Opdateret 5. februar MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale"

Transkript

1 Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010

2 LOKALAFTALE om medarbejderindflydelse og -medbestemmelse i Gentofte Kommune Indledning Denne lokalaftale er indgået mellem Gentofte Kommune og de forhandlingsberettigede organisationer, repræsenteret i et nedsat forhandlingsorgan. Lokalaftalen er indgået på baggrund af seneste rammeaftale om MED, med ikrafttræden pr. 1. april 2008 mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO (Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte) / Sundhedskartellet. Som udgangspunkt for lokalaftalen er det forudsat, at organiseringen af medbestemmelse og medindflydelse på det nederste niveau i strukturen (grupperne) kan være tostrenget, men at der på de overliggende niveauer etableres et enstrenget system. Det er ligeledes forudsat, at medarbejdernes medindflydelse og -bestemmelse fortrinsvis udøves så decentralt som muligt i hverdagen, men at der samtidig etableres et system, der sikrer kontinuiteten samt medindflydelse og -bestemmelse i et samarbejde med kommunens øverste ledelse. 1

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v OMRÅDE FORMÅL... 3 Kapitel 2. Indhold INDHOLD INFORMATION DRØFTELSE MEDBESTEMMELSE INDGÅELSE AF AFTALER LEDELSENS KOMPETENCE... 7 Kapitel 3. Struktur og sammensætning STRUKTUR HOVEDUDVALGET MED-UDVALGENE GRUPPERNE Kapitel 4. Sammensætning GENERELT GRUPPERNE MED-UDVALGENE HOVEDUDVALGET Kapitel 5. Samarbejde om Sikkerhed og sundhed ARBEJDSMILJØARBEJDET UDDANNELSE Kapitel 6. Ikrafttræden og evaluering IKRAFTTRÆDEN Kapitel 7. Opsigelse OPSIGELSE Bilag 1 Organisationsdiagram over MED-strukturen 2

4 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v. 1 OMRÅDE Denne lokalaftale om medindflydelse og -bestemmelse i Gentofte Kommune (fremover benævnt MED) omfatter alle ansatte i Gentofte Kommune og de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn i henhold til den kommunale styrelseslovs 67. Stk. 2. Selvejende institutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, og som ikke er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn kan tilsluttes aftalen på observatørvilkår efter aftale mellem Kommunalbestyrelsen og den selvejende institutions bestyrelse. 2 FORMÅL Denne aftale skal skabe grundlag for en videre udvikling af samarbejdet mellem kommunens ledelse og dens ansatte. Stk. 2. De overordnede formål for MED i Gentofte Kommune er: a. at styrke medarbejdernes engagement og sikre arbejdstilfredsheden ved på alle trin i organisationen at anvende ledelsesformer, der indebærer videst mulig delegation af ansvar og kompetence ved: at medarbejdere sikres medindflydelse, -bestemmelse enten direkte eller gennem valgte repræsentanter at medarbejderne har mulighed for medindflydelse ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation at medarbejderne har mulighed for at påvirke beslutningerne/processerne på et så tidligt tidspunkt som muligt at forbedre og udvikle samarbejdet, herunder sikre den nødvendige kommunikation/information i kommunen at der skabes synlighed og sammenhæng mellem kommunens mål og løn- og personalepolitikken at der er en gensidig forpligtigelse til aktivt at indgå i MED b. at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Gentofte Kommune, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet ved: at skabe grundlag for, at kommunens institutioner m.v. selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål gennem uddannelse og vejledning 1 at styrke og effektivisere funktionsområdet inden for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på den enkelte institution, afdeling m.v. at sikkerheds- og sundhedsområdet bliver fremmet ud fra en helhedsvurdering c: at etablere et gennemskueligt og overskueligt system for samarbejdet på alle niveauer i organisationen, der samtidig sikrer kontinuiteten. d: at der aftales vilkår for medarbejderrepræsentanter om uddannelse, tid m.v. så der sikres et kvalificeret med- og modspil. e: at der i kommunen etableres et fælles organ, der kan behandle spørgsmål af væsentlig betydning for en flerhed af medarbejderne. f: at sikre, at samarbejdet udøves med gensidig respekt. 1 Som eksempler på begrebet institution kan nævnes en dag- eller døgninstitution, en skole, pædagogisk fritidstilbud ved en skole, en enhed i Pleje & Sundhed, administrationen på rådhuset eller en afdeling. 3

5 Kapitel 2. Indhold 3 INDHOLD Medarbejderindflydelsen/medbestemmelsen i Gentofte Kommune udøves gennem: gensidig information drøftelse medbestemmelse indgåelse af aftaler 4 INFORMATION Der er en gensidig forpligtigelse til at informere om alle forhold, der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og miljøforhold på et så tidligt tidspunkt som muligt og på en sådan måde og i den form, at der gives gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens og/eller Kommunalbestyrelsens beslutninger. Ledelsen er endvidere forpligtet til at informere beslutningstagende organer om medarbejdernes synspunkter inden beslutninger tages, således at medarbejdernes synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget. Ledelsen er forpligtet til at informere om alle væsentlige forslag i Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg, der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og miljøforhold, på et så tidligt tidspunkt som muligt.2der er en gensidig pligt til at give god og tilstrækkelig information om forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvad der ligger i begrebet "god og tilstrækkelig information" vil naturligvis variere fra sag til sag og bør tages op som led i det løbende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Såvel leder som medarbejderrepræsentanter skal informere om emner, der er af betydning for samarbejdet, og skal også selv søge information. Det er alles ansvar, at den eller de personer, man samarbejder med, bliver informeret på et hensigtsmæssigt niveau. Information kan foregå på mange måder, og formen kan være skriftlig eller mundtlig. Begge former har sine fordele og ulemper. En kombination af begge former vil ofte være hensigtsmæssig. Ved den mundtlige information kan man hurtigt give en besked, og der er oplagte muligheder for at drøfte emnet. Det er dog kun de personer, der er til stede, der informeres herved, medmindre der efter drøftelsen udarbejdes et fyldigt referat. Hvis der er tale om en kompliceret problemstilling, f.eks. det kommende budget, eller hvis der skal ske en drøftelse i "baglandene" på grundlag af informationerne, vil forudsætningen for en god og grundig drøftelse være, at der før drøftelsen foreligger skriftligt materiale til at understøtte den mundtlige information. Som led i de lokale drøftelser kan man aftale, hvornår og hvordan der skal informeres på det førstkommende møde i Hovedudvalget om beslutninger, som er truffet i kommunalbestyrelsen. 2 Når man taler om information, er det vigtigt at skelne mellem den information, der foregår gensidigt mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter, f.eks. i et MED-udvalg, og den information, som man i f.eks. i Hovedudvalget bliver enige om skal tilgå de øvrige medarbejdere om Hovedudvalgets drøftelser og aftaler. Aftalen angår den information, der foregår i f.eks. Hovedudvalget, og som kan kaldes den interne information. Information fra MEDudvalg til de øvrige medarbejdere kan kaldes den eksterne information 4

6 Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne bør på alle niveauer i MED-systemet i fællesskab drøfte og fastlægge procedurer for information om arbejdet til berørte medarbejdere og ledere. Ved valg af kommunikations- og informationsmetoder bør man overveje: hvem skal informeres? hvad skal der informeres om? hvordan skal informationen gives? hvornår skal informationen gives? hvem har adgang til information, når den pågældende metode anvendes? Information om udvalgets arbejde kan ske på mange måder, f.eks. via: referater af møder m.v. møder eller anden mundtlig information med mulighed for dialog personaleblad . fysisk eller elektronisk opslagstavle Intranet/internet Øvrige sociale medier, f.eks. Yammer 5 DRØFTELSE Såfremt der fremsættes ønske herom, skal der ske en drøftelse af alle forhold, på alle niveauer. 6 MEDBESTEMMELSE Medarbejdernes medbestemmelse omfatter udarbejdelse af retningslinjer for 3 : arbejdsforhold personaleforhold samarbejdsforhold sikkerheds- og sundhedsforhold vilkår for medarbejderrepræsentanter uddannelse Regler om arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som (efter indstilling fra f.eks. Hovedudvalget) er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af aftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. 20. Hvis der er fastlagt retningslinjer i et MED-udvalg, vil der fortsat være tale om retningslinjer i aftalens forstand, selv om sagen forelægges for f.eks. økonomiudvalget til efterretning. Hvis økonomiudvalget uden bemærkninger tager sagen til efterretning, har økonomiudvalget alene noteret sig, at der er aftalt retningslinjer. Dette gælder, uanset om det måtte være protokolleret, at økonomiudvalget har godkend " retningslinjerne. Hvis økonomiudvalget tager afstand fra retningslinjerne, må det pålægges den leder, der har kompetencen at opsige de aftalte retningslinjer. 3 De retningslinjer, der allerede er fastlagt løber uændret videre ved indgåelse af aftalen. Det bør dog overvejes, om de hidtidige retningslinjer bør revurderes og eventuelt ændres eller opsiges. Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. Der kan i MED-systemet fastlægges principper for, hvordan disse opgaver løses. I arbejdsmiljølovgivningen slås bl.a. fast, at medarbejderne enten gennem udvalg m.v. eller gennem deres medarbejderrepræsentant skal deltage i: Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, kontrollen med arbejdsmiljøet og vurderingen af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsforhold. 5

7 Stk. 2. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 3. Der skal i Hovedudvalget udarbejdes retningslinjer for proceduren for drøftelse af: budgettet i MED-organisationen budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold personalepolitik, herunder ligestilling overordnede retningslinjer for kurser, efter- og videreuddannelse, herunder uddannelsesplanlægning større rationaliseringer og omstillinger indhold og opfølgning på trivselsmålinger den samlede indsats vedrørende arbejdsbetinget stress den samlede indsats vedrørende vold, mobning og chikane konkrete sundhedsfremmeinitiativer sygefraværssamtaler Stk. 4. Udover disse obligatoriske retningslinjer, kan der udarbejdes retningslinjer for alle forhold, der har betydning for kommunens medarbejdere, herunder sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Retningslinjerne kan udarbejdes som generelle retningslinjer for hele kommunen eller som rammer, der skal udfyldes lokalt. Retningslinjer kan f.eks. udarbejdes for: placering af arbejdstid velfærdsforanstaltninger sikkerheds- og sundhedsarbejde ordensregler arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdspladsvurderinger (APV) arbejdsmetoder indretning af arbejdssteder teknologi udfyldelse af generelle rammeaftaler løn- og personalepolitik. Denne liste er alene eksempler og ikke at betragte som udtømmende. 4 Stk. 5. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område og hvis medarbejderne fremsætter ønske herom skal ledelsen redegøre for, hvordan den derefter vil forholde sig på området. 5 Stk. 6. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. 6 Stk.7. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt og skal være tilgængelige for de ansatte. Stk. 8. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk. 9. Retningslinjer, som er aftalt i henhold til stk. 3, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. 4 Opmærksomheden henledes på den til enhver tid gældende AT-vejledning, p.t. F.2.4. om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde, hvor det fremgår, at der bl.a. skal opstilles principper for nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte. 5 Redegørelsen bør normalt fremgå af et mødereferat eller lignende. 6 Retningslinjer i henhold til aftalen er bindende, når følgende forudsætninger er opfyldt: 1. Retningslinjer skal være aftalt i enighed mellem parterne, 2. Indholdet af beslutningen skal henhøre under den pågældende leders ansvars- og kompetenceområde. 6

8 7 INDGÅELSE AF AFTALER Der vil endvidere være mulighed for at indgå aftaler om en række af de nævnte punkter. Herudover kan der indgås aftaler om udfyldelse af såvel generelle som lokale rammeaftaler/-politikker. 8 LEDELSENS KOMPETENCE MED udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor.7 7 Ledelsens kompetence er udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givet område 7

9 Kapitel 3. Struktur og sammensætning 9 STRUKTUR Strukturen for MED i Gentofte Kommune er som hovedregel organiseret i 3 niveauer: Hovedudvalg Udvalg Grupper (undtagelsesvis personalemøder i meget små institutioner se i øvrigt stk. 6 nedenfor) Herudover kan der for større organisatoriske enheder nedsættes tværgående MED-udvalg. Der er f.eks. nedsat MED-udvalg i Pleje & Sundhed Drift samt Social & Handicap Drift. MED-strukturen fremgår af oversigt i bilag 1 til denne lokalaftale. Oversigten opdateres løbende. Stk. 2. Der nedsættes et permanent Rådhusudvalg, der indkaldes ad hoc, når der er emner der vedrører Rådhuset generelt. Der kan herudover etableres ad hoc grupper på f.eks. det sociale område i tilfælde af, at der opstår arbejdspladsrelaterede behov jf. Stk. 5. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne i MED-strukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationer og personalesammensætninger. Medarbejdersiden aftaler sammensætning af valggrupper, procedure for valg m.v. Stk. 4. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter/medarbejderrepræsentanter/medarbejdere. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter eller medarbejderrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejdere hertil. Disses vilkår sidestilles med tillidsrepræsentanternes. 8 Stk. 5. Der kan nedsættes arbejdsgrupper, både permanente og ad hoc grupper, på alle niveauer af MEDstrukturen. Grupperne kan være tværgående. Ved nedsættelse af sådanne grupper skal der tages stilling til kommissorium, hvilket niveau gruppen refererer til, og gruppens sammensætning. Stk. 6. På arbejdspladser med færre end 9 ansatte, kan medarbejderindflydelsen udøves gennem personalemøder for alle medarbejdere. Dette skal godkendes af Hovedudvalget. Såfremt der er valgt tillidsrepræsentanter, skal opgaver, som beskrevet i rammeaftalens kapitel 3 om tillidsrepræsentanter, løses i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Såfremt der ikke er valgt tillidsrepræsentanter eller MED-repræsentanter kan opgaverne udføres af en kontaktperson eller fællestillidsrepræsentanten. 8 Udvalgene bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle relevante synspunkter kan komme frem. Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsenteret i udvalget. Dernæst kan de enkelte personalegruppers størrelse inddrages i vurderingen af sammensætning af udvalget på medarbejderside. Hvis ikke alle personaleorganisationer er repræsenteret, anbefales det, at der etableres et kontaktudvalg eller andet forum, som kan virke vejledende for personalerepræsentanterne i MED-udvalget. Ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanter af sin midte, jf. 13, stk. 3 8

10 Udover de opgaver der er nævnt i kapitel 6, skal det aftales på det første personalemøde, hvilke dele af medarbejderindflydelsen der udøves igennem personalemøder, og hvilke dele der udøves i samarbejde mellem de valgte tillids- eller MED-repræsentanter og ledelsen. Denne fordeling godkendes af Hovedudvalget. Såfremt der ikke aftales anden forretningsorden, er MED-aftalens standardforretningsorden gældende. På institutioner med færre end 5 ansatte, drøftes sikkerhedsforhold jf. 17, stk. 7 på personalemødet. 10 HOVEDUDVALGET I kommunen etableres et Hovedudvalg. Stk. 2. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler/overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. I Hovedudvalget vil der typisk, i de tilfælde hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter, være mulighed for af forhandle og indgå aftaler om generelle spørgsmål, som vedrører flere organisationers medlemmer. Der vil fortsat være en række aftalespørgsmål, som er et anliggende mellem den enkelte forhandlingsberettigede organisation og kommunen. Parterne i Hovedudvalget bør sammen og hver for sig sikre, at kommunens øvrige organisation inddrages i drøftelser, der foregår i Hovedudvalget. Det gælder både i forhold til forhandlinger om indgåelse af aftaler og i forhold til fastlæggelse af generelle retningslinjer for hele kommunen. Inddragelsen kan dels ske ved, at der i Hovedudvalget fastlægges procedurer herfor, dels ved at hver part (ledelsen og medarbejderrepræsentanterne) holder tæt kontakt til eget bagland. Stk. 3. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: at gensidigt informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om MED, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. at fortolke aftalte retningslinjer at fortolke den lokale aftale om MED og behandle uoverensstemmelser herom at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 19 i rammeaftalen ved påståede brud på forpligtelsen til information og drøftelse kan det lokale niveau indsende sagen til hovedudvalget, hvis der ikke indenfor 1 måned er taget skridt til at opfylde forpligtigelserne. Hovedudvalget skal herefter tage stilling til sagen Hovedudvalget har kompetence til at forelægge en lokal uenighed om en række spørgsmål, herunder fortolkning af rammeaftalen, for de centrale parter, jf. 11, stk. 3. Stk. 4. Hovedudvalget har udover de i stk. 3 nævnte opgaver ligeledes en række øvrige opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler. Opgaverne fremgår af den til enhver tid gældende rammeaftale. Stk. 5. Hovedudvalget mødes - mindst en gang om året - med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Drøftelsen af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen foregår med repræsentanter for kommunalbestyrelsen, f.eks. Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvem der repræsenterer den politiske ledelse i dialogen. Drøftelse bør ske på et så tidligt tidspunkt i budgetforhandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutninger. 10

11 Stk. 6. Hovedudvalget har ansvaret for, at der etableres en kultur for gensidig information i Gentofte Kommune. Stk. 7. Hovedudvalget skal endvidere udarbejde retningslinjer for proceduren for drøftelse af budgettet i MED-organisationen. Stk. 8. Strategisk drøftelse Hovedudvalget skal hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Stk. 9. Fastlæggelse af strategiplan Hovedudvalget fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse i henhold til stk. 8 en strategiplan jf. de til enhver tid gældende bestemmelser i rammeaftalen Stk. 10. Hovedudvalget er kommunens overordnede Løn- og personalepolitiske udvalg. Stk. 11. Udfyldelsen af generelle rammeaftaler, der skal gælde for alle ansatte i kommunen sker i Hovedudvalget. Stk. 12. Udover de obligatoriske retningslinjer, der skal udarbejdes, skal Hovedudvalget udarbejde overordnede principper vedrørende vilkår for medarbejderrepræsentanterne f.eks. vedrørende: frikøb tid til arbejdet kompetencefordeling. Der er ikke herved tilsigtet en indskrænkning i de forhandlingsberettigede organisationers adgang til at forhandle og indgå aftale i konkrete sager. 11 MED-UDVALGENE MED-udvalgene skal, udover de aktiviteter/funktioner der hidtil er blevet varetaget af sikkerheds- og samarbejdsudvalgene, forestå: 1. udfyldelse af rammeaftaler/politikker 2. fastsættelse af vilkår for medarbejderrepræsentanter, herunder: solidarisk kompensation med finansiering af repræsentanternes deltagelse i MED-aktiviteter planlægning af efteruddannelse for medarbejderrepræsentanter efter gældende regler, f.eks. klippekort arbejdspladsvurderinger (APV) eventuelt i samarbejde med Arbejdsmiljø Gentofte fremmelse af det tværfaglige samarbejde. Stk. 2. Udvalgene har ansvaret for udfyldelsen af de overordnede retningslinjer for "fællestillidsrepræsentanter" inden for området, samt andre overordnede rammeaftaler og principper, der vedrører hele området. Stk. 3. I udvalgene skal der endelig fastsættes principper for procedure vedrørende drøftelse af mål og rammer for henholdsvis kvalitet, service og teknologi. 11

12 12 GRUPPERNE Grupperne skal i det en-strengede system forestå de aktiviteter/funktioner vedrørende medarbejder- indflydelse og -medbestemmelse samt arbejdsmiljø, der i det to-strengede system varetages af tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljøgrupperne og lokalsamarbejdsudvalgene. Stk. 2. Som udgangspunkt skal grupperne være grundstenen i medarbejderindflydelsen og medbestemmelsen i Gentofte Kommune. Det er vigtigt, at der på det lokale niveau, er en oplevelse af indflydelse og medbestemmelse enten direkte eller gennem valgte repræsentanter. Stk. 3. Medarbejderindflydelsen og -medbestemmelsen skal omfatte såvel overordnede vilkår som konkrete sager. Herved styrkes relationen fra de overordnede principper til den konkrete handling i aktuelle sager. Stk. 4. Herudover kan grupperne udfylde de rammeaftaler/politikker, som konkret vedrører den pågældende institution m.v. med de begrænsninger, der måtte være i de overordnede principper/retningslinjer og lovgivningen. Stk. 5. I de institutioner m.v., hvor der er valgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, udøves medarbejderindflydelsen og -medbestemmelsen i det daglige af disse, i samarbejde med institutionens ledelse. Stk. 6. I institutioner, hvor der ikke er valgte medarbejderrepræsentanter, skal der lokalt aftales retningslinjer for, hvordan medarbejderindflydelse og -medbestemmelse organiseres. MED-udvalgene kan fastsætte overordnede retningslinjer herom. Medarbejderrepræsentanter i grupperne vælges af og blandt de ansatte i institutioner m.v. i henhold til de regler, der gælder for valg af tillidsrepræsentanter. Det kan, for afdelinger, som ikke er repræsenteret, aftales, at disse kan vælge kontaktpersoner. 12

13 Kapitel 4. Sammensætning 13 GENERELT De enkelte organer inden for MED-strukturen skal være så repræsentative som muligt. Stk. 2. Der er ikke forudsat en paritetisk (et ligeligt antal repræsentanter fra begge parter) i en sammensætning, men antallet af ledelsesrepræsentanter kan aldrig overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Stk. 3. Ledelsesrepræsentanter i grupper, udvalg og Hovedudvalg udpeges af kommunens ledelse. I tilfælde, hvor der skal ske udpegning blandt ledere af eksterne institutioner, sker dette efter høring i den pågældende gruppe. Stk. 4. Medarbejderrepræsentanter vælges fortrinsvis blandt de valgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Stk. 5. Valg holdes i 1. kvartal i lige år (se Rammeaftalens 10 om valg af tillidsrepræsentanter). Ved nyvalg skal der indrapporteres til Gentofte Kommune. De valgte er ansvarlige for løbende at ajourføre listen over valgte. Stk. 6. Er der ikke et tilstrækkeligt antal valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan andre vælges. Såfremt der vælges andre, får disse tillidsrepræsentantbeskyttelse. Stk. 7. Antallet af repræsentanter i de enkelte organer inden for MED-strukturen fastsættes ved aftale mellem den daglige ledelse og de lokale medarbejderrepræsentanter jf. 14, 15, og 16. Stk. 8. Udover de valgte eller udpegede repræsentanter kan der indkaldes særligt sagkyndige til møderne. 10 Stk. 9. Kommunen afholder de fornødne udgifter til virksomheden og stiller herunder eventuel sekretærbistand til rådighed. Stk. 10. De enkelte udvalg, grupper m.v. fastsætter selv deres forretningsorden, dog vil den ansvarlige leder altid være formand. Stk. 11. Medarbejderne vælger næstformanden. 14 GRUPPERNE Antallet af repræsentanter i det enstrengede system fra henholdsvis ledelses- og medarbejdersiden kan ikke overstige 9. Der skal sikres valg af personer, der varetager arbejdsmiljøarbejdet. På institutioner med flere end 175 ansatte kan antallet af repræsentanter fra henholdsvis ledelses- og medarbejdersiden udvides til 11 personer efter godkendelse i Hovedudvalget. 13

14 9 Interne som eksterne. F.eks. budgetmedarbejdere, økonomer, jurister, Arbejdsmiljø Gentofte, repræsentanter fra faglige organisationer og ledere fra andre faggrupper Stk. 2. Såfremt der er etableret et tostrenget system skal der afholdes fælles møder mellem tillidsrepræsentants-, samarbejds- og arbejdsmiljøgruppen med henblik på at koordinere arbejdet. Stk. 3. Såfremt der er områder, der ikke er repræsenteret, kan der på medarbejdersiden oprettes et kontaktudvalg. Medlemmerne har ikke tillidsrepræsentantbeskyttelse. 11 Stk. 4. Der foretages først et selvstændigt valg af arbejdsmiljørepræsentanten. Umiddelbart herefter foretages valg af tillidsrepræsentanterne. Såfremt valget giver sammenfald mellem arbejdsmiljørepræsentanten og en tillidsrepræsentant følges bestemmelserne i rammeaftalens kapitel 3, om tillidsrepræsentanter. 15 MED-UDVALGENE Antallet af repræsentanter fra henholdsvis ledelses- og medarbejdersiden kan ikke være færre end 3 og flere end 11. Heraf skal mindst to medarbejdere og to ledere, der er valgt til at varetage funktionen som arbejdsmiljørepræsentanter. Antallet af repræsentanter kan eventuelt udvides efter dispensation fra Hovedudvalget. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt repræsentanterne i grupperne og de valgte tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, dog fortrinsvis blandt fællestillidsrepræsentanterne. 16 HOVEDUDVALGET Antallet af repræsentanter fra henholdsvis ledelses- og medarbejdersiden kan ikke være færre end 3 og flere end 14. Heraf skal mindst to medarbejdere og to ledere være valgt til at varetage funktionen som sikkerhedsrepræsentanter. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalgene. 10 Såfremt ikke samtlige personalegrupper i institutionen opnår repræsentation i MED-udvalget jf. stk. 1 i 14, 15 og 16, kan der oprettes et kontaktudvalg bestående af MED-repræsentanterne samt en repræsentant fra hver af de personalegrupper, der ikke er repræsenteret i MED-udvalget. Kontaktudvalgets opgaver er at virke vejledende og rådgivende for personalerepræsentanterne i MED-udvalget. Udvalget indkaldes forud for møder i MED-udvalget. Møderne skal fortrinsvis kunne afholdes i arbejdstiden. Medlemmerne skal have den fornødne tid til rådighed til møderne og oppebære sædvanlig løn. 14

15 Kapitel 5. Samarbejde om sikkerhed og sundhed 17 ARBEJDSMILJØARBEJDET I henhold til denne aftale kan MED på det nederste niveau (grupperne) organiseres som et en- eller tostrenget system afhængig af de lokale forhold og de ansattes ønsker. På de overliggende niveauer etableres et enstrenget system med henblik på samarbejde og koordinering af tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde. De selvejende institutioner er repræsenteret både på medarbejder- og lederside i de overliggende MEDniveauer og deltager i de årlige arbejdsmiljødrøftelser. Enstrenget system Det enstrengede system indebærer, at samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen er lagt sammen og at tillidsrepræsentanten tillige har de opgaver og beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen jf. Rammeaftalens 11, stk. 5. (se også 14, stk. 1, samt nedenfor i stk. 2) Tostrenget system Det tostrengede system indebærer, at arbejdsmiljø- og samarbejds-/tillidsfunktionen organiseres som hidtil med en selvstændig arbejdsmiljøgruppe og en selvstændig samarbejds-/tillidsrepræsentantsfunktion (Det tidligere lokale samarbejdsudvalg). I det tostrengede system skal arbejdet koordineres jf. 14, stk. 2. Med henblik på at styrke og effektivisere funktionsvaretagelsen af arbejdsmiljøområdet, er der udarbejdet en virksomhedsaftale om arbejdsmiljøorganisationen i Gentofte Kommune. Ud fra denne gennemfører Arbejdsmiljøorganisationen en årlig Arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøpolitikken beskriver aktiviteter og metoder og hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder hvordan medarbejdere og ledere kan deltage i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. (Find politikken her: Forsiden / Personale / Arbejdsmiljø / Nyheder - Arbejdsmiljø Gentofte / Delpolitik om arbejdsmiljø i Gentofte Kommune). Hovedudvalget har en årlig arbejdsmiljødrøftelse, der munder ud i udpegning af særlige temaer, som organisationen skal fokusere på, eksempelvis de arbejdsmiljømæssige udfordringer ved en øget borgerinddragelse i opgaveløsningen og når opgaver i stigende grad løses på tværs af faggrænser og på tværs af kommunens opgaveområder. (Se eksempelvis temaerne for 2013 her: Organisationen/Hovedudvalget/Om-Hovedudvalgets-opgaver-og-arbejdsform/Hovedudvalgetsarbejdsmiljoetemaer-2013.aspx) Nærværende aftale om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed berører ikke varetagelsen af de opgaver, funktioner, pligter og rettigheder, m.v. som er fastsat i Arbejdsmiljøloven og Bekendtgørelsen om sikkerhed og sundhed. (nr. 1181, 15. oktober 2010) Stk. 2. På institutioner/afdelinger m.v., hvor der etableres et enstrenget system, vil samtlige udpegede og valgte have ansvar for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. En person vælges til at varetage rollen som arbejdsmiljørepræsentant efter samme principper som valg af tillidsrepræsentant. Der skal ske et selvstændigt valg af arbejdsmiljørepræsentanten. Det skal dog tilstræbes, at dette valg sker i umiddelbar tilknytning til valg af tillidsrepræsentant. Valg afholdes jf. 13, stk. 5. Stk. 3. Med denne aftale er de selvejende institutioner ikke fritaget for deres selvstændige arbejdsgiveransvar i henhold til arbejdsmiljøloven. Stk. 4. Opgaver, der i henhold til arbejdsmiljøloven og bekendtgørelser varetages af arbejdsmiljøudvalget, varetages fremover af Hovedudvalget og MED-udvalgene. Stk. 5. Hovedudvalg og MED-udvalg varetager organisationens strategiske/overordnede opgaver 1. planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøsamarbejdet 2. gennemføre årlig arbejdsmiljødrøftelse 15

16 3. kontrollere arbejdsmiljøarbejdet, sørge for at vejlede og orientere AM-grupperne herom 4. udarbejde principper for og deltage i udarbejdelse af APV og trivselsmålinger 5. deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse 6. rådgive arbejdsgiver om løsning af arbejdsmiljøproblemer 7. sørge for at årsager til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges for at hindre gentagelser 8. holde sig orienteret om lovgivning mv. 9. opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion 10. rådgive arbejdsgiver om udarbejdelse kompetenceudviklingsplan vedr. supplerende uddannelse 11. sørge for plan over arbejdsmiljøorganisationen 12. medvirke til aktiv samordning med andre på samme arbejdssted Stk. 6. MED-udvalg og MED-grupper varetager organisationens operationelle/daglige opgaver 1. varetage og deltage i aktiviteter til at beskytte ansatte og forebygge risici 2. deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og deltage i udarbejdelse af APV og trivselsmålinger 3. kontrollere at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige 4. kontrollere at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov 5. deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde arbejdsskader 6. påvirke den enkelte til adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed 7. virke som kontaktled mellem de ansatte og Hovedudvalget hhv. MED-udvalget 8. forelægge arbejdsmiljøproblemer for Hovedudvalget hhv. MED-udvalget hvis AM-gruppen ikke selv kan løse disse, eller hvis de er generelle for hele virksomheden Stk. 7. Hovedudvalget (HU) har (jf. arbejdsmiljøpolitikken 4.2) det overordnede ansvar for fremdriften af arbejdsmiljøpolitikkens mål, temaer og tværgående handlingsplaner. HU kan nedsætte ad hoc arbejds- eller styregrupper til at udmønte initiativerne i arbejdsmiljøpolitikken for at fremme en hurtig og tværgående opgaveløsning. MED-udvalgene har til opgave på eget opgaveområde dels at arbejde med egne opgaver, dels at udmønte arbejdsmiljøpolitikkens temaer, hvor det er relevant og udarbejde handlingsplaner for områdets indsats. MED-grupperne har til opgave at arbejde med de overordnede temaer i arbejdsmiljøpolitikken, med opgaveområdets temaer, hvor det er relevant, og med de temaer, de selv udpeger for deres arbejdsplads. Hovedudvalget har nedsat et Arbejdsmiljøforum med medarbejdere og lederrepræsentanter på tværs af Gentofte Kommunes organisation. Arbejdsmiljøforum skal varetage rollen som initiativtagende aktør og bidrage til udviklingen af arbejdsmiljøpolitikken under ansvar overfor HU. Stk. 8. Det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde varetages af MED- eller Arbejdsmiljøgrupperne, hvor arbejdslederen har pligt til at sørge for: at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige at påse, at foranstaltninger mod ulykkes- og sundhedsfare virker efter hensigten at afhjælpe fejl og mangler, som kan medføre fare straks at indberette uafhjælpelige fejl til arbejdsgiveren og de ansatte har pligt til at sørge for: at medvirke til, at såvel nuværende som fremtidige arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og virker efter hensigten at melde fejl og mangler, som den ansatte ikke selv kan rette, til arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen eller arbejdsgiveren at sikkerhedsforanstaltninger, som bliver fjernet, f.eks. ved reparation, efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads. 16

17 Stk. 9. Er der flere MED-repræsentanter på en arbejdsplads, skal der vælges én blandt disse, der varetager arbejdsmiljøarbejdet for hele arbejdspladsen. 18 UDDANNELSE I henhold til Arbejdsmiljøloven, har arbejdsgiver pligt til at give såvel arbejdsmiljøudvalgets som arbejdsmiljøgruppernes medlemmer lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål. De nærmere regler for arbejdsmiljøuddannelse findes i den til enhver tid gældende Arbejdsmiljølov 17

18 Kapitel 6. Ikrafttræden og evaluering 19 IKRAFTTRÆDEN Denne aftale træder i kraft fra den 5. februar Denne aftale evalueres løbende af Hovedudvalget. Normalt skal evaluering ske hvert andet år. Kapitel 7. Opsigelse 20 OPSIGELSE Denne aftale kan kun opsiges skriftligt og med 9 måneders varsel. Stk. 2. Opsigelse eller forslag til ændring af denne aftale fremsættes i Hovedudvalget. Parterne tager hver især stilling til, hvem der skal repræsentere dem i forhandlingsorganet. Stk. 3. Såfremt aftalen bliver opsagt, skal der optages forhandling om indgåelse af en ny aftale. Indgåede aftaler er fortsat omfattet af voldgift. Stk. 4. Indtil der er indgået aftale om en ny aftale, videreføres denne aftale, dog således, at hvis der ikke senest 6 måneder efter at aftalen er opsagt (normalt 1. april det efterfølgende år), træder rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KTO, Sundhedskartellet og KL i kraft. Stk. 5. I henhold til rammeaftalen skal alle parter udvise positiv forhandlingsvilje. I modsat fald kan den anden part indbringe dette for de centrale parter. 18

19 19

20 Bilag 1: Organisationsdiagram over MED-strukturen Hovedudvalg Arbejdsmiljøforum Kontaktudvalg Teknik & Miljø Social & Sundhed Tværgående Funktioner Børn, Unge & Fritid Kultur & Bibliotek Ad hoc - Rådhus MED Grupper Dialogudvalg Sociale institutioner Grupper Dialogudvalg Fagteams & support Grupper Dialogudvalg Dagtilbud Grupper Dialogudvalg Skole/klub Grupper Grupper Job & Ydelser, Drift Grupper Pleje & Sundhed, Drift Grupper Social & Handicap, Drift Grupper Grupper MED-udvalg Park & Vej Grupper Grupper

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse. 16. juni 1999

MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse. 16. juni 1999 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse 16. juni 1999 INDLEDNING Denne lokalaftale er indgået mellem Gentofte Kommunalbestyrelse og de forhandlingsberettigede organisationer,

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale.

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale. MED-aftale 2011 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 16. november 2011 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Tilsvarende rammeaftale er indgået med Sundhedskartellet. Forord MED-aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013 Region Hovedstaden MED-aftale i Region Hovedstaden Pr. 1. april 2013 Forhandlingsorganet, 7. februar 2013 Regionsrådet, 12. marts 2013 RegionH Design 17248 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definition af

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere