Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den og af Kommunalbestyrelsen på møde den Acadre dok

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den og af Kommunalbestyrelsen på møde den Acadre dok Socialområdet HC, BK, HN Myndighedsafdelingen AM, MTM 1

2 1. Indledning. Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs kommunes serviceniveau for den ambulante behandling på Rusmiddelområdet. Kvalitetsstandarden skal sikre, at indsatsen, indholdet, omfanget og kvalitetskravene er synlige og tydelige for borgerne, de pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. 2. Lovgivningen. Stofmisbrug Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling af stofmisbrugere efter Lov om Social Service 101. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Den medicinske behandling er omfattet af Sundhedslovens 142 og er ikke omfattet af reglerne for frit valg. Alkoholmisbrug Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens 141. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Kommunen skal tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling ved at etablere egne behandlingstilbud eller ved indgåelse af aftaler med andre kommuner, regioner eller private institutioner. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis brugeren ønsker det. Alle medarbejdere på Rusmiddelcentret er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger jvf. forvaltningslovens 27/28. Reglerne betyder, at borgerne har krav på at kommunen overholder sin tavshedspligt. Som udgangspunkt må der derfor ikke videregives oplysninger uden at borgeren har givet samtykke. Samtykke skal være skriftligt og indeholde oplysning om, hvilke typer oplysninger, der kan videregives, til hvem og til hvilket formål. Samtykket gælder i op til ét år. 3. Norddjurs kommunes ambulante tibud Følgende tilbud er omfattet af denne kvalitetsstandard: Rusmiddelcentret, Sønderport 10, 2. sal, Grenaa. Tlf Satellitafdeling i den vestlige del af kommunen Hovedgaden 87, Allingåbro. Tlf Henvendelse kan ske personligt eller telefonisk. 2

3 På centret i Sønderport er der åbent dagligt mellem 8-16 fredag dog mellem Dør og telefon er åben i hele åbningstiden. I satellit-afdelingen i Allingåbro er der åbent tirsdag og torsdag mellem Der vil være mulighed for udvidet åbningstid efter aftale. Rusmiddelcentret er organisatorisk tilknyttet Handicap og Psykiatri område Øst, men dækker hele Norddjurs Kommune. Misbrugsbehandlingen varetages på Rusmiddelcentret af et tværfagligt personale med socialfaglig udannelse. Derudover er der ansat lægekonsulent, psykiatrisk konsulent samt kontoruddannet personale. Rusmiddelcentret indgår i et tæt samarbejde med Gynækologisk Ambulatorium, Randers Sygehus, om behandlingen af gravide misbrugere samt forebyggende foranstaltninger ved graviditet. 4. Målgruppen Behandlingen tilbydes borgere på 18 år og derover og vil primært omfatte: borgere med misbrug, der deltager i aktiverings- eller uddannelsestilbud borgere med misbrug, hvor der er behov for en behandlingsindsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet borgere med misbrug, der samtidig har en psykisk lidelse borgere med misbrug, der af egen drift opsøger et behandlingstilbud. Der vil være særlig fokus på borgere med massive misbrugsproblemer og dobbeltdiagnoser. 5. Værdier Serviceniveauet skal være i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes overordnede værdier, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer. I Norddjurs Kommune er det besluttet, at der skal arbejdes efter følgende værdier: åbenhed ligeværdighed dialog Desuden skal den sunde fornuft være til at få øje på i hverdagen. 6. Formål 3

4 Formålet med indsatsen er: at give den enkelte en mulighed for at opnå kontrol over sit misbrug og om muligt at ophøre med misbruget at give den enkelte hjælp til at tilegne sig tilbagefaldsforebyggende strategier at forebygge og behandle misbrugsrelaterede problemstillinger at sikre den mindst mulige indgribende indsats i forhold til borgeren. 7. Mål Norddjurs Kommunes målsætning er, at misbrugsbehandlingen koordineres i et tæt samarbejde med øvrige relevante kommunale servicetilbud. Der skal være tale om en samlet og helhedsorienteret indsats, hvor borgeren, Rusmiddelcentret og de øvrige kommunale tilbud samarbejder ud fra en aftalt opgave- og ansvarsfordeling, hvor fokus er at tilpasse indsatsen ud fra borgerens ønsker og behov. Rusmiddelcentret i Norddjurs Kommune vil udvikle indsatser som: foregår i samarbejde med borgerne, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og aktiveringstiltag. i særlig grad retter sig mod arbejdsmarkedet således at borgerne støttes og fastholdes på arbejdsmarkedet eller i uddannelses- og aktiveringsforløb iværksættes og integreres i de aktiviteter, som borgeren deltager i, således at det kan foregå uden afbrydelse af disse tilfører viden og sparring til uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere tager udgangspunkt i, at borgere med misbrug ofte har andre problemer end alkohol- og stofmisbrug, hvorfor en helhedsorienteret, tværsektoriel indsats er nødvendig er synlige, kendte og tilgængelige, således at borgerne ved, hvor de kan henvende sig, hvis de ønsker hjælp har særlig fokus på at forbedre den sociale situation for borgere med psykiske lidelser. Tilbud og behandling skal gives i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. 8. Visitation. Visitation til ambulant behandling varetages af Rusmiddelcentret. Borgeren retter selv henvendelse til Rusmiddelcentret eller satellit Vest, enten personligt eller telefonisk, hvor borgeren får en tid til en orienterende samtale. Hvis borgeren efter denne samtale tager imod tilbuddet om behandling, visiteres borgeren til en fast behandler, som sammen med borgeren varetager det videre behandlingsforløb og udarbejder en behandlingsplan. 9. Behandlingstilbud Der arbejdes ud fra en kognitiv tilgang til misbrugsbehandling. Bag den kognitive behandlingsmetode ligger der antagelsen om, at følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan verden struktureres ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer. Identificeres destruktive tanke- og 4

5 handlingsmønstre, kan man ved hjælp af behandling erstatte disse med mere realistiske og mindre destruktive strategier. I behandlingsforløbet tages der højde for eventuelle psykiske vanskeligheder. Det kan være lavt selvværd, depression, angst eller symptomer på ADHD, hvor der inddrages andre samarbejdspartnere så som egen læge, psykiater m.fl., hvis det er relevant eller ønskeligt. Den enkelte borgers behandling er fastlagt i behandlingsplanen, som evalueres løbende. Behandlingen kan fortsætte så længe der er motivation og behandlingsplanen overholdes. Der tilbydes følgende former for alkohol- og stofmisbrugsbehandling: Motiverende samtaler Motiverende samtaler handler især om den enkeltes overvejelser om den ønskede forandring. Der tales blandt andet om modstand og ambivalens, der kan være forbundet med beslutningen om at ændre vaner. Individuelle samtaler Ved de individuelle samtaler arbejdes der med problemstillinger, som misbruges medfører både personligt, familiært og arbejdsmæssigt. Gruppebehandling Gruppebehandling tænkes, som erstatning eller supplement til den traditionelle individuelle behandling. Der er tale om behandlerstyrede grupper, der er baseret på en udveksling mellem konkret videnskabelige og evidensbaserede teorier, og samt borgerens egne erfaringer med misbrug. Gruppebehandlingen vil eller kan være en kombination af undervisning og aktiviteter. Par- og pårørende samtaler Formålet med par- og pårørendesamtalerne er, at få en indbyrdes forståelse for hvilken betydning, som misbruget har for parternes livssituation, for derigennem at skabe en bedre ramme og motivation for arbejdet med at mindske eller helt at ophøre med misbruget. Inddragelse af partner eller pårørende sker kun efter borgerens eget ønske. Tilbagefaldsforebyggelse Struktureret tilbagefaldsforebyggelse går ud på, at borgeren erkender sit trang til alkohol eller stoffer og udvikler redskaber til at ændre på dette - via egne styrker og ressourcer. Evt. at deltage i netværksgrupper med ligestillede. Rådgivning og vejledning Rusmiddelcentret tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere, der har behov for viden og drøftelse i forhold til brug af alkohol og euforiserende stoffer. Andre indsatser 5

6 Rusmiddelcentret vil udvikle og iværksætte indsatser i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og aktiveringstiltag, der i særlig grad retter sig mod arbejdsmarkedet, således at borgerne støttes og fastholdes på arbejdsmarkedet eller i uddannelses- og aktiveringsforløb. Ydelser specifikt rettet mod stofmisbrugsbehandling: Skadereducerende samtaler Formålet med den skadereducerende samtale er at stabilisere borgeren fysisk, psykisk og socialt, således at denne gør mindre skade på sig selv og sine omgivelser. Misbrugspsykiatrisk vurdering Misbruget optræder ofte i sammenhæng med en psykiatrisk lidelse. Rusmiddelcentret har derfor fast tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, der efter anmodning fra behandler kan foretage en misbrugspsykiatrisk vurdering. Vurderingen bruges dels i tilrettelæggelsen af behandlingen, dels til at synliggøre hvilke eksterne tilbud, der skal inddrages. Substitutionsbehandling (medicinsk behandling) Behandlingen varetages af Rusmiddelcentrets lægekonsulent. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere borgerens brug af euforiserende stoffer eller nedbringe/ophøre med brug af illegale stoffer. Sundhedstilbud Rusmiddelcentret tilbyder rådgivning, screening og vaccination for borgere i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV. Samt årligt sundhedstjek til borgere i substitutionsbehandling. 10. Døgnbehandling Visitation og bevilling til døgnbehandling ligger i myndighedsafdelingen. Når et ambulant behandlingstilbud ikke skønnes tilstrækkeligt, eller der er behov for yderligere tiltag, beder sagsbehandleren Rusmiddelcentret om at udarbejde en faglig udredning. Den faglige udredning vil tage udgangspunkt i det udredningsforløb som misbrugsbehandleren iværksætter sammen med borgeren. Samtalerne vil afdække borgerens her og nu situation, misbrugets omfang og ikke mindst borgerens motivation. Den faglige vurdering vil samtidig omhandle en beskrivelse af borgerens personlige ressourcer og målene for behandlingen, således at det tydeligt fremgår, hvilke tiltag der skal i værksættes før og efter et evt. døgnophold. Sagsbehandleren i myndighedsafdelingen udreder i samarbejde med borgeren det videre forløb, hvor diverse faglige udredninger fra læger, Rusmiddelcenter med videre indgår i afgørelsen. Herefter udarbejdes en handleplan iht. Servicelovens

7 Såfremt der træffes beslutning om døgnbehandling, er det myndighedsafdelingen der finder egnet behandlingssted og etablerer opstart af behandlingen. Rusmiddelcentret fortsætter den ambulante behandling mens dette arbejde pågår. Sagsbehandler i myndighedsafdelingen holder løbende Rusmiddelcentret orienteret om bevillinger og eventuelle ventetider, således at den ambulante behandling kan tilrettelægges og borgeren forberedes på det kommende tiltag. Myndighedsafdelingen laver opfølgningen på døgnbehandlingen, og inddrager misbrugsbehandleren fra Rusmiddelcentret i god tid inden døgnbehandlingen afsluttes. Det er meget vigtigt at overgangen fra døgnbehandlingen til efterbehandlingen planlægges så tidligt som muligt for at sikre borgeren den faglig bedste tilbagefaldsforebyggelse, når borgeren igen vender tilbage til egen bolig. 11. Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol I forbindelse med tilbud om støtte til gravide misbrugere kan kommunen tilbyde den gravide at indgå en kontrakt om behandling for misbrug med mulighed for tilbageholdelse. Der er mulighed for tilbageholdelse og behandling af gravide misbrugere, hvor det ufødte barn er i fare. Norddjurs Kommune vil give de gravide misbrugere tilbud om en kontrakt. 12. Opmærksomhed på misbrugernes hjemmeboende børn Personalet i Rusmiddelcentret skal i særlig grad være opmærksom på, om der er hjemmeboende børn, der udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt. Der er underretningspligt til Myndighedsafdelingen. 13. Handleplaner Loven om Social Service 141 foreskriver, at borgeren skal tilbydes en handleplan i.f.t. den samlede indsats. Det er Norddjurs Kommunes målsætning, at misbrugsbehandlingen koordineres i et tæt samarbejde med øvrige relevante samarbejdspartnere. Der skal være tale om en samlet og helhedsorienteret indsats, hvor borgeren, Rusmiddelcentret og øvrige kommunale rådgivere samarbejder ud fra en aftalt opgave- og ansvarsfordeling. 14. Klagemulighed Hvem kan klage? Du kan selv klage, men du kan også ved fuldmagt lade dig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat. Hvad kan du klage over og hvem kan du klage til? Stofmisbrugsbehandling kan deles op i to områder, henholdsvis en sundhedsfaglig og socialfaglig behandling. 7

8 Den sundhedsfaglige behandling er den del af behandlingen, der udføres af sundhedspersonale som læger og sygeplejersker. Der kan f.eks. klages over: - manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling - en læges afslag på behandling med bestemte lægemidler, ændringer af dosisstørrelse, omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, udleveringshyppighed, mulighed for og omfanget af tag-hjem-ordninger m.v. - spørgsmål om information og samtykke - udfærdigelse af lægeerklæringer - journalføring og afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger - spørgsmål om tavshedspligt i det sundhedsfaglige arbejde. En klage over den sundhedsmæssige behandling skal rettes til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 1360 København K Den socialfaglige behandling kan omfatte afslag på behandling, herunder f.eks. afslag på døgnbehandling eller manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen om ønsket om behandling. Der kan også klages over ændring af behandlingstilbud eller at reglerne om aktindsigt ikke er overholdt. Der kan desuden klages over personalet. En klage over den socialfaglige behandling skal afleveres til: Rusmiddelcenter Norddjurs Sønderport 10, 2. sal 8500 Grenaa Kommunen har fire uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn. Hvordan og hvornår skal der klages? Det er nok at skrive, at der klages. Der kan også klages mundtligt, så skal kommunen skrive klagen ned. Kommunen skal have klagen inden for 28 dage. Der er ingen klagefrist for klager over personalet eller for klager over aktindsigt 15. Kvalitetssikring og dokumentation. Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for fortsat kvalitetsudvikling af behandlingen. 8

9 ASI-skemaet anvendes ved indskrivning af nye misbrugere. Materialet er omfattende og medtager alle relevante data på misbrugerne. Skemaet anvendes af både lægen og misbrugsbehandlere ved 1. gangs samtalen. Aktuelt foretages følgende indberetninger: - Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB) - Sundhedsstyrelsens register over alkoholmisbrugere i behandling (NAB) - Ventetider og overskridelse af behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS) - DanRis Ambulant, der registrerer data vedrørende behandlingsindsats og intensitet vedrørende rusmiddelbehandling. Ovenstående dokumentationssystem er udarbejde af Sundhedsstyrelsen og er lovpligtigt. Rusmiddelcentret udfærdiger desuden en intern statistik over indskrevne og udskrevne i behandlingstilbud. 9

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere