Redesign af by-expressen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redesign af by-expressen.dk"

Transkript

1 Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr Kristian Eistorp, studienr Magnus Holt, studienr Malte Matias Egbert Rasmussen, studienr Simon Ryge Mortensen, studienr

2 Redesign af Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde Informatik 4. semester forår 2014 Jens Kristian Heesche Hansen, studienr Kristian Eistorp, studienr Magnus Holt, studienr Malte Matias Egbert Rasmussen, studienr Simon Ryge Mortensen, studienr Vejleder: Kristin Due Holmegaard Antal anslag inkl. mellemrum:

3 Abstract This report examines the process of creating a website, focusing on functionality and usability. Working with a small bike deliverance company located in the centre of Copenhagen, we have created a new user friendly website, helping them attract more customers. We initially gathered empirical theories, as well as methods, on which we base our iterative design proces. During that proces we gradually improved the design and functionality of the website, by involving website users. Throughout the report, both the theories and methods are thoroughly modeled. The report places itself in the interchange between software development and design. Conclusionally we stress the importance of applying transparancy by giving the user a clear overview of the website, as well as implementing automatical modules, having a logical build up of the menubar and a clear and distinct purpose of the website. 2

4 3

5 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning Problemfelt Motivation Semesterbinding Læsevejledning Vores arbejdsproces Anvendt teori Designproces Usability Evaluering af design MUST-metoden Metode Model over vores iterative proces Kvalitativ og kvantitativ metode Analyse af kvalitativ data Kvalitative og kvantitative tjeklister Debugging Den oprindelige hjemmeside Præsentation af hjemmesiden Resultater af tænke-højt-test Krav til hjemmesiden Opsummering af krav fra teori, analyse af test 0 og virksomheden Hvordan har vi arbejdet med kravene? Udformning af tjekliste Første iteration Præsentation Tænke-højt-forsøg Diagnostisk kort Tjekliste 49 7 Anden iteration Præsentation Tænke-højt-test Diagnostisk kort Tjekliste 61 8 Præsentation af den endelige hjemmeside Gennemgang af hjemmesiden Tjekliste Kodeopbygning Vision Diskussion Konklusion Litteraturliste Bilag 86 4

6 5

7 1.0 Introduktion Denne indledning har til formål at introducere læseren til dette projekt. Udover en general introduktion vil man også i denne introduktion finde en læsevejledning, der guider læseren gennem rapportens kapitler. Alle kapitler i rapporten vil have en kort indledning, der introducerer læseren til det følgende kapitel. 1.1 Indledning Vores projektforløb har været centreret omkring arbejdet med cykelbudfirmaet By- Expressen. Virksomheden tæller 6 fuldtidsansatte, hvoraf de 3 er medejere. De ansatte cykelbude leverer forsendelser på cykler rundt i København. Vi har valgt at arbejde med netop By-Expressen, da én af denne rapports forfattere tidligere har arbejdet som bud for virksomheden. Dette har hjulpet os med at få etableret et samarbejde med ejerne og bidraget væsentligt til vores forståelse af virksomhedens arbejdsprocesser. I forbindelse med RUC-kurset Brugerdrevet Design: IT-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling har vi foretaget en forundersøgelse, der skal anskueliggøre potentialer og muligheder i forbindelse med implementeringen af et nyt it-system i virksomheden. Forundersøgelsen er udarbejdet med MUST-metoden (se afsnit 2.4) og ligger som bilag i rapporten, og er udarbejdet af hele projektgruppen i fællesskab (bilag 1). Af vores forundersøgelse fremgår det, at virksomhedens primære problem består i dens brug af for mange forskellige uintegrerbare systemer. Virksomheden modtager bestillinger telefonisk og udregner derefter manuelt prisen ved brug af Google Maps, lommeregner og en liste over priser. Derefter indskrives turen i et Google Docs-dokument, og til sidst faktureres turen i et online regnskabsprogram kaldet Billy s Billing (se model af hele deres proces fra bestilling til fakturering i bilag 2). Vores forundersøgelse konkluderer, at der er et betydeligt uudnyttet potentiale for besparelser i virksomheden. Dette potentiale kan udnyttes ved at automatisere de arbejdsprocesser, der i dag foregår manuelt, som eksempelvis udregning af priser. Udover virksomhedens interne it-systemer har vi i forundersøgelsen også haft fokus på By-Expressens hjemmeside. Ved at udarbejde et Business Model Canvas (se bilag 3) har vi konstateret, at virksomhedens vigtigste kommunikationsredskab er deres hjemmeside. Efter at have foretaget en række brugertests har vi konkluderet, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt ud fra en række forskellige parametre som brugervenlighed, overskuelighed og håndterbare priser. På denne baggrund har vi valgt at redesigne virksomhedens hjemmeside samt at programmere en prisudregner, der skal automatisere virksomhedens proces omkring udregning af priser. Prisudregneren skal samtidig fungere som en hjælp for potentielle kunder ved at være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside som et redskab til f.eks. sammenligning af priser med andre budfirmaer. Redesignet af hjemmesiden samt udviklingen af prisudregneren er omdrejningspunktet for denne rapport. 1.2 Problemfelt Denne rapports problemfelt placerer sig i krydsfeltet mellem softwareudvikling og design. Vores tilgang til udviklingen af By-Expressens hjemmeside har taget sit udgangspunkt i designmetoder til både kravsidentifikation og evaluering. Vi har på denne måde arbejdet både videnskabeligt og praktisk med det problemfelt, vi har identificeret. Hjemmesiden og prisudregneren er programmeret ud fra en vision om, at det skal være nemt og 6

8 tilgængeligt for virksomheden at ændre i prisstrukturen bag prisudregneren. Vi har igennem hele processen dokumenteret de forskellige stadier af den inkrementelle udviklingsproces. I forbindelse med udviklingen af hjemmesiden har vi inddraget teorier om designprocesser og usability. På baggrund af disse teorier har vi foretaget en række brugerorienterede tests af såvel den oprindelige hjemmeside som vores egne efterfølgende bud på et redesign af hjemmesiden. Vi har udover de brugerorienterede tests også inddraget virksomhedens egne forslag til designet. Det endelige design har altså sit udgangspunkt i teorier om designproces og usability samt indsamlet empiri fra interviews med virksomheden og potentielle kunder Problemformulering Hvordan kan man designe en hjemmeside og prisudregner for et budfirma med fokus på usability i en designproces, der har udgangspunkt i brugerinddragelse? Afgrænsning Da dette er et informatik-projekt, går vi ikke i dybden med koden, som man ville gøre i f.eks. et datalogi-projekt, men vil i stedet forklare hhv. den oprindelige og vores hjemmesides opbygning med modellering (se afsnit 8.3). Med andre ord vil vores overvejelser om forskellige programmeringsmæssige løsninger ikke blive forklaret i dybden. Der vil således heller ikke være udsnit af kode i denne rapport. Hele kildekoden på alle iterationer er vedlagt som bilag (bilag 14, 15 og 16). Vi har valgt slet ikke at fokusere på sikkerhed i kodningen. Vi har i denne rapport ikke haft fokus på psykologi som en del af det teoretiske grundlag. Vi kunne have valgt at bruge teorier om menneskers opfattelse af mønstre og struktur, men det har vi valgt at afgrænse os fra. Vi har ikke designet hjemmesiden med det bestemte formål at skulle sælge noget og har derfor ikke inddraget teorier om, hvordan man designer for at øge salg. Hjemmesidens primære fokus har været at informere om virksomhedens services og priser på en lettilgængelig måde. Vi vurderede at det var vigtigere, at hjemmesiden giver et godt og professionelt indtryk af virksomheden. Selve implementeringen af hjemmesiden afgrænser vi os også fra at forholde os til. Vi vurderer, at det er en relativ simpel affære at implementere siden hos virksomhedens webhotel, og at det ikke behøver en bestemt strategi. Modsat andre typer af it-systemer vil en ny hjemmeside ikke ændre den måde, budene arbejder på. 1.3 Motivation Det har fra starten af projektet været vores ønske at afprøve vores teoretiske viden fra kurserne i praksis. Dette kunne bedst lade sig gøre i en mindre virksomhed med et stort udviklingspotentiale indenfor vores område. Grundet virksomhedens størrelse har vi haft mulighed for ret hurtigt at danne os et overblik over virksomhedens struktur og arbejdsprocesser. Da et af gruppemedlemmerne tidligere havde arbejdet i virksomheden, vidste vi fra begyndelsen, at der var gode muligheder for en optimering af virksomhedens arbejdsprocesser samt af deres hjemmeside. 7

9 Det tiltalte os alle meget at komme ud i en virksomhed og opleve, hvordan det er at arbejde med det informatik relaterede område i praksis. Ved brug af virksomheden som case kan vi opnå en større forståelse for, hvordan man arbejder med de forskellige informatik relaterede metoder og modeller. Det vil samtidig give os en mulighed for at arbejde med arbejdsprocesoptimering og it-systemudvikling i en gruppe. Her tænker vi især på, hvordan man fordeler sine ressourcer på forskellige arbejdsområder, og hvordan man håndterer de uforudsete forhindringer. Den altoverskyggende motivation i forbindelse med projektet har dog været muligheden for at kunne få en direkte indflydelse på arbejdet i virksomheden. Vores mål med projektet er at hjælpe virksomheden med at udnytte dens potentiale gennem optimering af arbejdsprocesser og en lettere tilgængelig hjemmeside. 1.4 Semesterbinding Vores forankring ligger i Informatiks dimension, der involverer modellering af itanvendelser og brugssituationer. Gennem projektforløbet har vi opnået en større forståelse for arbejdsprocesserne i virksomheden. Vi har på den baggrund produceret en række modeller, her i blandt procesmodellen, hvis formål er at visualisere virksomhedens arbejdsprocesser. Disse modeller har bl.a. gjort det muligt at analysere os frem til de områder, vi vil behandle i rapporten. Vi vil i rapporten modellere vores empiri, opbygningen af koden til hjemmesiden og logikken bag prisudregneren. I vores empiri er der tale om affinitetsdiagrammer og diagnostiske kort. Opbygningen af koden bag hjemmesiden vises med en model over de forskellige filer, der udgør hjemmesiden, og prisudregnerens logik er illustreret (begge i afsnit 8.3). 1.5 Læsevejledning De første to kapitler efter denne introduktion - kapitel 2 og 3 - er metode- og teorikapitlerne. Her beskriver vi de forskellige teorier og metoder, der ligger til grund for vores analyse af de forskellige versioner af hjemmesiden. I kapitel 4 præsenterer vi den oprindelige hjemmeside og påbegynder analysen af denne. På baggrund af dette opstiller vi i kapitel 5 de krav, der er kommet ud af vores indsamling af empiri samt de krav, virksomheden har stillet. Kapitel 6 omhandler første del af den iterative proces med udviklingen af hjemmesiden. Her præsenterer og tester vi vores første bud på en ny hjemmeside. Derefter analyserer vi disse tests og udvikler på den baggrund en ny version af hjemmesiden, som er præsenteret i kapitel 7, som vi så efterfølgende tester og analyserer. I kapitel 8 præsenterer vi vores endelige bud på en ny hjemmeside, hvorefter vi i kapitel 9 diskuterer denne i forhold til de krav, vi opstillede i kapitel 5. I kapitel 9 vil en generel refleksion over hele designprocessen også kunne læses. Afslutningsvis konkluderer vi på hele projektet i kapitel 10. Litteraturlisten findes i kapitel 11 efterfulgt af bilagslisten i kapitel 12. Det iterative arbejde med hjemmesiden præger i høj grad strukturen i rapporten. Analyserne af vores empiri er således adskilt fra iteration til iteration. Opbygningen af rapporten er faldet os helt naturlig i forhold til arbejdsprocessen med hjemmesiden. Vi har efterstræbt at indskrive krydsreferencer, så man hurtigt og nemt kan orientere sig, hvis man ikke læser hele rapporten på én gang. 8

10 1.6 Vores arbejdsproces Vi har fra begyndelsen af projektet arbejdet med timeboxing. Denne metode tvinger gruppen til at sætte nogle faste deadlines for, hvornår de vigtigste ting skal være færdiggjort. Denne form for planlægning været en hjælp til at holde projektet på sporet. Sideløbende med de første måneder af projektforløbet har vi alle taget kurset Brugerdrevet Design, hvor vi som gruppe skulle aflevere en forundersøgelsesrapport af en virksomheds it-systemer. Vi valgte i den forbindelse at udarbejde forundersøgelsesrapporten med fokus på By-Expressens it-systemer, således at vi kunne styrke grundlaget for denne rapport. Arbejdet med forundersøgelsen har derfor fyldt meget i begyndelsen af projektforløbet, selvom forundersøgelsen ikke er en direkte del af denne rapport. Forundersøgelsesrapporten er dog vedlagt som bilag (bilag 1). Efter it-forundersøgelsen begyndte vi den iterative udviklingsproces af hjemmesiden. Den iterative proces er en proces af gentagelser, hvor man fra iteration til iteration forsøger at udvikle og forbedre sit produkt. Denne måde at arbejde på har naturligvis haft stor indflydelse på vores arbejdsproces. 9

11 2.0 Anvendt teori Dette kapitel vil gennemgå de teorier, vi har benyttet for at komme frem til vores resultat. De fleste af de gennemgåede teorier har et skær af metode over sig. Vi skelner mellem teorier og metoder således, at teorikapitlet beskriver de tankegange og principper, vi har arbejdet ud fra i vores design og evaluering, hvorimod metodekapitlet mere konkret beskriver, hvordan vi har indsamlet empiri til opgaven. Kapitlet vil gennemgå teorier om følgende emner: vores designproces, brugervenlighed, evaluering af design, og det sidste afsnit handler om teorien bag den it-forundersøgelse, som ledte frem til en konkretisering af fokus i denne rapport. 10

12 2.1 Designproces Når vi har programmeret og arbejdet med hjemmesiden i dette projekt, har vi skullet designe, konstruere og evaluere. Efter devisen approach similar problems in similar ways, har vi altså skullet agere som designere i dette projekt. Derfor har vi designteori som en væsentlig del af vores teoretiske grundlag for projektet, da vores problemstilling har typiske ligheder med et designproblem (Steinart et al. 2012:248). Designet af hjemmesiden er baseret på forskellige typer inputs og viden, hvilket er illustreret i modellen nedenfor. (Hevner og March 2003:112) I modellen ses de forskellige inputs, der bruges til at komme frem til det resultat, der kommer ud af den iterative proces. Centralt i figuren ses selve den iterative proces mellem udvikling og evaluering. Det er i denne proces, at selve programmeringen af hjemmesiden sker. Det er også her, vores evalueringsmetoder, tænke-højt-tests og tjekliste, finder sted. Vores iterative proces er uddybet med alle faser, iterationer og evalueringer i metodekapitlet. I feltet i venstre side er alle de ting, der omgiver det design, man arbejder med. Dette er de mennesker, organisationer og nuværende teknologier i organisationen, man arbejder i og inkluderer mål, opgaver, problemer og muligheder (ibid.). Vores viden om virksomheden kommer fra den it-forundersøgelsesrapport, vi har lavet. Mellem den iterative proces og omgivelserne finder man de behov, der arbejdes med at skulle løses i designet. Det er altså her, man finder det problem, der skal løses. 11

13 I højre side af modellen findes den vidensbase, som man har med sig ind i projektet. Dette dækker over eksisterende teorier, videnskabelige metoder og modeller der knytter sig til det felt, man designer indenfor (Hevner & March 2003:113). I vores tilfælde er det hjemmesidedesign. Ideelt set bør man have sin forudgående teoretiske viden om feltet på plads, før man designer, men vi har været nødt til at starte den iterative proces, samtidigt med at vi har tilegnet os den nødvendige teoretiske viden. Mellem vidensbasen og den iterative proces findes rigor, som er de metoder og teorier, som udvælges som relevante for det design, man beskæftiger sig med. Her er altså de teorier og metoder, som er beskrevet i hhv. teori- og metodekapitlet. Nederst i modellen er de ting, der kommer ud af designprocessen. På den ene side er der en løsning på det problem eller behov, der er defineret. Man tester altså brugbarheden og anvendelsen af sit design i den kontekst, det skal bruges. Hvis det lever op til de på forhånd opsatte krav, kan man så implementere det. På den anden side kommer de erfaringer, man undervejs gør sig, som kan tilføjes vidensbasen om forskningsfeltet. For at de erfaringer, man kommer frem til, kan bruges som tilføjelse til vidensbasen, skal de være veldokumenterede i form af gennemsigtighed og diskussion af metoder. Det er i denne balance mellem videnskabelige overvejelse af metoder og det mere teknologiske fokus på en løsning, der opfylder virksomhedens behov, dette projekt placerer sig, da vi som resultat skal komme frem til bidrag til begge sider. 2.2 Usability Brugervenlighed - eller usability som begrebet kaldes på engelsk - bruges til at måle, i hvor høj grad brugeren af et produkt kan opnå definerede mål med effektivitet og tilfredsstillelse i en på forhånd defineret kontekst (ISO ) (Bevan 2006:5). Andre definerer usability mere i relation til produktudviklingsfasen. The Usability Professionals Association (UPA) definerer usability som: an approach to product development that incorporates direct user feedback throughout the development cycle in order to reduce costs and create products and tools that meet user needs (Tullis & Albert: 2008:4). En tredje og mere simpel definition er, at usability handler om at være sikker på, at noget fungerer ordentligt, og at en person med gennemsnitlige evner og erfaring vil være i stand til at bruge denne ting uden at blive håbløst frustreret (Krug 2006:). Der findes mange usabilityprincipper, der forklarer, hvordan man skal opbygge sin hjemmeside. Vi har valgt at arbejde med Steve Krugs teori, da vi mener, at det er den mest passende til vores projekt. Det er en lille og simpel hjemmeside, vi skal have op at køre, og her mener vi, at Krugs Don't make me think er et passende princip, da vi helst ikke vil have, at folk skal tænke for meget over at bruge by-expressen.dk. I usabilityprincippet Don't make me think ligger, at en hjemmeside skal være indlysende, selvforklarende, og det skal i det hele taget give sig selv, hvad man skal bruge den til, og hvordan man skal bruge den (Krug 2006: 11). 12

14 Dette er en af de ting, vi er kommet frem til, at by-expressen.dk har brug for, da den pt. er meget uoverskuelig og kræver ret meget thinking (se afsnit 4.2, hvor vi tester den oprindelige hjemmeside). Vi har valgt at udplukke de mest brugbare krav af Krugs teori til udarbejdelse af vores hjemmeside. Dette gøres, da Krug også har krav til opbyggelsen af hjemmesider, der kan mere, end vores hjemmeside skal kunne. Dette kunne være en nyhedshjemmeside med utallige undersider og mange daglige indlæg eller en webshop med mange forskellige fysiske varer, hvilket gør en hjemmeside mere kompleks. Som Krug selv begynder med, har Krug's kone sagt: Hvis noget er svært at bruge, bruger jeg det bare ikke lige så meget (ibid.: 9). Dette er et citat, der uddyber, hvorfor at det er vigtigt at tænke på usability i forhold til design af hjemmesider. Hvad indebærer det, at en hjemmeside er indlysende og selvforklarende? Her skal en bruger uden at tænke kunne danne sig et hurtigt overblik og finde ud af: hvad er dette og hvordan skal det bruges (ibid.: 11). En besøgende/bruger skal ikke bruge tid på at finde ud af følgende : Hvor er jeg? Hvor skal jeg begynde? Hvor har de placeret? Hvad er det vigtigste på denne side? Hvorfor har de kaldt de forskellige ting, det de har? (ibid.: 17). Derudover er der andre ting, som skal gøres, for at vi ikke skal tænke over brugen af hjemmesiden. F.eks. skal de forskellige knapper være på hjemmeside være tydeligt markerede, så det er indlysende, at man kan trykke på dem, og selve navnene på knapperne skal være velovervejede og indlysende for alle, så man ved, hvad de forskellige knapper gør. Dette er en lille men meget nødvendig ting, som gør, at brugerne ikke bliver distraheret i det, de er kommet ind på hjemmesiden for at udføre (ibid.: 14-15). For at lave en god og brugervenlig hjemmeside er der tre gode ting, vi skal have i baghovedet omkring mennesker generelt: 1. Mennesker læser ikke en en side, de scanner den. Vi scanner dem, da vi ofte har travlt og ved, at vi ikke behøver at læse det hele. Derudover er vi gode til at scanne ting, som f.eks. aviser, magasiner osv. (ibid.: 22-23). 2. Mennesker tager ikke de optimale valg, men gør sig tilfredsstille. Vi gør os ofte mest tilfredse ved at gætte os igennem end at tage os tid til at regne ud, hvilket valg man skal tage, og vi har som regel ikke tid til at sidde og regne det ud (ibid. 2006: 24-25). 3. Mennesker prøver ikke på at finde ud af, hvordan helheden fungerer med det samme, men prøver sig frem, som behovet opstår. 13

15 Vi prøver ofte på at bruge noget, inden vi har forstået, hvordan vi bruger det. F.eks. bruger vi ofte en teknologi såsom en mobiltelefon og prøver os igennem den, inden vi læser brugsvejledningen, og ofte bruger vi slet ikke instruktionerne, men finder ud af det af os selv (ibid.: 26-27). Til at begynde med gør Krug det klart, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at designe en hjemmeside, men der er forskellige krav til en hjemmeside, som kan gøre den mere usability-minded. Disse forskellige krav er med til at opfylde princippet om, at en hjemmeside er indlysende, selvforklarende og at brugeren ikke skal tænke over at bruge den: 1. Man skal skabe en klar struktur og visuelt hierarki over hver side. 2. Udnyt kutymer. 3. Opdel hver side op i klare arealer. 4. Gør det klart, hvad man kan klikke på. 5. Minimer overfladiske baggrundsobjekter, tom plads og visuelt støj. 6. Minimer antallet af klik, som skal bruges til at finde rundt på siden. 7. Minimer mængden af tekst på hjemmesiden. (ibid.: 31-49). Med klar struktur og visuelt hierarki menes, at tings måde at fremtræde på hver side skal have en klar relation til hinanden, og de skal passe sammen. Hierarkiet kommer ind ved, at man nemt skal kunne se, hvad der er vigtigst på siden. Dette kan f.eks. skabes ved, at de vigtigste ting har en større skriftstørrelse. Man kan sammenligne dette med en avis, som er opdelt i forskellige størrelser overskrifter alt efter, hvor vigtig informationen er, og der ligeledes er lavet en klar struktur over, hvilke overskrifter der hører til hvilken skrift (ibid.: 2006: 31-33). Vores overvejelser om hierarkiet på hjemmesiden kan læses i afsnit 5.2. Udnyt kutymer skal forstås ved, at man udnytter dagligdags ting, som folk har lært/er vant til, uden at være lært i det eller tænker over. Igen er her et eksempel på aviser: Vi ved intuitivt, hvordan man orienterer sig i en avis. Vi ved, hvilken tekst der hører til hvilken overskrift, og hvilken tekst der hører til hvilket billede. Dette er dog også et krav, som hele tiden udvikler sig, da der hele tiden kommer nye kutymer for hvordan mennesker bruger internettet. Det kan også være en ny ting som kommer frem, som så bliver genbrugt af mange og efter et stykke tid ikke behøver forklaring at bruge, fordi folk er vant til tingen (ibid.: 34-36). Klare arealer læner sig lidt op af struktur og visuelt hierarki. Der menes, at brugeren ved at føle sig frem på siden, nemt og hurtigt skal kunne udpege de forskellige elementer af hjemmesiden, de gerne vil fokusere påm og hvilke elementer de gerne vil ignorere. Der skal være et klart areal for hvert element eller kategori, hvor man finder det, der hører til elementet eller kategorien. Et eksempel kan være en nyhedshjemmeside. Her skal en bruger nemt kunne se opdelingen af hjemmesiden, som så kan være dagens tophistorier, indland eller udland, hvor brugeren så skal kunne sige til sig selv, jeg vil helst have tophistorierne, dem finder jeg så her under dagens top historier. Tophistorierne skal så have en klar forbindelse til kategorien dagens tophistorier (ibid.: 36-37). 14

16 Gøre det klart, hvad der kan klikkes på handler om, at mennesker leder efter ting at klikke på, da det er vejen man kommer rundt på internettet, og det er her vigtigt, at brugerne hurtigt ved, hvad de skal klikke på for at komme rundt på ens hjemmeside. Folk skal ikke sidde og tænke over, hvad de skal klikke på for at komme rundt (Krug 2006: 37-38). Minimer overfladisk baggrunds objekter, plads og visuelt støj går ud på, at brugeren, som besøger ens hjemmeside, kan miste fokus ved, at der er overfladiske ting på siden, som er for iøjnefaldende. Der kan eksempelvis være mærkelige mellemrum mellem elementer, eller knapper, som blinker vildt, så man mister fokus på det, man egentlig kom ind på siden for. Det kan også være opdelingen af de forskellige knapper, som har en meget iøjnefaldende linjeopdeling og gør, at man fokuserer mere på linjerne mellem knapperne og ikke på selve knappen og dens navn (ibid.: 38-39). At minimere antallet af klik er en god måde at få brugeren af hjemmesiden hurtigt rundt på ens hjemmeside, og det gør det mere overskueligt at bruge siden, da man ikke skal bruge tid på at klikke sig vej frem til det, man er kommet for. Der er forskellige meninger om, hvad der er mange klik, men det antal, som mange nævner, er mellem tre og fem klik for at komme rundt på hele siden fra forsiden (ibid.: 41). Krug mener dog, at det ikke kun er antallet af klik, men også er mængden af tanker, der skal til for at kunne klikke rundt på siden, som har betydning. Når folk skal et bestemt sted hen på en side, er det altså ikke kun antallet af klik, men også den tid det vil tage, der betyder noget. Man skal dog altid begrænse antallet af klik så meget som muligt (ibid.: 41-43). Et eksempel på det modsatte kan være By-Expressens oprindelige hjemmeside, hvor man, hvis man gerne vil finde ud af, hvem virksomheden er, har delt informationen omkring dem selv op i mange forskellige menupunkter. De har delt informationen op i punkterne historie, vision og galleri, hvor man kunne spare klik og tid ved f.eks. at samle det under et punkt, der hedder om os. At minimere mængden af tekst er også med til at gøre en hjemmeside kortere, og der kan vises mere af hjemmesiden på skærmen, så der ikke skal scrolles for meget. Det gør ligeledes hjemmesiden mere overskuelig og man undgår, at folk mister fokus fra deres gøremål ved at have en stor mængde visuelle elementer, som brugeren bliver distraheret af. Det gør dermed deres gøremål og hjemmesidens nyttige indhold mere fremtrædende (ibid.: 45-49). Her kan man f.eks. nemt fjerne happy talk, som Krug kalder det, og ofte kan man også fjerne instruktioner til forskellige ting. Happy talk er ofte introduktion til hjemmesiden og den tekst, som byder velkommen til ens hjemmeside. Dette er ofte en overflødig og lang tekst, som ikke behøves på en hjemmeside. Internetbrugere har ofte ikke tid eller gider ikke bruge tid på at læse en masse som distraherer dem fra deres gøremål (ibid.: 46). Instruktioner er tit overflødige, da brugeren selv vil prøve sig frem, og man skal derfor hellere sørge for, at det er nemt at bruge, i stedet for at prøve at sætte brugeren ind i elementet (ibid.: 47). Krugs teori forklarer, hvordan man opbygger en hjemmeside, så den er nem at bruge. Vi har dog også haft fokus på, at hjemmesiden kun indeholder det som er nødvendigt, for at brugeren kan udføre sit mål. Her har vi til selve hjemmesidens funktionalitet og indhold gjort brug af Jonathan Lazars teori om brugercentreret designmetode. Dette har vi gjort, da vi gerne ville skabe en hjemmeside, der har de funktioner og det indhold, som brugerne har brug for og ikke har en masse overflødige ting. Vi skaber hjemmesiden gennem brugercentreret designudvikling, som skaber en bedre web usability for hjemmesiden. 15

17 Som Lazar udtaler, så er det en fejl at undlade brugere, da man ikke ved, om hjemmesiden har det indhold, der er påkrævet, eller om brugerne synes, den er nem at bruge (Lazar 2006: 9). En hjemmeside kan være 100 procent brugbar og nem at bruge, men brugerne vil stadig ikke bruge den, da den ikke har det indhold og information, som brugerne er kommet for at finde (ibid.: 10). Forskellige gode grunde til at involvere brugerne er: At forstå hvem brugerne er At forstå hvad brugerne gerne vil opnå med hjemmesiden At forstå hvilket indhold brugerne har brug for. At teste tidlige prototyper At teste den færdige hjemmeside (ibid.). Man skal derfor definere, hvem brugerne er, for derefter at finde ud af, hvor meget vi kan komme til at vide om dem. Vi har lavet en forundersøgelse, der har sat os ind i virksomheden (bilag 1). Her har vi blandt andet sat os ind i, hvem deres kunder er, og hvordan By-Expressen gerne vil drive deres virksomhed. På den måde har vi sat os ind i selve virksomhedens behov og sat os ind i hvad deres kunder har brug for, at hjemmesiden indeholder. Det er her, Lazars teori forklarer, at et vigtigt element i web usability er, at det er en brugercentreret designmetode. En bruger bliver først tilfreds, når han eller hun nemt og hurtigt kan udføre det, personen er kommet for at gøre, og at der ikke er for meget distraktion i form af overflødigt indhold (ibid.: 3-4). Man kan ofte reducere brugerens frustrationer ved at have haft brugere med inde over hjemmesideudviklingen. Det er især ved redesign af en hjemmeside, at der ofte kommer positivt resultat ved at inddrage brugerne (ibid.: 4). 2.3 Evaluering af design En helt central del af det at designe i en videnskabelig kontekst er evalueringen. Evaluation is what puts the Science in Design Science (Venable et al 2012:3). Hvis man ikke evaluerer og redegør for sine metoder til dette, kan man ikke uddrage nogle konklusioner og argumentere for sit vidensbidrag. For at evaluere et design må man gøre sig klart, hvilke metoder man ønsker at bruge og opveje fordele og ulemper ved disse. Vi har benyttet os af tænke højt-forsøg med potentielle brugere, hvilket vi kommer nærmere ind på i afsnit Ved at tage udgangspunkt i Pries-Heje et al. (2008) s model, der fastlægger, at der grundlæggende er fire måder at evaluere på, kan vi vurdere forskellige metoder og vælge den eller de, der passer bedst til de kriterier, vi opstiller i kapitel 5. På modellens to akser findes på den ene naturalistic og artificial og på den anden ex ante og ex post. Nedenstående model er en uddybet version af Venable et al. (2012) med diverse metoder til indsamling af empiri til en evaluering af et design tilføjet. De fire begreber indebærer: Naturalistic: Designet testes i rigtige omgivelser i den situation, hvor designet skal bruges. 16

18 Artificial: Designet testes i kunstige omgivelser og i en kunstigt opsat situation, hvor testpersonen lader som om at være i den situation, hvor designet skal bruges. Ex Ante: Man tester et produkt, inden det er lavet. Det vil sige, man i højere grad tester idéen med f.eks. mock-ups, prototyper og dummier af designet. Ex Post: Man tester det rent faktiske design, som er fysisk manifesteret og har de kvaliteter, som det endelige design skal have. (Venable et al. 2012:8-11). Vi har benyttet os af en evalueringsmetode, der ligger under artificial/ex post. Vi har således ikke testet vores design i en kontekst, hvor en kunde rent faktisk havde brug for at købe en ydelse hos virksomheden. Det har derimod været kunstigt opsatte forsøg, hvor vi selv har identificeret potentielle kunder til at teste. Derfor er det en artificial evalueringsmetode. Hvis vi skulle have lavet en naturalistic afprøvning af vores design, havde det krævet, at vi havde været til stede hos en kunde i det øjeblik, vedkommende havde behov for et cykelbud, hvilket havde været meget ressourcekrævende og havde krævet en større koordineringsindsats. Derfor valgte vi at prioritere anderledes. I vores test og evaluering af hjemmesiden har vi testet den faktiske hjemmeside på en computer. Vi har altså ikke benyttet os af f.eks. prototyper udformet i Powerpoint eller fysiske mock-ups. Det er derfor en ex post-evaluering. Til at evaluere vores design har vi lavet tænke-højt-forsøg med forsøgspersoner. Dette er beskrevet nærmere i afsnit

19 2.4 MUST-metoden Som skrevet i indledningen (afsnit 1.1) har vi brugt MUST-metoden til at udarbejde en itforundersøgelsesrapport om By-Expressen. Da det er en stor del af grundlaget for denne rapport, vil vi her gennemgå MUST-metodens teoretiske baggrund. Indførelsen af nye it-systemer i organisationer og virksomheder kan være problematisk. Ofte ender endda stort anlagte it-projekter med enten ikke at kunne overholde budget- og tidsrammerne eller ikke at kunne indfri de oprindelige forventninger. MUST-metoden er en metodisk støtte til it-forundersøgelse, udviklet af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen i samarbejde med en række danske og udenlandske virksomheder. Grundlæggende består metoden af fire faser: 1. Forberedelsesfasen 2. Fokuseringsfasen 3. Fordybelsesfasen 4. Fornyelsesfasen En fase er en række af analytiske og design baserede aktiviteter, der leder forundersøgelsen fra den ene beslutningssituation til den næste (Bødker, Kensing og Simonsen 2008:35). Denne type planlægning kaldes også referencelinje- eller milepælsplanlægning. Formålet med denne type planlægning er at give det bedst mulige beslutningsgrundlag i form af såvel analytisk som designrelateret viden. Metoden er stærkt inspireret af etablerede designtraditioner som eksempelvis arkitektarbejde. Arkitekter udfører indledningsvist en række grundlæggende analyse- og designopgaver, der senere danner grundlag for en udbudsopgave. I processen defineres først det overordnede og konceptuelle, hvorefter byggeprocessen tilrettelægges mere specifikt. MUST-metoden er et forsøg på at inkorporere disse mere etablerede designtraditioner i en it-udviklings kontekst (ibid.:27). MUST-metodens hensigt bliver beskrevet således : - At analysere virksomhedens forretnings- og it-strategi samt dens aktuelle mål, behov og muligheder - At designe en eller flere visioner om en samlet forandring - At vurdere visionerne i forhold til virksomhedens forretnings- og it-strategi samt i forhold til grupper af ansatte, relationer mellem afdelinger og i forhold til kunder og leverandører - At fastlægge en strategi og plan for den tekniske og organisatoriske implementering samt at udarbejde økonomiske overslag for visionerne samt - løbende at sikre sig feedback fra relevante aktører (ibid.:31). 18

20 I metodens indledende fase, kaldet forberedelsesfasen, etableres it-projektet. Her defineres opgaven, samt betingelser for løsningen af denne. Ydermere skal det vurderes, hvordan projektgruppen vil gribe opgaven an. Det essentielle i denne fase er, at projektgruppen og styregruppen bliver enige om det overordnede som eksempelvis projektets formål, ambitionsniveau, styring, økonomiske betingelser m.m. Efter forberedelsesfasen starter fokuseringsfasen. I denne fase skal projektgruppen afklare målene i forundersøgelsen med virksomhedens it- og forretningsstrategi. Resultatet af denne fase er en beslutning om, hvilke arbejdsområder it-systemerne skal anvendes i. Herefter følger fordybelsesfasen, som indeholder en dybere analyse af de arbejdsområder, man fandt frem til i fokuseringsfasen. Fasen fungerer som den centrale analyseorienterede del af forundersøgelsen og har til formål at kortlægge den nuværende arbejdspraksis. Den fjerde fase, fornyelsesfasen, markerer afslutningen på forundersøgelsen. Her fastlægger projektgruppen en fælles vision for den samlede forandring med grundlag i arbejdet i de foregående faser. Yderligere foretages en vurdering af fordele, ulemper og omkostninger, de ønskede ændringer vil have. Slutproduktet af forundersøgelsens fire faser er en forundersøgelsesrapport, der skal anskueliggøre potentialer og muligheder i implementeringen af it-anvendelser der indfrier problemstillingen (ibid.:29). Metoden baserer sig grundlægende på fire principper. Principperne udtrykker det perspektiv, som projektgruppen bør tænke og handle ud fra i løbet af planlægningen og gennemførslen af forundersøgelsen (ibid.:71). De fire principper må ikke forveksles med metodens fire faser. Mens faserne er en tidsafgrænset periode, der fører forundersøgelsen fra den ene beslutningssituation til den næste, er principperne selve metodens essens. MUST-metodens fire principper kaldes: Princippet om en samlet vision Princippet om reel brugerdeltagelse Princippet om at arbejdspraksis skal opleves Princippet om forankring Princippet om en samlet vision beskriver nødvendigheden af at samtænke arbejdsorganisation, kvalifikationer og it. Ifølge MUST-metodens grundlæggere fokuserer it-projekter for ofte ensidigt på teknologi. Dette medfører, at de forventede forbedringer ikke realiseres, og at det oprindelige budget overskrides. En samlet vision indebærer forskellige forslag til it-systemer og måder at organisere arbejdet i organisationen eller virksomheden. Yderligere skal den samlede vision indeholde en kortlægning af de kvalifikationer, brugerne af it-systemet skal have for at kunne betjene systemet og udføre arbejdet i den nye arbejdsorganisering. Princippet om en reel brugerdeltagelse dikterer, at repræsentanter for brugerne af itsystemet skal tage aktivt del i projektgruppens arbejde. Dette princip sigter både efter at give brugerne en større indsigt i de teknologiske muligheder og at give it-designerne et indblik i de arbejdsområder, der er genstandsfeltet i forundersøgelsen. Den gensidige læreproces skal samtidig være med til at sikre en fælles forståelse for, hvike problemer forundersøgelsen skal løse. 19

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere