Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET. Mandag den 7. februar 2011 Kl Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET. Mandag den 7. februar 2011 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød"

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 7. februar 2011 Kl Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton Graff Pedersen Steen Christiansen Helge Friis Michael Ziegler Erik Lund Ole Bondo Christensen Morten Slotved Ove E. Dalsgaard Hans Toft Ole Bjørstorp Winni Grosbøll Karin Søjberg Holst Frank Jensen Ib Terp John Engelhardt Erik Fabrin Allan Holst Jan Ferdinandsen Søren P. Rasmussen Willy R. Eliasen Johannes Hecht-Nielsen Erik Nielsen Thomas Lykke Pedersen Kjeld Hansen Henrik Zimino Jørgen Glenthøj Kirsten Jensen Henrik Rasmussen Der var afbud fra formand Vibeke Storm Rasmussen i stedet deltog 1. næstformand Birgitte Kjøller Pedersen, borgmester Ove E. Dalsgaard, borgmester Winni Grosbøll, borgmester Allan Holst, borgmester Jørgen Glenthøj, borgmester Jan Ferdinansen, borgmester Milton Graff Pedersen, overborgmester Frank Jensen, borgmester Erik Fabrin, borgmester Henrik Zimino

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden som følge af den forventede flytning af koordineringen af rammeaftalerne fra regionen til kommunerne 3 2. Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, stigning fra 2009 til Ny hospitals- og psykiatriplan Sundhedsprofil for region og kommuner Samarbejde vedr. den regionale udviklingsplan (RUP) og klimastrategi Fælles gensidig aftale om opsigelse af Samarbejdsaftale om SOSUassistentelever Meddelelser og eventuelt 17 2

3 Den 7. februar 2011 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 1 DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNERNE OG RE- GION HOVEDSTADEN SOM FØLGE AF DEN FORVENTEDE FLYT- NING AF KOORDINERINGEN AF RAMMEAFTALERNE FRA REGIO- NEN TIL KOMMUNERNE SAGSFREMSTILLING I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 indgår, at koordineringen af de sociale rammeaftaler skal søges flyttet fra regionerne til kommunalbestyrelserne i regionen. Socialministeren har derfor fremsat forslag til ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. (Rammeaftaler m.v.). Lovforslaget forventes færdigbehandlet i løbet af februar Lovforslaget indebærer, at kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet én gang om året indgår en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud, som er beliggende i regionen. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, som skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen. Socialministeren kan udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne og fastsætter nærmere regler om rammeaftalerne. De centrale punkter i forslaget er: At rammeaftalen forenkles, og at koordineringen flyttes til kommunerne At rammeaftalerne fremover indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og med regionsrådet, for så vidt angår de regionale tilbud At lovgivningen sætter nogle overordnede rammer for rammeaftalerne, som udfyldes af de deltagende kommunalbestyrelser og regionsrådet At rammeaftalerne opdeles i en udviklingsdel og en styringsaftale, som skal ses i sammenhæng, men ligger tidsmæssigt forskudt At rammeaftalerne styrkes som redskab for kommunerne i rollen som køber af pladser hos regioner eller andre kommuner At rammeaftalerne skal bidrage til at skabe beslutningsgrundlag for den enkelte kommunalbestyrelses tilrettelæggelse af det sociale område og det almene ældreboligområde. 3

4 Koordineringsansvaret flyttes ved lovens vedtagelse. Det indebærer, at koordineringen af rammeaftalen for 2012 foretages af kommunerne. Ændringerne vedrører ikke umiddelbart rammeaftalerne for specialundervisningen for voksne, herunder specialundervisningscentre og kommunikationscentre. KL arbejder på at få Undervisningsministeriet til at afklare dette spørgsmål. Hvor regionerne efter de gældende regler koordinerer rammeaftalerne, overgår de fra lovens vedtagelse til at blive bidragyder til rammeaftalen, for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere. Kommunerne i den enkelte region beslutter selv, hvordan de vil tilrettelægge koordinationen, herunder hvor det praktiske ansvar skal placeres. Der er endnu ikke i KKR-Hovedstaden fastlagt en endelig model for løsning af denne koordinationsopgave. Det praktiske samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden om regionens medvirken har derfor ikke kunne fastlægges. Det bør aftales i løbet af de kommende måneder. Grundet den forestående lovændring på området er der ikke, som for de tidligere år, udarbejdet en tidsplan for udarbejdelse af rammeaftale for Der er imidlertid et behov for at få udarbejdet et forslag til, hvordan regionen inddrages i udarbejdelsen af rammeaftalen for 2012 og rammeaftalerne for de kommende år. Til det formål foreslås, at der oprettes et midlertidig administrativt samarbejdsforum med repræsentanter fra henholdsvis kommunerne og Region Hovedstaden. Dette samarbejdsforum skal dels håndtere inddragelsen af regionen i den administrative udarbejdelse af forslag til rammeaftalen for 2012, dels udarbejde forslag til en samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Hovedstanden vedrørende samarbejde om de fremtidige rammeaftaler. Forslag til samarbejdsaftale forelægges til godkendelse i kontaktudvalget den 19. august FORMANDEN ANBEFALER at der etableres et midlertidigt administrativt samarbejdsforum med repræsentanter fra henholdsvis kommunerne og Region Hovedstaden. 4

5 at dette samarbejdsforum dels håndterer inddragelsen af regionen i den administrative udarbejdelse af forslag til rammeaftalen for 2012, og dels udarbejder forslag til en samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Hovedstanden vedrørende samarbejde om de fremtidige rammeaftaler. at det udarbejdede forslag til samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Hovedstaden forelægges til godkendelse i kontaktudvalget den 19. august KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION Der var enighed om den foreslåede fremgangsmåde. Bilagsfortegnelse: 1. L100 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. (Rammeaftaler) 5

6 Den 7. februar 2011 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 2 KOMMUNAL MEDFINANSIERING PÅ SUNDHEDSOMRÅDET, STIGNING FRA 2009 TIL 2010 SAGSFREMSTILLING Der har i Region Hovedstaden i 2010 i forhold til 2009 været en betydelig vækst i aktiviteten. En konsekvens heraf har været vækst i kommunernes medfinansiering af regionens sundhedsudgifter. Efter henvendelse herom fra formand for KKR, borgmester Kjeld Hansen, inviterede regionsdirektør Helle Ulrichsen kommunaldirektørerne til en orientering og drøftelse den 18. januar I samråd med repræsentanter for KKR s Kommunaldirektørudvalg og Embedsmandsudvalg for sundhed blev en række analyser og andet materiale uarbejdet og fremsendt forud for mødet den 18. januar De udførte analyser koncentrerede sig om udviklingen i antallet af udskrivninger og afdækkede: En stigning i antallet af udskrivninger på knap 6 % for regionen som helhed, men med betydelige forskelle kommunerne imellem (fra 2 % til +13 %). Størst stigning i antallet af udskrivninger af børn under 15 år samt af borgere på år. Stigningen kan for børnene i stort omfang henføres til 1. kvartal 2010, hvor der var influenza-epidemi og frygt for en pandemisk H1N1- epidemi ( svineinfluenza ). Stigningen for borgere på år er mere jævnt fordelt over kvartalerne og i stort omfang relateret til hjerte- og kræftområderne. Ingen stigning i antallet af indlæggelser efter et forudgående besøg på en skadestue undersøgt fordi regionens akutbetjening gennem det sidste år har ændret karakter. Kun begrænset vækst i antallet af overflytninger mellem hospitaler. Der er på årsbasis ca overflytninger, knap 3% af alle udskrivninger. Væksten 6

7 har i absolutte tal været på ca. 750, relativt lidt mere end den almindelige vækst i antallet af udskrivninger. Til mødet var endvidere fremsendt notater om den løbende reduktion i antallet af senge ved regionens hospitaler og om ændret brug af regionens takststyringsmodel samt et eksempel på den ledelsesinformation, der løbende udarbejdes om fokusområder i de indgåede sundhedsaftaler. På mødet den 18. januar 2011 redegjorde Region Hovedstaden for det styringssystem, der er gældende. Både for det generelle styringssystem, og for det konkrete i Region Hovedstaden og betydningen heraf for kommunerne. Det blev herunder blandt andet nævnt, at økonomiaftalerne indeholder krav om årlig aktivitetsvækst, samt at en række forhold udviklingen i antallet af akut indlagte patienter, de nationalt fastlagte pakkeforløb på hjerte- og kræftområderne, reglerne om udvidet frit sygehusvalg mv. alle trækker i retning af højere aktivitet. Regionen oplyste, at selvom der i 2010 har været en stor aktivitetsstigning, forventes hospitalernes budgetter i 2010 samlet stort set overholdt. Efter drøftelser af en række forhold aftaltes det, 1. at der afholdes nyt møde mellem kommunaldirektørerne og koncerndirektionen i Region Hovedstaden efter udarbejdelse af regionens 1. økonomirapport 2011 med det formål, at der tidligt orienteres om forventninger til udviklingen for at der i samarbejde mellem KKR og regionen udarbejdes analyse af udvalgte områder/kommuner. 3. at der udarbejdes et notat om de styringsforhold, regionen er underlagt samt selv har besluttet. På kontaktudvalgets møde vil stabsdirektør for Økonomi, Peter Mandrup Jensen, give en uddybende mundtlig orientering. FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. 7

8 KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION Der blev givet en kort præsentation af de centrale problemstillinger og forklaringer. Orienteringen blev taget til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Beslutningsreferat fra møde om kommunal medfinansiering den 18. januar 2011 mellem medlemmer af koncerndirektionen i Region Hovedstaden og kommunaldirektører i Region Hovedstaden m.fl. 8

9 Den 7. februar 2011 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 3 NY HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 SAGSFREMSTILLING Regionens eksisterende hospitals- og psykiatriplan fra 2007 udløber i foråret Der er i maj 2010 indgået en politisk aftale i regionsrådet om udarbejdelse af en kommende hospitals- og psykiatriplan, der peger frem mod På baggrund af den politiske aftale vil administrationen den 22. marts 2011 fremlægge forslag til hospitals- og psykiatriplan 2020 for regionsrådet. Herefter er det forventningen, at udkast til plan kommer i høring. I høringsperioden vil regionen aktivt søge dialog med kommunerne i regionen og regionens borgere. Dette vil bl.a. ske ved offentlige møder i hvert af de fire planlægningsområder. Disse møder er planlægges kl på følgende datoer: 12. april: Planlægningsområde Syd 2. maj: Planlægningsområde Midt 23. maj: Planlægningsområde Byen 31. maj: Planlægningsområde Nord Endelig vedtagelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 forventes at ske på regionsrådets møde den 21. juni FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION Orienteringen blev taget til efterretning. 9

10 10

11 Den 7. februar 2011 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 4 SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER 2010 SAGSFREMSTILLING Sundhedsprofil 2010 er den anden sundhedsprofil for alle kommuner i Region Hovedstaden. Den første Sundhedsprofil fra 2008 har været et godt værktøj for kommunernes og regionens planlægningsarbejde. Blandt andet dokumenterer Sundhedsprofilen omfanget af én af regionens helt store udfordringer; den sociale ulighed i sundhed. Sundhedsprofilen giver en detaljeret beskrivelse af de voksne borgeres sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i regionen som helhed og i de enkelte kommuner. Samtidig beskrives, hvordan sundhedsparametrene er relateret til forskellige demografiske og sociale forhold. Sundhedsprofilen giver dermed viden, som er vigtig i forhold til planlægning inden for sundhedsområdet med hensyn til behov for sundhedsydelser, men udgør også et fundament for planlægning af forebyggelsesindsatser. Det har været et ønske fra kommunerne, at der blev lagt mere vægt på forebyggelsespotentialet i den nye Sundhedsprofil, og det har der været arbejdet målrettet mod. Derfor er Sundhedsprofilen denne gang opdelt i to: Et opslagværk, hvor de forskellige indikatorer for borgernes sundhed beskrives, mens den anden del omhandler mulighederne for arbejdet med sundhedsfremme i kommunerne. Fokus er på rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet, da det er de faktorer, som spiller en væsentlig rolle for folkesundheden, og som der er fokus på i kommunerne. Der gives en generel indføring i både individorienterede og strukturelle forebyggelsesstrategier samt konkrete anbefalinger til, hvad kommunerne kan gøre. Sundhedsprofilen udgør således en central del af den rådgivningsforpligtigelse på forebyggelsesområdet, som regionen ifølge Sundhedsloven har over for kommunerne. Sundhedsprofilen 2010 blev lanceret ved en konference den 20. januar 2011, hvor der var deltagere fra næsten alle kommunerne, og kommunerne vil herudover blive tilbudt yderlig information om resultaterne fra egen kommune. På kontaktudvalgets møde vil forskningsleder og overlæge Charlotte Glümer give en uddybende mundtlig orientering. 11

12 FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION Der blev givet en kort præsentation af sundhedsprofilens resultater og hovedkonklusioner. Der var generel ros til sundhedsprofilarbejdet, som redskab i sundhedsplanlægningen i region og kommuner. Der blev rejst ønske om et endnu tættere partnerskab omkring udmeldinger til lokalpresse mv. i forbindelse med offentliggørelse. Dette bl.a. med henblik på, at udmelding og omtale bedre kan spille sammen med den kommunale indsats. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed kommer gerne ud og orienterer nærmere i kommunerne. Centrets hjemmeside kan findes på og der kan formidles kontakt via regionens direktionssekretariat på tlf Bilagsfortegnelse: 1. Sundhedsprofil for region og kommuner Sundhedsprofil 2010 forebyggelse 12

13 Den 7. februar 2011 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 5 SAMARBEJDE VEDR. DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN (RUP) OG KLIMASTRATEGI SAGSFREMSTILLING Den regionale udviklingsplan (RUP) Regionsrådet skal senest primo 2012 godkende en ny regional udviklingsplan for hovedstadsregionen. Den første regionale udviklingsplan blev vedtaget i juni Formålet med udviklingsplanen er at udstikke en vision for hovedstadsregionens udvikling samt udpege hovedudfordringer og komme med forslag til løsninger, som inden for udvalgte temaområder kan danne grundlag for en fælles dagsorden for aktørerne i hovedstadsregionen. Temaerne i den nye regionale udviklingsplan forventes at blive: Internationalisering og infrastruktur Erhvervsudvikling Uddannelse Klima og miljø Efter aftale med KKR Hovedstaden etableres et tæt samarbejde mellem region og kommuner om udarbejdelse af den nye udviklingsplan. Den politiske organisering er endnu ikke vedtaget, men det er forslaget, at det politiske ansvar for en ny regional udviklingsplan forankres i en politisk styregruppe bestående af formandskabet for KKR Hovedstaden, regionsrådsformanden og formanden for Region Hovedstadens Regional Udviklingsplan og Trafikudvalg. Der etableres desuden en administrativ gruppe bestående af repræsentanter fra Region Hovedstaden og kommunerne. Foreløbig er de kommunale repræsentanter i den administrative gruppe kommunaldirektøren i Gladsaxe Kommune, teknikog miljødirektøren i Høje-Taastrup Kommune, teknisk direktør i Frederikssund Kommune, direktør i Københavns Kommune samt KKR Hovedstadens sekretariat. I det omfang det skønnes nødvendigt, vil der blive etableret faglige grupper under de enkelte temaer. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til RUP 2.0 vil der 13

14 blive afholdt dialogaktiviteter med kommunale politikere, borgere og øvrige relevante aktører. Klimastrategi for hovedstadsregionen Formændene for Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden besluttede i efteråret 2010 at etablere et formelt politisk og administrativt samarbejde med henblik på udarbejdelsen af en fælles klimastrategi for hovedstadsregionen. Dette er efterfølgende tiltrådt af KKR Hovedstaden og i regionsrådet for Region Hovedstaden. Samarbejdet er forankret i et politisk samarbejdsudvalg, hvor medlemmerne er udpeget af henholdsvis regionsrådet og KKR Hovedstaden. Det politiske samarbejdsudvalg består af borgmester for Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen, formand for Teknik- og miljøudvalget Ida Bode, Egedal Kommune og formand for Miljø- og Planudvalget Leif Pedersen, Albertslund Kommune. Region Hovedstaden er repræsenteret ved medlemmerne af regionens Miljøog klimaudvalg. Der er lagt op til, at klimastrategien skal udpege de væsentligste klimaudfordringer i hovedstadsregionen, inspirere til hvordan udfordringerne kan løses samt udpege initiativer til konkret handling på tværs af kommuner, region samt andre relevante parter. Klimastrategien kan desuden henvende sig til andre aktører ved fx at formulere anbefalinger til staten i forhold til behov for lovændringer på klimaområdet, en national klimatilpasningsplan, fjernelse af afgifter på spildvarme e. lign. Relevante temaer for klimastrategien kan være: Klimatilpasning Strategisk energiplanlægning Transport Bæredygtigt byggeri Forbrug Grøn vækst, offentlig-privat innovation og indkøb Den 4. februar afholdtes det første møde i det politiske samarbejdsudvalg, hvor der er drøftet forslag til temaer, arbejdsproces, kommunikation og formidling samt evt. yderligere analyser. Det politiske samarbejdsudvalg forventes at mødes 4-5 gange undervejs i forløbet. Det er endvidere aftalt, at der udsendes invitation til et opstartsseminar til alle borgmestre i regionen, med opfordring til at sende to repræsentanter. Opstartseminaret afholdes i begyndelsen af april med det formål at drøfte klimastrategiens formål og temaer. I september planlægges afholdt et tilsvarende politisk seminar for at drøfte konkrete fælles handlemuligheder. 14

15 Der forventes at være et forslag til klimastrategien klar til politisk behandling og udsendelse i høring ultimo Den politiske behandling og vedtagelse af det endelige forslag forventes at kunne ske i regionsråd og KKR Hovedstaden i foråret FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION Orienteringen blev taget til efterretning. 15

16 Den 7. februar 2011 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 6 FÆLLES GENSIDIG AFTALE OM OPSIGELSE AF SAMARBEJDSAF- TALE OM SOSU-ASSISTENTELEVER SAGSFREMSTILLING Kommunerne og regionen har siden strukturreformen og regiondannelsen i 2007 etableret en Refusions- og samarbejdsaftale, der beskriver, hvorledes regionens 29 kommuner og regionen deler arbejdsgiveransvaret for social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever) i regionen. Region Hovedstaden har indgået enslydende aftaler med alle kommuner om, at kommunerne varetager de arbejdsgivermæssige forpligtigelser ved ansættelse, opfølgning mv. i forhold til den centralt udmeldte dimensionering på SSAområdet. Kommunerne kompenseres ved et administrations-bidrag, der deles ligeligt mellem den ansættende kommune og regionen. Det har efterfølgende vist sig, at aftalen er en tung administrativ byrde. Efter ønske fra kommuner og region etablerede man i 2008 i fællesskab Arbejdsgiverudvalget med ledelsesrepræsentation fra både kommuner (via KKR) og regionen. Formålet med Arbejdsgiver-udvalget er bl.a. i fællesskab at udarbejde fælles retningslinjer for samarbejdet med regionens SOSU-skoler, imødekomme de stigende krav om rekruttering af elever og efterleve den årlige centralt udmeldte dimensionering for SSA-elever. På Arbejdsgiverudvalgets møde i marts måned 2010 blev det i fællesskab besluttet at igangsætte et udviklingsarbejde, der skulle resultere i etablering af en ny fælles samarbejdsaftale mellem kommuner og region. Udgangspunktet er at afbureaukratisere administrationen og at dele arbejdsgiveransvaret således, at såvel kommuner som region ansætter SSA-elever. Fordelingen af SSA-elever skal være 50/50, og samarbejdsaftalen skal være uden økonomiske mellemregninger. Det betyder, at arbejdsgiverne udelukkende bytter tjenesteydelser ved at have eleverne i praktik hos hinanden. Den nuværende aftale skal formelt og i fællesskab opsiges inden udgangen af marts måned Den ny Samarbejdsaftale skal gælde fra 1. januar

17 Samarbejdsaftalen opsætter fælles retningslinjer og mål for ansættelse og håndtering af SSA-elevernes praktikophold i kommuner og region idet det tilstræbes, at eleverne oplever ensartede rammer og indhold uafhængigt af arbejdsgiver. FORMANDEN ANBEFALER at den nuværende Refusions- og samarbejdsaftale mellem de 29 kommuner og regionen, fra maj 2007, i fællesskab opsiges inden udgangen af marts 2011 og at arbejdet frem mod en ny aftale fortsætter med henblik på ikrafttræden den 1. januar KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION Der var enighed om opsigelse af den nuværende aftale. 17

18 Den 7. februar 2011 KOMMUNEKONTAKTUDVALGET SAG NR. 7 MEDDELELSER OG EVENTUELT Varmtvandsbassiner I forbindelse med hospitalsplanændringer og løbende ombygninger på regionens hospitaler, sker det at eksisterende varmtvandsbassiner nedlægges. Efter kommunerne har overtaget det primære ansvar for genoptræning, er der på de fleste hospitaler ikke basis for fortsat at drive bassinerne. Hospitaler med varmtvandsbassin udlejer typisk til patientforeninger, oplysningsforbund og kommunale genoptræningshold. Ved konkrete overvejelser om nedlæggelse af varmtvandsbassiner vil regionen skrive til kommunerne i lokalområdet, mhp. at give mulighed for en eventuel kommunal benyttelse af bassinerne så vidt det er praktisk og økonomisk muligt på den konkrete hospitalsmatrikel. Aktuelt vil det muligvis også være en overvejelse, når regionen afvikler hospitalsfunktionen i Esbønderup. Her er der dog den udfordring, at bygningskomplekset skal afhændes, hvorved det vil være vanskeligt at tilbyde en mere permanent løsning i regionens regi. Regionsrådets beslutning om ophør med henvisning af patienter til rehabiliteringscenter Dallund Der blev orienteret om regionsrådets beslutning. Baggrunden er, at det er en kommunal opgave at varetage rehabiliteringsopgaven for færdigbehandlede kræftpatienter, der ikke har et specialiseret behov. Beslutningen blev omdelt. 18

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 10. oktober 2011 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 5. oktober 2007 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 11. april 2011 Tidspunkt: 10.30-12.00 Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 14-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Kommunerne i den nye regionale struktur

Kommunerne i den nye regionale struktur Kommunerne i den nye regionale struktur Reformen er ikke mere af det samme reformen indebærer en ny offentlig sektor Amterne er nedlagt 5 regioner fra 2007 Kommunerne er tiltænkt en langt mere fremtrædende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-04-2009 Tidspunkt: 10:00-12:00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Mandag den 28. juni 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 8. marts 2010 Tidspunkt: 10.00 12.00 Sted: Rungstedgård, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Kick-Off for arbejdsgrupper i forbindelse med udvikling af Sundhedsaftalen 2015-2018 21. marts 2014 Oplæg ved Jane Pedersen (Region Nordjylland) Maria Thorsager (Det fælleskommunale Sundhedssekretariat)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 25. januar 2017 Mødetidspunkt Kl. 11.00 12.00 Bemærkninger

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 30. marts 2011

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 30. marts 2011 REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 30. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Rammeaftale Bilag 1 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere