Revision af bogføringslovgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af bogføringslovgivningen"

Transkript

1 Revision af bogføringslovgivningen Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade b København K Betænkning nr Industriministeriet, august 1988

2 trykt på genbrugspapir ISBN HA bet. Stougaard Jensen, København

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og sammensætning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejdsform Resumé 16 Kapitel 2. Gældende ret og vurdering heraf Oversigt over gældende bestemmelser Systematik for kapitlet Almindelige bogføringsregler Bogføringspligtige Materielle krav til bogføring Generelle principper for bogføring Konkrete krav til bogføring og regnskab Den løbende bogføring Arsregnskabet Statusbogens indretning m.v Opbevaring Edb-baseret bogføring Bogføringsregler inden for skatteområdet Oversigt over bogføringsregler Krav til de indsendte årsregnskaber Opbevaringspligt Krav om supplerende oplysninger Virksomhedsskemaer Bogføringsregler inden for afgiftsområdet Regnskabskrav Specifikationer 39

4 side Kasseregnskab Debitor-/kreditorregulering Landbrug og fiskeri m.v Årlig lageropgørelse Opbevaringspligt Edb-bogføring Punktafgiftslovgivningen Lov om arbejdsmarkedsbidrag Sammenhæng med bogføringsloven Arsregnskabsloven Indledning Generelle principper Krav til balance og resultatopgørelse Notekrav Vurdering af de almindelige bogføringsregler Opregning af bogføringspligt Ingen krav til opdeling Ansvar for opfyldelse af bogføringspligt Dokumentation for bogføringsposteringer Vurdering af bogføringsreglerne indenfor skatteområdet Efterkalkulationer Virksomhedsregnskab Vurdering af bogføringsreglerne indenfor afgiftsområdet 53 Kapitel 3. Fremmed ret Indledning Norge Sverige Finland Island Forbundsrepublikken Tyskland 65

5 side 3.7. Storbritannien Frankrig 61 Kapitel 4. EDB-underudvalgets overvejelser om og forslag til benyttelse af elektronisk databehandling i bogføringen Underudvalgets nedsættelse og sammensætning Underudvalgets arbejde og arbejdsform 70 Kapitel 5. Udvalgets overvejelser om en revideret bogføringslovgivning Indledning Overordnede principper Regelsanering Den teknologiske udvikling Modernisering Drøftelse af udformningen af en revideret bogføringslov Skatte- og afgiftslovgivningen Tilpasningsmuligheder i forslaget Bogføringens funktion Begrebet bogføring Kravene til bogføringen Bogføringstidspunktet Regnskabsperioden Overvejelser om bogførings- og regnskabspligt Bogførings- og regnskabspligtige Hvad omfatter bogføringspligten Antallet af erhvervsdrivende Underskrivelse af ärsregnskabet Offentliggørelse Undtagelser fra bogførings- og regnskabspligten Specielle krav til bogføringen Dokumentation Betalingsregnskab 92

6 side Opbevaringspligt Kravene til ärsregnskabet Principperne for udarbejdelsen Resultatopgørelse Balance Noter Værdiansættelse Virksomheder der foreslås at skulle udarbejde årsregnskab efter skærpede bestemmelser Udvalgets generelle overvejelser Hvilke virksomheder bør udarbejde årsregnskab efter skærpede bestemmelser Hvilke bestemmelser bør gælde for disse virksomheder Specielle krav til benyttelse af elektronisk databehandling i bogføringen Bogføringsudvalgets begrundede stillingtagen til de enkelte afsnit med en særlig fremhævelse af de nyskabelser, som hovedudvalget har fundet burde introduceres i den nye bogføringslovgivning Indledning Revisionssporet Grundbilag Bogføringsspecifikationer m.m Automatisk foretagne (genererede) posteringer Elektroniske overførsler Opbevaring Systembeskrivelse Sikkerhed og kontrolforanstaltninger Hvor føres regnskabet - og på hvilket sprog Revisors ansvar - edb-bureauer Bogføringsnævn Straffebestemmelser 122

7 side Mindretalsudtalelse fra statsautoriseret revisor Otto Jensen, repræsenterende Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 124 Kapitel 6. Udkast til lov om bogføring og udarbejdelse af årsregnskab Udkast til bemærkninger 146 Kapitel 7. Udkast til bekendtgørelse om bogføringspligtens og drsregnskabets indhold og om udarbejdelse af årsregnskab 171 Bilagsoversigt 183 Bilag 1: Bogføringsloven, Industriministeriets lovbekendtgørelse nr. 60 Bilag 2: af 19. februar Bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold 189 Bilag 3: Bekendtgørelse af 12. februar 1973 om ændring i bekendtgørelse om bogføringspligtens omfang og indhold 191 Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 461 af 8. september 1976 om mindstekrav til årsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen, og om krav til det regnskabsmæssige grundlag 193 Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 249 af 7. maj 1973 om regnskabsførelse efter merværdiafgiftsloven 197 Bilag 6: Edb-underudvalgets notat af 17. februar 1986, "EDB-underudvalgets overvejelser om og forslag til benyttelse af elektronisk databehandling i bogføringen" 201

8

9 - 9 - Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og sammensætning Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Ved skrivelse af 6. juli 1983 oversendte Ministeriet for Skatter og Afgifter, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, en henvendelse af 20. juni 1983 fra Direktoratet for Toldvæsenet vedrørende ændring af bogføringsbekendtgørelsen med henblik på edb-baseret bogføring. I det oversendte materiale fra Direktoratet for Toldvæsenet konkluderes, at den nuværende bogføringslovgivnings krav om specifikation i klarskrift, hvis den løbende bogføring foretages på edb-medie, må tages under overvejelse, således at den teknologiske udvikling tilgodeses samtidig med, at der skabes grundlag for en effektiv og lønsom kontrol af regnskaberne ved hjælp af såvel traditionelle som nyudviklede edb-baserede metoder. Som begrundelse for en revision af den nuværende bogføringslovgivning anføres ved siden af den forventede eksplosive udvikling inden for regnskabsteknologien, hensynet til en økonomisk afvejning af omkostningerne ved virksomhedernes regnskabsaflæggelse, den forventede vækst i papirløse transaktioner såvel på nationalt som på internationalt plan samt endelig ønsket om at afklare spørgsmålet omkring, hvor en virksomheds regnskab skal føres og være tilgængeligt for myndighederne. I november måned 1983 nedsatte Industriministeriet et udvalg, der skulle overveje en ændring af bogføringsloven og -bekendtgørelsen og udarbejde forslag hertil. Udvalget fik følgende kommissorium: " 1. Aktie- og anpartsselskabers regnskabsaflæggelse reguleres af lov nr. 284 af 10. juni 1981 om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., der har grundlag i EF's 4. selskabsretsdirektiv. I de kommende år forventes andre virksomhedsformer, såsom erhvervsdrivende fonde, kommanditselskaber og andelsselskaber, inddraget under årsregnskabsloven, eventuelt med visse tilpasninger. Årsregnskabsloven omfatter dog allerede nu i et vist omfang andre virksomhedsformer end aktie- og anpartsselskaber i form af krav til regnskabsmæssige oplysninger for datter- og associerede virksomheder. I øvrigt findes kravene til andre virksomhedsformers regnskabsaflæggelse i den med hjemmel i lov nr. 178 af 5. juni 1959 om bogføring udstedte

10 bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold. Ud over krav til bogføring indeholder denne lovgivning også krav om udarbejdelse af årsregnskab. Hovedområdet for bogføringsloven og -bekendtgørelsen er dog kravene til virksomhedernes bogføring. Bogføringslovens 1 fastslår således udtømmende, hvem der har pligt til at føre forretningsbøger. Den omfangsrige opregning af selskabsformer og erhverv er udtryk for, at alle erhvervsvirksomheder principielt bør være underkastet bogføringspligt uden hensyn til den enkelte virksomheds karakter og størrelse. Kravene i bogføringsbekendtgørelsen gælder således foruden aktie- og anpartsselskaber også en lang række andre virksomhedsformer, for nogles vedkommende dog begrænset til nærmere angivne arter af erhverv. 2. Bogføringsloven indeholder foruden angivelse af kredsen af bogføringspligtige alene meget generelle principper for bogføringen, herunder om opbevaringspligt, mens de nærmere krav til bogføringen, herunder til kasseregnskab og statusopgørelse, er fastsat i bogføringsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i bogføringslovens 2, stk. 1. Bogføringsbekendtgørelsen er kun ændret i 1962 og I begge tilfælde var der tale om ændringer af enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen ( 1, stk. 3, 5, stk. 4, og 7, stk. 5-8). De gældende regler i bogføringsbekendtgørelsen fra 1959 har længe været anset for utilstrækkelige set i forhold til den udvikling, der er sket i bogførings- og regnskabspraksis. Således indførte Ministeriet for Skatter og Afgifter allerede i 1972 en særlig hjemmel i skattekontrolloven til at fastsætte mindstekrav til årsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen, og krav til det regnskabsmæssige grundlag. Denne hjemmel blev senest udnyttet ved en bekendtgørelse udstedt i Behovet for sådanne særlige regler var ikke alene forårsaget af skattevæsenets behov for supplerende oplysninger til brug for skatteligning, men også af, at bogføringsbekendtgørelsens krav til bogføring, driftsregnskab og balance kun gives i en meget generel form. Konkrete krav til posteringer, værdiansættelse, af- og nedskrivninger m.v., som må anses både nødvendige og naturlige efter udviklingen i regnskabspraksis, findes således ikke i den gældende bogføringsbekendtgørelse. Endvidere har årsregnskabsloven medført skærpede krav til bogføringen, som ikke er kommet til udtryk i bekendtgøreisen. 3. I en henvendelse til Ministeriet for Skatter og Afgifter har Direktoratet for Toldvæsenet på baggrund af praktiske erfaringer med anvendelse af EDBbaseret bogføring rejst spørgsmål om, hvorvidt reglerne i den gældende bogføringslovgivning er tidssvarende, set i forhold til den allerede skete og den forventede fremtidige anvendelse af EDB-teknologi i forbindelse med virksomhedernes regnskabsaflæggelse. Efter den gældende bogføringsbekendtgørelse skal EDB-baseret bogføring altid omfatte specifikationer i klarskrift (konventionel skrift) - eventuelt på mikrofilm.

11 -11 - Industriministeriet har imidlertid modtaget adskillige henvendelser om dispensation fra kravet om klarskrift. Disse henvendelser har været begrundet med, at kravet om klarskrift mærkbart reducerer fordelen ved anvendelse af EDBbaseret bogføring m.v., fordi det er uhensigtmæssigt og omkostningskrævende at skulle udskrive alle EDB-registreringer i læsbart medie, også selv om opbevaring tillades på mikrofilm. Kravet om specifikationer i klarskrift, der blev indsat i bogføringsbekendtgørelsens 1, stk. 3, i 1973 på foranledning af statsskattedirektoratet, skal sikre, at myndighederne umiddelbart kan kontrollere bogføringen ved at sammenholde årsregnskabet med de enkelte posteringer i den løbende bogføring samt bilagene. En sådan umiddelbar kontrol er kun praktisabel, hvis bogføringen foreligger i læsbar form, hvilket ikke er tilfældet med magnetbånd. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at de særlige kontrolmuligheder, der er udviklet i forbindelse med EDB-baseret bogføring, helt eller delvis kan erstatte den traditionelle kontrol. Det fremgår således af tolddirektoratets henvendelse, at man i afgiftskontrollen med virksomheder, der anvender EDB i regnskabsaflæggelsen, primært anvender EDB-baserede revisionsmetoder. En sådan kontrol er imidlertid betinget af, at der foreligger en pålidelig systemdokumentation m.v., samt at virksomheden opbevarer maskinlæsbare regnskabsinformationer, mens opbevaring af specifikationer på papir ikke er nødvendig. Det kan endelig nævnes, at man i Sverige i 1976 gennemførte en ny bogføringslov, som under visse betingelser tillader anvendelse af bogføringsmedie, der alene er maskinlæsbart. 4. På denne baggrund anmodes udvalget om at overveje sådanne ændringer af bogføringsloven og den tilknyttede bekendtgørelse, som må anses for hensigtsmæssige efter udviklingen i regnskabspraksis, herunder principperne i årsregnskabsloven, og udarbejde forslag hertil. a) Udvalget bør overveje, i hvilken udstrækning den gældende systematiske opdeling i bogføringsbekendtgørelsens krav til bogføring og årsregnskab samt årsregnskabslovens krav i sidstnævnte henseende er hensigtsmæssig. Udvalget bør i forbindelse hermed klarlægge forholdet mellem de forskellige krav til virksomhedernes regnskabsaflæggelse, der stilles i skattelovgivningen, toldlovgivningen samt bogførings- og årsregnskabslovgivningen, og overveje i hvilket omfang disse krav kan samarbejdes. I denne forbindelse bør udvalget undersøge, om der er behov for ændringer i bogføringsloven med henblik på kredsen af bogføringspligtige. Udvalget bør også overveje, om en ændring af bogføringsbekendtgørelsens materielle krav til bogføring og regnskab kræver ændring af bogføringsloven. b) Udvalget bør overveje, om der er behov for ændring af kravene til EDB-baseret bogføring. Udvalget bør herunder undersøge, i hvilket omfang der eksisterer alternative kontrolmetoder, der kan anvendes ved kontrol og revision af EDB-baseret bogføring. I givet fald bør udvalget overveje nødvendigheden af krav til systemdokumentation, opbevaring samt sikkerhedskopiering af magnetbånd eller

12 andre krav, hvis læsbarhedskravet opgives. Udvalget bør i sine overvejelser inddrage den forventede teknologiske udvikling på regnskabsområdet, herunder elektronisk overførsel af data mellem virksomheder samt papirløse transaktioner i internationale forhold. Udvalget bør endvidere overveje, hvor en virksomheds regnskab skal føres og være tilgængeligt for myndighederne, c) Udvalget kan i øvrigt inddrage andre problemer vedrørende bogførings- og regnskabsforhold i sine overvejelser, som udvalgets undersøgelse af de ovennævnte spørgsmål måtte afdække. 5. Udvalget kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige spørgsmål. Det forudsættes, at udvalget benytter sig heraf ved behandlingen af spørgsmålet om EDB-baseret bogføring. Udvalget kan tilkalde særligt sagkyndige eller interesserede til deltagelse i drøftelser i udvalget eller i underudvalg." 1.2. Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: kontorchef Troels Larsen (formand) samt følgende, udpeget i fællesskab af Assurandør-Societetet, Butikshandelens Fællesråd, Danmarks Rederiforening, Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening, Håndværksrådet, Industrirådet, Grosserer-Societetet og Provinshandelskammeret (hvilke sidste to organisationer fra den 1. januar 1987 er sluttet sammen i Det Danske Handelskammer): direktør, landsretssagfører Erik Langsted, regnskabschef Otto Nielsen, samt følgende, udpeget i fællesskab af Landbrugsrådet, De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger og Andelsudvalget (hvilken sidste organisation fra den 27. april 1986 ændrede navn til Danske Andelsselskaber): konsulent Arne Jensen,

13 samt følgende, udpeget i fællesskab af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Det Kooperative Fællesforbund: statsautoriseret revisor John Dalqaard, endvidere: statsautoriseret revisor Egon Christensen, udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, registreret revisor Knud Colsted, udpeget af Foreningen af Registrerede Revisorer, fuldmægtig Finn Høpner, udpeget af Ministeriet for Skatter og Afgifter, kontorchef K.M. Olsen, udpeget af Ministeriet for Skatter og Afgifter, fuldmægtig Kirsten Mandrup, udpeget af Industriministeriet, fuldmægtig Bodil Pedersen, udpeget af Aktieselskabs-Registeret, som fra den 1. januar 1988 ændrede navn til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Under udvalgets arbejde er der sket følgende ændringer i dets sammensætning: Den 20. marts 1984 indtrådte konsulent Niels Erik D. Jensen, Industriministeriet, som formand for udvalget efter kontorchef Troels Larsen, som afgik ved døden i december Den 6. marts 1985 blev konstitueret kontorchef Niels Erik D. Jensen afløst af fuldmægtig Jytte Ølgaard, Industriministeriet, som ved kongelig resolution af 6. februar 1987 blev udnævnt til kontorchef. Den 30. november 1984 blev statsautoriseret revisor John Dalgaard afløst af statsautoriseret revisor Henrik C. Rasmussen. Den 30. november 1984 blev statsautoriseret revisor Egon Christensen afløst af statsautoriseret revisor Teddy Wivel.

14 Den 30. november 1984 blev fuldmægtig Kirsten Mandrup afløst af fuldmægtig Leif Thomassen. Den 13. august 1986 blev fuldmægtig Finn Høpner afløst af fuldmægtig Henrik Louv. Den 26. august 1986 blev statsautoriseret revisor Henrik C. Rasmussen afløst af statsautoriseret revisor Morten Berring. Den 18. maj 1987 blev statsautoriseret revisor Morten Berring afløst af statsautoriseret revisor Otto Jensen. Den 18. maj 1987 blev fuldmægtig Bodil Pedersen afløst af fuldmægtig Annette Vestergaard. Den 18. maj 1987 blev direktør, landsretssagfører Erik Langsted afløst af direktør Niels H. Jørgensen. Udvalgets sekretariat bestod ved arbejdets afslutning af: afdelingsleder Michael Pedersen, Statsskattedirektoratet, toldinspektør Kurt Vittrup, Direktoratet for Toldvæsenet og fuldmægtig Ole Rasmus Pedersen, Industriministeriet. Tidligere har: fuldmægtig Leif Sundby, Statsskattedirektoratet, fuldmægtig Olaf Eisenhart, Statsskattedirektoratet, og fuldmægtig Victor Kjær, Industriministeriet, været tilknyttet sekretariatet.

15 Udvalgets arbejdsform. Udvalget holdt sit første møde den 1. maj 1984 og har holdt ialt 32 møder. Udvalget nedsatte i september 1984 et underudvalg, hvis opgave det var at overveje, om der var behov for ændring af kravene til edb-baseret bogføring, jf. i det hele afsnit b) i pkt. 4 i det ovenfor citerede kommissorium. Underudvalget fik følgende sammensætning: konsulent Niels Erik D. Jensen, Industriministeriet, fuldmægtig Lise Lomholt Andersen, kontorchef K.M. Olsen, statsautoriseret revisor Torben Haaning, chefkonsulent Annelone Jensen, I/S Datacentralen af Statsautoriseret revisor Torben Haaning virkede som "teknisk formand" for underudvalget. Underudvalgets sekretariat blev identisk med bogføringsudvalgets sekretariat, nemlig fuldmægtig Michael Pedersen, Statsskattedirektoratet, overtoldassistent Kurt Vittrup, Direktoratet for Toldvæsenet, og fuldmægtig Ole Rasmus Pedersen, Industriministeriet. Under underudvalgets arbejde er der sket følgende ændringer i dets sammensætning: Den 6. marts 1985 blev konstitueret kontorchef Niels Erik D. Jensen afløst af fuldmægtig Jytte Ølgaard, Industriministeriet. Jytte Ølgaard blev ved kongelig resolution af 6. februar 1987 udnævnt til kontorchef. Fra underudvalgets 5. møde afløste seniorkonsulent Henning Heltoft, I/S Datacentralen af 1959, chefkonsulent Annelone Jensen. Fra underudvalgets 6. møde afløste udvalgets sekretær Michael Pedersen, Statsskattedirektoratet, fuldmægtig Lise Lomholt Andersen. Samtidigt indtrådte fuldmægtig Leif Thomassen, Industriministeriet, i sekretariatet.

16 Fra underudvalgets 9. møde har som særligt sagkyndige deltaget statsautoriseret revisor Kjeld Dideriksen, medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers edb-udvalg, samt. afdelingsleder Lars Preuthun, J. D. C. Data A/S. Afdelingsleder Lars Preuthun har deltaget i arbejdet som repræsentant for edb-servicebureaubranchen. Underudvalget holdt sit første møde den 15. januar 1985 og har holdt ialt 13 møder. For så vidt angår bogførings- og regnskabstekniske forhold har udvalget baseret sine overvejelser på indlæg fra udvalgets revisions- og regnskabskyndige medlemmer. I forbindelse med underudvalgets behandling af edb-mæssige forhold har underudvalget inddraget særligt sagkyndige i udarbejdelsen af det grundlag, hvorpå underudvalget har gjort sine overvejelser og draget sine konklusioner Resumé. Bogføringsudvalget har gennemgået den nuværende bogføringslov og -bekendtgørelse samt de bestemmelser om bogføring og regnskabsudarbejdelse, der er fastsat i medfør af skatte- og afgiftslovgivningen. Udvalget har samlet alle generelle bestemmelser om bogføring og udarbejdelse af årsregnskab i et udkast til ny bogføringslov og -bekendtgørelse. Disse udkast indeholder flere og mere detaljerede bestemmelser end den nugældende bogføringslov og -bekendtgørelse. Efter udkastene skal alle virksomheder (erhvervsdrivende) foretage bogføring og udarbejde et årsregnskab. Dette årsregnskab skal indeholde det minimum af oplysninger, som er nødvendigt for at give et billede af virksomhedens økonomiske forhold. Udgangspunktet i forslaget er, at regnskabet skal opstilles efter driftsøkonomiske kriterier. Der foreslås dog - særligt af hensyn til de mange mindre virksomheder - tillige mulighed for at udarbejde årsregn-

17 skabet i form af et skatteregnskab. Hvis denne mulighed benyttes, skal det oplyses, om regnskabet afviger væsentligt fra et regnskab aflagt efter driftsøkonomiske principper. En gennemførelse af udvalgets udkast til nye bogføringsbestemmelser vil gøre det muligt at ændre de gældende bestemmelser inden for skatte- og afgiftslovgivningen, således at denne lovgivning alene omfatter de bestemmelser, der særligt vedrører skatte- og afgiftsforhold. Udkastene adskiller sig navnlig fra de gældende love og bekendtgørelser ved: at bogføringspligten pålægges "erhvervsdrivende" - i modsætning til den nuværende detaljerede opregning af de bogføringspligtige, - i konsekvens heraf betegnes "virksomheder" som bogførings- og regnskabspligt ige, at visse bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen, der vedrører en virksomheds bogføring og regnskabsudarbejdelse, er indarbejdet i udkastene. I konsekvens heraf foreslås, at såvel skatte- som afgiftsmyndigheder skal være påtaleberettigede ved overtrædelse af bogføringsloven, at der i udkastet til revideret bogføringslov er sket en opdeling af bestemmelser i indledende bestemmelser, bogføringsbestemmelser, årsregnskabsbestemmelser og fælles bestemmelser, at der i udkastet til boqføringsbekendtgørelse er sket en opdeling af bestemmelserne, således at bestemmelserne om henholdsvis bogføring, dokumentation, betalingsregnskab, værdiansættelse, resultatopgørelse, balance, noter, supplerende regler for benyttelse af elektroniske hjælpemidler og opbevaringspligt er samlet i særlige afsnit, at der lovfæstes principper for god bogføringsskik og god regnskabsskik, at der i udkastene stilles klare krav til hvilke poster, årsregnskabet som minimum skal indeholde, at der skal foretages en specifikation af posterne i det omfang, virksomhedens forhold nødvendiggør dette,

18 I at der indføres krav om, at der som en del af årsregnskabet skal gives en række supplerende oplysninger i form af noter, at virksomheder, der overskrider visse størrelsesgrænser skal udarbejde årsregnskab efter årsregnskabslovens regler med de ændringer, der følger af forskelle i virksomhedsformen, at der ved benyttelse af elektroniske hjælpemidler skal findes en særlig beskrivelse af brugen af disse, at kravet orn et kasseregnskab ikke skal gælde for virksomheder, der ikke modtager eller foretager kontante ind- eller udbetalinger, idet disse virksomheder i stedet kan føre et betalingsregnskab, at det præciseres, hvad der er regnskabsmateriale, og hvad dette skal indeholde. Der har i udvalget været arbejdet på at opnå enighed om udformningen og formuleringen af de enkelte afsnit i betænkningen og de foreslåede udkast til reviderede bogførings- og regnskabsbestemmelser, hvilket er lykkedes med en enkelt undtagelse. Det bemærkes i denne forbindelse, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråds repræsentanter i udvalget har været enige med udvalget under dets hidtidige arbejde, indtil statsautoriseret revisor Otto Jensen indtrådte i udvalget på et meget sent tidspunkt i udvalgsarbejdet, den 18. maj På trods heraf har Otto Jensen ikke kunnet tilslutte sig en række af betænkningens endelige formuleringer og udvalgets konklusioner, hvilket er kommet til udtryk i en mindretalsudtalelse, jf. afsnit Når der derfor i det følgende tales orn eller sker anførelse af udvalgets opfattelser m.v., må sådanne udtryk tages med det generelle forbehold, at der flere steder alene kan være tale om udvalqsflertallets opfattelser m.v. I anledning af den afgivne mindretalsudtalelse bemærker udvalgets øvrige medlemmer, at statsautoriseret revisor Otto Jensens udtalelse baserer sig på en væsentlig anderledes forståelse af såvel udvalgets opgave som dets arbejdsform. Det bemærkes, at mindretalsudtalelsen lider af fundamentale misforståelser og fejlagtige slutninger. Endvidere giver mindretalsudtalelsen

19 på grund af sin opbygning og brede formulering ikke efter de øvrige medlemmers opfattelse et rimeligt billede af de præcise punkter, hvor Otto Jensen er uenig med flertallet. I betragtning af indholdet af den anførte kritik afstår de øvrige medlemmer fra at kommentere udtalelsen yderligere. Dog finder de øvrige medlemmer anledning til at kommentere den kritik, Otto Jensen retter mod udvalgets sekretariat. Udvalget kan her i det hele understøtte og henholde sig til det om udvalgets arbejdsform her på side 16, 3. afsnit, anførte. Otto Jensens kritik vidner også på dette område om, at det har været vanskeligt at indtræde som medlem af udvalget på så sent et tidspunkt tæt på udvalgsarbejdets afslutning, og dér på en tilstrækkelig måde at sætte sig ind i udvalgets hidtidige arbejde.

20 - 20 -

21 Kapitel 2. Gældende ret og vurdering heraf Oversigt over gældende bestemmelser. De regler, der gælder for bogføring, findes i bogføringsloven med tilhørende bekendtgørelse samt i en række bekendtgørelser udstedt i medfør af skatteog afgiftslovgivningen. Det er bogføringsloven (lov nr. 178 af 5. juni 1959 om bogføring) der giver de generelle retningslinier for, hvorledes det løbende bogholderi skal føres og dermed grundlaget for opgørelsen af driftsresultatet og for de muligheder, der er for efterfølgende at kontrollere, at det er korrekt opgjort. Bogføringsloven er ændret ved lov nr. lov nr. 225 af 8. juni 1966 og lov nr. 122 af 25. marts Bogføringsloven gælder for både de største og mindste virksomheder og giver derfor kun meget summariske og generelle regler for den løbende bogføring. I medfør af lovens 2 er der udstedt bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold. Denne bekendtgørelse er ændret ved bekendtgørelse nr. 370 af 30. november 1962 ( 5, stk. 4) og ved bekendtgørelse nr. 65 af 12. februar 1973 ( 1, stk. 3 og 7, stk. 5-8). Inden for skatteområdet findes bogføringsregler i statsskattelovens 22, stk. 4, Ministeriet for Skatter og Afgifters mindstekravsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 461 af 8. september 1976, bekendtgørelse nr. 656 af 19. februar 1978 om arkitekters og rådgivende ingeniørers regnskabsføring samt bekendtgørelse nr. 545 af 20. december 1979 om regnskabsførelse efter kildeskatteloven. Den 13. august 1987 blev følgende 3 bekendtgørelser udstedt: nr. 546 om ændring af bekendtgørelse om mindstekrav til Årsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen, og om krav til det regnskabsmæssige grundlag, nr. 547 om skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og regnskabet for erhvervsdrivende fonde, der anvender reglerne i virksomhedsskatteloven,

22 nr. 548 om skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og regnskabet for fonde og foreninger m.v., som omfattes af fondsbeskatningsloven. Vedrørende bogføringsregler inden for afgiftsområdet bemærkes, at der i medfør af merværdiafgiftslovens 18, stk. 5, er udstedt bekendtgørelse om regnskabsførelse efter merværdiafgiftsloven (finansministeriets bekendtgørelse nr. 249 af 7. maj 1973 med senere ændringer). Endvidere indeholder Afgiftsvejledning moms fra 1978 samt toldvæsenets regnskabshæfte visse regler om regnskabsførelse. I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab findes regler for opstilling af aktie- og anpartsselskabers årsregnskab. Da regnskabsaflæggelse efter denne lov hviler på selskabernes bogføring, er der en snæver sammenhæng mellem bogføringsbestemmelserne og denne lov. Denne sammenhæng er udtrykkeligt nævnt i udvalgets kommissorium. I henhold til lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde finder årsregnskabsloven også anvendelse på erhvervsdrivende fonde Systematik for kapitlet. T dette kapitel vil bogføringsloven og -bekendtgørelsen blive gennemgået i afsnit 2. I afsnit 3 vil særbestemmelserne inden for skatte- og afgiftsområdet blive gennemgået. I afsnit 4 vil årsregnskabsloven blive gennemgået. Afsnit 5 indeholder en vurdering af de gældende regler Almindelige bogføringsregler Bogføringspligtige. 1 i bogføringsloven fastslår udtømmende, hvem der har pligt at føre forretningsbøger. Bestemmelsen består af 3 afsnit, hvoraf afsnit A omfatter aktieselskaber og andre erhvervsdrivende selskaber med begrænset ansvar, brugsforeninger og andre andelsforeninger samt disses

23 fællesforeninger, stiftelser og selvejende institutioner, der udøver erhvervsvirksomhed, herunder erhvervsmæssig skolevirksomhed. Under afsnit B nævnes personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber, der driver erhvervsvirksomhed, hvis udøvelse er betinget af næringsbrev i henhold til næringsloven eller bevilling i henhold til hotel- og restaurationsloven. Efter 30 i lov nr. 601 af 10. december 1975 om næring opretholdes bogføringspligten, selv om det almindelige krav om næringsbrev blev ophævet ved samme lov. Afsnit C omfatter personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber, der erhvervsmæssigt driver virksomhed af nærmere defineret art (liberale erhverv). De forskellige former for virksomhed er i loven angivet under i alt 37 punkter. Den nøje opregning af selskaber og erhvervsvirksomheder er udtryk for, at alle erhvervsvirksomheder principielt er underkastet bogføringspligt uden hensyn til den enkelte virksomheds karakter og størrelse. Hvis en bogføringspligtig tillige driver anden erhvervsvirksomhed, der ikke omfattes af pligten, bliver denne virksomhed således også inddraget herunder, jf. 1, stk. 5. Under 1, stk. 1, afsnit C, nr , nævnes en række særregler for landbrugs-, gartneri- og skovbrugsdrift Materielle krav til bogføring Generelle principper for bogføring. Efter bogføringslovens 2 skal forretningsbøger føres på ordentlig og omhyggelig måde og skal give så fuldstændige oplysninger om den bogføringspligtiges forretninger og formueforhold, som hensynet til kreditorer og offentlige myndigheder tilsiger. De nærmere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere