvejelser om risiko for besvigelser Der er ikke fastsat væsentlighedsniveau for revisionen Som følge af disse mangler i dokumentationen af planlægningen, er det ikke muligt at påse sammenhæng mellem planlægningen og udførelsen af revisionen. Der foreligger områderevisionsplaner for de områder der bedømt ud fra årsregnskabet må anses for væsentlige og risikofyldte. De i områderevisionsplanerne fastlagte arbejdshandlinger er helt eller delvist ikke dokumenteret udført, herunder savnes stærke revisionsbeviser i form af eksterne bekræftelser på væsentlige og risikofyldte områder - bl.a. debitorer. Gennemgående anses revisionen ikke for tilstrækkeligt dokumenteret. Ved drøftelse med den ansvarlige revisor oplyses dog en række hensigtsmæssige handlinger og overvejelser mv., der angiveligt skulle være udført, men blot ikke dokumenteret udført. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Ud fra yderligere oplysninger fra drøftelser med den ansvarlige revisor, er det vores opfattelse at den afgivne erklæring er korrekt. Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave - fremgår blandt andet: Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning: Planlægningen indeholder ikke tilstrækkelig dokumentation for forståelse af virksomheden og dens omgivelser, ligesom der ikke er dokumenteret risikoovervejelser og fastsættelse af væsentlighedsniveau. Revisionsopgavens dokumentation for planlægningen indeholder således betydelige mangler. Både sammenholdt med revisionsstandarderne og hvad der må anses for relevant for erklæringsopgaven. Kontrollanten konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven: Den foreliggende dokumentation for udførelsen af revisionsopgaven anses for at indeholde betydelig mangler. 6

7 Ad C I/S (review) Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven: Revisionsopgavens dokumentation for konklusionen på revisionsopgaven anses for at indeholde betydelige mangler. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Ved gennemgangen af revisors dokumentation for vurdering af going concern er der fundet betydelige mangler. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Der er ikke udarbejdet dokumentation for overvejelser omkring regnskabsmæssige skøn i virksomheden. Det er vanskeligt ud fra arbejdspapirer mv. at vurdere omfanget af udøvede regnskabsmæssige skøn i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der kan dog være væsentlige skøn i relation til værdiansættelsen af debitorer, hvilket revisor ikke har dokumenteret stillingtagen til. " Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Skema C, fremgår blandt andet følgende: Sagen vedrører årsregnskab for 2011 for en regnskabsklasse A-virksomhed, hvor der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er ikke udarbejdet et planlægningsmemo for opgaven, hvorved planlægningen af opgaven må anses for utilstrækkelig. Herudover savnes der gennemgående kommentarer om det udførte arbejde, der således ikke anses for tilstrækkeligt dokumenteret. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen og forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Af kvalitetskontrollantens checkliste 4a Gennemgang af en konkret reviewopgave Ansvarlig revisor på reviewopgaven: Aksel Christensen, fremgår blandt andet: 7

8 Kontrollantens konklusion på gennemgangen af reviewopgavens dokumentation for planlægning og udførelse af gennemgangsopgaven: Der er ikke udarbejdet planlægningsmemo herunder kendskab til virksomheden. Herudover savnes kommentarer til de enkelte regnskabsposter om det udførte arbejde. Der således mangler i dokumentationen for planlægningen og det udførte arbejde. " Ved brev af 5. april 2013 foretog Revisortilsynet høring af indklagede over blandt andet de af nærværende klage omhandlede forhold. Af indklagedes høringssvar af 9. maj 2013 fremgår blandt andet: I 2 af ovennævnte enkeltsager har kontrollanten nævnt mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner. Kontrollantens opfattelse af den manglende planlægning skyldes, at kvalitetsstyringssystemet anser checkskemaerne Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og Dokumentation af risikovurdering som frivillige for lille kunde (Bilag 1) hvilket kontrollanten ikke gør. Kontrollanten stiller således større krav end kvalitetsstyringssystemet. I planlægningsnotatet er oplyst, branche, antal ansatte og en vurdering af intern kontrol, hvilket giver grundlag for valg af revisionsstrategi. Kundestørrelsen (Lille kunde) gør, at tilrettede standardrevisionsplaner anvendes. B ApS På planlægningstidspunktet er der taget udgangspunkt i årsrapporten for 2009/10 (Selskabets 1. regnskabsår), som viser et resultat på kr før skat og en egenkapital på kr På grundlag heraf og med kendskab til bogføringen i 2010/11 er checkskema for professionel risiko (Bilag 2) besvaret med ja - med den kommentar, at der er usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. På grundlag af drøftelser med ledelsen udarbejder ledelsen følgende afsnit i ledelsesberetningen: Selskabet har i foråret 2011 foretaget en opstramning af kalkulationsproceduren i forbindelse med tilbudsgivning. Ligeledes igangsættes større arbejder ikke uden tilstrækkelige a contobetalinger, så risikoen for tab minimeres. De igangsatte initiativer forventes at medføre et positivt resultat i 2011/12. Yderligere indsættes i årsrapporten en note om usikkerhed om going concern med følgende tekst: Selskabet har i perioden haft et betydeligt underskud, hvorved der er opstået behov for tilførsel af yderligere kapital. Der henvises til omtalen heraf i ledelsesberetningen. 8

9 Der er ved gennemgangen med ledelsen og vurderingen af ovenstående bemærkninger henset til IAS Særlige overvejelser vedrørende mindre virksomheder. Selskabet havde ikke udarbejdet budget, ligesom der ikke var særlige aftaler med finansieringsinstitutter mv. På den baggrund blev min konklusion, at anvendelse af forudsætningen om fortsat drift var passende, men der er en væsentlig usikkerhed, hvilket også fremgår af min påtegning. D ApS Med hensyn til kontrollantens bemærkninger om planlægning og risikovurdering henvises til ovenstående vedrørende spørgsmålet. Med hensyn til dokumentation af revisionshandlinger for nettoomsætning, vareforbrug, debitorer, likvider og bankgæld, er revisionen af likvider og bankgæld fuldt ud dokumenteret i form af årsopgørelser mv. fra de pågældende pengeinstitutter, revisionen af debitorer er delvist dokumenteret i form af debitorliste med bemærkninger om de enkelte debitorers værdiansættelse. Kreditorerne svarer til køb december. Den væsentligste kreditor fakturerer én gang om måneden, hvorfor mellemværendet altid består af foregående måneds faktura. Kontrollantens bemærkninger om problemer med going concern er jeg grundlæggende uenig i. Der er efter min opfattelse intet problem med, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Kontrollanten oplyser, at oplysninger om associeret virksomhed ikke er opfyldt. Den manglende oplysning skyldes, at kapitalandelene ikke er væsentlige for D ApS. Der er ingen samhandel eller lignende med det pågældende selskab. Besiddelsen af kapitalandelene er strategisk begrundet. I årsrapporten indgår grunde og bygninger under aktiver med kr og gæld til realkreditinstitutter med kr Ifølge årsregnskabsloven skal pantsætninger oplyses. Idet gælden er betegnet som realkreditgæld, er det min opfattelse, at de krævede oplysninger er givet. Forespurgt andre godkendte revisorer, er det mit indtryk, at gældens opførelse som prioritetsgæld er tilstrækkelig. C I/S Kvalitetskontrollanten oplyser, at der ikke er udarbejdet planlægningsmemo, herunder kendskab til virksomheden. Checkskemaerne Kendskab til virksomheden og Planlægningsmemo er frivillige dokumenter ifølge revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvorfor de ikke er udarbejdet. Reviewet er foretaget med udgangspunkt i detailarbejdsplan (RS2400), hvilket skulle være i overensstemmelse med de krav der stilles til et review. 9

10 Revisortilsynet traf herefter den 14. oktober 2014 afgørelse om indbringelse af indklagede for nævnet som anført i klagen. Revisortilsynet meddelte samtidig indklagede en påtale vedrørende samme forhold. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt a) anført, at indklagede ikke i sin vurdering af fortsat drift i årsrapporten 2010/11 for B ApS har dokumenteret yderligere revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med virksomhedens fortsatte drift. Det er ikke tilstrækkeligt at bero på de drøftelser, der har været med ledelsen, de skal ligeledes affattes i arbejdspapirerne, så grundlaget for revisors erklæring er dokumenteret. Det er Revisortilsynets vurdering, at indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik ved ikke på tilstrækkelig vis at dokumentere forudsætningen for going concern. Revisortilsynet anfægter ikke revisionspåtegningen og den supplerende oplysning, men alene det fakta, at revisors overvejelser og vurdering i relation til going concern ikke er tilstrækkelig dokumenteret i revisionen. De oplysninger, indklagede oplyser i høringssvar og replik, kunne med fordel være affattet i et notat i forbindelse med revisionen. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt b) anført, at i de to nævnte enkeltsager - B ApS og D ApS - har indklagede ikke foretaget tilstrækkelig dokumenteret planlægning, udførelse af revisionshandlinger og konklusioner i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har indklagede ikke tilstrækkeligt sikret sig, at der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusioner. Uanset at det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal en revisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisortilsynet finder på baggrund af de af kvalitetskontrollanten konstaterede fejl og mangler i de gennemgåede enkeltsager, at indklagede ikke har overholdt revisorlovgivningen og god revisorskik i forbindelse med planlægning, udførelse og konklusion ved opgaverne. Indklagede har oplyst, at han selv udfører revisionen, og derfor ikke finder behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. I henhold til ISA 230, afsnit 8, skal en revisor udarbejde revisionsdokumentationen således, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående kendskab til revisionen, kan forstå det. Det er derfor essentielt, at revisor sikrer, at der er tilstrækkelig dokumentation, uanset om revisor selv udfører revisionen eller ej. Selv om en årsrapport er aflagt med fortsat drift for øje, og der ikke umiddelbart er indikationer på going concern, skal revisor, når revisor udfører risikovurderingshandlinger som krævet i ISA 315, overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl ved virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor bør derfor i planlægningen, uanset om der er indikationer eller ej, tage stilling til going concern. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt c) anført, at indklagede for så vidt angår review af årsrapporten 2011 for C I/S ikke tilstrækkeligt har dokumenteret planlægningen og udførelsen af reviewet i henhold til revisorlovgivningen og gældende standard omkring review. 10

11 Uanset om checkskemaerne i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er frivillige eller ej, ændrer det ikke på de krav, der stilles i henhold til ISRE 2400, som kræver, at man opnår kendskab til virksomheden og planlægger reviewet og sikrer, at disse handlinger er dokumenteret i overensstemmelse med revisorlovens 23. Det er således Revisortilsynets vurdering, at indklagede har overtrådt revisorlovgivningen og god revisorskik. Indklagede har vedrørende klagepunkt a) anført, at B ApS blev stiftet i 2009 og havde i selskabets første regnskabsår et overskud på kr og en egenkapital på kr I løbet af regnskabsåret 2010/11 var der opstået betydelige tab, og egenkapitalen var negativ. På grundlag af årsregnskabet afsluttet 30. juni 2011 var det indklagedes umiddelbare konklusion, at selskabet ikke ville være i stand til at fortsætte driften. Der var på tidspunktet for afgivelse af erklæringen den 28. november 2011 ikke udarbejdet budgetter eller andet til støtte for vurderingen af ledelsens forudsætning om selskabets evne til at fortsætte driften. Den daglige ledelse havde ikke angivet nogen periode for sin vurdering. Den 28. november 2011 var spørgsmålet derfor, om selskabet kunne fortsætte driften mindst til 30. juni Når det ikke fremgår tydeligt, at der er tilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætningen om fortsat drift, kan det begrundes med, at indklagedes umiddelbare konklusion var, at selskabet ikke ville være i stand til at fortsætte driften, og at der ikke var udarbejdet budgetter for regnskabsåret 2011/12, som kunne dokumentere forudsætningen. Det var derfor indklagedes opfattelse, at erklæringen skulle indeholde et forbehold om fortsat drift. På et regnskabsmøde med selskabets ledelse, blev ledelsens forventninger til fremtiden drøftet. Ledelsen redegjorde for de initiativer, der var sat i gang og henviste i den forbindelse til årsrapportens ledelsesberetning. I efteråret 2011 deltog indklagede i et informationsmøde afholdt af FSR. På mødet blev nye krav til erklæringer m.v. gennemgået. Indklagede bemærkede i den forbindelse daværende professor på CBS Lars Kiertzners omtale af forholdet Fortsat drift. Revisor skal være ret sikker på, at virksomheden ikke kan fortsætte driften, inden der tages et forbehold herfor. På grundlag af oplysningerne i ledelsesberetningen og usikkerheden om selskabets fortsatte drift, blev indklagedes umiddelbare konklusion om et forbehold for fortsat drift ændret til en supplerende oplysning om usikkerhed med henvisning til omtalen heraf i note 1 til årsregnskabet. Endelig skal indklagede henlede opmærksomheden på, at kontrollanten er enig i den måde forholdet er behandlet i årsregnskab og erklæring. Ligeledes er det indklagedes opfattelse, at løsningen med en note om usikkerhed og en supplerende oplysning i erklæringen er den mest anvendte løsning, med mindre selskabet er gået konkurs inden datoen for erklæringen. Indklagede har vedrørende klagepunkt b anført følgende: B ApS 11

12 I forbindelse med planlægningen af revisionen er der udarbejdet planlægningsmemo indeholdende checkskema for uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. På grundlag af besvarelsen af en række spørgsmål er den professionelle risiko vurderet. Kontrollanten bemærker, at planlægningen som udgangspunkt er tilstrækkelig, dog anbefales en mere omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Idet indklagede selv udfører revisionen, har indklagede ikke fundet behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Selskabets størrelse og kompleksitet taget i betragtning har indklagede fundet sin kortfattede beskrivelse tilstrækkelig. D ApS I forbindelse med planlægningen af revisionen er der udarbejdet planlægningsmemo indeholdende checkskema for uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. På grundlag af besvarelsen af en række spørgsmål er den professionelle risiko vurderet. Idet indklagede selv udfører revisionen, har indklagede ikke fundet behov for en meget omfattende beskrivelse af de enkelte punkter. Selskabets størrelse og kompleksitet taget i betragtning har indklagede fundet sin kortfattede beskrivelse tilstrækkelig. Risikovurdering og -overvejelser er foretaget på grundlag af besvarelsen af spørgsmålene i skema Professionel risiko. Idet risikoen er vurderet til Lav, er der ikke foretaget yderligere. I skema Professionel risiko er der taget stilling til eventuelle forhold til hvidvaskloven. Punktet er besvaret med ja, hvilket dokumenterer, at der er foretaget overvejelser i relation til besvigelser. I forbindelse med anvendelse af regnskabsprogrammet beregnes automatisk et væsentlighedsniveau. Idet indklagede selv udarbejder årsregnskabet, og at revisionen foretages samtidig, anvendes væsentlighedsniveauet alene på totalniveau (i forhold til det samlede regnskab). Med hensyn til dokumentation af revisionshandlinger for nettoomsætning, vareforbrug, debitorer, likvider og bankgæld er revisionen af likvider og bankgæld fuldt ud dokumenteret i form af årsopgørelser m.v. fra de pågældende pengeinstitutter, revisionen af debitorer er delvist dokumenteret i form af debitorliste med bemærkninger om enkelte debitorers værdiansættelse. Kreditorerne svarer til køb i december. Den væsentligste kreditor fakturerer én gang om måneden, hvorfor mellemværendet altid består af foregående måneds faktura. Kontrollantens bemærkninger om problemer med going concern er indklagede grundlæggende uenig i. Der er efter indklagedes opfattelse intet problem med, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Indklagede har vedrørende klagepunkt c anført, at checkskemaerne Kendskab til virksomheden og Planlægningsmemo er frivillige dokumenter ifølge revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvorfor de ikke er udarbejdet. Reviewet er foretaget med udgangspunkt i detailplan (RS 2400), hvilket skulle være i overensstemmelse med de krav, der stilles til et review. Indklagede har henvist til sine bemærkninger til Revisortilsynet i forbindelse med høringen. Ligeledes har indkla- 12

13 gede gjort opmærksom på, at der er udarbejdet checkskema uafhængighed, professionel risiko og kundeaccept. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Klagepunkt a) Det følger af revisorlovens 23, stk. 1, at revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring, og det følger af ISA 230, at revisionsdokumentationen skal udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger. På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at indklagedes revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med virksomhedens fortsatte drift ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. De af indklagede anførte overvejelser kan ikke føre til et andet resultat, da disse ikke fremgår af indklagedes arbejdspapirer. Indklagede har således overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og dermed god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klagepunkt b) Det følger af revisorlovens 23, stk. 1 og ISA 230, at revisor for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring, og det følger af ISA 230, at revisionsdokumentationen skal udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, kan forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger. Det følger endvidere af ISA 300, at revisor skal foretage planlægning for at sikre, at opgaven udføres effektivt, fastlægge den overordnede revisionsstrategi og udarbejde en revisionsplan for revisionen med henblik på at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at planlægningen af revisionen af årsrapporten for D ApS var mangelfuld, og at udførelse og konklusion af revisionsopgaven ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Det af indklagede anførte, herunder de indsendte bilag, kan ikke føre til andet resultat. Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer kan det imidlertid ikke lægges til grund, at dokumentationen for planlægning og udførelse af revisionsopgaven for B ApS har været utilstrækkelig - dog foreligger der ikke dokumentation for udført kontrol af regnskabets overholdelse af årsregnskabsloven. Med denne modifikation findes indklagede således skyldig i dette klagepunkt. Klagepunkt c) 13

14 Udgangspunktet for Revisornævnets behandling af en klage er, at den relevante årsrapport, eventuelt alene revisorerklæringen, er vedlagt sagen til nævnet. I denne sag er årsrapporten for 2011 for C I/S eller reviewerklæringen ikke vedlagt sagen. Når imidlertid henses til, at kvalitetskontrollanten efter det oplyste har set erklæringen, og at indklagede ikke har bestridt at have afgivet den erklæring, som klagen omfatter, finder nævnet, at klagen i det hele kan behandles på det foreliggende grundlag. Revisornævnet lægger kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer til grund. Revisornævnet finder det på den baggrund bevist, at der foreligger mangelfuld planlægning og udførelse af reviewet på årsrapporten for 2011 for C I/S. Herved har indklagede overtrådt revisorlovens 23, stk. 1, og dermed god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Det kan ikke føre til andet resultat, at indklagedes kvalitetsstyringssystem ikke kræver yderligere handlinger udført. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og 23, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor Aksel Christensen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 14

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere