Type HD8752 BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type HD8752 BRUGSANVISNING"

Transkript

1 Registrer dit produkt og få support på webstedet 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

2

3 3 Indhold Indledning... 4 Generel beskrivelse (fig. 1)... 4 Vigtigt... 4 Tilsigtet brug... 5 Strømforsyning - Strømkabel... 5 Personsikkerhed... 5 Fare for forbrænding... 5 Placering - Plads til brug og vedligeholdelse... 5 Generel rengøring og opbevaring af maskinen... 5 Funktionsfejl... 6 Brandforebyggelse... 6 Første brug... 6 Emballage... 6 Klargøring... 6 Påfyldning af kredsløb... 8 Skylle/selvrensecyklus... 9 Sådan brygges en perfekt espresso: Skyl kaffekredsløbet, hvis maskinen tages i brug for første gang eller efter en længere periodes inaktivitet...9 "INTENZA+" vandfilter (ekstraudstyr)...11 Installation af vandfilteret INTENZA Måling af vandets hårdhed...12 Brygning af espresso og reguleringer...14 Præ-infusionsteknologi: forbedret aroma Justerbar keramisk kaffekværn: bibeholder aromaen fuldt ud Indstilling af Aroma : vælg den ønskede mængde Brygning af kaffe...16 Indstilling af kaffeudløb Med kaffebønner Med formalet kaffe Indstilling af mængden af kaffe i en kop (MEMO-funktion) Cappuccino...19 Udløb af varmt vand...20 Miljøvenlig: Stand-by...21 Stand by Rengøring og vedligeholdelse...21 Almindelig rengøring Rengøring af Cappuccinatore (Efter hver brug) Månedlig rengøring af Cappuccinatore (uddybet) Kaffeenhed...26 Ugentlig rengøring af kaffeenhed Rengøring af kaffeenhed med "Coffee Clean Tablets":...28 Smøring af kaffeenhed Afkalkning...31 Programmering...34 Åbn "menuen" Programmeringskommandoer Afslutning af programmering Funktioner Eksempel på programmering Betjeningspanelets display...38 Fejlfinding og afhjælpning...40 Tekniske data...41 Bortskaffelse...41 Assistance...42

4 4 DANSK Indledning Tillykke med købet og velkommen til Philips! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Philips' kundeservice. I denne manual finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, bruge, rengøre og fjerne kalk fra dit apparat. Kontakt Philips kundeservice, hvis du har brug for yderligere support. Telefonnumrene findes på den sidste side af dette dokument og i garantifolderen, der følger med apparatet. Generel beskrivelse (fig. 1) 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Beholder til formalet kaffe 3. Kaffebønnebeholder 4. Låg til kaffebønnebeholder 5. Betjeningspanel 6. Kaffeudløb 7. Kopbakke 8. Indikator for fuld drypbakke 9. Drypbakke 10. Skuffe til kafferester 11. Kaffeenhed 12. Inspektionslåge 13. Smørefedt til kaffeenhed 14. Strømkabel 15. Cappuccinatore 16. Opsugningsrør 17. Vandbeholder 18. Stik til strømkabel 19. Afbryderkontakt 20. Nøgle til indstilling af kaffekværn + Doseringsenhed for formalet kaffe 21. Pensel til rengøring 22. Skuffe til opsamling af kaffe 23. Test af vandets hårdhed 24. Knap til espresso 25. Knap til lang espresso 26. Vælgerknap til varmt vand/damp 27. ON/OFF-knap 28. Aroma -knap - Formalet kaffe 29. "MENU"-knap 30. Afkalkningsmiddel Vigtigt Læs omhyggeligt denne manual og behold den til eventuel fremtidig brug, før du tager apparatet i brug. Dele under spænding må aldrig komme i kontakt med vand: kortslutningsfare! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger! Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod dig selv. Udvis forsigtighed, når du rører ved dysen til varmt vand / damp og hold fat om det dertil egnede greb: fare for forbrænding!

5 Tilsigtet brug DANSK 5 Kaffemaskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er forbudt at foretage tekniske ændringer på maskinen og anvende den til andre formål, da dette kan medføre fare! Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Strømforsyning - Strømkabel Tilslut kun maskinen til en egnet stikkontakt. Spændingen skal stemme overens med værdien angivet på maskinens typeskilt, der sidder indvendigt på lågen. Tag ikke maskinen i brug, hvis strømkablet er defekt. Hvis strømkablet er defekt, skal det udskiftes af fabrikanten eller hos et af de autoriserede servicecentre. Lad ikke strømkablet løbe langs hjørner eller skarpe punkter eller varme genstande og beskyt det imod olie. Bær eller flyt ikke kaffemaskinen ved at trække i kablet. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet og rør ikke ved kablet med våde hænder. Undgå, at strømkablet falder frit ned over borde eller skabe. Personsikkerhed Hold altid børn under opsyn for at undgå, at de leger med maskinen. Børn er ikke klar over den fare, der er forbundet med husholdningsapparater. Lad heller ikke børn lege med maskinens emballagemateriale. Fare for forbrænding Undgå at rette damp- og/eller varmt vand-strålen mod dig selv og/eller andre personer: fare for forbrændinger! Brug altid de dertil indrettede håndtag eller greb. Placering - Plads til brug og vedligeholdelse For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor der ikke er fare for, at den vælter eller beskadiges. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene, som vist i figuren. Når maskinen tændes og slukkes, anbefales det at placere et tomt glas under kaffeudløbet. Opbevar ikke maskinen på steder med en temperatur på under 0 C. Frost kan beskadige maskinen. Anvend ikke maskinen udendørs. Anbring ikke maskinen på meget varme overflader eller i nærheden af åben ild, så legemet ikke smelter eller beskadiges. Generel rengøring og opbevaring af maskinen Hold maskinen ren og i god stand, og opbevar den passende. Da maskinen anvender naturlige ingredienser til at lave drikkevarer (kaffe,

6 6 DANSK vand, mælk osv.), kan der være rester af malet kaffe eller kondensvand på støtteoverfladen. Det anbefales derfor at rengøre både maskinens synlige dele og området nedenunder jævnligt. Vi anbefaler stærkt, at maskinen rengøres, før den sættes væk. - Vand, der har stået i beholderen og/eller i vandkredsløbet i flere dage, må ikke drikkes. Hvis maskinen skal stå ubenyttet hen i længere tid, skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret og rengøre Cappuccinatoren (hvis monteret) grundigt. - Sluk for maskinen på afbryderkontakten og rengør den. Træk til sidst stikket ud af stikkontakten. Vent, til maskinen er kølet ned. Sænk aldrig maskinen ned i vand! Opbevar den et tørt sted uden for børns rækkevidde. Beskyt den mod støv og snavs. Det er strengt forbudt at foretage ændringer på maskinens indvendige dele. Funktionsfejl I tilfælde af fejl, defekter eller mistanke om defekter, hvis man har tabt maskinen, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag aldrig en defekt maskine i brug. Referer til kapitlet "Fejlfinding og kundeservice" for at få flere oplysninger om kundeservice og løsning af problemer. Brandforebyggelse I tilfælde af brand skal man bruge brandslukkere med kulsyre (CO 2 ). Brug ikke vand eller pulverslukkere. Første brug Emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Klargøring Tag drypbakken med kopbakken og kaffemaskinen ud af emballagen. Anbring den et passende sted, som beskrevet i afsnittet om sikkerhedsreglerne. 1 Sæt drypbakken med risten på maskinen, og sørg for, at bakken skubbes helt på plads. Vigtigt: - Sæt først stikket i stikkontakten, når det er anvist, og kontroller, at afbryderkontakten er placeret på 0. - Det er vigtigt at læse afsnittet Meddelelser på LCD-displayet omhyggeligt med beskrivelse af alle meddelelser, som maskinen giver til brugeren på LCD-displayet på betjeningspanelet.

7 DANSK 7 Tag ALDRIG drypbakken af, når maskinen er tændt. Vent et par minutter efter maskinen er blevet tændt og/eller slukket, idet maskinen udfører en skylle/selvrensecyklus (se afsnittet Skylle/selvrensecyklus ). 2 Tag vandbeholderen af Skyl den og fyld den med frisk vand. Undgå at overstige niveauet (MAX), som er angivet på selve beholderen. Sæt beholderen på plads igen og skub den helt i bund (de yderste kanter skal flugte med hinanden). Vandbeholderen skal altid og kun fyldes med frisk vand uden brus. Varmt vand og andre væsker kan beskadige beholderen og/eller maskinen. Tænd ikke for maskinen uden vand. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. 4 Tag låget til kaffebeholderen af. Bemærk: Beholderen kan være udstyret med forskellige sikkerhedssystemer, alt efter reglerne i det land, hvor maskinen tages i brug. 5 Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de indsættes i kaffebeholderen. 6 Sæt låget tilbage på kaffebeholderen. 1 7 Sæt stikket i kontakten bag på maskinen. 8 Sæt stikket i den anden ende af kablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

8 8 DANSK 9 Flyt afbryderkontakten på I for at kunne tænde maskinen. Displayet viser ikonet Stand-by. Orange Sort 10 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde kredsløbet. Påfyldning af kredsløb For at undgå at vandet efterlades i kredsløbet i længere tid, skal vandkredsløbet fyldes, før maskinen startes for første gang og efter lange perioders inaktivitet. Dette er fordi, vi ønsker at give dig et perfekt og friskt produkt. 1 For at fylde kredsløbet skal man sætte en beholder under Cappuccinatoren. Orange 2 Vælg START ved at trykke på knappen. Maskinen fortsætter med automatisk fyldning af kredsløbet og lader en fastsat mængde vand løbe ud af Cappuccinatoren, og bjælken under symbolet fyldes i takt hermed. Maskinen stopper udløbet automatisk, når processen er slut. På displayet vises herefter symbolet for opvarmning af maskinen, som vist i figuren.

9 DANSK 9 Orange 3 Efter endt opvarmning udfører maskinen en skyllecyklus af de indvendige kredsløb. I denne fase vises symbolet, som vist i figuren. 4 Herefter viser displayet følgende symbol. Grøn Maskinen er nu klar til tilberedning af kaffe. 5 For udløb af kaffe, varmt vand eller damp og korrekt brug af maskinen skal man nøje følge nedenstående anvisninger. Bemærk: Hvis maskinen tages i brug for første gang eller ikke har været anvendt i længere tid, skal man følge fremgangsmåde beskrevet i det følgende afsnit. Skylle/selvrensecyklus Efter den automatiske påfyldning af kredsløbet, udfører maskinen automatisk skylle/selvrensecyklussen af kredsløbet. Med denne cyklus skylles de indvendige kaffekredsløb med frisk vand. Cyklussen udføres automatisk også i disse tilfælde: Ved start af maskinen (med kold kedel) Efter at have fyldt kredsløbet (med kold kedel) Under klargøring af Stand-by funktion (efter brygning af en kop kaffe) Under slukningsfasen efter at have trykket på ON/OFF-knappen (efter brygning af en kop kaffe). Orange Der løber en lille mængde vand ud, som skyller og opvarmer alle komponenter. I denne fase vises symbolet. Det anbefales stærkt at vente på, at cyklussen afslutter automatisk. Det er muligt at stoppe udløbet ved at trykke på knappen. Sådan brygges en perfekt espresso: Skyl kaffekredsløbet, hvis maskinen tages i brug for første gang eller efter en længere periodes inaktivitet. Ud over skylning/selvrengøringscyklussen anbefales det at udføre disse simple trin for altid at kunne brygge en fremragende espresso. De skal udføres: A) Første gang maskinen tages i brug. B) Hvis maskinen ikke har været i brug i længere tid (mere end 2 uger). 1 Sæt en passende beholder under kaffeudløbet.

10 10 DANSK Grøn Grøn Grøn Inden man gør noget, skal man først sikre sig, at displayet viser følgende symbol. 2 Vælg funktionen for udløb af formalet kaffe ved at trykke en eller flere gange på knappen, indtil følgende symbol vises. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 3 Tryk på knappen. Vent, indtil udløbet stopper, og tøm vandbeholderen. 4 Gentag punkt 1 til 3 op til 3 gange, og gå videre til punkt 5. 5 Tag tappen med opsugningsrøret ud af Cappuccinatoren. 6 Sæt en beholder under Cappuccinatoren. 7 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. 8 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Lad vandet løbe ud, indtil der gives signalering om mangel på vand. 9 Fyld herefter vandbeholderen igen. Herefter kan man tilberede kaffe, som beskrevet i de efterfølgende afsnit. Vigtigt: Sæt til sidst tappen med opsugningsrøret, som blevet taget af under punkt 5, på igen for korrekt brug af maskinen.

11 "INTENZA+" vandfilter (ekstraudstyr) DANSK 11 Vandfilteret INTENZA+ kan forbedre vandkvaliteten. Brug af INTENZA+ filteret begrænser kalkdannelse og sikrer en mere intens aroma for din espresso. For at nyde en rigtig god espresso anbefales det derfor at installere vandfilteret INTENZA+, der kan købes hos din forhandler eller online i Philips-butikken på adressen Installation af vandfilteret INTENZA+ 1 Tag det lille hvide filter i beholderen ud og opbevar det på et tørt sted beskyttet imod støv. 2 Tag INTENZA+ vandfilteret ud af indpakningen og sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. Det er vigtigt at måle vandets hårdhed for korrekt funktion af INTENZA+ vandfilteret og kontrol af hyppigheden for afkalkning af maskinen. 3 Filteret skal indstilles på basis af de udførte målinger for indstilling af vandets hårdhed. Brug den test af vandets hårdhed, der medfølger maskinen. Indstil "Intenza Aroma System" som specificeret på filterets indpakning (se afsnittet "Måling af vandets hårdhed"). A = Blødt vand B = Hårdt vand (standard) C = Meget hårdt vand 4 Sæt filteret i den tomme beholder. Tryk det helt på plads. 5 Fyld beholderen med frisk drikkevand og sæt den i maskinen. 6 Lad vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmt vand-funktionen (se afsnittet Udløb af varmt vand ). 7 Fyld beholderen med vand igen.

12 12 DANSK Orange 8 Tryk på knappen og gå gennem siderne ved at trykke på knappen indtil følgende side vises. Orange Orange Orange 9 Tryk på knappen for at vælge ON og tryk på knappen for at bekræfte. På denne måde programmeres maskinen til at fortælle dig, når du skal udskifte filtret. Bemærk: Når et INTENZA+ vandfilter skal udskiftes med et nyt, skal funktionen genindstilles. Udskift filteret, som beskrevet tidligere. Åbn derefter programmeringsmenuen, gå til den angivne side og vælge indstillingen RESET, og tryk derefter på knappen. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. Bemærk: Hvis filteret allerede er installeret, og hvis man vil fjerne det uden at udskifte det, skal man vælge indstillingen OFF og trykke på knappen. Grøn 10 Tryk på knappen for at afslutte og få vist startsiden. Bemærk: Hvis der ikke er installeret et INTENZA+ vandfilter, skal man sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, tilbage på plads i beholderen. Måling af vandets hårdhed Det er vigtigt at måle vandets hårdhed for korrekt funktion af INTENZA+ filteret og kontrol af hyppigheden for afkalkning af maskinen. 1 Sænk den medfølgende strip til test af vandets hårdhed ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Den medfølgende strip kan kun anvendes én gang. 2 Kontroller, hvor mange felter, der skifter farve, og sammenlign i tabellen. Bemærk: Bogstaverne svarer til dem, der findes i bunden af Intenza-filteret. Filteret skal reguleres ud fra denne måling.

13 DANSK 13 Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed 3 Tallene svarer til de indstillinger, som findes for indstilling af vandets hårdhed, der vises i afsnittet om programmering. Oversigt: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Orange 1 4 Når man kender denne værdi, skal man indprogrammere værdien for vandets hårdhed. Tryk på knappen og gå gennem siderne ved at trykke på knappen indtil følgende side vises. Bemærk: Maskinen leveres med en standardregulering, der passer til de fleste anvendelser. Orange 6 Tryk på: knappen for at øge værdien eller på knappen for at mindske værdien. Grøn 7 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på knappen for at afslutte og kunne brygge produkter.

14 14 DANSK Brygning af espresso og reguleringer Den købte maskine fungerer med kaffebønner og/eller formalet kaffe og giver mulighed for at foretage visse reguleringer, der lader dig bruge dens fulde potentiale og få en rigtig Espresso experience. Saeco Adapting System: Intelligens selvreguleringssystem, der giver mulighed for at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen. Kaffe er et naturprodukt og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Saeco-kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret). Maskinen indstilles automatisk til optimalt udtræk af kaffen og sikrer en perfekt sammenpresning af kaffen, så man får en cremet espressokaffe med fuld gennemtrængning af alle aromaer, uafhængigt af typen af kaffe. Optimeringsprocessen er en indlæringsproces, der kræver brygning af et vist antal kopper af kaffe, så maskinen kan indstille sammenpresningen af den malede kaffe. Der kan dog være særlige kaffeblandinger, der kræver en indstilling af kaffekværnen for at optimere kaffeudtrækket - (se afsnittet Indstilling af kaffekværn). Præ-infusionsteknologi: forbedret aroma Takket være præ-infusionsteknologien bliver den malede kaffe fugtet før brygningsprocessen. Dette sikrer, at aromaen fremhæves på bedste vis. Justerbar keramisk kaffekværn: bibeholder aromaen fuldt ud Keramikkværnen sikrer altid en nøjagtig grad af kværning for hver type kaffeblanding, da denne teknologi undgår at overophede bønnerne. Kombinationen af disse faktorer giver en total bevaring af aromaen, og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Vær opmærksom! Knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebeholderen må kun drejes med nøglen til indstilling af kaffekværnen, når kaffekværnen er tændt. Kom aldrig materialer, der ikke er kaffebønner, i beholderen. Hæld ikke malet kaffe og/eller pulverkaffe i kaffebønnebeholderen. Vigtigt: Kaffekværnen indeholder dele i bevægelse, som kan være farlige. Før aldrig fingre og/eller andre genstande ned i kværnen. I tilfælde af fejlfunktioner skal apparatet slukkes ved tryk på ON/OFF-knappen, og stikket tages ud af strømudtaget, før der udføres indgreb inde i kaffebønnebeholderen. Hæld ikke kaffebønner i, når kaffekværnen kører. Det er muligt at foretage en let indstilling af kværningsgraden på kaffen, så den tilpasses den pågældende kaffetype. Indstillingen skal udføres ved at dreje på reguleringsstiften inden i kaffebeholderen. Det skal trykkes ned og drejes med den medfølgende nøgle.

15 DANSK 15 Tryk og drej stiften et hak ad gangen og lad 2-3 kopper kaffe løbe ud. Kun på denne måde kan man mærke ændringen i kværningsgraden. Referencerne inden i beholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Man kan indstille 5 forskellige kværningsgrader med følgende referencemærker: Grov kværning: lettere smag, for blandinger med mørk ristning. 2 - Fin kværning: stærkere smag, for blandinger med lys ristning. Indstilling af Aroma : vælg den ønskede mængde Vælg din foretrukne kaffeblanding og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, ifølge din egen smag. Maskinen er programmeret til indstilling af den mængde kaffe, der skal kværnes. Tryk og slip knappen for at indstille en af de fire muligheder (mild, mellem, stærk, formalet). Grøn Grøn Det er muligt at vælge, når bønnerne vises på displayet Hver gang der trykkes en gang på knappen, ændres aromaen med en grad alt efter den valgte mængde: = Mild aroma = Mellem aroma = Stærk aroma Bemærk: Valget skal udføres inden valg af kaffe. På den måde bestemmes intensiteten alt efter smag og behag. Efter valg af stærk aroma vælges funktionen for brygning af kaffe med formalet kaffe. Valget vises med symbolet ved siden af. For brug af denne funktion, se det pågældende afsnit.

16 16 DANSK Brygning af kaffe Bemærk: Hvis maskinen ikke brygger kaffe, skal man kontrollere, om der er vand i vandbeholderen. Inden brygning af kaffe skal man kontrollere meddelelserne på displayet; om vand- og kaffebeholder er fulde. Inden brygning af kaffe skal man indstille højden på kaffeudløbet og vælge aroma eller formalet kaffe. Indstilling af kaffeudløb Kaffemaskinen kan bruges til de fleste typer store og små kaffekopper, som fås i handlen. Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene, som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper; Til store kopper. Man kan stille to små eller store kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe samtidig.

17 DANSK 17 Med kaffebønner For at brygge en espresso skal man trykke og slippe: 1 knappen for valg af den ønskede Aroma. 2 knappen for valg af espresso, eller knappen for valg af lang espresso. Grøn Grøn Herefter starter selve udløbscyklussen: For brygning af en kop kaffe trykkes kun én gang på knappen. Displayet viser symbolet. For brygning af 2 kopper kaffe trykkes kun 2 gange på knappen. Displayet viser symbolet. Bemærk: Ved brygning af 2 kopper kaffe vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper kaffe kræver to kværnecyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk styres af maskinen. 3 Efter at have udført præ-infusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 4 Kaffebrygningen stopper automatisk. Det er dog muligt at afbryde kaffebrygningen ved at trykke på knappen "STOP". Med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Den formalede kaffe skal hældes i rummet på siden af kaffebønnebeholderen. Hæld kun kværnet kaffe til espressomaskiner i beholderen og aldrig kaffebønner eller pulverkaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, og der bruges 2 eller flere mål kaffe, lader maskinen ikke kaffen løbe ud. Maskinen udfører også her en cyklus med kun vand og tømmer kaffen af i skuffen til kafferester. Grøn For at brygge kaffe skal man gøre følgende: 1 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe. 2 Løft låget til beholderen til formalet kaffe. Hæld 1 mål af formalet kaffe i beholderen. Brug kun det medfølgende mål. Luk låget.

18 18 DANSK Vigtigt: Fyld kun beholderen med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre skader på maskinen, som ikke dækkes af garantien. 3 Tryk og slip: knappen eller knappen for valg af espresso, for valg af lang espresso. 4 Herefter starter selve udløbscyklussen. Efter at have udført præinfusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Kaffebrygningen stopper automatisk. Det er dog muligt at afbryde kaffebrygningen ved at trykke på knappen "STOP". Når kaffeudløbet stopper, vender maskinen tilbage til indstillingen for kaffebrygning med kaffebønner. Bemærk: For brygning af andre typer kaffe gentages ovennævnte anvisninger. Indstilling af mængden af kaffe i en kop (MEMO-funktion) Man kan indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne/espressokopperne. Hver gang man trykker og slipper knappen eller lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Denne mængde kan omprogrammeres efter behov. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt kaffeudløb. Bemærk: Som eksempel beskrives programmeringen af knappen normalt er tilknyttet espressokaffe. som 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. Grøn Grøn 2 Tryk og hold knappen, nede, indtil symbolet MEMO vises. Nu er maskinen programmeret. Maskinen lader kaffen løbe ud, og på displayet vises symbolet STOP. 3 Herefter skal man trykke på knappen, når mængden af kaffe i koppen er nået op på den ønskede mængde. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk og slip på knappen løber den netop programmerede mængde kaffe ud.

19 Cappuccino DANSK 19 Vigtigt: Rengør Cappuccinatoren straks efter brug. Når maskinen er klar, sættes opsugningsrøret i et glas med rent vand, og alle komponenterne vaskes på samme måde, som man tilbereder en cappuccino. Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Sørg for, at alle komponenterne er grundigt rengjort, før du bruger Cappuccinatoren. 1 Løft mælkebeholderen og placer den tæt på maskinen. Bemærk: For det bedste resultat ved tilberedning af en cappuccino skal man bruge kold mælk. 2 Indsæt opsugningsrøret i beholderen. 3 Anbring cappuccinokoppen under Cappuccinatoren. Grøn 4 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. 5 Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. 6 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. Grøn Orange 7 Når maskinen viser følgende symbol, begynder mælkeskummet at løbe direkte ned i koppen. 8 Når den ønskede mængde er løbet ud i koppen, trykkes igen på knappen. Når du har brugt Cappuccinatoren til at tilberede det ønskede antal cappuccinoer, skal den rengøres som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

20 20 DANSK Grøn Udløb af varmt vand Kontroller, at maskinen er klar til brug og at følgende ikon er vist på displayet, før du åbner for udløb af varmt vandt. Når maskinen er klar til brygning af kaffe, skal man benytte følgende fremgangsmåde: 1 Tag tappen med opsugningsrøret ud af Cappuccinatoren. 2 Sæt en beholder under Cappuccinatoren. 3 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Grøn 4 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Grøn Orange 5 Lad den ønskede mængde varme vand løbe ud. Udløbet af det varme vand stoppes ved at trykke på knappen. Maskinen vender tilbage til normal funktion. Bemærk: I nogle tilfælde kan det ske, at det varme vand ikke løber ud, efter man har trykket på knappen, og på displayet vises følgende symbol. Vent, indtil opvarmningsfasen er afsluttet for at få varmt vand til at løbe ud af Cappuccinatoren. Vigtigt: I starten kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Fare for forbrænding. Udløbsrøret til varmt vand kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne.

21 DANSK 21 Sæt til sidst tappen med opsugningsrøret, som blevet taget af under punkt 1, på igen for korrekt brug af maskinen. Miljøvenlig: Stand-by Intelia er også miljøvenlig; for en perfekt smag uden bekymringer. Stand by Maskinen er designet med en energisparefunktion. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Denne funktion holder energiforbruget på under 1 Watt i timen i stand-by funktion. Sort Bemærk: Under slukningsfasen udfører maskinen en skyllecyklus efter brygning af en kop kaffe. For at genstarte maskinen skal man blot trykke på knappen (hvis afbryderkontakten er placeret på I ). I dette tilfælde udfører maskinen kun en skylning, hvis kedlen er kølet ned. Rengøring og vedligeholdelse Nogle af komponenterne i dit apparat kommer i kontakt med vand og kaffe under normal brug, og det er derfor vigtigt at rengøre maskinen jævnligt. Det er en let opgave med din Philips-Saeco Espresso-maskine. Du skal bare følge instruktionerne på displayet og beskrevet herunder. Gør det ikke til sidst, når maskinen ikke længere fungerer korrekt: i dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien. Almindelig rengøring 1 Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Bemærk: Anden vedligeholdelse og rengøring af maskinen må kun ske ved kold maskine, der er frakoblet strømforsyningen. Sænk aldrig maskinen ned i vand. De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Undgå brug af skarpe genstande eller aggressive kemiske produkter (opløsningsmidler) til rengøring. Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller almindelig ovn.

22 22 DANSK Efter tilberedning af produkter med mælk skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret (Cappuccinatoren hvis monteret) for en effektiv rengøring Det anbefales at rengøre vandbeholderen dagligt: - Fjern INTENZA+ vandfilteret (eller fjern det lille hvide filter, hvis du endnu ikke har installeret INTENZA+ vandfilteret) fra vandbeholderen og vask det under rindende drikkevand. - Sæt INTENZA+ vandfilteret (eller det lille hvide filter, hvis du endnu ikke har installeret INTENZA+ vandfilteret) på vandbeholderen igen og tryk det forsigtigt på plads samtidig med at det drejes rundt. - Fyld beholderen med frisk drikkevand. 3 Man skal dagligt tømme og vaske drypbakken. Det samme skal gøres, når flydeanordningen løfter sig. 4 Når skuffen til kafferester tømmes, skal man tømme og rengøre skuffen til opsamling af kaffe. Åbn inspektionslågen, tag skuffen ud og tøm den for kafferester. Efter tømning sættes skuffen tilbage på plads og skubbes helt i bund. 5 Rengør én gang ugentligt beholderen til formalet kaffe, hvis den er i brug, ved brug af den lille medfølgende pensel. 6 Rengør én gang ugentligt bakkens sæde igennem åbningerne i maskinens bund.

23 DANSK 23 Rengøring af Cappuccinatore (Efter hver brug) Gør følgende for en hurtig rengøring efter brug: 1 Sæt udløbsrøret i en beholder med frisk drikkevand. 2 Sæt en tom beholder under Cappuccinatoren. Grøn Grøn 3 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. Når maskinen er opvarmet, begynder det varme vand til rengøring at løbe ud. 4 Når der kommer rent vand ud af Cappuccinatoren, afbrydes udløbet ved at trykke på knappen. Rengør opsugningsrøret med en fugtig klud. Bemærk: Læs det følgende afsnit for en grundigere rengøring. Månedlig rengøring af Cappuccinatore (uddybet). Månedligt skal man grundigt rengøre alle Cappuccinatorens komponenter med Saeco-rengøringsmiddel, som kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. 1 Fyld en beholder med cirka 500 ml. lunkent vand. 2 Hæld en pose opløsning i vandet og vent, til den er fuldstændig opløst.

24 24 DANSK 3 Sænk udløbsrøret ned i beholderen med opløsningen. 4 Sæt en tom beholder under Cappuccinatoren. Grøn Grøn 5 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. Når maskinen er opvarmet, begynder det varme vand til rengøring at løbe ud. 6 Når opløsningen er løbet ud, standses udløbet ved at trykke på knappen. Det er forbudt at drikke den opløsning, der løber ud under denne proces. Opløsningen skal bortskaffes. 7 Vask beholderen omhyggeligt og fyld den med frisk drikkevand, der skal bruges til skylning.

25 DANSK 25 8 Sæt en tom beholder under Cappuccinatoren. 9 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. 10 Når skyllevandet er løbet ud, standses udløbet ved at trykke på knappen. 11 Afmonter opsugningsrøret. 12 Træk Cappuccinatoren ud af maskinen. 13 Afmonter alle komponenterne som vist i figuren. 14 Vask komponenterne i lunkent vand eller i opvaskemaskine. 15 Kandens koblingsdel skal være fri for mælkerester. Rengør med en fugtig skuresvamp. Genmonter delene efter grundig rengøring. Monter derefter Cappuccinatoren på maskinen.

26 26 DANSK Kaffeenhed Ugentlig rengøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres hver gang, kaffebønnebeholderen fyldes, og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten. 2 Tag skuffen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen. 3 Tag skuffen til opsamling af kaffe ud og rengør den. 4 Tag kaffeenheden ud ved at gribe fat om håndtaget og trykke på knappen «PUSH». Kaffeenheden må kun vaskes i lunken vand uden opvaskemiddel. 5 Vask kaffeenheden med lunkent vand og vask det øverste filter grundigt. Sørg for, at der ikke er vand i udløbskammeret, før kaffeenheden sættes på plads i maskinen 6 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåde beskrevet i punkt (7).

27 DANSK 27 7 Sørg for, at grebet er i kontakt med kaffeenhedens bund. 8 Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position, hvilket kontrolleres ved at kort og bestemt tryk på knappen PUSH. 9 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. 10 Sæt den rengjorte skuffe til opsamling af kaffe tilbage på plads. 11 Sæt skuffen til kafferester tilbage på plads. Luk inspektionslågen.

28 28 DANSK Rengøring af kaffeenhed med "Coffee Clean Tablets": Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med "Coffee Clean Tablets" efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldfører vedligeholdelsen af kaffeenheden. Coffee Clean Tablets til rengøring af kaffeenheden og "Maintenance Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vigtigt: Coffee Clean Tablets har ingen afkalkningsegenskaber. Anvend Saeco afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet om afkalkning. 1 Sæt en beholder under kaffeudløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med rent vand til niveauet MAX. 3 Læg en Coffee Clean Tablets tablet i rummet til formalet kaffe. Grøn 4 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe uden at tilføje malet kaffe. 5 Start en udløbscyklus ved at trykke på knappen. 6 Sluk for apparatet på afbryderkontakten, når der er løbet en halv kop vand ud, og lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud. 7 Tænd for apparatet og vent, indtil skyllecyklussen er færdig.

29 DANSK 29 8 Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og fjern herefter kaffeenheden. 9 Vask omhyggeligt kaffeenheden i rent vand. 10 Sæt kaffeenheden på plads igen, når den er skyllet, til den sidder helt fast UDEN at trykke på knappen PUSH. Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. Grøn 11 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe uden at tilføje kaffe i beholderen. 12 Start en udløbscyklus ved at trykke på knappen. 13 Gentag operationen fra punkt 11 til punkt 12 to gange, og sørg for at fjerne det udløbne vand fra maskinen. 14 For at rengøre drypbakken lægges en tablet i den og den fyldes 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt.

30 30 DANSK Smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedt til smøring af kaffeenheden samt et komplet Service Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vask kaffeenheden under rindende vand, inden den smøres. 1 Enhedens skinner må kun smøres med Saeco-smørefedt. Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også akslen.

31 DANSK 31 3 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 4 Sæt skuffen til kafferester tilbage på plads. Luk inspektionslågen. Afkalkning Kalk findes naturligt i det vand, der bruges til maskinens drift. Kalken skal fjernes jævnligt, fordi den kan tilstoppe vand- og kaffekredsløbene i dit apparat. Det er en let opgave med din Philips-Saeco-maskine. Den avancerede elektronik viser på maskinens display (med klare symboler), hvornår der er behov for afkalkning. Du skal bare følge den herunder beskrevne vejledning. Udfør denne operation, før maskinen holder op med at fungere korrekt, fordi i dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien. Bemærk: Instruktionerne i brugs- og vedligeholdelsesanvisningen har prioritet over anvisninger på tilbehør og/eller materialer, der sælges separat, hvis de ikke stemmer overens. Bemærk: Drypbakken skal tømmes, inden afkalkningscyklussen udføres. Anvend kun et afkalkningsmiddel fra Saeco. Dette er lavet specielt til kaffemaskinen, for at denne kan opretholde sin funktionalitet under hele sin levetid og, forudsat at det anvendes korrekt, for at undgå enhver ændring af det udløbne produkt. Afkalkningsmidlet og et komplet Maintenance Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vigtigt! Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel til maskinen. 1 Tænd maskinen på knappen. Vent, indtil maskinen har udført skylning og opvarmning. Vigtigt! Tag "Intenza"-filtret ud, inden der hældes afkalkningsmiddel i. Bemærk: Inden maskinen afkalkes: - Fjern Cappuccinatore en (hvis monteret) fra damprøret, som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse - Tøm drypbakken.

32 32 DANSK Orange 2 Tryk på knappen og, gå om nødvendigt gennem siderne ved at trykke på knappen indtil følgende side vises. 3 Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Rød Bemærk: Hvis knappen trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk på knappen. Hvis man trykker på knappen, starter afkalkningen, og det er nødvendigt at færdiggøre cyklussen for at kunne brygge kaffe. 4 Hæld hele indholdet af flasken med koncentreret Saeco-afkalkningsmiddel i apparatets vandbeholder. 5 Fyld den med frisk drikkevand til niveauet MAX. Sæt beholderen på plads igen i maskinen. 6 Sæt en beholder under damprøret. Bemærk: Beholderen skal have en kapacitet på mindst 1,5 liter. Hvis man ikke har en så stor beholder, kan man sætte cyklussen på pause ved at trykke på knappen espresso, tømme beholderen, sætte den under udløbet igen og genstarte cyklussen ved at trykke på den samme knap. Rød 7 Når kalkfjerningsopløsningen er hældt i beholderen trykkes på knappen for at starte afkalkningscyklussen. Rød 8 Nu lader maskinen afkalkningsmidlet løbe igennem i intervaller (bjælken viser status for cyklussen).

33 DANSK 33 Rød Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Nu kan beholderen tømmes, eller man kan forlade maskinen i kort tid. CALC CLEAN.... Rød 9 Når opløsningen i beholderen er brugt op, vises symbolet her ved siden af. Symbolet angiver, at beholderen skal skylles og fyldes igen. 10 Skyl beholderen omhyggeligt og fyld den med frisk drikkevand. 11 Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under damprøret. CALC CLEAN.... CALC CLEAN.... Rød Rød Rød Rød Rød Rød 12 Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen vises symbolet ved siden af. Herefter starter maskinen skyllecyklussen. Bemærk: Skyllecyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Nu kan beholderen tømmes, eller man kan forlade maskinen i kort tid. 13 Når vandet i beholderen er brugt op, vises symbolet her ved siden af. Symbolet angiver, at beholderen skal skylles og fyldes igen med frisk drikkevand for at afslutte cyklussen. 14 Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under udløbet. 15 Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen vises symbolet ved siden af. Herefter fortsætter maskinen skyllecyklussen. Maskinen udfører skylningen med en allerede programmeret mængde vand. Maskinen kan anmode om fyldning af beholderen flere gange, hvis den pågældende mængde vand ikke er nået. Anmodningen om fyldning af beholderen angives med følgende ikon. 16 Når den påkrævede mængde vand til skylning af løbet ud, eller når man igen sætter beholderen fyldt med vand i maskinen, vises symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen.

34 34 DANSK 17 Nu udfører maskinen opvarmnings- og skyllecyklussen for at gøre klar til brygning af produkterne. Nu er afkalkningen fuldført. Bemærk: Afkalkningsmidlet skal bortskaffes i henhold til anvisningerne fra fabrikanten og/eller de gældende regler i landet, hvor maskinen er i brug. Bemærk: Efter at have udført afkalkningscyklussen skal kaffeenheden vaskes, som beskrevet i afsnittet Kaffeenhed i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. Når afkalkningscyklussen er udført, anbefales det at tømme drypbakken. Programmering Brugeren kan ændre nogle af maskinens funktionsparametre efter behov. Åbn "menuen" Man kan kun åbne programmeringsmenuen, når maskinen er tændt. Orange Grøn Tryk på knappen Den første side, der vises, er følgende. for at åbne programmeringsmenuen.

35 Programmeringskommandoer DANSK 35 Det er muligt at foretage ændringer på alle siderne: - Med knapperne og kan man ændre funktionens værdi til en af de værdier, der vises på siden. - Med knappen kan man bladre i funktionerne og gemme ændringerne. Orange Bemærk: Ændringerne kan kun gemmes, hvis en værdi er blevet ændret. Når den eksisterende værdi ændres, vises teksten OK. - Med knappen kan man afslutte ændringen eller programmeringen. Afslutning af programmering For afslutning af programmeringen trykkes på knappen. Bemærk: Maskinen afslutter programmeringen, hvis brugeren ikke foretager sig noget i 30 sekunder. Indstillinger, der er blevet ændret men ikke bekræftet, gemmes ikke.

36 36 DANSK Orange Funktioner Kaffetemperatur Denne funktion gør det muligt at indstille temperaturen på kaffen, der brygges. Orange Timer (stand-by) Denne funktion gør det muligt at indstille tiden, inden maskinen går i Stand-by efter brygning af sidste kop kaffe. Orange Kontrast Denne funktion gør det muligt at indstille kontrasten på displayet for tydeligere visning af meddelelser. Orange Vandets hårdhed Denne funktion gør det muligt at indstille vandets hårdhed for en bedre vedligeholdelse af maskinen: 1 = meget blødt vand 2 = blødt vand 3 = hårdt vand 4 = meget hårdt vand For yderligere oplysninger, se afsnittet "Måling af vandets hårdhed". Orange Vandfilteret INTENZA+ Denne funktion gør det muligt at indstille parametrene for INTENZA+ vandfilteret. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet om håndtering af filteret. Orange Afkalkningscyklus Denne funktion gør det muligt at udføre afkalkningscyklussen. Orange Fabriksindstillinger Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. Eksempel på programmering I eksemplet vil vi gerne vise, hvordan man programmerer kontrasten på displayet. For ændring af andre funktioner skal man benytte samme fremgangsmåde. Man kan kun åbne programmeringsmenuen, når maskinen er tændt. Tryk på knappen for at åbne programmeringsmenuen.

37 DANSK 37 Orange Orange Orange Orange Den første side vises. Tryk på knappen, indtil menupunktet KONTRAST vises. Tryk på knappen 1 (én) gang for at øge kontrasten. Tryk på knappen for at bekræfte. Tryk på knappen for at afslutte programmeringen. Nu er funktionen programmeret.

38 38 DANSK Betjeningspanelets display Dette apparat er udstyret med et farvesystem, der gør det lettere at forstå signalerne. For at det skal være så praktisk som muligt, vises ikonerne ifølge lyskurveprincippet. Farvedisplayet viser sammen med knapperne de vigtigste driftsmeddelelser - Let og enkelt. Statussignaleringer (grøn) Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af kaffebønner og udløb af varmt vand. Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af formalet kaffe. Maskinen er ved at brygge 1 espresso. Maskinen er ved at brygge 1 kaffe. Vælg varmt vand eller damp. Maskinen er ved at brygge 2 espresso. Udløb af varmt vand. Maskinen er ved at brygge 2 kaffe. Udløb af damp. Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges.

39 DANSK 39 Meddelelsessignaleringer (orange) Maskinen varmer op til tilberedning af kaffe og udløb af varmt vand og damp. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, indtil maskinen har udført skylningen. Maskinen signalerer, at INTENZA+ filteret skal udskiftes. Kaffeenheden er ved at gøre klar til reset af maskinen. Fyld beholderen med kaffebønner og genstart bryggecyklussen. Påfyld kredsløbet. Hvis skærmbilledet vises efter start af maskinen, betyder det, at maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen og se det tilhørende afsnit. Ved tryk på knappen kan man fortsætte med at bruge maskinen. Skader og fejlfunktion pga. manglende afkalkning dækkes ikke af garantien. Alarmsignaler (rød) Luk inspektionslågen. Der mangler kaffebønner i kaffebeholderen. Efter at have fyldt beholderen kan man genstarte cyklussen. Sæt skuffen til kafferester på plads. Tøm skuffen til kafferester og væskeopsamlingsbakken. Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Fyld vandbeholderen. Sluk og tænd maskinen igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Hvis maskinen IKKE starter, skal man kontakte servicecentret.

40 40 DANSK Fejlfinding og afhjælpning For de mest almindelige problemer kan du referere til nedenstående tabel, eller afsnittet FAQ (ofte stillede spørgsmål) på webstedet for at få de seneste opdateringer. Dette hjælper dig med at identificere den korrekte handling, der skal udføres. Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Kaffen er ikke varm nok Kopperne er kolde. Opvarm kopperne med varmt vand. Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning) Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret. Hullet i damprøret er tilstoppet. Cappuccinatoren (hvis monteret) er snavset. Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskkværnet eller for groft kværnet. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden enheden rengøres skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør Cappuccinatoren. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Afkalk maskinen. Kaffeenheden kan ikke tages ud. Kaffeenheden sidder ikke korrekt. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Udløbsenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Skuffe til kafferester isat. Tag skuffen til kafferester ud, inden udløbsenheden tages ud. Maskinen kværner kaffen, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning) Kaffen er for tynd. (Se bemærkning) Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning) Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Der mangler vand i kredsløbet. Ekstraordinært tilfælde, der indtræffer, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Ekstraordinært tilfælde, der indtræffer, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fin. Der mangler vand i kredsløbet. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (afsnittet "Inden maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). Fyld kredsløbet (afsnit "Inden maskinen tages i brug"). Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Fyld kredsløbet (afsnit "Inden maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). Kaffeenheden er snavset. Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Udløbet er tilstoppet. Rengør udløbet og udløbshullerne. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Hvis fejlen ikke findes i ovennævnte tabel, eller hvis problemet ikke kan løses, rettes henvendelse til servicecentret.

41 Tekniske data Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Se typeskiltet indvendigt på lågen Materiale legeme Termoplast Dimensioner (l x h x d) (mm) x 340 x 440 Vægt kg Kabellængde ,2 m Betjeningspanel På fronten Cappuccinatore Specialudstyr til cappuccino Vandbeholder ,5 liter - Kan tages ud Kapacitet kaffebeholder (g) Kapacitet skuffe til kafferester Pumpetryk bar Kedel Rustfri stål Sikkerhedsanordninger Termosikring Bortskaffelse Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder kravene i EF-direktiv 2002/96/EF. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ÅR 09 EF 2006/95, EF 2004/108. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, Gaggio Montano (Bo) - Italy erklærer under eget ansvar, at produktet: AUTOMATISK KAFFEMASKINE HD8752 som denne erklæring refererer til, er i overensstemmelse med følgende standarder: Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod krav - Sikkerhed i husholdningsapparater og elektriske apparater - Grundlæggende afleveres på nærmeste affaldscenter for genbrug af elektriske og EN (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) elektroniske komponenter. Sikkerhed i husholdningsapparater og elektriske apparater - Del 2-15 Specielle krav vedrørende apparater til opvarmning af væsker Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, bidrager man til at EN (2002) + A1(2005) + A2 (2008). forhindre negative følger for miljø og sundhed, som kan opstå, hvis Sikkerhed i husholdningsapparater og lignende. Elektromagnetiske felter produktet ikke bortskaffes korrekt. For yderligere oplysninger om Metoder til vurdering og målinger - EN (2008). genbrug af dette produkt, skal man kontakte de lokale myndigheder, den offentlige rennovation eller forhandleren, hvor man har købt EN (2006) + A1 (2008). Sikkerhed i husholdningsapparater og elektriske apparater - Del 2-14 Specielle krav vedrørende kværne og kaffemøller produktet. Begrænsninger og målemetoder for radiostøj, der er karakteristisk for apparater med elektrisk motor og termiske apparater til brug i hjemmet eller lignende, elektriske instrumenter og lignende elektriske apparaturer - EN (2006). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3. Grænseværdier - Sektion 2 : Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug 16A per fase) - EN (2006) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3. Grænseværdier - Sektion 3 : Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm 16A. EN (1995) + corr.(1997) + A1(2001) + A2 (2005). Krav for immunitet for husholdningsapparater, instrumenter og lignende apparater. - Produktfamiliestandard - EN (1997) + A1 (2001). iht. bestemmelser i direktiverne: EF 2006/95, EF 2004/108 Gaggio Montano 28/04/2009 R & D Manager Ing. Andrea Castellani

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere