Børn og Uddannelse Udvikling Cb/ Sagsnr. 09/ Kolofon: Styregruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe"

Transkript

1

2 Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/ Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder af dagplejen Sønderborg Ann Grandt, distriktsleder af dagplejen Jylland Kirsten Petersen, leder af uddannelsesafdelingen Niels Erik Thorgaard. Repræsentanter fra dagtilbudsområdet: Daginstitutionslederne, Mogens Lindberg Engparkens Børnehave, Gråsten, Inge Muusmann - Børnehaven Skratmosen, Sønderborg, Birgit Jensen, Børnehaven Himmelblå, Broager, Per Wøssner, områdeleder Augustenborg Repræsentanter fra BUPL, FOA: Conni Nissen, BUPL- FTR, Peder Fogsgaard BUPL konsulent, Pia Ehrhorn FOA/ dagplejen - FTR, Gitte Mikkelsen, FOA/ pædagogmedhjælperne, Inge Bock, FOA dagplejepædagoger. Sekretær: Svend Aage Petrat Meyer administrativ projekt koordinator Projektleder Connie Buch teamleder udvikling. Øvrige deltagere Lis Thomsen, Økonomi Anne Marie Hadberg, GIS medarbejder Grafik, kommunikationsafdelingen v/ Hanne Ida Helstrup Knudsen, Herdis Thomsen. Jura, Hanne Freksen Gruppens arbejde er løbende drøftet ved ledermøder for dagpleje- og daginstitutionsledere. Rapport Connie Buch, teamleder udvikling

3 Indhold Resumé...4 Indledning...4 Baggrund for arbejdet. - (uddrag fra kommissorium)...4 Dagtilbuddet Sønderskov med profilen - Idræt og Bevægelse...6 Dagtilbuddet Nordborg med profilen Science og natur...6 Visionen:...8 Pejlemærker for visionen...8 Ledelsesmæssige rammer...9 Ledelsesmodeller...9 Områdeledelse som ledelsesmodel...13 Kompetence - og funktionsbeskrivelser...16 Finansiering af dagtilbudsledelse...22 Bestyrelsesstruktur...25 Bestyrelsesstruktur...25 MED-struktur Medarbejder-indflydelse og medbestemmelse Driftsforhold selvejende institutioner i en dagtilbudsledelse Fysiske rammer...29 Størrelsen på dagtilbuddene - Sammenhængskraften i dagtilbuddet...29 Dagtilbudsinddeling GIS kort Dagtilbudsinddeling GIS kort 2 Sønderborg by...33 Dagtilbudsinddeling Skema Pladstyper...38 Finansiering af vuggestuepladser kontra dagplejepladser...39 Arbejdsmarkedsmæssige forhold...43 Små eller store børnehaver...44 Pædagogiske rammer og kvalitet...47 Profiler i området...48 Kvalitetssikring...49 Enkel og overskuelig kvalitetssikring...50 Implementering

4 Resumé Indledning. Børne og Uddannelsesudvalget har den 6. maj 2008 besluttet, at der skal udarbejdes en vision og en overordnet model for Sønderborg Kommunes fremtidige dagtilbudsstruktur. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for dagplejen, daginstitutionerne, de faglige organisationer samt fagcenteret er blevet bedt om at fremlægge et forslag. Arbejdsgruppen har udarbejdet en vision, der har sit udgangspunkt i det politiske Visionsseminar Fåborg dokumentet, og visionens pejlemærker er bidrag fra medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere, der deltog på Fagcenter Børn og Uddannelses visionsseminar den 7. juni 2007 på Business College Syd. Forslaget til en ny dagtilbudsstruktur i Sønderborg Kommune lægger op til, at dagplejen og daginstitutionerne indgår i en sammenhængende struktur, som ledelsesmæssigt, organisatorisk og pædagogisk skal give borgerne sammenhæng og høj kvalitet i dagtilbuddet. Forslaget lægger ligeledes op til en interaktion med lokalområdet. Der skal være mulighed for et nært samspil med borgerne, erhvervslivet, foreninger og andre offentlige institutioner. Borgerne skal have mulighed for inddragelse i kvalitetsudviklingen. Rapporten er rettet mod dagtilbudsstrukturen, men det er vigtigt at strukturen for Fagcenter Børn og Uddannelse, hvor helhed og tværfaglighed på 0 23 års området skal præge opgaveløsningen, også gør sig gældende, således at dagtilbuddet indgår i et helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde med skolerne og familieafdeling. Rapporten er inddelt i 4 hovedafsnit: Visionen, ledelsesmæssige rammer, fysiske rammer samt pædagogiske og kvalitetsmæssige rammer. Rapporten skal give grundlag for en politisk beslutning om en fremtidig dagtilbudsstruktur i Sønderborg Kommune. Baggrund for arbejdet. - (uddrag fra kommissorium) Sønderborg Kommune ønsker fokus på ledelse. Regeringens kvalitetsreform sætter ligeledes fokus på ledelse. Ledelsen på de enkelte institutioner skal styrkes, der skal være et klart ledelsesrum, og medarbejderne skal samlet set bruge mindre tid på administrative krav og mere tid på service til borgerne. I Sønderborg Kommune vil vi ledelse udefra og ind, hvilket betyder, at det er borgeren, der kan se og mærke kvaliteten, fordi den varetages af kompetente medarbejdere, der har kompetence til at agere professionelt og derfor beføjelser til at træffe beslutninger. Dagplejen har i hele landet, og i Sønderborg Kommune, svært ved at rekruttere medarbejdere. I slutningen af 2007 og i 2008 har det i Sønderborg Kommune vist sig, at det er meget vanskeligt at besætte dagplejestillinger til det antal børn, der skal passes ifølge pasningsgarantien. Problematikken nødvendiggør, at der bør overvejes andre alternative pasningsmuligheder for børn i 0 3 års alderen. 4

5 En del institutioner i kommunen har henvendt sig med ønske om at etablere vuggestuepladser og ændre børnehaverne til integrerede institutioner. Sønderborg Kommune har i 2009 en normering på 176 vuggestuepladser og 1541 dagplejepladser. Sønderborg Kommune ønsker en målrettet tiltrækning af nye studerende og højtuddannet arbejdskraft. Det betyder også, at Sønderborg Kommune må være proaktiv for at imødekomme ændrede behov. Kvalitetsreformen sætter fokus på børnefamiliernes behov for sammenhæng og kvalitet i hverdagen. Sønderborg Kommune stiller ligeledes krav om kvalitet. Vi ønsker et højt ambitionsniveau for undervisningen af børn og unge. Derfor vil Kommunen i 2012 drive ét af de 3 bedste skolevæsener i Danmark. Og Sønderborg Kommune ønsker at blive Danmarks bedste børneby. Metoden til at nå dette tager sit afsæt i, at Fagcenter Børn og Uddannelse arbejder ud fra en helhedsorienteret opgaveløsning, hvor livsglæde og livslang læring er en kerneværdi, som skal præge det samlede arbejde. Forslag til en vision og ny dagtilbudsstruktur søger at leve op til kriterierne for: professionel ledelse, fokus på kerneydelsen, udfordrende lege- og dermed læringsmiljøer for børn, kvalitet i indholdet og børnemiljøer der giver gode muligheder for at skabe venskaber inddragelse af brugerne i kvalitetssikringen Visuelt Resumé Visuelt resumé på side 6 og 7 giver et billede af, hvorledes Byrådets kriterier for fælles ledelse kan indfries der er et eksempel på et område med profilen, Idræt og bevægelse og et med profilen, Science og natur.. 5

6 Dagtilbuddet Sønderskov med profilen - Idræt og Bevægelse 6

7 Dagtilbuddet Nordborg med profilen Science og natur 7

8 Vision Visionen er udarbejdet på baggrund af det politiske Visionsseminar Fåborg dokumentet, og visionsseminaret afholdt på Business College SYD den 7.juni 2007 for daginstitutioner, skoler, bestyrelser samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Visionen: Sønderborg Kommune skal være Danmarks Bedste Børneby. Sønderborg Kommune skal fastholde sin position i vidensamfundet ved, at der er et højt ambitionsniveau for at skabe vilkår for livsglæde og livslang læring. Børn og uddannelsesområdet skal turde gå imod strømmen - Der skal være frihed til forskellighed og ansvar for at nå resultater. Pejlemærker for visionen. For at opfylde denne vision må følgende pejlemærker være indeholdt i institutionsstrukturen: Kontinuerlighed og hurtig hjælp til børn med særlige behov. Tværfaglighed. Skabe mulighed for netværk i nærområdet (forældre skal have mulighed for at mødes). Tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole. Faglighed og uddannelse i højsædet. Dagtilbud som omsorgs-, lærings-, og udviklingssted (pædagogiske og fysiske rammer). Anerkendende miljø som udgangspunkt for udvikling. Dagtilbud afspejler og fungerer i samspil med det omgivende samfund. Sund levevis. Mulighed for leg og bevægelse. Mulighed for specialområdet i lokalområdet (flere specialgrupper i lokalområdet). 8

9 Fagekspertise tilgængelig i lokalområdet. (Rummelighed) Et inkluderende miljø. Barnet skal til enhver tid have et tilbud, der matcher barnets aktuelle behov. Mulighed for sammenhæng og samarbejde 0-23 år. Fagligheden på det enkelte område er den højest prioriterede ressource. Faglig ledelse i bæredygtige dagtilbud. Mobilitet i fagligheden (af hensyn til alsidigheden). Optimal decentralisering i området. Aktiv kulturformidling. Æstetik i bygninger og omgivelser. Anbefaling - Visionen Sønderborg Kommune skal være Danmarks Bedste Børneby. Sønderborg kommune skal fastholde sin position i vidensamfundet ved, at der er et højt ambitionsniveau for at skabe vilkår for livsglæde og livslang læring. Børne- og uddannelsesområdet skal turde gå imod strømmen. Der skal være frihed til forskellighed og ansvar for at nå resultater Ledelsesmæssige rammer Ledelsesmodeller Væksthus for Ledelse et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) har samlet og struktureret en række erfaringer med at udvikle nye modeller for ledelse på dagtilbudsområdet. Det er blandt andet sket gennem analyse af ca. 35 forsøg, en spørgeskemaundersøgelse til kommunale børne- og ungechefer samt interview med en bred kreds af aktører på området. Indsamlet dokumentation af de enkelte projekter har ført til opstilling af fem forskellige typer af ledelsesstrukturer. 9

10 Politikerne i Sønderborg Kommune har ønsket at drøfte nye ledelsesformer og har forholdt sig til disse ledelsesmodeller. Sønderborg Kommune ønsker at drøfte nye ledelsesformer med det formål at skabe bæredygtige enheder, der i det daglige arbejde yder en optimal service overfor borgerne. Ved at nytænke strukturer og organisering skal lederne gives tid og rum til kerneopgaven, uanset om det gælder børn, unge eller ældre borgere. Samtidig ønskes en effektiv og rationel styring af ressourcer, så stordriftsfordele opnås, uden at det går ud over borgerbetjeningen. Derfor skal ledelsen styrkes via kompetenceudvikling, netværksledelse samt en ændret opgavefordeling. Formålet er således: at styrke kerneopgaven og højne kvaliteten i serviceydelsen overfor borgerne at give tid og rum til refleksion, kompetenceudvikling og læring at styrke den strategiske ledelsesopgave via en professionel ledelse decentralt at optimere ressourceudnyttelsen økonomisk og personalemæssigt at skabe attraktive lederstillinger decentralt. Med udgangspunkt i Væksthus for Ledelses ledelsesmodeller og politikernes formulerede ønsker, samt formål for nye ledelsesformer, har arbejdsgruppen forholdt sig til 4 forskellige ledelsesmodeller. 10

11 4 modeller for ledelse af dagtilbud. Skema 1* Sammenlagt institutionsledelse Fusion af institutioner i en traditionel struktur Netværksledelse Områdeledelse Distriktsledelse Ledelse gennem netværk Fælles ledelse af ensartede institutionstyper Fælles ledelse af forskellige Institutionstyper - Indebærer en sammenlægning af to eller flere institutioner til én større institution ofte aldersintegreret. - Fastholdelse af traditionel ledelsesstruktur (leder, souschef og evt. afdelingsleder). - Én samlet forældrebestyrelse for institutionen. * Skema udarbejdet af Vækst hus for Ledelse Sammenlagt institutionsledelse - Samarbejde mellem ledere inden for samme område, fx 0-6års området eller på tværs af forskellige institutionstyper, fx dagtilbud, SFO og skole. - Flad ledelsesstruktur med et sideordnet samarbejde. - Selvstændige forældrebestyrelser i hver af de deltagende institutioner. - Tidligere selvstændige institutioner inden for samme område, fx 0-6 år, der indgår som afdelinger i én ny områdeinstitution. - Den fælles ledelse af områdeinstitutionen udøves af en områdeleder i samarbejde med daglige ledere. - Én fælles forældrebestyrelse og ét samlet budget. - Tidligere selvstændige institutioner, fx dagtilbud og skole, der indgår som afdelinger i distriktsinstitutionen. - Den fælles ledelse af distriktsinstitutionen udøves af en distriktsleder sammen med de daglige ledere af hver af afdelingerne i den nye institution. - Én fælles forældrebestyrelse og ét samlet budget. Sammenlagt institutionsledelse kan arbejdsgruppen anbefale som en del af en områdeledelse forstået på den måde, at små institutioner kan lægges sammen til større enheder i området. De personalemæssige ressourcer kan anvendes mere optimalt i større enheder under samme tag. Dette fordrer dog oftest anlægsudgifter. Børneunivers Børneunivers er en variant af sammenlagt ledelse. Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2007 besluttet at afprøve fælles ledelse i form af Børneuniverser, bl.a.. for at bevare skoler under 150 elever - og for at bevare og motivere til bosættelse i de små lokalsamfund. Børneuniverser defineres som samdrift efter folkeskoleloven 24a. 11

12 Arbejdsgruppen foreslår, at lederen af børneuniverset refererer til forvaltningen. Den daglige pædagogiske leder af børnehaven i Børneuniverset, skal have et fagligt samarbejde med det område Børneuniverset geografisk hører til (se Gis kort side 32) Samarbejdsformen aftales af parterne. Samarbejde med dagtilbudslederen omkring indskrivning af børn er nødvendig. Den daglige pædagogiske leder af børnehaven i Børneuniverset, refererer til lederen af børneuniverset. Netværksledelse Netværksledelse er den mindst indgribende, da den enkelte institution beholder hidtidig ledelseskompetence men også hidtidige ledelsesopgaver, såvel administrative som pædagogiske. Arbejdsgruppen kan ikke anbefale denne ledelsesform, da netværksledelse i sin sideordnende struktur lægger op til ligeværdig beslutningskompetence, hvilket kan skabe langvarige og uigennemskuelige beslutningsprocesser. Dette lever ikke op til Byrådets ønske om professionel ledelse. I netværksledelse vil ledelsesopgaven fortsat inkludere administrative såvel som pædagogiske og personalemæssige opgaver. Denne brede og generelle opgaveportefølje for lederne der oprindelig er uddannet i det pædagogiske felt og ikke det administrative - antager styregruppen som én af årsagerne til, at det er vanskeligt at rekruttere ledere til daginstitutionsområdet. Ved at bibeholde denne ledelsesportefølje, antager vi, at der ikke skabes attraktive ledelsesstillinger decentralt. I netværksledelse kan det være vanskeligt at leve op til Byrådets ønske om at optimere ressourceudnyttelsen økonomisk og personalemæssigt. Souschefniveauet bibeholdes, hvorved ledelsestyngden i den enkelte institution bibeholdes. Stordriftsfordele kan muligvis organiseres, men det vil være vanskeligt at organisere og koordinere, da ingen af lederne har den fulde kompetence i forhold til budgettet og dermed det nødvendige overblik. Områdeledelse Områdeledelse kan struktureres, så det lever op til de politisk ønskede formål. Kerneydelsen kan styrkes ved, at der i institutionerne sættes fokus på det pædagogiske, på børn og på forældresamarbejde. Samtidig med den strategiske ledelsesudøvelse professionaliseres, ved at den varetages af en dagtilbudsleder, der kan fokusere på dette felt. Ressourcerne kan optimeres ved, at det administrative arbejde varetages af medarbejdere, der har dette felt som fokusområde. Ressourcerne kan yderligere optimeres, ved at området tildeles et rammebudget for dagpleje og børnehaver. Området agerer ud fra én tildelingsmodel, hvorved der bl.a. tildeles området en enhedsnormering for personale og børn, hvilket skal gøre området mere fleksibelt og mindre sårbart overfor sygdom, uddannelse m.v. 12

13 Områdeledelse kan opfylde det af politikerne angivne formål for fælles ledelse. Områdeledelse med børnehaver og dagpleje som institutioner i et fælles område. Dagplejen som en institution i området betyder, at der er mulighed for fælles målrettet indsats i forhold til 0 6 års området. Der kan skabes en fælles faglig forståelse og der vil være krav om et forpligtende samarbejde mellem dagpleje og institution, som kan tilføre området øget kvalitet i det pædagogiske arbejde. Dagplejen som institution i området bringer dagplejen tættere på ledelsen, hvilket giver mulighed for at agere hurtigt og fleksibelt, eksempelvis ved ændring i børneantal. Barnet vil være indskrevet i områdeinstitutionen fra første dag, hvilket giver familien mulighed for at kunne gennemskue dagtilbuddet for barnet fra 0 6 år. Området synliggør en sammenhængende løsning bl.a. ved, at der tilrettelægges principper for arbejdet med de 0 6 årige i området. Forældrene har mulighed for at være en del af en fælles bestyrelse på 0 6 års området. En fælles bestyrelse i området, der dækker hele aldersspekteret 0-6 år vil skabe kontinuitet, og formodes at øge motivationen for at deltage i bestyrelsesarbejde. Med dagplejen som en institution i området bliver området økonomiske mere bæredygtigt.. Områdeledelse hvor dagplejen ikke indgår som en institution i området. Dagplejen som en central sammenhængende enhed betyder, at der er mulighed for en faglig og økonomisk ensartethed i hele kommunen. Ulempen er, at dagplejen i kraft af organisationens størrelse kan virke træg i udføredelen med hensyn til tiltag, forandringer og udvikling. Distriktsledelse Politisk er opdraget til arbejdsgruppen at forholde sig til dagtilbudsstrukturen, dermed har vi valgt ikke at gå nærmere ind i drøftelserne vedrørende distriktsledelse. Distriktsledelse indbefatter forskellige institutionstyper eksempelvis skoler, hvilket ikke er en del af arbejdsgruppens kommissorium. Områdeledelse som ledelsesmodel I en sammenligning af disse ledelsesstrukturtyper har arbejdsgruppen valgt at arbejde videre med områdeledelse som model, da denne ledelsesmodel kan opfylde samtlige punkter i det af politikerne ønskede formål. (se visuelt resumé side 6 og 7) 13

14 Definitioner Arbejdsgruppen har valgt følgende definitioner, som herefter anvendes i resten af rapporten Området benævnes med Dagtilbud og distriktets navn. De enkelte enheder i dagtilbuddet benævnes som dagpleje og distriktets navn, børnehaver og selvejende børnehaver. Dagpleje og børnehaver kan også benævnes som institutioner eller afdelinger. Dagpleje og børnehaver under et benævnes Dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet benævnes dagtilbudsleder. Lederen af børnehaven benævnes daglig pædagogisk leder. Lederen af dagplejen benævnes daglig pædagogisk leder. Leder af børneuniversets børnehavedel benævnes daglig pædagogisk leder. Økonomiske principper én tildelingsmodel Det gældende styringsprincip om mål og rammestyring lægges ind i dagtilbudslederens ansvarsområde Det vil således ikke længere være den enkelte institution, der er genstand for mål og rammestyring, men derimod dagtilbuddet.. Når der skal laves kontrakter med forvaltningen, vil det betyde, at der laves én kontrakt med dagtilbuddet frem for med den enkelte institution.. Én budgetmodel Dagtilbuddet vil få udfærdiget én tildelingsmodel, hvori dagtilbuddet vil få tildelt én budgetramme indeholdende både drifts- og lønmidler. Det økonomiske ansvar i dagtilbuddet påhviler dagtilbudslederen, hvorfor det vil være dagtilbudslederen, der i samarbejde med forældrebestyrelsen og medarbejdere laver budget for hele dagtilbuddet og i dialog med de enkelte institutioner udarbejder budget for de enkelte institutioner. Det er vigtigt, at de økonomiske styringsprincipper gældende for dagtilbuddet bliver så enkle og ubureaukratiske som muligt. Hvis der indgår selvejende institutioner i et dagtilbud gælder det om at skabe interne relationer, der ikke komplicerer den økonomiske administration i dagtilbuddet. Det anbefales, at der i driftsaftalen med de selvejende institutioner fremgår at budgettet for den enkelte selvejende institution indgår i dagtilbuddets helhedsbudget og at den selvejende institution indgår i dialog med dagtilbudslederen om budgettet til dagtilbuddet, såvel som til den enkelte institution. Jf. kommunens styringsgrundlag følges dagtilbuddets, budget af forvaltningen. Budgettet følges ligeledes af dagtilbuddets forældrebestyrelse og drøftes i dagtilbuddets udvalg for medarbejder - og medindflydelse MED-udvalg. Derved sikres, at en institution 14

15 ikke bliver forfordelt på bekostning af de andre, uden at der er fremført pædagogiske og ledelsesmæssige begrundelser til det fra forældre og medarbejdere i dagtilbuddet samt forvaltningen. Eventuelle overskud/underskud tilfalder jf. Styringsgrundlaget dagtilbuddet. Et samlet overskud for dagtilbuddet kan optimere ressourceforbruget, ved at dette giver mulighed for at kanalisere pengene til indsatser på særlige områder. Strategisk ledelse på dette område giver bedre ressourcemæssig udnyttelse af budgettet. Budgetterne skal være offentligt tilgængelige. Én personalenormering Tildelingsmodellen vil angive en budgetramme til personalenormering. Én personalenormering kan optimere personaleressourcerne, specielt i forhold til videndeling, da det kan give frihed til at kompetenceudvikle på specielle områder og gennem strategisk organisering facilitere denne viden til øvrige institutioner i området. Dette foregår i dialog med MED-udvalget. Eksempler på, hvor mange fuldtidsstillinger et dagtilbud tildeles fremgår af skema 4 side Én børnenormering Dagtilbuddet tildeles én børnenormering. Én børnenormering giver mulighed for at strukturere dagtilbuddet efter børnenes behov på forskellige tidspunkter. Der kan indrettes læringsmiljøer, der tilgodeser både store og små grupper. Ved én børnenormering er det muligt at tage udgangspunkt i dagtilbuddets aktuelle børn. Eksempler på antal børn i dagtilbuddet fremgår af skema 4 side Indskrivning Indskrivningen vil fortsat skulle ske til pladsanvisningen. Indskrivningen vil foregå netbaseret. Pladsanvisningen vil herefter fordele børnene til dagtilbuddene. Dagtilbudslederen vil i dialog med forældre og de enkelte institutioner fordele børnene i dagtilbuddet.. Forældrene har mulighed for at ønske dagpleje, vuggestueplads eller børnehave herunder Børneunivers. Områdelederen vil have et godt overblik over hvor mange børn, der er i dagplejen, vuggestuen og børnehaverne, og der vil dermed kunne ageres fleksibelt med hensyn til fordeling af pladser. 15

16 Kompetence - og funktionsbeskrivelser En væsentlig del af den energi, områdeledelse kan tilføre, ligger i arbejdsdelingen og samspillet mellem dagtilbudslederen, daglige pædagogiske ledere og den administrative medarbejder. Med arbejdsdelingen følger specialisering i og øget fokus på de forskellige ledelsesmæssige opgaver. Dagtilbudslederen repræsenterer det strategiske niveau med hensyn til pædagogik, organisation, økonomi og samarbejde med forvaltningen, skoler, SFO, familieafdelingen og handicapafdelingen. Dagtilbudslederen har det overordnede ledelsesansvar samt ansvar for økonomien i området. Den daglige pædagogiske leder er pædagogisk ansvarlig i den enkelte børnehave og dagpleje og skal sikre pædagogisk udvikling, implementering af læreplaner, personalesamarbejde og forældresamarbejde i dagligdagen. I nedenstående forslag til en kompetence- og funktionsfordeling mellem områdeleder, daglig pædagogisk leder og administrativ medarbejder er der taget højde for, at indførsel af områdeledelse skal give mulighed for at fokusere på disse forskellige ledelsesområder. De administrative opgaver skal lettes for de daglige pædagogiske ledere - opgaverne vil blive løst af den administrative medarbejder. De daglige/ pædagogiske ledere vil således få mere tid til den pædagogiske ledelse, udviklingen af arbejdet med børnene, samt forældresamarbejdet. Det strategiske budgetmæssige ansvar ligger hos dagtilbudslederen. 16

17 Kompetence - og funktionsbeskrivelser Skema 2 (Der er ligeledes udarbejdet et idékatalog til yderligere inspiration dette ligger på nettet under forslag til ny dagtilbudsstruktur) Dagtilbudsleder Daglig pædagogisk leder af børnehave Daglig pædagogisk leder af dagplejen Administrativ medarbejder Uddannelse Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og relevant videreuddannelse (ledelse, pædagogik/ kommunikation, økonomi) Pædagogisk uddannet med videreuddannelse i pædagogik, metodik, ledelse. Pædagogisk uddannet med videreuddannelse i pædagogik, metodik, ledelse. HK kontor, bogføring budget. Organisatorisk placering Refererer til lederen for dagtilbud i forvaltningen Refererer til dagtilbudslederen. Refererer til dagtilbudslederen Refererer til dagtilbudslederen Fysisk placering og timetal På skolen eller et dagtilbudskontor Fuldtids 37 timer I den enkelte institution. Fuldtids 37 timer. På skolen eller i et dagtilbudskontor sammen med dagplejepædagoger. Fuldtids 37tmer. På skolen, eller lokale i området. 18 timer ved ca. 50 ansatte. Ansvar og opgaver i forhold til forvaltningen og det politiske niveau. Varetage kontakten til forvaltningen. Ansvar for at der iværksættes fremadrettede processer vedrørende politiske visioner, mål og prioriteringer. Den daglige pædagogiske leder er ansvarlig for at den enkelte enhed fremstår som en del af helheden i dagtilbuddet. Den daglige/ pædagogiske leder er ansvarlig for, at den enkelte enhed fremstår som en del af helheden i dagtilbuddet. Overholde lovgrundlaget jf. dagtilbudsloven/ serviceloven Deltage i ledermøder med ledere for dagtilbud. Informere om usædvanlige hændelser vedrørende børn, forældre og personale 17

18 Ansvar og opgaver i forhold til samarbejde Dagtilbudsleder Samarbejde med pladsanvisning i forhold til pladsudnyttelse i området. Varetagelse af placering af børn med særlige behov herunder ansøgninger til støtte / PPR. En del af et tværfagligt team koordinere og styrke samarbejdet mellem dagpleje, daginstitution, skole, SFO, PPR i området. Indgå i et teamsamarbejde med daglige/ pædagogiske ledere i området. Samarbejde med øvrige dagtilbudsledere. Ansvar for at der sker en stadig udvikling af samarbejdet mellem personalegrupperne på tværs af institutionerne. Ansvar for fælles informationsstrategi til medarbejder og forældre. Daglig pædagogisk leder af børnehave Ansvarlig for forældresamarbejdet og udvikling af dette. Ansvarlig for studerende i praktik. Indgå i et teamsamarbejde med dagtilbudslederen og de øvrige ledere i området. Ved daglig leders længere fravær konstitueres i stillingen en daglig pædagogisk leder fra en af de andre børnehaver. Informere dagtilbudslederen om usædvanlige hændelser vedrørende børn, forældre og personale. Personalemøder i børnehaven. Daglig pædagogisk leder af dagplejen Indgå i et teamsamarbejde med dagtilbudslederen og de øvrige ledere i området. Indgå i netværkssamarbejde med øvrige daglige ledere i dagplejen. Ved daglig leders længere varende fravær konstitueres en dagplejepædagog som daglig leder. Alm. personalemøder. Forældresamarbejdet og udviklingen af dette.. Stedfortræderstilling kan oprettes ved afdelinger med flere end 50 dagplejere. Samarbejde om overlevering af børn også med særlige behov. Ansvarlig for indstilling af børn til støtte/ppr. Administrativ medarbejder Samarbejde med Kommunens HR løn afdeling og forvaltningens økonomiafdeling Samarbejde med dagtilbudslederen. Samarbejde med daglige ledere. 18

19 Ansvar og opgaver i forhold til personale Dagtilbudsleder Strategisk udvikling i forhold til personaleudvikling/ kurser /efteruddannelse. Opmærksom på de daglige/ pædagogiske lederes kompetencer og sørge for kompetenceudvikling af teamsamarbejdet. Supervisere pædagogiske ledere i forhold til personaleledelse, bistå i svære samtaler bistå ved dårlig psykisk arbejdsmiljø. Afholde fastholdelsessamtaler i området (sygefravær). Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Teamudviklingssamtale (TUS) med de pædagogiske ledere og administrativ medarbejder Daglig pædagogisk af leder af børnehave Rollemodel i hverdagen. Udarbejde arbejdsplaner. MUS/ TUS med pædagoger og medhjælpere. Pleje psykisk arbejdsmiljø. Opmærksom på personalets faglige kompetencer og ajourføring af disse. Ansættelse af personale (efter delegation fra dagtilbudslederen) Daglig pædagogisk leder af dagplejen Rollemodel i hverdagen. MUS med dagplejepædagoger. Uddelegering af MUS/TUS med dagplejere til dagplejepædagoger. Pleje psykisk arbejdsmiljø hos dagplejerne. Opmærksom på dagplejepædagogernes og dagplejernes faglige kompetencer og ajourføring af disse. Ansættelse af personale (efter delegation fra dagtilbudsleder) Koordinering af det daglige arbejde i området mellem dagplejere/dagplejepædagoger Administrativ medarbejder Indhente børneattester / straffeattester. Udarbejde ansættelsesbreve. Udarbejde lønaftaler. Indberette sygefravær, ferie. Opsætning af stillingsannoncer. Distribution af stillingsannoncer til hjemmeside i samarbejde med kommunikations afdelingen.. Rekvirere vikar. Ferieplanlægning for dagplejen. Ved længere fravær af områdeleder konstitueres souschefen for området i stillingen. Ansættelse af daglige/ pædagogiske ledere Afskedigelse af institutionernes personale i samarbejde med HR Godkendelse og tilsyn med Privat dagpleje ( 37 og 26) Placering af nye børn i området i samarbejde med dagtilbudslederen. Omplacere børn i samarbejde med dagtilbudslederen. Ansættelse af dagplejepædagoger, dagplejere, godkendelse af dagplejehjem. Tilrettelæggelse og afvikling af 4 årlige møder med dagplejere. Arbejdssedler / lønsedler for dagplejere i området. Indberetning af ferie og kørsel for dagplejere i området Distribuere til postomdeling til dagplejerne. Indberetning af sygdom. Intro og opstart af dagplejepædagoger og dagplejere. 19

20 Ansvar og opgaver i forhold til pædagogik Dagtilbudsleder Strategisk pædagogisk udvikling. Sikring af kvalitet gennem udvikling og evaluering. Ansvarlig for overholdelse og udvikling af pædagogiske tiltag jf. områdets og politikernes visioner. Ansvarlig jf. dagtilbudsloven ((pædagogisk læreplan, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger mv.) Udarbejde/ revidere pædagogisk læreplan/ børnemiljøvurdering i samarbejde med institutionerne. Ansvarlig for udvikling af dagtilbuddets hjemmeside. Daglig pædagogisk leder af børnehave Iværksætte, implementere, følge op på pædagogisk udvikling. jf. egne og politiske visioner jf. dagtilbudsloven, læreplaner, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger m.v. Det daglige pædagogiske ansvar. Ansvar for at der er fokus på kerneydelsen. Udarbejde/ revidere pædagogisk læreplan/ børnemiljøvurdering i samarbejde med medarbejdere og dagtilbudslederen. Daglig pædagogisk leder af dagplejen Iværksætte, implementere, følge op på pædagogisk udvikling. jf. egne og politiske visioner jf. dagtilbudsloven, læreplaner, børnemiljøvurderinger. Det daglige pædagogiske ansvar. Ansvar for at der er fokus på kerneydelsen. Udarbejde og revidere pædagogisk læreplan/ børnemiljøvurdering i samarbejde med medarbejdere og dagtilbudslederen. Administrativ medarbejder Sekretærfunktion i forhold til revision af pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, meddelelser, opslag til forældre m.m. Ajourføre hjemmeside. Ansvar og opgaver i forhold til økonomi Ansvar for områdets samlede økonomi realisering af stordriftsfordele. (f.eks. kursus, indkøb, vikar) Strategisk ledelse i forhold til budgetlægning. f.eks. (Uddannelse, Udvikling, udsatte børn, evt. vikar m.m.) Ansvar for institutionens rammebeløb. Ansvarlig for afdelingens uddelegerede budget. Evt. uddelegering af lønsamtaler med dagplejere til dagplejepædagoger. Indhente barsels/ sygerefusion. Webbetaling. Budgetopfølgning. Regnskabsrapporter. Indkøb. Lønaftaler. Lønforhandlinger. 20

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune

DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune DAGPASNINGSMULIGHEDER I Sønderborg Kommune Januar 2013 Pladsanvisningen 1 Denne pjece fortæller kort om regler og retningslinjer for optagelse m.v. i daginstitution, dagpleje, SFO og klub. Vi håber, pjecen

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Ledelsesmodeller i dagtilbud Status fire år efter kommunalreformen

Ledelsesmodeller i dagtilbud Status fire år efter kommunalreformen Ledelsesmodeller i dagtilbud Status fire år efter kommunalreformen Marts 2011 Indhold 1. Undersøgelsens hovedresultater SIDE 3 Områdeledelse vinder frem Ledelsen er blevet styrket men ledelsesrummet kan

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008)

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) 5 modeller for af dagtilbud 1. Traditionel institutions Leder og souschef mindre enhed - Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Nye institutions og ledelsesformer

Nye institutions og ledelsesformer Nye institutions og ledelsesformer Oplæg årsmøde MDI Nyborg Strand den 6 maj 2011 Nye institutions og ledelsesformer Dagens menu Undersøgelsesresultater ny ledelse Bevægelser og mønstre i ledelse De selvejende

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere