Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love"

Transkript

1 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Organisationens navn: Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Lillebælt afdeling. Stk. 2, Organisationens hjemsted: Afdelingens hjemsted er Middelfart Kommune. Stk. 3, Organisationens geografiske område: Geografisk dækker Afdelingen Fredericia og Middelfart Kommuner. Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love 2 Formål Stk. 1, Afdelingens formål er: Afdelingens vigtigste ressource er medlemmerne. De er grundstenen for hele Afdelingens aktivitet. På samme måde er afdelingens tillidsvalgte de bånd, der binder organisationen sammen Afdelingens formål er: at organisere offentligt og privat ansatte indenfor afdelingens område at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsvilkår at være et rummeligt fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed, som skal afspejle sig i demokratiske organer at påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, kulturelt og internationalt, herunder fremme ligebehandling til gavn for medlemmerne at styrke og støtte afdelingens tillidsvalgte at virke i fællesskab for et samfund præget af omtanke, sammenhold og solidaritet. 3 Et fælles værdisæt Sammen gør vi forskellen Handlekraftig Inspirerende Hjælpsom Stk. 1, Afdelingens værdisæt er: Afdelingen bygger sin indsats på fælles værdier der omhandler tryghed, faglighed og fællesskab. Vision: FOA Lillebælt - faglighed og fællesskab Din foretrukne organisation FORMÅL: At alle der arbejder under FOA s overenskomst oplever et fagligt engagement og fællesskab, der gør at FOA er det naturlige valg af fagforening 1

2 MISSION: Fremme den faglige stolthed ved at sætte faglighed på dagsordenen på arbejdspladsen Styrke fællesskabet ved at italesætte at vi i flok opnår mest VÆRDIER: Handlekraft: Trufne beslutninger føres ud i livet Følger ting til dørs Respekt: Acceptere trufne beslutninger og handlinger Alle behandles ligeværdigt Troværdighed: Det vi siger, er det vi gør 4 Et fælles forpligtende løfte Stk. 1. Fælles forpligtigelse: Forbund og afdeling forpligter sig derfor i forhold til de fælles indsatsområder og værdier at arbejde for: Tryghed og faglighed, individuelt og kollektivt Det fælles løfte om service forpligter både FOA som forbund og afdeling til at yde samme grundlæggende kvalitetsmæssige indsats til alle medlemmer. 5 Medlemskab Stk. 1. Medlemmer: Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget, under uddannelse eller i øvrigt omfattet af forbundets faglige områder og som samtidig er beskæftiget på en arbejdsplads inden for Afdelingens geografiske område. Stk. 2, Medlemsrettigheder: Betingelsen for at udøve medlemsrettigheden er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Stk. 3, Eksklusion: Et medlem, som handler i strid med forbunds- eller afdelingslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes. Et medlem kan kun ekskluderes af afdelingens øverste myndighed. En eksklusion kan af medlemmet indbringes for forbundets hovedbestyrelse til endelig afgørelse 6 Kontingent Stk. 1, Indmeldelse: Efter indmeldelse kan medlemmet, ved henvendelse til afdelingen, få et eksemplar af afdelingens og FOA Fag og Arbejdes love. Endvidere forefindes disse også på afdelingens hjemmeside. 2

3 Stk. 2, Kontingentfastsættelse: Kontingentet kan reguleres hvert år 1. januar med stigningen i Danmarks Statistiske Prisindeks. Reguleringen indgår i kontingentet. I kontingentet indgår desuden kontingent til FOA Fag og Arbejde og ved evt. medlemskab kontingent til FOA s A-kasse. Den enkelte klub fastsætter selv sit kontingent på klubgeneralforsamlingen. Kontingentet opkræves samtidig med afdelingskontingentet. Stk. 3, Kontingentrestance: Kontingentet forfalder månedsvis forud. Undlader et medlem at betale kontingent, medfører det sletning i lighed med sletning efter arbejdsløshedsforsikringslovens bestemmelser. Stk. 4, Udmeldelse: Medlemskabet kan kun opsiges skriftligt, med mindst 1 måneds varsel, til udgangen af en måned. Stk. 5, Navne- og adresseændring: Medlemmerne har pligt til at meddele navn- og adresseændring samt ændring af arbejdssted. Stk. 6, Forpligtigelser: Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. 7 Generalforsamlingen Stk. 1, Øverste myndighed: Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Stk. 2, Indkaldelse: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse af generalforsamlingen skal ske ved annoncering i FOA Lillebælt e- Nyt, samt på afdelingens hjemmeside, med angivelse af dagsorden. Stk. 3, Afholdelse af Generalforsamling: Generalforsamlingen vedtager en forretningsorden og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Det skal af dagsordenen klart fremgå hvem der er på valg og om de modtager genvalg. Indkomne forslag herunder forslag til valg skal være afdelingen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Regnskab og indkomne forslag ligger til gennemsyn i afdelingen 8 dage før generalforsamlingen. Medlemmer kan 8 dage før generalforsamlingen få tilsendt den skriftlige del af beretningen og indkomne forslag, ved henvendelse til afdelingen. Stk. 4, Dagsorden: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: godkendelse af forretningsorden (udenfor dagsorden) valg af dirigent valg af referent 3

4 valg af stemmeudvalg beretning regnskab indkomne forslag valg valg til udvalg eventuelt Stk. 5, Antal af valgte i afdelingen: Generalforsamlingen træffer efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen beslutning om antallet af valgte, lønnede politikere i afdelingen. Stk. 6, Løn og fratrædelsesvilkår for valgte politikere i afdelingen Generalforsamlingen træffer efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen - beslutning om aflønning af valgte, lønnede politikere i afdelingen. Pensionsprocent følger den til enhver tid gældende pensionsprocent for HK personalet i afdelingen. Valgte politikere, aflønnes bagudrettet, såfremt de vælges efter Valgte politikere er aflønningsmæssigt omfattet af KL. KTO forliget. Valgte politikere er omfattet af lokal løndannelse og der afsættes den til enhver tid gældende KTO % ramme, som gælder for HK personalet i afdelingen. Fratrædelse: Ved afgang i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved manglende genvalg udbetales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn. Ved fratræden til pension eller efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Ved fratræden som følge af ændringer af strukturen etableres en fratrædelsesordning, som skal godkendes af generalforsamlingen. Bestemmelsen er gældende for alle valgte politikere i afdelingen. Stk. 7, Valgperiode: En ordinær valgperiode gælder for 4 år. Stk. 8, Valgbarhed og stemmeret: Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret indtil de ophører i beskæftigelse og fuldt ud overgår til en offentlig pension. Valgte lønnede skal fratræde ved udgangen af den måned hvor folkepensionsalderen opnås. Øvrige valgte skal fratræde ved udgangen af den måned de ophører i beskæftigelse og fuldt ud overgår til offentlig pension. Stk. 9, Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 10 hverdages varsel via brev, indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 10 % af medlemmerne Kun de emner der er opført på dagsordenen kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 10, Afstemninger: Alle valg og beslutninger fordrer almindeligt stemmeflertal. Stemmeafgivelse skal altid ske ved 4

5 personlig fremmøde. Lovændringer kræver dog to tredjedele af de afgivne stemmer. Afdelingsnedlæggelse kræver ligeledes to tredjedele af de afgivne stemmer. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis der stilles krav herom. Såfremt der er mere end én kandidat til en post, skal der være skriftlig afstemning. Stk. 11, Fanebærer: Der vælges 1 fanebærer i ulige år og 1 fanevagt i lige år. En ordinær valgperiode gælder for 2 år. Stk. 12, Bilagskontrollanter: Der vælges 1 bilagskontrollant i ulige år og 1 bilagskontrollant i lige år. Der vælges 1 bilagskontrollantsuppleant i ulige år og 1 bilagskontrollantsuppleant i lige år. En ordinær valgperiode gælder for 4 år. De valgte bilagskontrollanter kan ikke være medlem af afdelingsbestyrelsen. 8 Afdelingsbestyrelsen Stk. 1, Sammensætning: Afdelingsbestyrelsens består af 14 medlemmer: 4 valgte lønnede politikere 10 øvrige generalforsamlingsvalgte Formanden vælges på afdelingens generalforsamling i lige år. Næstformand med ansvar for teknik og servicesektoren vælges på afdelingens generalforsamling i ulige år Faglig sekretær A med ansvar for Social- og sundhedssektoren vælges på afdelingens generalforsamling i ulige år. Faglig sekretær B med ansvar for Pædagogisk og Kost og Service sektorer vælges på afdelingens generalforsamling i lige år. 10 afdelingsgeneralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: A + E + I vælges i ulige år samme år som afdelingsnæstformand B + F+ J vælges i lige år samme år som afdelingsformand C + G vælges i ulige år samme år som Faglig sekretær A D + H vælges i lige år samme år som Faglig sekretær B Bestyrelsessuppleanter: 1. og 2. suppleant vælges henholdsvis i lige og ulige år 1.suppleanten vælges i lige år, sammen med afdelingsformand 2.suppleanten vælges i ulige år sammen med afdelingsnæstformand Stk. 2, Valgperiode: Ordinære valg gælder for 4 år ad gangen. 5

6 Stk. 3, Øverste politiske myndighed: Bestyrelsen er Afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formanden har på vegne af bestyrelsen den øverste administrative og politiske ledelse af afdelingen, dette skal foregå i tæt samarbejde med næstformanden. Stk. 4, Kompetencefordeling: Den indbyrdes kompetence for de af afdelingsgeneralforsamlingen valgte lønnede politikere i afdelingen fastlægges af afdelingsbestyrelsen Stk. 5, Afgang i utide: Afgår afdelingsformanden i utide, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling For øvrige valgte der afgår i utide vælges efterfølgeren på den næstkommende generalforsamling for den resterende valgperiode. Stk. 6, Bestyrelsesmøder: Afdelingsbestyrelsen afholder minimum 6 bestyrelsesmøder årligt. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende. En A-kasse repræsentant kan deltage i afdelingsbestyrelsesmøde under relevante punkter. Ansatte medarbejdere med specifikke arbejdsområder, kan indkaldes. Stk. 7, Ansættende myndighed: Bestyrelsen er afdelingens øverste ansættende myndighed. 9 Sektorerne Stk. 1, Tilhørsforhold: Afdelingen opdeles på basis af medlemmernes faggruppetilhørsforhold. Faggruppetilhørsforholdet er fastsat af hovedbestyrelsen. Et medlem henhører altid under den sektor, til hvilken faggruppen hører til. Sektorstemmeretten kan kun udøves indenfor dennes afdelingssektor. Såfremt der i afdelingen blot findes én enkelt faggruppe inden for en sektor, kan sektoren oprettes. Afdelingen kan nedlægge eller sammenlægge sektorer efter behov. Et forslag om nedlæggelse/sammenlægning kræver vedtagelse på sektorernes årsmøde. Stk..2, Ordinær sektorårsmøde: Sektorårsmøde indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse af sektorårsmøde skal ske ved annoncering i Lillebælt e - Nyt og på FOA Lillebælts hjemmeside med angivelse af dagsorden. Dagsorden skal som minimum indeholde: Godkendelse af forretningsorden Valg af dirigent Valg af referent 6

7 Valg af stemmeudvalg Statusrapport fra sektoren Valg af faggrupperepræsentant Det skal af dagsordenen klart fremgå, hvilke poster, der er på valg. Indkomne forslag herunder forslag til valg - skal være sektoren i hænde senest 12 dage før sektorårsmødet Stk. 3 ekstraordinært sektorårsmøde: Ekstraordinært sektorårsmøde kan med mindst 10 hverdages varsel via brev, indkaldes af den sektoransvarlige eller på skriftlig begæring af mindst 10 % af medlemmerne Kun de emner der er opført på dagsordenen kan behandles på det ekstraordinære sektorårsmøde. Valgte/lønnede politikere i afdelingen har ret til, uden stemmeret, at deltage i sektorårsmøderne Stk. 4, Sektorer Sektoren ledes af den sektoransvarlige Der afholdes dagsmøder for tillidsrepræsentanter. AMR og faggrupperepræsentanter vil blive indkaldt når det er relevant. Desuden afholdes der årsmøde for alle sektorers medlemmer Stk.5. Faggruppelandsmøder: De centrale sektorer afholder i samarbejde med sektorerne landsmøde for grupper med fælles fagligt udgangspunkt. Hver faggruppe i afdelingen kan repræsenteres ved et medlem, der vælges på sektorårsmødet af og blandt medlemmer tilhørende faggruppen. Jvf. forbundets regler herom Faggrupperepræsentanter vælges for en kongresperiode. stk. 6 Kompetencefordelingen følger: Den sektoransvarlige har kompetence til at varetage: alle faglige sager inden for sektorens område i overensstemmelse med årsmødet og Afdelingsbestyrelsens beslutninger de overenskomstspørgsmål, som vedrører sektoren specielt indhentning af specielle overenskomstkrav faglige og organisatoriske tiltag inden for sektorens område områdets egne erhvervsfaglige uddannelser informationsarbejde overfor medlemmerne Sektoren tildeles et rammebeløb til faglige aktiviteter. Aktiviteterne afholdes i samarbejde med den sektoransvarlige. Sektorerne skal: indstille forslag til specielle overenskomstkrav indstille sager til forbundet via afdelingen tage initiativ til at der dannes klubber udarbejde indstillinger vedrørende samarbejds- og teknologiaftaler orientere afdelingsbestyrelsen om sager der sendes i forbundet 7

8 Konflikter på arbejdspladsen skal indberettes til afdelingsbestyrelse 10 Udvalg Stk. 1 Lov- og lønudvalg Udvalget består af 5 medlemmer: Afdelingsformand, som er tovholder 1 medlem udpeget afdelingsbestyrelsen 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer En valgperiode/udpegning gælder for 2 år A vælges i ulige år B vælges i ulige år C vælges i lige år Udvalget mødes efter behov. Udvalget arbejder efter den lønpolitik generalforsamlingen har vedtaget for de 4 valgte lønnede politikere. Udvalget udarbejder sit kommissorium, der skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. 11 Klubber Stk. 1, Oprettelse af klubber: Under afdelingen og dennes sektorer kan der dannes klubber. Afdelingen/sektorerne skal tage initiativ til, at der dannes de fornødne klubber. En klub fastlægger selv sine vedtægter og arbejdsform, herunder fastsættelse af kontingent, der opkræves via afdelingen. Lovene må ikke stride mod Afdelingens love. Under afdelingen kan desuden dannes en klub for efterlønnere og pensionister. Stk. 2, Klub for pensionister og efterlønsmodtagere Alle pensionister/efterlønsmedlemmer er automatisk medlem af klubben for efterlønsmodtagere og pensionister. Der betales ikke særskilt kontingent. Klubben tildeles et rammebeløb fra afdelingen. Stk. 3, Klubgeneralforsamling Alle klubber skal have afholdt generalforsamling inden afdelingens generalforsamling i marts måned. Stk.4, Nedlæggelse af klubber En klub kan nedlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med to tredjedele af de fremmødte på en generalforsamling. Klubbens midler tilfalder afdelingen. 12 Forbundets Kongres og Sektorårsmødedeltagelse mv. 8

9 Deltagelse i ovennævnte repræsentative organer følger bestemmelserne herom i forbundslovene. Yderligere fastlæggelse af afdelingens og sektorernes regler for deltagelse sker af afdelingsbestyrelsen. 13 Overenskomster og lokalaftaler Stk. 1, Forhandlingskompetence: Afdelingsbestyrelsen kan overlade kompetencen til den sektoransvarlige/de tillidsvalgte selv at forhandle og eventuelt afslutte egne aftaler indenfor eget område vedrørende lokale løn- og arbejdsforhold, under ansvar overfor afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan forkaste eller opsige en lokalaftale, som er indgået af den sektoransvarlige/de tillidsvalgte, såfremt den er i strid med gældende overenskomster eller indgåede aftaler Der kan ikke indgås lokalaftaler, der forringer gældende overenskomster. 14 LO Stk. 1, Samarbejdsorganisationer: FOA Fag og Arbejde, Lillebælt afdeling er medlem af LO. Stk. 2, Udpegning: Afdelingsbestyrelsen udpeger delegerede til generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder i LO-sektionerne. Politisk ledelse påser at der bliver udpeget delegerede til generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder i LO-sektionerne 15 Regnskabet Stk. 1, Ansvar: Ansvaret for afdelingens regnskab påhviler afdelingsbestyrelsen Stk. 2, Tegningsretten: Tegningsretten tilkommer formand og næstformand i forening, desuden kan afdelingsbestyrelsen godkende at medarbejdere tildeles prokura. Pantsætning, køb og salg af fast ejendom kræver afdelingsbestyrelsens/generalforsamlingens samtykke. Stk. 3, Regnskabsår: Regnskabsåret følger kalenderåret. Inden udgangen af november måned skal Afdelingsbestyrelsen godkende afdelingens budget for det kommende år. Sektorerne og afdelingens udvalg udarbejder eget budget, ud fra tildelte rammebeløb, inden udgangen af oktober måned 16 Revision Stk. 1, Ansvar: 9

10 Ansvaret for afdelingens regnskab påhviler afdelingsbestyrelsen 17 Afdelingssammenlægning eller ændring Stk. 1, Ændringer: FOA Lillebælt kan sammenlægges eller ændres med almindeligt stemmeflertal, hvis det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum. Bestemmelsen om to på hinanden følgende generalforsamlinger gælder dog ikke i forbindelse med sammenlægning af tidligere PMF - og FOA-afdelinger. 18 Afdelingsnedlæggelse eller udmeldelse Stk. 1, Nedlæggelse: FOA Lillebælt kan kun nedlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling Beslutningen herom skal efterfølgende godkendes af hovedbestyrelsen. 19 Ikrafttræden Disse love træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning Således vedtaget den 31. marts

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Bornholm

FOA Fag og Arbejde Bornholm Love side 1 1 Navn og hjemsted s Afdeling. I daglig tale FOA Bornholm. er medlem af Forbundet FOA Fag og Arbejde med hjemsted i København. har hjemsted i Bornholms Regionskommune. er medlem af LO Sektion

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov.

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. Århus afdeling Love for afdelingen 1. Navn Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Århus afdeling. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. 2. Formål Afdelingens

Læs mere

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE 29. april 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMSKAB... 4 4. KONTINGENT... 5 5. GENERALFORSAMLINGEN... 5 6. AFDELINGENS ÅRSMØDE OG TEMADAGE...

Læs mere

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg 1: Navn og hjemsted og organisationstilknytning Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Aalborg. Afdelingen har hjemsted i Aalborg. Afdelingen er tilsluttet FOA Fag og

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

dej bera og ga f A OF

dej bera og ga f A OF F O A fag og arbejde 1 Afdelingslove for FOA Herning - Fag og Arbejde er udgivet af FOA - Fag og Arbejde Lay-out: Birgitte Rasmussen, FOA Herning Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 300 eksemplarer Maj 2016 2

Læs mere

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg AFDELINGENS LOVE FOA Fag og Arbejde Viborg INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Afdelingens grundlag og formål 3 Medlemmet 4 Medlemskab 5 Kontingent 6 Generalforsamlingen 7 Afdelingsbestyrelsen 8 Sektorerne 9

Læs mere

Randers AFDELINGSLOVE

Randers AFDELINGSLOVE Randers AFDELINGSLOVE Vedtaget på afdelingens Generalforsamling den 23. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og Hjemsted 2. Afdelingens grundlag og formål. - Fælles værdier. - Afdelingens grundlag

Læs mere

LOVE FOA SØNDERJYLLAND

LOVE FOA SØNDERJYLLAND LOVE FOA SØNDERJYLLAND 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Sønderjylland, med hjemsted i Rødekro. Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride mod forbundslovene. 2 Formål Afdelingens

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 1 Fagforening: FOA/KLS Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby Telefon: 46 97 15 00 Fax nr.: 46 97 14 99 E-mail: kls@foa.dk Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på Forbundet af Offentligt Ansatte Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Love for FOA Roskilde Afdeling

Love for FOA Roskilde Afdeling 1. Organisationens navn: Stk. 1. Afdelingens navn er: Love for FOA Roskilde Afdeling FOA - Sammen gør vi forskellen, Roskilde afdeling, som har hjemsted i Roskilde Kommune. Stiftet den 30. november 2005

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere