Tilsynet i henhold til grundlovens (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31. oktober Indledning 71-tilsynet var fredag den 31.oktober 2014 på et uanmeldt tilsynsbesøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01. Fra tilsynet deltog: Formand Liselott Blixt (DF), næstformand Karen J. Klint (S), Finn Thranum (V) og Marlene Borst Hansen (RV). Desuden deltog udvalgssekretær Kirsten Hermansen og udvalgsassistent Nadia Elmhøj Pedersen. Efter besøget har 71-tilsynet stillet opfølgende spørgsmål til Region Hovedstaden, som er blevet besvaret. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet finder det uheldigt, at der har hersket usikkerhed omkring registreringspraksis, samt at det ikke er muligt at få oplyst sammenlignelige tal på afsnitsniveau fra før primo Tilsynet finder det positivt, at der nu er fokus på registreringspraksis, således at tallene for tvangsanvendelse, medicinering m.v. er så retvisende som muligt. Tilsynet har noteret sig, at faldet i bæltefikseringer er sket uden signifikant stigning i antallet af fastholdelser og anvendelse af akut beroligende medicin. Tilsynet finder det særdeles positivt, at der er massivt ledelsesmæssigt fokus på at skabe en inkluderende og imødekommende kultur og at nedbringe antallet af bæltefikseringer og anden tvangsanvendelse. Ref

2 Tilsynet finder det uheldigt, at der på grund af overbelægning er sket hurtigere udskrivning af patienter, hvilket øger risikoen for genindlæggelse. Tilsynet har noteret sig, at der er fokus på sammenhængen mellem gennemsnitlig indlæggelsestid og genindlæggelsesprocent, og at overbelægning bør søges undgået. 3. Kort om afsnit M01 M01 er et lukket, intensivt psykiatrisk afsnit, der behandler voksne med alle former for psykiatriske lidelser. Fælles for patienterne er et behov for akut indlæggelse i lukkede, strukturerede rammer. På besøgsdagen var der på afsnit M01 indlagt 17 patienter, hvoraf 3 var administrativt frihedsberøvede. Der er 16 sengepladser på afsnittet. Der var således på besøgsdagen en overbelægning på 1, hvilket skal ses i lyset af, at afsnit 3212 var blevet midlertidigt lukket for at kunne opbygge et nyt afsnit med bedre rammer for behandlingen. På afsnit M01 er der 9 enestuer og 3 tosengsstuer. Derudover var der på besøgsdagen inddraget et lokale, som ikke oprindeligt er tiltænkt patienter, til patientstue for at skabe 16 sengepladser. Den sidste patientstue havde ikke eget toilet og bad. 4. Tilsynets rundgang Tilsynet startede med at ringe på døren hos afsnit 3212, som det var hensigten at aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg, men der var ingen, der lukkede op, og bygningen (bygning nr. 9) virkede tom. Tilsynet gik herefter over til nabobygningen (bygning nr. 10) og ringede på. Her blev tilsynet lukket ind af en medarbejder. Det blev oplyst, at intensivt afsnit 3212 for nylig var blevet midlertidigt lukket, og at patienterne fra afsnit 3212 var blevet overflyttet til bygning nr. 10, som huser intensivt afsnit M01. Tilsynet besøgte således afsnit M01. Tilsynet blev lukket ind i en mellemgang af en medarbejder, og blev efter kort ventetid afhentet af en afdelingssygeplejerske, der førte tilsynets medlemmer ned i et mindre mødelokale. Kort efter sluttede centerchefen og udviklingschefen sig til. Tilsynet fik en orientering om de forandringer, der 2/10

3 aktuelt foregår på afsnittet. Der er kommet ny ledelse, og man er ved at genopbygge afsnittet. Der søges skabt en ny kultur på afsnittet, og der ses i den forbindelse også på medarbejderfunktionerne. Medarbejderne skal være mest muligt blandt patienterne, og derfor rives sygeplejerskekontorerne ned. Der er fokus på at bringe normaliteten ind i hverdagen, og i den forbindelse er der også behov for nye typer af medarbejdere. Gang- og opholdsarealer Fra mellemgangen træder man ind i et stort åbent rum, som fungerer både som opholdsstue og spisestue. Arealet fremstod pænt, lyst og rent, og mange patienter opholdt sig i rummet, hvor de blandt andet så TV. Der var i rummet ophængt en info-tavle med ugeplaner for mad og aktiviteter mv. Der var et sofa-arrangement centreret om et stort TV. Der var et bordtennisbord og grønne planter. Der var fremsat et rullebord med mad og drikke, patienterne selv kunne tage fra. På spisebordene var der blomster i vaser. Det blev oplyst, at der var bestilt nye møbler til fællesarealet. Patientværelser Tilsynet så et patientværelse (enestue), der var indrettet med standardmøblement. Værelset var stort. Der var en hæve-sænke seng, et klædeskab, og et lille rundt bord med to stole. Der var et stort vindue med grøn udsigt og farvede gardiner. Fra stuen var der direkte adgang til et stort badeværelse med fast bruser. Det hele fremstod lyst og rent. Dørene til patientstuerne er brede og kan låses udefra. Haveadgang. Tilsynet så ikke en have. Det blev oplyst, at haven var under etablering på besøgstidspunktet. Regionen har efterfølgende oplyst, at haven nu er etableret med boldbane, træningsredskaber og hyggekroge. Køkken Køkkenet fremstod rent og pænt. Medicinrum Tilsynet så et medicinrum, som var under ombygning; derfor fremstod det noget rodet. Det blev oplyst, at der ville komme en farmakonom og hjælpe med at stille medicinen op. Der føres fast tilsyn med opbevarelsen af medicin én gang årligt. Regionen har efterfølgende oplyst, at ombygningen af medicinrummet nu er afsluttet. 5. Tvang 3/10

4 Regionen oplyser, at det ikke er muligt at trække valide data for anvendelse af tvang på afsnitsniveau før primo I steder er oplyst tal på månedsbasis for Der kan konstateres en stigning generelt i tallene i starten af perioden, hvilket primært forklares med en forbedret registreringspraksis. Det blev under tilsynsbesøget oplyst, at der har været et meget stort fald i anvendelsen af bæltefikseringer (over 48 timer), og at målet er at blive et bæltefikseringsfrit center. Det blev tillige oplyst, at faldet i anvendelsen af bæltefikseringer ikke er blevet modsvaret af en stigning i fastholdelser og anvendelse af akut beroligende medicin. Det markante fald i antallet af bæltefikseringer (fra 11 episoder i maj 2013 til én episode i januar 2015) forklares som resultatet af en massiv ledelsesmæssig indsats med fokus på at skabe en inkluderende og imødekommende kultur, hvor bæltefiksering kun bruges i absolut sidste instans, når alle andre muligheder er udtømte. For at reducere varigheden af de bæltefikseringer, der finder sted, er det fast procedure, at patientens kontaktperson hver time vurderer, om patienten kan løsnes. Det betyder, at en vurdering ikke skal vente til næste gang lægen går tilsyn. Vurderes patienten klar til at blive løsnet, tilkaldes lægen med det samme, så tvangsforanstaltningen kan ophæves. Hurtigst muligt efter tvangens ophør gennemføres en eftersamtale mellem patient og personale. Samtalen gennemføres ud fra et formaliseret skema, hvor der bl.a. spørges ind til patientens oplevelse af den udførte tvang. Det afdækkes om personalet kunne have gjort yderligere for at undgå tvang, og om udførelsen af tvangen kunne have været foregået på en mere skånsom måde. Der er ingen fast procedure for håndtering af patienter, der har været vidne til tvang. Udover et massivt ledelsesmæssigt fokus har der været iværksat en række initiativer med det formål at nedbringe antallet af bæltefikseringer: - afsnittets husorden er blevet omskrevet, så der ikke længere er fokus på forbud men i højere grad fokus på at skabe gode rammer for alle indlagte, - der udarbejdes samarbejdsaftaler med alle patienter senest 24 timer efter indlæggelse. Heri skrives det ned, hvad patienten gerne vil have personalet gør for at hjælpe, når patienten får det dårligt. Samarbejdsaftalen lægges i journalen og anvendes af personalet i den daglige pleje og behandling. 4/10

5 - der laves en akut medicinplan for alle patienter, i hvilket det er nedskrevet, hvilken medicinsk behandling (præparat og dosis) patienten gerne vil have, hvis han/hun bliver akut dårlig. Aftalen lægges i journalen og skrives på patienttavlen, så personalet hurtigt kan orientere sig i akutte situationer. - der gives bedre tilbud om fysisk aktivitet, også om aftenen og i weekenderne. - Der er indført systematisk registrering og opfølgning på antallet af bæltefikseringer til at følge brugen af tvang. 6. Medicin Der er i perioden 2012 til 2014 sket en stigning i antallet af patienter, der behandles med psykofarmaka (antipsykotika, antidepressiva og benzodiazepiner). Denne stigning kan være udtryk for en generel omstilling i den psykiatriske behandling, hvor man arbejder hen imod, at patienterne hovedsagelig behandles ambulant. Stigningen kan også være udtryk for, at patienter med behov for indlæggelse især i intensivt regi er dårligere end tidligere, og at de har et større behov for medicinsk behandling i den akutte fase. Der er sket et fald i anvendelse af medicindoser over det anbefalede fra 2012 til 2014, således at stort set ingen patienter i dag får højere doser end anbefalet. I de helt særlige tilfælde, hvor patientens tilstand nødvendiggør overskridelse af de anbefalede døgndoser, skal behandlingen altid godkendes af centrets klinikchef. Samtidig er der skærpet krav til dokumentation af begrundelse for behandlingen og for vurdering af eventuelle bivirkninger af behandlingen. Den medicinske behandling af patienter med akut psykotisk uro følger gældende behandlingsvejledning, og der er fastsat en række krav til overvågning og opfølgning af patienterne. Varigheden af den akutte medicinske behandling må maksimalt være 3 døgn. 7. Aktiviteter Afsnittet tilbyder dagligt en række aktiviteter, herunder morgen- og aftenmøde og fysiske aktiviteter i og udenfor afsnittet. Patienterne opfordres til på de daglige morgenmøder at komme med ønsker til aktiviteter for dagen, det kan f.eks. være bowling på gangen, bordtennis m.m. 5/10

6 Centret har opnormeret med én fysioterapeut på fuld tid. Formålet er, at der skal være tilbud om fysisk aktivitet efter kl. 15 og i weekenderne. Aktiviteterne fremgår af et skema. Aktiviteterne prioriteres på linje med stuegang. Aflysning er sket et par gange om måneden siden november 2014 pga. manglende personaleressourcer som følge af, at et intensivt afsnit var midlertidigt nedlagt. 8. Belægningsforhold, indlæggelser og genindlæggelser Generelt er der stort pres på de intensive senge grundet mangel på intensive sengepladser i forhold til åbne sengepladser. I november 2012 sker et fald i belægningsprocenten fra knap 120 % til lidt over 100 %, hvilket skyldes en udvidelse fra 14 til 16 sengepladser. I det meste af 2013 er der overbelægning på afsnittet, men i 2014 er der stort set ikke overbelægning, hvilket skyldes stort ledelsesfokus på problemet. Fra november 2014 sker der en stigning i belægningsprocenten grundet den midlertidige lukning af et intensivt afsnit. Fra medio marts 2015 forventes problemet at aftage i takt med, at det nye intensive afsnit modtager patienter. Alle indlæggelser på afsnittet er akutte. Patienterne kommer enten direkte fra akutmodtagelsen eller fra åbne afsnit, hvis de er blevet akut dårlige. Der er indgået aftaler med enkelte patienter om, at de følges ambulant i afsnittet, da patienterne er tryggest ved den ordning. At der laves sådanne individuelle aftaler med udvalgte patienter har modvirket tvangsindlæggelser og medicinsvigt hos en gruppe af kronisk syge patienter. Har patienterne, der følges ambulant, brug for indlæggelse, sker det via akutmodtagelsen. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på afsnittet er i 2014 på 16,4 dage. Der er sket et fald i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2013 til 2014 samt en stigning i genindlæggelsesprocenten i samme periode. Regionen vurderer, at et øget pres på de intensive senge resulterer i hurtigere udskrivning, hvilket øger risikoen for genindlæggelse. Faldet i gennemsnitlig indlæggelsestid og stigningen i genindlæggelsesprocenten i 2014 kan skyldes den midlertidige lukning af et andet intensivt afsnit på centret, hvilket har medført øget pres på de intensive senge og har bevirket, at der udskrives patienter fra afsnittet, for at gøre plads til andre, der har endnu større behov for indlæggelse. I takt med åbningen af det nye intensive afsnit er det forventningen, at genindlæggelsesprocenten vil falde og indlæggelsestiden stige i takt med, at det nye afsnit modtager flere patienter. 6/10

7 9. Dobbeltdiagnose patienter En stor del af de patienter, der har behov for indlæggelse i intensivt regi, har en misbrugsproblematik. På besøgsdagen havde 8 patienter ud af i alt 17 patienter en dobbeltdiagnose. 10. Mad Maden leveres fra Herlev Hospitals centralkøkken, som udarbejder kostplanen. Der er dog indgået aftale om, at patienterne har mulighed for at komme med forslag til kostplanen. Maden anrettes i afsnittets køkken. Det er praksis på afsnittet, at der bestilles en kost, så patienterne har mulighed for at vælge mellem flere retter både til frokost og aftensmad (retter med kød, vegetarretter, retter uden svinekød). Derudover kan der ved behov bestilles veganer kost, beriget kost eller kost til diabetikere. Der er ingen faste regler for køb af mad, slik mv. udefra. Minimum en gang om dagen går personalet med patienterne ud for at handle i nærliggende center. Patienter med udgang kan selv gå i centret. Der er ikke restriktioner på indkøb af mad, slik og sodavand, men patienterne rådgives om sund kost. Frugt, grøntsager og drikkevarer er tilgængelig døgnet rundt. 11. Rygepolitik Rygning skal foregå udendørs. Afsnittet tilbyder nikotinplaster eller nikotin tyggegummi for at begrænse rygningen. Det er ikke tilladt patienterne at have tændstikker eller lighter på sig, men der er fastmonteret lighter i udendørs rygerum og i haven, således at patienterne ikke skal bede om lighter eller tændstikker, når de ønsker at ryge. 12. Telefon og andre medier mv. Alle patienter har adgang til en telefon. Man kan medbringe egen mobiltelefon, men telefonsamtaler skal foregå på egen stue. 13. Besøgstider og døgnrytme 7/10

8 Det blev oplyst, at de faste besøgstider er blevet afskaffet, og i stedet er der indført fleksible besøgstider tilpasset efter behovet. Personalet skal informeres om planlagte besøg. 14. Pårørende Der arbejdes ud fra gældende vejledning om Pårørende, samarbejde og inddragelse i voksenpsykiatrien. Det blev oplyst, at pårørende inddrages ved indlæggelse og udskrivning. Pårørende er velkomne på afsnittet, men personalet opfordrer til, at besøg af børn aftales forinden, således at personalet kan være særligt opmærksomt på børnene under besøget og medvirke til en positiv oplevelse. 15. Samarbejde med kommunerne om færdigbehandlede patienter Psykiatrisk Center Ballerup har et optageområde bestående af 7 kommuner, og samarbejder således ved udskrivning af patienter med 7 forskellige kommuner. Udskrivelse fra afsnittet kan ske både til et åbent afsnit, egen bolig eller botilbud med ambulant opfølgning. I de tilfælde, hvor der er risiko for genindlæggelse og/eller medicinsvigt kan der udarbejdes en udskrivningsaftale. Behandlingsansvarlig læge kan beslutte at udarbejde en koordinationsplan i de tilfælde, hvor patienten ikke ønsker at medvirke til en udskrivningsaftale, men hvor der er risiko for genindlæggelse og/eller medicinsvigt. Afsnittet oplever, at det kan være en udfordring at få etableret den nødvendige kommunale støtte inden for det tidsrum, patienten er indlagt. Tildeling af en kommunal sagsbehandler kan tage op til en uge. Andre kommunale tilbud kræver forudgående udredning og visitation, f.eks. støttekontakt-person eller tildeling af botilbud. For at imødegå problemstillingen arbejder afsnittets socialrådgiver på at forberede udskrivelsen allerede ved indlæggelse. Derudover har kommunerne som led i kontanthjælpsreformen ansat udskrivningskonsulenter, som kan varetage koordineringen af de kommunale tilbud, der skal etableres ved udskrivning. Det er forskelligt, hvor langt kommunerne er i arbejdet, men initiativet hilses velkomment, da der generelt er uoverensstemmelse mellem indlæggelsestid og mulighederne for at etablere kommunal støtte inden udskrivningen især i de tilfælde, hvor patienten ikke er kendt af kommunen ved indlæggelse. 8/10

9 16. Personale Normering for lægeligt personale: 3 Normering for sygeplejersker: 14 Normering for øvrigt plejepersonale: 13 Plejepersonalet har følgende normering i vagt: Hverdage: weekenden dag 5 4 aften 4 4 nat 3 3 Psykologer: 1 Socialrådgivere: 1 Ergoterapeuter: 0 Fysioterapeuter: 1 Andet personale: 2 sekretærer 17. Rekruttering Der opleves ingen problemer med at rekruttere plejepersonale til afsnittet. Der er aktuelt ingen ubesatte lægestillinger i afsnittet, men der er generelt mangel på speciallæger i psykiatrien. Der anvendes ikke vikarer på afsnittet. Ved sygdom og ferie skal det faste personale dække vagterne. Det giver den fordel, at personalet på arbejde kender patienterne og arbejdsgangene, hvilket er med til at reducere anvendelsen af tvang. Til gengæld giver ordningen en øget arbejdsbelastning 9/10

10 på det fastansatte personale, når de både skal dække hinandens fravær, samt dække fastvagt ved dobbeltindlagte patienter. 18. Efteruddannelse Alle i personalegruppen gennemfører et obligatorisk konflikthåndteringskursus samt kursus i den motiverende samtale. Derudover er centret i gang med at tilrettelægge en kognitiv uddannelse med særligt fokus på kognitive metoder til deeskalering og patientkommunikation. Der vil også blive uddannet tre aktivitetskonsulenter på alle centrets intensive afsnit, som skal bidrage til flere aktivitetstilbud til patienterne under indlæggelsen. Afsnittet har endvidere én færdiguddannet psykofysisk vedligeholdelsesinstruktør. 19. Voldsepisoder mod personalet Der er sket et fald i antallet af voldsregistreringer fra 2013 til 2014 på afsnittet. Nedbringelsen af bæltefikseringer ser således ikke ud til at resultere i, at personalet hyppigere udsættes for vold og trusler. 20. Øvrige kommentarer Problemer i forbindelse med nedlæggelse af et intensivt afsnit Regionen oplyser, at lukningen af afsnit 3212, som 71-tilsynet havde intention om at aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg - var nødvendig for at genopbygge et afsnit med et godt behandlingsmiljø. For at imødegå overbelægning som følge af nedlæggelsen af afsnit 3212 blev der etableret et skærmet afsnit som en del af et åbent afsnit. I perioder med særligt stort pres på de intensive senge har centret åbnet et midlertidigt afsnit med personale fra eksisterende afsnit for dermed at undgå, at patienter ligger på gangen. Det nye intensive afsnit modtager patienter fra medio marts Det er forventningen, at problemet med overbelægning vil aftage i takt med at det nye afsnit modtager flere patienter. 10/10

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, afsnit B204,

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 og Børnepsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde, afsnit U1 og U3, fredag den 14.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Regionspsykiatrien i Horsens, lukket sengeafsnit 02, fredag den 24. januar

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg. Psykiatrisk Center København. Bispebjerg Hospital den 22. april 2013

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg. Psykiatrisk Center København. Bispebjerg Hospital den 22. april 2013 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2013-14 71 Alm.del Bilag 44 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, afd. A, Bispebjerg Hospital den 22. april 2013

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Døgn-dagafsnit BUP-O, fredag den 30. januar

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 100 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 100 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 100 Offentligt ENDELIG RAPPORT PSYKIATRISK CENTER MIDDELFART 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport vedr. 71-tilsynets uanmeldte

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt Endelig rapport til 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og ungdomspsykiatrien, sengeafsnit BU1, i Aalborg, den 13. marts

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit

Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit Revideret oktober 2012 Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit Adgang til køkken og andre faciliteter : 1) Vedr. køkken : Er aflåst. Der er kun adgang for patienter

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM Til patienter og pårørende Velkommen til FAM Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Akutcenter-FAM Det er vores ønske, at din indlæggelse på FAM bliver så god som mulig. Vi lægger vægt på respektfuldt samarbejde,

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Fortunen

Velkommen til Træningscenter Fortunen Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliteringsophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare dig i eget hjem evt. med forskellige

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Patientinformation Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling 1 2 Velkommen til Onkologisk sengeafsnit A270 Hos os vil du møde patienter, der som du selv

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 101 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1 og M2 Indhold Velkommen til Medicinsk Afsnit

Læs mere

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 12. december 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: PC Amager, Centerledelsen, Digevej 110, 1. sal, 2300 København

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Patientstyrede indlæggelser i Region Hovedstadens Psykiatri Inspiration fra et norsk projekt vedrørende Brukerstyrte

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA)

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk Afdeling Velkommen til Intensiv Terapiafsnit (ITA). I denne pjece vil du finde praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Velkommen til Apopleksi Afsnit N

Velkommen til Apopleksi Afsnit N Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Apopleksi Afsnit N Velkommen til Apopleksi Afsnit N Freskomalerier malet af maleren Jaris Nielsen 1928-35 Velkommen til Apopleksi Afsnit

Læs mere

Velkommen til Sikringsafdelingen

Velkommen til Sikringsafdelingen Velkommen til Sikringsafdelingen Velkommen til Sikringsafdelingen Sikringsafdelingen er en landsdækkende retspsykiatrisk afdeling, der yder professionel psykiatrisk behandling og sygepleje, samtidig med

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til den unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8 døgnindlagte

Læs mere

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Pårørendeinformation Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere