Advokatundersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatundersøgelser"

Transkript

1 DANSKE ADVOKATERS ARBEJDSGRUPPE FOR ADVOKATUNDERSØGELSER Advokatundersøgelser Praktisk vejledning til udførelse af advokatundersøgelser? - fordi viden forpligter

2

3 Indhold Del 1- Almindelig del Indledning Hvad er advokatundersøgelser og historik Fordele ved at bruge advokatundersøgelser Vejledningens terminologi... 4 Del 2 Principper for gennemførelse af en advokatundersøgelse Formål med advokatundersøgelsen Kommissorium Valg af advokat, uafhængighed og habilitet Kompetencer Uafhængighed Bistand Udtræden før opgavens afslutning Inden arbejdet påbegyndes Retningslinjer for udførelsen Tidsplan Aftale om honorar Gennemførelse af undersøgelsen Oplysning af sagen Elektronisk lagret information Opdragsgivers adgang til det underliggende bevismateriale De berørtes rettigheder Definition af de berørte Brug af bisidder Ret til gennemsyn og udtalelse af de faktuelle forhold (kontradiktion) Tilstedeværelse ved andres forklaringer Forudgående orientering om rapportens konklusioner til de berørte Tavshedspligt Undersøgelsesrapporten og afslutning af opgaven Udfærdigelse af advokatundersøgelsesrapporten Afrapporteringen Offentliggørelse Bilag/skabeloner

4 Del 1- Almindelig del 1 Indledning Der er mange gode grunde til at bruge advokatundersøgelser, når et bestemt sagsforløb skal belyses med henblik på en vurdering af, om der er forhold, der giver anledning til ansættelsesretlige konsekvenser eller at pålægge af ansvar for bestemte handlinger. Det er en kernekompetence for advokater at undersøge og foretage en retlig vurdering af et givet sagsforhold, og advokatundersøgelsen giver en mulighed for at få gennemført en effektiv og ressourcebesparende undersøgelse af høj kvalitet. Der har i offentligheden været debat om og kritik af brugen af advokatundersøgelser og af måden, disse er blevet gennemført på. Derfor vil Danske Advokater gerne bidrage med information om fordelene ved anvendelsen af advokatundersøgelser, og med forslag til, hvad kollegaer bør være opmærksomme på, når de bliver anmodet om at gennemføre en advokatundersøgelse. Danske Advokater nedsatte derfor i foråret 2011 en arbejdsgruppe, der skulle overveje og drøfte de fordele og ulemper, som overordnet set er forbundet med brugen af advokatundersøgelser, og herunder fremkomme med anbefalinger, der kunne synliggøre værdien af advokatundersøgelser. I lyset af disse drøftelser har arbejdsgruppen bl.a. udarbejdet nærværende vejledning med en række forslag til den praktiske håndtering af opgaven, som kan være et værktøj for de advokater, der skal forestå en advokatundersøgelse. Arbejdsgruppen har haft følgende medlemmer: Lars Svenning Andersen, formand, Bech Bruun Henrik Lind, Gorrissen Federspiel Carsten Fode, Kromann Reumert Per Magid, Bruun & Hjejle Ulrikke W. Krogbeck, Danske Advokater Helle Hübertz Krogsøe, Danske Advokater Danske Advokaters bestyrelse har godkendt denne vejledning på sit bestyrelsesmøde den 2. februar

5 2. Hvad er advokatundersøgelser og historik Der er ikke i lovgivningen fastsat nærmere regler om advokatundersøgelser. De første advokatundersøgelser blev gennemført i starten af 1990 erne som et alternativ til de dengang meget omdiskuterede og ofte langvarige dommerundersøgelser. Begrebet advokatundersøgelser har været anvendt og anvendes fortsat i praksis om en række forskellige former for undersøgelser. Det kan være omfattende advokat-undersøgelser, der anvendes som alternativ til nedsættelsen af en undersøgelseskommission. Men det kan også være en advokats undersøgelse af faktiske forhold, f.eks. i den virksomhed, som advokaten er rådgiver for, eller en undersøgelse af de faktiske og retlige forhold hos en offentlig myndighed eller en privat virksomhed, herunder mere politisk betonede undersøgelser. Advokatundersøgelser dækker således over undersøgelser som led i det almindelige advokatarbejde til uvildige undersøgelser og til egentlige granskninger. Alle undersøgelser kendetegnes ved, at der gennemføres en indsamling, systematisering og analyse af et ofte meget betydeligt faktum med tilhørende vurdering af komplekse problemstillinger og disses eventuelle retlige følger for de berørte Fordele ved at bruge advokatundersøgelser Advokatundersøgelser kan som undersøgelsesform have følgende fordele: Advokatundersøgelsen indeholder alene en vurdering, og er ikke en afgørelse. Den vil derved have en mindre præjudicerende effekt. Advokaten har kompetencerne til på et højt kvalificeret niveau at samle et faktum (factfinding), beskrive, systematisere og analysere dette og dermed afdække et sagsforløb. Undersøgelsen kan i modsætning til visse andre undersøgelsesformer gennemføres hurtigt og effektivt og dermed være ressource- og procesbesparende. Advokaten kan relativt hurtigt give en vurdering af, om der er grundlag for at indlede retlige skridt (med de forbehold, som der konkret vil kunne være behov for at tage). Grundlaget vil være det samme, uanset om en advokatundersøgelse vedrører offentlige myndigheder eller private virksomheder. Indhentningen af oplysninger og informationsudvekslingen foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag. Der kan eventuelt suppleres med møder. I så fald sikres det, at de foregår i betryggende rammer og ikke unødigt belaster de berørte. Undersøgelsesformen sikrer, at afklaringen af, om der er kritisable forhold, foregår i et lukket forum. Dette øger muligheden for at slutte en sag, uden at denne belaster de berørte unødigt. Fleksibilitet i form, indhold og kommissorium henset til, at det ikke er lovbundet. Der foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde af omfanget af undersøgelser mv., herunder hvad og hvem der skal inddrages. 3

6 2.2 Vejledningens terminologi Der var i arbejdsgruppen enighed om, at der bør søges tilvejebragt en større grad af klarhed over advokatundersøgelser og anvendelsen af undersøgelserne i praksis. I det lys bør begrebet advokatundersøgelser søges nærmere defineret. Advokatundersøgelser og dermed til en vis grad også de involverede advokater og branchen rammes af en ikke ubetydelig kritik, som i et vist omfang er resultatet af, at begrebet advokatundersøgelser anvendes i flæng, og at vi i branchen ikke har været tilstrækkeligt gode til at forklare om fordelene ved denne undersøgelsesform. Med henblik på at differentiere undersøgelsesformerne har arbejdsgruppen opstillet følgende betegnelser, som anvendes i vejledningen Den almindelige advokatundersøgelse Formålet med en advokatundersøgelse er at sikre rekvirenten en hurtig og effektiv undersøgelse af et givent hændelsesforløb og om ønsket tillige en vurdering af, om der er grundlag for at indlede retlige skridt mod nogen af de involverede. For sådanne, almindelige advokatundersøgelser vil der ikke være særlige krav til undersøgerens habilitet udover det, der til enhver tid følger af de advokatetiske regler. Således vil advokaten kunne undersøge en virksomhed, som den pågældende i øvrigt er rådgiver for, kunne foretage undersøgelsen uden kontradiktion og ligeledes foretage en fortrolig undersøgelse for rekvirenten. Advokaten vil også på vegne af hvervgiver kunne føre en eventuel efterfølgende retssag mod de berørte personer Uvildige advokatundersøgelser Formålet med en uvildig advokatundersøgelse er at få foretaget en uvildig og objektiv undersøgelse og vurdering af, om der i en konkret sag er grundlag for at indlede retlige skridt. Kriterierne for, hvornår der er tale om en uvildig advokatundersøgelse er: 1. Sikring af advokatens uafhængighed før, under og efter undersøgelsen. Rekvirenten må derfor ikke have et fast klientforhold til advokaten eller en anden advokat fra samme advokatvirksomhed, jf. nærmere de advokatetiske regler. Advokaten og advokater fra samme advokatvirksomhed må heller ikke påtage sig advokatopgaver for rekvirenten, mens opgaven pågår, og må ikke efterfølgende beskæftige sig med sager, som undersøgelsen lægger op til. 2. Der bør være et skriftligt kommissorium for undersøgelsen. Kommissoriet bør angive undersøgerens mandat, de nødvendige rammer, eventuelle tidsrammer mv. 3. Sikring af, at advokaten som undersøger får adgang til alt skriftligt materiale, som er relevant for undersøgelsen, f.eks. korrespondance. 4. De berørte skal have lejlighed til kontradiktion i forhold til de faktuelle oplysninger og efter omstændighederne tillige i forhold til spørgsmål af retlig karakter, inden undersøgelsen afsluttes. 4

7 5. I det omfang undersøgelsesrapporten tænkes offentliggjort, bør kommissoriet offentliggøres senest samtidig med offentliggørelsen af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. 6. Undersøgelsens konklusioner gøres tilgængelig for de berørte senest samtidig med en eventuel offentliggørelse. 7. Undersøgelsen bør konkludere med vurderinger og eventuelle anbefalinger, men ikke fremstå som en afgørelse Granskninger Der findes en tredje kategori af undersøgelser granskninger - der også udføres af advokater, men hvor rammerne for undersøgelsen er hjemlet ved lov. Et eksempel herpå er 59, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde. Efter denne bestemmelse kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutte, at der skal foretages granskning af nærmere angivne forhold vedrørende en erhvervsdrivende fond. Da denne undersøgelsesform til en vis grad er lovreguleret og begrænser sig til et veldefineret område, vil granskningsinstituttet ikke blive behandlet yderligere i vejledningen. 5

8 Del 2 Principper for gennemførelse af en advokatundersøgelse 1. Formål med advokatundersøgelsen Det karakteristiske ved advokatundersøgelser er, at advokaten anmodes om at indsamle, gennemgå, systematisere og analysere et ofte omfattende materiale med henblik på en ofte kompleks vurdering af, hvorvidt analysen af materialet bør medføre retlige følger for de berørte. Advokatundersøgelser spænder fra almindelige undersøgelser for klienten, som ikke har og ikke skal have mediernes bevågenhed, til egentlige granskningsopgaver. Formålet og brugen af advokatundersøgelsen vil naturligvis være afgørende for, om det vælges at få foretaget en advokatundersøgelse, en uvildig advokatundersøgelse eller en egentlig granskning. 2. Kommissorium Advokaten må sikre sig, at kommissoriet er så præcist og klart formuleret, at der ikke er tvivl om, hvad der skal undersøges, og hvordan opgaven skal afgrænses. Af og til vil en nærmere drøftelse med opdragsgiver om opgavens indhold og tolkning være nødvendig, men udgangspunktet er, at undersøgeren kun afdækker forhold inden for kommissoriet. Der bør være et skriftligt kommissorium for undersøgelsen. I kommissoriet bør der tages eksplicit stilling til, om undersøgelsen kan og skal gennemføres udelukkende på skriftligt grundlag. Endvidere bør det fremgå, at advokaten skal have adgang til alt skriftligt materiale. 3 Valg af advokat, uafhængighed og habilitet 3.1 Kompetencer Advokatundersøgelser er en særlig undersøgelsesform, som stiller krav til tillid mellem parterne og store krav til advokatens faglighed. Det er derfor af afgørende betydning, at der ikke kan stilles spørgsmål ved kvalifikationerne hos den eller de advokater mv., som gennemfører undersøgelsen eller om advokaten har den fornødne tid til at udføre opgaven. Det kræver derfor, at advokaten kritisk bedømmer sine egne evner og tid, inden opgaven accepteres. 3.2 Uafhængighed Selv om en virksomheds faste advokat er uafhængig rådgiver og skal efterleve de faglige og etiske krav, der stilles til advokater, så er advokaten klientens rådgiver. Opgaven er derfor uafhængigt af andre interesser at varetage klientens interesser bedst muligt. Advokaten kender sin klients synspunkter bedre end en involveret tredjemands synspunkter og vil derfor naturligt tillægge de synspunkter, der vejer til fordel for klienten mere vægt. Det er derfor vigtigt at fastholde, at en redegørelse, der er bestilt og betalt af klienten, ikke kan karakteriseres som en uafhængig og objektiv vurdering af et nærmere angivet emne, men blot må karakteriseres som en almindelig advokatundersøgelse. Er der tale om en gængs advokatundersøgelse, kan advokaten og de øvrige advokater i dennes advokatvirksomhed uden problemer påtage sig andre opgaver for klienten, både før, efter og under en juridisk undersøgelse. Bliver advokaten således af sin klient bedt om at klarlægge et 6

9 faktum med henblik på eventuelt at rejse en sag, kan advokaten som udgangspunkt også senere føre sagen. For at styrke uafhængigheden sker det ofte, at en virksomhed bestiller en undersøgelse hos en advokat, som ikke fast benyttes af virksomheden. Selv om der her er større afstand mellem advokat og rekvirent, er det fortsat rekvirenten, der definerer opgaven og beslutter, om advokaten skal føre en eventuel efterfølgende retssag. I de tilfælde, hvor det vælges at få foretaget en uvildig advokatundersøgelse, er der strengere krav til advokatens uafhængighed. Dette nødvendiggør, at advokaten eller andre advokater fra samme advokatvirksomhed ikke må have et fast klientforhold til rekvirenten, da tilliden til undersøgelsen ellers kan lide skade. Uafhængighedskravet betyder tillige, at den advokat, der gennemfører den uvildige advokatundersøgelse og andre advokater fra samme virksomhed, afskæres fra at beskæftige sig med eventuelle sager, som undersøgelsen efterfølgende måtte give anledning til. 3.3 Bistand Advokaten bør altid overveje om der er behov for at engagere ekstern bistand i forhold til særlige emner, f.eks. af økonomisk eller teknisk karakter, som omfattes af kommissoriet. Behovet for ekstern bistand bør drøftes med opdragsgiver ved opdragets start, eller så snart som muligt efter at behovet er klarlagt, så opdragsgiverkan godkende de ekstra omkostninger, dette kan medføre. Godkender opdragsgiver ikke de ekstra omkostninger, må advokaten vurdere om det er muligt at gennemføre undersøgelsen og i givet fald, om det skal nævnes i rapporten, at der ikke er anvendt ekstern bistand til belysning af bestemte forhold Udtræden før opgavens afslutning En undersøger kan altid trække sig fra opgaven, hvis der foreligger en saglig grund. Det klare udgangspunkt er dog, at advokaten har påtaget sig et hverv, som skal fuldføres i henhold til aftalen med opdragsgiver. Retten til at udtræde må bero på en konkret vurdering af opdragsaftalen og under hensyn til opgavens udvikling, samarbejdsforholdene med opdragsgiver, ændring af undersøgelsens struktur eller kompleksitet, eventuel manglende betaling mv. I henhold til de advokatetiske regler pkt. 11 skal advokaten dog være opmærksom på, at advokaten ikke må ophøre med at udføre en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. 4. Inden arbejdet påbegyndes 4.1. Retningslinjer for udførelsen Det er advokaten, som inden for kommissoriets rammer afgør, hvordan undersøgelsen skal gennemføres. Det er tilrådeligt på et tidligt tidspunkt at have overvejet og taget stilling til opdragsgiverens og dennes ansattes medvirken i undersøgelsen. Der skal også tages stilling til, hvilke oplysninger der skal indhentes, behovet for ekstern bistand, hvordan beviserne sikres, håndtering af elektronisk lagret information og persondataloven, samt hvordan den endelige undersøgelsesrapport bør udformes. 7

10 Det vil ofte være en god idé at aftale med opdragsgiver, hvem der er kontaktpersonen i selskabet, og hvordan processen nærmere skal tilrettelægges. 4.2 Tidsplan Der bør ved undersøgelsens start laves en realistisk tidsplan for, hvornår undersøgelsen kan afsluttes. Der bør afsættes tilstrækkelig tid til, at undersøgelsen kan gennemføres på en forsvarlig måde, herunder at alle berørtes interesser er varetaget. Et for stærkt tidspres vil kunne føre til uheldige resultater derved, at undersøgelsen ikke bliver grundig nok, eller at man ikke i tilstrækkelig grad varetager de grundlæggende rettigheder for de berørte. I værste fald kan tidspres medføre en mangelfuld undersøgelse og urigtige konklusioner. Af og til vil det vise sig, at undersøgelsen har et større omfang end først antaget med den konsekvens, at den forventede afslutning må udsættes. Advokaten bør så hurtigt som muligt underrette opdragsgiver, såfremt den forventede tidsramme ikke kan overholdes, og det bliver nødvendigt med en forlængelse. Hvis en forlængelse ikke gives, bør advokaten afslutte undersøgelsen og tage de nødvendige forbehold. Forbeholdene bør fremgå af den endelige undersøgelsesrapport. Hvis der er tale om en meget omfattende undersøgelse, kan det være hensigtsmæssigt at fastsætte milepæle for, hvornår bestemte opgaver skal være gennemført, eventuelt med tidspunkter for, hvornår delrapportering kan afgives. 4.3 Aftale om honorar Honorarfastsættelsen bør afklares, inden arbejdet påbegyndes. Honoraret kan enten aftales som en fast pris eller på baggrund af en aftalt timepris, som står i rimeligt forhold til det udførte arbejde. Omfanget af en advokatundersøgelse kan være svær at fastslå på forhånd. Dette tilsiger, at en advokatundersøgelse normalt honoreres efter medgået tid og en nærmere fastsat timepris. Opdragsgiver kan ønske, at der sker en løbende rapportering om de afholdte omkostninger. Hvis advokaten har givet et overslag på det samlede honorar, skal advokaten i henhold til de advokatetiske regler pkt. 14 så tidligt som muligt give opdragsgiver besked, hvis overslaget ikke holder. 5. Gennemførelse af undersøgelsen 5.1. Oplysning af sagen Det er kommissoriet, der fastlægger rammerne for de forhold, som skal undersøges. Udgangspunktet er, at advokatundersøgelser, både uvildige og almindelige, gennemføres på et skriftligt grundlag. Det skriftlige materiale kan indbefatte alt fra referater, protokoller, fakturaer, breve til s mv. I de tilfælde, hvor advokaten finder, at undersøgelsen ikke kan gennemføres på det skriftlige grundlag alene, men nødvendiggør fremskaffelse af yderligere faktuelle oplysninger, kan der 8

11 være mulighed for at korrespondere med relevante personer i f.eks. virksomheden eller at afholde samtaler med de eller nogle af de berørte. Denne form for fact-finding rejser flere retssikkerhedsmæssige spørgsmål i forhold til berørte personer, over for hvem der kan rejses spørgsmål om ansvar. Inden afholdelse af sådanne møder bør advokaten derfor skitsere rammen for mødets afholdelse. Advokaten bør forinden have overvejet behovet for at sende relevant materiale i kopi til den eller de personer, der skal deltage i samtalen, og eventuelt også tilkendegive sin foreløbige opfattelse af situationen. De berørte har dermed bedre mulighed for at kommentere og måske korrigere den tilkendegivne, foreløbige opfattelse. I indkaldelsen til et sådant møde bør det tillige understreges, dels at den pågældende har ret til ikke at udtale sig, dels at den pågældende har ret til at medbringe en besidder, og eventuelt hvad bisidderens rolle er. Advokaten kommer hurtigst og mest effektivt frem til sagens kerne ved at holde ligeværdige samtaler. Advokaten bør derfor ved mødets start gøre de berørte bekendt med, at de hverken har pligt til at deltage i mødet eller til at udtale sig, og at eventuelle udtalelser i givet fald vil kunne bruges mod dem. Der bør i relevant omfang henvises til retssikkerhedslovens 10 eller de principper, der ligger bag, om forbuddet mod selvinkriminering eller på anden vis tydeligt tilkendegives, hvilken rolle undersøgerne har, og hvilke konsekvenser udtalelser kan have. Sikring af forklaringerne kan ske ved at udarbejde skriftlige referater eller ved at optage samtalerne på bånd Elektronisk lagret information Som led i en enhver advokatundersøgelse bør advokaten have særskilt opmærksomhed rettet på og forholde sig til spørgsmål i forhold til persondataloven og anden lovgivning af betydning for tavshedspligt. Som bilag til vejledningen er der en kort notits om visse spørgsmål med hensyn til persondataret i forhold til advokatundersøgelser. 5.3 Opdragsgivers adgang til det underliggende bevismateriale Opdragsgiver bør som udgangspunkt ikke få adgang til referater af de mundtlige forklaringer, som er afgivet i forbindelse med oplysning af sagen, ligesom advokatens notater i sagen er opdragsgiveren uvedkommende. Er det forudsat af opdragsgiver, at denne skal have adgang til forklaringerne, bør dette aftales ved undersøgelsens start, og de, der forklarer sig, bør gøres opmærksomme herpå. Skriftligt materiale som undersøgerne har modtaget, og som undersøgelsesrapporten er bygget på, må som udgangspunkt udleveres til opdragsgiver. 6. De berørtes rettigheder 6.1 Definition af de berørte Berørte er, de personer, der får deres forhold undersøgt i advokatundersøgelsen. Hvem der i de konkrete tilfælde er berørte eller ej, må afgøres på baggrund af en konkret vurdering, hvor der blandt andet må tages hensyn til, hvad temaet for undersøgelsen er, og hvilke udfald eller konsekvenser, undersøgelsen kan få. 9

12 Personer, hvis rettigheder kan blive berørt, omfattes af begrebet. Begrebet vil herunder også omfatte personer, hvis forhold kan resultere i negativ omtale. Personer som udelukkende afleverer bevismateriale eller afgiver forklaring er omfattet af begrebet. 6.2 Brug af bisidder De berørte har på alle stadier af undersøgelsen ret til at lade sig bistå af en besidder, f.eks. en advokat, en fagforeningsrepræsentant eller tillidsmand. Bl.a. for at iagttage de grundlæggende retssikkerhedsgarantier bør undersøgeren over for opdragsgiver gøre opmærksom på, at retten til bistand kan være en grundlæggende forudsætning for, at de berørte vil afgive forklaring. 6.3 Ret til gennemsyn og udtalelse af de faktuelle forhold (kontradiktion) Ved de uvildige advokatundersøgelser bør advokaten for at overholde kravet om kontradiktion sende sit udkast til et referat til de berørte personer med en rimelig frist til bemærkninger. Advokaten bør også give de berørte adgang til kommentarer og kritik både under selve mødet og efterfølgende. Omfanget og indholdet af det, som forelægges de berørte, må være tilstrækkeligt til at vedkommende forsvarligt kan varetage sine interesser og må fastlægges på baggrund af omfanget af sagen. Fristen for at afgive udtalelse må være så rummelig, at vedkommende har en reel mulighed for at varetage sine interesser. De berørtes bemærkninger kan herefter enten angives direkte i referatet med ændringerne fremhævet eller ved at vedhæfte de indkomne bemærkninger til det oprindelige referat. Også ved de andre typer af advokatundersøgelser bør de berørte have mulighed for at kommentere de udarbejdede referater Tilstedeværelse ved andres forklaringer Undersøgerne kan helt undtagelsesvist give en berørt adgang til at være til stede ved andre personers afgivelse af forklaringer. Der må i disse tilfælde foretages en konkret interesseafvejning mellem den berørtes behov for at være til stede og undersøgerens interesse i at få en fri forklaring. Gives den berørte adgang til at være til stede, bør det afklares på forhånd, om dette tillige indebærer en ret til at stille spørgsmål. 6.5 Forudgående orientering om rapportens konklusioner til de berørte Det bør før afgivelse af undersøgelsesrapporten vurderes, om de berørte skal orienteres om udfaldet af undersøgelsen for deres vedkommende. Dette kan med fordel vurderes allerede ved opgavens start. Medmindre der foreligger særlige forhold, der taler imod, bør de berørte gives en orientering om udfaldet for deres del, inden den endelige rapport afgives. Jo stærkere kritik, der rejses over for et givent forhold, jo større grund er der til at give en forhåndsorientering. Særligt i de tilfælde, hvor advokatundersøgelsen skal offentliggøres, bør de berørte orienteres forinden dette sker. 10

13 7. Tavshedspligt Advokater er underlagt tavshedspligt med hensyn til, hvad der fremkommer under undersøgelsen. Denne pligt gælder uden tidsbegrænsning. Tavshedspligten gælder ikke over for opdragsgiver, som er advokatens klient, dog med undtagelse af de under afsnit 5.3 nævnte forbehold. 8. Undersøgelsesrapporten og afslutning af opgaven 8.1 Udfærdigelse af advokatundersøgelsesrapporten En advokatundersøgelsesrapport skal indeholde en beskrivelse af det sagsforløb, som den pågældende er blevet bedt om at udrede, samt den vurdering af sagsforholdet, som opgaven tilsiger. Det er derfor hensigtsmæssigt, hvis den endelige rapport redegør for kommissoriet, herunder de forbehold og præciseringer, som undersøgelsen måtte give anledning til. Kravet til og omfanget af begrundelser for konklusionerne i rapporten bør afklares med opdragsgiver ved undersøgelsens start. Gode begrundelser vil alt andet lige øge tilliden til konklusionerne i rapporten og vil også medføre, at en eventuel kritisk vurdering bedre kan accepteres, eller at en berørt bedre kan forlige sig med kritikken. Detaljeringsgraden bør dog vejes op imod hensynet til unødvendig eksponering af enkeltindivider. 8.2 Afrapporteringen En advokatundersøgelse afsluttes normalt ved aflevering af undersøgelsesrapporten. I rapporten bør undersøgeren normalt tage et forbehold om, hvorvidt alle dokumenter har været til rådighed, om advokaten har modtaget alle relevante oplysninger, og om hvem der har haft lejlighed til at udtale sig. I vejledningens bilag 2 vedlægges en tjekliste, som kan bruges som inspiration for, hvad der er en god ide at få med. Eksemplet er selvsagt på ingen måde normerende Offentliggørelse Det er opdragsgivers opgave at afgøre, om den endelige rapport skal offentliggøres. Det kan være hensigtsmæssigt, at spørgsmålet om en eventuel offentliggørelse af rapporten behandles i kommissoriet. Hvis dette ikke er tilfældet, bør advokaten alligevel forholde sig til hertil: Skal hele undersøgelsen offentliggøres og i hvilken grad bør denne anonymiseres? Skal alene konklusionerne offentliggøres? Kan disse stå alene? Skal der udarbejdes en pressemeddelelse, som advokaten eventuelt skal godkende det juridiske indhold af etc.? Disse spørgsmål bør advokaten drøfte dette med opdragsgiver og give denne en vurdering af, om hele eller dele af rapporten kan og bør offentliggøres. Advokaten må herunder vurdere, om offentliggørelse af dele af rapporten kan være i strid med lovgivningen, navnlig persondataloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven. Netop fordi offentlighedens interesse for advokatundersøgelser kan være stor og advokatundersøgelser kan fremstå som "domme" i offentlighedens øjne, kan der være særlig anledning til at få præciseret, at undersøgelsens konklusioner er undersøgeres egne vurderinger og eventuelle anbefalinger vedrørende eventuelle yderligere tiltag, herunder sagsanlæg. 11

14 Det bør ved samme lejlighed drøftes og besluttes, om advokaten må eller skal udtale sig. Advokaten kan naturligvis konkret aftale med hvervgiveren, at advokaten tillige varetager en mere udadvendt opgave i forhold til offentligheden og pressen, men det bør nok være undtagelsen. Det har dog vist sig, at det i forbindelse med pressemøder ved offentliggørelse af advokatundersøgelser har været hensigtsmæssigt, at advokaten var til stede for at sikre mod eksempelvis mistolkninger af konklusionerne. 9. Bilag/skabeloner Bilag 1 persondataretlige overvejelser Bilag 2 tjekliste 12

15 Bilag 1 persondataretlige overvejelser Som led i enhver advokatundersøgelse bør advokaten være særskilt opmærksom på og forholde sig til spørgsmål i forhold til persondataloven. Nærværende notits indeholder nogle punkter, der kan tjene som inspiration til, hvad man som undersøger som udgangspunkt bør være opmærksom på. Notitsen er alene udtryk for en vis vejledning, og Danske Advokater påtager sig intet ansvar for anvendelsen, ligesom det ikke påvirker den enkelte advokats pligt til som undersøger at foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. De meste relevante bestemmelser i persondataloven, herunder bestemmelserne i 5-8 samt kapitel 8-11 om henholdsvis oplysningspligt, indsigtsret, øvrige rettigheder og behandlingssikkerhed er gengivet til sidst. 1. Dataansvar og databehandleraftale Den undersøgende advokat bør gøre sig bekendt med den databehandlingspolitik, der eventuelt er gældende for virksomheden. Politikken kan indeholde retningslinjer af betydning for gennemførelsen af advokatundersøgelsen, som advokaten skal efterleve. Det selskab/konkursbo, som iværksætter og instruerer om undersøgelsen, er dataansvarlig for behandlingen af indsamlede personoplysninger. Når den undersøgende advokat påtager sig undersøgelsesopgaven, bliver vedkommende databehandler for selskabet/konkursboet. Den dataansvarlige skal derfor indgå en skriftlig databehandleraftale med den undersøgende advokat, som opfylder mindstekravene fastsat af Datatilsynet. 2. Oplysningspligt Den dataansvarlige skal sørge for at iagttage oplysningspligten ifølge persondatalovens regler. Det skal afklares, hvem der i praksis foretager orienteringen. I de fleste tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er den undersøgende advokat. Advokaten bør foretage en vurdering af, om der i den konkrete situation kan eller skal undtages fra forpligtelsen i overensstemmelse med reglerne i persondatalovens 30. Undtagelse kan f.eks. gøres, hvis der er tale om at undersøge, om der er begået strafbare forhold, og dette ikke er offentligt kendt. Selv hvor undersøgelsen er offentligt kendt, kan der muligvis være situationer, hvor det vil være berettiget at undlade underretning af direktøren om, at netop hans mails gennemgås, f.eks. hvis underretning konkret kan indebære en risiko for at direktøren sletter/tilintetgør oplysningerne, inden de bliver indsamlet af den undersøgende advokat. Foreligger der ikke en sådan reel risiko, og er direktøren ikke allerede bekendt med at hans s er genstand for undersøgelse, skal oplysningspligten iagttages. Oplysningspligten skal også iagttages i relation til eventuelt gendannelse af slettede mails. 3. Indsigtsret De personer hvis personoplysninger indgår i undersøgelsen, har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles om vedkommende. Indsigtsretten gælder ikke, hvis der er nærlig- 13

16 gende fare for, at privates eller offentlige interesser vil lide skade af væsentlig betydning. Det betyder i praksis, at personen kan forlange at få udleveret kopi af de personoplysninger, der behandles om den pågældende. 4. Sikkerhedskrav Den undersøgende advokat har både fysisk, teknisk og organisatorisk pligt til at behandle og opbevare oplysningerne på en måde, der på tilstrækkelig vis hindrer at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab. Det anbefales derfor, at der f.eks. etableres tekniske adgangsbegrænsninger hos den undersøgende advokat. Advokaten bør også overveje at foranstalte fysiske adgangsbegrænsninger eller som minimum sikre samme fortrolige omgang med fysiske dokumenter, som f.eks. anvendes i større M&A sager. Indgår der følsomme oplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold, er det Datatilsynets anbefaling, at der sker kryptering, hvis oplysningerne kommunikeres via /online. 5. Instruksen Instruksen til den undersøgende advokat skal afspejle og respektere kommissoriet for undersøgelsen. 6. Særligt om eventuelle private s Adgangen til at åbne private s vil altid bero på en konkret vurdering, men det vil kun rent undtagelsesvist kunne anses for at være berettiget. 7. Ansvar og sanktionering Begår den undersøgende advokat overtrædelser af persondataloven, påhviler ansvaret både selskabet/konkursboet og den undersøgende advokat selv. Loven er strafsanktioneret, og overtrædelser kan udløse bødestraf. Der har de senere år været et øget fokus på sanktionering både nationalt og internationalt. Der henvises i øvrigt til Datatilsynets hjemmeside ( 14

17 Udvalgte relevante bestemmelser i persondataloven 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Stk. 3. Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Stk. 4. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges. Stk. 5. Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 6. Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, 2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, 3) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, 4) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, 5) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, 6) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt, eller 7) behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Stk. 2. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens 6 a. 15

18 Stk. 3. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 2 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i stk. 1, nr. 7, er opfyldt. Stk. 4. Der kan efter stk. 3 ikke videregives eller anvendes oplysninger som nævnt i 7 og 8. Justitsministeren kan fastsætte yderligere begrænsninger i adgangen til at videregive eller anvende bestemte typer af oplysninger efter stk Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling, 2) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke, 3) behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, eller 4) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Stk. 3. Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan endvidere ske, hvis behandlingen er nødvendig for overholdelsen af den dataansvarliges arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder. Stk. 4. En stiftelse, en forening eller en anden almennyttig organisation, hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller faglig art, kan inden for rammerne af sin virksomhed foretage behandling af de i stk. 1 nævnte oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der på grund af organisationens formål er i regelmæssig kontakt med denne. Videregivelse af sådanne oplysninger kan dog kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt sit udtrykkelige samtykke hertil eller behandlingen er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt. Stk. 6. Behandling af de i stk. 1 anførte oplysninger kan ske, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en offentlig myndigheds varetagelse af sine opgaver på det strafferetlige område. Stk. 7. Undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 kan endvidere gøres, hvis behandlingen af oplysninger sker af grunde, der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser. Tilsynsmyndigheden giver tilladelse hertil. Der kan fastsættes nærmere vilkår for behandlingen. Hvor tilladelse meddeles, giver tilsynsmyndigheden underretning herom til Europa- Kommissionen. 16

19 Stk. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke føres edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i 7, stk. 1, nævnte, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen, 2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, 3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller 4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige. Stk. 3. Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, må kun videregive de i stk. 1 nævnte oplysninger og de oplysninger, der er nævnt i 7, stk. 1, hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 4. Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i 7, stk. 1, nævnte, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Stk. 5. De i stk. 4 nævnte oplysninger må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige samtykke. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. Stk. 6. Behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk. 1, 2, 4 og 5, kan i øvrigt finde sted, hvis betingelserne i 7 er opfyldt. Stk. 7. Et fuldstændigt register over straffedomme må kun føres for en offentlig myndighed. 17

20 Kapitel 8 Oplysningspligt over for den registrerede 28. Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede skal den dataansvarlige eller dennes repræsentant give den registrerede meddelelse om følgende: 1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet. 2) Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt. 3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, som f.eks.: a) Kategorierne af modtagere. b) Om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare stillede spørgsmål samt mulige følger af ikke at svare. c) Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte oplysninger. 29. Hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, påhviler det den dataansvarlige eller dennes repræsentant ved registreringen, eller hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted, at give den registrerede meddelelse om følgende: 1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet. 2) Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt. 3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, som f.eks.: a) Hvilken type oplysninger det drejer sig om. b) Kategorierne af modtagere. c) Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis den registrerede allerede er bekendt med de i nr. 1-3 nævnte oplysninger, eller hvis registreringen eller videregivelsen udtrykkeligt er fastsat ved lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder heller ikke, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig. 30. Bestemmelserne i 28, stk. 1, og 29, stk. 1, gælder ikke, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv. 18

21 Stk. 2. Undtagelse fra bestemmelserne i 28, stk. 1, og 29, stk. 1, kan tillige gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder navnlig til 1) statens sikkerhed, 2) forsvaret, 3) den offentlige sikkerhed, 4) forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager eller i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv, 5) væsentlige økonomiske eller finansielle interesser hos en medlemsstat eller Den Europæiske Union, herunder valuta-, budget- og skatteanliggender, og 6) kontrol-, tilsyns- eller reguleringsopgaver, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er et led i den offentlige myndighedsudøvelse på de i nr. 3-5 nævnte områder. Kapitel 9 Den registreredes indsigtsret 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om, 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og 4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. 32. Bestemmelserne i 30 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Oplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning som led i administrativ sagsbehandling, kan undtages fra indsigtsretten i samme omfang som efter reglerne i offentlighedslovens 2 samt 7-11 og 14. Stk. 3. Der er ikke ret til indsigt i oplysninger, der behandles for domstolene, hvis oplysningerne indgår i tekst, som ikke foreligger i endelig form. Dette gælder dog ikke, hvis oplysningerne er videregivet til en tredjemand. Der er ikke ret til indsigt i voteringsprotokoller og andre referater af domstolenes rådslagning samt materiale udarbejdet af domstolene til brug for rådslagningen. 19

22 Stk. 4. Bestemmelsen i 31, stk. 1, finder ikke anvendelse, hvis oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt øjemed, eller hvor oplysningerne kun opbevares i form af personoplysninger i det tidsrum, som kræves for at udarbejde statistikker. Stk. 5. For behandling af oplysninger på det strafferetlige område, der foretages for den offentlige forvaltning, kan justitsministeren fastsætte undtagelser fra retten til at få oplysninger efter 31, stk. 1, for så vidt bestemmelsen i 32, stk. 1, jf. herved 30, må antages at medføre, at begæringer om ret til indsigt i almindelighed må afslås. 33. En registreret person, der har fået meddelelse efter 31, stk. 1, har ikke krav på ny meddelelse før 6 måneder efter sidste meddelelse, medmindre der godtgøres en særlig interesse heri. 34. Meddelelser i henhold til 31, stk. 1, skal på begæring gives skriftligt. I tilfælde, hvor hensynet til den registrerede taler derfor, kan meddelelse dog gives i form af en mundtlig underretning om indholdet af oplysningerne. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling for meddelelser, som gives skriftligt af private virksomheder m.v. Kapitel 10 Øvrige rettigheder 35. Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger. 36. Fremsætter en forbruger indsigelse herimod, må en virksomhed ikke videregive oplysninger om den pågældende til en anden virksomhed med henblik på markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed. Stk. 2. Inden virksomheden videregiver oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på markedsføring eller anvender oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, skal den undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Inden oplysninger om en forbruger, der ikke i CPR har frabedt sig sådanne henvendelser, videregives eller anvendes som nævnt i 1. pkt., skal virksomheden tydeligt og på en forståelig måde oplyse om retten til at gøre indsigelse efter stk. 1. Forbrugeren skal samtidig gives adgang til på en nem måde inden for to uger at gøre sådan indsigelse. Oplysningerne må ikke videregives, inden fristen til at gøre indsigelse er udløbet. Stk. 3. Henvendelse til forbrugeren efter stk. 2 skal i øvrigt ske i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens 6 a og regler udstedt i medfør af markedsføringslovens 6 a, stk. 6. Stk. 4. Virksomheden kan ikke kræve betaling for behandlingen af en indsigelse. 20

23 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig. 38. Den registrerede kan tilbagekalde et samtykke. 39. Fremsætter en registreret person indsigelse herimod, kan den dataansvarlige ikke foranstalte, at den registrerede undergives afgørelser, der har retsvirkninger for eller i øvrigt berører den pågældende i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af elektronisk databehandling af oplysninger, der er bestemt til at vurdere bestemte personlige forhold. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) den pågældende afgørelse træffes som led i indgåelsen eller opfyldelsen af en aftale, såfremt den registreredes anmodning om indgåelse eller opfyldelse af aftalen er blevet efterkommet eller der findes passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes berettigede interesser eller 2) den pågældende afgørelse er hjemlet i en lov, der indeholder bestemmelser til beskyttelse af den registreredes berettigede interesser. Stk. 3. Den registrerede har ret til hos den dataansvarlige snarest muligt og uden ugrundet ophold at få at vide, hvilke beslutningsregler der ligger bag en afgørelse som nævnt i stk finder tilsvarende anvendelse. 40. Den registrerede kan klage til vedkommende tilsynsmyndighed over behandling af oplysninger vedrørende den pågældende. 21

24 Afsnit IV Sikkerhed Kapitel 11 Behandlingssikkerhed 41. Personer, virksomheder m.v., der udfører arbejde under den dataansvarlige eller databehandleren, og som får adgang til oplysninger, må kun behandle disse efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte instruks må ikke begrænse den journalistiske frihed eller være til hinder for tilvejebringelsen af et kunstnerisk eller litterært produkt. Stk. 3. Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere. Stk. 4. For oplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, og som er af særlig interesse for fremmede magter, skal der træffes foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lignende forhold. Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 3 anførte sikkerhedsforanstaltninger. 42. Når en dataansvarlig overlader en behandling af oplysninger til en databehandler, skal den dataansvarlige sikre sig, at databehandleren kan træffe de i 41, stk. 3-5, nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og påse, at dette sker. Stk. 2. Gennemførelse af en behandling ved en databehandler skal ske i henhold til en skriftlig aftale parterne imellem. Af aftalen skal det fremgå, at databehandleren alene handler efter instruks fra den dataansvarlige, og at reglerne i 41, stk. 3-5, ligeledes gælder for behandlingen ved databehandleren. Hvis databehandleren er etableret i en anden medlemsstat, skal det fremgå af aftalen, at de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor databehandleren er etableret, gælder for denne. 22

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) LOV nr 429 af 31/05/2000 Gældende (Persondataloven) Offentliggørelsesdato: 02 06 2000 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 280 af 25/04/2001 7 LOV nr 552 af 24/06/2005 6 LBK nr 158

Læs mere

Sammenskrevet udgave af persondataloven

Sammenskrevet udgave af persondataloven Sammenskrevet udgave af persondataloven Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved 7 i lov nr. 280 af 25. april 2001, 6 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, 2 i lov nr. 519 af 6. juni 2007, 1 i lov nr. 188

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger Skjal 1. Udkast anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger til I medfør af 83 i lov nr. 429 af 31. mai 2000 om behandling af personoplysninger

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Hjørring Kommune 24/11/2011. Tidlig indsats. Vejledning i anvendelse af samtalerne som ledelsesredskab. side 1 af 13

Hjørring Kommune 24/11/2011. Tidlig indsats. Vejledning i anvendelse af samtalerne som ledelsesredskab. side 1 af 13 Tidlig indsats Vejledning i anvendelse af samtalerne som ledelsesredskab side 1 af 13 Retningslinjer for tidlig indsats ved fravær Vejledning i anvendelse af samtalerne som ledelsesredskab Kommunens ledere

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger Lovafdelingen Dato: 20. juni 2012 Kontor: Statsretskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2011-766-0006 Dok.: 463181 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

2016 Udgivet den 15. oktober oktober Nr Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

2016 Udgivet den 15. oktober oktober Nr Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger Lovtidende A 2016 Udgivet den 15. oktober 2016 14. oktober 2016. Nr. 1238. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Advokatundersøgelser. Ved Lars Lindencrone Petersen

Advokatundersøgelser. Ved Lars Lindencrone Petersen Advokatundersøgelser Ved Lars Lindencrone Petersen 2 Advokatundersøgelser Hvornår? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget? 3 Hvem efterforsker her i landet? Hvilke typer af sager Retsgrundlag Krav til udførelsen

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. juni 2017

Lovtidende A Udgivet den 20. juni 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 20. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 754. Anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne VI MARGRETHE

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

1. Advokatopdragets omfang og indhold

1. Advokatopdragets omfang og indhold DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELS ER FOR DLA PIPER

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT 13. december 2017 Sagsnr. 2017-0397195 Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere