Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan..."

Transkript

1 Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014

2 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4 Stof- og alkoholproblemer...4 Stofmisbrugsbehandling...4 Alkoholmisbrugsbehandling...5 Hvad sker der, når borgeren henvender sig til Misbrugscentret?...5 Reglerne for betaling for kost og logi m.v...6 Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling...6 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Proceduren...7 Behandlingsgaranti...7 Muligheden for frit valg...7 Information om sagsbehandling og klageadgang...7 Behandlingsplan...8 Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplanen8 Opfølgning på borgerens behandlingsplan...8 Brugerinddragelse...8 Monitorering af misbrugsindsatsen...9 Måltal...9 Fremtidig udvikling på området...9

3 ORGANISERING Misbrugscentret er Haderslev Kommunes tilbud om behandling af stof- og alkoholmisbrug. Misbrugscentret rummer såvel den sociale misbrugsbehandling efter Servicelovens 101, den lægelige stofmisbrugsbehandling efter Sundhedslovens 142 som alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. Misbrugscentret er organiseret, som en enhed i afdelingen for Socialpsykiatri og Misbrug. Socialpsykiatri og Misbrug er en afdeling i Handicap og Psykiatri, der er en del af Voksen- og Sundhedsservice. Misbrugscentret er placeret på Teaterstien 9A i Haderslev, og det tilknyttede Halvvejshus Bramdruphus (skærmet midlertidig bo-enhed for afgiftede borgere) er beliggende i Bramdrup lige uden for Haderslev by. Behandlingen er organisatorisk delt op i to spor. Et for stofmisbrug og et for alkoholmisbrug. Medarbejdernes opgaver og den faglige og sundhedsmæssige udvikling går på tværs af sporene. Kvalitetsstandarden dækker såvel behandlingen for stof- som alkoholmisbrug. Dette begrundes i: Behandlingens organisering i Misbrugscentret En høj grad af sammenfald i forhold til målgruppen En ensartet strukturering og metodisk tilgang i behandlingstilbuddene Misbrugsbehandlingen ydes som ambulant behandling. Døgnbehandling indgår alene i behandlingsplanen, såfremt døgnbehandlingen understøtter den ambulante behandling. Der kan tilbydes ophold i det rusfrit botilbud Bramdruphus i tilknytning til den ambulante behandling på Misbrugscentret. Som et integreret led i Misbrugscentrets behandling af borgeren, kan der eventuelt indgå private aktører fra døgnbehandlingsregi på specifik foranledning og tilsyn af Misbrugscentret. MISBRUGSBEHANDLING Misbrugscentrets ydelser Misbrugscentret tilbyder behandling af stof- og alkoholmisbrug. Misbrugscentret yder endvidere også rådgivning og vejledning til enkeltpersoner, familier, samarbejdspartnere, frivillige organisationer, arbejdsgivere m.m., der understøtter behandlingen. Misbrugscentrets primære ydelse er ambulant dagbehandling, der altovervejende gives som gruppebehandling. Der kan også ydes afgrænsede individuelle samtale- og terapiforløb, men oftest med henblik på at forberede borgeren til gruppebehandling. Behandlingsindsatsen er bygget op omkring veldefinerede og valide metoder (Kognitiv tilgang, Systemisk/Narrativ tilgang, Coaching og MI tilgang). Behandlingens form og metode er afhængig af behandlingsmålet. Side 3

4 Der gives støtte, rådgivning og vejledning i forhold til sociale- og sundhedsmæssige problemer, i samarbejde med øvrige kommunale og regionale aktører. Misbrugscentrets klinik og sundhedsteam afgifter og afruser misbrugerne. Misbrugscentret udleverer støttemedicin, ordineret af centerets læge, men samarbejder også med de praktiserende læger om administration af medicin, ordineret af disse. Der er bl.a. tale om substitutionsbehandling og anden støttemedicin samt antabusbehandling til understøttelse af den psykosociale behandling. Misbrugscentret er kontinuerligt undersøgende og motiverende for, om borgere i substitutionsbehandling skal tilbydes yderligere social behandling. Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen De overordnede mål for misbrugsbehandlingen er: Permanent afholdenhed fra stoffer og alkohol eller Reduktion eller Stabilisering med henblik på skadesreduktion. De værdier og normer, som behandlingen bygger på, er humanitet og ordentlighed og fremgår detaljeret af: KL s Kvalitet og organisering et inspiration katalog til misbrugsbehandlingen NICE Guides lines erfaringer med kvalitetsudvikling i England Socialstyrelsens God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet Behandlingstilbuddene Stof- og alkoholproblemer Misbrugsbehandling er et gratis tilbud. Behandling af stof- og alkoholproblemer sker som udgangspunkt ambulant, og borgeren kan derfor delvist opretholde sit normale hverdagsliv, selvom borgeren vælger at modtage behandling. Dog vil noget af behandlingstiden ligge indenfor normal arbejdstid, hvorfor det kan blive nødvendigt at tage delvis fri fra eventuelt arbejde, uddannelse o.l. for at kunne deltage i et behandlingsforløb. Behandlingen foregår altid i et tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Udover behandlingen til borgeren, er der som følge heraf også tilbud til ægtefælle og børn, så de kan få indblik i, hvad afhængighed er og få hjælp til at håndtere de problemer, der opstår i en familie, hvor et familiemedlem har et misbrug. Stofmisbrugsbehandling Et behandlingsforløb for stofmisbrug vil starte med en individuel afklaring af behandlingsbehov samt den intensitet borgeren har brug for i behandlingen, altså en afklaring af hvorledes behandlingen skal sammensættes. Den behandling Misbrugscentret tilbyder, støtter borgeren i processen mod et værdigt liv med fokus på livskvalitet og selvværd. Misbrugscentret udarbejder sammenmed borgeren en plan for behandlingen og planlægger, hvorledes målene i behandlingsplanen nås. Borgeren tilbydes Side 4

5 et behandlingsforløb - individuelt eller i gruppe - rettet mod stoffrihed, reduktion og/eller stabilisering. Behandlingen består overordnet af: Udredning Motivationsarbejde Ambulant dagbehandling Efterbehandling På Misbrugscentret tilbydes borgere over 18 år fri adgang til støtte, rådgivning og vejledning samt behandling af problemer med stoffer. Stofmisbrugsbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen jf. afsnittet om Visitation. Alkoholmisbrugsbehandling Borgeren kan henvende sig anonymt til Misbrugscentret. Alkoholbehandlingen iværksættes tilsvarende senest 14 dage efter henvendelsen jf. afsnittet om Visitation. Borgeren kan frit vælge behandling på et alkoholambulatorium i hele Danmark, uanset hvor i landet borgeren bor. Behandlingen på Misbrugscentret i Haderslev Kommune følger samme struktur og organisering som på stofmisbrugsområdet og består derfor tilsvarende af: Udredning Motivationsarbejde Ambulant dagbehandling Efterbehandling Hvad sker der, når borgeren henvender sig til Misbrugscentret? Der er én forudsætning, borgeren skal opfylde for, at borgeren kan komme i behandling på Misbrugscentret: Borgeren skal komme af egen fri vilje - og ønske Misbrugscentrets hjælp! Når borgeren henvender sig, bliver borgeren modtaget af en behandler, der kort giver de vigtigste informationer om og introduktionen til Misbrugscentrets tilbud. Herefter bliver borgeren visiteret til en primærbehandler, som vil være borgernes gennemgående behandler i hele kontakten med Misbrugscentret. Primærbehandleren interviewer borgeren om blandt andet baggrund, sociale forhold, skolegang, uddannelse og arbejde samt misbrugshistorie. Oftest bliver borgeren screenet og testet med henblik på at sammensætte det bedste behandlingstilbud. Borgeren har derudover og i sammenhæng med også mulighed for at få samtaler med Misbrugscentrets læge/sundhedsteam. Herefter bliver borgeren visiteret til ét af følgende tilbud: Motivationsgruppe hvis borgeren er usikker og søger viden og opbakning Afgiftning ambulant Afgiftning via kort døgnophold Ambulant dagbehandling Efterbehandling Side 5

6 Misbrugscentret tilbyder selv abstinensbehandling og afrusning. Abstinenssymptomerne hos en misbruger kan være fysiske reaktioner, såsom indre uro, svedeture, rysten på hænderne og i alvorlige tilfælde krampeanfald. Det kan også være psykiske reaktioner, som synshallucinationer og vrangforestillinger. Ved afgiftning/stabilisering via døgnophold er udgangspunktet, at døgnopholdet understøtter den ambulante indsats, hvorfor døgntilbuddene behandlingsform, målgruppe, kerneydelser skal matche Misbrugscentrets standard for kvalitet og uddannelse. Det er endvidere en forudsætning, at tilbuddet indgår i Danris (Center for rusmiddelforskning) og Tilbudsportalen. Behandlingen foregår ved en kontrolleret medicinsk afrusning, hvor medicinen skal lindre abstinenssymptomerne under afrusningsforløbet. Abstinensbehandling og afrusning er gratis. Hvis borgeren efterfølgende visiteres til ambulant dagbehandling, foregår det i mindre grupper på Misbrugscentret. Efter et behandlingsforløb er der mulighed for, at borgeren kan komme i en Efterbehandlingsgruppe. Formålet med denne gruppe er at fastholde den forandring, borgeren er startet på. Misbrugscentret har også andre tilbud: Individuelle samtaler som forberedelse til gruppebehandlingen Hjælp til pårørende i Pårørendegruppe (og individuel samtale) Kortvarigt ophold i Halvvejshuset Bramdruphus et beskyttet botilbud, hvor fokus er Almindelig Daglig Levevis (ADL træning), sideløbende med dagbehandling hos Misbrugscentret. Reglerne for betaling for kost og logi m.v. Byrådet fastsætter en takst for borgerens egenbetaling, hvad angår kost og logi, der gælder for personer under offentlig forsørgelse, henvist til døgnbehandling efter serviceloven, som er et del-element i behandlingsplanen. Taksten er i 2013/2014 er fastsat til 69 kr. for kost og 85 kr. for logi pr. døgn for borgere med fuldt forsørgelsesgrundlag. For unge under 18 er taksten 69 kr. for kost og 52 kr. for logi pr. døgn. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Der er ansat 16 personer i Misbrugscentret. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, specialarbejdere, HK assistenter og en læge. Alle har uddannelsesmæssige overbygninger på deres grunduddannelser, eksempelvis i form af Terapeutisk/kognitive uddannelser, Systemisk/Narrativ uddannelser, Coaching uddannelse, MI uddannelse (Motivational Interviewing). Personalet modtager løbende ekstern supervision og uddannelsesniveauet opkvalificeres kontinuerligt. Misbrugscentret arbejder ud fra veldokumenterede og velafprøvede metoder. Side 6

7 MÅLGRUPPEN FOR BEHANDLINGSTILBUDDENE Målgruppen er borgere, der har et misbrug af stoffer og/eller alkohol. Endvidere er målgruppen pårørende og familier. Familien, herunder børn, inddrages altid i behandlingen. VISITATION Proceduren Visitation til misbrugsbehandling sker på det ugentlige behandlermøde, hvori alle, tilknyttet behandlingen, deltager. Borgeren og evt. bisidder har også mulighed for at deltage i mødet og oplyse sagen. Misbrugscentrets leder har den endelige beslutningskompetence. Behandlingsgaranti Der er i loven om social service krav om, at behandling skal iværksættes senest 14 dage efter anmodning om behandling. Misbrugscentret træffer efter udredning afgørelse om hvilken type behandling, der tilbydes på baggrund af en individuel vurdering af borgerens forudsætninger, behov og ønsker, sammenholdt med de tilbud og ydelser Misbrugscentret råder over, eller kan henvise til. Misbrugscentret igangsætter behandlingen indenfor 14 dage, og organiseringen af arbejdet er tilrettelagt herefter. Muligheden for frit valg Der er for socialbehandling af stofmisbrug i lov om social service 101, samt for alkoholbehandlingen i Sundhedsloven 141 fastsat en mulighed for frit valg af behandling, som alternativ til den behandling Misbrugscentret tilbyder. Borgerens ret til frit valg af behandlingssted, for stofmisbrugsbehandlingen afgrænses af, at det skal være indenfor samme behandlingsform og behandlingsindhold, som Misbrugscentret efter udredning har visiteret til. Der kan eksempelvis ikke vælges døgnbehandling, hvis Misbrugscentret peger på ambulant dagbehandling, som rette tilbud. Misbrugscentret er behjælpelig med vejledning om mulighederne for frit valg. Den medicinske behandling efter Sundhedslovens 142 er ikke omfattet af det frie valg. I tilfælde hvor der er et ønske om at benytte frit valg, kan behandlingsgarantien i særlige tilfælde fraviges. Information om sagsbehandling og klageadgang Klager over sagsbehandlingen kan ske til Misbrugscentrets leder. Klager over behandlingsplan og afgørelser om behandling kan derefter, via Misbrugscentret, ske til det regionale nævn. Misbrugscentret kan være behjælpeligt med at udarbejde klagen. Side 7

8 Klager over den lægelige behandling kan ske til Patientklagenævnet. Der er på Misbrugscentret udarbejdet en samlet klagevejledning, der følger de forskrifter og regler, der er på området. BEHANDLINGSPLAN Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplanen Målet og målsætning fremgår af behandlingsplanen. Der udarbejdes inden for 14 dage en behandlingsplan for og i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen ajourføres løbende under behandlingen. Der samarbejdes med øvrige relevante samarbejdspartnere om at give det bedste tilbud. Det kan blandt andet omfatte støtte og psykiatrisk udredning samt behandling, støtte i eget hjem og botilbud, jf. Rehabiliteringsindsatser og Brug for alle -projekter. Opfølgning på borgerens behandlingsplan Borgerens behandlingsplan revideres løbende i samarbejde med borgeren, og som minimum ved skift af behandlingsydelse, fra eksempelvis motivationsgruppe til dagbehandling, altså ved skift mellem de forskellige tilbud, som Misbrugscentret råder over. Efter afsluttet behandling sker der en opfølgning efter 1 måned samt efter 6 og 12 måneder. Desuden sker der løbende en registrering af genhenvendelser. BRUGERINDDRAGELSE Der er på Misbrugscentret afgørende fokus på borgerens inddragelse i eget behandlingsforløb herunder at understøtte borgerens personlige ejerskab til sin behandling. Der er pt. ikke oprettet et brugerråd for misbrugsområdet, men det er planen fremadrettet at operere med ad hoc Brugerråd. Misbrugscentret har i stedet et samarbejde med de frivillige organisationer på området, endvidere har Misbrugscentret en repræsentant i Rådet for Socialt Udsatte. Rådet er nedsat af Byrådet og har høringsret i alle relevante spørgsmål. Rådet skal: Skabe opmærksomhed omkring løsningen af problemer for udsatte Høres i beslutninger, der vedrører grupper af udsatte, inden beslutninger i byrådet Være rådgivende og selv aktivt opsøge løsninger på problemer vedrørende udsatte Sørge for, at udsattes erfaringer og meninger bliver hørt Udvikle metoder, der sikrer brugerinddragelse og indflydelse Samarbejde med de frivillige interesseorganisationer på området Formidle, skabe opmærksomhed og vejlede bredt til offentligheden for at forebygge stigmatisering og skabe rummelighed Vejlede politikere og beslutningstagere om spørgsmål vedrørende udsathed. Lave en årlig redegørelse om udsattes situation i Haderslev Kommune, og foreslå relevante tiltag Side 8

9 Rådet har udarbejdet en Udsattepolitik, som løbende følges og evalueres Rådet for Socialt Udsatte er sammensat af 6 medarbejder samt 8 brugerrepræsentanter og 2 medlemmer udpeget blandt Byrådets medlemmer. MONITORERING AF MISBRUGSINDSATSEN Misbrugscentret indberetter løbende til Socialstyrelsens og Sundhedsstyrelsens databaser - SMDB og NAB - der samtidigt tjener som værktøjer til monitorering af indsatsen sammen med egne servicemål. Der laves årlige interne stikprøvemonitoreringer af indsatsen. Måltal Aktuelt er der på dagbehandlingsområdet 53 %, som er helt stoffri efter et år. Målet er, at 75 %, af alle der gennemfører behandlingen, er stoffri efter et halvt år og 67 % efter et år. Endvidere er det målet, at 20 % i reduktionsgruppen efter et år har fået et mindre misbrug, samt oplever en højere livskvalitet. Af de 25 % der forlader behandlingen, er målet, at mindst 20 % af disse vender tilbage i behandling via en genhenvendelse. Fremtidig udvikling på området Det er målet, at antallet af stofmisbrugere der søger behandling, samt de der gennemfører en behandling skal være stigende. Overordnet for at flere skal opnå stoffrihed, subsidiært for at mindske misbruget hos restgruppen og opnå bedre sundhed og livskvalitet. Der er sat en proces i gang for at fokusere mere på familie og netværk i behandlingen, dels ved altid at inddrage familie og børn i behandlingen og dels gennem familiebehandling i samarbejde med Børn- og Familieafdelingen i kommunen. Der skal arbejdes på at øge samarbejdet mellem de forskellige sektorer i kommunen og regionen, målet er, at tilgangen til behandling, social støtte og rehabilitering af borgeren skal opleves mest muligt transparent og tilgængelig. Fagligheden skal bruges bedst muligt, således at borgeren oplever at få den mest kvalificerede hjælp, fra den afdeling, eller det speciale, der er bedst fagligt rustet til opgaven. Side 9

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere