Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012."

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship). 1 Indledning Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) er tilrettelagt i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Uddannelsers bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 670 af 19.juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse 114 af 3. februar 2015 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 2 Studienævn Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) hører under Studienævnet for Erhvervsøkonomi., Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Uddannelsen hører under det erhvervsøkonomiske censorkorps. 3 Optagelse Optagelse på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet forudsætter en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi fra Aalborg Universitet eller en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi fra en af de øvrige danske erhvervsøkonomiske uddannelser, der henhører under Uddannelsesbekendtgørelsen. Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, hvoraf det vil fremgå, om der er krav om faglig supplering. Stk. 2. Uddannelsens moduler 1-10 kan i øvrigt følges som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser i det omfang de, efter en vurdering foretaget af Studienævnet for Erhvervsøkonomi, har de nødvendige faglige kvalifikationer. Optagelse på uddannelsen forudsætter dokumenterede kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. Hvis ansøgeren ikke kan dokumentere dette, kan vedkommende optages med dispensation og skal bestå et engelsk kursus på 1. semester. 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk samt latin Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er hhv. cand.merc. (innovation og entrepreneurship) og Master of Science (MSc) in Business Administration (Innovation, Knowledge and Entrepreneurial

2 dynamics). Den latinske betegnelse er candidatus/candidata mercaturae, cand.merc.). 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS. 6 Uddannelsens faglige formål og kompetenceprofil Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) er at sætte kandidaterne i stand til at definere, analysere og implementere strategier for vidensledelse og innovation i private og offentlige virksomheder og organisationer, herunder at kvalificere til arbejde med videnskabeligt udviklingsarbejde bl.a. gennem deltagelse i videreuddannelse i form af ph.d.- uddannelse. Stk. 2 Faglige og erhvervsrelevante kompetencer efter afsluttet uddannelse Efter gennemførelse af kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) skal kandidaten have erhvervet følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer: Viden Kandidaten: skal inden for et eller flere fagområder med tilknytning til samspillet mellem viden, innovation og entrepreneurship besidde viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste niveau af internationale forskning. skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/-ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Færdigheder Kandidaten: skal mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det Erhvervsøkonomiske fagområde. skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille analyse- og løsningsmodeller. Som en del heraf skal kandidaten kunne udarbejde strategier og planer for virksomheder, organisationer og myndigheder for derigennem at omsætte muligheder til konkrete handlinger. skal mundtligt og skriftligt kunne formidle forskningsbaseret viden inden for uddannelsens kerneområder og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, herunder kunne indgå i forskningsarbejde på området, og have indsigt i forskningens mulige implikationer. Kompetencer Kandidaten: skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller, herunder kunne arbejde i teams og varetage projektledelse.

3 skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar, herunder selvstændigt træffe og begrunde beslutninger om viden, innovation og entrepreneurship og udføre undersøgelser, der skaffer beslutningsgrundlag på området. skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 7 Uddannelsens struktur og pædagogiske profil Uddannelsen omfatter 11 moduler, der strækker sig over 4 semestre. De 2 første semestre er opbygget som en kombination af kursusblokke med forelæsninger, seminarer, øvelser og tilknyttede skriftlige opgaver samt semesterprojekt. Projektarbejdet i de første 2 semestre defineres indenfor semestrets tematiske ramme, henholdsvis Innovation og forretningsudvikling i virksomheder og organisationer og Dynamik i organisationer og innovationssystemer. Det tilstræbes, at projekterne tager afsæt i aktuelle økonomiske problemstillinger, som har relevans for virksomheder, brancher og organisationer, og at de studerende arbejder kritisk og konstruktivt med teorier/metoder i relation til disse problemstillinger. På tredje semester vælger den studerende efter forhåndsgodkendelse af Studienævnet for Erhvervsøkonomi mellem følgende studieaktiviteter med henblik på en individuelt tilrettelagt profil: Projektorienteret studieforløb i eller uden for Danmark Fortsatte studier ved Aalborg Universitet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet Semesterprojekt Semester med specialisering i kreativitet og originalitet Fjerde semester udgøres af kandidatspecialet. Specialeprojektet på 4. semester kan være teoretisk eller med integration af teori og empiri/praksis. Stk. 2: Undervisningssproget er engelsk. Skriftlige opgaver, semesterprojekter og speciale skal udarbejdes på engelsk. Eksamenssproget er engelsk og dansk. 8 Moduler og indhold Uddannelsen består af følgende 11 moduler: 1. Semester: Innovation and business development in firms and organisations (Innovation og forretningsudvikling i virksomheder og organisationer) Modul 1: Origins of concepts and theories on innovation and entrepreneurship (Den teoretiske udvikling bag teorier om innovation og entreprenørskab),, konstituerende fag. Formålet med Modul 1 er at give den studerende indsigt i centrale teorier og koncepter inden for entrepreneurship og innovationsøkonomi. Dette indeholder den akademiske historie bag de begreber og teorier, som opfattes som centrale for økonomier og virksomheders udvikling. Modul 2: Innovation management and industrial dynamics in a global context (Innovationsledelse og industriel dynamik i et globalt perspektiv),, konstituerende fag. Formålet med modul 2 er at give den studerende kendskab til centrale teorier og begreber med hensyn til hvordan innovationsprocesser ledes og organiseres, og hvordan omgivelsesfaktorer, nationalt

4 og internationalt, spiller ind på disse processer. Modul 3: Executing entrepreneurial ideas (Udførelsen af nye forretningsideer),, konstituerende fag. Formålet med Modul 3 er at give kendskab til centrale begreber og fænomener inden for entrepreneurship og udvikle de teoretiske, analytiske og praktiske færdigheder inden for udførelsen af nye ideer, herunder etableringen af nye virksomheder og nye forretningsområder i eksisterende organisationer. Modul 4: Scientific methods I (Videnskabelig metode 1),, konstituerende fag. Formålet med Modul 4 er at give den studerende viden om og færdigheder i anvendelse af videregående metoder af relevans for analyse af samspillet mellem viden, innovation og entrepreneuriel dynamik. Modul 5: Semesterprojekt indenfor temaet: Innovation and business development of firms (Virksomheders innovations og forretningsudvikling), 10 ECTS. Formålet med semesterprojektet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset problemstilling inden for innovation og forretningsudvikling. Projektet kan bearbejde en teoretisk problemstilling eller en praktisk-teoretisk problemstilling og kan sætte emnet i national og international kontekst. 2. Semester: Dynamics of organisations and innovation systems (Dynamik i organisationer og innovationssystemer) Modul 6: Systems of innovation in regional, national and global context (Globale, nationale og regionale innovationssystemer),, konstituerende fag. Formålet med Modul 6 er at udbygge den studerendes viden om forskellige typer af innovations- og kompetencesystemer særligt med henblik på samspillet med institutionel forandring og innovation. Desuden at bibringe forståelse af økonomiers og organisationers afhængighed af den internationale kontekst og hvordan innovations- og produktionssystemer er åbne systemer. Modul 7: Evolving organizations and business models (Evolutionære organisationer og forretningsmodeller),, konstituerende fag. Formålet med Modul 7 er at give de studerende den nyeste viden om, hvordan organisationer og forretningsmodeller udvikler sig. Dette indeholder sammenspillet mellem forandringer, strategi og menneskelige ressourcer i brancher og virksomheder. Modul 8: Valgfag,, konstituerende fag. Ved valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. Udvalgte moduler udbydes efter beslutning i Studienævnet, hvis der er tilstrækkeligt antal studerende. Studerende kan vælge moduler på andre uddannelser. I så fald skal Studienævnet for Erhvervsøkonomi forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til et konstituerende element i uddannelsen. Modul 9: Semesterprojekt inden for temaet: Dynamics of organisations and systems of innovation (Dynamik i organisationer og innovationssystemer) 1, konstituerende fag. Formålet med semesterprojektet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset problemstilling inden for semestrets øvrige moduler. Projektet kan bearbejde en teoretisk problemstilling eller en praktisk-teoretisk problemstilling.

5 3. Semester Modul 10: Electives (Valgfri studieaktivitet), 30 ECTS, konstituerende fag. Ved valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. En valgfri studieaktivitet kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Studienævnet for Erhvervsøkonomi skal forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til et konstituerende element i uddannelsen. Den studerendes 3. semesters studieplan tilrettelægges i samråd med liniekoordinatoren. Den studerende opnår gennem den valgfri studieaktivitet en særlig faglig kompetence, der er led i den valgte profilering. Modul 10a: Project-based intership (Projektorienteret studieforløb), 30 ECTS Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer. Et projektorienteret studieforløb finder sted ved danske eller udenlandske virksomheder, danske institutioner og myndigheder i Danmark eller i udlandet eller udenlandske og internationale organisationer. Studieforløbet skal have et uddannelsessigte og arbejdsopgaverne, der indgår, skal være af akademisk karakter. Et projektorienteret studieforløb afsluttes med udarbejdelsen af en erfaringsrapport og en projektrapport. Projektrapporten tager udgangspunkt i de konkrete økonomiske opgaver, som den studerende har været med til at løse i virksomheden eller organisationen. Projektrapporten, der danner udgangspunkt for eksamen, skal dokumentere de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag opgavernes løsning samt vurdering og valg mellem alternative løsninger. Modul 10b: Semester project (Semesterprojekt), 30 ECTS Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder. Semesterprojektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for semesterprojektet vælges af den studerende og godkendes af studienævnet. Modul 10c: Specialized electives (Specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder), 30 ECTS Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for udvalgte økonomiske problemstillinger. Dette kan ske enten ved at tage nye faglige elementer ind eller ved at udbygge eksisterende. Den studerende kan vælge studieaktiviteter udbudt af det erhvervsøkonomiske studienævn ved Aalborg Universitet, andre studienævn ved den erhvervsøkonomiske skole, eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Specialiseringsfagene skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi og evalueres som angivet i den for faget gældende studievejledning. Modul 10d: Creative Genius Semester (Specialisering i kreativitet og originalitet i forhold til egen faglighed), 30 ECTS Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence indenfor kreativitet og originalitet i henhold til egen faglighed. Den studerende vil blive bedre til at udvikle ny indsigt i eget fagfelt, samt få en forståelse for kreativitet som fagfelt i sig selv. Den studerende vil herved blive bedre til at anvende eksisterende faglighed fra bachelor/kandidat studium på en kreativ måde, samt at bidrage til eksisterende faglighed/praksis med originale ideer. Den studerende forventes at have følgende viden ved gennemførelse af modulet. Den studerende skal

6 forstå kreativitet som noget grundlæggende for nytænkning, læring og udvikling forstå hvad kreativ tænkning er og hvad det indebærer have viden om hvordan man bliver mere kreativ have viden om hvordan man opbygger et kreativt miljø have viden om hvordan man skaber impact indenfor egen profession forstå de vigtigste barrierer for at skabe impact forstå den sociale, økonomiske og samfundsmæssige impact af et kreativ geni og dets ideer have viden om den etiske dimension af at skabe impact have viden om konceptet for et kreativ geni forstå forbindelsen mellem kreativ metode, skabelsen af kreativ geni og det at lave en impact. Den studerende forventes at have følgende færdigheder ved gennemførelse af modulet. Den studerende skal kunne anvende kreative metoder til at udvikle læring om verden ( what is ) anvende kreative metoder til at udvikle potentiale om verden ("what might be") arbejde kreativt med problemudvikling og problemløsning planlægge, anvende og gennemføre kreative processer deltage nærværende i en kreativ proces planlægge og gennemføre strategier og praksisser for at forøge egen kreativitet planlægge og gennemføre strategier og praksisser for at forøge andres kreativitet være i stand til at få andre med på sine ideer og til at videreudvikle dem være i stand til at lave en impact i relevant kontekst inden for egen profession være i stand til at overtale andre om egne ideer på kommando Den studerende forventes at have følgende kompetencer ved gennemførelse af modulet. Den studerende skal kunne analysere potentialet og relevansen for at anvende forskellige kreative metoder evaluere nye ideer og tanker i forhold til et givent problem evaluere og analysere strategier og praksisser for forøgelse af kreativitet tænke fleksibelt, originalt og flydende på kommando udfordre og evaluere egen kreative produktion udfordre og evaluere eget forsøg på at skabe impact udfordre og evaluere egen teori for egen kreativitet analysere hvornår kreativitet og kreativ geni er nødvendigt udfordre dominerende ideer indenfor eget fagfelt På grund af sikring af den pædagogiske kvalitet samt kapacitetsbegrænsninger udbydes maksimalt 34 pladser per år. Da der er tale om et tværfagligt forløb på tværs af universitetets forskellige faglige grene, er det ikke muligt at fastsætte faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Tildeling af pladserne foregår derfor ved lodtrækning. 4. semester Modul 11: Master thesis (Kandidatspeciale), 30 ECTS Kandidatspecialet skal dokumentere kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne byggende på centrale områder af viden, innovation og økonomisk dynamik. Specialet kan behandle teoretisk-praktiske problemstillinger, f.eks. i et samarbejde med en virksomhed eller organisation eller rene teoretisk-metodiske problemstillinger. Emnet, der godken-

7 des af studienævnet, skal have en kompleksitet og et omfang, så det kan gennemføres i løbet af et semester. Detaljerede målbeskrivelser og vurderingskriterier for de enkelte moduler kan ses på: 9 Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspecialet og dettes omfang I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført i forbindelse med den enkelte prøve. Kandidatspecialet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte minimums- og maksimumssidetal pr. studerende). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af projektet. 10 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Studienævnet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser, jf. uddannelsesbekendtgørelsen træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Ligesom studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. 11 Afslutning af kandidatuddannelsen Uddannelsen til cand. merc. skal afsluttes senest 4 år efter påbegyndelsen. 12 Regler om projektorienterede forløb Uddannelsen bygger på en kombination af projektarbejde, seminarer, øvelser og forelæsninger. Det tilstræbes, at den studerende anvender mindst halvdelen af sin tid med at arbejde med forskellige former for projekter og den øvrige tid med seminarer, øvelser og forelæsninger. Det tilstræbes i øvrigt, at den studerende i dele af projektarbejdet knytter kontakt til og arbejder sammen med organisationer uden for universitetet ligesom praktiklignende elementer kan udgøre dele af studieaktiviteterne. Endelig lægges der i uddannelsen vægt på såvel arbejde med kendte teorier og metodikker, på at arbejde konstruktivt kritisk med teorier og metoder og med at udvikle innovative og entreprenørielle/intraprenørielle kompetencer. 13 Eksamensregler Vedrørende eksamenstilmelding, sygeeksamen og omprøver, se gældende regler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside: 14 Oversigt over moduler og prøveformer Moduler Prøveform Omfang

8 1. semester Modul 1: Origins of concepts and theories on innovation and entrepreneurship Modul 2: Innovation management and industrial dynamics in a global context Modul 3: Executing entrepreneurial ideas Intern, skriftlig opgave, 7- trinsskala Intern, skriftlig eller mundtlig*, Intern mundtlig med udgangspunkt i skriftlig opgave, Modul 4: Scientific methods I Intern, skriftlig opgave, 7- trinsskala Modul 5: Projekt Project within the theme of the semester: Innovation and business development of firms ( Innovation og forretningsudvikling i virksomheder og organisationer ) Ekstern mundtlig med udgangspunkt i projekt, 7- trinsskala 10 ECTS 2. semester Modul 6: Systems of innovation in regional, national and global context Intern, skriftlig eller mundtlig*, Modul 7: Evolution of organizations and business models Intern mundtlig, Modul 8: Elective Afhænger af valg af kurser Modul 9: Semesterprojekt inden for semesterets tema Project within the theme of the semester: Dynamics of organizations and systems of innovation ( Dynamik i organisationer og innovationssystemer ) Ekstern mundtlig med udgangspunkt i projekt, 7- trinsskala 1 3. semester Modul 10: Der vælges mellem en af nedenstående muligheder, semestre på andre uddannelser eller godkendte selvstændige semester - Modul 10a: Project-based internship - Modul 10b: Semesterprojekt - Modul 10c: Specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder - Modul 10d: Creative Genius Semester 10a+b: Ekstern mundtlig med udgangspunkt i projekt, 10d Intern mundtlig projekteksamen, bestået ikke bestået 10c: afhængig af valgte fag. Prøveform som udbydende 30 ECTS

9 studienævn 4. semester Modul 11: Speciale (Master thesis) * Prøveformen fastsættes af studienævnet. Ekstern mundtlig med udgangspunkt i kandidatspecialet, 30 ECTS Stk. 2: Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) som et ECTS-vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer. For at bestå kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) skal hver prøve bestås. 15 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 16 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2008, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2014, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning. 17 Ændringer til studieordningen Pr. 1. september 2015 ændres prøveformen på creative genius til intern mundtlig projekteksamen, bestået/ikke-bestået, med krav om minimum 80 % deltagelse i undervisningen som forudsætning for at den studerende kan aflægge prøve.

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2017

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2017 Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2017 Journalnummer: 2016-422-00082 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18.

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer november 2010 og juli 2011 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Stk. 3 Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet.

Stk. 3 Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr. 2016-422-00002 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business Economics) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer juli 2011 1 Indledning Efter

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) ved Aalborg Universitet September 2007

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) ved Aalborg Universitet September 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) ved Aalborg Universitet September 2007 Efter Studienævnets dispensationer fra 13.4.08 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Innovation Management) ved Aalborg Universitet September 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Innovation Management) ved Aalborg Universitet September 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Innovation Management) ved Aalborg Universitet September 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 69 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. 2016-422-00012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr. 2014-422-00475 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr. 2016-422-00003 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 med korrektion 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet 1.

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere