Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse"

Transkript

1 Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen af standardkontrakter. Definition og afgrænsning Def. IT-kontrakt: En aftale om, at en leverandør overdrager brugs-, ejendoms- og/eller ophavsretten til et IT-system og/eller dets funktioner, til en bruger/kunde. IT-ydelsens kompleksitet Hvorfor er de så komplekse? IT-ydelsen er aldrig fejlfri fra starten! Konsekvenserne af selv små fejl kan være vidtrækkende. Brugeren er oftest usagkyndig Afhængighedsforhold mellem parterne, både i: Anskaffelsesfasen (herunder afklaringsfasen) Leverings-/implementeringsfasen Efterfølgende (drift og vedligeholdelse) Leverancens bestanddele: Hardware Software/programmel Herunder deponeringsaftaler om kildekoden. Fx hos Teknologisk institut. Standardprogrammer ( dåse-/plasticprogrammel ) Standardprogrammer med tilpasninger efter brugerens særlige behov Specialudviklede programmer Forskellige former for leverancer: Retsgrundlag 1. Lovregler 2. Kutymer Totalleverancer Både hardware og Software Her lægges vægten. Komponentleverancer Hardware Programleverancer Software Ingen specifikke regler. Almindelige immaterialretlige og obligationsretlige regler finder anvendelse. Desuden udbudsreglerne. Område i konstant udvikling. Næppe mange kutymer. 3. Retspraksis Sparsomt, men der findes en gammel samling ERA 4. Udfyldende regler IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 1

2 Vær opmærksom på at der ofte er tale om et sammensat kontraktforhold! IT-kontrakten kan indeholde elementer af: 5. Aftalen Køb overdragelse af et formuegode mod vederlag i penge. Køberetlige regler udfylder. Værksleje præstation af et arbejdsresultat. Entrepriseretligt element. Arbejdsaftale udførelse af et stykke arbejde, f.eks. undersøgelse af kundens behov og/eller rådgivning. Standardkontrakter K18 (1992) og K33 (1987) Kammeradvokatens kontrakter ensidigt udarbejdet. K01 (2004) om kortvarige IT-projekter og K02 (2007) om længerevarende IT-projekter Agreed document K02 vil nok blive den toneangivende. Bygger på erfaringer fra K01. Kontraktsindgåelsen Udarbejdelse af udbudsmateriale / kravspecifikation (behovsopgørelse) Beskrivelse af kundens krav, behov mv. (dvs. kravspecifikation) Konsulentbistand? Fordel at leverandøren hjælper hermed. K01 bilag 2 og K02 bilag 3 (mat.saml. s. 136 f ff.) Tips og tricks til kunden. Statslige virksomheder Evt. krav om business case Business case model skal udarbejdes ved alle digitaliseringsprojekter, hvis samlede budgetterede udgifter udgør 10 mill. kroner eller derover. For at undgå kulsejling af statslige projekter. Indhentelse af tilbud Valg af leverandør UP: Frit valg af leverandør. Modif: Regler om offentligt udbud (MBA s. 896 ff. + mat.saml. s. 133) SKI-aftaler (rammeaftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbsservice med forskellige leverandører), Der findes forskellige former for udbud: Offentligt udbud, begrænset udbud, konkurrencepræget dialog, forhandlingsudbud, dynamiske indkøbssytemer eller projekt konkurrence. Myndighederne skal sende alt i udbud Medmindre det ikke er muligt at udbyde det i konkurrence, eller hvis udbud vil betyde uforholdsmæssigt store omkostninger eller administration. Leverandøren udarbejder en løsningsbeskrivelse Dvs. beskrivelse af, hvordan leverandøren vil opfylde kundens kravspecifikation. (mat.saml. s. 153) Et vigtigt elementer i mangelsvurderingen. (Ved udbud må der ikke forhandler efterfølgende) Modenhedsvurdering, jf. K02 pkt. 5.3 Modenhedsspørgsmål. Jf. bilag 8 (til leverandøren) og bilag 11( til kunden) (mat.saml. s. 162 IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 2

3 f., 257 f ff.) Modenhedsvurderingen bruges som tildelingskriterium ved valg af leverandør Hvilke erfaring har han med udviklingen? Evnen til sammenarbejde med kunden. Kontraktretlig relevans Har betydning for vurdering af om der foreligger misligholdelse. Misligholdelsen skal konkret skyldes den manglende modenhed. Kan også have betydning for misligholdelsesbeføjelser. (Hvis man ikke lever op til sin modenhedsvurdering, kan der pålægges 25% oveni.) Eksempler for modenhedsvurdering Selv udarbejde relevante spørgsmål Modenhedsvurdering light fra Videnskabsministeriet Besvarelse af 30 hovedspørgsmål udarbejdet af Videnskabsministeriet International certificering (Fx CMMI) Typisk meget dyrt. Kontraktsmodeller Fasemodel efter afslutning af hver fase skal kontrakten genforhandles uforudsete begivenheder løses derfor ved genforhandling. Totalleverancemodel omfanget ligger fast leverandøren leverer det der står i kravsspecifikationen. Fast ydelse (resultatforpligtelse) hvad skal der leveres? Fast tid hvornår skal der leveres? Fast pris hvad koster det? K01 og K02 som udgangspunkt totalleverancekontrakter, dog: Ydelsen Afklaringsfase, jf. K01 pkt. 3 og K02 pkt Kunden har udtrædelsesadgang efter afklaringsfasen, jf. K01 pkt. 4 og K02 pkt Der skal betales et vederlag herfor. Ændringshåndtering, jf. K01 pkt. 5.1 og K02 pkt. 6. Tid Udskydelsesret Kun kunden der har beføjelsen i K01. Gensidig udskydelsesret i K02. Pris Leverandøren har alene givet et estimat. Dette skal løbende revurderes. Timebaseret vederlag for de faktiske forbrugte antal timer, jf. K02 pkt Modstrid mellem aftalens enkelte dele? IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 3

4 Løsnings eksempler: Speciel bestemmelse i hovedkontrakten om, at et vilkår går forud for evt. vilkår i bilagene, jf. f.eks. K01 pkt. 26/K02 pkt. 25 (mat.saml. s ) Generel bestemmelse i hovedkontrakten om, at vilkårene heri går forud for bilagene. Sideløberforbud (MBA s. 916) Vilkår i en skriftlig aftale om, at den skriftlige kontrakt udgør hele grundlaget for aftalen. Bevirker at tidligere aftaler bortfalder. Hvis det kan bevises at der findes senere aftaler er klausulen uden retsvirkning. Mulighed for vilkårsændringer, jf. f.eks. K02 pkt. 6 (mat.saml. s. 166 ff.) Betaling af købesummen Brugerens forpligtelser Betalingstid hvornår skal der betales? Udfyldende regler om opfyldelse af pengeforpligtelser Køb Samtidighedsgrundsætningen, jf. KBL Værksleje Betalingsforpligtelsen indtræder ved færdiggørelse eller aflevering. Aftalens regulering af betalingsforpligtelsen Prænumerationskøb Det offentlige skal have særlig bemyndigelse til at foretage forudbetaling. Kreditkøb Eksempel: K01 pkt. 11 og K02 pkt dages kredit (mat.saml. s ) Betaling iht. en betalingsplan Sammenhæng mellem betalingsplan og hovedtidsplan Ratebetaling baseret på milepæle ( milestones ) K01 og K02 bruger denne fremgangsmåde for betaling. Afprøvning Formål: At vurdere om (del)leverancen er mangelfri. Eksempler: K01 pkt. 12 og bilag 8 (mat.saml. s. 44 ff ff ) Overtagelsesprøve Driftsprøve K02 pkt. 8 og bilag 14 (mat.saml. s. 170 ff ff.) Fabriksprøve (pkt. 8.2) Installationsprøve (pkt. 8.3) (kun hvis levering af udstyr) Delleveranceprøve (pkt. 8.4) Overtagelsesprøve (afleveringsprøve) (pkt. 8.5) Driftsprøve (pkt. 8.6) Købesummens størrelse Udg.pkt.: Faste priser Dette er udgangspunktet i både K01 og K02 Eksempler: IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 4

5 K01 pkt. 10 og bilag 3. K02 pkt. 14 og bilag 12. Timebaseret vederlag Eksempel: K02 pkt om timebaseret vederlag på grundlag af forsvarlige estimater (mat.saml. s. 181 f.) Diskussion forsvarlig : Optioner Skyldes overskridelsen af det estimerede vederlag et forhold, som leverandøren burde have forudset ved afgivelse af estimatet, kan han ikke kræve højere beløb end estimeret. hvis burde have forudset : kan det vel siges ikke at være forsvarligt. Giver fleksibilitet i aftalen. Definition En ret for kunden til at købe yderligere bestemte ydelser, (jf. K02). Optioner er fastsat allerede i forbindelse med hovedaftalen. Optionen kan tilvælges som en del af hovedleverancen, eller bestilles som en selvstændig opgave. (mat.saml. s. 154) Eksempel: Indtil levering kan de i bilaget nævnte optioner bestilles til levering sammen med system skal i enhver henseende behandles som en del af systemet. (K02) Efter levering er leverandøren forpligtet til at levere i overensstemmelse med hvad parterne har aftalt vedrørende bilaget. disse bliver ikke en del af systemet.(k01) Andre ændringer. Ændringshåndtering Der er som udgangspunkt aftalefrihed. Der kan i hovedaftalen være aftalt hvilke ændringer der skal accepteres og hvilke der kan nægtes. Kan være aftalt hvilke hensyn der skal tages til den modstående part. F.eks. at ændringer fra leverandøren. Betydning for hvornår foreligger misligholdelse. Der vil i typisk være aftalt procedure for hvorledes ændringsanmodninger skal håndteres. Der bør føres ændringslog. Dette tjener som bevisførelse, og for at undgå tvister. K02 pkt. 6 og bilag 9 (mat.saml. s. 166 ff ff.) Levering som en del af leverancen (pkt. 6.2) medregnes i leverancen. skal i enhver henseende behandles som en del af systemet. Levering som en selvstændig opgave (pkt. 6.3) selvstændigt aftalt vederlag. (MBA s. 921) Fx som en senere opgradering til systemet. Incitamenter (Bonusordninger) Eksempel: K01 pkt. 14.2, jf. bilag 10 (mat.saml. s ff ) Fx: bliver leverandøren færdig før tid, får han en bonus. Fx: Hvis der ikke er nogen mangler og leveret rettigdigt gives bonus. K02 pkt. 15, jf. bilag 13 (mat.saml. s ff.) Most favoured customer klausuler (bedste kunde-klausuler) Sikre at andre ikke får bedre rabatter end kunden. Hvis prisen ikke er reguleret i aftalen Princippet i KBL 5 IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 5

6 Køber skal betale hvad sælger forlanger, hvis ikke urimeligt (ubilligt). Særlig opmærksomhed ved ændringer! Sværere at vurdere hvad der er urimeligt. Ændringslog kan være en fordel. Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelsen Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelsen medføre ophævelsesadgang fra leverandøren, jf. KBL 28, stk. 1. Skal der ske tilbagegivelse ved ophævelse? KBL 28, stk. 2 Behov for indsættelse af ejendomsforbehold, hvis overgivet til køber. UP: Obligationsret tilbagegang af ydelser. Tjenesteydelser kan ikke tilbagegives Hvis det er så tilpasset at det ikke kan anvendes andre steder. Giver ikke mening at levere tilbage. Eksempler: K01 pkt K02 pkt. 19 (mat.saml. s f.) Rente iht. renteloven Brugerens øvrige forpligtelser Ophævelse (påkrav + 40 dages forsinkelse) MBA s. 959 f Før kontraktens indgåelse: Lave Kravspecifikation/behovsopgørelse Modenhedsvurdering af sig selv. Efter kontraktens indgåelse: Afklaringsfasen tilpasning af kravspecifikationen. Er den korrekt og passer det lokaler mv. Supplering og præcisering. I implementeringsfasen Stille projektleder og andre medarbejdere til rådighed for afprøvning Adgang til lokaler mv. Deltagelse i overtagelsesprøve, afvikling af driftsprøve mv. Forudsætningen om kundens deltagelse er bl.a. beskrevet i: K01 pkt. 9 (kundens deltagelse), jf. bilag 6 (mat.saml. s. 42 f ff ) Leverandørens forpligtelser K02 pkt. 4 og 5 (kundens IT-miljø og leverancens udførelse), jf. bilag 11 (mat.saml. s. 158 ff ff.) Leveringstid og -sted UP: Skal overholde den aftalte tidsplan. Kvalitetskrav til ydelsen Skal levere en ydelse i overensstemmelse med kravspecifikation og løsningsbeskrivelse. Grænsedragningen mellem mangler og forsinkelse Hvis leverandørens ydelse er udelukkende af køberetlig karakter sondring efter KBL 50. Leverandøren leverer slet ikke eller leverer for sent. => forsinkelse. IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 6

7 Må kunden gå ud fra at leveringen må tjene til fuldstændig opfyldelse => mangler Hvis leverandørens ydelse indeholder et væsentligt element af værksleje (herunder bestillingskøb) Er det afleveret og opfylder det ikke aftalen Der foreligger forsinkelse, indtil det tidspunkt, hvor leverandøren erklærer, at han er færdig, og / eller der afholdes overtagelses-/afleveringsprøve, medmindre kunden er berettiget til at nægte modtagelse. Herefter foreligger der mangler. (NB! Afhjælpningsret i værksleje) Eksempel: U H (sejlbåden) (MBA s Lærebog i køberet, 3. udg. (2004) s. 78 f.) SK s. 329 f. Køberen af en sejlbåd kunne afvise at modtage salgsgenstanden pga. omfattende mangler. Selvom manglerne ikke var hævebegrundende kunne købet afvises pga. af den forsinkelse der indtrådte pga. at sælger skulle afhjælpe manglerne. Sp.: Er kunden berettiget til at afvise/godkende afleveringsprøven? Kunden godkender Der kan være efterfølgende/skjulte mangler Kunden afviser/nægter at godkende berettiget afvisning forsinkelse uberettiget afvisning mangler + kunden i misligholdelse Eks.: K01 pkt. 12 og bilag 8 (mat.saml. s ff.) Leverandørens misligholdelse. Forsinkelse UP: Overholde tidsplan ifølge aftalen Leverandøren leverer slet ikke eller leverer for sent. => forsinkelse. Modif: Aftalt udskydelsesret Eksempler: K01 pkt. 7.2 (kun kunden) (mat.saml. s ) Max. 3 gange og maks 60 dage. K02 pkt. 7.2 (gensidig udskydelsesret) (mat.saml. s. 169 f.) Udskydning skal varsles 10 dage inden den aktuelle tidsfristen. Max. 3 gange dog maks 40 dage i alt. Contra udskydelse Hvis en part udskyder kan modparten contra udskyde, dette løber først fra den første udskydning er udløbet. Max. contra udskyde med samme antal dage som første udskydning, dog min. 20 dage. Meddelelse skal gives senest 5 dage efter oprindelige udskydning. Fx kunde udskyder 5 dage med visning af lokaler, leverandør udskyder herefter 10 dage pga underleverandører. Forsinkelse => kunden opnår misligholdelsesbeføjelser som vil blive gennemgået herefter. Tilbageholdelse af vederlag / detentionsret Misligholdelsesbeføjelser UP: Kunden skal betale i henhold til betalingsplanen K01 pkt K02 pkt. 16 (mat.saml. s ) Modif: Detentionsret Godkendelse af overtagelses- / afleveringsprøve => at der skal betales. IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 7

8 Kunden kan holde tilbage indtil de relevante fejl er rettet. Færdiggørelse / ibrugtagning Kan også bevirke at der skal betales. Samtidighedsgrundsætningen? Ydelse mod ydelse. Drag parallel hertil. Fastholdelse Naturalopfyldelse Fastholdelse af leverandørens forpligtelse. => krav om levering. Hvis leverandøren ikke kan/vil opfylde kan man få tredjemand til at udføre arbejdet. (Dækningskøb) Ophævelse Problematisk da kildeteksten er erhvervshemmelighed og leverandøren har den. Kan eventuelt ske ved fogedrettens hjælp. Udg.pkt.: Ophævelse forudsætter, at forsinkelsen er væsentlig. (I handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig). Relativt lempelig væsentlighedsvurdering overfor leverandøren. (Værksleje element) Begrundelse: Ophævelse er byrdefuld for leverandøren. Leverandøren skal præstere et arbejdsresultat. (Værksleje) Der kan ikke ske tilbagelevering af arbejdsydelsen. Det kan være at tilpasninger ikke kan anvendes for andre kunder. Arbejdet vil således med en vis sandsynlighed være spildt. Påkrav om naturalopfyldelse kan være en betingelse for ophævelse. En slags afhjælpningsret Almindelige udgangspunkt om at fastholdelse er primær misligholdelsesbeføjelse. Heller ikke nødvendigvis den bedste løsning for kunden. Leverandøren er jo efterhånden inde i kundens behov. U Ø (mat.saml. s. 16 ff.) Levering af edb-anlæg + tekstbehandlingsprogram + specialudviklet system. Kunden var uden interesse i anlægget uden det specialudviklede program. Da udviklingen af systemet blev væsentlig forsinket 10 måneder kunne der hæves. Hvad der er væsentlig forsinkelse kan præciseres i aftalen Erstatning Eksempler: K01 pkt og K02 pkt Mere end 40 dages forsinkelse ift. den aftalte overtagelsesdag el. afslutning af driftsprøve er altid væsentlig forsinkelse (mat.saml. s ) I K01 flader bods"klemmen" ud efter 40 dage. (0,25% pr. dag, max 10%) Erstatning kan opnås uanset om der naturalopfyldelse eller ophævelse. Almindelige regler Bevis for tab IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 8

9 Årsagssammenhæng/kausalitet Adækvans Ansvarsgrundlag Culpaansvar (professionsansvar) Almindelige retsgrundsætninger om skærpelse af culpaansvaret Ansvar for pengemangel objektivt ansvar Hæftelse for ansatte iht. DL og for selvstændigt virkende tredjemænd (underleverandører) Eksempler: K01 pkt og K02 pkt (s f.) Genusansvar (KBL 24) Pga. den eventuelle valgfrihed. Formentlig genusansvarlig for standardhardware / måske også standardsoftware. Erstatningsberegningen Positiv opfyldelsesinteresse kun ved fastholdelse Mistet fortjeneste, f.eks. driftstab Ekstraordinære omkostninger Negativ kontraktsinteresse både ved fastholdelse og ophævelse Dog ikke for de ydelser der alligevel kommer kunden til gode. fx trækning af kabler, som senere kan bruges ved et andet IT-system. Aftaleregulering af leverandørens erstatningsansvar Ansvarsfraskrivelser Hvis den er uklar: Fortolkes til fordel for kunden. (Koncipistreglen) Også mulighed for AFTL 36. Dog sjælden. Eksempler: K01 pkt K02 pkt. 21: Leverandøren fraskriver sig ansvaret for driftstab, følgeskader og andet indirekte tab (mat.saml. s f ) Tab af data anses for indirekte tab, medmindre dette skyldes leverandørens drift eller anden datahåndtering, hvor dette er omfattet af kontrakten, jf. K02. Hvis leverandørens handler groft uagtsomhedt eller forsætligt Ansvarsfraskrivelsen kan ikke gøres gældende Force majeure -klausuler jf. også U SH og K01 pkt K02 pkt. 21 udtrykkeligt (mat.saml. s. 27 ff ) Fortolkes i overensstemmelse med KBL 24. Således er det vigtigt at få præciseret hvilke forhold det handler om. F.eks. hvis man vil gardere sig mod sine underleverandøres fejl eller lignende. Eksempler: K01 + K02 Garanti objektivt ansvar Aftaler om erstatningens omfang Bodsbestemmelser Parallel til incitamenter IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 9

10 K01 pkt (mat.saml. s ff.) 0,25 % af systemvederlaget (jf. bilag 3) pr. dag (overskridelse af aftalt overtagelsesdag og/eller afsluttet driftsprøve). Max. 10 % af systemvederlaget (pris for udstyr mv. uden tilknyttede ydelser ). = 40 dage K01 pkt. 18 (mat.saml. s f.) + erstatningsansvar, hvis kunden kan dokumentere et større tab end boden, dog max. Systemvederlaget. K02 pkt (mat.saml. s. 180 f., 189 f ff.) X % af leverancevederlaget pr. dag (ved overskridelse af overtagelsesprøve, driftsprøve eller andre bodsfrister) Max. x % af leverancevederlaget (vederlag for samtlige ydelser, der indgår i leverancen, bortset fra bl.a. timebaserede vederlag) (mat.saml. s. 180) K02 pkt. 21 (mat.saml. s. 194) + erstatningsansvar, hvis kunden kan dokumentere et større tab end boden, dog max. Leverance-vederlaget. Manglende modenhed Maximum-grænsen forhøjes med 25 %, for samlet erstatning og bod. Reklamation Neutral reklamation inden rimelig tid NB: der er løbende kontakt mellem parterne i forløbet, og der er derfor ikke skrappe krav om reklamation. KBL 26 og 27 er ikke anvendelige på it-leverancer af en vis kompleksitet. 26 = inden rimelig tid, hvis fastholde. 27 = uden ugrundet ophold hvis påberåbe sig misligholdelse. Eksempel på aftaleregulering: K01 pkt K02 pkt Krav om bod skal fremsættes skriftligt inden 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag (mat.saml. s ) Leverandørens misligholdelse Mangler (Disp. 10) Mangelsbedømmelsen Kvalitetskravene Ifølge almindelige obligationsretlige regler er it-ydelsen mangelfuld, hvis den ikke svarer til, hvad der er aftalt eller med rette forudsat af brugeren. Udg.pkt.: Aftalen, dvs. en konkret mangelsbedømmelse. Modif: Generel mangelsbedømmelse ( den teoretiske kravspecifikation ) Ydelsen skal have den brugbarhed og værdi, som er almindelig for leverancer af den pågældende art. Anvendes hvis ydelsens kvalitet ikke kan fastslås. IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 10

11 Momenter i mangelsbedømmelsen 1) Kundens kravspecifikation Eksempel: K01 bilag 2 (tomt) og K02 bilag 3 (mat.saml. s. 136 f ff.) Præcis kravspecifikation fordele og ulemper? Fordel: Hvis man ved hvad man vil have. Let mangelsvurdering. Ulempe: Brugerens egen risiko om det leverede opfylder behovet. Eksempel: ERA 1 s IBM-terminalen nr. 3271/3274 (SK s. 325) Kunden endte med at være nærmest til at bære risikoen. Kunden havde givet opfordring til at gøre tilbud, tilbuddet angav dog 3274, men kunden accepterede. Abstrakt kravspecifikation fordele og ulemper? Fordel: Fleksibelt. Mange veje fører til rom. Ulempe: Svær mangelsvurdering Uklarhedsreglen / leverandørens rådgivningspligt Skal rådgive om tekniske forhold, tilrettelæggelse, og egne produkter. Afklaringsfase, jf. K01 pkt. 3 og K02 pkt (mat.saml. s. 37 f., 122 f ff.) Formål: At give leverandøren nærmere indsigt i kundens behov, forretningsgange mv. og at afklare, hvordan leverandørens løsningsbeskrivelse opfylder kundens behov. Kunden skal i løbet af 10/20 dage (K01/K02) meddele om han vil Acceptere den ændrede løsningsbeskrivelse / leverancebeskrivelse. Afvise at acceptere, dvs. fastholde beskrivelsen i kravspecifikationen. Udtræde mod betaling af et fastsat vederlag, jf. K01 pkt. 4 og K02 pkt Leverancebeskrivelse = Leverandørens løsningsbeskrivelse + kundens kravspecifikation (med evt. ændringer) jf. K01 bilag 4 (tomt) og K02 bilag 3 (mat.saml. s. 37, 138, ff.) Problem: Evt. uoverensstemmelse mellem kravspecifikation, løsningsbeskrivelse og leverancebeskrivelse? Princip om højeste fællesnævner. K01 pkt. 2.1 og pkt. 15.1, jf. bilag 2 og 4 Garanti for, at leverancen opfylder kravene i kravspecifikationen og leverancebeskrivelsen. (mat.saml. s f.) K02 pkt. 3.1 og pkt ) Leverandørens oplysninger Leverandøren har leveranceansvaret, dvs. leverandøren skal levere de ydelser der opfylder leverancebeskrivelsen og kontrakten i øvrigt (mat.saml. s. 156 ff ff.) Almindelige anprisninger (uden retsvirkning ved mangelsbedømmelsen). Svig fra leverandørens side (altid mangel). Garantier/tilsikringer Principielt: Enhver afvigelse udgør en mangel. Ansvar uden culpa. (Objektivt ansvar) Eksempler: K01 pkt. 15 og K02 pkt. 17 (mat.saml. s. 47 f., 129 f ff.) Generel garanti for opfyldelse af alle de i kontrakten stillede krav og god it-skik, IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 11

12 jf. f.eks. K02 pkt Konkrete garantier Opfyldelse af modenhedskrav (pkt. 17.1) Servicemål i vedligeholdelsesperioden, jf. bilag 6 (pkt. 17.6) krænkelse af tredjemands rettigheder (pkt. 17.7) Opfyldelse af præceptive regler (pkt. 17.8) Garantiperioden er 1 år, jf. pkt. 17.9, dog er garanti iht. pkt og 17.8 uden tidsbegrænsning. 3) Leverandørens vejlednings- og rådgivningsforpligtelse Pligt til at yde fornøden dokumentation / vejledning Eksempel: K02 pkt. 3.4 og K01 bilag 4 (mat.saml. s ff.) Eksempel: SHR s dom af 21. juni 2007 Levering af regnskabsprogram (Navision). Mulighed for at beregne priser på baggrund af standardkostpris og kostpris. Avancen blev væsentligt lavere ved at anvende kostprisen i stedet for standardkostprisen. Leverandøren var undergivet skærpet ansvarsgrundlag, og burde have vejledt specifikt herom. Kunden havde dog udvist en grad af egen skyld => kunden bærer tabet. Leverandørens rådgivningsforpligtelse Pligt til at klarlægge/undersøge brugerens behov Hvem skal bære risikoen for, at ydelsen ikke lever op til brugerens forventninger? Væsentlig/bestemmende? Kendelig? Relevant? U H Vanggaard (MBA s SK s. 327 f. + mat.saml. s. 20 ff.) ERA 2 s. 56 taskefabrikanten (MBA s SK s. 328) 4) Leverandørens loyale oplysningspligt Leverandøren skal oplyse om forhold, som han kendte eller burde kende til, og som han vidste eller burde vide, var af betydning for brugeren ved bedømmelse af ydelsen. 5) Offentligretlige kvalitetskrav 6) Prisen Tilbageholdelse af vederlag (detentionsret) Misligholdelsesbeføjelse UP: Kunden skal betale i henhold til betalingsplanen K01 pkt K02 pkt. 16 (mat.saml. s ) Modif: Detentionsret Godkendelse af overtagelses- / afleveringsprøve => at der skal betales. Kunden kan holde tilbage indtil de relevante fejl er rettet. IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 12

13 Færdiggørelse / ibrugtagning Kan også bevirke at der skal betales. Samtidighedsgrundsætningen? Ydelse mod ydelse. Drag parallel hertil. Forholdsmæssigt afslag Dansk rets almindelige regler. Der skal betales for den leverede ydelse, men ikke mere. Naturalopfyldelse Afhjælpningspligt (-ret) Princippet om harmonisering af misligholdelsesbeføjelserne Ophævelse Krav på afhjælpning / naturalopfyldelse er den primære beføjelse for brugeren. Leverandøren har afhjælpningsret i samme omfang, som han har afhjælpningspligt. Eksempel: U SH Afhjælpning forsøgt, men mislykkedes. Efter 3 måneders forsøg, var kunden berettiget til at hæve. Aftaler om afhjælpningspligt Eksempler: K01 pkt og K02 pkt Afhjælpningspligt inden for rammerne af vedligeholdelsesaftalen ellers kun i garantiperioden (1 år) (mat.saml. s ) Udg.pkt.: Ophævelse forudsætter, at manglerne er væsentlige Lempelig væsentlighedsvurdering. Brugeren skal have fremsat krav om afhjælpning (leverandøren har afhjælpningspligt og -ret). Aftaler om ophævelse Væsentlig misligholdelse af vedligeholdelsesaftalen i garantiperioden kan være hævebegrundende ift. hovedaftalen, jf. K01 pkt K02 pkt (mat.saml. s ) Manglende modenhed kan i sig selv være hævebegrundende, jf. K02 pkt (mat.saml. s. 192 f.) Hvad medfører ophævelse? Tilbagelevering af ydelserne, jf. princippet i KBL 57 og 58 Nytteerstatning Brugeren skal betale for den nytteværdi han har haft af ydelsen. Eksempel: Vestre Landsrets dom af 8. april 2008 (Malou Sander) Alvorlige programmeringsfejl væsentlige mangler. Leverandøren havde pligt til at afklare evt. brugerfejl ifm. afhjælpning. Systemet anvendtes fra Nytteerstatning på kr. Eksempler på aftaleregulering af hæveopgøret: K01 pkt K02 pkt (mat.saml. s. 50 f f.) Benyttelse indtil alternative løsninger kan anskaffes + nytteerstatning for brug frem til ophævelsen samt fra ophævelsen og indtil tilbagelevering sker. IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 13

14 Erstatning Se erstatning under Forsinkelse ovenfor. Almindelige regler Ansvarsfraskrivelser Beregning K01 pkt Aftaler om omfang Bodsbestemmelser Manglende opfyldelse af servicemål, jf. bilag 10 K01 pkt. 18 Reduktion i vederlaget for vedligeholdelse (mat.saml. s ff.) + erstatningsansvar efter almindelige regler, hvis kunden kan dokumentere et tab Ikke ansvar for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab (mat.saml. s. 52) K02 pkt , jf. bilag 6 (mat.saml. s. 190 f ff.) Bod for manglende opfyldelse af servicemål (svartider, reaktionstid, tilgængelighed) K02 pkt. 21 (mat.saml. s. 194) + erstatningsansvar, hvis kunden kan dokumentere et større tab end boden, dog max. Leverancevederlaget. Ikke ansvar for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab, bortset fra tilfælde, hvor dette skyldes leverandørens drift eller anden datahåndtering, hvor dette er omfattet af kontrakten. Manglende modenhed Max. for samlet erstatning og bod forhøjes med 25 % Bortfald af brugerens misligholdelsesbeføjelser Afhjælpningsret Afskærer brugerens hæveadgang samt adgangen til at kræve forholdsmæssigt afslag men ikke et evt. erstatningskrav. Reklamation Fx positiv opfyldelsesinteresse ved driftstab. Krav om neutral reklamation inden rimelig tid Aftaleregulering K01 pkt pkt og K02 pkt Reklamationsfristen er 1 år (garantiperioden) (mat.saml. s. 48, 50, 130, 188 f ) IT-ret IT-leverandørens misligholdelse - Forsinkelse 14

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter Dias 1 Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Enhver forsinkelse væsentlig i handelsforhold, kbl.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

Ophævelse af it-udviklingsaftaler - det tidsmæssige aspekt. Dias 1

Ophævelse af it-udviklingsaftaler - det tidsmæssige aspekt. Dias 1 Ophævelse af it-udviklingsaftaler - det tidsmæssige aspekt Dias 1 Grundbegreber Ex nunc og ex tunc Hel og delvis ophævelse Tidsmæssig udstrækning For leverede leverancer For aktuelt misligholdte leverancer

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS-

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- VÆRKTØJ mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 62534516 (i det følgende kaldet Kunden) og CVR-nr.... (i det følgende

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet Præsentation af ITCM-website

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem Udkast til Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet Kunden) og (i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT Kontrakt om foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring til Aalborg Universitet

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Kontrakt Angiv dato Angiv titel

Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 og Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et IT-system til Eventuelle forbehold til kontraktens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen Lærebog i dansk og international køberet 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere