Referat. Dato: 28. november 2016 Journalnr.: 16/00399 Referent: Christian Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Dato: 28. november 2016 Journalnr.: 16/00399 Referent: Christian Larsen"

Transkript

1 Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Torsdag 17. november 2016 kl Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Poul Olsen, Mette Hall-Andersen, Christian Larsen Eksterne deltagere: Flemming Nielsen (KL), Charlotte Voss, Finn Guldbæk, Peter Damgaard (ODA), Jørgen Thomsen (SLA), Lotte Pedersen (Danske Regioner) Fraværende: Jan Dalsten Sørensen Dato: 28. november 2016 Journalnr.: 16/00399 Referent: Christian Larsen 1. Godkendelse af dagsorden Den opdaterede dagsorden blev godkendt. 2. Aktiviteter i 2016 (evaluering) v/alle a. Møde for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 i Aarhus (afholdt) Udvalget mente, at der havde været tale om et fint arrangement. Der havde været repræsentanter for 7-arkiver, som man ellers ikke ser, når arrangementet afholdes i København. b. Temadage for testere 2016 (ikke afholdt) Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at temadagen ikke havde været afholdt, da man har afventet en ny release af testprogrammet ADA. En release er udsendt først på efteråret, og en til vil formenttlig komme i slutningen af året. Man stiler derfor mod et møde i begyndelsen af Aktiviteter i 2017 (planlægning) v/alle a. Møder for 7-arkivernes medarbejdere 1 eller 2 møder? På spørgsmål fra Kirsten Villadsen Kristmar svarede ODA s repræsentanter, at ét årligt møde vil være tilstrækkeligt; det kan med fordeles placeres sidst på foråret eller først på sommeren (maj/juni). Udvalget besluttede, at program for 2017-mødet udarbejdes på udvalgets 1. møde i 2017.

2 b. Møde for kommuner og regioner, som afleverer til RA Mette Hall-Andersen fortalte, at 2016-mødet havde været afholdt på Rigsarkivet Odense, mens mødet nok vil blive i København. Temaer vil bl.a. blive afslutning af regionstilsynet og nye bkbestemmelser for kommuner og regioner. Mette Hall-Andersen sagde til Lotte Pedersen, at man gerne modtager input fra Danske Regioner til temaer. Lotte Pedersen svarede, at input bør komme fra regionernes kontaktgruppe for arkiv- og journalansvarlige. c. Temadage for testere Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at man vil finde et tidspunkt i begyndelsen af 2017, jf. ovenfor. d. Kursus for 7-arkiverne i håndtering af papirarkivalier (bk-behandling af papirarkivalier) Mette Hall-Andersen redegjorde for henvendelsen fra Helsingør Stadsarkiv om et kursus i bkvurdering af papirarkivalier. Rigsarkivet er indstillet på at afholde kurset (uden beregning), men vil gerne vide, hvornår det skal finde sted. Charlotte Voss svarede, at det bør være så hurtigt som muligt. Mette Hall-Andersen mente, at det bør ske efter udstedelsen af de reviderede bk-bestemmelser. Hun bad om input fra ODA, så Rigsarkivet kan lave et program. 4. Afrapportering af tilsyn med kommunerne og regionerne 2015 v/ra a. Afsluttende opsamling for det kommunale tilsyn Mette Hall-Andersen fortalte, at afrapporteringen blev udsendt i juni Den sidste del af tilsynet har handlet om de 12 kommuner, som Rigsarkivet i oktober 2016 har indberettet til Statsforvaltningen, fordi de ikke har foretaget en fuldstændig indberetning, og/eller fordi de har foretaget uhjemlet kassation. For tre kommuners vedkommende har Statsforvaltningen bedt om en udtalelse fra kommunalbestyrelsen, fordi kommunen har kasseret bevaringspligtige arkivalier. Hos de øvrige ni kommuner har Statsforvaltningen bedt om en administrativ udtalelse. b. Afsluttende opsamling på det regionale tilsyn Mette Hall-Andersen sagde, at alle fem regioner har svaret, og at de har fået afsluttende brev i september Flere af regionerne er nu kommet i gang med afleveringer af it-systemer. Udkast til afrapportering foreligger og vil komme i skriftlig høring i udvalget. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at Rigsarkivet gerne vil have et møde med Danske Regioner, når den endelige rapport foreligger, for at drøfte de problemstillinger, der rejses i rapporten. Lotte Pedersen svarede, at ansvaret for arkivområdet er placeret decentralt, og at man derfor bør finde ud af, hvem der er den rette at holde møde med. 5. Revision af kommunale og regionale bk-bestemmelser v/ra a. Status for revision af kommunale bk-bestemmelser Mette Hall-Andersen præsenterede udkast til hovedindstilling og til delindstillinger, som var blevet sendt til udvalget. Kommentarerne fra projektgruppen var ikke blevet indarbejdet endnu, men ville 2

3 blive det snarest. Det stiles mod et sidste møde i projektgruppen, hvorefter materialet vil gå i høring i Rigsarkivets direktion. Udvalget gennemgik derpå udkast til hovedindstilling se bilag til dette referat. b. Status for revision af regionale bk-bestemmelser Mette Hall-Andersen sagde, at man ikke er nået helt så langt som med kommunerne, men der vil heller ikke være tale om en lige så stor revision. Rigsarkivet vil afholde et internt møde og derefter via Danske Regioner indkalde repræsentanter fra regionerne til en arbejdsgruppe. Lotte Pedersen mente, at repræsentanterne skal findes via regionernes kontaktgruppe for arkiv- og journalansvarlige. Mette Hall-Andersen svarede, at arbejdsgruppen vil have behov for personer, der kender hospitalsområdet og forskningsdataområdet, til brug for kvalificering af revisionsarbejdet. Lotte Pedersen bad om, at Rigsarkivet skriver til Danske Regioner og forholdsvis præcist udpege de kompetencer, der efterspørges. På den baggrund vil Danske Regioner se, om man kan stille med de ønskede personer. 6. Revision af bekendtgørelse nr om arkiveringsversioner På vegne af Jan Dalsten Sørensen, der var fraværende, orienterede Mette Hall-Andersen om den kommende, begrænsede revision af bekendtgørelse 1007, som især er foranlediget af, at forskningsdata skal omfattes af bekendtgørelsen. Der vil ske mindre ændringer for administrative it-systemers vedkommende, bl.a. den nye bevaringsstandard for GML. Der vil komme høringsudkast i foråret af Handlingsplan for effektivisering af aflevering af data til offentligt arkiv Kirsten Villadsen Kristmar redegjorde for Rigsarkivets arbejde med at gøre det nemmere og billigere at aflevere data og dokumenter til Rigsarkivet, et arbejde, som også har relevans for 7-arkiverne. Rigsarkivet udarbejdede i 2014 en handlingsplan, der rummer tre hovedelementer: 1) nyt og revideret vejledningsmateriale, 2) undersøgelse af at ændre på gældende formater og 3) analyse af organisering af produktion af arkiveringsversioner. Afrapporteringen af handlingsplanen kan læses på Rigsarkivets hjemmeside: Flemming Nielsen spurgte, om man har taget krav om standardudtræk med i arbejdet, hvortil Mette Hall-Andersen svarede nej, fordi handlingsplanen blev lavet i sommeren Arbejdet med effektivisering fortsættes dog, så det vurderes løbende, hvilke muligheder der er for at nedbringe prisen på arkiveringsversioner. 3

4 8. Standardkrav til dataudtræk Flemming Nielsen fortalte om det arbejde, som KL, NEA, KOMDA og Rigsarkivet har lagt i at opsætte standardkrav til dataudtræk fra it-systemer. I dette arbejde er KOMBIT og det kommunale itarkitekturråd høringsparter. I arbejdet har man lænet sig meget op ad E-ARK-projektet. Der er tre hovedpunkter i arbejdet: 1) Hvor detaljerede skal kravene være her er der forskellige holdninger i arbejdsgruppen, men KL vil arbejde videre med mere detaljerede krav 2) De kontraktuelle udfordringer, når en kommune vil i udbud, og hvor det kan være svært at få teknisk dokumentation af driftssystemet fra leverandøren. Her er der behov for it-juridiske kompetencer. 3) Konvertering/migrering af data som et krav, når et nyt it-system skal afløse et eksisterende. Mette Hall-Andersen spurgte, om arbejdsgruppen har drøftet kommunens adgang til teknisk dokumentation, hvortil Flemming Nielsen svarede, at man sigter mod så detaljeret et krav, at ingen kan være i tvivl om kommunens ejerskab hertil. Peter Damgaard ville gerne vide, om man kan tage kommunens adgang til egne data ind under begrebet arkivmæssige hensyn. Mette Hall-Andersen svarede, at det ligger ikke i den nuværende fortolkning af begrebet. Flemming Nielsen sagde afslutningsvis, at man fortsætter arbejdet i det nye år. 9. Inddragelse af 7-arkiverne i udarbejdelse af vejledningsmateriale Mette Hall-Andersen sagde indledningsvis, at Rigsarkivet får en del kommentarer fra 7-arkiver til Rigsarkivets vejledningsmateriale. Rigsarkivet kan dog godt tænke sig at få egentlige tekstmæssige bidrag til vejledningsmaterialet (dvs. at 7-arkiverne skriver dele af vejledninger) og sparringsmæssige input. Charlotte Voss spurgte, om ODA skal finde arkivarer, der er interesserede i at bidrage, hvortil Mette Hall-Andersen svarede ja. 10. Bevaring og kassation af GML-data Mette Hall-Andersen fortalte om Rigsarkivets korrespondance med Københavns Stadsarkiv om, i hvilke formater GML-data skal medtages i en arkiveringsversion. Rigsarkivet har præciseret, at alt GIS-tabeldata som udgangspunkt skal konverteres til GML. Opdager man i afleveringssagsbehandlingen, at brugen af geodata har været svingende, kan modtagende arkiv i afleveringsbestemmelsen fastsætte, hvilke data som er anvendt struktureret og derfor skal medtages som GML, og hvilke der blot indgår i arkiveringsversionen som tabeldata. Hvis der ikke står noget i afleveringsbestemmelsen, skal alle data afleveres som GML. 4

5 Udvalget mente, at dette bør præsenteres i fagligt forum for 7-arkiverne. 11. RA s myndighedslån og fjernlån v/oda ODA havde bedt om en redegørelse for lukning af myndighedslån og fjernlån. Sammen med andre tiltag fra Rigsarkivets side mener ODA, at der kan være grund til at frygte, at der er tale om en væsentlig forringelse af den geografiske arkivservice. ODA ville samtidig gerne have beskrevet scanning on demand-servicen og høre, hvad prisen for denne service vil blive. Kirsten Villadsen Kristmar kunne meddele, at ingen af delene bliver nedlagt. Hvad angår myndighedslån, ser Rigsarkivet på vilkårene for hjemlån, men det vil stadig blive muligt for myndighederne at låne de papirarkivalier, som de har afleveret. Priser for scanning on demand vil foreligge inden årets udgang. 12. Anden gensidig orientering a. ODA ved Charlotte Voss ODA har fået henvendelser fra flere 7-arkiver, som får regninger fra Rigsarkivet på 17 kr. for deres del i et KMD-system, men som derudover skal betale Rigsarkivet 700 kr. for udsendelse af regningen. En løsning kan være, at man kan betale for flere år på en gang. Desuden bør Rigsarkivet se på formuleringerne i opkrævningsbrevet, for selvom man har afleveret for flere år siden, virker det i brevet som om, at afleveringen har fundet sted i år. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at man i 2017 skal se på vederlagspriserne, og at man i den anledning vil drøfte ODA s forslag. ODA havde afholdt årsmøde i Hjørring november Man er i gang med at planlægge Danske Arkivdage, som er programsat til september b. SLA ved Jørgen Thomsen SLA s årsmøde blev afholdt i Middelfart oktober Man har fået den endelige ordlyd af Copydan-aftalen på plads, og aftalen kan snart præsenteres. Det Kongelige Bibliotek har tiltrådt aftalen, mens Rigsarkivet overvejer det. Man vil søge A.P. Møller om penge til videreudvikling af Arkibas og Arkiv.dk SLA, ODA og Rigsarkivet har indledt et samarbejde om at skabe en fælles formidling af afleverede arkivalier. SLA og ODA har fortsatte drøftelser om det fremtidige samarbejde. c. KL ved Flemming Nielsen KMD Valgopgørelse kommunevalg 2005 samt regionalvalg 2005 og 2009 er afleveret til test. KL har bedt KOMBIT tænke arkivering ind i det kommende udbud af det nye valgsystem. d. Danske Regioner ved Lotte Pedersen Intet. 5

6 e. Rigsarkivet ved Kirsten Villadsen Kristmar Rigsarkivet har udarbejdet en ny strategi med tre strategiske mål: 1) arkiverne bringes i spil til flere, 2) bidrag til effektivisering af den offentlige sektor og 3) udvikling og fremtidssikring af samlingerne. Strategien kan læses på Rigsarkivets hjemmeside: Der forhandles p.t. om en toårig rammeaftale med fokus på 1) it-området, dvs. digital bevaring og tilgængeliggørelse, teknologisk kompatibilitet og it-strategisk modenhed, digitale forskningsdata, og 2) Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation, dvs. omprioriteringsbidraget. Arkivlovsudvalget forventes at begynde sit arbejde i begyndelsen af Eventuelt Poul Olsen kunne meddele, at næsten alle kommuner har indrapporteret til tilgængelighedsrapporten for Næste møde vil blive i begyndelsen af februar

7 Bilag til K-udvalgets møde kommentarer til udkast til hovedindstilling om reviderede bk-bestemmelser for kommunerne Pkt. 4, hovedprincipper Ingen bemærkninger generelt. Peter Damgaard gjorde dog opmærksom på, at der kan være sager/oplysninger, der har begrænset effekt (og dermed ikke lever op til bevaringskriterierne), men efterspørges meget i arkiverne. Pkt. 5, hovedpunkterne i delindstillingerne Den tekniske udformning af bestemmelserne Mette Hall-Andersen sagde, at man har afprøvet ideen om, at det er informationer og ikke konkrete arkivalier, der skal bevares, en idé, der bl.a. har været fremført af Finn Guldbæk. Samtaler med 7- arkiver og kommuner uden 7-arkiv har vist, at kommunerne ikke er parate hertil endnu. Finn Guldbæk ville dog gerne have en kattelem, som man kan lave et forsøg med at sammenstille data. Mette Hall-Andersen svarede, at man vil prøve at formulere sig, så en arkiveringsversion ikke nødvendigvis er lig med et systems data. Hun tilføjede, at bestemmelserne vil sigte på, at kommunerne arkiverer de systemer, som nu findes, idet man ikke ved, hvordan det kommunale systemlandskab kommer til at se ud fremover. Finn Guldbæk spurgte, om man i så fald er sikker på, at man får afleveret det interessante. Hertil svarede Mette Hall-Andersen, at bekendtgørelser har en relativ kort levetid, og at man selvfølgelig reviderer dem, når der bliver behov for det. Flemming Nielsen spurgte til formuleringen om, at også data på fællesdrev skal omfattes af itsystembegrebet (og dermed arkiveres), og han henstillede, at man overvejer dette, også fordi det er svært at definere og afgrænse. Mette Hall-Andersen svarede, at det er indholdet på fællesdrevet, man skal sikre bevaring af, og ikke selve den tekniske struktur. Charlotte Voss spurgte, om man ikke kan skrive, at det er forbudt at anvende fællesdrev, hvortil Poul Olsen svarede, at det er der ikke hjemmel til. Finn Guldbæk mente, at hvis man også omfatter fællesdrev af systembegrebet, vil det kunne opfattes som en lovliggørelse af at bruge fællesdrev til arkivering. Kirsten Villadsen Kristmar foreslog, at man arbejdede videre med en formulering om, at bevaringsværdig dokumentation, der ikke er arkiveret i bevaringsværdige systemer, overføres hertil eller arkiveres fra fællesdrevet. Formuleringen overvejes nærmere, så det ikke ligner en blåstempling af fællesdrev Børnesager Peter Damgaard spurgte, om Rigsarkivet er sikker på, at digitale børnesager bliver bevaret, når kommuner har ret til at kassere dokumenter i f.eks. ppp-sager. Rigsarkivet vil undersøge dette. Charlotte Voss ville gerne vide, hvorfor ikke ppr-sager om de svære tilfælde skal bevares? Oftest vil en børnesag hos børn & unge-afdeling resultere i sager i kommunens andre enheder, f.eks. ppr- 7

8 afdelingen eller socialafdelingen. Finn Guldbæk gjorde opmærksom på, at flere og flere søger om aktindsigt i deres egen ppr-sag for at genfinde deres egen historie. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at der her er input til den kommende vejledning om den forskellige sagsdannelse, der sker i kommunerne. Peter Damgaard sagde, at den fysiske opstilling af børnesagerne kan afgøre, om de rent faktisk bliver bevaret, hvis de eksempelvis ligger i forældrenes sagsmappe. En anden problemstilling er ifølge Charlotte Voss, at man skal gøre opmærksom på, at den nye bevaring omfatter de børnesager, som nu findes og ikke er blevet kasseret, og at kommunerne tidligere har kasseret sagerne med hjemmel i den da gældende lovgivning Ligningssager (selvangivelser) på papir Peter Damgaard ville gerne vide, om bestemmelserne også ville omfatte arkivalier allerede afleveret til arkiv, hvortil Mette Hall-Andersen svarede ja Dataflowsanalyse Ingen bemærkninger Kassation af dokumenter i ESDH-systemer Mette Hall-Andersen indledte med at sige, at undersøgelsen har givet et forskelligt indtryk af kommunernes brug af kassationsmuligheden, og at projektgruppen indstiller, at der stilles skærpet krav til kommunerne, inden man foretager kassation, herunder inddragelse af ledelsen. Peter Damgaard så gerne, at beslutningen blev truffet af ledelsen i samråd med modtagende arkiv SkoleIntra og Aula Mette Hall-Andersen sagde, at projektgruppens flertal indstiller SkoleIntra til kassation og Aula til bevaring. Med Aula kan man nemlig påvirke sagsdannelsen, og man får flere individer med. Peter Damgaard spurgte, hvorfor man skal bevare Aula, når det ser ud til, at kun ét modul er bevaringsværdigt. Mette Hall-Andersen svarede, at det er systemet som sådan, der indstilles til bevaring, og at man bør holde det under observation for at se, hvordan det udvikler sig. På linje hermed var også Charlotte Voss. Flemming Nielsen anbefalede, at man taler med KOMBIT, som snart skal i gang med at kravsspecificere. Mette Hall-Andersen konkluderede, at der er enighed om, at SkoleIntra kasseres. 8

9 5.3.4 Socialtilsynene Peter Damgaard henstillede til, at dele af argumentationen i delindstillingen for bevaring af Tilsyn.dk sættes ind i hovedindstillingen, så det fremgår, at det er stamdata i systemet, der gør det bevaringsværdigt Arbejdsmarkedssystemer, herunder flygtninge og indvandrere Mette Hall-Andersen indledte med at sige, projektgruppen indstiller arbejdsmarkedssystemer til fortsat kassation, også selvom de indeholder sager om flygtninge og indvandrere. Peter Damgaard udtalte, at han er enig i indstillingen. Finn Guldbæk sagde, at man vil miste viden om flygtninge og indvandrere, men at det vil være en meget stor opgave at udfinde sagerne, og man risikerer dermed at skulle bevare hele systemet, hvilket vil blive dyrt, og han på denne baggrund var enig i indstillingen.. Peter Damgaard spurgte, om man har set på sprogskolerne og deres oplysninger om flygtninge og indvandrere (notater m.v. om kursisterne). Udvalget diskuterede, om sprogskolernes materiale er bevaringsværdigt, og hvordan man sikrer bevaring, da en del af skolerne er private/selvejende. Finn Guldbæk mente, at kommunerne henter oplysningerne hjem for at kunne få statstilskuddene, og derfor bør oplysningerne være i kommunernes økonomisystemer Klager Peter Damgaard sagde, at et yderligere argument imod bevaring kan være, at klager kan være svære at finde, da de ikke alene findes i ESDH-systemet, men også i omsorgssystemer, tandplejesystemer osv. Finn Guldbæk mente, at kun få klager vil blive bevaret, hvis kun ESDH-systemets klagesager skal bevares, fordi klagesager fra KY og KSD ikke vil komme over i ESDH-systemet. Flemming Nielsen gjorde opmærksom på, at KOMBIT har sagt, at klagesager ikke må oprettes i de nye fagsystemer, men skal oprettes i ESDH-systemet. Projektgruppen skal uddybe, hvad der menes, når man skriver, at kun klagesager i ESDH-systemet ( ikke i fagsystem ) skal bevares. Kirsten Villadsen Kristmar foreslog, at projektgruppen overvejer, om man ikke bør bevare klager om bestemte forhold, hvorimod klager over f.eks. parkeringsafgift kasseres. Finn Guldbæk spurgte til bevaring af aktindsigtssager, hvortil Flemming Nielsen svarede, at de får facetten A53 og bevares dermed Trafiktællinger Ingen kommentarer. 9

10 5.3.8 Forskningsdata og kliniske kvalitetsdatabaser Mette Hall-Andersen sagde, at Rigsarkivet har i hovedindstillingen foreslået en anmeldelsespligt for forskningsdata, således at Rigsarkivet kan hjælpe kommunerne med at afgøre, om der er tale om bevaringsværdige forskningsdata eller ej. Peter Damgaard udtalte, at kommunerne ikke i dag har pligt til at indberette til Rigsarkivet og hvordan skal det i givet fald ske rent praktisk? Flemming Nielsen mente, at en anmeldelsespligt kan være omkostningstungt og virke bureaukratisk; man bør i stedet beskrive bevaringskriterierne så godt, at 7-arkiver og kommuner på egen hånd kan foretage vurderingen. Hertil svarede Mette Hall-Andersen, at det sagtens lade sig gøre, men det vil nok kræve en øget vejledningsindsats. Flemming Nielsen svarede, at kommuner kan skrive til Rigsarkivet, hvis de er i tvivl, så der mere bliver tale om en service end en anmeldelsespligt. Charlotte Voss gjorde opmærksom på, at kommunerne i stadig stigende grad bruger statistik, hvorfor Rigsarkivet vil kunne risikere at få sådanne datasæt anmeldt, hvis man ikke har klart defineret, hvad forskningsdata er. Kirsten Villadsen Kristmar afsluttede drøftelserne med at sige, at projektgruppen vil arbejde videre med en mere præcis formulering til bekendtgørelsen KOMBIT-systemer Udbetaling Danmark-systemer Flemming Nielsen spurgte til de kommende støttesystemer (STS), som ifølge de nugældende bkprincipper er bevaringsværdige, men som ikke er implementeret endnu, og derfor ved vi reelt ikke, hvad de indeholder. Det bliver derfor interessante at se nærmere på STS, når der kommer data i dem. Afsluttende kommentarer Peter Damgaard spurgte til, hvad man skal gøre, hvis de samme informationer både findes på papir og i digital form på hvilket medie skal informationerne bevares. Mette Hall-Andersen svarede, at udgangspunktet er digital bevaring. Peter Damgaard ville gerne vide, om der kommer en hel ny bekendtgørelse eller en ændringsbekendtgørelse. Kirsten Villadsen Kristmar og Mette Hall-Andersen sagde, at der stiles mod en ny udgave af bekendtgørelsen, men at projektgruppen gerne tager imod input fra 7-arkiverne. 10

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl. 9-11 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar (KVK), Poul Olsen (PO), Jan Dalsten Sørensen (JDS), Mette Hall-Andersen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik. Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Fredag 13. maj 2016 kl. 9-12 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan Dalsten Sørensen, Mette Hall- Andersen,

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 13. november 2015 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Mette Hall-Andersen, Jan Dalsten Sørensen, Christian

Læs mere

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne Revision af bk-bestemmelser for kommunerne 2016 Fagligt forum for 7-arkiverne 14.9.2016 1 Overordnet formål Formålet med revisionen er at sikre bevaring af de rigtige arkivalier, det rigtige sted i det

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Jan Dalsten Sørensen Fagligt forum 31. maj 2017 1 Indhold Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Status på revision af bekendtgørelse

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

1. Velkomst v/kirsten Villadsen Kristmar, RA Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen og præsenterede dagens program.

1. Velkomst v/kirsten Villadsen Kristmar, RA Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen og præsenterede dagens program. Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: Onsdag 31. maj 2017 kl. 10-16 Sted: Deltagere fra RA: Eksterne deltagere: Se deltagerliste Fraværende: Historiens Hus, Odense

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkiverne Dato og tidspunkt: 14. september 2016 kl. 10-16 Sted: Deltagere fra RA: Mette Hall-Andersen, Birgitte Vedel-Troelsen, Christian Larsen,

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivet, december 2016 Indholdsfortegnelse Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Hovedindstilling om opdaterede/reviderede bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra kommunerne

Hovedindstilling om opdaterede/reviderede bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra kommunerne Hovedindstilling om opdaterede/reviderede bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra kommunerne Afgivet af projektgruppen 11. januar 2017 RA j.nr. 16/14206 Indhold 1. Indledning 2. Projektgruppens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Referat. Rigsarkivet. Indsamling og Bevaring

Referat. Rigsarkivet. Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 25. august 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

ODA-bestyrelsesmøde 21. april 2015, Gladsaxe

ODA-bestyrelsesmøde 21. april 2015, Gladsaxe ODA-bestyrelsesmøde 21. april 2015, Gladsaxe Til stede: Charlotte Voss, Finn Guldbæk, Peter Damgaard, Søren Bitsch Christensen, Tine Knudsen Jensen og Lars Bo Hansen. Der var afbud fra Trine Grejsen. Referent

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune Referat Dato 17. marts 2015 enetværksmøde revideret referat Mødedato: Mødetid: Mødested: Deltagere: Referent: 9. marts 2015 10.00-15.00 København Stadsarkiv Christian Frederiksen; Claus Gammelgaard; Daniel

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 2. juni 2016. Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 2. juni 2016. Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 2. juni 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 2. juni 2016 1. Velkomst og kort orientering fra Rigsarkivet 2. Ny anvisning for aflevering af geodata 3. Kommende release af ADA

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet 9. december 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/03636 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Sammenfatning og anbefalinger 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Tilgængelighed. Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte

Tilgængelighed. Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte Tilgængelighed Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte Indhold Masterafhandling ODA Årsmøde Vigtighed og behov Initiativgruppe og videre arbejde Introduktion Andreas Bille Brahe IT-arkivar på

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper i Roskilde Byråd Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Svar til Statsforvaltningen vedr. borgmester Joy Mogensens habilitet

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere