Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem"

Transkript

1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

2 Hasteforanstaltninger på EU-plan Resumé af foranstaltningerne og henstillingerne EF-patentet: fremlæggelse af et forslag til forordning med EF-traktatens artikel 235 som retsgrundlag edb-programmers patenterbarhed: fremlæggelse af et forslag til direktiv med EFtraktatens artikel 100 A som retsgrundlag patentagenter: fremlæggelse af en fortolkningsmeddelelse de nationale patentmyndigheder: iværksættelse af et pilotforsøg til støtte af deres indsats til fordel for innovationsfremme retshjælpsforsikring ved tvister på patentområdet: afholdelse af en europæisk konference den europæiske patentkonvention: indledning af EU's tiltrædelsesprocedure bedre formidling af patentretlige oplysninger til opfindere, forskere og SMV'er: fremlæggelse af en meddelelse fra Kommissionen Mulige foranstaltninger på mellemlang sigt på EU-plan arbejdstageres opfindelser: gennemførelse af en undersøgelse, bl.a. med hensyn til "standardklausuler" og voldgiftsprocedurer patentret i sektorer, hvor der kræves forudgående godkendelse for markedsføring: harmonisering af rækkevidden af undtagelserne Henstillinger Den Europæiske Patentmyndighed: støtte til forslagene til nedbringelse af sagsbehandlingsomkostningerne Den Europæiske Patentmyndighed: tilskyndelse til nedbringelse af udgifterne til oversættelse af det europæiske patent medlemsstaterne: tilskyndelse til revision af den europæiske patentkonvention, bl.a. for at afstemme den efter den teknologiske udvikling, tage hensyn til relevante EFretsakter og internationale aftaler og forberede EU's tiltrædelse af konventionen støtte til videreuddannelse af patentagenter 2

3 1. INDLEDNING Grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Høring af de berørte kredse og de øvrige EU-institutioner Målsætning for denne meddelelse EF-PATENTET Patenters rolle i innovationsprocessen: Mod nye prioriteringer Behovet for et enhedspatent De væsentligste kendetegn ved EF-patentet Kommissionens påtænkte indsats YDERLIGERE HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING Behovet for yderligere harmonisering af patentretten Edb-programmer Problemer som følge af den aktuelle situation Kommissionens påtænkte indsats Arbejdstageres opfindelser Den aktuelle situation Kommissionens påtænkte indsats Formaliteter Anvendelse af patentagenter og anerkendelse af faglige kvalifikationer Den aktuelle situation Kommissionens påtænkte indsats Rækkevidden af de ved patenter sikrede rettigheder i bestemte sektorer Supplerende foranstaltninger for at gøre patentsystemet mere attraktivt For små og mellemstore virksomheder Retshjælpsforsikring ved tvister på patentområdet

4 Beskyttelsesfrist DET EUROPÆISKE PATENT Det europæiske patents overordnede struktur Omkostningerne i forbindelse med det europæiske patent Gebyrer Fordelingsnøgle for opretholdelsesgebyrer Oversættelser DE NATIONALE PATENTMYNDIGHEDERS ROLLE Resultat af høringen Kommissionens påtænkte indsats UDVIDELSEN

5 1. INDLEDNING Det blev fremhævet i handlingsplanen for det indre marked, som vedtoges på Det Europæiske Råd i Amsterdam i juni 1997, at industriel ejendomsret er et område, hvor der er behov for en indsats for at gøre det mere effektivt og brugervenligt, så der kan drages fuld nytte af de muligheder, det indre marked frembyder med hensyn til innovative varer og tjenesteydelser. Med sin indsats inden for industriel ejendomsret ønsker EU at vise, at den tager behørigt hensyn til den vigtige forbindelse mellem innovation, vækst og beskæftigelse. Grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem har vakt store forhåbninger, både i erhvervslivet og i medlemsstaterne. Indførelse af et enhedspatent for hele EU synes at være en politisk prioritering, der indgår i EU's indsats for at tilpasse og forenkle de forskriftsmæssige rammer for virksomhederne i Europa. En sådan indsats er også nødvendig for at kunne bevare de innovative virksomheders konkurrenceevne i EU. Det skulle desuden gøre det muligt at sikre øget beskyttelse af forskningsresultater og derved tilskynde til gennemførelse og kommerciel udnyttelse heraf. Edb-programmer er vigtige for at kunne udvikle mange former for erhvervsvirksomhed og bidrager direkte til informationssamfundets indtog. Vilkårene for patentbeskyttelse af dem bør fastlægges nærmere og harmoniseres i EU. Patentagenter spiller en afgørende rolle gennem den rådgivning og bistand, de yder innovative virksomheder og opfindere. Det må sikres, at dette erhverv får fuldt udbytte af de traktatfæstede frihedsrettigheder. I høringens løb er der kommet flere emner til, som ikke blev behandlet i grønbogen, f.eks. beskyttelsesfristen og rækkevidden af de ved patenter sikrede rettigheder i bestemte lovregulerede sektorer. Det viser, at jo større økonomisk integration der opnås i EU takket være det indre marked, desto mere følsomme bliver virksomhederne over for de retlige rammer for deres virke. Det er meget vigtigt at sikre ét sammenhængende patentsystem i Europa, bl.a. gennem bedre samordning mellem EU og Den Europæiske Patentorganisation. De nationale patentmyndigheder spiller en yderst vigtig rolle for utallige europæiske virksomheder. Denne rolle bør bestyrkes og støttes Grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Den 24. juni 1997 forelagde Kommissionen grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem 1. Formålet med dette initiativ, som må ses som en opfølgning på første handlingsplan for innovation i Europa 2, var at indlede en bred 1 KOM(97) 314 endelig udg., KOM(96) 589 endelig udg.,

6 debat med alle berørte kredse om, hvorvidt der bør træffes nye initiativer på patentområdet, og overveje arten og indholdet af sådanne eventuelle initiativer. Initiativet blev en større succes end forventet af Kommissionen. Lige siden grønbogen blev vedtaget, har den vakt stor interesse: Der er i hele EU blevet holdt diverse konferencer og møder om emnet, og Kommissionen har modtaget mange meningstilkendegivelser. Det viser, at grønbogen opfyldte et reelt behov for modernisering og forbedring af det europæiske patentsystem. Det overordnede budskab fra alle disse drøftelser er, at der bør lægges større vægt på de konkrete aspekter af patentsystemet og tages behørigt hensyn til brugernes behov. Patenter er et meget vigtigt instrument til fremme af innovation, kreativitet og beskæftigelse. De bør blive en integrerende del af virksomheders, opfinderes og SMV'ers økonomi og sikre dem passende beskyttelse til en rimelig pris og ved størst mulig retssikkerhed. Patenter må under ingen omstændigheder være en hæmsko for innovation. Alle brugere er enige om, at et velfungerende indre marked kræver en indsats på to områder: dels indførelse af et fælles system for patentbeskyttelse, dels forskellige supplerende harmoniseringstiltag for at gøre systemet enklere og mere effektivt. Patentsystemet bør desuden tilpasses, så der sikres øget beskyttelse af forskningsresultater og derved tilskyndes til gennemførelse og kommerciel udnyttelse heraf. Dette vil også gøre det muligt at maksimere offentlige investeringer (fra EU og medlemsstaterne) inden for forskning. Det er under hensyntagen til dette overordnede budskab om et patentsystem til innovationsfremme, at Kommissionen har udvalgt de foranstaltninger, der skal træffes på området Høring af de berørte kredse og de øvrige EU-institutioner Høringen af de berørte kredse blev indledt med grønbogens vedtagelse og videreførtes i andet halvår af Kommissionens kompetente tjenestegrene har modtaget en lang række meningstilkendegivelser (mere end 150 på i alt sider), som er kendetegnet ved indgående overvejelser over de forskellige emner i grønbogen. Som afslutning på denne del af høringen af de berørte kredse tog Kommissionen og det luxembourgske rådsformandskab initiativ til en offentlig høring af alle brugere af patentsystemet (virksomheder, opfindere, patentagenter osv.). Den blev afholdt i Luxembourg den november 1997 med mere end 220 deltagere og afsluttedes med vedtagelse af "konklusioner", som er blevet spredt til vide kredse. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav den 25. februar 1998 en udførlig udtalelse om grønbogen. Det kunne stort set tilslutte sig Kommissionens analyse i grønbogen. ØSU mener, at der hurtigst muligt bør tages fat på spørgsmålet om EF-patentet, som må gives topprioritet på grund af dets konsekvenser for økonomien, konkurrenceevnen og den teknologiske og industrielle udvikling på et globalt marked. ØSU opfordrer Kommissionen til snarest muligt i 1999 at fremlægge et forslag til forordning om EF-patentet. Den 26. januar 1998 afholdt Kommissionen et møde med eksperter fra medlemsstaterne. På dette møde fremlagde medlemsstaterne deres holdning og 6

7 forslag til, hvorledes det europæiske patentsystem kan forbedres. Et langt overvejende flertal af repræsentanter for medlemsstaterne opfordrede Kommissionen til at gå videre med størstedelen af forslagene i grønbogen med henblik på at indføre ét enkelt patentbeskyttelsessystem og modernisere og forenkle det europæiske patentsystem. Endelig afgav Europa-Parlamentet den 19. november 1998 sin udtalelse. Parlamentet mener, at en sammenhængende og effektiv fællesskabslovgivning på patentområdet er en afgørende forudsætning for at kunne styrke EU-virksomhedernes konkurrenceevne. Det mener derfor, at det ikke længere er tilstrækkeligt blot at harmonisere nogle af de materielle bestemmelser i national patentret, og at der bør udarbejdes en fællesskabsforordning med EF-traktatens artikel 235 som retsgrundlag. Det finder, at enhver udformning af det fremtidige EF-patentsystem bør bygge på en sammenligning med de eksisterende patentsystemer i USA og Japan, og at en sådan sammenligning skal omfatte en undersøgelse af såvel omkostningerne ved patentansøgninger og forvaltningen heraf som EU's industrielle ekspansionsmuligheder. Det bør endvidere understreges, at Kommissionen under hele høringsprocessen har haft nære og konstruktive forbindelser med Den Europæiske Patentmyndighed Målsætning for denne meddelelse Som afslutning på høringen er formålet med denne meddelelse at sammenfatte og beskrive de forskellige nye foranstaltninger og initiativer, som Kommissionen agter at træffe eller foreslå i fremtiden for at gøre patentsystemet attraktivt og fremme innovation i Europa. Meddelelsen ligger på linje med første handlingsplan for innovation i Europa og skal konkretisere forskellige tanker og overvejelser, der blev fremført i den forbindelse. Det er vigtigt at bemærke, at meddelelsen ikke alene omhandler patentret i snæver forstand, men også andre foranstaltninger, som er af stor betydning for innovationsfremme, f.eks. anvendelse af patentagenter, de nationale patentmyndigheders rolle og retshjælpsforsikring. Da grønbogen omhandlede yderst forskellige emner, er det kun naturligt, at de foranstaltninger, der planlægges på de enkelte områder, også er af forskellig art. På visse områder kræves der lovgivning, mens det på andre er mere hensigtsmæssigt, at Kommissionen giver impulser eller formidler eksisterende eksempler på god praksis. Der blev under høringen fremhævet tre prioriterede områder, hvor Kommissionen snarest muligt bør fremlægge forslag, nemlig: EF-patentet edb-programmers patenterbarhed patentagenternes rolle. På de øvrige områder, der behandles i meddelelsen, bør Kommissionens indsats snarere have form af støtteforanstaltninger og kunne strække sig over et længere tidsrum. 7

8 2. EF-PATENTET 2.1. Patenters rolle i innovationsprocessen: Mod nye prioriteringer Flertallet af dem, der har fremført deres holdning, mener, at der må prioriteres anderledes. Patentsystemet bør ikke længere ses isoleret fra de økonomiske og industrielle forhold, som det indgår i. Der bør hurtigst muligt tages fat på spørgsmålet om EF-patentet, som må gives topprioritet på grund af dets konsekvenser for økonomien og virksomhedernes konkurrenceevne. Patentsystemet må tages op til fornyet overvejelse og relanceres på et effektivt grundlag før en yderligere udvidelse af EU. I overensstemmelse med Europa- Parlamentets udtalelse skal et ændret patentsystem, som kan overvinde de nuværende systemers problemer og bidrage til at stimulere innovationen, være "enkelt, hurtigt, juridisk sikkert og lettilgængeligt, og det må ikke medføre overdrevent høje omkostninger". Under høringen blev det understreget, at patenter er et vigtigt instrument til fremme af investeringer i forskning og teknologi. En sammenhængende og effektiv europæisk patentret er derfor af stor betydning for EU-industriens konkurrenceevne. Et fuldt integreret europæisk marked for innovation kræver et enhedsbeskyttelsessystem for industriel ejendomsret med et EF-patent, der er tilgængeligt for især de innovative, højteknologiske små og mellemstore virksomheder. Ét fælles patentbeskyttelsessystem vil give brugerne og forbrugerne i alle EU-medlemsstater fri og lige adgang til de nye teknologier. Desuden vil det gøre konkurrencevilkårene mere gennemsigtige for innovative virksomheder Behovet for et enhedspatent Det fremgår klart af høringen, at der er et reelt behov for et EF-enhedspatent, som dækker hele EU. Det vil bidrage til at styrke det indre marked og gøre det betydeligt lettere at forvalte patentrettigheder og at gøre disse gældende. Der bør nu indføres et mere sammenhængende system end det, der var hensigten med Luxembourgkonventionen fra 1975, som ændret i Det er iøjnefaldende, at stadig flere virksomheder anvender EU's indre marked som deres "naturlige" marked, og det betyder, at de skal have stillet retlige instrumenter til rådighed. Samtlige brugere af patentsystemet mener, at Luxembourg-konventionen frembyder ulemper af en sådan art (urimelige udgifter, retsusikkerhed), at den ikke længere synes egnet til at sikre en sådan enhedsbeskyttelse. Det fremgår klart af høringen, at EF-patentet på det indre markeds aktuelle stade bør indføres ved en fællesskabsforordning med EF-traktatens artikel 235 som retsgrundlag. En forordning foretrækkes i vidt omfang frem for en international konvention på grund af sine særlige kendetegn (enklere integration i den øvrige fællesskabsret i forbindelse med udvidelsen, umiddelbar virkning i alle medlemsstater osv.). På et indre marked, hvor langt de fleste aktører snart råder over en fælles valuta, er det i dag kun naturligt at planlægge indførelse af et enhedspatent. Indførelse af et europæisk patentsystem, som omfatter EF-patentet, er afgørende for en vellykket industriel og kommerciel udnyttelse af forskningsresultaterne og den nye teknologisk-videnskabelige viden, så man kan komme det "europæiske 8

9 innovationsparadoks" til livs og fremme private investeringer i forskning og teknologisk udvikling, som for øjeblikket er meget mindre i EU end i USA og Japan De væsentligste kendetegn ved EF-patentet EF-patentet bør have enhedskarakter, have en overkommelig pris, give retssikkerhed og eksistere side om side med de aktuelle patentsystemer. EF-patentet bør have enhedskarakter, dvs. have samme virkning i hele EU. Det skal kunne meddeles, opnås, kendes ugyldigt og udløbe for hele Den Europæiske Unions område. Omvendt betyder det, at Kommissionens forslag om et "EF-patent à la carte", hvormed der opnås eller opretholdes en ensartet beskyttelse i et begrænset antal medlemsstater, ikke vandt tilslutning under høringen. EF-patentet bør have en overkommelig pris, dvs. i lighed med udgifterne i forbindelse med et europæisk patent, der gælder i et begrænset antal lande. Patentomkostningerne i Europa betragtes generelt som en af hovedårsagerne til innovative virksomheders og især små og mellemstore virksomheders vanskeligheder med at anvende patentsystemet. Der må gøres en særlig indsats for at nedbringe disse omkostninger mest muligt. Det har konsekvenser, bl.a. hvad angår oversættelse af patentskriftet. Det fremgår klart af høringen, at den nuværende tilstand for det europæiske patent, hvor patenthaveren skal oversætte hele patentet til alle EU-sprog, er uholdbar for EF-patentet. Det ville i praksis medføre oversættelsesudgifter til et beløb af ECU, og hvis det system bevares, har EF-patentet ingen fremtid for sig. Der blev i grønbogen foreslået flere forskellige løsninger. En række repræsentanter for erhvervslivet gik ind for en radikal løsning med kun ét enkelt sprog under bevillingsproceduren uden efterfølgende oversættelse af det meddelte patent. Andre støttede mere moderate løsninger, mens nogle anbefalede, at alle officielle sprog anvendes. Kommissionen vil foreslå en løsning på oversættelsesspørgsmålet og i den forbindelse søge at forene følgende mål: lette alle brugeres adgang til patentsystemet, sikre, at relevante tekniske oplysninger formidles på det gunstigste tidspunkt, og påse, at omkostningerne ved EF-patentet holdes på et rimeligt niveau. I den forbindelse frembyder Europa-Parlamentets forslag visse fordele og vil blive undersøgt meget nøje. Det går ud på at bevare den sproglige mangfoldighed ved indgivelse af patentansøgninger og patentudstedelse samtidig med, at der sikres en effektiv procedure for nyhedsundersøgelse og sagsbehandling i Den Europæiske Patentmyndighed. Kommissionen påser, at dets forslag garanterer, at det europæiske systems landvindinger bevares (f.eks. med hensyn til behandlingssprog), og at der er tale om en reel forbedring i forhold til den aktuelle situation. Spørgsmålet vedrørende oversættelse skal desuden løses under hensyntagen til en af patentets væsentlige opgaver, nemlig at sikre eksklusive rettigheder, som er bindende for tredjemand. Således kan de retlige virkninger i forbindelse med et patentindgreb først gøres gældende over for en anden markedsdeltager fra det tidspunkt, hvor denne har fået forelagt en officiel oversættelse af patentet. I øvrigt vil der blive foreskrevet centraliseret indlevering af oversættelser (uanset deres udformning) ved Den Europæiske Patentmyndighed. 9

10 EF-patentet skal give retssikkerhed. Systemet i Luxembourg-konventionen, hvorefter enhver national domstol, som behandler et modkrav om ugyldighedskendelse, kan kende EF-patenter ugyldige overalt i EU, betragtes som en alvorlig fare og en kilde til retsusikkerhed. Denne fremgangsmåde er ikke egnet. Problemet kan løses ved at gøre ordningen for søgsmål om krænkelse og spørgsmål om patentets gyldighed ensartet og forudsigelig i hele EU. Afgørelser bør træffes inden for en rimelig tidsfrist. Der bør kunne nedlægges midlertidigt forbud, som gælder i hele EU, til en rimelig pris. I den forbindelse bør man begrænse antallet af nationale domstole med kompetence til at træffe afgørelse i disse sager. Det mest hensigtsmæssige vil være, hvis én enkelt domstol i første instans pr. medlemsstat har kompetence i sager vedrørende EFpatenter. Det Økonomiske og Sociale Udvalg fremsatte en række interessante forslag, nemlig at de domstole, der behandler krænkelsessøgsmål, også skal have kompetence i ugyldighedssøgsmål, idet rækkevidden af deres afgørelser dog begrænses (med virkning udelukkende for de involverede parter eller med opsættende virkning) for at undgå uoprettelige skader i tilfælde af en forkert afgørelse. Disse forslag bør uden tvivl uddybes nærmere. Europa-Parlamentet anbefaler, at krænkelses- og ugyldighedssøgsmål underlægges de nationale domstoles kompetence, og at der i hver medlemsstat er to retsinstanser, idet EF-Domstolen bør være kassationsinstans. Det judicielle system for EF-patentet bør på et så tidligt stade som muligt gøre det muligt at harmonisere retspraksis på EU-plan ved hjælp af Domstolen. I øvrigt bør det naturligvis ske i overensstemmelse med EF-traktatens bestemmelser om domstolenes ordning. Endelig skal det bemærkes, at de fleste af brugerne ikke mener, at Den Europæiske Patentmyndighed skal spille nogen rolle som retsinstans for EF-patentet (krænkelse eller ugyldighed). EF-patentet bør som krævet af Parlamentet, i hvert fald som en overgangsforanstaltning, eksistere side om side med de nationale patenter og det europæiske patent, der dog stadig kan forbedres (se punkt 4 nedenfor). Den Europæiske Patentmyndighed bør fortsat forvalte det europæiske patent i sin egenskab af central myndighed med ansvar for patentudstedelse. Den Europæiske Patentmyndighed bør være den tekniske administrator af det fremtidige EF-patent i betragtning af sin lange erfaring på meget højt niveau i at forvalte det europæiske patent. At give beføjelser til et organ, der ikke er et EU-organ, vil dog medføre visse følsomme institutionelle problemer, som må løses. Således bør man nøje undersøge indholdet af de retlige bestemmelser for at lægge Den Europæiske Patentmyndigheds udøvende beføjelser for EF-patentet i faste rammer. For at give virksomhederne mulighed for at genvurdere deres opfindelsers omfang under udviklingsprocessen og undgå overdrevne omkostninger synes det rimeligt, at en EF-patentansøger (før bevillingsproceduren er afsluttet) kan ændre sin ansøgning til en ansøgning om europæisk patent, som - hvis det bevilges - resulterer i en vifte af nationale patenter. Derimod forekommer det ikke at være foreneligt med det indre markeds krav at give mulighed for at ændre et én gang udstedt EF-patent til et europæisk patent. Den omvendte situation, hvor en europæisk patentansøgning ændres til en ansøgning om EF-patent, kan man kun forestille sig, hvis man i ansøgningen om europæisk patent har designeret alle EU-medlemsstater. Hvad angår gebyrer, bør opretholdelsesgebyrerne for EF-patentet være betydeligt lavere end opretholdelsesgebyrerne for europæiske patenter, der dækker samtlige 10

11 EU-medlemsstater. For EF-patenter med en virkelig enhedskarakter bør der ikke opkræves designationsgebyrer, eftersom patentet automatisk dækker hele Den Europæiske Unions område. Gebyrerne for det fremtidige EF-patent fastsættes af Kommissionen inden for rammerne af dens gennemførelsesbeføjelser. Gebyrerne bør ændres under hensyntagen til virksomhedernes særlige behov, især SMV'ers. Retten til forudgående anvendelse bør harmoniseres på EU-plan. Det betyder, at man via egnede regler fastsætter, i hvilket omfang en tredjepart, som er begyndt at anvende opfindelsen i god tro eller har truffet seriøse forberedelser til at anvende den kommercielt, kan fortsætte hermed, uagtet at EF-patentet er bevilget en anden part. Endelig bør drøftelserne om et forslag til forordning om EF-patentet også give anledning til at løse spørgsmålet vedrørende opfindelser, der frembringes eller anvendes i rummet. For øjeblikket er EU-industrien ringere stillet, fordi der ikke i Europa eksisterer specifikke bestemmelser på dette område. Som Det Økonomiske og Sociale Udvalg har påpeget i sin udtalelse om Kommissionens meddelelse om "Den Europæiske Union og rummet" 3, er det - i betragtning af Europas store engagement i den internationale rumstation og manglen på en specifik europæisk lovgivning om beskyttelse af kommercielle rettigheder for applikative og/eller udviklede "ejer"-teknologier, der er i kredsbane - altafgørende, at der fastlægges en sådan lovgivning i form af patenter og licenser i lighed med den lovgivning, der er indført i USA eller nu revideres i Japan og Rusland. Europa-Parlamentet mener, at EF-patentet bør anvendes til at beskytte de opfindelser, der frembringes eller anvendes ombord på rumfartøjer eller i satellitter, idet en sådan beskyttelse ikke er sikret i de gældende europæiske retsordener Kommissionens påtænkte indsats Kommissionen vil snarest muligt i 1999 fremlægge et forslag til forordning med EFtraktatens artikel 235 som retsgrundlag med henblik på at indføre et EF-patent efter de retningslinjer, der er beskrevet under punkt YDERLIGERE HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING 3.1. Behovet for yderligere harmonisering af patentretten EU's indsats inden for industriel ejendomsret anses generelt for at tilføre en stor merværdi i forhold til de enkelte medlemsstaters indsats og gøre det muligt at sikre åbenhed på markedet, lige konkurrencevilkår og et velfungerende indre marked. Høringen har vist, at der næres store forhåbninger om nye tiltag på flere nøje fastlagte immaterialretlige områder. 3 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet "Den Europæiske Union og rummet: Fremme af applikationer, markeder og industriens konkurrenceevne", KOM(96) 617 endelig udg. 11

12 3.2. Edb-programmer Problemer som følge af den aktuelle situation Det fremgår klart af den høring, der blev indledt med grønbogen, at de gældende retlige rammer for opfindelser i forbindelse med edb-programmer ikke er tilstrækkeligt klare og derfor bør præciseres. Mens edb-programmer i USA og Japan kan beskyttes via patent, anvendes der i EU en juridisk finesse: Programmerne er ikke patenterbare som sådanne 4, mens en teknisk opfindelse i tilknytning til et program er patenterbar. Der er som led i den europæiske patentkonvention opstået en lidet gennemskuelig praksis, som er forbundet med store ulemper, bl.a. forskelle i domstolenes skøn. Således er der forskel mellem på den ene side Den Europæiske Patentmyndigheds og visse tyske domstoles skøn og på den anden side britiske domstoles skøn. Det indebærer, at en og samme opfindelse er beskyttet i nogle medlemsstater, men ikke i andre. Denne situation er skadelig for det indre markeds funktion. Denne situation betyder, at der, selv om edb-programmer efter den europæiske patentkonvention og medlemsstaternes lovgivning ikke er patenterbare som sådanne, er udtaget ca europæiske patenter på software! Det lader til, at ca. 75% af disse patenter på grund af udbredt uvidenhed om de juridiske forhold i Europa tilhører meget store ikke-europæiske virksomheder. EU-industrien er dog meget interesseret i en sådan beskyttelse, men de fleste SMV'er inden for software er ikke klar over, at der kan udtages patent på opfindelser af den art ved at indgive en særligt udformet patentansøgning. De hen ved 40 mia. USD, der årligt investeres i udvikling af informationsteknologier og edb-programmer, vidner om, at der er tale om en økonomisk stærk sektor. Efter den praksis, som Den Europæiske Patentmyndighed har udviklet, er opfindelser patenterbare, hvis de yder et "teknisk bidrag" til det aktuelle tekniske stade. Denne fremgangsmåde har dog sin begrænsning: Således er regnskabsprogrammer eller finansielle programmer for valutahandel, som har en stor økonomisk værdi, men ikke yder noget "teknisk bidrag", for øjeblikket ikke patenterbare i Europa, mens de er det i USA eller Japan. De eksisterende forskelle i beskyttelse har stor indvirkning på de tildelte rettigheders omfang og håndhævelse: I USA kan indehaveren af et patent på et edb-program direkte sagsøge forhandlere af piratkopierede programmer på et medie ("direct infringement"), mens det i Europa - fordi beskyttelsen kun gælder den tekniske opfindelse i tilknytning til et program - er således, at forhandlere af en diskette kun er meddelagtige, men ikke gerningsmænd til patentindgrebet ("contributory infringement"), og at kun den, der bruger software på diskette, er gerningsmand til krænkelsen og kan retsforfølges. Gennem harmonisering af medlemsstaternes lovgivning på dette område skal det sikres, at der bliver tale om reel håndhævelse af rettighederne i hele EU. 4 Artikel 52, stk. 2, litra c), i den europæiske patentkonvention (München-konventionen). 12

13 I USA er der sket meget siden udgangen af 1980'erne, idet det er blevet muligt at udtage patent på et edb-program som sådant ("program product claim"). Denne udvikling har haft en yderst positiv indvirkning på softwareindustriens udvikling. Således har Microsoft i dag ca. 400 amerikanske patenter på edb-programmer, og der indgives årligt ca ansøgninger om patent på edb-programmer (svarende til 6% af samtlige indgivelser, i forhold til mindre end 2% i Europa). I Japan indgives der årligt ca ansøgninger om patent på edb-programmer, og de retningslinjer, som den japanske patentmyndighed fastsatte i 1997, følger den mere liberale praksis i USA. Desuden er den aktuelle situation i Europa kendetegnet ved mangel på information og viden hos de fleste softwarevirksomheder om, hvilke muligheder patentsystemet frembyder. Som supplement til de lovændringer, der er beskrevet nedenfor, bør der iværksættes en oplysningskampagne for at informere virksomhederne i sektoren om det eksisterende patentsystem, hvilken funktion det har, og hvilke økonomiske fordele, det kan give, bl.a. med hensyn til indtrængen på udenlandske markeder og mulige licensaftaler. I den forbindelse kan de nationale patentmyndigheder og Den Europæiske Patentmyndighed spille en yderst vigtig rolle Kommissionens påtænkte indsats Europa-Parlamentet har påpeget, at det skal være muligt at udtage patent på edbprogrammer, forudsat at det pågældende produkt opfylder betingelserne for en teknisk opfindelses nyhed og funktionsdygtighed, sådan som det er tilfældet hos vores internationale økonomiske partnere. Kommissionen er enig i denne analyse og foreslår en indsats på to områder. For at sikre, at det indre marked gennemføres og fungerer på dette område, vil Kommissionen for det første snarest fremlægge et forslag til direktiv med EFtraktatens artikel 100 A som retsgrundlag med henblik på at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om edb-programmers patenterbarhed. Ved direktivet skal det sikres, at de nye regler for edb-programmers patenterbarhed anvendes og udlægges på samme måde i hele EU. I den sammenhæng bereder det ingen særlige vanskeligheder, at ophavsret 5 og patentret finder anvendelse på edb-programmer på én gang, fordi disse to regelsæt hver for sig regulerer et særligt område 6. Som led i forslaget til direktiv bør det nøje undersøges, hvilke undtagelser der bør fastsættes fra de generelle bestemmelser om edb-programmers patenterbarhed. Samtidig bør parterne i den europæiske patentkonvention ændre artikel 52, stk. 2, litra c), i den europæiske patentkonvention, bl.a. for at slette edb-programmer fra listen over ikke-patenterbare opfindelser. Det er nødvendigt for at sikre, at der er overensstemmelse mellem tiltagene på EU-plan og indsatsen inden for rammerne af den europæiske patentkonvention. 5 Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer. 6 Ophavsretten beskytter et edb-programs særlige udtryksform, som ligestilles med litterære værker, mens et patent beskytter den innovative idé, der ligger til grund for en teknisk løsning på et teknisk problem ved hjælp af et edb-program. 13

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.01.2002 KOM(2002) 2 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evaluering af, hvilke følger det har for den genteknologiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere