Børn og Uddannelse Udvikling Cb/ Sagsnr. 09/ Kolofon: Styregruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe"

Transkript

1

2 Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/ Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder af dagplejen Sønderborg Ann Grandt, distriktsleder af dagplejen Jylland Kirsten Petersen, leder af uddannelsesafdelingen Niels Erik Thorgaard. Repræsentanter fra dagtilbudsområdet: Daginstitutionslederne, Mogens Lindberg Engparkens Børnehave, Gråsten, Inge Muusmann - Børnehaven Skratmosen, Sønderborg, Birgit Jensen, Børnehaven Himmelblå, Broager, Per Wøssner, områdeleder Augustenborg Repræsentanter fra BUPL, FOA: Conni Nissen, BUPL- FTR, Peder Fogsgaard BUPL konsulent, Pia Ehrhorn FOA/ dagplejen - FTR, Gitte Mikkelsen, FOA/ pædagogmedhjælperne, Inge Bock, FOA dagplejepædagoger. Sekretær: Svend Aage Petrat Meyer administrativ projekt koordinator Projektleder Connie Buch teamleder udvikling. Øvrige deltagere Lis Thomsen, Økonomi Anne Marie Hadberg, GIS medarbejder Grafik, kommunikationsafdelingen v/ Hanne Ida Helstrup Knudsen, Herdis Thomsen. Jura, Hanne Freksen Gruppens arbejde er løbende drøftet ved ledermøder for dagpleje- og daginstitutionsledere. Rapport Connie Buch, teamleder udvikling

3 Indhold Resumé...4 Indledning...4 Baggrund for arbejdet. - (uddrag fra kommissorium)...4 Dagtilbuddet Sønderskov med profilen - Idræt og Bevægelse...6 Dagtilbuddet Nordborg med profilen Science og natur...6 Visionen:...8 Pejlemærker for visionen...8 Ledelsesmæssige rammer...9 Ledelsesmodeller...9 Områdeledelse som ledelsesmodel...13 Kompetence - og funktionsbeskrivelser...16 Finansiering af dagtilbudsledelse...22 Bestyrelsesstruktur...25 Bestyrelsesstruktur...25 MED-struktur Medarbejder-indflydelse og medbestemmelse Driftsforhold selvejende institutioner i en dagtilbudsledelse Fysiske rammer...29 Størrelsen på dagtilbuddene - Sammenhængskraften i dagtilbuddet...29 Dagtilbudsinddeling GIS kort Dagtilbudsinddeling GIS kort 2 Sønderborg by...33 Dagtilbudsinddeling Skema Pladstyper...38 Finansiering af vuggestuepladser kontra dagplejepladser...39 Arbejdsmarkedsmæssige forhold...43 Små eller store børnehaver...44 Pædagogiske rammer og kvalitet...47 Profiler i området...48 Kvalitetssikring...49 Enkel og overskuelig kvalitetssikring...50 Implementering

4 Resumé Indledning. Børne og Uddannelsesudvalget har den 6. maj 2008 besluttet, at der skal udarbejdes en vision og en overordnet model for Sønderborg Kommunes fremtidige dagtilbudsstruktur. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for dagplejen, daginstitutionerne, de faglige organisationer samt fagcenteret er blevet bedt om at fremlægge et forslag. Arbejdsgruppen har udarbejdet en vision, der har sit udgangspunkt i det politiske Visionsseminar Fåborg dokumentet, og visionens pejlemærker er bidrag fra medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere, der deltog på Fagcenter Børn og Uddannelses visionsseminar den 7. juni 2007 på Business College Syd. Forslaget til en ny dagtilbudsstruktur i Sønderborg Kommune lægger op til, at dagplejen og daginstitutionerne indgår i en sammenhængende struktur, som ledelsesmæssigt, organisatorisk og pædagogisk skal give borgerne sammenhæng og høj kvalitet i dagtilbuddet. Forslaget lægger ligeledes op til en interaktion med lokalområdet. Der skal være mulighed for et nært samspil med borgerne, erhvervslivet, foreninger og andre offentlige institutioner. Borgerne skal have mulighed for inddragelse i kvalitetsudviklingen. Rapporten er rettet mod dagtilbudsstrukturen, men det er vigtigt at strukturen for Fagcenter Børn og Uddannelse, hvor helhed og tværfaglighed på 0 23 års området skal præge opgaveløsningen, også gør sig gældende, således at dagtilbuddet indgår i et helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde med skolerne og familieafdeling. Rapporten er inddelt i 4 hovedafsnit: Visionen, ledelsesmæssige rammer, fysiske rammer samt pædagogiske og kvalitetsmæssige rammer. Rapporten skal give grundlag for en politisk beslutning om en fremtidig dagtilbudsstruktur i Sønderborg Kommune. Baggrund for arbejdet. - (uddrag fra kommissorium) Sønderborg Kommune ønsker fokus på ledelse. Regeringens kvalitetsreform sætter ligeledes fokus på ledelse. Ledelsen på de enkelte institutioner skal styrkes, der skal være et klart ledelsesrum, og medarbejderne skal samlet set bruge mindre tid på administrative krav og mere tid på service til borgerne. I Sønderborg Kommune vil vi ledelse udefra og ind, hvilket betyder, at det er borgeren, der kan se og mærke kvaliteten, fordi den varetages af kompetente medarbejdere, der har kompetence til at agere professionelt og derfor beføjelser til at træffe beslutninger. Dagplejen har i hele landet, og i Sønderborg Kommune, svært ved at rekruttere medarbejdere. I slutningen af 2007 og i 2008 har det i Sønderborg Kommune vist sig, at det er meget vanskeligt at besætte dagplejestillinger til det antal børn, der skal passes ifølge pasningsgarantien. Problematikken nødvendiggør, at der bør overvejes andre alternative pasningsmuligheder for børn i 0 3 års alderen. 4

5 En del institutioner i kommunen har henvendt sig med ønske om at etablere vuggestuepladser og ændre børnehaverne til integrerede institutioner. Sønderborg Kommune har i 2009 en normering på 176 vuggestuepladser og 1541 dagplejepladser. Sønderborg Kommune ønsker en målrettet tiltrækning af nye studerende og højtuddannet arbejdskraft. Det betyder også, at Sønderborg Kommune må være proaktiv for at imødekomme ændrede behov. Kvalitetsreformen sætter fokus på børnefamiliernes behov for sammenhæng og kvalitet i hverdagen. Sønderborg Kommune stiller ligeledes krav om kvalitet. Vi ønsker et højt ambitionsniveau for undervisningen af børn og unge. Derfor vil Kommunen i 2012 drive ét af de 3 bedste skolevæsener i Danmark. Og Sønderborg Kommune ønsker at blive Danmarks bedste børneby. Metoden til at nå dette tager sit afsæt i, at Fagcenter Børn og Uddannelse arbejder ud fra en helhedsorienteret opgaveløsning, hvor livsglæde og livslang læring er en kerneværdi, som skal præge det samlede arbejde. Forslag til en vision og ny dagtilbudsstruktur søger at leve op til kriterierne for: professionel ledelse, fokus på kerneydelsen, udfordrende lege- og dermed læringsmiljøer for børn, kvalitet i indholdet og børnemiljøer der giver gode muligheder for at skabe venskaber inddragelse af brugerne i kvalitetssikringen Visuelt Resumé Visuelt resumé på side 6 og 7 giver et billede af, hvorledes Byrådets kriterier for fælles ledelse kan indfries der er et eksempel på et område med profilen, Idræt og bevægelse og et med profilen, Science og natur.. 5

6 Dagtilbuddet Sønderskov med profilen - Idræt og Bevægelse 6

7 Dagtilbuddet Nordborg med profilen Science og natur 7

8 Vision Visionen er udarbejdet på baggrund af det politiske Visionsseminar Fåborg dokumentet, og visionsseminaret afholdt på Business College SYD den 7.juni 2007 for daginstitutioner, skoler, bestyrelser samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Visionen: Sønderborg Kommune skal være Danmarks Bedste Børneby. Sønderborg Kommune skal fastholde sin position i vidensamfundet ved, at der er et højt ambitionsniveau for at skabe vilkår for livsglæde og livslang læring. Børn og uddannelsesområdet skal turde gå imod strømmen - Der skal være frihed til forskellighed og ansvar for at nå resultater. Pejlemærker for visionen. For at opfylde denne vision må følgende pejlemærker være indeholdt i institutionsstrukturen: Kontinuerlighed og hurtig hjælp til børn med særlige behov. Tværfaglighed. Skabe mulighed for netværk i nærområdet (forældre skal have mulighed for at mødes). Tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole. Faglighed og uddannelse i højsædet. Dagtilbud som omsorgs-, lærings-, og udviklingssted (pædagogiske og fysiske rammer). Anerkendende miljø som udgangspunkt for udvikling. Dagtilbud afspejler og fungerer i samspil med det omgivende samfund. Sund levevis. Mulighed for leg og bevægelse. Mulighed for specialområdet i lokalområdet (flere specialgrupper i lokalområdet). 8

9 Fagekspertise tilgængelig i lokalområdet. (Rummelighed) Et inkluderende miljø. Barnet skal til enhver tid have et tilbud, der matcher barnets aktuelle behov. Mulighed for sammenhæng og samarbejde 0-23 år. Fagligheden på det enkelte område er den højest prioriterede ressource. Faglig ledelse i bæredygtige dagtilbud. Mobilitet i fagligheden (af hensyn til alsidigheden). Optimal decentralisering i området. Aktiv kulturformidling. Æstetik i bygninger og omgivelser. Anbefaling - Visionen Sønderborg Kommune skal være Danmarks Bedste Børneby. Sønderborg kommune skal fastholde sin position i vidensamfundet ved, at der er et højt ambitionsniveau for at skabe vilkår for livsglæde og livslang læring. Børne- og uddannelsesområdet skal turde gå imod strømmen. Der skal være frihed til forskellighed og ansvar for at nå resultater Ledelsesmæssige rammer Ledelsesmodeller Væksthus for Ledelse et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) har samlet og struktureret en række erfaringer med at udvikle nye modeller for ledelse på dagtilbudsområdet. Det er blandt andet sket gennem analyse af ca. 35 forsøg, en spørgeskemaundersøgelse til kommunale børne- og ungechefer samt interview med en bred kreds af aktører på området. Indsamlet dokumentation af de enkelte projekter har ført til opstilling af fem forskellige typer af ledelsesstrukturer. 9

10 Politikerne i Sønderborg Kommune har ønsket at drøfte nye ledelsesformer og har forholdt sig til disse ledelsesmodeller. Sønderborg Kommune ønsker at drøfte nye ledelsesformer med det formål at skabe bæredygtige enheder, der i det daglige arbejde yder en optimal service overfor borgerne. Ved at nytænke strukturer og organisering skal lederne gives tid og rum til kerneopgaven, uanset om det gælder børn, unge eller ældre borgere. Samtidig ønskes en effektiv og rationel styring af ressourcer, så stordriftsfordele opnås, uden at det går ud over borgerbetjeningen. Derfor skal ledelsen styrkes via kompetenceudvikling, netværksledelse samt en ændret opgavefordeling. Formålet er således: at styrke kerneopgaven og højne kvaliteten i serviceydelsen overfor borgerne at give tid og rum til refleksion, kompetenceudvikling og læring at styrke den strategiske ledelsesopgave via en professionel ledelse decentralt at optimere ressourceudnyttelsen økonomisk og personalemæssigt at skabe attraktive lederstillinger decentralt. Med udgangspunkt i Væksthus for Ledelses ledelsesmodeller og politikernes formulerede ønsker, samt formål for nye ledelsesformer, har arbejdsgruppen forholdt sig til 4 forskellige ledelsesmodeller. 10

11 4 modeller for ledelse af dagtilbud. Skema 1* Sammenlagt institutionsledelse Fusion af institutioner i en traditionel struktur Netværksledelse Områdeledelse Distriktsledelse Ledelse gennem netværk Fælles ledelse af ensartede institutionstyper Fælles ledelse af forskellige Institutionstyper - Indebærer en sammenlægning af to eller flere institutioner til én større institution ofte aldersintegreret. - Fastholdelse af traditionel ledelsesstruktur (leder, souschef og evt. afdelingsleder). - Én samlet forældrebestyrelse for institutionen. * Skema udarbejdet af Vækst hus for Ledelse Sammenlagt institutionsledelse - Samarbejde mellem ledere inden for samme område, fx 0-6års området eller på tværs af forskellige institutionstyper, fx dagtilbud, SFO og skole. - Flad ledelsesstruktur med et sideordnet samarbejde. - Selvstændige forældrebestyrelser i hver af de deltagende institutioner. - Tidligere selvstændige institutioner inden for samme område, fx 0-6 år, der indgår som afdelinger i én ny områdeinstitution. - Den fælles ledelse af områdeinstitutionen udøves af en områdeleder i samarbejde med daglige ledere. - Én fælles forældrebestyrelse og ét samlet budget. - Tidligere selvstændige institutioner, fx dagtilbud og skole, der indgår som afdelinger i distriktsinstitutionen. - Den fælles ledelse af distriktsinstitutionen udøves af en distriktsleder sammen med de daglige ledere af hver af afdelingerne i den nye institution. - Én fælles forældrebestyrelse og ét samlet budget. Sammenlagt institutionsledelse kan arbejdsgruppen anbefale som en del af en områdeledelse forstået på den måde, at små institutioner kan lægges sammen til større enheder i området. De personalemæssige ressourcer kan anvendes mere optimalt i større enheder under samme tag. Dette fordrer dog oftest anlægsudgifter. Børneunivers Børneunivers er en variant af sammenlagt ledelse. Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2007 besluttet at afprøve fælles ledelse i form af Børneuniverser, bl.a.. for at bevare skoler under 150 elever - og for at bevare og motivere til bosættelse i de små lokalsamfund. Børneuniverser defineres som samdrift efter folkeskoleloven 24a. 11

12 Arbejdsgruppen foreslår, at lederen af børneuniverset refererer til forvaltningen. Den daglige pædagogiske leder af børnehaven i Børneuniverset, skal have et fagligt samarbejde med det område Børneuniverset geografisk hører til (se Gis kort side 32) Samarbejdsformen aftales af parterne. Samarbejde med dagtilbudslederen omkring indskrivning af børn er nødvendig. Den daglige pædagogiske leder af børnehaven i Børneuniverset, refererer til lederen af børneuniverset. Netværksledelse Netværksledelse er den mindst indgribende, da den enkelte institution beholder hidtidig ledelseskompetence men også hidtidige ledelsesopgaver, såvel administrative som pædagogiske. Arbejdsgruppen kan ikke anbefale denne ledelsesform, da netværksledelse i sin sideordnende struktur lægger op til ligeværdig beslutningskompetence, hvilket kan skabe langvarige og uigennemskuelige beslutningsprocesser. Dette lever ikke op til Byrådets ønske om professionel ledelse. I netværksledelse vil ledelsesopgaven fortsat inkludere administrative såvel som pædagogiske og personalemæssige opgaver. Denne brede og generelle opgaveportefølje for lederne der oprindelig er uddannet i det pædagogiske felt og ikke det administrative - antager styregruppen som én af årsagerne til, at det er vanskeligt at rekruttere ledere til daginstitutionsområdet. Ved at bibeholde denne ledelsesportefølje, antager vi, at der ikke skabes attraktive ledelsesstillinger decentralt. I netværksledelse kan det være vanskeligt at leve op til Byrådets ønske om at optimere ressourceudnyttelsen økonomisk og personalemæssigt. Souschefniveauet bibeholdes, hvorved ledelsestyngden i den enkelte institution bibeholdes. Stordriftsfordele kan muligvis organiseres, men det vil være vanskeligt at organisere og koordinere, da ingen af lederne har den fulde kompetence i forhold til budgettet og dermed det nødvendige overblik. Områdeledelse Områdeledelse kan struktureres, så det lever op til de politisk ønskede formål. Kerneydelsen kan styrkes ved, at der i institutionerne sættes fokus på det pædagogiske, på børn og på forældresamarbejde. Samtidig med den strategiske ledelsesudøvelse professionaliseres, ved at den varetages af en dagtilbudsleder, der kan fokusere på dette felt. Ressourcerne kan optimeres ved, at det administrative arbejde varetages af medarbejdere, der har dette felt som fokusområde. Ressourcerne kan yderligere optimeres, ved at området tildeles et rammebudget for dagpleje og børnehaver. Området agerer ud fra én tildelingsmodel, hvorved der bl.a. tildeles området en enhedsnormering for personale og børn, hvilket skal gøre området mere fleksibelt og mindre sårbart overfor sygdom, uddannelse m.v. 12

13 Områdeledelse kan opfylde det af politikerne angivne formål for fælles ledelse. Områdeledelse med børnehaver og dagpleje som institutioner i et fælles område. Dagplejen som en institution i området betyder, at der er mulighed for fælles målrettet indsats i forhold til 0 6 års området. Der kan skabes en fælles faglig forståelse og der vil være krav om et forpligtende samarbejde mellem dagpleje og institution, som kan tilføre området øget kvalitet i det pædagogiske arbejde. Dagplejen som institution i området bringer dagplejen tættere på ledelsen, hvilket giver mulighed for at agere hurtigt og fleksibelt, eksempelvis ved ændring i børneantal. Barnet vil være indskrevet i områdeinstitutionen fra første dag, hvilket giver familien mulighed for at kunne gennemskue dagtilbuddet for barnet fra 0 6 år. Området synliggør en sammenhængende løsning bl.a. ved, at der tilrettelægges principper for arbejdet med de 0 6 årige i området. Forældrene har mulighed for at være en del af en fælles bestyrelse på 0 6 års området. En fælles bestyrelse i området, der dækker hele aldersspekteret 0-6 år vil skabe kontinuitet, og formodes at øge motivationen for at deltage i bestyrelsesarbejde. Med dagplejen som en institution i området bliver området økonomiske mere bæredygtigt.. Områdeledelse hvor dagplejen ikke indgår som en institution i området. Dagplejen som en central sammenhængende enhed betyder, at der er mulighed for en faglig og økonomisk ensartethed i hele kommunen. Ulempen er, at dagplejen i kraft af organisationens størrelse kan virke træg i udføredelen med hensyn til tiltag, forandringer og udvikling. Distriktsledelse Politisk er opdraget til arbejdsgruppen at forholde sig til dagtilbudsstrukturen, dermed har vi valgt ikke at gå nærmere ind i drøftelserne vedrørende distriktsledelse. Distriktsledelse indbefatter forskellige institutionstyper eksempelvis skoler, hvilket ikke er en del af arbejdsgruppens kommissorium. Områdeledelse som ledelsesmodel I en sammenligning af disse ledelsesstrukturtyper har arbejdsgruppen valgt at arbejde videre med områdeledelse som model, da denne ledelsesmodel kan opfylde samtlige punkter i det af politikerne ønskede formål. (se visuelt resumé side 6 og 7) 13

14 Definitioner Arbejdsgruppen har valgt følgende definitioner, som herefter anvendes i resten af rapporten Området benævnes med Dagtilbud og distriktets navn. De enkelte enheder i dagtilbuddet benævnes som dagpleje og distriktets navn, børnehaver og selvejende børnehaver. Dagpleje og børnehaver kan også benævnes som institutioner eller afdelinger. Dagpleje og børnehaver under et benævnes Dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet benævnes dagtilbudsleder. Lederen af børnehaven benævnes daglig pædagogisk leder. Lederen af dagplejen benævnes daglig pædagogisk leder. Leder af børneuniversets børnehavedel benævnes daglig pædagogisk leder. Økonomiske principper én tildelingsmodel Det gældende styringsprincip om mål og rammestyring lægges ind i dagtilbudslederens ansvarsområde Det vil således ikke længere være den enkelte institution, der er genstand for mål og rammestyring, men derimod dagtilbuddet.. Når der skal laves kontrakter med forvaltningen, vil det betyde, at der laves én kontrakt med dagtilbuddet frem for med den enkelte institution.. Én budgetmodel Dagtilbuddet vil få udfærdiget én tildelingsmodel, hvori dagtilbuddet vil få tildelt én budgetramme indeholdende både drifts- og lønmidler. Det økonomiske ansvar i dagtilbuddet påhviler dagtilbudslederen, hvorfor det vil være dagtilbudslederen, der i samarbejde med forældrebestyrelsen og medarbejdere laver budget for hele dagtilbuddet og i dialog med de enkelte institutioner udarbejder budget for de enkelte institutioner. Det er vigtigt, at de økonomiske styringsprincipper gældende for dagtilbuddet bliver så enkle og ubureaukratiske som muligt. Hvis der indgår selvejende institutioner i et dagtilbud gælder det om at skabe interne relationer, der ikke komplicerer den økonomiske administration i dagtilbuddet. Det anbefales, at der i driftsaftalen med de selvejende institutioner fremgår at budgettet for den enkelte selvejende institution indgår i dagtilbuddets helhedsbudget og at den selvejende institution indgår i dialog med dagtilbudslederen om budgettet til dagtilbuddet, såvel som til den enkelte institution. Jf. kommunens styringsgrundlag følges dagtilbuddets, budget af forvaltningen. Budgettet følges ligeledes af dagtilbuddets forældrebestyrelse og drøftes i dagtilbuddets udvalg for medarbejder - og medindflydelse MED-udvalg. Derved sikres, at en institution 14

15 ikke bliver forfordelt på bekostning af de andre, uden at der er fremført pædagogiske og ledelsesmæssige begrundelser til det fra forældre og medarbejdere i dagtilbuddet samt forvaltningen. Eventuelle overskud/underskud tilfalder jf. Styringsgrundlaget dagtilbuddet. Et samlet overskud for dagtilbuddet kan optimere ressourceforbruget, ved at dette giver mulighed for at kanalisere pengene til indsatser på særlige områder. Strategisk ledelse på dette område giver bedre ressourcemæssig udnyttelse af budgettet. Budgetterne skal være offentligt tilgængelige. Én personalenormering Tildelingsmodellen vil angive en budgetramme til personalenormering. Én personalenormering kan optimere personaleressourcerne, specielt i forhold til videndeling, da det kan give frihed til at kompetenceudvikle på specielle områder og gennem strategisk organisering facilitere denne viden til øvrige institutioner i området. Dette foregår i dialog med MED-udvalget. Eksempler på, hvor mange fuldtidsstillinger et dagtilbud tildeles fremgår af skema 4 side Én børnenormering Dagtilbuddet tildeles én børnenormering. Én børnenormering giver mulighed for at strukturere dagtilbuddet efter børnenes behov på forskellige tidspunkter. Der kan indrettes læringsmiljøer, der tilgodeser både store og små grupper. Ved én børnenormering er det muligt at tage udgangspunkt i dagtilbuddets aktuelle børn. Eksempler på antal børn i dagtilbuddet fremgår af skema 4 side Indskrivning Indskrivningen vil fortsat skulle ske til pladsanvisningen. Indskrivningen vil foregå netbaseret. Pladsanvisningen vil herefter fordele børnene til dagtilbuddene. Dagtilbudslederen vil i dialog med forældre og de enkelte institutioner fordele børnene i dagtilbuddet.. Forældrene har mulighed for at ønske dagpleje, vuggestueplads eller børnehave herunder Børneunivers. Områdelederen vil have et godt overblik over hvor mange børn, der er i dagplejen, vuggestuen og børnehaverne, og der vil dermed kunne ageres fleksibelt med hensyn til fordeling af pladser. 15

16 Kompetence - og funktionsbeskrivelser En væsentlig del af den energi, områdeledelse kan tilføre, ligger i arbejdsdelingen og samspillet mellem dagtilbudslederen, daglige pædagogiske ledere og den administrative medarbejder. Med arbejdsdelingen følger specialisering i og øget fokus på de forskellige ledelsesmæssige opgaver. Dagtilbudslederen repræsenterer det strategiske niveau med hensyn til pædagogik, organisation, økonomi og samarbejde med forvaltningen, skoler, SFO, familieafdelingen og handicapafdelingen. Dagtilbudslederen har det overordnede ledelsesansvar samt ansvar for økonomien i området. Den daglige pædagogiske leder er pædagogisk ansvarlig i den enkelte børnehave og dagpleje og skal sikre pædagogisk udvikling, implementering af læreplaner, personalesamarbejde og forældresamarbejde i dagligdagen. I nedenstående forslag til en kompetence- og funktionsfordeling mellem områdeleder, daglig pædagogisk leder og administrativ medarbejder er der taget højde for, at indførsel af områdeledelse skal give mulighed for at fokusere på disse forskellige ledelsesområder. De administrative opgaver skal lettes for de daglige pædagogiske ledere - opgaverne vil blive løst af den administrative medarbejder. De daglige/ pædagogiske ledere vil således få mere tid til den pædagogiske ledelse, udviklingen af arbejdet med børnene, samt forældresamarbejdet. Det strategiske budgetmæssige ansvar ligger hos dagtilbudslederen. 16

17 Kompetence - og funktionsbeskrivelser Skema 2 (Der er ligeledes udarbejdet et idékatalog til yderligere inspiration dette ligger på nettet under forslag til ny dagtilbudsstruktur) Dagtilbudsleder Daglig pædagogisk leder af børnehave Daglig pædagogisk leder af dagplejen Administrativ medarbejder Uddannelse Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og relevant videreuddannelse (ledelse, pædagogik/ kommunikation, økonomi) Pædagogisk uddannet med videreuddannelse i pædagogik, metodik, ledelse. Pædagogisk uddannet med videreuddannelse i pædagogik, metodik, ledelse. HK kontor, bogføring budget. Organisatorisk placering Refererer til lederen for dagtilbud i forvaltningen Refererer til dagtilbudslederen. Refererer til dagtilbudslederen Refererer til dagtilbudslederen Fysisk placering og timetal På skolen eller et dagtilbudskontor Fuldtids 37 timer I den enkelte institution. Fuldtids 37 timer. På skolen eller i et dagtilbudskontor sammen med dagplejepædagoger. Fuldtids 37tmer. På skolen, eller lokale i området. 18 timer ved ca. 50 ansatte. Ansvar og opgaver i forhold til forvaltningen og det politiske niveau. Varetage kontakten til forvaltningen. Ansvar for at der iværksættes fremadrettede processer vedrørende politiske visioner, mål og prioriteringer. Den daglige pædagogiske leder er ansvarlig for at den enkelte enhed fremstår som en del af helheden i dagtilbuddet. Den daglige/ pædagogiske leder er ansvarlig for, at den enkelte enhed fremstår som en del af helheden i dagtilbuddet. Overholde lovgrundlaget jf. dagtilbudsloven/ serviceloven Deltage i ledermøder med ledere for dagtilbud. Informere om usædvanlige hændelser vedrørende børn, forældre og personale 17

18 Ansvar og opgaver i forhold til samarbejde Dagtilbudsleder Samarbejde med pladsanvisning i forhold til pladsudnyttelse i området. Varetagelse af placering af børn med særlige behov herunder ansøgninger til støtte / PPR. En del af et tværfagligt team koordinere og styrke samarbejdet mellem dagpleje, daginstitution, skole, SFO, PPR i området. Indgå i et teamsamarbejde med daglige/ pædagogiske ledere i området. Samarbejde med øvrige dagtilbudsledere. Ansvar for at der sker en stadig udvikling af samarbejdet mellem personalegrupperne på tværs af institutionerne. Ansvar for fælles informationsstrategi til medarbejder og forældre. Daglig pædagogisk leder af børnehave Ansvarlig for forældresamarbejdet og udvikling af dette. Ansvarlig for studerende i praktik. Indgå i et teamsamarbejde med dagtilbudslederen og de øvrige ledere i området. Ved daglig leders længere fravær konstitueres i stillingen en daglig pædagogisk leder fra en af de andre børnehaver. Informere dagtilbudslederen om usædvanlige hændelser vedrørende børn, forældre og personale. Personalemøder i børnehaven. Daglig pædagogisk leder af dagplejen Indgå i et teamsamarbejde med dagtilbudslederen og de øvrige ledere i området. Indgå i netværkssamarbejde med øvrige daglige ledere i dagplejen. Ved daglig leders længere varende fravær konstitueres en dagplejepædagog som daglig leder. Alm. personalemøder. Forældresamarbejdet og udviklingen af dette.. Stedfortræderstilling kan oprettes ved afdelinger med flere end 50 dagplejere. Samarbejde om overlevering af børn også med særlige behov. Ansvarlig for indstilling af børn til støtte/ppr. Administrativ medarbejder Samarbejde med Kommunens HR løn afdeling og forvaltningens økonomiafdeling Samarbejde med dagtilbudslederen. Samarbejde med daglige ledere. 18

19 Ansvar og opgaver i forhold til personale Dagtilbudsleder Strategisk udvikling i forhold til personaleudvikling/ kurser /efteruddannelse. Opmærksom på de daglige/ pædagogiske lederes kompetencer og sørge for kompetenceudvikling af teamsamarbejdet. Supervisere pædagogiske ledere i forhold til personaleledelse, bistå i svære samtaler bistå ved dårlig psykisk arbejdsmiljø. Afholde fastholdelsessamtaler i området (sygefravær). Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Teamudviklingssamtale (TUS) med de pædagogiske ledere og administrativ medarbejder Daglig pædagogisk af leder af børnehave Rollemodel i hverdagen. Udarbejde arbejdsplaner. MUS/ TUS med pædagoger og medhjælpere. Pleje psykisk arbejdsmiljø. Opmærksom på personalets faglige kompetencer og ajourføring af disse. Ansættelse af personale (efter delegation fra dagtilbudslederen) Daglig pædagogisk leder af dagplejen Rollemodel i hverdagen. MUS med dagplejepædagoger. Uddelegering af MUS/TUS med dagplejere til dagplejepædagoger. Pleje psykisk arbejdsmiljø hos dagplejerne. Opmærksom på dagplejepædagogernes og dagplejernes faglige kompetencer og ajourføring af disse. Ansættelse af personale (efter delegation fra dagtilbudsleder) Koordinering af det daglige arbejde i området mellem dagplejere/dagplejepædagoger Administrativ medarbejder Indhente børneattester / straffeattester. Udarbejde ansættelsesbreve. Udarbejde lønaftaler. Indberette sygefravær, ferie. Opsætning af stillingsannoncer. Distribution af stillingsannoncer til hjemmeside i samarbejde med kommunikations afdelingen.. Rekvirere vikar. Ferieplanlægning for dagplejen. Ved længere fravær af områdeleder konstitueres souschefen for området i stillingen. Ansættelse af daglige/ pædagogiske ledere Afskedigelse af institutionernes personale i samarbejde med HR Godkendelse og tilsyn med Privat dagpleje ( 37 og 26) Placering af nye børn i området i samarbejde med dagtilbudslederen. Omplacere børn i samarbejde med dagtilbudslederen. Ansættelse af dagplejepædagoger, dagplejere, godkendelse af dagplejehjem. Tilrettelæggelse og afvikling af 4 årlige møder med dagplejere. Arbejdssedler / lønsedler for dagplejere i området. Indberetning af ferie og kørsel for dagplejere i området Distribuere til postomdeling til dagplejerne. Indberetning af sygdom. Intro og opstart af dagplejepædagoger og dagplejere. 19

20 Ansvar og opgaver i forhold til pædagogik Dagtilbudsleder Strategisk pædagogisk udvikling. Sikring af kvalitet gennem udvikling og evaluering. Ansvarlig for overholdelse og udvikling af pædagogiske tiltag jf. områdets og politikernes visioner. Ansvarlig jf. dagtilbudsloven ((pædagogisk læreplan, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger mv.) Udarbejde/ revidere pædagogisk læreplan/ børnemiljøvurdering i samarbejde med institutionerne. Ansvarlig for udvikling af dagtilbuddets hjemmeside. Daglig pædagogisk leder af børnehave Iværksætte, implementere, følge op på pædagogisk udvikling. jf. egne og politiske visioner jf. dagtilbudsloven, læreplaner, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger m.v. Det daglige pædagogiske ansvar. Ansvar for at der er fokus på kerneydelsen. Udarbejde/ revidere pædagogisk læreplan/ børnemiljøvurdering i samarbejde med medarbejdere og dagtilbudslederen. Daglig pædagogisk leder af dagplejen Iværksætte, implementere, følge op på pædagogisk udvikling. jf. egne og politiske visioner jf. dagtilbudsloven, læreplaner, børnemiljøvurderinger. Det daglige pædagogiske ansvar. Ansvar for at der er fokus på kerneydelsen. Udarbejde og revidere pædagogisk læreplan/ børnemiljøvurdering i samarbejde med medarbejdere og dagtilbudslederen. Administrativ medarbejder Sekretærfunktion i forhold til revision af pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, meddelelser, opslag til forældre m.m. Ajourføre hjemmeside. Ansvar og opgaver i forhold til økonomi Ansvar for områdets samlede økonomi realisering af stordriftsfordele. (f.eks. kursus, indkøb, vikar) Strategisk ledelse i forhold til budgetlægning. f.eks. (Uddannelse, Udvikling, udsatte børn, evt. vikar m.m.) Ansvar for institutionens rammebeløb. Ansvarlig for afdelingens uddelegerede budget. Evt. uddelegering af lønsamtaler med dagplejere til dagplejepædagoger. Indhente barsels/ sygerefusion. Webbetaling. Budgetopfølgning. Regnskabsrapporter. Indkøb. Lønaftaler. Lønforhandlinger. 20

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering. Daglig leder

Uddannelse og organisatorisk placering. Daglig leder Bilag 11 Kompetence og funktionsbeskrivelser Institutionsleder Uddannelse og organisatorisk placering Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg.

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg. Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraa Vej 22 Tlf.

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 18. maj 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud og skoler baggrundsmateriale. En helhedsplan for Børn og Uddannelse

Kvalitet i dagtilbud og skoler baggrundsmateriale. En helhedsplan for Børn og Uddannelse Kvalitet i dagtilbud og skoler baggrundsmateriale En helhedsplan for Børn og Uddannelse Indholdsfortegnelse Baggrundsmateriale... 3 Hvordan ser vi ud organisering af dagtilbud og skoler... 4 Dagtilbud...

Læs mere

Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen at anbefale

Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen at anbefale Pkt.nr. 9 Ny ledelsesstruktur for kommunale 0-6 års daginstitutioner. 509234 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen at anbefale 1. at kommunens kommunale

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af kommentarer til strukturændringsforslagene fra A-

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 JOB- OG KRAVPROFIL Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 1. Indledning Områdelederen for område 2 på dagtilbudsområdet har pr. 31. oktober 2016 valgt at søge nye udfordringer andetsteds. Dagtilbudsafdelingen

Læs mere

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT. (Konstituerende møde) Kl

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT. (Konstituerende møde) Kl Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 20. juni 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

Langelandsvej Esbjerg Ø tlf Årsberetning 2015

Langelandsvej Esbjerg Ø tlf Årsberetning 2015 Langelandsvej 12 6705 Esbjerg Ø tlf. 76 16 26 10 boernenes-kontor@esbjergkommune.dk Årsberetning 2015 Esbjerg d. 4.1.2016 Denne årsberetning er lavet med udgangspunkt i institutionens mål og værdier og

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Notat Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Indledning I løbet af foråret 2008 har der været afholdt møder med ledelsesrepræsentanter for Udvidede

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Høringsskabelon - Landsbyordninger

Høringsskabelon - Landsbyordninger 1 - Høringssvar Ulfborg Børnehus i Hører til journalnummer: 28.09.00-K04-1-16 Høringsskabelon - Landsbyordninger Høringspart: Ulfborg Børnehus forhold til udvikling af lokalsamfundet i forbindelse med

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder.

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Hjørring Kommune notat Dagtilbud Sag nr. 00.18.00-A21-3-11 27-09-2011 Side 1. Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Dette notat beskriver kompetencer og kerneopgaver

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere