Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3"

Transkript

1 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj /2452 1/12

2 Ledelsesevaluering 2010 Dette er ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen i Sønderborg Kommune for året Analyserapporten, der udarbejdes af systemansvarlige, er gennemgået på styregruppemøderne den 3. og 6. maj Styregruppens kommentarer, vurderinger, konklusioner og beslutninger er samlet i denne ledelsesevaluering for Dette dokument udgør samtidigt referat fra mødet. Ledelsesevalueringen er en drøftelse af kommunens resultater og præsterede kvalitetsniveau samt en vurdering af muligheden for forbedring og behovet for ændring af kvalitetssystemet. Følgende emner er drøftet på møderne: 1. Vurdering og revision af kvalitetspolitikken 2. Vurdering og revision af kvalitetsmålene 3. Kompetencestyring og Request 4. Vikariat for den systemansvarlige 5. Mødekalender for styregruppen 6. Ledelsesevalueringen Brugertilsfredshedsundersøgelsen Kommentarer/beslutninger vedrørende ovenstående punkter. 1: Kvalitetspolitikken skal revideres én gang i hver byrådsperiode. Det blev på styregruppemødet besluttet at dette skal ske i 2012, når den systemansvarlige er tilbage fra orlov. 2: Resultaterne fra 2010 af kvalitetsmålene er gennemgået og det blev besluttet, at mål 2 og 4 ændres. 3: Kompetencestyringssystemet fik ingen bemærkningerne ved den eksterne audit, det er derfor besluttet at fortsætte med det nuværende system. Der arbejdes i øjeblikket på at forenkle Request og indføre et lettere anvendeligt system. Request bliver ikke brugt ret meget i dagligdagen af medarbejderne, da det synes for omstændigt. Request er dog en vigtig relation til at forbedre systemet og sagsbehandlingen. 4: Den systemansvarlige går i midten af maj på orlov. Opgaverne fordeles ud på 2 medarbejdere i Landbrug og 1 medarbejder i Plan, disse personer varetager opgaverne frem til den systemansvarliges tilbagevenden ca. 1. april : Det blev besluttet fremover, at holde et møde i styregruppen umiddelbart efter den interne og eksterne audit. Der udarbejdes en analyserapport og ledelsesevaluering efter både intern og ekstern audit. Tiltaget iværksættes i : Ledelsesevaluering for 2009 vil blive forelagt TMU i juni 2011, sammen med ledelsesevalueringen for : Der blev gennemført en brugertilfredsundersøgelse i Miljøafdelingen i 2010 indenfor tilsyn med virksomheder. Resultatet foreligger endnu ikke, men præsenteres på TMU mødet i juni måned På den baggrund besluttede Styregruppen at resultatet af brugertilfredshedsundersøgelser fremover skal foreligge senest i 2. kvartal året efter undersøgelsen er udført. 2/12

3 Kommentarer/beslutninger i forbindelse med Analyserapporten Pkt. 1 Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit Alle forbedringsforslag, mindre og større afvigelser fra den interne audit i maj/juni 2010 blev lukket inden den eksterne audit den 7. oktober Der blev ved den eksterne audit givet et obs punkt, da ledelsesevalueringen for 2009 endnu ikke er offentliggjort. Ledelsesevaluering for 2009 vil blive offentliggjort sammen med Ledelsesevalueringen 2010 i juni måned 2011, og forelægges TMU til efterretning ligeledes i juni måned De 4 forbedringsforslag, der blev stillet ved den eksterne audit (se analyserapporten) er alle igangsat. Pkt. 2 Analyse af resultatet af brugertilfredshedsundersøgelser Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen foreligger endnu ikke. Styregruppen besluttede, at resultatet af kommende brugetilfredshedsundersøgelser fremover skal foreligge senest i 2. kvartal året efter undersøgelse er gennemført. Planen over hvilke afdelinger, der gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser fastholdes. Det betyder at Natur og Plan skal gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse i Landbrug i 2012 og Vand og Jord i Pkt. 3 Undersøgelse af om systemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål, kommunens kvalitetspolitik og kvalitetsmål Lovens formål: Ved den interne audit er der til stadighed fokus på om afdelingslederne sørger for om der er tilstrækkelig kompetencer til at varetage opgaverne. Ligeledes er der fokus på tilkøb af eksterne kompetencer og ressourcer. Effektivitet og ensartethed: Ved den interne audit er der til stadig fokus på anvendelse og brug af systemet. Tillid og tilfredshed: Brugertilfredshedsundersøgelse gennemført i Miljøafdelingen i 2010, resultatet foreligger endnu ikke. Kvalitetspolitik: Kvalitetspolitikken skal revideres i Målene, der er opsat for at efterleve politikken, er blevet revideret. Kursus i konflikthåndteringer gennemført i Natur og Miljø i I 2011 er der gennemført en KUP dag (kulturudviklingproces) i Natur og Miljø. Skriv dansk kursus for nye medarbejdere og andre medarbejdere, der gerne vil have kurset genopfrisket er blevet afholdt i januar Kvalitetsmål: Status på målene fremgår af analyserapporten. Efterfølgende har styregruppen revideret målene. Det er blevet besluttet, at mål 2 ændres således, at målet fremover er 80 % af tilsynsbrevene udsendes inden 14 dage. 3/12

4 Mål 4 ændres til, at sagsbehandlingstiderne på de udvalgte opgaver der fremgår af analyserapporten opgøres årligt. Det er ligeledes besluttet, at mål 5 fortsætter, selvom aftalen er ophørt. Resten af målene har styregruppen besluttet fortsætter uændret. Pkt. 4 status for korrigerende og forebyggende handlinger Der arbejdes i øjeblikket på, at få forenklet Requestmodulet af D4, da det er alt for omstændigt at bruge i forhold til effekten af det. Hvilket medfører at medarbejderne ikke bruger Request. Pkt. 5 Orientering om væsentlige organisatoriske, lovgivningsmæssige eller tekniske ændringer, der kan få betydning for systemet Pga. den nuværende systemansvarliges forestående orlov, bliver systemansvarliges opgaver uddelt på flere personer i en periode. Der er en ny bekendtgørelse på vej på kvalitetsstyringsområdet, men på nuværende tidspunkt kendes ikke indholdet af denne. Der er indgået kontrakt på Schultz lovguide, der giver besked til den systemansvarlige såfremt der sker lovgivningsmæssige ændringerne i de link, der linker til love, samt ligeledes hvis der er døde link i en procedure. Pkt. 6 Forslag til at imødekomme eventuelle behov for forbedringer af systemet OBS punkt: Ledelsesevalueringen fra 2009 forelægges TMU i juni F-1 Nye medarbejdere Fremover introduceres nye medarbejdere kort tid efter deres ansættelse til D4 systemet. F-2 Ansvar og beføjelser Beskrivelsen bliver lagt ind i proceduren som beskrevet i forbedringsforslaget F-3 Selvhjælpshandlinger Der er nedsat en gruppe på tværs af afdelingerne til at udarbejde denne procedure F-4 Tilkøb af eksterne kompetencer Forslaget bliver udført som anbefalet. Skema til evaluering bliver lagt i proceduren. Konklusion Kvalitetsmålene er blevet revideret. Mål nr. 2 og 4 er blevet ændret, resten af målene fortsætter uændret. Kvalitetspolitikken revideres i Rækkefølgen af hvornår den enkelte afdeling gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse fastholdes. Dette betyder, at Natur og Plan gennemfører en undersøgelse i år. Styregruppen besluttede, at resultatet af undersøgelserne skal foreligge senest i 2. kvartal året efter. Fremover afholdes styregruppemøde umiddelbart efter den interne og eksterne audit, og der udarbejdes en analyserapport og ledelsesevaluering for begge audit. Ledelsesevalueringen for 2009 fremlægges TMU i juni 2011 sammen med ledelsesevalueringen for /12

5 Analyserapport 2010 Analyserapporten er udarbejdet til brug for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Ledelsens evaluering skal foretages umiddelbart efter den interne og eksterne audit. Ledelsens evaluering skal indeholde en vurdering og evt. revision af kvalitetspolitikken, -målene samt en periodisk revurdering af kritiske procedurer. Dette gøres bl.a. på baggrund af denne analyserapport. Analyserapporten er gennemgået på 2 evalueringsmøder med styregruppen den 3. og 6. maj Herefter skal den reviderede analyserapport, samt styregruppens forslag til ledelsesevalueringen forelægges og drøftes på et evalueringsmøde med deltagelse af de berørte ledere, styregruppen samt den systemansvarlige. Den endelige ledelsesevaluering, herunder analyserapporten forelægges herefter til efterretning i udvalget. Indhold: Analyserapporten skal ifølge den tværgående procedure om ledelsens evaluering (TL-1) indeholde: 1. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 2. Analyse af resultatet af brugertilfredshedsundersøgelser 3. Undersøgelser af om systemet fungerer og bidrager til at leve op til 1) lovens formål, 2) kommunens fastsatte kvalitetspolitik og 3) kommunens kvalitetsmål. 4. Status for korrigerende og forebyggende handlinger 5. Orientering om væsentlige organisatoriske, lovgivningsmæssige eller tekniske ændringer, der kan få betydning for systemet 6. Forslag til at i mødegå eventuelle behov for forbedringer af systemet 7. Oplysning om/status på hvordan ledelsens beslutninger om forbedringer/ændringer er blevet fulgt op. Nedenfor er de enkelte punkter gennemgået. 1. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit Intern audit i 2010: Intern Audit blev gennemført i maj juni Der blev i forbindelse med audit rejst 4 større afvigelser, 12 mindre afvigelser og 32 forbedringsområder. Alle afvigelser blev lukket inden den eksterne audit. Eksterne Audit 2010: Den eksterne opfølgningsaudit blev i 2010 afholdt den 7. oktober. 5/12

6 Den eksterne opfølgningsaudit gav anledning til 1 obspunkt samt 4 forbedringsforslag. Se under punkt 6. Kvalitetsgruppen og den systemansvarlige arbejder videre med de gode forbedringsforslag. 2. Analyse af resultatet af brugertilfredshedsundersøgelser Den første brugertilfredshedsundersøgelse er gennemført i efteråret Resultatet af undersøgelsen foreligger endnu ikke, men er planlagt til at blive forelagt TMU i juni Undersøgelser af om systemet fungerer og bidrager til at leve op til 1) lovens formål, 2) kommunens fastsatte kvalitetspolitik og 3) kommunens kvalitetsmål. I 2010 er der foretaget flere undersøgelser af, om systemet fungerer og lever op til formål, politik og mål. Både gennemførelse af intern audit og ekstern opfølgningsaudit har haft til formål at undersøge om systemet er implementeret og fungerer efter certificeringen i Når de afvigelser, som påpeges ved audit behandles, er det med til løbende at forbedre systemet og sikre at systemet fungerer ift. formålet, politik og mål. Derfor er en opfølgning på disse meget vigtig. Der sker en løbene evaluering af afvigelser og forbedringsforslag for at sikre en fortsat fremdrift af systemet. 1) Lovens formål Den faglige kvalitet forsøges hele tiden sikret gennem fagligt kompetente medarbejdere. Medarbejdernes kompetencer vurderes løbende sammen med behovet for opkvalificering. Dette er indarbejdet som en fast rutine (jf. fællesprocedure S 4.1) Kompetencevurderingerne blev opdateret op til den interne og eksterne audit. Effektiviteten og ensartetheden i sagsbehandlingen kommer via brugen af de udarbejdede sagsbehandlerprocedurer. Det er nu i driftsfasen vigtigt at holde fokus på brugen af procedurerne, bl.a. via interne audits. Det betyder også, at nye brugere fortsat skal introduceres til systemet. Der kunne ved den interne audit ses, at nye medarbejdere endnu efter 2 måneders ansættelse virkede usikre på brugen af systemet. Der var enkelte medarbejdere, der ikke gjorde ret meget brug af systemet. Der kunne ligeledes konstateres, at G-drevet blev brugt til dokumenthåndtering nogle steder. I Landbrugsafdelingen skyldes det, at sagsbehandlere gentagne gange har oplevet, at Acadre ikke kan håndtere de store miljøgodkendelsesfiler og dokumenter ødelægges. Borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen skal undersøges hvert år fra Den første brugertilfredshedsundersøgelse er gennemført i efteråret 2010 i Miljøafdelingen. 6/12

7 2) og 3) Kvalitetspolitik og mål I 2009 blev der opsat mål for 2010 og frem. I forbindelse med opstilling af forslag til mål er der taget udgangspunkt i dele af politikken. Der vil regelmæssigt ske opfølgning på målene i Status for kvalitetsmålene 2010 er opgjort til: Mål 1: Aftalen mellem KL og Miljøministeriet om frekvenser for tilsyns med virksomheder og landbrug overholdes hvert år. Miljøafdelingen har levet op til dette mål i 2010 I Landbrugsafdelingen blev det besluttet fra politisk side, at man ikke skulle leve op til dette mål. Udarbejdelsen af miljøgodkendelser fik 1. prioritet. Den efterfølgende tilsynsindberetning, der ligger til grund for optællingen af antallet af tilsynet viser dog, at Landbrugsafdelingen alligevel har levet op til antallet af minimumstilsyn. Tilsyn opgøres over en 3 årig periode for husdyrbrug over 75 dyreenheder og en 6 årig periode for husdyrbrug under 75 dyreenheder. Der er i de forgangne 2 år udført flere tilsyn end aftalen om minimumstilsyn kræver. Samlet set over en 3 årig og 6 årig periode er antallet af miunimumstilsyn derfor opfyldt. Systemansvarlig vurderer det hensigtsmæssigt at fortsætte med ovenstående mål. Mål 2: Inden udgangen af 2010 udsendes 90 % af tilsynsbrevene inden 14 dage efter tilsynet. Miljøafdelingen: Miljøafdeling opnåede i 2010 at afsende 70 % af tilsynsbrevene inden 14 dag efter tilsynet var afholdt. 12 % blev afsendt mellem 15 og 29 dage efter tilsynet og 9 % blev afsendt dage efter tilsynet. Landbrugsafdelingen: Landbrugsafdelingen har i 2010 udsendt 46 % af tilsynsbrevene inden 14 dage. I gennemsnit tog det 20 dage før tilsynsbrevet blev udsendt efter tilsynet. Systemansvarlig vurderer det hensigtsmæssigt, at målet revideres da det ikke synes opnåeligt. Det foreslås fra kvalitetsgruppen, at målet fremover bliver at udsende 80 % af tilsynsbrevene inden 14 dage. At udsende alle tilsynsbreve inden 14 dage, vurderes ikke at være opnåeligt, da der kan mangle oplysninger fra virksomheden eller en udtalelse/vurdering fra en anden myndighed. Her bestræbes det, at brevene udsendes senest 2 mdr. efter tilsynet. I 2010 gennemførte Landbrugsafdelingen 106 tilsyn. Miljøafdelingen gennemførte 116 tilsyn. Mål 3: Mindst 5% af de årlige tilsyn på hhv. de tilsynspligtige virksomheder og landbrug gennemføres som uanmeldte tilsyn: Miljøafdelingen: Miljøafdelingen udførte 37 % af deres tilsyn uanmeldte. Den høje andel af uanmeldte tilsyn skyldes, at Miljøafdelingen valgte at gennemføre uanmeldte tilsyn som led i branchekampagne på autoværksteder. I 2011 er målsætningen for Miljøafdelingen at der gennemføres 5 % uanmeldte tilsyn. 7/12

8 Landbrugsafdelingen: Landbrugsafdelingen har i 2010 udført 5,3 % af tilsynene som uanmeldte. Systemansvarlig vurderer at målet kan bibeholdes som det er, evt. kan % satsen revideres. Mål 4: Inden udgangen af 2010 fastlægges sagsbehandlingstider for udvalgte opgavetyper. Landbrugsafdelingen: Der er på miljøgodkendelsesområdet fastlagt sagsbehandlingstider i en aftale mellem Miljøministeriet og KL på højst 6 måneder for 11 sager, samt højst 9 måneder for 12 sager og 6 måneder for 16 sager. Dette mål forventes opfyldt ved udgangen af I den nye version af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der lavet en ny anmeldeordning for udvalgte områder. Denne ordning har en maksimum sagsbehandlingstid på 2 måneder. Sagsbehandlingstiden forventes opfyldt fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse den 15. marts Der er derudover i bekendtgørelsen også kommet en anmeldelse af fulde stalde. Denne del gælder kun i 2011 for slagtesvineproduktioner med en miljøgodkendelse fra før 1. januar Der er her fastlagt en sagsbehandlingstid på 1 måned. Denne sagsbehandlingstid forventes ligeledes overholdt fra bekendtgørelsens ikrafttræden den 15. marts Naturafdelingen: Naturafdelingen har fastlagt sagsbehandlingstid på åbentland-sager (beskyttelseslinier, offentlighedens adgang, sten- og jorddiger) Sagsbehandlingstiden for mindre komplicerede sager er fastlagt til 10 uger inklusiv klageperiode. Vand og Jord: Vand og Jord har fastlagt en sagsbehandlingstid på jordvarme og faskinesager på 4 uger. Miljøafdelingen: Miljøafdelingen har fastlagt en sagsbehandlingstid for klagesager, der igangsættes senest 4 uger efter at de er indkommet. For miljøgodkendelse gælder at der er en ventetid på gennemsnitlig 1 år. Sagsbehandlingstiden afhænger af kompleksiteten af godkendelsen, ansøgningsmatererialets kvalitet og samarbejdet. Der er overført midler fra 2010 til området, der bruges til konsulentbestand, for at reducere ventetiden betydeligt. Generelt tages forbehold for liggetider ved ansøgningerne. Systemansvarlig vurderer målet opfyldt og at dette mål ikke fortsætter i Mål 5: Aftalen mellem regeringen og KL om sagsbehandlingen på husdyrområdet overholdes. Dette mål forventes overholdt ved udgangen af Systemansvarlig orienterer om, at aftalen er ophørt den 31. december Der bør derfor besluttes om målet skal fortsætte. Mål 6: Der gennemføres årligt et kursus i relation til at styrke vores kommunikation med vores omgivelser. 8/12

9 Der blev i foråret afholdt et konflikthåndteringskursus for alle interesserede medarbejdere i Natur og Miljøadministrationen. Systemansvarlig vurderer at målet bør fortsætte. Mål 7: Nye medarbejdere gennemgår indenfor det første år af deres ansættelse et kursus eller lign. i at skrive vedkommende, nærværende og forståelige breve. Der er afholdt kursus i april 2009 og den 18. januar 2011.Målet blev i 2010 ikke overholdt. Systemansvarlig vurderer, at målet bør fortsætte. Mål 8: Der gennemføres mindst en årlig brugertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse gennemført i efteråret 2010 i Miljøafdelingen for tilsyn med virksomheder. Resultatet af undersøgelsen foreligger endnu ikke. Undersøgelsen forventes forelagt TMU i juni Systemansvarlig vurderer, at målet bør fortsætte. Det er ligeledes et lovkrav at brugertilsfredshedsundersøgelser iværksættes. Nye mål? Systemansvarlig foreslår et nyt mål. I det tidligere miljøcenter blev der udarbejdet en sprogguide. Denne sprogguide er netop i færd med at blive opdateret. Det kunne være relevant at stille mål om at sprogguiden opdateres jævnligt fx 1 gang/år. Der bør ligeledes tages stilling til om Plan ligeledes bør have en skriveguide, evt. i samarbejde med Byg. Det foreslås desuden, at mål 4 erstattes af et mål om, at der årligt skal følges op på om sagsbehandlingstiderne overholdes på de udvalgte områder. 3. Status for korrigerende og forebyggende handlinger Alle forbedringsforslag og afvigelser fra den interne audit i maj/juni 2010, blev lukket inden den eksterne audit i oktober måned Dette fremgår dog ikke på nuværende tidspunkt af oversigten. IT arbejder på sagen med at opklare, hvad der er sket. 4. Orientering om væsentlige organisatoriske, lovgivningsmæssige eller tekniske ændringer, der kan få betydning for systemet Der har i 2010 været løbende møder den 4. torsdag i hver måned. Hver anden måned har afdelingsledere deltaget i møderne sammen med koordinatorerne og hver anden måned har kun koordinatorerne deltaget. 9/12

10 En ny bekendtgørelse er under udarbejdelse, men indholdet kendes endnu ikke. Der sker en løbende tilpasning af de faglige sagsprocedurer i takt med, at der kommer nye love og regler. Det varetages i den enkelte afdeling. Der er i 2010 ikke sket tekniske ændringer af systemet. Kiggeadgangen til systemet fungerer. Schultz demonstrerede i slutningen af 2010 et program til overvågning af links i procedurerne. Robotten overvåger om der sker opdateringer at de lovhenvisninger, der er i procedurene, samt om der er døde links. Robotten er således en ekstra sikkerhed for at ny lovgivning implementeres i procedurene og der ikke er døde links i disse. Vand og Jord, Landbrug, Miljø og Natur, har sagt ja tak til at få installeret robotten. Plan har ikke ønsket robotten. 5. Forslag til at imødegå eventuelle behov for forbedringer af systemet Følgende 4 forbedringsforlag og OBS punkt fremkom i forbindelse med den ekstern opfølgningsaudit: OBS punkt: Ledelsens evaluering Evaluering for 2009 er påbegyndt i februar Foreligger pt. stadig i udkast og mangler således endelig vedtagelse. Dette er ikke i overensstemmelse med jeres egen overordnede planlægning. F-1. Nye medarbejdere Overvejelse om at lægge notat om introforløb ind i håndbogen under procedure for kompetence Systemansvarlig har planer om at ændre måden introduktionen skal foregå på. Således at de nye medarbejdere introduceres enkeltvis senest en måned efter deres ansættelse, så at der ikke går flere måneder, inden de får en introduktion. Dette kan dog først iværksættes i 2012 pga. systemansvarliges orlov. Introforløbet vil blive beskrevet i ovenstående procedure. F-2. Ansvar og beføjelser En beskrivelse af det nye forum for kvalitetsgruppen + ledergruppen kan fint lægges ind i procedure S 2.1. Forbedringsforslaget er endnu ikke udført, men beskrivelsen vil blive lagt ind som anbefalet. F-3. Selvhjælpehandlinger Overvej at beskrive begrebet selvhjælphandlinger under fælles procedure for håndhævelse. Evt. link til vejledning. Hvilken information skal en borger/virksomhed have omkring en selvhjælpehandling? Der er oprettet en gruppe, der skal udarbejde en tværgående procedure for selvhjælpshandlinger. F-4. Tilkøb af ekstern kompetence. 10/12

11 I har allerede mange erfaringer i forbindelse med landbrugsgodkendelserne. Brug disse til et konstruktivt notat eller nærmere instruks om, hvordan I fremover sikrer tilstrækkelig styring af kontrakter og processer. Dette kan fint tilføjes den relevante procedure i D4. Erfaringer ved brug af eksterne konsulenter samles i en Acadre sag. Der er desuden ved at blive udarbejdet et skema der skal sikre en ensartet løbende og afsluttende vurdering og evaluering af den eksterne konsulent. Siden den eksterne audit er der kommet 3 forbedringsforslag. Alle forbedringsforslag der vedrører de faglige procedurer. Disse behandles derfor i de enkelte afdelinger. De konkrete ønsker vil blive drøftet i kvalitetsgruppen, hvor der er repræsentanter fra hver afdeling, som kan vurdere, om der kan laves noget fælles på det pågældende område. Der var efter sidste års certificering usikkerhed om kompetenceplaner kunne leve op til kravene ved kommende eksterne audits. Ved den eksterne audit 2010 blev ikke stillet krav om et bedre kompetencestyringssystem. Det er derfor blevet besluttet at fortsætte med det nuværende system. Afvigelseshåndteringen kan gøres mere enkelt og gennemskuelig. Kvalitetsgruppen ser nærmere på dette. 6. Oplysning om/status på hvordan ledelsens beslutninger om forbedringer/ændringer er blevet fulgt op. Ledelsen besluttede på sidste styregruppemøde at: Kvalitetsgruppen bør fortsætte Der skal være min. 1 deltager per afdeling Der bør holdes møde med ledelsen hver 2. måned med faste dagsordenspunkter (eks. Status på mål, status på afvigelser, Systemdrift) At Hanne laver en oversigt over de opgaver, der følger med som SA og det forventede tidsforbrug til dette. Hun ønsker at stoppe som systemansvarlig. Dette skal bl.a. bruges til at sætte fokus på den tid, der skal frigives/afsættes i den afdeling, hvor en kommende SA er tilknyttet. Kvalitetsgruppen mødes fast en gang pr. måned og hver anden måned deltager afdelingsledere i møderne. Gruppen er dog i øjeblikket hårdt ramt af barsler. Ny systemansvarlig er udpeget. På de følgende sider er en oversigt over hvad vi nåede og hvad vi ikke nåede i og hvad er oplæg til indsats i /12

12 Til ledelsens evaluering af 2010 Det nåede vi: Offentliggørelse af opnået certificering Forbedringspunkter fra Certificeringen vurderes og gennemføres Intern Audit i maj og juni måned Øget erfaudveksling med andre kommuner ved at gøre vores håndbog tilgængelig for andre Brugertilfredshedsundersøgelse i Miljø Fokus på brugen af afvigelser i det daglige Ekstern audit 7. oktober Gennemførelse og opfølgning på Kvalitetsmål Uddannelse af kvalitetskoordinatorerne Ny organisering af kvalitetsgruppen Det nåede vi ikke: Forbedre styring af kompetencer. Dette er heller ikke længere aktuelt, da det nuværende system lever op til kravene. Hvad vil vi nå i 2011: En forenkling af Request Den tværgående håndbog videreudvikles, fx ny procedure omkring selvhjælpshandlinger Intern audit i marts og april måned Ekstern audit den 6. oktober 2011 Revision af kvalitetsmål med baggrund i succesraten på kvalitetsmål 2010 Forbedringspunkter fra den eksterne opfølgningsaudit vurderes og gennemføres Brugertilfredshedsundersøgelse Natur og Plan 12/12

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere