Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre."

Transkript

1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 16. oktober 2014 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) AK-Samvirke vil gerne takke for at blive hørt om de udkast til lovforslag, som udmønter reformen af beskæftigelsesindsatsen. AK-Samvirke vil i et særskilt høringsnotat give bemærkninger til den del af udmøntningen, som vedrører organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Vi er enige i de intentioner, der ligger i reformen om, at beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at ledige kommer i varig beskæftigelse, og at ledighedsperioder skal bruges til at ruste den ledige hertil. Det er vigtigt, at intentionerne i reformen føres ud i livet. Det bliver derfor helt centralt at sikre en god implementeringsproces i a-kasser og jobcentre. I en sådan proces er der behov for en tæt og løbende dialog særligt mellem de regel- og it-ansvarlige myndigheder og de udførende led, dvs. a- kasser og jobcentre. Der er ligeledes behov for, at der bliver den fornødne tid til at etablere nye itredskaber, sagsgange og samarbejdskonstellationer - for det vil give reformen det bedste afsæt. Vi bemærker, at tidligere erfaringer med at etablere nye statslige it-redskaber på Jobnet.dk ikke altid har været lige gode. Vi vil derfor også opfordre til, at nye it-redskaber ikke introduceres og tages i brug, før de er fuldt udviklede og modne til det, og at det prioriteres løbende at videreudvikle og optimere brugen af redskaberne. Dette med henblik på at sikre, at de opleves af den ledige og øvrige brugere som positive elementer i indsatsen. AK-Samvirke finder det positivt, at der afsættes midler til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere i a-kasser og jobcentre. Og vi vil gerne kvittere for, at der i forligsaftalen er lagt op til at AK-Samvirke inddrages i arbejdet med at afdække uddannelsesbehovet- og efteruddannelsesbehovet, som kan danne grundlag for en prioriteret udmøntning af midlerne. Efter vores opfattelse er det i første række ikke lange teoretiske uddannelser, der er brug for. Derimod er der i allerhøjeste grad brug for, at kompetenceløftet rettes mod de medarbejdere, der er i personlig kontakt med de ledige og at det bliver praksisorienteret og fokuserer på effektive metoder i beskæftigelsesindsatsen, der kan bringe ledige i varigt arbejde. Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre.

2 Det er disse perspektiver, der bør være grundlag for en prioriteret udmøntning af midlerne. Vi ser frem til at tage del i implementeringsprocessen og understøtte a-kasserne i at blive den centrale medspiller i indsatsen for de ledige, som der lægges op til med reformen. Reformen indeholder en lang række elementer, hvoraf en del træder i kraft på forskellige tidspunkter. Vi vil opfordre til, at ikrafttrædelsestidspunkterne også sættes ind i lovforslagets almindelige bemærkninger under de enkelte elementer, da dette vil være med til at give et bedre overblik over den kommende implementeringsproces. Vi har herudover følgende bemærkninger til lovforslaget: I. Kontaktforløbet Det nye kontaktforløb i reformen er en stor udfordring, både i forhold til logistik og sikring af kvalitet i samtalerne. Det anslås, at der skal holdes mere end 1 mio. samtaler med de ledige i de første seks måneder af ledighedsforløbet, hvilket er ca mere end i det nuværende kontaktforløb. Fællessamtalerne, hvor a-kassen skal deltage sammen med den ledige i jobcentrene, udgør heraf op mod Det kræver, at a-kasserne dedikerer mindst 300 medarbejder alene til afholdelse af fællessamtalerne. For at sikre rimelig tid til rekruttering og uddannelse af medarbejderne foreslår vi, at fællessamtalemodellen indfases gradvist. For eksempel således at anden og tredje fællessamtale gøres obligatorisk fra 1. juli 2015 og første fællessamtale iværksættes et år efter, når opkvalificeringen af medarbejderne er på plads. Endvidere vil en model for mødeplanlægning være gennemprøvet i forbindelse med anden og tredje fællessamtale. Vi tager til efterretning, at der lægges op til, at fællessamtalerne skal afholdes ved personligt fremmøde i jobcentret. Vi skal i den forbindelse pege på, at det er helt afgørende, at samtalerne samles således, at den enkelte a-kasse kan deltage i flere samtaler pr. dag. Dette vil imidlertid ikke være muligt i alle tilfælde, hvorfor der bør gives mulighed for at holde fællessamtalerne digitalt, dvs. via digitale samtaleløsninger. II. CV-samtalerne AK-Samvirke noterer sig, at der lægges op til en fremrykning af CV-samtalerne fra 3 til 2 uger. Fremrykningen vil føre til, at der skal holdes flere samtaler i a-kasserne og inden for kortere tid, hvilket vil lægge pres på a-kasserne for at nå at afholde samtalerne til tiden, særligt i forbindelse med varsling af større afskedigelser og hjemsendelser og studieafslutning sommer og vinter, hvor mange dimittender erfaringsmæssigt melder sig ledige samtidigt. Side 2 af 9

3 III. Registrering af jobsøgningsaktiviteter i en joblog via Min side på Jobnet.dk Der lægges i dette lovforslag og i lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen op til, at Jobnet.dk skal være indgangen til alle selvbetjeningsredskaber for de ledige, herunder også jobloggen. Det er AK-Samvirkes opfattelse, at dette er uhensigtsmæssigt. Mange ledige bruger i dag en række selvbetjeningsredskaber, som de logger ind på via a-kassernes websites. Det er helt naturligt for medlemmerne, at indgangen sker via a-kassen, bl.a. fordi det er her, de melder sig ledige og søger om dagpenge, feriedagpenge mv., udfylder deres ydelseskort, booker samtaler og jobstøtteaktiviteter, registrerer deres jobsøgning og i øvrigt henvender sig til a-kassen. Det er endvidere a-kasserne, der er indgangen til den første samtale, den ledige skal til, hvor man bl.a. aftaler de nærmere rammer for jobsøgningen. Det er der ikke lagt op til at ændre med det politiske forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Derfor undrer vi os over, at man i forhold til de digitale selvbetjeningsredskaber lægger op til noget andet. Vi vil derfor opfordre til, at lovforslagets 1, nr. 6 (lovens 11, stk. 4) ændres således, at det alene fremgår, at jobsøgningsaktiviteter løbende skal registreres i en joblog. De nærmere regler om jobsøgning og joblog må herefter fastsættes på administrativt niveau med hjemmel i den gældende bemyndigelse i 11, stk. 5. Vi bemærker, at også lovforslagets 2, nr. 9 vil skulle ændres. Vi henviser i øvrigt til vores bemærkninger til lovforslaget om organisering og understøttelse af indsatsen. Vi er enige i, at der skal ske en løbende opfølgning i forhold til jobloggen. Vi går ud fra, at vi inddrages i drøftelser af rammerne for den løbende opfølgning forud for en eventuel fastsættelse af regler herom på administrativt niveau. IV. Selvbooking af samtaler I lovforslagets 1, nr. 11 lægges der op til, at de ledige som udgangspunkt selv skal booke jobsamtaler i jobcenteret via det nye statslige Planner bookingsystem. Samtidig lægges der op til, at også samtaler i a-kasserne skal bookes via dette system, jf. lovforslagets 2, nr. 10. Vi kan ikke støtte op om, at det bliver en pligt for et ledigt medlem udelukkende at booke samtaler i a-kasserne via det nye statslige system. Vi er af den opfattelse, at det må være op til a-kasserne selv, hvilket system til selvbooking de vil bruge ved deres samtaler med medlemmerne, så længe oplysninger vedr. samtalerne i øvrigt kan udveksles med Det Fælles Datagrundlag og dermed gøres tilgængelige for alle relevante aktører. Vi går derfor bestemt ud fra, at lovforslaget ændres på dette punkt. Vi henviser i øvrigt til vores bemærkninger til lovforslaget om organisering og understøttelse af indsatsen. Side 3 af 9

4 Af bemærkningerne til forslaget om selvbooking af samtaler i jobcentre og a-kassen fremgår det, at jobcenteret kan fritage den ledige for pligten til at selvbooke samtaler også de to rådighedssamtaler som skal holdes i a-kasserne inden for de første seks måneders ledighed. Det er vores opfattelse, at der skal være et klart ansvar for samtalerne i jobcentrene henholdsvis a- kasserne. Vi ser det derfor som uhensigtsmæssigt, at jobcenteret kan fritage den ledige for selvbooking eller fratage den ledige retten til selvbooking af samtaler i a-kassen. Det er ikke til fordel for den enkelte ledige og det er ikke med til at fremme gennemskueligheden i systemet. Endvidere ses det ikke at ligge i tråd med den politiske aftale. Også på dette punkt går vi ud fra, at lovforslaget ændres. Af bemærkningerne fremgår det endelig, at der kan fastsættes nærmere regler om selvbooking af samtaler og om afmelding af den ledige, hvis denne ikke booker en samtale, som den pågældende skal. I dag er der i medfør af 57, stk. 5, hjemlet adgang for a-kasserne til at dispensere for manglende tilmelding, hvis en række nærmere betingelser er opfyldt. Dispensation kan fx gives i situationer, hvor medlemmet ved en fejl er blevet afmeldt og ikke har kunnet hindre eller afhjælpe afmeldingen. Vi foreslår, at det præciseres i bemærkningerne, at den gældende dispensationsadgang også vil kunne bruges ved manglende tilmelding i situationer, hvor manglende selvbooking fejlagtigt har ført til en afmelding. V. Min plan og krav om jobsøgning I lovforslaget lægges der op til, at a-kassen ved CV-samtalen skal indlede arbejdet med at lægge en plan for den ledige i redskabet Min plan. Det er ikke klart, om også krav og aftaler omkring den lediges jobsøgning skal ind i Min plan. Dog går vi ud fra, at den eksisterende Plan for jobsøgning afskaffes. I dag er det a-kasserne, der har ansvaret for at lave planer for og aftaler med den ledige om dennes jobsøgning og for at sikre, at de ledige søger job, som de skal. Vi går vi ud fra, at der fortsat er et klart ansvar i forhold til, hvem der laver aftaler med den ledige om jobsøgningen, men at aftalerne selvfølgelig tager afsæt i det løbende samarbejde, der er mellem a-kasser og jobcentre om den ledige. Hvis jobcentrene er af den opfattelse, at der skal justeres i aftalerne og i de krav der ligger til den lediges jobsøgning, eller at der skal følges op på jobsøgningen, skal de give a-kassen besked herom, som ved gældende regler. Vi er enige i intentionerne om, at aftaler om jobsøgning skal kunne ses på Jobnet. Der er dog behov for, at it-understøttelsen og integrationen til Min plan, drøftes nærmere. VI. Rådighedssamtaler efter behov - efter rammerne for forsøget med Den gode samtale Fremover skal a-kasserne holde to rådighedssamtaler med de ledige i de første seks måneder af ledighedsperioden, hvorefter der skal holdes rådighedssamtaler efter behov. Side 4 af 9

5 På baggrund af de gode erfaringer fra forsøget med Den gode samtale, ser vi gerne, at der gives mulighed for, at de elementer, som forsøget bygger på vedr. fleksibilitet i forhold til proces- og formkrav, kan overføres til rådighedssamtalerne i a-kasserne. Vi foreslår, at samtalerne kan afholdes på anden vis end ved personligt fremmøde, hvis dette er et ønske fra den ledige, og hvis dette er mest hensigtsmæssigt. Hvor a-kassen, bl.a. på baggrund af den lediges registreringer jobloggen, kan konstatere, at den ledige søger job, som den pågældende skal, vil det være uproblematisk at holde samtalen på anden vis, fx telefonisk eller via skype. Søger den ledige derimod ikke job, som pågældende skal, holdes samtalen selvfølgelig med krav om personligt fremmøde. Vi foreslår også, at de proceskrav, som knytter sig rådighedssamtalerne, afskaffes - som i forsøget med Den gode samtale. Vi ser i det nye set up med hyppige samtaler, en fremrykket indsats, nye rådighedsafprøvende tilbud og løbende opfølgning på jobsøgningen via en joblog, ikke et behov for de proces- og formkrav til rådighedssamtalerne, som i dag er fastsat i 25, stk. 2, sidste led og 26, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om rådighed, hvorfor det vil være uproblematisk at afskaffe dem, jf. også erfaringerne fra forsøget med Den gode samtale. VII. Rådighedsafprøvende tilbud I lovforslaget lægges der op til, at jobcentrene som noget nyt kan give den ledige et rådighedsafprøvende tilbud. A-kasserne har dog ifølge aftalen stadig ansvaret for at vurdere den lediges rådighed. Det er vores opfattelse, at det skal skrives ind i lovforslagets 1, nr. 21, at et rådighedsafprøvende tilbud skal begrundes og det bør varsles, så den ledige ikke er i tvivl om baggrunden for at tilbuddet gives. Dette ligger også i tråd med aftalen. Endelig bør det sikres, at begrundelsen indgår i underretningen til a-kassen. VIII. Afklarings- og dialogværktøj Der lægges i lovforslaget op til, at indsatsen fremover skal tilrettelægges med afsæt i et afklaringsværktøj, som skal bruges af certificerede jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser. Værktøjet skal ikke kun bruges i starten af ledighedsperioden, men skal bruges løbende. Vi foreslår, at det tilføjes bemærkningerne, at værktøjet bruges efter behov. Ved udviklingen af værktøjet vil vi opfordre til, at der lægges vægt på at sikre, at værktøjet bliver relevant både for de ledige, som kan repræsentere mange forskellige medlemsgrupper, og for brugerne, at det ikke opleves som klientgørende, og at det ikke i sig selv bliver styrende for indsatsen for de ledige. Vi ser frem til at være med til at udvikle afklaringsværktøjet og det tilhørende dialogværktøj. Side 5 af 9

6 IX. Selvvalgt uddannelse og Jobrettet uddannelse Fra den 1. januar 2015 afskaffes ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse og erstattes af en ny ordning om jobrettet uddannelse. Under ordningen vil den ledige selv om den nu bliver jobrettet kun kunne tage ét kursus eller kursusforløb. I den nugældende ordning med seks ugers selvvalgt uddannelse tildeles man 222 timers ret til uddannelse (6 x 37). Tager man et kursus fx på en uge (37) timer, vil man stadig have ret til fem ugers uddannelse. I den nye ordning lægges der op til, at der kun er ret til ét kursus, hvilket i eksemplet betyder, at uddannelsesretten er udtømt efter en uges uddannelse. Vi bemærker, at dette vil føre til mindre og ikke mere uddannelse for de ledige, hvilket vi undrer os over, da intentionerne i reformen er at understøtte de ledige i at styrke deres kompetencer. Det er vores opfattelse, at den overgangsordning, der lægges op til i lovforslaget, er uhensigtsmæssig, da den reelt vil føre til, at en række af de forløb, som godkendes under den eksisterende ordning, må tilbagekaldes, fordi de ikke vil kunne godkendes under den nye ordning. Som vi ser det, skal forløb, der er ansøgt om under den eksisterende ordning, kunne tages efter den 1. januar også selv om de ikke lever op til kravene i den nye ordning. Vi bemærker i øvrigt, at a-kasserne ikke kan trække sagsbehandlingen vedr. ansøgninger om seks ugers selvvalgt uddannelse ud fra nu af og frem til 1. januar og heller ikke kan give afslag på uddannelse efter de gældende regler med den begrundelse, at uddannelsen ikke kan godkendes efter regler, som endnu ikke er vedtaget og i øvrigt først forventes at træde i kraft fra årsskiftet. Når a-kassen godkender et uddannelsesforløb, melder den ledige sig til uddannelsen på den uddannelsesinstitution, som står for uddannelsen. Herefter er der tale om køb af uddannelse, som jobcenteret i udgangspunktet skal betale for. Hvis overgangsordningen ikke ændres, ser vi gerne, at der enten i lovforslaget eller på anden vis sker præcisering af, hvordan jobcentre og a-kasser forholder sig. Vi er i øvrigt i anden sammenhæng blevet orienteret om, at man fra centralt hold lukker ned for den adgang til digitalt at ansøge om selvvalgt uddannelse, som blev idriftsat den 1. juli 2014 som led i den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen fra Ved idriftsættelsen blev vi stillet i udsigt, at adgangen efter enkelte tilretninger også ville kunne bruges, når selvvalgt-ordningen blev omlagt til en ny ordning. Vi undrer os over, at det ikke prioriteres hurtigst muligt at få rettet den digitale adgang til ansøgning til, så den passer til den nye ordning om jobrettet uddannelse, men i stedet lukker adgangen ned på ubestemt tid efter mindre end et halvt års drift. I forhold til ordningen med jobrettet uddannelse går vi ud fra, at der på administrativt niveau sker en præcisering af, hvilke kurser man ud fra positivlisten kan sammenstykke til ét samlet kursusforløb med et sammenhængende indhold, og hvordan samspillet er til tidspunktet for ret og pligt, som jo fremrykkes med reformen. Vi går også ud fra, at der på administrativt niveau fastlægges en proces for revision af positivlisten, bl.a. så det sikres, at nye overgangsproblematikker som den, der er nævnt ovenfor, ikke forekommer. X. Lån ved deltagelse i uddannelse under uddannelsesløftet - 48 a og kapitel 11 c Side 6 af 9

7 I lovforslaget lægges der i 2, nr. 3 (lovens 48 a) op til, at ledige, der deltager i tilbud om uddannelsesløft, kan modtage dagpenge med et beløb der svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, dog højst et beløb svarende til medlemmets hidtidige dagpengesats. For at kompensere for indtægtstab i uddannelsesperioden lægges der i lovforslagets 2, nr. 14 (lovens kapitel 11 c) op til, at ledige kan låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats og medlemmets hidtidige dagpengesats med fradrag af 37 pct. Når der ikke kan udbetales dagpenge på fuld sats i uddannelsesperioden, er det positivt, at der gives mulighed for opnå lån, således at ledige kan fastholde hidtidig indtægt. Det er vores opfattelse, at lånemuligheden er afgørende, idet mange ledige ellers ville være afskåret fra at få det ønskede uddannelsesløft af økonomiske årsager. AK-Samvirke er imidlertid meget bekymret for, at den i lovforslaget skitserede lånemodel er uigennemskuelig for de ledige, som derfor bliver usikre på deres reelle lånemuligheder og dermed på deres økonomi, mens de er i uddannelse og at det vil kunne få nogle til helt at fravælge uddannelsesløftet. Der er således stor risiko for, at den skitserede lånemodel vil svække reformens intentioner om at give denne gruppe ledige et uddannelsesløft. Vi bemærker, at der netop er tale om et lån, som skal betales tilbage og ikke en ydelse. Herudover er lånemodellen bygget meget bureaukratisk op, hvilket ikke ligger i tråd med intentionerne i aftalen om, at ressourcerne i bl.a. a-kasserne skal bruges på en bedre og mere effektiv måde. AK-Samvirke skal derfor kraftigt opfordre til, at der udarbejdes en mere enkel og gennemskuelig model, hvor det ugentlige lånebeløb lægges fast ved indgåelsen af låneaftalen og kan udbetales, så længe medlemmet deltager i uddannelsen. AK-Samvirke foreslår derfor følgende model: Medlemmer, der deltager i tilbud om uddannelsesløft, kan låne et beløb svarende til forskellen mellem deres individuelle dagpengesats og 80 pct. af højeste dagpenge. Lånebeløbet opgøres pr. uge. Det beregnede lånebeløb reduceres med 37 pct. svarende til en gennemsnitlig beregnet skatteprocent. Lånebeløbet afrundes til nærmest hele kronebeløb, der kan deles med 5. Det beregnede lånebeløb udbetales som et fast beløb for hele uger, så længe medlemmet deltager i uddannelsen. Det gælder også i start- og slutugen uanset uddannelsen ikke påbegyndes en mandag eller afsluttes en fredag. Lånebeløbets størrelse påvirkes ikke af eventuelle fradrag i dagpengene uanset årsagen til fradraget. Udbetalingen ophører dog, når medlemmet overgår til udbetaling af sygedagpenge eller barselsdagpenge. Når medlemmet ophører i uddannelsen, opgør a-kassen lånets hovedstol og overfører kravet til Statens Administration, som herefter tilskriver renter for den periode, hvor a-kassen har udbetalt lån. Side 7 af 9

8 Med denne model vil lånebeløbet og dermed vilkåret for lånet kunne beregnes for hele uddannelsesperioden ved indgåelsen af låneaftalen, hvilket vil skabe overblik over økonomien og tryghed for den ledige. Endvidere vil modellen være langt enklere at administrere for a-kasserne, hvilket ikke er uvæsentligt, da det for a-kasserne er vigtigere at bruge ressourcerne på medlemmerne end på unødigt bureaukrati. Når der tilstræbes afbureaukratisering giver det ikke mening, at man producerer unødvendigt besværlige regler. Vi bemærker i øvrigt, at der skal tages stilling til, hvordan låneaftalen skal administreres i forbindelse med skift af a-kasse. XI. G-dage I lovforslaget lægges der op til gradvist at afskaffe arbejdsgiverens G-dagsbetaling ved ansættelser i mindre end tre måneder. AK-Samvirke noterer sig, at afskaffelsen af G-dagsbetalingen ved korttidsansættelser går imod netop de intentioner, som G-dagene i sin tid blev indført på. Vi bemærker, at der er behov for, at de tre måneder defineres nærmere i lovforslaget, så det står klart, om der er tale om måneder på dato, kalendermåneder, indberetningsperioder til e-indkomst eller andet. Vi bemærker endelig, at det - administrativt set - klart vil være at foretrække, at også modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse omfattes af den gradvise afskaffelse. Samtidig er vi bekymrede for, om fortsat G-dagsbetaling for ledige i denne gruppe vil gøre det endnu vanskeligere for gruppen at få ansættelse hos arbejdsgiverne. XII. CPR-register-adgang og kontrol af adresseoplysninger I lovforslaget lægges der i 2, nr. 21 (lovens 91, stk. 9) op til, at a-kasserne fremover skal kontrollere deres ledige medlemmers bopæls- og adresseforhold for at finde frem til eventuelle medlemmer, som reelt ikke opholder sig her i landet, mens de får ydelser fra a-kassen. A-kasserne vil via et nyt register få adgang til oplysninger om medlemmernes tidligere adresser inden for de seneste 3 år og antallet af personer registreret på adressen, herunder antallet af børn under 18 år og de vil få pligt til at bruge registeret og til i tvivlstilfælde at undersøge nærmere, om medlemmet reelt har bopæl og ophold i Danmark. Vi er enige i, at der skal sættes ind mod snyd med offentlige ydelser. Vi deler imidlertid bekymringen, som også udtrykkes i lovforslaget, omkring mistænkeliggørelse, hvilket er grunden til, at a-kasserne ikke skal følge op, hvis der bor to voksne på en adresse - her vil en mistænkeliggørelse nemlig ramme samlevende par. Vores bekymring rækker dog videre end det. For mistænkeliggørelsen vil komme til at ramme alle ledige medlemmer, danskere som EU-borgere, som vælger én af de mange moderne samlivsformer som i dag er helt almindelige, og som er et resultat af, at man flytter sammen i sammenbragte familier med dine, mine og vores børn, deler lejligheder i større byer, hvor det er svært at finde en billig studiebolig osv. Side 8 af 9

9 Vi er samtidig af den opfattelse, at snyd ikke effektivt vil kunne afdækkes ved at give a-kasserne adgang til de oplysninger, som kommer til at ligge i det nye register. A-kasserne har, bl.a. fordi adgangen til oplysninger begrænser sig til egne medlemmer og kun til cpr.-oplysninger om disse, ikke det fulde overblik over, om noget omkring bopæls- og samlivsforholdene ser underligt ud. Tilsynsenheden i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i langt højere grad end a-kasserne kunne afdække relevante snydmønstre. Dette vil kunne ske ud fra oplysninger, som allerede er eller vil kunne gøres tilgængelige for styrelsen og ud fra et større datagrundlag end det, som a-kasserne vil kunne lave udtræk fra. Det vil samtidig være retssikkerhedsmæssigt mindre betænkeligt at lade en offentlig instans udføre den del af kontrollen, som handler om registersamkøring og udtræk af undringslister. I de sager, hvor styrelsen kommer frem til, at noget ser underligt ud, vil den kunne videregive oplysningerne fra registeret til a-kassen og samtidig bede den om at følge op. A-kassen vil herefter undersøge, om medlemmet opfylder sine rådighedspligt i forhold til bopælskravet - efter retningslinjer som vi gerne er med til at drøfte. Videregivelse af oplysninger fra styrelsen til a-kasserne og efterfølgende sagsbehandling dér sker allerede i dag med afsæt i eksisterende indberetningssystemer, fx i relation til styrelsens kontrolaktioner i lufthavne og SKAT s virksomhedskontroller mv. Der bliver således tale om, at a-kasserne via indberetninger fra styrelsen får øget adgang til oplysninger og opfølgningspligt i sager om bopælsforhold, som ser underlige ud hvilket er i overensstemmelse med, hvad regeringen har ønsket og meldt ud omkring skarpere kontrol med EU-borgere på danske ydelser. Vi vil derfor opfordre til, at lovforslaget rettes til på dette punkt. Med venlig hilsen Torben Poulsen Formand Side 9 af 9

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017

Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017 Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017 Et enklere beskæftigelsessystem Et enklere beskæftigelsessystem Der skal ikke fastsættes regler om alt. Der skal ikke udvikles centrale ITeller andre redskaber

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Dato: 04 11 2016 På trods af mange nye opgaver pålagt af staten har a kasserne formået at nedbringe deres administrationsudgifter. Men med beskæftigelses og dagpengereformerne

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen VEJ nr 9543 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/08707 Senere

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Spot på IT som redskaber til indsats med effekt 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering IT-understøttelse Jobcenter Borger A-kasse CV Joblog Min Plan

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER Ulrik Petersen * September 2017 Dynamisk arbejdsmarked Stor offentlig sektor Arbejdsstyrken 2.700.000 75 % af 16 64 årige Jobåbninger pr år 800.000 Offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? 2018 Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Denne plan er oprettet onsdag den 1. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Jobmål Mål Rengøring, ejendomsservice og renovation For at jeg kan nå mit

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version:.0 Oprettet den. november INDHOLD. INDLEDNING.... TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb 26.10.15 STAR Intentionerne Empowerment den ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb Intensiveret samarbejde mellem jobcentre og A-kasser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere