Redesign af by-expressen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redesign af by-expressen.dk"

Transkript

1 Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr Kristian Eistorp, studienr Magnus Holt, studienr Malte Matias Egbert Rasmussen, studienr Simon Ryge Mortensen, studienr

2 Redesign af Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde Informatik 4. semester forår 2014 Jens Kristian Heesche Hansen, studienr Kristian Eistorp, studienr Magnus Holt, studienr Malte Matias Egbert Rasmussen, studienr Simon Ryge Mortensen, studienr Vejleder: Kristin Due Holmegaard Antal anslag inkl. mellemrum:

3 Abstract This report examines the process of creating a website, focusing on functionality and usability. Working with a small bike deliverance company located in the centre of Copenhagen, we have created a new user friendly website, helping them attract more customers. We initially gathered empirical theories, as well as methods, on which we base our iterative design proces. During that proces we gradually improved the design and functionality of the website, by involving website users. Throughout the report, both the theories and methods are thoroughly modeled. The report places itself in the interchange between software development and design. Conclusionally we stress the importance of applying transparancy by giving the user a clear overview of the website, as well as implementing automatical modules, having a logical build up of the menubar and a clear and distinct purpose of the website. 2

4 3

5 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning Problemfelt Motivation Semesterbinding Læsevejledning Vores arbejdsproces Anvendt teori Designproces Usability Evaluering af design MUST-metoden Metode Model over vores iterative proces Kvalitativ og kvantitativ metode Analyse af kvalitativ data Kvalitative og kvantitative tjeklister Debugging Den oprindelige hjemmeside Præsentation af hjemmesiden Resultater af tænke-højt-test Krav til hjemmesiden Opsummering af krav fra teori, analyse af test 0 og virksomheden Hvordan har vi arbejdet med kravene? Udformning af tjekliste Første iteration Præsentation Tænke-højt-forsøg Diagnostisk kort Tjekliste 49 7 Anden iteration Præsentation Tænke-højt-test Diagnostisk kort Tjekliste 61 8 Præsentation af den endelige hjemmeside Gennemgang af hjemmesiden Tjekliste Kodeopbygning Vision Diskussion Konklusion Litteraturliste Bilag 86 4

6 5

7 1.0 Introduktion Denne indledning har til formål at introducere læseren til dette projekt. Udover en general introduktion vil man også i denne introduktion finde en læsevejledning, der guider læseren gennem rapportens kapitler. Alle kapitler i rapporten vil have en kort indledning, der introducerer læseren til det følgende kapitel. 1.1 Indledning Vores projektforløb har været centreret omkring arbejdet med cykelbudfirmaet By- Expressen. Virksomheden tæller 6 fuldtidsansatte, hvoraf de 3 er medejere. De ansatte cykelbude leverer forsendelser på cykler rundt i København. Vi har valgt at arbejde med netop By-Expressen, da én af denne rapports forfattere tidligere har arbejdet som bud for virksomheden. Dette har hjulpet os med at få etableret et samarbejde med ejerne og bidraget væsentligt til vores forståelse af virksomhedens arbejdsprocesser. I forbindelse med RUC-kurset Brugerdrevet Design: IT-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling har vi foretaget en forundersøgelse, der skal anskueliggøre potentialer og muligheder i forbindelse med implementeringen af et nyt it-system i virksomheden. Forundersøgelsen er udarbejdet med MUST-metoden (se afsnit 2.4) og ligger som bilag i rapporten, og er udarbejdet af hele projektgruppen i fællesskab (bilag 1). Af vores forundersøgelse fremgår det, at virksomhedens primære problem består i dens brug af for mange forskellige uintegrerbare systemer. Virksomheden modtager bestillinger telefonisk og udregner derefter manuelt prisen ved brug af Google Maps, lommeregner og en liste over priser. Derefter indskrives turen i et Google Docs-dokument, og til sidst faktureres turen i et online regnskabsprogram kaldet Billy s Billing (se model af hele deres proces fra bestilling til fakturering i bilag 2). Vores forundersøgelse konkluderer, at der er et betydeligt uudnyttet potentiale for besparelser i virksomheden. Dette potentiale kan udnyttes ved at automatisere de arbejdsprocesser, der i dag foregår manuelt, som eksempelvis udregning af priser. Udover virksomhedens interne it-systemer har vi i forundersøgelsen også haft fokus på By-Expressens hjemmeside. Ved at udarbejde et Business Model Canvas (se bilag 3) har vi konstateret, at virksomhedens vigtigste kommunikationsredskab er deres hjemmeside. Efter at have foretaget en række brugertests har vi konkluderet, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt ud fra en række forskellige parametre som brugervenlighed, overskuelighed og håndterbare priser. På denne baggrund har vi valgt at redesigne virksomhedens hjemmeside samt at programmere en prisudregner, der skal automatisere virksomhedens proces omkring udregning af priser. Prisudregneren skal samtidig fungere som en hjælp for potentielle kunder ved at være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside som et redskab til f.eks. sammenligning af priser med andre budfirmaer. Redesignet af hjemmesiden samt udviklingen af prisudregneren er omdrejningspunktet for denne rapport. 1.2 Problemfelt Denne rapports problemfelt placerer sig i krydsfeltet mellem softwareudvikling og design. Vores tilgang til udviklingen af By-Expressens hjemmeside har taget sit udgangspunkt i designmetoder til både kravsidentifikation og evaluering. Vi har på denne måde arbejdet både videnskabeligt og praktisk med det problemfelt, vi har identificeret. Hjemmesiden og prisudregneren er programmeret ud fra en vision om, at det skal være nemt og 6

8 tilgængeligt for virksomheden at ændre i prisstrukturen bag prisudregneren. Vi har igennem hele processen dokumenteret de forskellige stadier af den inkrementelle udviklingsproces. I forbindelse med udviklingen af hjemmesiden har vi inddraget teorier om designprocesser og usability. På baggrund af disse teorier har vi foretaget en række brugerorienterede tests af såvel den oprindelige hjemmeside som vores egne efterfølgende bud på et redesign af hjemmesiden. Vi har udover de brugerorienterede tests også inddraget virksomhedens egne forslag til designet. Det endelige design har altså sit udgangspunkt i teorier om designproces og usability samt indsamlet empiri fra interviews med virksomheden og potentielle kunder Problemformulering Hvordan kan man designe en hjemmeside og prisudregner for et budfirma med fokus på usability i en designproces, der har udgangspunkt i brugerinddragelse? Afgrænsning Da dette er et informatik-projekt, går vi ikke i dybden med koden, som man ville gøre i f.eks. et datalogi-projekt, men vil i stedet forklare hhv. den oprindelige og vores hjemmesides opbygning med modellering (se afsnit 8.3). Med andre ord vil vores overvejelser om forskellige programmeringsmæssige løsninger ikke blive forklaret i dybden. Der vil således heller ikke være udsnit af kode i denne rapport. Hele kildekoden på alle iterationer er vedlagt som bilag (bilag 14, 15 og 16). Vi har valgt slet ikke at fokusere på sikkerhed i kodningen. Vi har i denne rapport ikke haft fokus på psykologi som en del af det teoretiske grundlag. Vi kunne have valgt at bruge teorier om menneskers opfattelse af mønstre og struktur, men det har vi valgt at afgrænse os fra. Vi har ikke designet hjemmesiden med det bestemte formål at skulle sælge noget og har derfor ikke inddraget teorier om, hvordan man designer for at øge salg. Hjemmesidens primære fokus har været at informere om virksomhedens services og priser på en lettilgængelig måde. Vi vurderede at det var vigtigere, at hjemmesiden giver et godt og professionelt indtryk af virksomheden. Selve implementeringen af hjemmesiden afgrænser vi os også fra at forholde os til. Vi vurderer, at det er en relativ simpel affære at implementere siden hos virksomhedens webhotel, og at det ikke behøver en bestemt strategi. Modsat andre typer af it-systemer vil en ny hjemmeside ikke ændre den måde, budene arbejder på. 1.3 Motivation Det har fra starten af projektet været vores ønske at afprøve vores teoretiske viden fra kurserne i praksis. Dette kunne bedst lade sig gøre i en mindre virksomhed med et stort udviklingspotentiale indenfor vores område. Grundet virksomhedens størrelse har vi haft mulighed for ret hurtigt at danne os et overblik over virksomhedens struktur og arbejdsprocesser. Da et af gruppemedlemmerne tidligere havde arbejdet i virksomheden, vidste vi fra begyndelsen, at der var gode muligheder for en optimering af virksomhedens arbejdsprocesser samt af deres hjemmeside. 7

9 Det tiltalte os alle meget at komme ud i en virksomhed og opleve, hvordan det er at arbejde med det informatik relaterede område i praksis. Ved brug af virksomheden som case kan vi opnå en større forståelse for, hvordan man arbejder med de forskellige informatik relaterede metoder og modeller. Det vil samtidig give os en mulighed for at arbejde med arbejdsprocesoptimering og it-systemudvikling i en gruppe. Her tænker vi især på, hvordan man fordeler sine ressourcer på forskellige arbejdsområder, og hvordan man håndterer de uforudsete forhindringer. Den altoverskyggende motivation i forbindelse med projektet har dog været muligheden for at kunne få en direkte indflydelse på arbejdet i virksomheden. Vores mål med projektet er at hjælpe virksomheden med at udnytte dens potentiale gennem optimering af arbejdsprocesser og en lettere tilgængelig hjemmeside. 1.4 Semesterbinding Vores forankring ligger i Informatiks dimension, der involverer modellering af itanvendelser og brugssituationer. Gennem projektforløbet har vi opnået en større forståelse for arbejdsprocesserne i virksomheden. Vi har på den baggrund produceret en række modeller, her i blandt procesmodellen, hvis formål er at visualisere virksomhedens arbejdsprocesser. Disse modeller har bl.a. gjort det muligt at analysere os frem til de områder, vi vil behandle i rapporten. Vi vil i rapporten modellere vores empiri, opbygningen af koden til hjemmesiden og logikken bag prisudregneren. I vores empiri er der tale om affinitetsdiagrammer og diagnostiske kort. Opbygningen af koden bag hjemmesiden vises med en model over de forskellige filer, der udgør hjemmesiden, og prisudregnerens logik er illustreret (begge i afsnit 8.3). 1.5 Læsevejledning De første to kapitler efter denne introduktion - kapitel 2 og 3 - er metode- og teorikapitlerne. Her beskriver vi de forskellige teorier og metoder, der ligger til grund for vores analyse af de forskellige versioner af hjemmesiden. I kapitel 4 præsenterer vi den oprindelige hjemmeside og påbegynder analysen af denne. På baggrund af dette opstiller vi i kapitel 5 de krav, der er kommet ud af vores indsamling af empiri samt de krav, virksomheden har stillet. Kapitel 6 omhandler første del af den iterative proces med udviklingen af hjemmesiden. Her præsenterer og tester vi vores første bud på en ny hjemmeside. Derefter analyserer vi disse tests og udvikler på den baggrund en ny version af hjemmesiden, som er præsenteret i kapitel 7, som vi så efterfølgende tester og analyserer. I kapitel 8 præsenterer vi vores endelige bud på en ny hjemmeside, hvorefter vi i kapitel 9 diskuterer denne i forhold til de krav, vi opstillede i kapitel 5. I kapitel 9 vil en generel refleksion over hele designprocessen også kunne læses. Afslutningsvis konkluderer vi på hele projektet i kapitel 10. Litteraturlisten findes i kapitel 11 efterfulgt af bilagslisten i kapitel 12. Det iterative arbejde med hjemmesiden præger i høj grad strukturen i rapporten. Analyserne af vores empiri er således adskilt fra iteration til iteration. Opbygningen af rapporten er faldet os helt naturlig i forhold til arbejdsprocessen med hjemmesiden. Vi har efterstræbt at indskrive krydsreferencer, så man hurtigt og nemt kan orientere sig, hvis man ikke læser hele rapporten på én gang. 8

10 1.6 Vores arbejdsproces Vi har fra begyndelsen af projektet arbejdet med timeboxing. Denne metode tvinger gruppen til at sætte nogle faste deadlines for, hvornår de vigtigste ting skal være færdiggjort. Denne form for planlægning været en hjælp til at holde projektet på sporet. Sideløbende med de første måneder af projektforløbet har vi alle taget kurset Brugerdrevet Design, hvor vi som gruppe skulle aflevere en forundersøgelsesrapport af en virksomheds it-systemer. Vi valgte i den forbindelse at udarbejde forundersøgelsesrapporten med fokus på By-Expressens it-systemer, således at vi kunne styrke grundlaget for denne rapport. Arbejdet med forundersøgelsen har derfor fyldt meget i begyndelsen af projektforløbet, selvom forundersøgelsen ikke er en direkte del af denne rapport. Forundersøgelsesrapporten er dog vedlagt som bilag (bilag 1). Efter it-forundersøgelsen begyndte vi den iterative udviklingsproces af hjemmesiden. Den iterative proces er en proces af gentagelser, hvor man fra iteration til iteration forsøger at udvikle og forbedre sit produkt. Denne måde at arbejde på har naturligvis haft stor indflydelse på vores arbejdsproces. 9

11 2.0 Anvendt teori Dette kapitel vil gennemgå de teorier, vi har benyttet for at komme frem til vores resultat. De fleste af de gennemgåede teorier har et skær af metode over sig. Vi skelner mellem teorier og metoder således, at teorikapitlet beskriver de tankegange og principper, vi har arbejdet ud fra i vores design og evaluering, hvorimod metodekapitlet mere konkret beskriver, hvordan vi har indsamlet empiri til opgaven. Kapitlet vil gennemgå teorier om følgende emner: vores designproces, brugervenlighed, evaluering af design, og det sidste afsnit handler om teorien bag den it-forundersøgelse, som ledte frem til en konkretisering af fokus i denne rapport. 10

12 2.1 Designproces Når vi har programmeret og arbejdet med hjemmesiden i dette projekt, har vi skullet designe, konstruere og evaluere. Efter devisen approach similar problems in similar ways, har vi altså skullet agere som designere i dette projekt. Derfor har vi designteori som en væsentlig del af vores teoretiske grundlag for projektet, da vores problemstilling har typiske ligheder med et designproblem (Steinart et al. 2012:248). Designet af hjemmesiden er baseret på forskellige typer inputs og viden, hvilket er illustreret i modellen nedenfor. (Hevner og March 2003:112) I modellen ses de forskellige inputs, der bruges til at komme frem til det resultat, der kommer ud af den iterative proces. Centralt i figuren ses selve den iterative proces mellem udvikling og evaluering. Det er i denne proces, at selve programmeringen af hjemmesiden sker. Det er også her, vores evalueringsmetoder, tænke-højt-tests og tjekliste, finder sted. Vores iterative proces er uddybet med alle faser, iterationer og evalueringer i metodekapitlet. I feltet i venstre side er alle de ting, der omgiver det design, man arbejder med. Dette er de mennesker, organisationer og nuværende teknologier i organisationen, man arbejder i og inkluderer mål, opgaver, problemer og muligheder (ibid.). Vores viden om virksomheden kommer fra den it-forundersøgelsesrapport, vi har lavet. Mellem den iterative proces og omgivelserne finder man de behov, der arbejdes med at skulle løses i designet. Det er altså her, man finder det problem, der skal løses. 11

13 I højre side af modellen findes den vidensbase, som man har med sig ind i projektet. Dette dækker over eksisterende teorier, videnskabelige metoder og modeller der knytter sig til det felt, man designer indenfor (Hevner & March 2003:113). I vores tilfælde er det hjemmesidedesign. Ideelt set bør man have sin forudgående teoretiske viden om feltet på plads, før man designer, men vi har været nødt til at starte den iterative proces, samtidigt med at vi har tilegnet os den nødvendige teoretiske viden. Mellem vidensbasen og den iterative proces findes rigor, som er de metoder og teorier, som udvælges som relevante for det design, man beskæftiger sig med. Her er altså de teorier og metoder, som er beskrevet i hhv. teori- og metodekapitlet. Nederst i modellen er de ting, der kommer ud af designprocessen. På den ene side er der en løsning på det problem eller behov, der er defineret. Man tester altså brugbarheden og anvendelsen af sit design i den kontekst, det skal bruges. Hvis det lever op til de på forhånd opsatte krav, kan man så implementere det. På den anden side kommer de erfaringer, man undervejs gør sig, som kan tilføjes vidensbasen om forskningsfeltet. For at de erfaringer, man kommer frem til, kan bruges som tilføjelse til vidensbasen, skal de være veldokumenterede i form af gennemsigtighed og diskussion af metoder. Det er i denne balance mellem videnskabelige overvejelse af metoder og det mere teknologiske fokus på en løsning, der opfylder virksomhedens behov, dette projekt placerer sig, da vi som resultat skal komme frem til bidrag til begge sider. 2.2 Usability Brugervenlighed - eller usability som begrebet kaldes på engelsk - bruges til at måle, i hvor høj grad brugeren af et produkt kan opnå definerede mål med effektivitet og tilfredsstillelse i en på forhånd defineret kontekst (ISO ) (Bevan 2006:5). Andre definerer usability mere i relation til produktudviklingsfasen. The Usability Professionals Association (UPA) definerer usability som: an approach to product development that incorporates direct user feedback throughout the development cycle in order to reduce costs and create products and tools that meet user needs (Tullis & Albert: 2008:4). En tredje og mere simpel definition er, at usability handler om at være sikker på, at noget fungerer ordentligt, og at en person med gennemsnitlige evner og erfaring vil være i stand til at bruge denne ting uden at blive håbløst frustreret (Krug 2006:). Der findes mange usabilityprincipper, der forklarer, hvordan man skal opbygge sin hjemmeside. Vi har valgt at arbejde med Steve Krugs teori, da vi mener, at det er den mest passende til vores projekt. Det er en lille og simpel hjemmeside, vi skal have op at køre, og her mener vi, at Krugs Don't make me think er et passende princip, da vi helst ikke vil have, at folk skal tænke for meget over at bruge by-expressen.dk. I usabilityprincippet Don't make me think ligger, at en hjemmeside skal være indlysende, selvforklarende, og det skal i det hele taget give sig selv, hvad man skal bruge den til, og hvordan man skal bruge den (Krug 2006: 11). 12

14 Dette er en af de ting, vi er kommet frem til, at by-expressen.dk har brug for, da den pt. er meget uoverskuelig og kræver ret meget thinking (se afsnit 4.2, hvor vi tester den oprindelige hjemmeside). Vi har valgt at udplukke de mest brugbare krav af Krugs teori til udarbejdelse af vores hjemmeside. Dette gøres, da Krug også har krav til opbyggelsen af hjemmesider, der kan mere, end vores hjemmeside skal kunne. Dette kunne være en nyhedshjemmeside med utallige undersider og mange daglige indlæg eller en webshop med mange forskellige fysiske varer, hvilket gør en hjemmeside mere kompleks. Som Krug selv begynder med, har Krug's kone sagt: Hvis noget er svært at bruge, bruger jeg det bare ikke lige så meget (ibid.: 9). Dette er et citat, der uddyber, hvorfor at det er vigtigt at tænke på usability i forhold til design af hjemmesider. Hvad indebærer det, at en hjemmeside er indlysende og selvforklarende? Her skal en bruger uden at tænke kunne danne sig et hurtigt overblik og finde ud af: hvad er dette og hvordan skal det bruges (ibid.: 11). En besøgende/bruger skal ikke bruge tid på at finde ud af følgende : Hvor er jeg? Hvor skal jeg begynde? Hvor har de placeret? Hvad er det vigtigste på denne side? Hvorfor har de kaldt de forskellige ting, det de har? (ibid.: 17). Derudover er der andre ting, som skal gøres, for at vi ikke skal tænke over brugen af hjemmesiden. F.eks. skal de forskellige knapper være på hjemmeside være tydeligt markerede, så det er indlysende, at man kan trykke på dem, og selve navnene på knapperne skal være velovervejede og indlysende for alle, så man ved, hvad de forskellige knapper gør. Dette er en lille men meget nødvendig ting, som gør, at brugerne ikke bliver distraheret i det, de er kommet ind på hjemmesiden for at udføre (ibid.: 14-15). For at lave en god og brugervenlig hjemmeside er der tre gode ting, vi skal have i baghovedet omkring mennesker generelt: 1. Mennesker læser ikke en en side, de scanner den. Vi scanner dem, da vi ofte har travlt og ved, at vi ikke behøver at læse det hele. Derudover er vi gode til at scanne ting, som f.eks. aviser, magasiner osv. (ibid.: 22-23). 2. Mennesker tager ikke de optimale valg, men gør sig tilfredsstille. Vi gør os ofte mest tilfredse ved at gætte os igennem end at tage os tid til at regne ud, hvilket valg man skal tage, og vi har som regel ikke tid til at sidde og regne det ud (ibid. 2006: 24-25). 3. Mennesker prøver ikke på at finde ud af, hvordan helheden fungerer med det samme, men prøver sig frem, som behovet opstår. 13

15 Vi prøver ofte på at bruge noget, inden vi har forstået, hvordan vi bruger det. F.eks. bruger vi ofte en teknologi såsom en mobiltelefon og prøver os igennem den, inden vi læser brugsvejledningen, og ofte bruger vi slet ikke instruktionerne, men finder ud af det af os selv (ibid.: 26-27). Til at begynde med gør Krug det klart, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at designe en hjemmeside, men der er forskellige krav til en hjemmeside, som kan gøre den mere usability-minded. Disse forskellige krav er med til at opfylde princippet om, at en hjemmeside er indlysende, selvforklarende og at brugeren ikke skal tænke over at bruge den: 1. Man skal skabe en klar struktur og visuelt hierarki over hver side. 2. Udnyt kutymer. 3. Opdel hver side op i klare arealer. 4. Gør det klart, hvad man kan klikke på. 5. Minimer overfladiske baggrundsobjekter, tom plads og visuelt støj. 6. Minimer antallet af klik, som skal bruges til at finde rundt på siden. 7. Minimer mængden af tekst på hjemmesiden. (ibid.: 31-49). Med klar struktur og visuelt hierarki menes, at tings måde at fremtræde på hver side skal have en klar relation til hinanden, og de skal passe sammen. Hierarkiet kommer ind ved, at man nemt skal kunne se, hvad der er vigtigst på siden. Dette kan f.eks. skabes ved, at de vigtigste ting har en større skriftstørrelse. Man kan sammenligne dette med en avis, som er opdelt i forskellige størrelser overskrifter alt efter, hvor vigtig informationen er, og der ligeledes er lavet en klar struktur over, hvilke overskrifter der hører til hvilken skrift (ibid.: 2006: 31-33). Vores overvejelser om hierarkiet på hjemmesiden kan læses i afsnit 5.2. Udnyt kutymer skal forstås ved, at man udnytter dagligdags ting, som folk har lært/er vant til, uden at være lært i det eller tænker over. Igen er her et eksempel på aviser: Vi ved intuitivt, hvordan man orienterer sig i en avis. Vi ved, hvilken tekst der hører til hvilken overskrift, og hvilken tekst der hører til hvilket billede. Dette er dog også et krav, som hele tiden udvikler sig, da der hele tiden kommer nye kutymer for hvordan mennesker bruger internettet. Det kan også være en ny ting som kommer frem, som så bliver genbrugt af mange og efter et stykke tid ikke behøver forklaring at bruge, fordi folk er vant til tingen (ibid.: 34-36). Klare arealer læner sig lidt op af struktur og visuelt hierarki. Der menes, at brugeren ved at føle sig frem på siden, nemt og hurtigt skal kunne udpege de forskellige elementer af hjemmesiden, de gerne vil fokusere påm og hvilke elementer de gerne vil ignorere. Der skal være et klart areal for hvert element eller kategori, hvor man finder det, der hører til elementet eller kategorien. Et eksempel kan være en nyhedshjemmeside. Her skal en bruger nemt kunne se opdelingen af hjemmesiden, som så kan være dagens tophistorier, indland eller udland, hvor brugeren så skal kunne sige til sig selv, jeg vil helst have tophistorierne, dem finder jeg så her under dagens top historier. Tophistorierne skal så have en klar forbindelse til kategorien dagens tophistorier (ibid.: 36-37). 14

16 Gøre det klart, hvad der kan klikkes på handler om, at mennesker leder efter ting at klikke på, da det er vejen man kommer rundt på internettet, og det er her vigtigt, at brugerne hurtigt ved, hvad de skal klikke på for at komme rundt på ens hjemmeside. Folk skal ikke sidde og tænke over, hvad de skal klikke på for at komme rundt (Krug 2006: 37-38). Minimer overfladisk baggrunds objekter, plads og visuelt støj går ud på, at brugeren, som besøger ens hjemmeside, kan miste fokus ved, at der er overfladiske ting på siden, som er for iøjnefaldende. Der kan eksempelvis være mærkelige mellemrum mellem elementer, eller knapper, som blinker vildt, så man mister fokus på det, man egentlig kom ind på siden for. Det kan også være opdelingen af de forskellige knapper, som har en meget iøjnefaldende linjeopdeling og gør, at man fokuserer mere på linjerne mellem knapperne og ikke på selve knappen og dens navn (ibid.: 38-39). At minimere antallet af klik er en god måde at få brugeren af hjemmesiden hurtigt rundt på ens hjemmeside, og det gør det mere overskueligt at bruge siden, da man ikke skal bruge tid på at klikke sig vej frem til det, man er kommet for. Der er forskellige meninger om, hvad der er mange klik, men det antal, som mange nævner, er mellem tre og fem klik for at komme rundt på hele siden fra forsiden (ibid.: 41). Krug mener dog, at det ikke kun er antallet af klik, men også er mængden af tanker, der skal til for at kunne klikke rundt på siden, som har betydning. Når folk skal et bestemt sted hen på en side, er det altså ikke kun antallet af klik, men også den tid det vil tage, der betyder noget. Man skal dog altid begrænse antallet af klik så meget som muligt (ibid.: 41-43). Et eksempel på det modsatte kan være By-Expressens oprindelige hjemmeside, hvor man, hvis man gerne vil finde ud af, hvem virksomheden er, har delt informationen omkring dem selv op i mange forskellige menupunkter. De har delt informationen op i punkterne historie, vision og galleri, hvor man kunne spare klik og tid ved f.eks. at samle det under et punkt, der hedder om os. At minimere mængden af tekst er også med til at gøre en hjemmeside kortere, og der kan vises mere af hjemmesiden på skærmen, så der ikke skal scrolles for meget. Det gør ligeledes hjemmesiden mere overskuelig og man undgår, at folk mister fokus fra deres gøremål ved at have en stor mængde visuelle elementer, som brugeren bliver distraheret af. Det gør dermed deres gøremål og hjemmesidens nyttige indhold mere fremtrædende (ibid.: 45-49). Her kan man f.eks. nemt fjerne happy talk, som Krug kalder det, og ofte kan man også fjerne instruktioner til forskellige ting. Happy talk er ofte introduktion til hjemmesiden og den tekst, som byder velkommen til ens hjemmeside. Dette er ofte en overflødig og lang tekst, som ikke behøves på en hjemmeside. Internetbrugere har ofte ikke tid eller gider ikke bruge tid på at læse en masse som distraherer dem fra deres gøremål (ibid.: 46). Instruktioner er tit overflødige, da brugeren selv vil prøve sig frem, og man skal derfor hellere sørge for, at det er nemt at bruge, i stedet for at prøve at sætte brugeren ind i elementet (ibid.: 47). Krugs teori forklarer, hvordan man opbygger en hjemmeside, så den er nem at bruge. Vi har dog også haft fokus på, at hjemmesiden kun indeholder det som er nødvendigt, for at brugeren kan udføre sit mål. Her har vi til selve hjemmesidens funktionalitet og indhold gjort brug af Jonathan Lazars teori om brugercentreret designmetode. Dette har vi gjort, da vi gerne ville skabe en hjemmeside, der har de funktioner og det indhold, som brugerne har brug for og ikke har en masse overflødige ting. Vi skaber hjemmesiden gennem brugercentreret designudvikling, som skaber en bedre web usability for hjemmesiden. 15

17 Som Lazar udtaler, så er det en fejl at undlade brugere, da man ikke ved, om hjemmesiden har det indhold, der er påkrævet, eller om brugerne synes, den er nem at bruge (Lazar 2006: 9). En hjemmeside kan være 100 procent brugbar og nem at bruge, men brugerne vil stadig ikke bruge den, da den ikke har det indhold og information, som brugerne er kommet for at finde (ibid.: 10). Forskellige gode grunde til at involvere brugerne er: At forstå hvem brugerne er At forstå hvad brugerne gerne vil opnå med hjemmesiden At forstå hvilket indhold brugerne har brug for. At teste tidlige prototyper At teste den færdige hjemmeside (ibid.). Man skal derfor definere, hvem brugerne er, for derefter at finde ud af, hvor meget vi kan komme til at vide om dem. Vi har lavet en forundersøgelse, der har sat os ind i virksomheden (bilag 1). Her har vi blandt andet sat os ind i, hvem deres kunder er, og hvordan By-Expressen gerne vil drive deres virksomhed. På den måde har vi sat os ind i selve virksomhedens behov og sat os ind i hvad deres kunder har brug for, at hjemmesiden indeholder. Det er her, Lazars teori forklarer, at et vigtigt element i web usability er, at det er en brugercentreret designmetode. En bruger bliver først tilfreds, når han eller hun nemt og hurtigt kan udføre det, personen er kommet for at gøre, og at der ikke er for meget distraktion i form af overflødigt indhold (ibid.: 3-4). Man kan ofte reducere brugerens frustrationer ved at have haft brugere med inde over hjemmesideudviklingen. Det er især ved redesign af en hjemmeside, at der ofte kommer positivt resultat ved at inddrage brugerne (ibid.: 4). 2.3 Evaluering af design En helt central del af det at designe i en videnskabelig kontekst er evalueringen. Evaluation is what puts the Science in Design Science (Venable et al 2012:3). Hvis man ikke evaluerer og redegør for sine metoder til dette, kan man ikke uddrage nogle konklusioner og argumentere for sit vidensbidrag. For at evaluere et design må man gøre sig klart, hvilke metoder man ønsker at bruge og opveje fordele og ulemper ved disse. Vi har benyttet os af tænke højt-forsøg med potentielle brugere, hvilket vi kommer nærmere ind på i afsnit Ved at tage udgangspunkt i Pries-Heje et al. (2008) s model, der fastlægger, at der grundlæggende er fire måder at evaluere på, kan vi vurdere forskellige metoder og vælge den eller de, der passer bedst til de kriterier, vi opstiller i kapitel 5. På modellens to akser findes på den ene naturalistic og artificial og på den anden ex ante og ex post. Nedenstående model er en uddybet version af Venable et al. (2012) med diverse metoder til indsamling af empiri til en evaluering af et design tilføjet. De fire begreber indebærer: Naturalistic: Designet testes i rigtige omgivelser i den situation, hvor designet skal bruges. 16

18 Artificial: Designet testes i kunstige omgivelser og i en kunstigt opsat situation, hvor testpersonen lader som om at være i den situation, hvor designet skal bruges. Ex Ante: Man tester et produkt, inden det er lavet. Det vil sige, man i højere grad tester idéen med f.eks. mock-ups, prototyper og dummier af designet. Ex Post: Man tester det rent faktiske design, som er fysisk manifesteret og har de kvaliteter, som det endelige design skal have. (Venable et al. 2012:8-11). Vi har benyttet os af en evalueringsmetode, der ligger under artificial/ex post. Vi har således ikke testet vores design i en kontekst, hvor en kunde rent faktisk havde brug for at købe en ydelse hos virksomheden. Det har derimod været kunstigt opsatte forsøg, hvor vi selv har identificeret potentielle kunder til at teste. Derfor er det en artificial evalueringsmetode. Hvis vi skulle have lavet en naturalistic afprøvning af vores design, havde det krævet, at vi havde været til stede hos en kunde i det øjeblik, vedkommende havde behov for et cykelbud, hvilket havde været meget ressourcekrævende og havde krævet en større koordineringsindsats. Derfor valgte vi at prioritere anderledes. I vores test og evaluering af hjemmesiden har vi testet den faktiske hjemmeside på en computer. Vi har altså ikke benyttet os af f.eks. prototyper udformet i Powerpoint eller fysiske mock-ups. Det er derfor en ex post-evaluering. Til at evaluere vores design har vi lavet tænke-højt-forsøg med forsøgspersoner. Dette er beskrevet nærmere i afsnit

19 2.4 MUST-metoden Som skrevet i indledningen (afsnit 1.1) har vi brugt MUST-metoden til at udarbejde en itforundersøgelsesrapport om By-Expressen. Da det er en stor del af grundlaget for denne rapport, vil vi her gennemgå MUST-metodens teoretiske baggrund. Indførelsen af nye it-systemer i organisationer og virksomheder kan være problematisk. Ofte ender endda stort anlagte it-projekter med enten ikke at kunne overholde budget- og tidsrammerne eller ikke at kunne indfri de oprindelige forventninger. MUST-metoden er en metodisk støtte til it-forundersøgelse, udviklet af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen i samarbejde med en række danske og udenlandske virksomheder. Grundlæggende består metoden af fire faser: 1. Forberedelsesfasen 2. Fokuseringsfasen 3. Fordybelsesfasen 4. Fornyelsesfasen En fase er en række af analytiske og design baserede aktiviteter, der leder forundersøgelsen fra den ene beslutningssituation til den næste (Bødker, Kensing og Simonsen 2008:35). Denne type planlægning kaldes også referencelinje- eller milepælsplanlægning. Formålet med denne type planlægning er at give det bedst mulige beslutningsgrundlag i form af såvel analytisk som designrelateret viden. Metoden er stærkt inspireret af etablerede designtraditioner som eksempelvis arkitektarbejde. Arkitekter udfører indledningsvist en række grundlæggende analyse- og designopgaver, der senere danner grundlag for en udbudsopgave. I processen defineres først det overordnede og konceptuelle, hvorefter byggeprocessen tilrettelægges mere specifikt. MUST-metoden er et forsøg på at inkorporere disse mere etablerede designtraditioner i en it-udviklings kontekst (ibid.:27). MUST-metodens hensigt bliver beskrevet således : - At analysere virksomhedens forretnings- og it-strategi samt dens aktuelle mål, behov og muligheder - At designe en eller flere visioner om en samlet forandring - At vurdere visionerne i forhold til virksomhedens forretnings- og it-strategi samt i forhold til grupper af ansatte, relationer mellem afdelinger og i forhold til kunder og leverandører - At fastlægge en strategi og plan for den tekniske og organisatoriske implementering samt at udarbejde økonomiske overslag for visionerne samt - løbende at sikre sig feedback fra relevante aktører (ibid.:31). 18

20 I metodens indledende fase, kaldet forberedelsesfasen, etableres it-projektet. Her defineres opgaven, samt betingelser for løsningen af denne. Ydermere skal det vurderes, hvordan projektgruppen vil gribe opgaven an. Det essentielle i denne fase er, at projektgruppen og styregruppen bliver enige om det overordnede som eksempelvis projektets formål, ambitionsniveau, styring, økonomiske betingelser m.m. Efter forberedelsesfasen starter fokuseringsfasen. I denne fase skal projektgruppen afklare målene i forundersøgelsen med virksomhedens it- og forretningsstrategi. Resultatet af denne fase er en beslutning om, hvilke arbejdsområder it-systemerne skal anvendes i. Herefter følger fordybelsesfasen, som indeholder en dybere analyse af de arbejdsområder, man fandt frem til i fokuseringsfasen. Fasen fungerer som den centrale analyseorienterede del af forundersøgelsen og har til formål at kortlægge den nuværende arbejdspraksis. Den fjerde fase, fornyelsesfasen, markerer afslutningen på forundersøgelsen. Her fastlægger projektgruppen en fælles vision for den samlede forandring med grundlag i arbejdet i de foregående faser. Yderligere foretages en vurdering af fordele, ulemper og omkostninger, de ønskede ændringer vil have. Slutproduktet af forundersøgelsens fire faser er en forundersøgelsesrapport, der skal anskueliggøre potentialer og muligheder i implementeringen af it-anvendelser der indfrier problemstillingen (ibid.:29). Metoden baserer sig grundlægende på fire principper. Principperne udtrykker det perspektiv, som projektgruppen bør tænke og handle ud fra i løbet af planlægningen og gennemførslen af forundersøgelsen (ibid.:71). De fire principper må ikke forveksles med metodens fire faser. Mens faserne er en tidsafgrænset periode, der fører forundersøgelsen fra den ene beslutningssituation til den næste, er principperne selve metodens essens. MUST-metodens fire principper kaldes: Princippet om en samlet vision Princippet om reel brugerdeltagelse Princippet om at arbejdspraksis skal opleves Princippet om forankring Princippet om en samlet vision beskriver nødvendigheden af at samtænke arbejdsorganisation, kvalifikationer og it. Ifølge MUST-metodens grundlæggere fokuserer it-projekter for ofte ensidigt på teknologi. Dette medfører, at de forventede forbedringer ikke realiseres, og at det oprindelige budget overskrides. En samlet vision indebærer forskellige forslag til it-systemer og måder at organisere arbejdet i organisationen eller virksomheden. Yderligere skal den samlede vision indeholde en kortlægning af de kvalifikationer, brugerne af it-systemet skal have for at kunne betjene systemet og udføre arbejdet i den nye arbejdsorganisering. Princippet om en reel brugerdeltagelse dikterer, at repræsentanter for brugerne af itsystemet skal tage aktivt del i projektgruppens arbejde. Dette princip sigter både efter at give brugerne en større indsigt i de teknologiske muligheder og at give it-designerne et indblik i de arbejdsområder, der er genstandsfeltet i forundersøgelsen. Den gensidige læreproces skal samtidig være med til at sikre en fælles forståelse for, hvike problemer forundersøgelsen skal løse. 19

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen!

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen! Gode råd er ofte dyre når man vil i gang med innovative pædagogiske tiltag. Erfaringskataloget bygger på Lyduniverslærernes anbefalinger fra deres organisering og implementering af undervisningsforløb,

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere