Post Danmarks fremtidige prissætning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post Danmarks fremtidige prissætning"

Transkript

1 Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr /ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september 2004 afgørelse om, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende diskriminerende priser på markedet for adresseløse forsendelser og lokal-og regionalaviser i Danmark, jf. artikel 82, stk. 1, litra c, og konkurrencelovens 11, stk.1. Konkurrencerådet påbød i sin afgørelse, jf. den daværende konkurrencelovs 23a, og 11, stk. 4, Post Danmark A/S: at ændre selskabets priser og rabatter, så selskabet ikke anvender priser/rabatter overfor kunder med loyalitetsskabende og ekskluderende effekt, og at ændre selskabets priser og rabatter, så selskabet ikke anvender priser/rabatter, der stiller kunder i samme situation forskelligt 2. Påbuddet vedrørende Post Danmarks priser og rabatter skulle have været efterkommet af selskabet med virkning fra 1. januar Der blev herefter indledt forhandlinger mellem Post Danmark og Konkurrencestyrelsen om en ny prisstruktur med henblik på selskabets opfyldelse af påbudet. Uanset disse forhandlinger valgte Post Danmark den 27. oktober 2004 at indbringe Rådets afgørelse af 29. september 2004 for Konkurrenceankenævnet. Post Danmark har anket rådets afgørelse med påstand om, at selskabet ikke er dominerende, og at rådets afgørelse bør ophæves. Post Danmark har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at selskabet ikke har indtaget en dominerende stilling på det relevante marked, og at selskabets prissætning selv hvis ankenævnet måtte finde, at Post Danmark har indtaget en dominerende stilling ikke udgør et misbrug. 4. Konkurrenceankenævnet tillagde den 8. december 2004 Post Danmarks klage opsættende virkning frem til den mundtlige behandling af sagen den 11. januar Under ankenævnets mundtlige behandling af klagen den 11. januar 2005 besluttede Ankenævnet at tillægge Post Danmarks anke fortsat opsættende virkning, indtil nævnet træffer kendelse i selve sagen, hvilket tidligst kan ske efter nævnets møde den 5. april På dette møde vil ankenævnet desuden behandle den af Forbruger-Kontakt indbragte klage over Konkurrencerådets afgørelse af 24. november 2004, hvor Rådet fandt, at Post Danmark ikke havde misbrugt sin dominerende stilling til at fastsætte urimeligt lave priser (predatory pricing). 5. I mellemtiden har Post Danmark og Konkurrencestyrelsen drøftet, hvorledes selskabet kan imødekomme de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har haft til Post Danmarks prissætning. Drøftelserne har ledt til, at Post Danmark har afgivet tilsagn, jf. konkurrencelovens 16a, stk.1, til en ny prisstruktur for adresseløse forsendelser til kunder med mere end 0,5 mio. forsendelser pr. år. Tilsagnet vil være gældende fra 1. juni 2005 og til 31. december Post Danmark har tilkendegivet, at tilsagnet vil gælde uanset udfaldet af Ankenævnets afgørelse i den af Post Danmark indbragte klagesag.

2 6. Post Danmarks tilsagn er i et og alt afgivet uafhængigt af den ved Konkurrenceankenævnet verserende sag (ankenævnets j. nr ), og er således ikke på nogen måde udtryk for, at Post Danmark har anerkendt, at selskabet er eller har været dominerende på markedet for distribution af adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser i Danmark, eller at selskabets hidtidige prissætning ikke har været i overensstemmelse med konkurrenceloven/ef-traktatens konkurrenceregler. 7. Tilsagnsmodellen kan sammenfattes til, at der for alle storkunder fastsættes en grundpris og hertil lægges 7 omkostningsbaserede tillæg 1 og et kommercielt tillæg. Grundprisen må aldrig fastsættes så lavt, at den samlede pris dvs. grundprisen plus tillæg er under de inkrementelle omkostninger (AIC). 8. Konsekvenserne af modellen er, at Post Danmarks prisspænd indskrænkes væsentligt, og at prisen fastsættes ud fra objektive kriterier. Den nye prisstruktur modvirker, at Post Danmark behandler konkurrentens kunder bedre end selskabets tilsvarende eksisterende kunder, og modellen sikrer, at ens kunder behandles ens. Desuden opnås en bedre sammenhæng med Post Danmarks listepriser for de helt små kunder. 9. Ligebehandlingen sikres yderligere ved, at de samme kriterier, der gælder for koncerner med hensyn til kvantums- og frekvenstillæg udstrækkes til at gælde konkurrenter og indkøbsforeninger, når de opfylder tilsvarende forretningsbetingelser som gælder for koncerner. Post Danmark har således accepteret, at indkøbsforeninger såvel som konkurrenter har ret til at få uddelt adresseløse forsendelser efter de samme vilkår som andre storkunder. Styrelsen tillægger dette stor betydning. 10. Tilsagnet sikrer således de-facto adgang for konkurrenter, dvs. at konkurrenter til enhver tid kan opnå mindst de samme priser og vilkår, som gælder for andre kunder af adresseløse forsendelser. Det betyder, at også i den situation, hvor konkurrenter ikke kan opretholde en landsdækkende distribution, så kan konkurrenter omdele adresseløse forsendelser i dele af Danmark og bruge Post Danmark som underleverandør for den resterende del. Derved opretholdes et betydeligt konkurrencepres på Post Danmark også i en tænkt situation, hvor Post Danmark måtte blive den eneste landsdækkende distributør. 11. Tilsagnet om, at indkøbsforeninger kan opnå status som en kunde betyder, at Post Danmark også i fremtiden vil være nødt til at lade de storkundefordele, store virksomheder og koncerner får, være omkostningsbegrundede. I modsat fald ville Post Danmark ellers imødese et tab ved, at kunder i større omfang slår sig sammen. 12. På den baggrund finder styrelsen, at tilsagnet imødekommer de betænkeligheder, som lå til grund for rådets afgørelse af 29. september 2004, og tilsagnet forelægges hermed for rådet. Hermed anses påbuddet i rådets afgørelse af 29. september 2004 for opfyldt med afgivelsen af det bindende tilsagn. Afgørelse 13. Det meddeles Post Danmark, at de af selskabet afgivne tilsagn gøres bindende, jf. konkurrencelovens 16a, stk. 1. Tilsagnet sættes i kraft straks og gælder frem til 31. december Prissætningsmodellen skal være implementeret for alle kunder senest den 1. juni 2005.

3 Sagsfremstilling Indledning 14. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september 2004 afgørelse om, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende diskriminerende priser på markedet for adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser i Danmark, jf. artikel 82, stk. 1, litra c, og konkurrencelovens 11, stk.1. Konkurrencerådet påbød i sin afgørelse, jf. den daværende konkurrencelovs 23a, og 11, stk. 4, Post Danmark A/S: at ændre selskabets priser og rabatter, så selskabet ikke anvender priser/rabatter overfor kunder med loyalitetsskabende og ekskluderende effekt, og at ændre selskabets priser og rabatter, så selskabet ikke anvender priser/rabatter, der stiller kunder i samme situation forskelligt 15. Påbuddet vedrørende Post Danmarks priser og rabatter skulle have været efterkommet af selskabet med virkning fra 1. januar Der blev straks indledt forhandlinger mellem Post Danmark og Konkurrencestyrelsen om ny prisstruktur med henblik på selskabets opfyldelse af påbudet. Uanset disse forhandlinger valgte Post Danmark den 27. oktober 2004 at indbringe Rådets afgørelse af 29. september 2004 om misbrug i form af prisdiskriminering for Konkurrenceankenævnet. Post Danmarks har anket Rådets afgørelse med principal påstand om, at selskabet ikke er dominerende, og at rådet afgørelse bør ophæves for så vidt angår, at Post Danmark har misbrugt en dominerende stilling ved hhv.: (i) at anvende forskellige priser overfor egne og Forbruger-Kontakts kunder uden omkostningsbegrundelse (ii) at have anvendt loyalitetsskabende målrabatter overfor [XX] (iii) at have stillet kunder i samme situation forskelligt 17. Post Danmarks subsidiære påstand er, at Rådets afgørelse bør hjemvises til fornyet behandling for så vidt angår ovennævnte delafgørelser. 18. Konkurrenceankenævnet tillagde den 8. december 2004 Post Danmarks klage opsættende virkning frem til den mundtlige behandling. Under ankenævnets mundtlige behandling af klagen den 11. januar 2005 besluttede Ankenævnet at tillægge Post Danmarks anke fortsat opsættende virkning, indtil nævnet træffer kendelse i selve sagen, hvilket tidligst kan ske efter nævnets møde den 5. april På dette møde vil ankenævnet desuden behandle den af Forbruger-Kontakt indbragte klage over Konkurrencerådets afgørelse af 24. november 2004, hvor Rådet fandt, at Post Danmark ikke havde misbrugt sin dominerende stilling til at fastsætte urimeligt lave priser (predatory pricing). 19. I mellemtiden har Post Danmark og Konkurrencestyrelsen drøftet, hvorledes selskabet kan imødekomme de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har haft til Post Danmarks prissætning. Drøftelserne har ledt til, at Post Danmark har afgivet tilsagn, jf. konkurrencelovens 16a, stk.1, til en ny prisstruktur for adresseløse forsendelser til kunder med mere end 0,5 mio. forsendelser pr. år.

4 Tilsagnet vil træde i kraft straks og være gældende for alle kunder senest med virkning fra 1. juni 2005 og til 31. december Post Danmark har tilkendegivet, at tilsagnet vil gælde uanset udfaldet af Ankenævnets afgørelse i den af Post Danmark indbragte klagesag. 20. Tilsagnsmodellen kan sammenfattes til, at der for alle storkunder fastsættes en grundpris og hertil lægges 7 omkostningsbaserede tillæg 2 og et kommercielt tillæg. Grundprisen må aldrig fastsættes så lavt, at den samlede pris dvs. grundprisen plus tillæg er under de inkrementelle omkostninger (AIC). De 7 omkostningsbaserede tillæg er følgende: Kvantumstillæg Frekvens-tillæg Varslings-tillæg [XX] Vægt-tillæg [XX] Format-tillæg [XX] Rute/modtager-tillæg [XX] By/Land-tillæg [XX] 21. Konsekvenserne af modellen er, at Post Danmarks prisspænd indskrænkes væsentligt, og prisen fastsættes ud fra objektive kriterier. Modellen betyder, at hvis to kunder er ens for så vidt angår de forsendelser, som de ønsker distribueret, vil de som udgangspunkt blive behandlet ens, dog har Post Danmark en begrænset mulighed for at variere med et såkaldt kommercielt tillæg alt efter forhandlingssituationen. Dette tillæg har et begrænset spænd. 22. Modellen sætter også Post Danmark, væsentlig bedre i stand til at redegøre for eventuelle forskelle i kundernes priser ud fra de på forhånd angivne kriterier i modellen. Det gælder fx hvis Post Danmark tilbyder særligt lave priser overfor Forbruger-Kontakts kundekreds, så det sikres, at den eneste alternative konkurrent har mulighed for at fortsat at udgøre et alternativ for så vidt angår distribution af adresseløse forsendelser i Danmark. På den baggrund finder styrelsen, at tilsagnet imødekommer de betænkeligheder, som er indeholdt i rådets afgørelse af 29. september Høringssvar 23. Udkast til Konkurrencestyrelsens afgørelse har været i høring hos Post Danmark. Hovedpunkterne i Post Danmarks høringssvar er gengivet her og er indarbejdet og kommenteret under de relevante punkter i notatet. Det bemærkes, at de i høringssvaret anførte referencer til styrelsens sagsfremstilling ikke stemmer overens med nummereringen i nærværende notat. Høringssvaret er vedlagt. 24. Post Danmark henstiller, at Konkurrencerådets afgørelse om at gøre tilsagnet bindende begrundes helt uafhængigt af den verserende sag for Konkurrenceankenævnet, dvs. at den i sagsfremstillingen anførte begrundelse for at gøre Post Danmarks tilsagn bindende, hverken helt eller delvist er baseret på en vurdering af Post Danmarks hidtidige prissætningsmodel Endvidere har Post Danmark understreget, at tilsagnet indeholder strengt fortrolige og kommercielt meget følsomme oplysninger om Post Danmarks prissætning, og at det vil være til stor skade for både markedet og Post Danmark, hvis Post Danmarks konkurrenter opnår kendskab hertil. 26. Endelig understreger Post Danmark, at markedets duopolistiske karakter indebærer, at det vil være til skade for konkurrencen, hvis markedet opnår selv et overordnet kendskab til prissætningsmodellens detaljer. Post Danmark har derfor henstillet til, at der for så vidt angår beskrivelse af tilsagn og prissætningsmodel kun henvises til bilag. Samhandelspåvirkning

5 27. I henhold til procedurerne i artikel 11, stk. 4 i Rådsforordning 1/2003 orienterede styrelsen på forhånd Kommissionen om det forventede udfald af rådets afgørelse af 29. september 2004 i form af et påbud til Post Danmark. Imidlertid har styrelsen for god ordens skyld taget kontakt til Kommissionen igen for at orientere Kommissionen om, at Post Danmark har afgivet ovennævnte tilsagn med henblik på at imødekomme de betænkeligheder, som er indeholdt i Rådets afgørelse af 29. september Post Danmarks oplæg til ny prissætningsmodel 28. Post Danmarks prissætningsmodel er et resultat af forhandlinger mellem Post Danmark og Konkurrencestyrelsen. Modellen omfatter kunder, der leverer mere end 0,5 mio. adresseløse forsendelser til distribution hos Post Danmark pr. år (storkunder). 29. Prissætningsmodellen er baseret på, at der for alle storkunder fastsættes en grundpris. Grundprisen må aldrig fastsættes så lavt, at den samlede pris dvs. grundprisen plus tillæg er under de inkrementelle omkostninger Udover denne grundpris beregnes følgende 7 omkostningsbaserede tillæg og et kommercielt tillæg: Kvantumstillæg Frekvens-tillæg Varslings-tillæg [XX] Vægt-tillæg [XX] Format-tillæg [XX] Rute/modtager-tillæg [XX] By/Land-tillæg [XX] 30. Modellen omfatter ikke følgende forsendelser, kunder og produkter: (i) forsendelser [XX], (ii) kunder med levering af under 0,5 mio. stk. adresseløse forsendelser til distribution pr. år 4 (iii) lokale uge- og regionalaviser. Kvantumstillæg 31. Når kvantumstillægget beregnes, så bliver koncerner betragtet som én og samme kunde. Konkurrencestyrelsen har krævet, at dette også gælder konkurrenter og indkøbsforeninger, hvis de opfylder samme forretningsbetingelser som koncerner, og dette har Post Danmark accepteret. Styrelsen har endvidere krævet, at Post Danmark skal offentliggøre, at der gælder de samme kriterier med hensyn til kvantums- og frekvenstillæg (se nedenfor) for konkurrenter og indkøbsforeninger som for koncerner, når konkurrenter og indkøbsforeninger opfylder tilsvarende forretningsbetingelser som koncerner. Dette har Post Danmark også accepteret. Frekvens-tillæg 32. En høj omdelingsfrekvens i form af mange omdelinger pr. år med faste intervaller (fx hver uge) fra de enkelte kunder medvirker til en stabil og kontinuerlig udnyttelse af virksomhedens distributionssystem over tid. Det giver anledning til en bedre udnyttelse af distributionssystemet, så overkapacitet kan minimeres. Da høj frekvens medvirker til at sprede kundernes mængder kontinuerligt over fx et år, så forsendelserne ikke klumper sig sammen i korte perioder, så giver det virksomheden bedre muligheder for at planlægge distributionen og undgå fordyrende overarbejde. 33. Når frekvenstillægget beregnes, så bliver koncerner betragtet som én og samme kunde. Som nævnt for så vidt angår kvantumstillæget ovenfor, har Konkurrencestyrelsen krævet, at dette også gælder konkurrenter og indkøbsforeninger, hvis de opfylder samme forretningsbetingelser som koncerner, og dette har Post Danmark accepteret.

6 Varsling 34. Det er afgørende for Post Danmark at have kendskab til storkundernes årlige produktionsplaner, for at kunne tilrettelægge og dimensionere selskabets distributionsapparat, herunder antallet af postbude mv. Der opkræves derfor et varslingstillæg på [XX] pr. forsendelse for kunder, som ikke indleverer årlige produktionsplaner. Listepriskunder kan også spare varslingstillægget, dvs. få [XX] pr. stk. i rabat, hvis de er villige og i stand til at indlevere produktionsplaner. Specielt om produktionsplaner 35. Kunderne kan undgå at betale varslingstillæg ved at indlevere en produktionsplan. Post Danmark har oplyst, at alle kunder med over 0,5 mio. forsendelser pr. år kan indlevere og få en produktionsplan, hvorimod kunder med under 0,5 mio. forsendelser kun sjældent indleverer og dermed opnår en produktionsplan, fordi de typisk har få forsendelser, som indleveres uvarslet i løbet af et år, så Post Danmark ikke kan planlægge sin produktion efter disse kunder. [XX] 36. [XX] Vægt 37. Adresseløse forsendelser med lav vægt indebærer lavere distributionsomkostninger end forsendelser med høj vægt. Det skyldes, at vægten påvirker omkostningerne mange steder i produktionsprocessen fx indlevering, transport, klargøring, sortering, transport (herunder depotkørsel) og distributionsomkostninger. 38. [XX] Format 39. Forsendelsernes format har betydning for omkostningerne ved håndteringen, når forsendelserne skal klargøres. Hvis forsendelsernes format overstiger visse fastsatte standarder, kan forsendelserne blive mere vanskelige at behandle, hvilket øger omkostningerne. Det medfører eksempelvis lavere omkostninger, hvis forsendelserne er egnet til maskinel behandling med andre maskinegnede forsendelser, idet tidskrævende manuel behandling i de enkelte distributionscentre undgås. [XX] Rute-/modtager 40. Priser fastsat ud fra antal forsendelser baseres normalt på, at forsendelserne skal omdeles til samtlige afleveringssteder i de postnummer områder, som kunden ønsker omdeling i. Nogle kunder ønsker imidlertid afvigende omdelingsområde, hvilket indebærer øgede omkostninger til planlægning, styring og distribution. Det medfører højere omkostninger at omdele forsendelser til særlige modtagergrupper [XX]. Distribution til disse udvalgte modtagergrupper medfører højere omkostninger pr. besøg end ved distribution til samtlige husstande, så der pålægges ekstra tillæg pr. stk. Det samme gælder, hvis kunderne har særlige ønsker til rutevalg, dvs. kun ønsker omdeling på bestemte ruter, idet sådanne kundeønsker øger omkostningerne til administration ved klargøring og

7 distribution, fordi der er yderligere administration med at overvåge omdeling til de ønskede ruter/delruter. By- /land-tillæg 41. Omdeling i landområder er dyrere end omdeling i byer, idet både transportomkostninger og besøgstider generelt er højere i landområder. Transport på landet foregår med bil, fordi afstandene mellem husstandene er højere end i byen. Desuden kan besøgstiden være længere i landområder end i byen (fx fordi forsendelserne skal afleveres ved døren frem for husbrevkasser).[xx]. 42. [XX]. Kommercielt tillæg 43. Post Danmark har ud fra kommercielle overvejelser ønsket en mulighed for at pålægge et såkaldt kommercielt tillæg. Styrelsen har imødekommet dette, dog inden for en snæver ramme. Styrelsen har krævet en præcisering af, at et lavt kommercielt tillæg på ingen måde må være betinget af, at kunden udelukkende handler med Post Danmark. Varighed af aftaler 44. Aftalernes varighed er typisk [XX] og vil af kunderne kunne opsiges med et varsel på maksimalt [XX]. Aftalerne vil uden efterregulering af den aftalte pris som følge af et mindre årligt kvantum og lavere frekvens - kunne opsiges af kunden med et varsel på maksimalt [XX]. Meeting competition princip 45. Post Danmark A/S er berettiget til at anvende det konkurrenceretlige "meeting-the-competition" princip. Gyldighedsperiode 46. Den nye prissætningsmodel vil træde i kraft straks og gælde med virkning fra senest 1. juni 2005 og frem til 31. december Prissætningsmodellen skal således være implementeret for alle kunder senest den 1. juni Post Danmark A/S kan i denne periode frit regulere grundprisen og kan pristalsregulere tillæggene pr. 1. januar Post Danmark forbeholder sig ret til at tilpasse modellen som følge af væsentlige ændringer i selskabets omkostningsstruktur og/eller markedsforhold. I så fald kan Konkurrencestyrelsen tage selskabets prissætning op til fornyet vurdering. Vurdering 47. Konsekvenserne af modellen er, at Post Danmarks prisspænd indskrænkes væsentligt, og at prisen fastsættes ud fra objektive kriterier. Den nye prisstruktur modvirker, at Post Danmark behandler konkurrentens kunder bedre end selskabets tilsvarende eksisterende kunder, og modellen sikrer, at ens kunder behandles ens. Desuden opnås en bedre sammenhæng med Post Danmarks listepriser for de helt små kunder. Ligebehandlingen sikres yderligere ved, at de samme kriterier,

8 der gælder for koncerner med hensyn til kvantums- og frekvenstillæg udstrækkes til at gælde for konkurrenter og indkøbsforeninger, når de opfylder tilsvarende forretningsbetingelser som gælder for koncerner. Det er endelig en forudsætning, at konkurrenter og indkøbsforeninger til enhver tid kan opnå mindst de samme priser og vilkår, som gælder for andre kunder. Herved sikres konkurrenter mulighed for en effektiv distribution i hele landet. 48. Som nævnt hindrer den nye prisstruktur, at Post Danmark behandler konkurrentens kunder bedre end selskabets tilsvarende eksisterende kunder, dvs. at modellen hindrer primary-line prisdiskrimination, som har en ekskluderende effekt i forhold til konkurrenten. Det skyldes bl.a., at der ikke indgår en betydelig kvantumsrabat ved et stort antal forsendelser. Den nye struktur hindrer, at der er uforholdsmæssigt stor forskel på rabatterne til henholdsvis små og store kunder, hvilket ellers kan have en loyalitetsbindende effekt, hvorved især de største kunder mister incitamenter til at skifte leverandør. Endelig kan aftalerne opsiges med max. [XX] varsel uden efterregulering af den aftalte pris som følge af et mindre årligt kvantum og lavere frekvens. 49. Modellen hindrer også, at secondary line prisdiskrimination opstår. Hvis to kunder er ens for så vidt angår de forsendelser, som de ønsker distribueret, vil de som udgangspunkt blive behandlet ens, idet Post Danmark kun har en begrænset mulighed for at variere det kommercielle tillæg. 50. Hertil kommer, at det nye prissystem har skabt en bedre sammenhæng med selskabets listepriser overfor kunder med under 0,5 mio. forsendelser, fordi forskellen mellem listepriskunder og de tidligere storkunder fjernes. Disse listepriskunder kan nu også få [XX] pr. stk. i rabat, hvis de er i stand til at levere en produktionsplan. 51. Endvidere er effekten af en betydelig rabat til specielt koncerner fjernet, idet de samme fordele kan alle opnås af både indkøbsforeninger og konkurrenter. Ligebehandlingen sikres ved, at de samme kriterier, der gælder for koncerner med hensyn til kvantums- og frekvenstillæg udstrækkes til at gælde konkurrenter og indkøbsforeninger, når de opfylder tilsvarende forretningsbetingelser som gælder for koncerner. Post Danmark har således accepteret, at indkøbsforeninger såvel som konkurrenter har ret til at få uddelt adresseløse forsendelser efter de samme vilkår som andre storkunder. Styrelsen tillægger dette stor betydning. 52. Tilsagnet sikrer således de-facto adgang for konkurrenter, dvs. at konkurrenter til enhver tid kan opnå mindst de samme priser og vilkår, som gælder for andre kunder af adresseløse forsendelser. Det betyder, at også i den situation, hvor konkurrenter ikke kan opretholde en landsdækkende distribution, så kan konkurrenter omdele adresseløse forsendelser i dele af Danmark og bruge Post Danmark som underleverandør for den resterende del. Derved opretholdes et betydeligt konkurrencepres på Post Danmark også i en tænkt situation, hvor Post Danmark måtte blive den eneste landsdækkende distributør. 53. Tilsagnet om, at indkøbsforeninger kan opnå status som en kunde betyder, at Post Danmark også i fremtiden vil være nødt til at lade de storkundefordele, store virksomheder og koncerner får, være omkostningsbegrundede. I modsat fald ville Post Danmark ellers imødese et tab ved, at kunder i større omfang slår sig sammen.

9 [1] De 7 omkostningsbaserede tillæg er baseret på hhv. kvantum, frekvens, varsling, vægt, format, rute/modtager, by/land. [2] De 7 omkostningsbaserede tillæg er baseret på hhv. kvantum, frekvens, varsling, vægt, format, rute/modtager, by/land. [3] Jf. ankenævnets sag nr. 2004/995, Post Danmark A/S ctr. Konkurrencerådet. [4] Disse kunder er i stedet omfattet af Post Danmarks listepriser.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 1. september

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den. 1. juli 2005 i sagerne: 2004-0000995 Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling Journal nr. 3/1120-0100-0974/ISA/chj/lbr Rådsmødet den 29. september 2004 Resumé 1. Forbruger-Kontakt distribuerer adresseløse

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 14 2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701: Forbruger-Kontakt Distribution

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost 22-12-2010 4/0120-0204-0153 /AWF/SUPO Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Resumé...5 2. Afgørelse...11 3. Sagsfremstilling...12 3.1. Indledning...12

Læs mere

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra B2656004- LOJ/HBJ/FN UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. april 2006 holdt Østre Landsret retsmøde for lukkede døre i medfør af retsplejelovens 339 a i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Journal nr. 4/0120-0100-0048/ISA/TWA Rådsmødet den 30. august 2007 I II Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling 2. Afgørelse

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Rådsmødet den 30. august 2007 Journal nr. 4/0120-0100-0048/ISA/TWA 1 Resumé 1. Denne sag drejer sig om Post Danmark A/S s (

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Post Danmark A/S. Juni 2005 RB B203/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. Post Danmark A/S. Juni 2005 RB B203/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om Post Danmark A/S Juni 2005 RB B203/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 12 A. Indledning... 12 B.

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 23 2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. august 2007 i sag 2007-0010594: CityMail Danmark A/S (advokat Jesper

Læs mere

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling (predatory pricing)

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling (predatory pricing) Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling (predatory pricing) Journal nr. 3/1120-0100-1205/ISA/CHJ/TWA Rådsmødet den 24. november 2004 Resumé 1. Forbruger-Kontakt distribuerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 2/2008 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Søren Zinck) mod Konkurrencerådet (advokat Olaf Koktvedgaard) Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet:

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

16/04. Beretning om Post Danmark A/S. Statsrevisorerne (1. samling) Beretning nr. 16 Beretning om Post Danmark A/S Offentligt

16/04. Beretning om Post Danmark A/S. Statsrevisorerne (1. samling) Beretning nr. 16 Beretning om Post Danmark A/S Offentligt Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 16 Beretning om Post Danmark A/S Offentligt 16/04 Beretning om Post Danmark A/S Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18,

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet 2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10- august 2004 i sag 03-227.629 MetroXpress Danmark A/S (advokat Simon Evers Hjelmborg) mod

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere