Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr (herefter benævnt Energinet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet."

Transkript

1 Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren ) er dags dato indgået nærværende kontrakt (herefter benævnt Aftalen ) vedrørende levering af systemydelser. har indgået følgende: Dok. 14/ /13

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Aftalens baggrund og formål Definitioner Aftalegrundlag Ikrafttræden og varighed Ydelsen og ændringer af ydelsen Vederlag, betaling og prisregulering Manglende levering Planlagt vedligehold og informationspligt Force majeure Misligholdelsesbeføjelser Overdragelse Ændringer Førtidig opsigelse Tvister Lovvalg Fortrolighed Underskrifter 12 Dok T00:00:00 2/13

3 Parterne 1.1 Mellem. 2. Aftalens baggrund og formål 2.1 Energinet.dk varetager i henhold til lov om Energinet.dk den systemansvarlige virksomhed i Danmark som en selvstændig offentlig virksomhed. For at opfylde kravene til forsyningssikkerhed og for at sikre et velfungerende elmarked skal Energinet.dk have rådighed over systemydelser som nærmere defineret og beskrevet i tekniske krav til ydelsen (bilag 1 til denne aftale). 2.2 Nærværende Aftale begrænser ikke Energinet.dk s beføjelser som systemansvarlig virksomhed, jf. elforsyningsloven, kap. 5, herunder retten til at beordre omlægning af produktionen på de omfattede anlæg, jf. elforsyningslovens 27 c., stk Nærværende Aftale er indgået på baggrund af et frivilligt udbud. Energinet.dk har samtidig hermed indgået aftale om levering af systemydelser med [ ]. 3. Definitioner Hurtig manuel reserve : reguleringsreserve som aktiveres manuelt og som er fuldt leveret maksimalt 15 minutter efter aktivering. Langsomme manuelle reserver : reguleringsreserve som aktiveres manuelt og som er fuldt leveret maksimalt 6 timer efter aktivering. Systemydelser : udgøres af Hurtige manuelle reserver og/eller langsomme manuelle reserver 4. Aftalegrundlag For Aftalen gælder nedenstående dokumenter. Dok T00:00:00 3/13

4 I tilfælde af modstrid mellem dokumenterne angivet i punkterne nedenfor gælder dokumenterne i det højest prioriterede punkt forud for det lavere prioriterede. Dokumenterne i et lavere prioriteret punkt kan dog udfylde, uddybe eller supplere dokumenterne i et højere prioriteret punkt. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter angivet i samme punkt gælder dansk rets almindelige fortolkningsprincipper. Dokumenterne paraferes samtidig med underskrift af nærværende Aftale. 4.1 Nærværende Aftale med følgende bilag: 1. Tekniske specifikationer 2. Tilbudsliste 3. Geografisk placering af anlæg 4.2 Udbudsmaterialet bestående af følgende: Udbudsbetingelser af 02. oktober 2014 Kontraktudkast Tilbudsliste Tekniske specifikationer 4.3 Systemleverandørens tilbud af [ ] bestående af: [ ] 4.4 Enhver ændring i Aftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 5. Ikrafttræden og varighed 5.1 Aftalen træder i kraft den 1. januar 2017, kl og løber frem til den [ ], kl Aftalen er for Energinet.dk s vedkommende uopsigelig indtil den [ ]. Herefter kan Aftalen opsiges med et varsel på [ ] til [ ]. 5.3 Aftalen er for Systemleverandørens vedkommende uopsigelig indtil den [ ]. Aftalen kan herefter opsiges med et varsel på [ ] til [ ]. 6. Ydelsen og ændringer af ydelsen Dok T00:00:00 4/13

5 6.1 Systemydelser Systemleverandøren skal i kontraktperioden efter anmodning fra Energinet.dk levere systemydelser af den art, omfang og kvalitet, som er fastsat i de tekniske krav til ydelsen, jf. bilag 1 og inden for de tidsfrister, der er fastsat i de tekniske krav til ydelsen. Systemydelserne skal opfylde de til enhver tid gældende forskrifter, der fastsættes af Energinet.dk i overensstemmelse med pkt Reservering og placering af systemydelser Energinet.dk reserverer de af Aftalen omhandlede systemydelser og mængder i alle døgnets timer i hele kontraktperioden. Valget mellem Systemleverandøren og de øvrige leverandører, som Energinet.dk har indgået aftale om levering af systemydelser med, foretages på baggrund af størrelsen af behovet for systemydelser og anlæggenes forventede variable driftsomkostninger, inkl. start / stopomkostninger, anlæggene tekniske egenskaber, samt evt. netspecifikke forhold. Systemydelserne skal leveres fra følgende anlæg, som geografisk er placeret som vist i bilag xx. 6.3 Afprøvning og dokumentation For at sikre at systemydelserne lever op til de i de tekniske betingelser for ydelsen fastsatte krav, er Energinet.dk berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktperioden at forlange, at Systemleverandøren gennemfører afprøvning af de anlæg, der benyttes til levering af systemydelserne. Dog højst to (2) gange om året pr. anlæg. Afprøvningen skal gennemføres i overensstemmelse med [ ]. Såfremt afprøvningen viser, at systemydelserne ikke opfylder de i bilag 1 fastsatte krav, er Systemleverandøren forpligtet til uden unødigt ophold at tage de nødvendige skridt for, at den enkelte systemydelse lever op til de fastsatte krav. Systemleverandøren skal efter Energinet.dk s anmodning udarbejde dokumentation for, at systemydelserne opfylder de aftal- Dok T00:00:00 5/13

6 te kvalitetskrav og gennemførelsen af den enkelte afprøvning, samt at systemydelserne ved prøven opfylder de i de tekniske betingelser for ydelsen fastsatte krav. 6.4 Ændringer i Energinet.dk s forskrifter eller regler Energinet.dk kan som systemansvarlig virksomhed til enhver tid forlange nødvendige ændringer af kravene til systemydelserne, fremsætte nye forskrifter eller regler eller foretage ændringer i eksisterende forskrifter eller regelsæt. Ændringerne skal være begrundet i ændrede krav i lovgivningen eller offentlige forskrifter til enten forsyningssikkerheden eller en effektiv udnyttelse af det samlede elforsyningssystem. Ændringer som følge af lovkrav eller ændret offentlig regulering skal ske i overensstemmelse med frister i den pågældende lov eller offentlig regulering. Medfører en ændring af kravene til systemydelserne fremsættelse af nye forskrifter eller regelsæt eller foretagelse af ændringer i eksisterende forskrifter eller regelsæt, at Aftalens økonomiske forudsætninger for Systemleverandøren rykkes, skal Aftalen justeres, således at Systemleverandøren stilles økonomisk, som om Aftalen var blevet gennemført efter sin ordlyd på basis af de forudsætninger, der var til stede ved Aftalens indgåelse, jf. også pkt Vederlag, betaling og prisregulering 7.1 Årlige vederlag Til dækning af omkostningerne ved at opretholde den aftale kapacitet betaler Energinet.dk et samlet årligt vederlag på kr. [ ] (beregnet på baggrund af pris pr. MW, jf. bilag 2) for hurtige manuelle reserver. Ved Energinet.dk s opsigelse af aftalen ved udløb af uopsigelighedsperioden, jf. pkt. 5.2 betaler Energinet.dk et vederlag på kr. [ ]dog maksimum Systemleverandørens dokumenterede udgifter til afvikling af samarbejdet. Vederlaget betales ved aftalens ophør. 7.2 Betaling for faktisk levering af de reserverede ydelser Når reserveforsyningsanlæg aktiveres efter denne aftale, dækkes de variable driftsomkostninger, dvs. brændsel og start- Dok T00:00:00 6/13

7 /stop-omkostninger, samt andre omkostninger, der er direkte relateret til aktiveringen. Leverandøren sender månedsvis bagud en opgørelse over aktiveringer med angivelse af leveret energi, brændselsforbrug, brændselsomkostninger, start-/stopomkostninger, samt øvrige direkte variable driftsomkostninger. 7.3 Prisregulering Én gang årligt, første gang den [ ], justeres den årlige betaling, jf. pkt. [ ] samt de aftalte enhedspriser, jf. pkt. [ ] i forhold til udviklingen i [ ]. 7.4 Betaling Den samlede årlige betaling, jf. pkt. 7.1 fordeles i 12 lige store dele og faktureres månedsvis forud Betaling sker ved afsendelse fra Energinet.dk senest 1 måned efter, at Energinet.dk har modtaget Systemleverandørens betalingsbegæring Fakturaen skal udstedes til Energinet.dk. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk på EAN-nr. [ ]. 8. Manglende levering 8.1 I tilfælde af Systemleverandørens manglende levering af de aftalte systemydelser, herunder manglende levering af systemydelser inden for de aftalte tidsfrister, er Energinet.dk berettiget til at foretage dækningskøb på Systemleverandørens regning. Leverandøren har dog mulighed for, at lever ydelsen fra andre anlæg end de i pkt. 6.2 definerede anlæg, såfremt disse anlæg opfylder kravene fastsat i de tekniske betingelser for ydelsen. Eventuelle leverancer fra andre anlæg er i det hele underlagt denne aftales bestemmelser. 8.2 I tilfælde af at Energinet.dk foretager dækningskøb på Systemleverandørens vegne, modregnes meromkostningerne herved (differencen mellem den af Energinet.dk faktisk betalte pris for dækningskøb og den pris der ville have været gældende ved levering fra Systemleverandøren) i den førstkommende månedlige betaling. Dok T00:00:00 7/13

8 8.3 Såfremt Systemleverandøren ikke er i stand til at levere de aftalte systemydelser, reduceres det årlige vederlag, jf. pkt. 7.1, med en procentvis andel svarende til den del af et kalenderår, hvor Systemleverandøren ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. 9. Planlagt vedligehold og informationspligt 9.1 Systemleverandøren er berettiget til i en periode på i alt [ ] dage i et kalenderår at tage anlægget ud af drift til ordinært vedligehold. 9.2 Energinet.dk skal orienteres om et sådant vedligehold med et varsel på minimum [ ] dage. 9.3 Systemleverandøren er forpligtet til hurtigst muligt at orientere Energinet.dk om alle forhold, som enten indebærer, at Systemleverandøren ikke kan eller er i risiko for ikke at kunne levere de under aftalen aftalte systemydelser. 10. Force majeure 10.1 Systemleverandøren er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig som følge af force majeure Systemleverandøren er ikke berettiget til betaling for ydelser, der ikke leveres på grund af force majeure Energinet.dk er ansvarsfri, hvis Energinet.dk s manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure Force majeure kan højst gøres gældende så længe, force majeure-situationen varer Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ubegrundet ophold og senest 7 dage efter, at force majeure-situationen er indtrådt Hver part afholder egne omkostninger/bærer egne tab som følge af en force majeure-begivenhed. 11. Misligholdelsesbeføjelser 11.1 Erstatning Dok T00:00:00 8/13

9 Hver part er efter dansk rets almindelige regler erstatningsansvarlig for tab hos den anden part som følge af misligholdelse af aftalen Reklamation En part, der vil påberåbe sig misligholdelse, er forpligtet til at give den anden part meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde have været opdaget. Tilsvarende forpligtelse gælder i de tilfælde, hvor en part må indse, at der er risiko for misligholdelse Standsningsret Parterne har ikke ret til tilbageholdelsesydelser i tilfælde af tvister om Aftalens misligholdelse Ophævelse Hver part kan efter skriftligt påkrav hæve Aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse. 12. Overdragelse 12.1 Energinet.dk s overdragelse Energinet.dk har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til en anden offentlig virksomhed eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler Systemleverandørens overdragelse Systemleverandøren kan ikke uden Energinet.dk s forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand. Energinet.dk kan kun nægte samtykke til en overdragelse, såfremt der foreligger saglig grund. Energinet.dk vil i den forbindelse bl.a. foretage en vurdering af styrker og svagheder hos den foreslåede tredjemand, bl.a. med hensyn til økonomisk, finansiel, teknisk og faglig formåen. Dok T00:00:00 9/13

10 Energinet.dk forbeholder sig som betingelse for at give samtykke til overdragelse efter omstændighederne fx at kræve, at tredjemand har rådighed over anlægget for systemydelserne, at både leverandører og tredjemand hæfter solidarisk for Aftalens opfyldelse, eller at Systemleverandøren erklærer at ville støtte den foreslåede tredjemand økonomisk, finansielt, teknisk og fagligt i forbindelse med den foreslåede tredjemands varetagelse af Aftalen. 13. Ændringer 13.1 Aftalen kan genforhandles, når en genforhandling er nødvendiggjort af nye lovkrav, myndighedskrav eller anden offentligretlig regulering I tilfælde af at en ændring indebærer, at Aftalens økonomiske forudsætninger for Systemleverandøren ændres væsentligt, skal Aftalen justeres således, at Systemleverandøren stilles økonomisk, som om aftalen var gennemført efter sin ordlyd på basis af de forudsætninger, der var til stede ved Aftalens indgåelse. Konsekvensen af en ændring i forhold til Aftalen fastsættes i øvrigt i videst muligt omfang med udgangspunkt i de meromkostninger hhv. mindre omkostninger, som ændringen påfører Systemleverandøren og således, at konsekvenserne af ændringen står forholdsmæssigt i forhold til indholdet af ændringerne. Ændringer, som medfører meromkostninger for Systemleverandøren, kan dog tillægges et dækningsbidrag på [ ] pct Såfremt det trods ihærdige forsøg fra begge parters side ikke viser sig muligt at opnå enighed om en ændring, kan afgørende spørgsmål søges løst ved mediation eller voldgift, jf. pkt Førtidig opsigelse 14.1 Såfremt udbuddet af Aftalen måtte blive indbragt for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Energinet.dk s beslutning om at tildele Systemleverandøren Aftalen i den forbindelse måtte blive annulleret, eller at Energinet.dk på anden vis måtte blive pålagt at bringe Aftalen til ophør, er Energinet.dk berettiget til at opsige Aftalen med et varsel på 1 måned I tilfælde af Energinet.dk s opsigelse af Aftalen i henhold til nærværende bestemmelser, er Energinet.dk forpligtet til at betale de dokumenterede udgifter, som Systemleverandøren har Dok T00:00:00 10/13

11 afholdt i tillid til indgåelse af Aftalen, med tillæg af Systemleverandørens rimelige omkostninger til afvikling af samarbejdet. Systemleverandøren kan ikke herudover rejse krav mod Energinet.dk. 15. Tvister 15.1 Forhandling Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende Aftale, skal parterne med en positiv samarbejdsånd og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne efter drøftelse mellem parterne søges løftet op på højt plan i parternes organisation Mediation Såfremt en tvist af en part er indbragt for parternes direktion, og det ikke er muligt inden for [ ] kalenderdage eller den frist parterne måtte have aftalt at opnå enighed om en løsning, kan en part kræve, at tvisten søges bilagt ved mediation efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelse af anmodning om mediation. Mediatoren skal søge at opnå enighed mellem parterne om en løsning af tvisten. Udgifterne hertil deles mellem parterne Voldgift Har parterne ikke opnået enighed inden [ ] kalenderdage fra mæglerens udtalelse foreligger, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved voldgift. I tilfælde af Aftalens ophævelse, eller hvor en part i øvrigt ikke har begæret mediation, kan enhver af parterne gå direkte til Voldgiftsretten. Tvister, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres endeligt ved voldgift efter de Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet, som er gældende på tidspunktet for sagens anlæg. Dok T00:00:00 11/13

12 Medmindre der mellem parterne er enighed om at lade voldgiftsretten bestå af blot 1 medlem, skal voldgiftsretten have 3 medlemmer. Voldsgiftsdommerne, der skal have hjemsted i Danmark, udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Hver part kan dog anmode om, at voldgiftsretten suppleres med yderligere 2 partsudpegede medlemmer for at sikre, at voldgiftsretten besidder den fornødne tekniske, økonomiske og juridiske ekspertise. Hjemstedet for voldgift er København. Processproget for såvel skriftveksling som for den mundtlige forhandling er dansk. 16. Lovvalg 16.1 Retsforholdet mellem Energinet.dk og Systemleverandøren er underlagt dansk ret, herunder også danske processuelle regler. 17. Fortrolighed 17.1 Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for sager, hvori Energinet.dk træffer afgørelse i medfør af elforsyningsloven eller bestemmelser udstedt i medfør heraf. Det er derfor tilladt Energinet.dk at offentliggøre Aftalen samt at videregive oplysninger om Aftalen uden samtykke fra Systemleverandøren i overensstemmelse med forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om aktindsigt Det er alene Energinet.dk, der må udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om Aftalen eller forhold med relation til Aftalen. Såfremt Energinet.dk omtaler Systemleverandørens forhold, skal denne omtale være loyal med efterfølgende orientering til Systemleverandøren. Såfremt Systemleverandøren for at varetage egne vitale interesser helt undtagelsesvist har behov for at udtale sig til offentligheden eller nyhedsmedierne om forhold vedrørende Aftalen, skal en sådan udtalelses form og indhold forinden drøftes med Energinet.dk. 18. Underskrifter Dok T00:00:00 12/13

13 18.1 Kontrakten oprettes i 2 enslydende underskrevne eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar beror hos Energinet.dk og 1 eksemplar hos Systemleverandøren Parterne afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af og indgåelsen af Aftalen. Sted: Dato: Sted: Dato: Energinet.dk [Navn] Aftalepartner [Navn] Dok T00:00:00 13/13

Bilag A - Kontraktparadigme - Strategiske Reserver. Aftale

Bilag A - Kontraktparadigme - Strategiske Reserver. Aftale Aftale 27. marts 2015 JKL / PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR-nr.: 28980671 (Herefter benævnt Energinet.dk ) og [Virksomhed 2] [Adresse] (herefter benævnt Leverandøren ) (Energinet.dk

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Aftale om drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning i Sorø Kommune. Version 1.1

Aftale om drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning i Sorø Kommune. Version 1.1 Aftale om drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning i Sorø Kommune Version 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS PARTER... 4 2. AFTALENS OMFANG OG FORMÅL... 4 3. SPECIFIKATION AF VEJBELYSNINGSANLÆGGET...

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Aftale om drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Sorø Kommune

Aftale om drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Sorø Kommune Aftale om drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Sorø Kommune UDKAST - 4. januar 2017 Version 1.0 Denne kontrakt er et udkast, og vil løbende blive ændret i løbet af dialogfasen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME Kontraktparadigme: Aftale om Dødstartsreserve 1/8 Virksomhedsnavn Vejnavn By (herefter benævnt Leverandøren ) og Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia (hver for sig en Part og samlet Parterne ) har

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontrakten skal ikke udfyldes af leverandøren. Kontrakten udfyldes af Mariagerfjord Vand i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Kontrakten skal ikke udfyldes af leverandøren. Kontrakten udfyldes af Mariagerfjord Vand i tilfælde af en aftaleindgåelse. Side 1 af 8 1 KONTRAKT (FORMAT) Aftale om udførelse af de udbudte ydelser træffes ved indgåelse af kontrakt som gengivet i det følgende. Nærværende udbudsmateriale udgør en integreret del af denne kontrakt.

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere