magazine Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine Vinteren nr. 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magazine Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine Vinteren 98-99 nr. 19"

Transkript

1 Kvartalsskrift for det europæiske LEADER II - program magazine LEADER magazine [janvier-février-mars 1999] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine 1 Vinteren nr. 19 Vinteren nr. 19 Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine

2 i aktion Land : Frankrig KORSIKA Den gennemførte aktion : Opsætning af videokiosker i isolerede landdistrikter Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Vores LEADER-gruppe har i forbindelse med generobringspolitikken for de indre dele af landet støttet oprettelsen af en videokiosk i provinsbyen Levie, der giver de lokale indbyggere adgang til en række administrative tjenester (civilstandsregister, sociale ydelser, jobsøgning osv.). Førhen tog det op til fire timer i bil at nå disse tjenester. Systemet kombinerer telematik og video og omfatter desuden erhvervsmæssige tjenester til erhvervsdrivende, herunder adgang til databaser og mulighed for at afholde videokonferencer med rådgivningstjenesterne. Man har nu planer om at oprette videokiosker i alle afkroge af Den smukke ø. Paule Pandolfi LEADER-medarbejder MARSICA Land : Italien Den gennemførte aktion : Oprettelse af et Internet-sted Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Private midler : ECU Oprettelsen af Internet-steddet SITe Gal er et resultat af samarbejdet mellem vores LEADERgruppe og folkene bag telematiknettet Sistemi SITe. Formålet er at udnytte de menneskelige, tekniske og andre ressourcer for at fremme udviklingen af denne del af Abruzzerne gennem online adgang til databaser, der løbende opdateres. SITe Gal fungerer som udstillingsvindue for de lokale virksomheder og offentlige institutioner. Et af dets særlige karakteristika er, at det er opbygget ud fra et geografisk perspektiv. Man får adgang til et stort udvalg af oplysninger ved blot at klikke på de forskellige dele af området. Man kan hente en prøveversion af SITe Gal på adressen Giuseppe Damico formand for LEADER-gruppen ASTRID LINDGRENS HEMBYGD MONTAÑA DE NAVARRA Land : Sverige Den gennemførte aktion : Fremstilling af kultur CD-ROM Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Private midler : ECU Vi støtter fremstillingen af en CD-ROM til undervisning af børn i et telecenter, der drives af kvinder. Der fokuseres på Sveriges historie og de forskellige lokale særpræg. Målet er at fremme beskæftigelsen gennem en ny aktivitet ved hjælp af et nyskabende produkt med stort kulturelt indhold. Projektet er hurtigt blevet en succes, idet der allerede er fremstillet og distribueret adskillige CD-ROM er. Målsætningen er på længere sigt at fremstille og markedsføre flersprogede CD-ROM er i samarbejde med andre LEADERgrupper. Jacob Kaell LEADER-medarbejder Land : Spanien Den gennemførte aktion : Telebibliotek Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Private midler : ECU Denne LEADER-gruppe yder støtte til en lang række aktioner, der har til formål at fremme anvendelsen af telematik for at bryde den isolation, som landdistrikternes befolkning befinder sig i. Det drejer sig om at oprette af et telecenter, afholde informationskurser rettet mod forskellige befolkningskategorier osv. En af disse aktioner vedrører kommunebiblioteket i Espinal. LEADER har bidraget til etableringen af en Internet-service (www.ctv.es/users/herrilib/), der giver indbyggerne i 30 små bjerglandsbyer adgang til deres katalog, til at stifte bekendtskab med nyanskaffelser og til at bestille de bøger, som de ønsker at låne. Bibliotekaren sørger derefter for, at bøgerne leveres til rette vedkommende. Marta Mañas Larraz LEADER-medarbejder med ansvar for ny teknologi LEADER magazine 2 Vinteren nr. 19

3 Kort sagt... Tre vigtige spørgsmål omkring det nye fællesskabsinitiativ for udvikling af landdistrikterne Dr. Franz Fischler, Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter Moderne kommunikationsteknologi og lokal udvikling: et stort potentiale... på visse betingelser Patricia Vendramin og Gérard Valenduc fokuserer på anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier, på de udfordringer de stiller, det potentiale de indeholder, men også deres begrænsninger, i et lokalt udviklingsperspektiv. Internettet hjælper udviklingen af Gâtine: Gatinerne på nettet I LEADER-området Pays de Gâtine (Poitou-Charentes, Frankrig) udbygges det fintmaskede net af lokale samarbejdsnet med en række virtuelle netværk, og det styrker indarbejdningen og effektiviteten af de udviklingsaktioner, der afholdes i landdistrikterne. Når telematikken bryder isolationen og fremmer beskæftigelsen: At bo lokalt og arbejde globalt LEADER-gruppen Western Isles, Skye & Lochalsh har ved at fokusere på moderne kommunikationsteknologi oprettet over 200 telearbejdspladser på Hebriderne nordvest for Skotland. Selvom Rådet endnu ikke har truffet endelig beslutning vedrørende Agenda 2000 forslagene, vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at fremhæve tre emner, som vil få betydning for vort nye fællesskabsinitiativ omkring udvikling af landdistrikter : kontinuiteten, den geografiske dækning og administrationen af det nye initiativ for udvikling af landdistrikterne. Kontinuitet Ved videreførelsen af hovedindholdet i LEADER II under det nye fællesskabsinitiativ har man sikret den nødvendige kontinuitet i begreber og metoder. Lokale partnerskaber, græsrodsbaseret fremgangsmåde og muligheden for at afprøve nye ideer til udvikling af landdistrikterne er de hovedkomponenter, der skal videreføres. Det, der er behov for, er en slags minimodel for, hvad vi forsøger at opnå i stor skala i de generelle udviklingsprogrammer for landdistrikterne. Under det nye initiativ gælder det derfor først og fremmest om at støtte eksperimenterende udviklingsaktiviteter (pilotaktiviteter). Vi ønsker at skabe og afprøve integrerede strategier af høj kvalitet til udvikling af landbosamfundene. Vi skal også søge at videreføre og styrke netværkssamarbejdet mellem de lokale aktionsgrupper for at bibringe landbosamfundene inspiration med ideer og enthusiasme fra andre landdistrikter. Netværkssamarbejde er desuden en nødvendig betingelse for samarbejde i planlægning og udførelse af fælles projekter. Den kritiske masse for et projekt kan i mange tilfælde kun opnås gennem samarbejde. Udvidelse af den geografiske dækning uden at slække på effektiviteten Det nye fællesskabsinitiativ bør ikke begrænses til mål nr. 1 eller mål nr. 2 regioner. Der bør også ydes støtte til det lokale aktions- og pilotprojektpotentiale i landdistrikter uden for målregionerne. Det betyder selvfølgelig ikke, at det nye fællesskabsinitiativ bør spredes ud over alle de europæiske landdistrikter, så det slet ikke slår igennem nogen steder. Det nye initiativ skal være målrettet, så det kan frembringe nye ideer og folk til at gennemføre dem. Der skal indføres strenge kriterier for udvælgelsen af de grupper, der skal modtage støtte, for at sikre en tilstrækkelig økonomisk støtte til de udvalgte initiativer. Gennemsigtighed og effektiv administration Vi har i Agenda 2000 stillet forslag om at finansiere alle tre nye fællesskabsinitiativer fra én og samme fond. I tilfældet udvikling af landdistrikter er det EUGFL-Udviklingssektionen der er ansvarlig for indgreb i landdistrikterne. Når der således tages udgangspunkt i en enkelt fond, må EUGFL S s arbejdsområde udvides til at omfatte ordninger, som normalt ville falde ind under EFRU eller ESF. Det vil bidrage væsentligt til at forenkle ordningerne. På baggrund af det store antal landdistrikter i EU og de meget forskellige vækstbetingelser er det naturligt, at en politik for udvikling af landdistrikter baseres på subsidiaritetsprincippet. Det gælder også det nye fællesskabsinitiativ. Men subsidiaritet fordrer også en grundig opgavebeskrivelse, og at folk på alle niveauer er rede til at tage et medansvar. Medlemsstaterne bør f.eks. have ansvaret for udvælgelsen af lokale aktionsgrupper i henhold til de kriterier, som man i fællesskab er blevet enige om for at undgå en langsom opstart inden for en fælles udvælgelsesfrist. Landdistrikterne har meget at byde på. Formålet med at omstrukturere vores udviklingspolitik for landdistrikterne er at bringe den mere på linie med de markedsregulerende mekanismer og indføre mere fleksibilitet, større subsidiaritet og en enklere arbejdsform for medlemsstaterne og regionerne. Vi ønsker at skabe en øget fokus på miljøet og ikke mindst fremme en bæredygtig udvikling i alle Fællesskabets landdistrikter, så både landboerne og bybefolkningen kan udnytte de særlige fordele, som landdistrikterne har at byde på. < Bruxelles, 27. oktober 1998 LEADER magazine 3 Vinteren nr. 19

4 Moderne kommunikationsteknologi og lokal u et stort potentiale... på v af Patricia Vendramin og Gérard Valenduc [*] Informationssamfundet har gennem Internet, multimedia, mobiltelefoni og arbejdsgruppeprogrammel investeret lige så meget i landdistrikterne som i byerne. Telearbejde og fjernundervisning, elektronisk handel med turisme, lokale produkter osv. er alle nye former for aktiviteter, som der eksperimenteres med i en række LEADER-grupper. Patricia Vendramin og Gérard Valenduc fokuserer på anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier, på de udfordringer de stiller, det potentiale de indeholder, men også deres begrænsninger, i et lokalt udviklingsperspektiv. LEADER magazine 4 Vinteren nr. 19

5 dvikling : isse betingelser Set fra en lille regions synspunkt er der noget paradoksalt ved informations- og kommunikationsteknologierne. På den ene side foranlediger de en globalisering af økonomien, en internationalisering af markederne, etablering af globale samarbejdsnetværk og andre vigtige tendenser, som det kan være vanskeligt at sætte sig ind i. På den anden side forekommer disse teknologier at være en klar fordel for den lokale udvikling, da det ikke blot er omlægningen af industrien og serviceerhvervene, der står på spil, men også den fremtidige arbejds- og beskæftigelsessituation. Det er desuden på lokalt plan, at der skal foretages konkrete politiske tiltag knyttet til informationssamfundet, uanset om det drejer sig om infrastrukturer, forskning, virksomheds støtte, beskæftigelsesfremme, tilrettelæggelse af faguddannelser eller kommunikationspolitik. Nye teknologiske forhold domineret af kommunikation Størstedelen af den seneste teknologiske udvikling inden for edb og telekommunikation, såsom Internet, mobiltelefoni (GSM) og multimedia, har bidraget til at øge fokuseringen på kommunikation. Vores økonomier er i stigende grad blevet afhængige af kommunikationsnetværk i både stor og lille skala. Den vægt, der nu tillægges kommunikation, understreger forskellen mellem den aktuelle bølge af informationsteknologi og den udvikling, der fandt sted i 80 erne, hvor brugen af edb først og fremmest handlede om automatisering af operatørbetjente opgaver, f.eks. robotteknologi, edb-støttet design og fabrikation, databaser, tekstbehandling, dataoverførsel osv. Hvad er de vigtige teknologiske nyskabelser i de nye kommunikationssystemer, der anvendes til udveksling af information mellem enkeltpersoner og organisationer? Mange af disse nyskabelser er almindeligt kendte. Mobiltelefonens fremkomst har ændret vores levevis, siden den kom frem, Internettet er ikke længere blot et privilegium, der er forbeholdt forskere på universiteterne, bærbare PC er er blevet den gængse løsning til en række opgaver (servicefag, vedligeholdelsesopgaver osv.), og multimedia-applikationerne begynder at tage til i omfang. Visse andre teknologiske nyskabelser og tendenser, der er mindre velkendte blandt almindelige mennesker, har foranlediget ændringer i organisationsformer i virksomhederne. Lad os f.eks. tage det såkaldte groupware (arbejdsgruppeprogrammel), der bidrager til at fremme organisationsniveauet, og opgavestyring ( workflow ), der letter planlægningen og den fælles afholdelse af aktiviteter, interne virksomhedsnet (intranet) eller phoneware, som det f.eks. anvendes i call centres. [*] Patricia Vendramin og Gérard Valenduc leder forskningsgruppen for Arbejde og teknologi ved Arbejds- og Universitetsfonden (Fondation Travail-Université), et belgisk institut, der er specialiseret i forholdene mellem universitet og arbejdsmarked. De har skrevet og/eller deltaget i udgivelsen af en række publikationer om informationssamfundet, blandt andet for Europa- Kommissionens generaldirektorat XII. Kontakt : Fondation Travail-Université, Rue de l Arsenal 5, B-5000 Namur. Tlf. : Fax : LEADER magazine 5 Vinteren nr. 19

6 En skole i LEADER-området Pays d Auge [Frankrig], der er trådt ind i edb-alderen Disse nye teknologier danner ligeledes grundlag for en lang række nye tjenester (teletjenester) og nye arbejdsformer (telearbejde), der indføres af et stigende antal private og statslige virksomheder. Denne udvikling kan måske frembyde nye perspektiver for opstart af nye aktiviteter på lokalt niveau og vil med sikkerhed give anledning til en omlægning af kommunikationspolitikken. Et skub fremad for kommunikationen med omverdenen Udviklingen af Internettet og multimediaapplikationer har givet kommunikationen med økonomiske og sociale aktører et nyt skub fremad. Det omfatter ikke blot virksomhederne og myndighederne, men også foreningslivet, uddannelsessektoren og kulturlivet. Der er sket en styrkelse af tre aspekter af kommunikationen udadtil. De er allerede nu tilgængelige for små og mellemstore virksomheder og lokale instanser. Det første aspekt, som er meget vigtigt, vedrører markedsføringen, varemærkets image, information om en virksomheds kunder og leverandører ; eller turistinformation, udnyttelse af den lokale natur- og kulturhistoriske arv, fremme af aktiviteter i landdistrikterne. Det andet aspekt vedrører virksomhedernes og myndighedernes egen måde at arbejde på : Forholdet til samarbejdspartnere, leverandører og kunder bliver mere og mere interaktivt (online), uanset den fysiske afstand. Det har stor betydning for fleksibiliteten og tilpasningsevnen. Det sidste aspekt vedrører udviklingen af online tjenester, som er tilgængelige for omverdenen som helhed. Men tilslutningen til de globale netværk er ikke blot et spørgsmål om at gøre egnen kendt, men også formidle dens serviceydelser. Det give også adgang til tjenester, som ikke er til stede lokalt, både tjenester rettet mod lokalbefolkningen og mod erhvervslivet, f.eks. inden for sundhed og undervisning. Tilsvarende kan det bringe lokale ressourcer ud på et større marked eller for et større publikum. For et stort antal organisationer, som ikke er i handelen, specielt foreninger med et kulturelt eller uddannelsesmæssigt fokus, giver udviklingen inden for Internet- og multimediateknologi nye muligheder for at formidle information, kommunikere med befolkningen og formidle uddannelses- eller kulturprodukter. I denne sammenhæng ses samarbejdsnetværkene først og fremmest som arbejdsredskaber eller instrumenter til gennemførelse af organisationsmæssige ændringer. Udvikling af teletjenester Fjerntliggende egnes interesse i avancerede kommunikationsteknologier hænger også sammen at planlægge iværksættelsen af nye aktiviteter. Blandt de forskellige former for telearbejde er teletjenester en af de mest fordelagtige. Stadig flere serviceaktiviteter foregår via telekommunikationsforbindelser, dvs. den traditionelle kommunikation ansigt-til-ansigt er erstattet af eller suppleret med en telefonisk kommunikationsform. En række virksomheder har specialiseret sig i at udvikle og konstruere denne form for tjenester inden for vidt forskellige områder, lige fra bank- og forsikringstjenester, rejser og turisme, vedligeholdelse og service til ejendomshandel, direct marketing, salg af fritidsaktiviteter osv. Disse tjenester har det fællestræk, at de er fuld stændigt mobile, dvs. de kan afholdes fra et hvilket som helst sted, såfremt den grundlæggende teknologiske infrastruktur er i orden og at de faglige kvalifikationer er til stede. Der er i den seneste tid sket en betydelig fremgang i udviklingen af disse online tjenester. Det omfatter f.eks. LEADER magazine 6 Vinteren nr. 19

7 Indføring af IT i Longford Monica O Malley [LEADER Longford, Irland] Longford Herred ( indbyggere) har været et gennemrejsningssted i Irland lige siden Kelterne ; tre store nationale færdselsåre krydser hinanden selv i vore dage. Longford har imidlertid hverken nogen industri af betydning eller højere uddannelsesinstitutioner, der kan bidrage til at udbrede de moderne informations- og kommunikationsteknologier (IKT). Områdets befolkningsmæssige tilbagegang, dets utilstrækkelige udstyrsniveau og reduktionen af de offentlige serviceydelser er den væsentligste forklaring på de meget få investeringer i området. Flere af de lokale aktører har gjort samme opdagelse, og allerede i begyndelsen af 1990 erne blev der gennemført en opmærksomhedskampagne omkring anvendelsen af IKT. De afholdte aktioner omfattede blandt andet indførelse af edb-kurser i skolernes pensum, oprettelse af et Computer Training College i 1994, indretning af et Business Centre (erhvervsfremmecenter) og installation af en Internet-server i herredets bibliotek. Dette initiativ har gradvist bidraget til at gøre lokalbefolkningen fortrolig med den ny teknologi, men der manglede en overordnet og bæredygtig plan for, hvordan man kunne få gang i aktiviteter knyttet til IKT i området. Denne plan blev indføjet i målsætningerne for LEADER II-programmet i Longford. Lokalaktionsgruppen startede projektet ved i februar 1996 at afholdte en Internet-konference, hvor man klarlagde, hvilke muligheder telematikken stiller til rådighed for herredet. Konferencen resulterede i, at der nogle måneder senere blev oprettet et Internet Community Co-operative med henblik på at reklamere for de forskellige lokaliteter i herredet, kommunikere med udflyttede bysbørn og fremme anvendelsen af telematik. Kooperativet startede med at oprette et Web-sted, og det gjorde Granard til den første irske landsby på Internettet. I marts 1997 etablerede handelskammeret en taskforce, der fik til opgave at undersøge de konkrete fremtidsperspektiver for anvendelsen af moderne kommunika tionsteknologi. Denne taskforce bestod af 18 repræsentanter for forskellige befolkningskategorier og socioøkonomiske sektorer i området, herunder erhvervsdrivende, landmænd, lærere, kulturpersonligheder, kvinder, unge osv. Der blev derpå oprettet fem arbejdsgrupper for at undersøge mulighederne for at anvende IKT inden for fem hovedområder : virksomhederne, landbruget, uddannelsessektoren, sundhedsvæsenet og foreningslivet. Der blev gennemført en spørgeundersøgelse blandt 259 husholdninger og 77 lokale virksomheder. Resultaterne blev samlet i en rapport, der blev offentliggjort i juli 1997, fyldt med oplysninger om anvendelsen af IKT til gavn for lokaludviklingen. Afholdelsen af spørgeundersøgelsen og udfærdigelsen af rapporten kostede ECU, hvoraf ECU blev finansieret af LEADER II. Der er i disse beløb taget hensyn til værdien af det frivillige arbejde, men ikke støtten fra handelskammeret, der ydede en betydelig teknisk-administrativ bistand og hjalp med at skaffe lokal arbejdskraft samt udstyr til videokonferencen. Spørgeundersøgelsen gav mulighed for at styrke båndene til et stort antal udflyttede Longford-indbyggere, og de fremsatte flere interessante forslag om hensigtsmæssige foranstaltninger. Et rådgivningskontor med speciale i kommunikationsteknologi konstaterede desuden, at Longford besad en vigtig konkurrencemæssig fordel, nemlig meget lave ejendomspriser. Dette forhold var i januar 1998 afgørende for oprettelsen af softwarefirmaet Longview Technology. Det startede med at have 10 ansatte, der voksede til 16 i april og 35 i slutningen af Det anslås, at der vil kunne oprettes mellem 100 og 300 arbejdspladser i de kommende år. Erfaringerne fra spørgeundersøgelsen og Longview Technologys succes bidrog væsentligt til indførelsen af ny teknologi i Longford Herred. I 1998 gennemførtes f.eks. følgende projekter : > Internet-steddet Longford-online med en indbygget database, der blandt andet hjalp til at holde kontakten med udflytterne ved lige > oprettelse af en online service for landmændene et resultat af samarbejdet mellem lokalaktionsgruppen og Teagasc, det irske kontor for landmænd og udvikling af landdistrikter > konstruktion af en kommerciel database for de lokale erhvervsdrivende i samarbejde med det lokale erhvervsudviklingskontor (County Enterprise Board) > afholdelse af kursusrækker i de forskellige dele af herredet en aktion finansieret af LEADER, som bestod i at opstille 11 computere i en landsby i seks uger, og derved give 30 lokale indbyggere mulighed for at sætte sig ind i edb (sidst i juni 1998 havde 175 personer fra fire forskellige landsbyer allerede draget nytte af ordningen). < Web : LEADER LONGFORD LEADER magazine 7 Vinteren nr. 19

8 Uddannelse for fremtiden Werner Kräutler [LEADER Sall-Wöll-Ötztal, Tyrol, Østrig] De europæiske landdistrikters fremtid afhænger i vid udstrækning af, hvorvidt man evner at udnytte de moderne kommunikationsteknologier. Telecentret i Ötztal ved Umhausen i Tyrol har netop til formål at opmuntre lokalbefolkningen til at erhverve sig den nødvendige kompetence til at anvende disse nye teknologier. Det var to landmænd, der var kommet for at orientere sig om mulighederne for at følge et edb-kursus, som gav LEADER-gruppen ideen til at oprette et telecenter i Ötztal. Det skete i december 1996 og på mindre end seks måneder lykkedes det lokalaktionsgruppen at få TeleZentrum Ötztal op at st med en finansiering på ECU fra Den Europæiske Union (40%), delstaten Tyrol (30%) og centralregeringen (30%). Telecenteret er udstyret med 10 computere, som gjorde det muligt at iværksætte et uddannelsesprogram med betegnelsen Telematik for landbrugere. Programmet strækker sig over 64 timer (4 timer hver fjortende dag i 16 uger) og afvikles tre gange om året. Det har nu opnået anerkendelse på nationalt niveau, idet handelskamrene i de fire østrigske delstater så at sige importerede ordningen. Rundt regnet et hundrede landmænd fra dalen har allerede fulgt uddannelsen, mens 250 andre følger kurset på nuværende tidspunkt andetsteds i Østrig. Den af TeleZentrum anvendte fremgangsmåde valgtes på baggrund af konklusionerne af den undersøgelse, som LEADER-gruppen havde bestilt af en videnskabelig journalist fra Wien. Undersøgelsen gik ud på at analysere behovet for telematik i østrigske husholdninger med henblik på at finde nye aktiviteter og indtægtskilder specielt telearbejde gennem anvendelse af kommunikationsteknologi. Resultaterne af undersøgelsen viste, at der var et stort behov for uddannelse. De potentielle telematikbrugere bor imidlertid ofte langt fra de traditionelle uddannelsesstrukturer. Det gjaldt derfor om at bringe uddannelsen til brugerne og ikke omvendt. Deraf opstod ideen om at oprette et telecenter i Ötztal. Medarbejderne ved TeleZentrum Ötztal ynder at sammenligne centret med en køreskole i den forstand, at telearbejde ligesom når man kører bil fordrer en vis mængde basisviden. Centrets andet princip er, at det er ved at smede, at man bliver smed. De kurser i edbkørsel, som centret giver, er derfor i høj grad lagt an på en praktisk indføring, idet kursisterne samtidig introduceres til en bred vifte af edb-kundskaber, herunder tekstbehandlingsprogrammer, regnskabsprogrammer, computergrafik, desktop publishing osv. Initiativet har allerede givet resultat. Siden oktober 1998 har syv af dalens landbrugere, som alle har fulgt uddannelsen, suppleret deres indtægter ved at indkode data for en stor tyrolsk virksomhed. En række andre projekter sættes i gang i januar 1999, blandt andet oprettelsen af Web-steder og teknisk bistand til virksomheder vedrørende elektronisk handel. Den af telecentret leverede undervisning har imidlertid først og fremmest til formål at give deltagerne mulighed for at erhverve sig kundskaber, som de kan udnytte hurtigt og effektivt i forbindelse med deres erhverv. I modulet Telematik for landbrugere skulle deltagerne f.eks. både drive en virtuel gård og en idealiseret gård ved hjælp af et edb-program, som man havde fodret med de vigtigste organisationsmæssige parametre for en landbrugsbedrift. TeleZentrum Ötztal afholder også kurser inden for andre områder : regnskab, administration, korrespondance, grafik og desktop publishing, PR-teknik, marketing osv. Telecentret planlægger nu et telematikkursus, som er specielt rettet mod kvinder, med start i foråret Det vil ligesom modulet Telematik for landbrugere blive afviklet i flere andre østrigske landdistrikter. TeleZentrum Ötztal blev i november 1998 udbygget med et telearbejdscenter, hvor fire lokaler stilles til rådighed for en halv snes telearbejdere. De administrerer Internet-steddet for en stor musikforhandler, der driver elektronisk handel (der udbydes over produkter). For blot seks måneder siden betød Internettet stort set ingen ting for indbyggerne i Ötztal. End ikke virksomhederne inden for turistsektoren kunne se nogen nytte af et Web-sted. Turismen er ellers det førende erhverv i dalen og modtager henved 2,5 millioner besøgende om året. Modulet Indføring i anvendelse af Internet, som er beregnet på voksne, og modulerne Diskussionsforum og Internet Café, som især er beregnet på de unge, har skabt en enorm begejstring for Internettet. < Web : LEADER SALL-WÖLL-ÖTZTAL LEADER magazine 8 Vinteren nr. 19

9 omstillingscentraler og voice servere samt, mere generelt, arbejdsstationer med indbygget telefoni. Dette udstyr gør virksomheder i stand til at planlægge afviklingen af tjenester fra voice-baserede platforme, der befinder sig langt fra selve virksomheden. Informationsteknologi og lokal udvikling : to årtier på godt og ondt I de sidste to årtier har Europa-Kommissionen blandt andet iværksat en række støtteprogrammer til opstart og udvikling af telematiktjenester på lokalt og regionalt niveau. Et hurtigt overblik over disse programmer er nok til at få en fornemmelse af de gode og dårlige erfaringer og forstå fordele og ulemper forbundet med at arbejde på lokalt og regionalt niveau. Infrastrukturer eller tjenester I alle projekter stilles man over for samme dilemma, nemlig hvorvidt man skal fokusere på infrastruktur og netværkssamarbejde i en model, hvor udbuddet af højteknologi fremmer efterspørgslen efter tjenester, eller i stedet fokusere på det eksisterende behov og indføre innovation i anvendelsen i en model, hvor det er efter spørgslen efter tjenester, der styrer den teknologiske nytænkning. I nogle programmer har man opprioriteret det ene alternativ, i andre det andet, men i det store hele har resultaterne været væsentligt under de forventede. Evalueringen viser, at der er alvorlige hindringer for gennemførelsen af en regional økonomisk udvikling på grundlag af informations- og kommunikationsteknologiske infrastrukturer. Bare fordi man råder over de nødvendige infrastrukturer, betyder det ikke, at befolkningen tager dem i brug. Der er behov for både en grunduddannelse og en faglig uddannelse, for at igangsætte brugerne, for at omsætte teknologierne i hensigtsmæssige applikationer og tjenester for erhvervslivet i de pågældende regioner. På den anden side er det meget ofte utilstrækkeligt at tilbyde skræddersyede applikationer og tjenester for de lokale virksomheder. Dels fordi de reelle behov ofte er utilstrækkeligt kendte og dårligt formulerede. De samme applikationer, som er udviklet til at opfylde de samme behov, kan desuden give resultat et sted og ikke et andet sted alt efter de forskellige organisationsmæssige og socioøkonomiske forhold. Det fremgår heraf, at både den politik, der vedrører infrastrukturer, og den, der vedrører anvendelsen, for at kunne imødegå de lokale og regionale målsætninger om økonomisk udvikling på effektiv vis, må integreres i andre politikker, der har til formål at forbedre de organisationsmæssige og socioøkonomiske forhold i hver region. Grunduddannelse og faguddannelse spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Dette mobile computerudstyrede klasseværelse står til rådighed for alle landdistrikterne i LEADER-området Louth [Irland] LEADER magazine 9 Vinteren nr. 19

10 En fotografisk virksomhed fra London er flyttet til Irland med støtte fra LEADER-gruppen Donegal, som har hjulpet virksomheden til at anskaffe sig moderne fotografisk udstyr Myten om decentralisering En af de forestillinger, som har været udbredt i mange af de lokale telematikprojekter, er den, at de moderne telekommunikationsteknologier kan fremme decentraliseringen eller endog skabe ligevægt mellem de centralt beliggende og de omkringliggende regioner. Kendsgerningen er imidlertid, at moderne telekommunikationsteknologi ikke i sig selv kan løse de problemer, der blokerer for den lokale eller regionale udvikling. Disse problemer kan være knyttet til faktorer af en helt anden art, som f.eks. en manglende tradition for nytænkning, ledelsesholdninger, der er dårligt tilpasset forandringerne i økonomien, en alt for restriktiv offentlig politik, manglende kvalifikationer eller uddannelse eller simpelthen bestemte forhold i geografien, der gør det vanskeligt at indføre sådanne teknologier. I praksis har erfaringerne inden for serviceerhvervene vist, at decentraliseringsfænomenerne ikke kan tages for givet. De tjenester, der kan decentraliseres, er ofte dem, der indgår i en industriel sammenhæng, f.eks. standardiserede, simplificerede, masseproducerede og rutineprægede tjenester, der har ringe værditilvækst. Der har imidlertid ikke været tendens til at decentralisere denne type tjenester alle steder. På grund af de økonomiske sammenhænge har disse aktiviteter tendens til at samle sig i et begrænset antal specialiserede lokaliteter, specielt i forstadsområder eller i kanten af bycentre snarere end i fjerntliggende områder. Størstedelen af de tjenester, der har høj værditilvækst, befinder sig fortsat i storbyerne og de centralt beliggende regioner. Eksemplet med distancearbejde på Hebriderne (Skotland), som er nærmere beskrevet i dette nummer af LEADER Magazine, er sandsynligvis en undtagelse i denne sammenhæng. Selvom mange aktiviteter er blevet mobile, er alle regioner teoretisk set ikke er stillet lige med hensyn til at udnytte denne potentielle mobilitet. En af succeskriterierne lader til at være rådigheden over en arbejdskraft, der kan levere en kvalitetsservice med et rimeligt kvalitets-/omkostningsforhold. Det er måske denne faktor, der bedst forklarer, hvorfor det skotske projekt faldt heldigt ud. Overvindelse af afstanden eller kompleksiteten? En anden forestilling er ideen om, at de moderne kommunikationsteknologier medfører, at afstandsproblemet helt forsvinder, at de geografiske forhindringer overvindes og at de regionale forskelle dermed udjævnes. Det er et faktum, at telematik mindsker afhængigheden af afstandsfaktoren, af de steder, hvor man har adgang til information og af en lang række forhold, der hindrer interaktiv kommunikation. Men det betyder ikke, at at afstanden og placeringen ikke længere er vigtige. Det henleder derimod opmærksomheden på andre lokalitetsbestemte faktorer såsom miljøkvalitet, menneskelige kapital, økonomiens dynamiske og nyskabende karakter, lokale partnerskaber osv. Det særlige ved de moderne kommunikationsteknologier ligger ikke i elimineringen af afstandsproblemet, men derimod i deres evne til at afkorte tiden, at behandle komplekse forhold, at opnå fleksibilitet. Dette perspektiv er vigtigt for de lokale og regionale politikker. Et ringe potentiale for industrialisering En tredje forestilling består i at opfatte informations- og kommunikationsteknologierne som en industrialiserende industri, dvs. en grundlæggende aktivitet, hvorpå der hægtes andre tilknyttede aktiviteter, der tilsammen repræsenterer en omstrukturering af de eksisterende industrier. I modsætning til tidligere industrielle revolutioner fordrer informationssamfundet kun få store infrastrukturprogrammer, der kan skabe arbejdspladser og have en multiplikatoreffekt i økonomien. Selv de store telekommunikationsindustrier som f.eks. kabelfabrikation eller opbygningen af radionetværk har meget ringe betydning i forhold til andre store infrastrukturprojekter som f.eks. motorveje, højhastighedstog, rensningsanlæg eller affaldsbehandlingsanlæg. Informationsteknologiernes værditilvækst ligger ikke i den materielle del af disse teknologier, men derimod i de immaterielle aspekter. Man skal derfor ikke gøre sig nogen illusion om, at slaget er vundet ved at lade en industrialiseringsstrategi være hovedhjørnestenen i en sådan indsats. Det er vigtigere at investere i viden og kompetence, da det vil bidrage til at udnytte disse nye infrastrukturer og indføre nytænkning i produkter og tjenester. Projektet i Parthenay i Frankrig er et godt eksempel herpå (se artikel andetsteds i Magasinet). Vejen frem Modernisering af serviceydelser I mange europæiske lande udgør serviceydelserne en meget vigtig del af den økonomiske aktivitet, specielt i landdistrikterne. Disse serviceydelser kan udgøre en vigtig vækstfaktor. I visse regioner ses udviklingen af disse tjenester desværre som en form for afindustrialisering. Offentlige tjenester behandles som offentlige udgifter og ikke som ressourcer. De private serviceydelser betragtes endnu ikke i tilstrækkelig grad som en aktivitet i sig selv. Med hensyn til serviceydelser over for erhvervslivet be står vækstfaktoren i at udvikle aktiviteter med stort videnindhold, der bedst muligt udnytter den viden og knowhow, der er indeholdt i den lokale økonomi, men som også kan omsættes i teletjenester. LEADER magazine 10 Vinteren nr. 19

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere