Revision af bogføringslovgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af bogføringslovgivningen"

Transkript

1 Revision af bogføringslovgivningen Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade b København K Betænkning nr Industriministeriet, august 1988

2 trykt på genbrugspapir ISBN HA bet. Stougaard Jensen, København

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og sammensætning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejdsform Resumé 16 Kapitel 2. Gældende ret og vurdering heraf Oversigt over gældende bestemmelser Systematik for kapitlet Almindelige bogføringsregler Bogføringspligtige Materielle krav til bogføring Generelle principper for bogføring Konkrete krav til bogføring og regnskab Den løbende bogføring Arsregnskabet Statusbogens indretning m.v Opbevaring Edb-baseret bogføring Bogføringsregler inden for skatteområdet Oversigt over bogføringsregler Krav til de indsendte årsregnskaber Opbevaringspligt Krav om supplerende oplysninger Virksomhedsskemaer Bogføringsregler inden for afgiftsområdet Regnskabskrav Specifikationer 39

4 side Kasseregnskab Debitor-/kreditorregulering Landbrug og fiskeri m.v Årlig lageropgørelse Opbevaringspligt Edb-bogføring Punktafgiftslovgivningen Lov om arbejdsmarkedsbidrag Sammenhæng med bogføringsloven Arsregnskabsloven Indledning Generelle principper Krav til balance og resultatopgørelse Notekrav Vurdering af de almindelige bogføringsregler Opregning af bogføringspligt Ingen krav til opdeling Ansvar for opfyldelse af bogføringspligt Dokumentation for bogføringsposteringer Vurdering af bogføringsreglerne indenfor skatteområdet Efterkalkulationer Virksomhedsregnskab Vurdering af bogføringsreglerne indenfor afgiftsområdet 53 Kapitel 3. Fremmed ret Indledning Norge Sverige Finland Island Forbundsrepublikken Tyskland 65

5 side 3.7. Storbritannien Frankrig 61 Kapitel 4. EDB-underudvalgets overvejelser om og forslag til benyttelse af elektronisk databehandling i bogføringen Underudvalgets nedsættelse og sammensætning Underudvalgets arbejde og arbejdsform 70 Kapitel 5. Udvalgets overvejelser om en revideret bogføringslovgivning Indledning Overordnede principper Regelsanering Den teknologiske udvikling Modernisering Drøftelse af udformningen af en revideret bogføringslov Skatte- og afgiftslovgivningen Tilpasningsmuligheder i forslaget Bogføringens funktion Begrebet bogføring Kravene til bogføringen Bogføringstidspunktet Regnskabsperioden Overvejelser om bogførings- og regnskabspligt Bogførings- og regnskabspligtige Hvad omfatter bogføringspligten Antallet af erhvervsdrivende Underskrivelse af ärsregnskabet Offentliggørelse Undtagelser fra bogførings- og regnskabspligten Specielle krav til bogføringen Dokumentation Betalingsregnskab 92

6 side Opbevaringspligt Kravene til ärsregnskabet Principperne for udarbejdelsen Resultatopgørelse Balance Noter Værdiansættelse Virksomheder der foreslås at skulle udarbejde årsregnskab efter skærpede bestemmelser Udvalgets generelle overvejelser Hvilke virksomheder bør udarbejde årsregnskab efter skærpede bestemmelser Hvilke bestemmelser bør gælde for disse virksomheder Specielle krav til benyttelse af elektronisk databehandling i bogføringen Bogføringsudvalgets begrundede stillingtagen til de enkelte afsnit med en særlig fremhævelse af de nyskabelser, som hovedudvalget har fundet burde introduceres i den nye bogføringslovgivning Indledning Revisionssporet Grundbilag Bogføringsspecifikationer m.m Automatisk foretagne (genererede) posteringer Elektroniske overførsler Opbevaring Systembeskrivelse Sikkerhed og kontrolforanstaltninger Hvor føres regnskabet - og på hvilket sprog Revisors ansvar - edb-bureauer Bogføringsnævn Straffebestemmelser 122

7 side Mindretalsudtalelse fra statsautoriseret revisor Otto Jensen, repræsenterende Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 124 Kapitel 6. Udkast til lov om bogføring og udarbejdelse af årsregnskab Udkast til bemærkninger 146 Kapitel 7. Udkast til bekendtgørelse om bogføringspligtens og drsregnskabets indhold og om udarbejdelse af årsregnskab 171 Bilagsoversigt 183 Bilag 1: Bogføringsloven, Industriministeriets lovbekendtgørelse nr. 60 Bilag 2: af 19. februar Bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold 189 Bilag 3: Bekendtgørelse af 12. februar 1973 om ændring i bekendtgørelse om bogføringspligtens omfang og indhold 191 Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 461 af 8. september 1976 om mindstekrav til årsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen, og om krav til det regnskabsmæssige grundlag 193 Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 249 af 7. maj 1973 om regnskabsførelse efter merværdiafgiftsloven 197 Bilag 6: Edb-underudvalgets notat af 17. februar 1986, "EDB-underudvalgets overvejelser om og forslag til benyttelse af elektronisk databehandling i bogføringen" 201

8

9 - 9 - Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og sammensætning Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Ved skrivelse af 6. juli 1983 oversendte Ministeriet for Skatter og Afgifter, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, en henvendelse af 20. juni 1983 fra Direktoratet for Toldvæsenet vedrørende ændring af bogføringsbekendtgørelsen med henblik på edb-baseret bogføring. I det oversendte materiale fra Direktoratet for Toldvæsenet konkluderes, at den nuværende bogføringslovgivnings krav om specifikation i klarskrift, hvis den løbende bogføring foretages på edb-medie, må tages under overvejelse, således at den teknologiske udvikling tilgodeses samtidig med, at der skabes grundlag for en effektiv og lønsom kontrol af regnskaberne ved hjælp af såvel traditionelle som nyudviklede edb-baserede metoder. Som begrundelse for en revision af den nuværende bogføringslovgivning anføres ved siden af den forventede eksplosive udvikling inden for regnskabsteknologien, hensynet til en økonomisk afvejning af omkostningerne ved virksomhedernes regnskabsaflæggelse, den forventede vækst i papirløse transaktioner såvel på nationalt som på internationalt plan samt endelig ønsket om at afklare spørgsmålet omkring, hvor en virksomheds regnskab skal føres og være tilgængeligt for myndighederne. I november måned 1983 nedsatte Industriministeriet et udvalg, der skulle overveje en ændring af bogføringsloven og -bekendtgørelsen og udarbejde forslag hertil. Udvalget fik følgende kommissorium: " 1. Aktie- og anpartsselskabers regnskabsaflæggelse reguleres af lov nr. 284 af 10. juni 1981 om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., der har grundlag i EF's 4. selskabsretsdirektiv. I de kommende år forventes andre virksomhedsformer, såsom erhvervsdrivende fonde, kommanditselskaber og andelsselskaber, inddraget under årsregnskabsloven, eventuelt med visse tilpasninger. Årsregnskabsloven omfatter dog allerede nu i et vist omfang andre virksomhedsformer end aktie- og anpartsselskaber i form af krav til regnskabsmæssige oplysninger for datter- og associerede virksomheder. I øvrigt findes kravene til andre virksomhedsformers regnskabsaflæggelse i den med hjemmel i lov nr. 178 af 5. juni 1959 om bogføring udstedte

10 bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold. Ud over krav til bogføring indeholder denne lovgivning også krav om udarbejdelse af årsregnskab. Hovedområdet for bogføringsloven og -bekendtgørelsen er dog kravene til virksomhedernes bogføring. Bogføringslovens 1 fastslår således udtømmende, hvem der har pligt til at føre forretningsbøger. Den omfangsrige opregning af selskabsformer og erhverv er udtryk for, at alle erhvervsvirksomheder principielt bør være underkastet bogføringspligt uden hensyn til den enkelte virksomheds karakter og størrelse. Kravene i bogføringsbekendtgørelsen gælder således foruden aktie- og anpartsselskaber også en lang række andre virksomhedsformer, for nogles vedkommende dog begrænset til nærmere angivne arter af erhverv. 2. Bogføringsloven indeholder foruden angivelse af kredsen af bogføringspligtige alene meget generelle principper for bogføringen, herunder om opbevaringspligt, mens de nærmere krav til bogføringen, herunder til kasseregnskab og statusopgørelse, er fastsat i bogføringsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i bogføringslovens 2, stk. 1. Bogføringsbekendtgørelsen er kun ændret i 1962 og I begge tilfælde var der tale om ændringer af enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen ( 1, stk. 3, 5, stk. 4, og 7, stk. 5-8). De gældende regler i bogføringsbekendtgørelsen fra 1959 har længe været anset for utilstrækkelige set i forhold til den udvikling, der er sket i bogførings- og regnskabspraksis. Således indførte Ministeriet for Skatter og Afgifter allerede i 1972 en særlig hjemmel i skattekontrolloven til at fastsætte mindstekrav til årsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen, og krav til det regnskabsmæssige grundlag. Denne hjemmel blev senest udnyttet ved en bekendtgørelse udstedt i Behovet for sådanne særlige regler var ikke alene forårsaget af skattevæsenets behov for supplerende oplysninger til brug for skatteligning, men også af, at bogføringsbekendtgørelsens krav til bogføring, driftsregnskab og balance kun gives i en meget generel form. Konkrete krav til posteringer, værdiansættelse, af- og nedskrivninger m.v., som må anses både nødvendige og naturlige efter udviklingen i regnskabspraksis, findes således ikke i den gældende bogføringsbekendtgørelse. Endvidere har årsregnskabsloven medført skærpede krav til bogføringen, som ikke er kommet til udtryk i bekendtgøreisen. 3. I en henvendelse til Ministeriet for Skatter og Afgifter har Direktoratet for Toldvæsenet på baggrund af praktiske erfaringer med anvendelse af EDBbaseret bogføring rejst spørgsmål om, hvorvidt reglerne i den gældende bogføringslovgivning er tidssvarende, set i forhold til den allerede skete og den forventede fremtidige anvendelse af EDB-teknologi i forbindelse med virksomhedernes regnskabsaflæggelse. Efter den gældende bogføringsbekendtgørelse skal EDB-baseret bogføring altid omfatte specifikationer i klarskrift (konventionel skrift) - eventuelt på mikrofilm.

11 -11 - Industriministeriet har imidlertid modtaget adskillige henvendelser om dispensation fra kravet om klarskrift. Disse henvendelser har været begrundet med, at kravet om klarskrift mærkbart reducerer fordelen ved anvendelse af EDBbaseret bogføring m.v., fordi det er uhensigtmæssigt og omkostningskrævende at skulle udskrive alle EDB-registreringer i læsbart medie, også selv om opbevaring tillades på mikrofilm. Kravet om specifikationer i klarskrift, der blev indsat i bogføringsbekendtgørelsens 1, stk. 3, i 1973 på foranledning af statsskattedirektoratet, skal sikre, at myndighederne umiddelbart kan kontrollere bogføringen ved at sammenholde årsregnskabet med de enkelte posteringer i den løbende bogføring samt bilagene. En sådan umiddelbar kontrol er kun praktisabel, hvis bogføringen foreligger i læsbar form, hvilket ikke er tilfældet med magnetbånd. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at de særlige kontrolmuligheder, der er udviklet i forbindelse med EDB-baseret bogføring, helt eller delvis kan erstatte den traditionelle kontrol. Det fremgår således af tolddirektoratets henvendelse, at man i afgiftskontrollen med virksomheder, der anvender EDB i regnskabsaflæggelsen, primært anvender EDB-baserede revisionsmetoder. En sådan kontrol er imidlertid betinget af, at der foreligger en pålidelig systemdokumentation m.v., samt at virksomheden opbevarer maskinlæsbare regnskabsinformationer, mens opbevaring af specifikationer på papir ikke er nødvendig. Det kan endelig nævnes, at man i Sverige i 1976 gennemførte en ny bogføringslov, som under visse betingelser tillader anvendelse af bogføringsmedie, der alene er maskinlæsbart. 4. På denne baggrund anmodes udvalget om at overveje sådanne ændringer af bogføringsloven og den tilknyttede bekendtgørelse, som må anses for hensigtsmæssige efter udviklingen i regnskabspraksis, herunder principperne i årsregnskabsloven, og udarbejde forslag hertil. a) Udvalget bør overveje, i hvilken udstrækning den gældende systematiske opdeling i bogføringsbekendtgørelsens krav til bogføring og årsregnskab samt årsregnskabslovens krav i sidstnævnte henseende er hensigtsmæssig. Udvalget bør i forbindelse hermed klarlægge forholdet mellem de forskellige krav til virksomhedernes regnskabsaflæggelse, der stilles i skattelovgivningen, toldlovgivningen samt bogførings- og årsregnskabslovgivningen, og overveje i hvilket omfang disse krav kan samarbejdes. I denne forbindelse bør udvalget undersøge, om der er behov for ændringer i bogføringsloven med henblik på kredsen af bogføringspligtige. Udvalget bør også overveje, om en ændring af bogføringsbekendtgørelsens materielle krav til bogføring og regnskab kræver ændring af bogføringsloven. b) Udvalget bør overveje, om der er behov for ændring af kravene til EDB-baseret bogføring. Udvalget bør herunder undersøge, i hvilket omfang der eksisterer alternative kontrolmetoder, der kan anvendes ved kontrol og revision af EDB-baseret bogføring. I givet fald bør udvalget overveje nødvendigheden af krav til systemdokumentation, opbevaring samt sikkerhedskopiering af magnetbånd eller

12 andre krav, hvis læsbarhedskravet opgives. Udvalget bør i sine overvejelser inddrage den forventede teknologiske udvikling på regnskabsområdet, herunder elektronisk overførsel af data mellem virksomheder samt papirløse transaktioner i internationale forhold. Udvalget bør endvidere overveje, hvor en virksomheds regnskab skal føres og være tilgængeligt for myndighederne, c) Udvalget kan i øvrigt inddrage andre problemer vedrørende bogførings- og regnskabsforhold i sine overvejelser, som udvalgets undersøgelse af de ovennævnte spørgsmål måtte afdække. 5. Udvalget kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige spørgsmål. Det forudsættes, at udvalget benytter sig heraf ved behandlingen af spørgsmålet om EDB-baseret bogføring. Udvalget kan tilkalde særligt sagkyndige eller interesserede til deltagelse i drøftelser i udvalget eller i underudvalg." 1.2. Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: kontorchef Troels Larsen (formand) samt følgende, udpeget i fællesskab af Assurandør-Societetet, Butikshandelens Fællesråd, Danmarks Rederiforening, Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening, Håndværksrådet, Industrirådet, Grosserer-Societetet og Provinshandelskammeret (hvilke sidste to organisationer fra den 1. januar 1987 er sluttet sammen i Det Danske Handelskammer): direktør, landsretssagfører Erik Langsted, regnskabschef Otto Nielsen, samt følgende, udpeget i fællesskab af Landbrugsrådet, De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger og Andelsudvalget (hvilken sidste organisation fra den 27. april 1986 ændrede navn til Danske Andelsselskaber): konsulent Arne Jensen,

13 samt følgende, udpeget i fællesskab af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Det Kooperative Fællesforbund: statsautoriseret revisor John Dalqaard, endvidere: statsautoriseret revisor Egon Christensen, udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, registreret revisor Knud Colsted, udpeget af Foreningen af Registrerede Revisorer, fuldmægtig Finn Høpner, udpeget af Ministeriet for Skatter og Afgifter, kontorchef K.M. Olsen, udpeget af Ministeriet for Skatter og Afgifter, fuldmægtig Kirsten Mandrup, udpeget af Industriministeriet, fuldmægtig Bodil Pedersen, udpeget af Aktieselskabs-Registeret, som fra den 1. januar 1988 ændrede navn til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Under udvalgets arbejde er der sket følgende ændringer i dets sammensætning: Den 20. marts 1984 indtrådte konsulent Niels Erik D. Jensen, Industriministeriet, som formand for udvalget efter kontorchef Troels Larsen, som afgik ved døden i december Den 6. marts 1985 blev konstitueret kontorchef Niels Erik D. Jensen afløst af fuldmægtig Jytte Ølgaard, Industriministeriet, som ved kongelig resolution af 6. februar 1987 blev udnævnt til kontorchef. Den 30. november 1984 blev statsautoriseret revisor John Dalgaard afløst af statsautoriseret revisor Henrik C. Rasmussen. Den 30. november 1984 blev statsautoriseret revisor Egon Christensen afløst af statsautoriseret revisor Teddy Wivel.

14 Den 30. november 1984 blev fuldmægtig Kirsten Mandrup afløst af fuldmægtig Leif Thomassen. Den 13. august 1986 blev fuldmægtig Finn Høpner afløst af fuldmægtig Henrik Louv. Den 26. august 1986 blev statsautoriseret revisor Henrik C. Rasmussen afløst af statsautoriseret revisor Morten Berring. Den 18. maj 1987 blev statsautoriseret revisor Morten Berring afløst af statsautoriseret revisor Otto Jensen. Den 18. maj 1987 blev fuldmægtig Bodil Pedersen afløst af fuldmægtig Annette Vestergaard. Den 18. maj 1987 blev direktør, landsretssagfører Erik Langsted afløst af direktør Niels H. Jørgensen. Udvalgets sekretariat bestod ved arbejdets afslutning af: afdelingsleder Michael Pedersen, Statsskattedirektoratet, toldinspektør Kurt Vittrup, Direktoratet for Toldvæsenet og fuldmægtig Ole Rasmus Pedersen, Industriministeriet. Tidligere har: fuldmægtig Leif Sundby, Statsskattedirektoratet, fuldmægtig Olaf Eisenhart, Statsskattedirektoratet, og fuldmægtig Victor Kjær, Industriministeriet, været tilknyttet sekretariatet.

15 Udvalgets arbejdsform. Udvalget holdt sit første møde den 1. maj 1984 og har holdt ialt 32 møder. Udvalget nedsatte i september 1984 et underudvalg, hvis opgave det var at overveje, om der var behov for ændring af kravene til edb-baseret bogføring, jf. i det hele afsnit b) i pkt. 4 i det ovenfor citerede kommissorium. Underudvalget fik følgende sammensætning: konsulent Niels Erik D. Jensen, Industriministeriet, fuldmægtig Lise Lomholt Andersen, kontorchef K.M. Olsen, statsautoriseret revisor Torben Haaning, chefkonsulent Annelone Jensen, I/S Datacentralen af Statsautoriseret revisor Torben Haaning virkede som "teknisk formand" for underudvalget. Underudvalgets sekretariat blev identisk med bogføringsudvalgets sekretariat, nemlig fuldmægtig Michael Pedersen, Statsskattedirektoratet, overtoldassistent Kurt Vittrup, Direktoratet for Toldvæsenet, og fuldmægtig Ole Rasmus Pedersen, Industriministeriet. Under underudvalgets arbejde er der sket følgende ændringer i dets sammensætning: Den 6. marts 1985 blev konstitueret kontorchef Niels Erik D. Jensen afløst af fuldmægtig Jytte Ølgaard, Industriministeriet. Jytte Ølgaard blev ved kongelig resolution af 6. februar 1987 udnævnt til kontorchef. Fra underudvalgets 5. møde afløste seniorkonsulent Henning Heltoft, I/S Datacentralen af 1959, chefkonsulent Annelone Jensen. Fra underudvalgets 6. møde afløste udvalgets sekretær Michael Pedersen, Statsskattedirektoratet, fuldmægtig Lise Lomholt Andersen. Samtidigt indtrådte fuldmægtig Leif Thomassen, Industriministeriet, i sekretariatet.

16 Fra underudvalgets 9. møde har som særligt sagkyndige deltaget statsautoriseret revisor Kjeld Dideriksen, medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers edb-udvalg, samt. afdelingsleder Lars Preuthun, J. D. C. Data A/S. Afdelingsleder Lars Preuthun har deltaget i arbejdet som repræsentant for edb-servicebureaubranchen. Underudvalget holdt sit første møde den 15. januar 1985 og har holdt ialt 13 møder. For så vidt angår bogførings- og regnskabstekniske forhold har udvalget baseret sine overvejelser på indlæg fra udvalgets revisions- og regnskabskyndige medlemmer. I forbindelse med underudvalgets behandling af edb-mæssige forhold har underudvalget inddraget særligt sagkyndige i udarbejdelsen af det grundlag, hvorpå underudvalget har gjort sine overvejelser og draget sine konklusioner Resumé. Bogføringsudvalget har gennemgået den nuværende bogføringslov og -bekendtgørelse samt de bestemmelser om bogføring og regnskabsudarbejdelse, der er fastsat i medfør af skatte- og afgiftslovgivningen. Udvalget har samlet alle generelle bestemmelser om bogføring og udarbejdelse af årsregnskab i et udkast til ny bogføringslov og -bekendtgørelse. Disse udkast indeholder flere og mere detaljerede bestemmelser end den nugældende bogføringslov og -bekendtgørelse. Efter udkastene skal alle virksomheder (erhvervsdrivende) foretage bogføring og udarbejde et årsregnskab. Dette årsregnskab skal indeholde det minimum af oplysninger, som er nødvendigt for at give et billede af virksomhedens økonomiske forhold. Udgangspunktet i forslaget er, at regnskabet skal opstilles efter driftsøkonomiske kriterier. Der foreslås dog - særligt af hensyn til de mange mindre virksomheder - tillige mulighed for at udarbejde årsregn-

17 skabet i form af et skatteregnskab. Hvis denne mulighed benyttes, skal det oplyses, om regnskabet afviger væsentligt fra et regnskab aflagt efter driftsøkonomiske principper. En gennemførelse af udvalgets udkast til nye bogføringsbestemmelser vil gøre det muligt at ændre de gældende bestemmelser inden for skatte- og afgiftslovgivningen, således at denne lovgivning alene omfatter de bestemmelser, der særligt vedrører skatte- og afgiftsforhold. Udkastene adskiller sig navnlig fra de gældende love og bekendtgørelser ved: at bogføringspligten pålægges "erhvervsdrivende" - i modsætning til den nuværende detaljerede opregning af de bogføringspligtige, - i konsekvens heraf betegnes "virksomheder" som bogførings- og regnskabspligt ige, at visse bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen, der vedrører en virksomheds bogføring og regnskabsudarbejdelse, er indarbejdet i udkastene. I konsekvens heraf foreslås, at såvel skatte- som afgiftsmyndigheder skal være påtaleberettigede ved overtrædelse af bogføringsloven, at der i udkastet til revideret bogføringslov er sket en opdeling af bestemmelser i indledende bestemmelser, bogføringsbestemmelser, årsregnskabsbestemmelser og fælles bestemmelser, at der i udkastet til boqføringsbekendtgørelse er sket en opdeling af bestemmelserne, således at bestemmelserne om henholdsvis bogføring, dokumentation, betalingsregnskab, værdiansættelse, resultatopgørelse, balance, noter, supplerende regler for benyttelse af elektroniske hjælpemidler og opbevaringspligt er samlet i særlige afsnit, at der lovfæstes principper for god bogføringsskik og god regnskabsskik, at der i udkastene stilles klare krav til hvilke poster, årsregnskabet som minimum skal indeholde, at der skal foretages en specifikation af posterne i det omfang, virksomhedens forhold nødvendiggør dette,

18 I at der indføres krav om, at der som en del af årsregnskabet skal gives en række supplerende oplysninger i form af noter, at virksomheder, der overskrider visse størrelsesgrænser skal udarbejde årsregnskab efter årsregnskabslovens regler med de ændringer, der følger af forskelle i virksomhedsformen, at der ved benyttelse af elektroniske hjælpemidler skal findes en særlig beskrivelse af brugen af disse, at kravet orn et kasseregnskab ikke skal gælde for virksomheder, der ikke modtager eller foretager kontante ind- eller udbetalinger, idet disse virksomheder i stedet kan føre et betalingsregnskab, at det præciseres, hvad der er regnskabsmateriale, og hvad dette skal indeholde. Der har i udvalget været arbejdet på at opnå enighed om udformningen og formuleringen af de enkelte afsnit i betænkningen og de foreslåede udkast til reviderede bogførings- og regnskabsbestemmelser, hvilket er lykkedes med en enkelt undtagelse. Det bemærkes i denne forbindelse, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråds repræsentanter i udvalget har været enige med udvalget under dets hidtidige arbejde, indtil statsautoriseret revisor Otto Jensen indtrådte i udvalget på et meget sent tidspunkt i udvalgsarbejdet, den 18. maj På trods heraf har Otto Jensen ikke kunnet tilslutte sig en række af betænkningens endelige formuleringer og udvalgets konklusioner, hvilket er kommet til udtryk i en mindretalsudtalelse, jf. afsnit Når der derfor i det følgende tales orn eller sker anførelse af udvalgets opfattelser m.v., må sådanne udtryk tages med det generelle forbehold, at der flere steder alene kan være tale om udvalqsflertallets opfattelser m.v. I anledning af den afgivne mindretalsudtalelse bemærker udvalgets øvrige medlemmer, at statsautoriseret revisor Otto Jensens udtalelse baserer sig på en væsentlig anderledes forståelse af såvel udvalgets opgave som dets arbejdsform. Det bemærkes, at mindretalsudtalelsen lider af fundamentale misforståelser og fejlagtige slutninger. Endvidere giver mindretalsudtalelsen

19 på grund af sin opbygning og brede formulering ikke efter de øvrige medlemmers opfattelse et rimeligt billede af de præcise punkter, hvor Otto Jensen er uenig med flertallet. I betragtning af indholdet af den anførte kritik afstår de øvrige medlemmer fra at kommentere udtalelsen yderligere. Dog finder de øvrige medlemmer anledning til at kommentere den kritik, Otto Jensen retter mod udvalgets sekretariat. Udvalget kan her i det hele understøtte og henholde sig til det om udvalgets arbejdsform her på side 16, 3. afsnit, anførte. Otto Jensens kritik vidner også på dette område om, at det har været vanskeligt at indtræde som medlem af udvalget på så sent et tidspunkt tæt på udvalgsarbejdets afslutning, og dér på en tilstrækkelig måde at sætte sig ind i udvalgets hidtidige arbejde.

20 - 20 -

21 Kapitel 2. Gældende ret og vurdering heraf Oversigt over gældende bestemmelser. De regler, der gælder for bogføring, findes i bogføringsloven med tilhørende bekendtgørelse samt i en række bekendtgørelser udstedt i medfør af skatteog afgiftslovgivningen. Det er bogføringsloven (lov nr. 178 af 5. juni 1959 om bogføring) der giver de generelle retningslinier for, hvorledes det løbende bogholderi skal føres og dermed grundlaget for opgørelsen af driftsresultatet og for de muligheder, der er for efterfølgende at kontrollere, at det er korrekt opgjort. Bogføringsloven er ændret ved lov nr. lov nr. 225 af 8. juni 1966 og lov nr. 122 af 25. marts Bogføringsloven gælder for både de største og mindste virksomheder og giver derfor kun meget summariske og generelle regler for den løbende bogføring. I medfør af lovens 2 er der udstedt bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold. Denne bekendtgørelse er ændret ved bekendtgørelse nr. 370 af 30. november 1962 ( 5, stk. 4) og ved bekendtgørelse nr. 65 af 12. februar 1973 ( 1, stk. 3 og 7, stk. 5-8). Inden for skatteområdet findes bogføringsregler i statsskattelovens 22, stk. 4, Ministeriet for Skatter og Afgifters mindstekravsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 461 af 8. september 1976, bekendtgørelse nr. 656 af 19. februar 1978 om arkitekters og rådgivende ingeniørers regnskabsføring samt bekendtgørelse nr. 545 af 20. december 1979 om regnskabsførelse efter kildeskatteloven. Den 13. august 1987 blev følgende 3 bekendtgørelser udstedt: nr. 546 om ændring af bekendtgørelse om mindstekrav til Årsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen, og om krav til det regnskabsmæssige grundlag, nr. 547 om skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og regnskabet for erhvervsdrivende fonde, der anvender reglerne i virksomhedsskatteloven,

22 nr. 548 om skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og regnskabet for fonde og foreninger m.v., som omfattes af fondsbeskatningsloven. Vedrørende bogføringsregler inden for afgiftsområdet bemærkes, at der i medfør af merværdiafgiftslovens 18, stk. 5, er udstedt bekendtgørelse om regnskabsførelse efter merværdiafgiftsloven (finansministeriets bekendtgørelse nr. 249 af 7. maj 1973 med senere ændringer). Endvidere indeholder Afgiftsvejledning moms fra 1978 samt toldvæsenets regnskabshæfte visse regler om regnskabsførelse. I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab findes regler for opstilling af aktie- og anpartsselskabers årsregnskab. Da regnskabsaflæggelse efter denne lov hviler på selskabernes bogføring, er der en snæver sammenhæng mellem bogføringsbestemmelserne og denne lov. Denne sammenhæng er udtrykkeligt nævnt i udvalgets kommissorium. I henhold til lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde finder årsregnskabsloven også anvendelse på erhvervsdrivende fonde Systematik for kapitlet. T dette kapitel vil bogføringsloven og -bekendtgørelsen blive gennemgået i afsnit 2. I afsnit 3 vil særbestemmelserne inden for skatte- og afgiftsområdet blive gennemgået. I afsnit 4 vil årsregnskabsloven blive gennemgået. Afsnit 5 indeholder en vurdering af de gældende regler Almindelige bogføringsregler Bogføringspligtige. 1 i bogføringsloven fastslår udtømmende, hvem der har pligt at føre forretningsbøger. Bestemmelsen består af 3 afsnit, hvoraf afsnit A omfatter aktieselskaber og andre erhvervsdrivende selskaber med begrænset ansvar, brugsforeninger og andre andelsforeninger samt disses

23 fællesforeninger, stiftelser og selvejende institutioner, der udøver erhvervsvirksomhed, herunder erhvervsmæssig skolevirksomhed. Under afsnit B nævnes personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber, der driver erhvervsvirksomhed, hvis udøvelse er betinget af næringsbrev i henhold til næringsloven eller bevilling i henhold til hotel- og restaurationsloven. Efter 30 i lov nr. 601 af 10. december 1975 om næring opretholdes bogføringspligten, selv om det almindelige krav om næringsbrev blev ophævet ved samme lov. Afsnit C omfatter personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber, der erhvervsmæssigt driver virksomhed af nærmere defineret art (liberale erhverv). De forskellige former for virksomhed er i loven angivet under i alt 37 punkter. Den nøje opregning af selskaber og erhvervsvirksomheder er udtryk for, at alle erhvervsvirksomheder principielt er underkastet bogføringspligt uden hensyn til den enkelte virksomheds karakter og størrelse. Hvis en bogføringspligtig tillige driver anden erhvervsvirksomhed, der ikke omfattes af pligten, bliver denne virksomhed således også inddraget herunder, jf. 1, stk. 5. Under 1, stk. 1, afsnit C, nr , nævnes en række særregler for landbrugs-, gartneri- og skovbrugsdrift Materielle krav til bogføring Generelle principper for bogføring. Efter bogføringslovens 2 skal forretningsbøger føres på ordentlig og omhyggelig måde og skal give så fuldstændige oplysninger om den bogføringspligtiges forretninger og formueforhold, som hensynet til kreditorer og offentlige myndigheder tilsiger. De nærmere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. for større virksomheder... 35

Indholdsfortegnelse. for større virksomheder... 35 Forord......................................... 5 Indholdsfortegnelse................................ 7 Oversigt over benyttede forkortelser................... 21 Bekendtgørelse af bogføringslov......................

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 624. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den LUCAFFÉ DANMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kurt Jeppson Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere