Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv Område 6. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2."

Transkript

1 MED - aftale 2014

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse og Medbestemmelse Medindflydelse & medbestemmelse Information & drøftelse Retningslinjer HovedMED 30 Kapitel 3: Tillidsrepræsentanter 33 2

3 3MED-aftale frederikshavn kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til i stærk og kon-struktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse, og produktet skal opfattes som vores aftale, altså alle os, der er ansat i Frederikshavn Kommune. Når du kaster dig over læsningen så læg mærke til, at ordet forpligter går igen. Det er noget vi mener! Vi er som ledelse og medarbejdere gensidigt forpligtet på at være med til at skabe en arbejdsplads, som sætter arbejdsmiljø, kvalitet og effektivitet i centrum. Når vi siger medindflydelse, så mener vi medindflydelse i tide, når vi siger godt arbejdsmiljø, så mener vi godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk og når vi siger, vi vil kommunikere, så mener vi ligeværdig og klar kommunikation med respekt og forståelse for hinandens roller og arbejdssituation. MED-aftalen er vores fælles håndfæstning på, at vi vil være sammen om at skabe og udvikle en arbejds-plads som lever og ånder for trivsel, tryghed og udvikling på én gang! Læs bare løs og god fornøjelse. Mikael Jentsch Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

4 Indledning MED-aftalen er reelt medarbejderes og lederes daglige arbejdsredskab, når det gælder samarbejde og med-indflydelse. MED-aftalens ånd er stærk og målrettet. Vi samarbejder, og vi gør det i tide, vi lytter til hinan-dens synspunkter, og vi fører dialog! Vi påskønner og respekterer hinandens indsatser, og bidrager i MED-samarbejdet med det faste udgangspunkt, at vi har gensidig tillid til hinandens gode intentioner, uanset om vi er enige eller uenige. MED-aftalen skal understøtte både ledere og medarbejdere i vores fælles bestræbelser på at levere kvalitet og effektivitet i kommunens serviceydelser til de borgere og brugere, vi er til for. Vi ved, at den gode ar-bejdsplads er fundamentet for den gode service, så enkelt er det! Hermed er det også sagt, at vi ikke er blege for at se på MED-aftalen med alle dens bilag som et dynamisk papir, der skal udvikle sig i takt med tiden og de omgivelser, den skal fungere i. Det kan godt være, vi skal lave ændringer af og til bare vi er enige om dem! MED-aftalen har et særligt og højt prioriteret fokus: Det gode arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøområdets pointer er blevet en integreret del af MED-aftalen for Frederikshavn Kommune. Aftalen er herfor udformet i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter for at opnå det højest mulige faglige niveau. Alt dette kan lade sig gøre, fordi vi har besluttet, at MED-strukturen skal være enstrenget, og at kommunikationen skal foregå via et enstrenget system. Ved enstrenget forstås, at MED-udvalg og sikkerhedsudvalg er smeltet sammen, mens det daglige arbejde i arbejdsmiljøgrupperne på arbejdspladserne fortsætter udenfor det sammensmeltede forum. Undervejs i forhandlingen af aftalen har alle gjort sig store bestræbelser for at diskutere nøglebegreberne til bunds. Der skal ikke opstå tvivl om, hvad vi egentlig mener! Vi har med andre ord forsøgt at undgå begrebsforvirring. Skulle der alligevel opstå tvivl, så tager vi fat igen og får den gensidige forståelse på plads. 4

5 5MED-aftale frederikshavn kommune Af hensyn til læseren skal et par af de begreber og benævnelser der bruges i MED-aftalen kort defineres nærmere her: Med ledere menes ansatte ved Frederikshavn Kommune, hvor der i stillingsbeskrivelsen og job-udøvelsen indgår et eller flere af følgende elementer: Selvstændig ledelsesret dvs. beslutnings - eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser eller selvstændig budget- og regnskabsansvar. Benævnelsen arbejdsmiljørepræsentanter erstatter i denne aftale den tidligere benævnelse sikkerhedsrepræsentanter. Inden aftaleteksten ruller ud for øjnene af dig, så skal det fastslås: Denne MED-aftale repræsenterer viljen til at skabe og fastholde fælles forståelse mellem medarbejdere og ledere, således at arbejdspladsen opfattes som en enhed, der går efter de samme mål. Det betyder med andre ord, A- og B- siden eller de og os afløses af VI..medarbejdere og ledere.

6 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. RAMMEAFTALE MED KORREKTIONER KOMMENTARDEL 1. Område Aftalen gælder for ansatte i: 1. Område: Kommentarer Den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse dækker alle medarbejdere, hvis løn- og KL s forhandlingsområde ansættelsesvilkår er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Alle selvejende institutioner m.v. som kommunen har indgået driftsoverenskomst med Alle medarbejdere på disse selvejende institutioner vil således være dækket af den samme lokale aftale som medarbejdere i kommunerne, og de vil have de Naturgasselskaber og andre fælleskommunale samme muligheder for medindflydelse og medbestemmelse. virksomheder. Som udgangspunkt er samtlige selvejende institutioner og kommunale selskaber som har drifts-overenskomst med kommunen omfattet af MED-aftalen. Der henvises til bilag 10 i Rammeaftalen. For fælleskommunale virksomheder, f.eks. naturgasselskaber eller affaldsselskaber, skal en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse indgås i et forhandlingsorgan med repræsentation fra ledelsen og medarbejderne. 6

7 7MED-aftale frederikshavn kommune 2. Formål Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. 2, Stk. 1. MED-aftalen skaber grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i regioner og kommuner. 2, Stk. 2. MED-aftalen sikrer, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse er aftalt på grundlag af en drøftelse af medindflydelsens og medbestemmelsens formål og indhold. 2. Formål: Kommentarer 2, Stk. 1 Ingen kommentarer. 2, Stk. 2 Alle medarbejdere har enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. Der skal på alle niveauer være et samspil og en løbende dialog mellem ledelsen og medarbejderne så udvikling og erfaring fra daglig praksis lægges til grund for de beslutninger der træffes. Samarbejdet skal: Tilgodese personlig tryghed og arbejdsglæde samt sikre den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Sikre gode og udviklende arbejds- og beskæftigelsesforhold.

8 Engagere ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde og i udviklingen af den enkelte arbejdsplads og kommunen som helhed. Medvirke til at sikre rammerne for en optimal servicering af kommunens borgere og virksomheder. Styrke et godt arbejdsmiljø og synliggøre arbejdsmiljøarbejdet. Tilgodese medarbejdernes behov for at være medproducenter, når der skal laves retningslinjer, politikker, vejledninger m.m. Aftalen skal derfor: Fremme den enkeltes oplevelse af at være en værdifuld del af helheden Frederikshavn Kommune. Sikre medindflydelse og medbestemmelse til den enkelte medarbejder eller dennes repræsentant i alle dele af organisationen, hvor der er en ledelseskompetence (jf. paragraf 5). Sikre den enkeltes ret til og mulighed for at blive inddraget i beslutningsprocesserne vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds-, teknologi- og arbejdsmiljøforhold. Sikre vilkårene for (fælles) tillidsvalgte så udøvelse af hvervet fremmer og vedligeholder gode arbejdsog beskæftigelsesforhold i tæt samarbejde med ledelsen. Sikre og fremme kommunikation, gensidig dialog samt et højt informationsniveau mellem ledelse og medarbejdere. Styrke og effektivisere medarbejderes sundhedsog arbejdsmiljøforhold. Forpligtige ledelse og medarbejdere til at arbejde for forbedring og udvikling af det indbyrdes samarbejde på alle niveauer. 8

9 9MED-aftale frederikshavn kommune 3. Lokale aftalemuligheder Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. 3, Stk. 1 MED-aftalen er i overensstemmelse med de krav, med hensyn til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser. 3, Stk. 2 MED-aftalen omfatter hele kommunen 3, Stk. 3 Indebærer en lokal aftale en ændret organisering af arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet, skal den som minimum: Sikre, at den ændrede organisering af arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen. Beskrive de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at opnå det tilsigtede. Angive en procedure for gennemførelse og opfølgning på virksomheden. 3. Lokale aftalemuligheder: Kommentarer 3, Stk. 1 Ingen kommentarer 3, Stk. 2 Jævnfør 1 3, Stk. 3 Et af de væsentligste mål med kommunens MED-aftale er at sikre en MED-struktur, der er tilpasset kommunes forhold, og som sikrer en større sammenhæng med de øvrige samarbejdsområder for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen. Som følge heraf skal arbejdsmiljøet fremover på alle niveauer indtænkes i forbindelse med enhver beslutning, hvor det er relevant. For at styrke og effektivisere Frederikshavn Kommunes arbejde med arbejdsmiljø er der udarbejdet et særskilt bilag om arbejdsmiljøarbejdet, se bilag 2, samt en politik for sundhed, trivsel og miljø, se bilag 1. Der er også udarbejdet politik for arbejdsbetinget stress, se bilag 5. Endvidere er der etableret en Arbejdsmiljø & HR afdeling under personalechefen, som sikrer en tæt koordination med den øverste ledelse og HovedMED. Arbejdsmiljø & HR har til opgave at opnå:

10 En effektiv servicering af alle fag- og fællescentre og institutioner En overordnet fælleslinje i hele MED-organisationen En stadig øget faglighed i en foranderlig kommunal virksomhed. Med fokus på de ansattes sikkerhed og trivsel informerer, rådgiver og vejleder Arbejdsmiljø & HR MEDorganisationen om: MED, arbejdsmiljø og sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i henhold til arbejdsmiljøloven MED-aftalen Personalepolitikker De rammer, som HovedMED fastsætter. For at opkvalificere arbejdet med arbejdsmiljø er der indført 2 næstformandsposter i henholdsvis Hoved- MED og på fag- og fællesmedniveau. Den ene næstformand vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanter og den anden blandt tillidsrepræsentanter. I forhold til gennemførelse og opfølgning af MEDaftalen er der i MED-aftalens 3, stk. 5 beskrevet en procedure herfor. Ligesom varetagelsen af arbejdsmiljøopgaverne, samt arbejdsledernes og de øvrige ansattes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet er beskrevet mere detaljeret i bilag 2. MED-aftalen kan ændres og opsiges efter reglerne i MED-aftalens 3, stk. 4. Organisationsplan for sikkerheds- og sundhedsarbejdet følger ledelses- og MED-strukturen, jf. 4, stk

11 3, Stk. 4 Den lokale aftale kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. 3, Stk. 5 Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til (fælles) tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisationen. 3, Stk. 4 Opsigelse kan kun ske inden den 31. december i lige årstal til den 30. september året efter. Det er parternes hensigt omgående at gå i gang med en forhandling af de konkrete forhold, der har været uenighed om således, at der hurtigst muligt igen kan etableres en tilfredsstillende samlet aftale. 3, Stk. 5 Den lokale aftale løber videre, indtil en ny aftale er forhandlet og indgået. Der skal i henhold til rammeaftalens bestemmelser fra begge parter udvises tillid og forhandlingsvilje. Hvis parterne på trods heraf ikke opnår enighed, kan sagen indbringes for de centrale parter. Det aftales, at såfremt der sker opsigelse eller der opstår et ønske om at ændre lokalaftalen, nedsættes et forhandlingsudvalg. Hvert 3. år har HovedMED ansvaret for at igangsætte en proces med henblik på at evaluere MED-aftalen på alle niveauer; første gang i foråret HovedMED kan efter behov have temaevalueringer en gang om året. 3, Stk. 6 Bestemmelserne i 4 og 6-9 er minimumsbestemmelser og kan ikke fraviges i indskrænkende retning. Bestemmelserne i kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal 3, Stk. 6 Minimumsbestemmelserne drejer sig om indhold, form og struktur for medindflydelsen og medbestemmelsen, herunder om opgaver m.v. for HovedMED. 11

12 TR-aftale som beskrevet i 17. Bestemmelserne i 2-3, 5, 17 og 18 kan ikke fraviges. De ufravigelige bestemmelser drejer sig om formålet, de fastsatte aftalemuligheder, reglen om at medindflydelse og medbestemmelse skal udøves inden for ledelsens kompetenceområde, samt forholdene m.v. for (fælles) tillidsrepræsentanter og andre medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanternes forhold kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale mellem kommunens ledelse og de enkelte organisationer. Det nedsatte forhandlingsorgan har ingen kompetence hertil. Både før og efter (og evt. sideløbende med) indgåelsen af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse kan kommunen og en eller flere organisationer indgå egne TR-aftaler iht. 17. Der kan ligeledes indgås aftaler for arbejdsmiljørepræsentanter. Herudover er der som hidtil mulighed for inden for rammerne af de generelt aftalte TR-bestemmelser at indgå aftaler mellem den enkelte personaleorganisation og kommunen. 12

13 4. Form og struktur Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. 4, Stk. 1. Udvalgsstrukturen aftales lokalt, så den tilgodeser kommunens behov og styrker medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen. 4. Form og struktur: Kommentarer 4, Stk. 1 Med denne aftale etablerer Frederikshavn Kommune en MED-struktur, hvor arbejdsmiljøet er integreret med henblik på en styrkelse heraf. MED-strukturen skal afspejle følgende principper: Nærhed Opbygningen af MED-strukturen skaber fleksible vilkår til at organisere sig som det skønnes hensigtsmæssigt på det pågældende arbejdssted. MED-strukturen er opbygget så der skabes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse, hvor beslutningerne tages. Effektivitet Struktur og form skal sikre, at såvel lederes som medarbejderes ressourcer bruges på en effektiv måde i MED-strukturen, dvs. skaber sammenhæng mellem ressourceforbrug og de resultater der skabes. Entydighed Der skal sikres en klar og entydig kompetencefordeling mellem det decentrale og centrale plan for udvalgenes arbejde m.v. MED-strukturen skal være sammenhængende og ledelses- og medarbejderrepræsentanters kompetence være klar. 13

14 Åbenhed Strukturen og formen skal være tilgængelig og opmuntre til en aktiv, fremadrettet og konstruktiv dialog mellem medarbejdere og ledere om nye udviklingsmuligheder indenfor rammerne. Synlighed MED-strukturen skal sikre dialog og synlighed mellem det politiske system, ledelse og medarbejdere, således at dialogen og kommunikationen mellem alle organisationens enkelte led kan foregå på et kvalitativt højt niveau. MED-strukturen skal skabe større kendskab til og engagement for arbejdsstedets mål. Strukturen og formen skal indbyde til en prioritering af arbejdet og sikre gode vilkår for medarbejderrepræsentanternes arbejde. Godt og sikkert arbejdsmiljø Strukturen og formen skal styrke og synliggøre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet. Det sker gennem en organisering, hvor samarbejds-, arbejdsmiljø, og sundhedsspørgsmål i høj grad koordineres med øvrige ledelsesmæssige beslutninger. Principperne for opbygningen af MED-strukturen skal være gældende for eventuelle senere ændringer i strukturen, som HovedMED efter denne aftales indgåelse skulle ønske at foretage/godkende. 4, Stk. 2 Der er et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke 4, Stk. 2 MED-strukturen afspejler ledelsesstrukturen (jf. bilag 10) og er i sit udgangspunkt et sammenhængende 14

15 kræver ensartethed i de enkelte enheder i kommunen. Dette system skal udmøntes i en aftalt struktur, som skal matche ledelsesstrukturen. enstrenget system hvor indflydelse, inspiration og information skal gå begge veje. MED-strukturen skal dertil være så rummelig på det lokale niveau, at der er plads til forskelligheder alt efter hvilke behov og ønsker, der er på den enkelte arbejdsplads. Lederen opretter i enighed med medarbejderne et forum enten i form af et MED-udvalg eller hvor dette ikke er relevant ved regelmæssige MED-personalemøder. Det forudsættes desuden, at der opretholdes et løbende samarbejde mellem leder og medarbejderrepræsentanter. Lederen skal i samråd med medarbejderrepræsentanterne sikre at al MED-relevant ledelsesinformation formidles på en måde, der sikrer at alle medarbejdere har mulighed for at orientere sig. Dette bør gøres i en forud aftalt informationsstruktur og bør suppleres med løbende information. Både ledere og medarbejdere er forpligtet til hurtigst muligt at videregive al relevant information som bidrager til bedst mulig beslutningsgrundlag, medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen. 4, Stk. 3 Strukturen er udformet med hensynstagen til kommunens organisering og forhold. I strukturen indgår medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, personalemøder m.v. 4, Stk. 3 MED-strukturens opbygning MED-strukturen omfatter følgende niveauer: HovedMEDudvalg - Bilag 12 Fag- og FællesMEDudvalg - Bilag 13 CenterMEDudvalg - Bilag 14 LokalMEDudvalg/personalemøder med MED-status (afgøres af den enkelte arbejdsplads - typisk mindre arbejdspladser med få ansatte) 15

16 Se bilag 13: Overordnet MED-struktur. Det er en forudsætning, at strukturen typisk vil følge kompetencen i ledelsesstrukturen dog vil det på enkelte områder være hensigtsmæssigt at oprette tværgående MED-fora, hvor der på et arbejdssted er flere centre/lokalområder o. lign. med hver sin ledelseskompetence. Forhandlingsorganet har ved indgåelse af MED-aftalen aftalt organiseringen af arbejdsmiljøorganisationen, jf. oversigten i bilag 13 til MED-aftalen. Ved efterfølgende ændringer af den kommunale organisation kan HovedMED tilpasse MED-strukturen og organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, så den matcher den kommunale organisation, jf. de princip-per der er beskrevet i MED-aftalen og i bilag 6. Forretningsorden for MED-foraer laves af det enkelte udvalg, idet der henvises til minimumsbestemmelserne i bilag 9. Ad hoc udvalg Et MED-forum kan nedsætte ad hoc udvalg, herunder også permanente udvalg, til behandling af bestemte opgaver. Ad hoc udvalgene sammensættes af medlemmer af MED-forum, men kan suppleres med andre medarbejdere i området. Ad hoc udvalg skal holde MED-forummet løbende orienteret om deres arbejde. Forberedelsestid Medarbejderrepræsentanter skal sikres den fornødne forberedelsestid til MED-møder og til at holde forberedelsesmøder med personalet jf. 14, stk

17 Organisationsplan Organisationsplan over MED-strukturen fremgår af bilag 11. HovedMED skal én gang årligt drøfte, om strukturen er hensigtsmæssig i forhold til aftalens indhold og gældende ledelsesstruktur. Organisationsplan og oversigt over medlemmer i MEDfora skal være tilgængelig for alle ansatte. HovedMED kan godkende ændringer i MED-strukturen iht. aftalens 9. 4, Stk. 4 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. 4, Stk. 4 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal tage udgangspunkt i en fordeling på hovedorganisationsområderne, dvs. LO-området (Det Kommunale Kartel), FTF-området og AC. Hvis der ikke er nogle medarbejdere tilhørende et hovedorganisationsområde inden for det område, som det pågældende udvalg dækker, skal der naturligvis ikke være en repræsentation fra dette hovedorganisationsområde i udvalget. Der er medarbejdere der ikke hører under hovedorganisationerne LO, FTF og AC. Medarbejderrepræsentanterne fra hovedorganisationerne LO, FTF og AC er forpligtiget til at involvere og informere de medarbejdere der står udenfor hovedorganisationerne. Udvalgene skal være af en sådan størrelse og med en sådan sammensætning, at arbejdet i praksis kan fungere. 17

18 Udvalgene bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle relevante synspunkter kan komme frem. Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsenteret i udvalget. Dernæst kan de enkelte personalegruppers størrelse inddrages ved vurdering af sammensætning af udvalget på medarbejdersiden. Hvis ikke alle personaleorganisationer er repræsenteret, skal der etableres et kontaktudvalg eller andet forum, som kan virke vejledende for personalerepræsentanterne i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget. Ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanterne af sin midte, herunder sikres plads til arbejdsledere i MEDudvalgene. (Arbejdslederen skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe). 4, Stk. 5 Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte (fælles) tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med (fælles) tillidsvalgte, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med (fælles) tillidsvalgte. 4, Stk. 5 Udvalgene sammensættes på medarbejdersiden som udgangspunkt af de (fælles) tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der er inden for det område, som udvalget dækker. Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i de MED-udvalg, som dækker det område arbejdsmiljørepræsentanten er repræsentant for. Er der aftalt færre pladser på medarbejdersiden i et medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, end der er (fælles) tillidsrepræsentanter inden for området, må der foretages et valg mellem disse (fælles) tillidsrepræsentanter. 18

19 Er der derimod aftalt flere pladser på medarbejdersiden i udvalget, end der er (fælles) tillidsrepræsentanter inden for området, kan der vælges andre medarbejdere som repræsentanter i udvalget. Der kan også vælges andre medarbejderrepræsentanter, hvis f.eks. en overenskomstgruppe har medlemmer på det område, som udvalget dækker, men de pågældende medarbejdere har en tillidsrepræsentant, som er ansat på et andet område i kommunen. Så har medarbejdergruppen mulighed for at vælge en anden medarbejderrepræsentant til medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget på det pågældende område. Valget til udvalgene sker for en 2 årig periode. Valgtidspunktet koordineres af HovedMED. Se bilag 10: Valg til MED-udvalg. Valget af (fælles) tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sker ved 2 af hinanden uafhængige valg. Se bilag 6: Valg af arbejdsmiljørepræsentant. I HovedMED, Fag- og FællesMED og CenterMED, skal funktionen som arbejdsmiljørepræsentant og (fælles) tillidsrepræsentant varetages af to forskellige personer. Det skal sikres at arbejdsledere er repræsenteret i udvalgene. I HovedMED og Fag- og FællesMED vælges der to næstformænd, som sammen med formanden udarbejder dagsorden osv. En næstformand skal være valgt blandt (fælles) tillidsrepræsentanterne og en blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. 19

20 Andre medarbejderrepræsentanter sidestilles med (fælles) tillidsrepræsentanter med hensyn til valg af suppleant ( 13), vilkår ( 14), afskedigelse ( 18) og uddannelse. Suppleanter for andre medarbejderrepræsentanter er også omfattet af den særlige beskyttelse mod afskedigelse. Antallet af ledelsesrepræsentanter i medudvalgene må ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. De selvejende institutioner indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation. De selvejende institutioner under et MED-udvalg vælger en fælles arbejdslederrepræsentant og en fælles arbejdsmiljørepræsentant iblandt sig. De valgte er sikret en plads i områdets centermed og har pligt til at sikre at de øvrige selvejende institutioner bliver informeret jf. 7. 4, Stk. 6 I Frederikshavn Kommune er der etableret et Hoved- MEDudvalg sammensat af ledelses- og (fælles) tillidsog arbejdsmiljørepræsentanter. HovedMED er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. HovedMED er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøog sundhedsområdet for hele kommunen. 4, Stk. 6 Kommunens øverste ledelse er engageret i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet, således at arbejdsmiljøet forbedres, og samarbejdet på området etableres, udvikles og vedligeholdes på tilfredsstillende måde. Se 3 stk. 3. HovedMED har også en række andre opgaver. Disse er beskrevet i 9. Med HovedMED bliver medindflydelsen og medbestemmelsen matchet med den øverste ledelseskompetence i kommunen; HovedMEDs kompetence 20

21 5. Kompetence Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. 5. Kompetence: Kommentarer Ledelsens kompetence er udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givent område. Hvis en leder ikke har kompetence i forhold til et givent emne, er der i princippet ikke grund til at inddrage emnet i samarbejdet. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bør i stedet finde sted på det niveau, såvel højere som lavere, hvor ledelsen har kompetencen. Der henvises til kommunens kompetenceplan. Se bilag 4. 21

22 Kapitel 2: Medindflydelse og Medbestemmelse RAMMEAFTALE MED KORREKTIONER 6. Medindflydelse & medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser KOMMENTARDEL 6. Medindflydelse & medbestemmelse: Kommentarer 6. Medindflydelse & medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. Inddragelse i forhandling og indgåelse af aftaler. 6 MED-aftalen skaber mulighed for en større grad af medindflydelse og medbestemmelse end tidligere. Der er desuden muligheder for i kommunens HovedMED, dvs. i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet at forhandle og indgå aftaler, som udfylder generelle rammeaftaler som et supplement til (fælles) tillidsrepræsentanternes forhandlings- og aftaleret. Indførsel og brug af ny teknologi er en del af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis tvingende årsag undtagelsesvis betyder, at der må træffes en beslutning, inden sagen har været forelagt MED-foraet, skal næstformændene straks inddrages. Sagen drøftes efterfølgende det relevante MED-forum. 22

23 7. Information & drøftelse 7. Information og drøftelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. 7, Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. 7. Information & drøftelse: Kommentarer 7: Information er grundstenen i ethvert samarbejde. Et højt gensidigt informationsniveau mellem ledelse og medarbejdere skaber grundlaget for en meningsfuld, konstruktiv drøftelse af et givent emne. 7, Stk. 1 Der er en gensidig pligt til at give en god og tilstrækkelig information om forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvad der ligger i begrebet god og tilstrækkelig information vil naturligvis variere fra sag til sag og bør tages op som led i det løbende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i de enkelte MED-fora. Informationen skal have et omfang så den: Sikrer velinformerede medarbejdere og ledelse således, at der opnås et gensidigt tillidsforhold og en åben kvalificeret dialog. Kan skabe grundlag for et meningsfuldt samarbejde både for de implicerede personer, og det bagland de repræsenterer. Såvel leder- som medarbejderrepræsentanter skal informere om emner, der er af betydning for samarbejdet, og skal også selv søge information. Det er alles ansvar, at den eller de personer, man samarbejder med, bliver informeret på et hensigtsmæssigt niveau. 23

24 Der skelnes mellem forskellige grader af information: Nødvendig information eller kerneinformation, hvor ledelsen skal drage omsorg for at alle bliver grundigt informeret. Supplerende relevant information, hvor ledelsen skal stille information til rådighed. Øvrige informationer. Ledelse og medarbejdere på alle niveauer har pligt til at yde en aktiv indsats for at skaffe sig den fornødne, relevante information. Det skal tilstræbes, at hovedparten af den nødvendige information sker som et naturligt led i det daglige arbejde ved hjælp af mundtlige, skriftlige og elektroniske kommunikationsformer. Informationen skal gå ad åbne og synlige kanaler. 7, Stk. 2 Ledelsen har pligt til at give information på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes / medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. 7, Stk. 2 Informationen skal ske i så god tid, og i en sådan form, at den enkelte medarbejderrepræsentant har en reel mulighed for at konsultere sit bagland, på en hensigtsmæssig måde. 7, Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen. 7, Stk. 3 Ingen kommentarer. 7, Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at: 7, Stk. 4 Ingen kommentarer 24

25 Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation. Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. Informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. 7, Stk. 5 Beslutninger i henhold til 7, stk. 4, punkt c, som har konsekvenser for arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i samarbejdsudvalget. 7, Stk. 5 Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne aftaler en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til at forberede drøftelsen, herunder gennemføre forhandlingen af spørgsmålet om ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som omstillinger, udbud mv. indebærer, jf. stk. 5. Der henvises desuden til protokollat vedrørende medarbejdernes inddragelse og medvirken i forbindelse med udlicitering mv., jf. bilag 4 i rammeaftalen. 7, Stk. 6 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, har konsekvenser for en personalegruppes arbejdsog personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en (fælles) tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. 7, Stk. 6 Bestemmelsen tager sigte på at sikre, at de personalegrupper, der ikke i forvejen er repræsenteret i samarbejdsudvalget gennem mindst én repræsentant fra den forhandlingsberettigede personaleorganisation kan blive repræsenteret ad hoc i en forhandling. Det forudsættes i den forbindelse, at retten til ad hoc repræsentation alene tilkommer de(n) personalegruppe(r), der bliver særlig berørt af de påtænkte beslutninger, jf. stk

26 7, Stk.7 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. 7, Stk. 7 Information kan foregå på mange måder, og formen kan være skriftlig eller mundtlig. Begge former har sine fordele og ulemper. En kombination af begge former vil ofte være hensigtsmæssig. Det påhviler MED-foraet at drage omsorg for at samtlige medarbejdere - skriftligt eller mundtligt - løbende orienteres om udvalgets arbejde. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne skal på alle niveauer i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet i fællesskab drøfte og fastlægge procedurer for information om arbejdet til berørte medarbejdere og ledere. Ved valg af kommunikations- og informationsmetoder bør man overveje: Hvem skal informeres? Hvad skal der informeres om? Hvordan skal informationen gives? Hvornår skal informationen gives? Hvem har adgang til informationen, når den pågældende metode anvendes? Information om udvalgets arbejde kan ske på mange måder, f.eks. via: Referater fra møder m.v. Møder eller anden mundtlig information med mulighed for dialog Personaleblad /Intranet o. lign. Opslagstavle 26

27 8. Retningslinjer Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. 8, Stk. 1 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. 8. Retningslinjer - Kommentarer Ingen kommentarer 8, Stk. 1 Ved drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer skal det overvejes, på hvilket niveau retningslinjen skal fastlægges: for hele kommunen eller for den enkelte institution? Elementer i denne overvejelse kan f.eks. være emnet for retningslinjen og lederens kompetence. Som eksempler på retningslinjer vedrørende spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold kan nævnes: Personalepolitiske principper, herunder arbejdsmiljø-, ligestillings-, familie- og seniorpolitik Ansættelsesforhold Efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere Tryghedsforanstaltninger Information og kommunikation Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. Der kan i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet fastlægges principper og aftales retningslinjer og vejledninger for, hvordan disse opgaver løses. I arbejdsmiljølovgivningen slås bl.a. fast, at medarbejderne enten gennem udvalg m.v. eller gennem deres medarbejderrepræsentant skal deltage i: 27

28 8, Stk. 2 Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. HovedMED er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af MED-aftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk. 7. Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet Kontrollen med arbejdsmiljøet Vurderingen af arbejdspladsens arbejdsmiljø- og sundhedsforhold. 8, Stk. 2 Ingen kommentarer 8, Stk. 3 Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af: Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik Informations- og kommunikationspolitik De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning Større rationaliserings- og omstillingsprojekter Udlicitering 8, Stk. 3 Hovedudvalget har ansvaret. 8, Stk. 4 Der skal aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, jf. Protokollat (bilag 9 i Rammeaftalen) om indsats mod arbejdsbetinget stress. 8, Stk. 4 HovedMED har ansvaret. HovedMED har udarbejdet politik og retningslinjer for håndtering af arbejdstinget stress. 28

29 8, Stk. 5 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, skriftligt redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. 8, Stk. 6 Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. 8, Stk. 5 Redegørelsen bør normalt fremgå af et mødereferat eller lignende. 8, Stk. 6 8, Stk. 7 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. 8, Stk. 7 Alle retningslinjer, herunder procedureretningslinjerne, jf. 8 stk. 3, skal udformes skriftligt, således at det er klart, hvad der er aftalt, og således at der kan informeres om de fastlagte retningslinjer til medarbejdere i institutionen og til kommunens organisation øvrigt. 8, Stk. 8 Retningslinjer, som er aftalt i henhold til stk. 3 og 4, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. 8, Stk. 8 De almindelige retningslinjer, jf. 8, stk. 1, kan opsiges med 3 måneders varsel og kan altid ændres, hvis der er enighed herom. Procedureretningslinjer, jf. 8, stk. 3, samt retningslinjer i henhold til stk. 4 gælder indtil parterne er enige om ændringer heraf. 29

30 9. Hovedudvalget Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. 9, Stk. 1 HovedMED skal forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. 9. Kommentarer Ingen kommentarer 9, Stk. 1 HovedMED skal årligt gennemføre en drøftelse af følgende personalepolitiske emner: Socialt kapitel Kompetenceudvikling Arbejdsbetinget stress Andre aftaler tages op til drøftelse minimum hvert andet år. I HovedMED kan der forhandles og indgås aftaler om emner, hvor det af den enkelte aftale fremgår, at medarbejdersiden forhandler i fællesskab i samarbejdssystemet. Aftalespørgsmål, som er et anliggende mellem den enkelte forhandlingsberettigede organisation og kommunen kan ikke forhandles i HovedMED. Parterne i HovedMED skal sammen og hver for sig sikre, at kommunens øvrige organisation inddrages i de drøftelser, der foregår i HovedMED. Inddragelsen skal dels ske ved, at der i HovedMED fastlægges procedurer herfor, og dels ved at hver part (ledelsen og medarbejderrepræsentanterne) holder en tæt kontakt til sit eget bagland. 30 9, Stk. 2 HovedMED har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 9, Stk. 2 Foruden at fungere som medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg for hele kommunen har HovedMED til opgave at vejlede kommunens medindflydelses-

31 Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personalesamarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen. At fastlægge en overordnet strategi på det personalepolitiske område, herunder en arbejdsmiljøstrategi. At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. At fortolke aftalte retningslinjer At fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom At indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende MED-aftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22. Eventuel henvendelse til de centrale forhandlingsparter sker til KL og til KTO ved enslydende breve. og medbestemmelsesudvalg m.v., fortolke aftalte retningslinjer, fortolke og behandle uoverensstemmelser vedrørende den lokale aftale og i øvrigt indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål om både rammeaftalen, den lokale aftale og retningslinjer for de centrale forhandlingsparter, jf. 22. HovedMED skal fastlægge principper for den enkelte ledelses- eller medarbejderrepræsentants anvendelse af retten til uddannelse i funktionstiden (i den tid man er medlem af et MED-forum), jf. rammeaftalens bilag 15 og 16. Det er HovedMEDs mål, via relevante undervisningsmoduler, at give MED-udvalgene et godt grundlag for deres virke. Ledere og medarbejdere der indgår i et MED-udvalg skal gennemføre MED-uddannelsens grundforløb inden for det første funktionsår. Med fokus på kultur og muligheder er dialog en forudsætning for bedre ressourceudnyttelse og gode arbejdspladser. HovedMED skal derfor: Igangsætte idéudvikling Stimulere kvalitetsudvikling i samarbejdet Fungere som sparringspartner for alle MED-niveauer Optimere arbejdsmiljøet Sikre udmøntning af rammeaftaler HovedMED skal planlægge og koordinere arbejdsmiljøet på alle arbejdspladser inden for Frederikshavn Kommune. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på alle dagsordener, jf. bilag 2. 31

32 HovedMED udarbejder på baggrund af centrenes årsrapporter, en arbejdsmiljøredegørelse, jf. bilag 2, hvor følgende elementer som minimum indgår: Fraværsstatistik Arbejdsskadestatistik Beskrivelse af det foregående års aktiviteter og udbyttet heraf Problemområder nævnt i centrenes årsrapporter. HovedMED beslutter på baggrund af årsrapporten, hvilke indsatsområder der skal sættes fokus på. Hvert år udarbejdes en arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse. 9, Stk. 3 HovedMED mødes - minimum en gang om året - med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. 9, Stk. 3 Drøftelsen af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen foregår med repræsentanter for kommunalbestyrelsen, f.eks. med økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvem der repræsenterer den politiske ledelse i dialogen. Drøftelsen skal ske på så tidligt et tidspunkt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutninger. Det skal i budgetprocessen sikres at HovedMED og det politiske niveau, får mulighed for at mødes mindst to gange, inden budgettets vedtagelse. Direktionen vil i forbindelse med det løbende budgetarbejde sørge for at HovedMED inddrages. Der skal fastlægges en proces-plan for behandling af budgettet i MED-strukturen, se bilag

33 Kapitel 1: Tillidsrepræsentanter Fra 10 til 24, følges teksten i rammeaftalen inkl. bilag, medmindre anden tekst angives. Der er så-ledes medtaget de paragraftekster, hvor der er indsat yderligere kommentarer. 11, Stk. 1: Kommentarer Tillidsrepræsentanten indgår som en naturlig samarbejdspartner for ledelsen på arbejdspladsen. Samarbejdet foregår gennem dialog og forhandling, og skal således medvirke til, at arbejdspladsen fortsat udvikles til en effektiv og bedre arbejdsplads. 11, Stk. 3: Kommentarer Tillidsrepræsentanten skal inddrages så tidligt som muligt i ansættelses- og afskedigelses proceduren. 12, Stk. 5: Kommentarer Organisationerne som ønsker fællestillidsrepræsentant er oplistet i bilag , Stk. 2: Kommentarer 33

34 Såfremt leder eller medarbejderrepræsentant finder det nødvendigt, skal der i forbindelse med den årlige MUSsamtale, udfærdiges en særskilt aftale, der konkret udmønter de ressourcemæssige vilkår, indenfor hvilke medarbejderrepræsentanten kan varetage sit hverv. Tillæg om aftale indgås mellem arbejdsgiver og den faglige organisation. Se bilag 3 i rammeaftalen. Frederikshavn Kommune den 1. april

35 Historik: 1. udgave af MED-aftalen blev udarbejdet af Forhandlingsorganet i Frederikshavn Kommune og trådte i kraft den 1. januar MED-aftalen er efter evaluering i MED-organisationen revideret af MED Forhandlingsorganet i Frederikshavn Kommune. Revideret udgave er gældende fra den 1. august Konsekvenstilrettelser i MED-aftalen jf. ny arbejdsmiljølov samt ny organisationsstruktur er godkendt i HovedMED den 1. juli MED-aftalen er efter evaluering i MED-organisationen revideret af Forhandlingsorganet i Frederikshavn Kommune og træder i kraft den 1. april Bilag til MED-aftalen: Kompetence: Bilag 01: Overordnede personalepolitikker HovedMED/ØU Bilag 02: Arbejdsmiljøarbejdet og tjekliste for leders ansvar og pligter Forhandlingsorganet Bilag 03: Medarbejderrepræsentanternes vilkår Forhandlingsorganet - Bilag A Dynamisk bilag* Bilag 04: Kompetenceregler ØU/BY Bilag 05: Arbejdsbetinget stress HovedMED Bilag 06: Valg af arbejdsmiljørepræsentant Forhandlingsorganet Bilag 07: Årshjul for møder og arbejdsmiljøopgaver HovedMED - Bilag til årshjulet HovedMED Bilag 08: Skabelon for årsrapport Dynamisk bilag Bilag 09: Forretningsorden dagsorden Forhandlingsorganet Bilag 10: Valg til MED-organisationen Forhandlingsorganet Bilag 11: Procesplan for behandling af budget HovedMED Bilag 12: Overordnet tidsplan for MEDs inddragelse i budgettet HovedMED Bilag 13: Overordnet MED- struktur Dynamisk bilag Bilag 14: HovedMEDs sammensætning Dynamisk bilag Bilag 15: Fag- og FællesMED Dynamisk bilag Bilag 16: CenterMEDudvalg Dynamisk bilag Bilag 17: Fællestillidsrepræsentanter Dynamisk bilag *Dynamiske bilag kan rettes løbende 35

36 Frederikshavn Kommune Rådhus Alle Frederikshavn Tel.:

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale.

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale. MED-aftale 2011 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 16. november 2011 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Tilsvarende rammeaftale er indgået med Sundhedskartellet. Forord MED-aftale

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø i Region Syddanmark 2007 2009 2 Indhold Forord............................................................ side 4 Formål............................................................

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED RLTN S OG SUNDHEDSKARTELLETS FÆLLES VEJLEDNING RAMMER FOR MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme Regionernes Lønnings-

Læs mere

Analyse af lokale MED-aftaler

Analyse af lokale MED-aftaler Analyse af lokale MED-aftaler KL og KTO/Sundhedskartellet /September 2007 1 Indledning...3 Metode...4 Undersøgelsens resultater...5 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v...7 1. Område... 7 2. Formål...

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med de (amts)kommunale parters fælles vejledning

Kommunale Tjenestemænd og MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med de (amts)kommunale parters fælles vejledning KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med de (amts)kommunale parters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013 gældende pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

FORBUND. Håndbog om MED. Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet

FORBUND. Håndbog om MED. Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet FORBUND Håndbog om MED Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet Indhold Forord 4 Information og drøftelse 5 Gensidig informationspligt 5 Ledelsens forpligtigelse til information og drøftelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 MED-AFTALE a a Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og vidensdeling skabe

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

KL og Sundhedskartellet forventes at indgå en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Indholdsmæssigt forventes denne aftale at

KL og Sundhedskartellet forventes at indgå en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Indholdsmæssigt forventes denne aftale at MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med KL s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme.

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere