Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013

2 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du henvende dig hos Rusmiddelteamet. Rusmiddelteamet er Rebild Kommunes tilbud til borgere med et problematisk forbrug af alkohol eller andre rusmidler. Rusmiddelteamet tilbyder rådgivning og vejledning, afklarende samtaler og ambulant behandling til borgere, der har et behov for det. Rusmiddelteamet (Center Sundhed) Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: Mail: Åbningstider Telefontid: Mandag fredag, kl Udenfor telefontid kan Center Sundhed kontaktes på tlf.: Det er også muligt at indtale en besked på telefonsvareren. Anonym rådgivning Er du urolig for dit barn, kæreste eller for dit eget forbrug af alkohol og stoffer, kan du henvende dig anonymt på telefon hver dag mellem kl Behandlingsgaranti Rusmiddelteamet i Rebild Kommune visiterer behandling til borgere med misbrugsproblematikker fra Rebild Kommune. Der er behandlingsgaranti, når du som borger henvender dig til Rusmiddelteamet i Rebild Kommune. I henhold til reglerne om behandlingsgaranti betyder det, du har ret til inden for 14 dage efter første henvendelse er udarbejdet at få en behandlingsplan, en visitation har fundet sted, samt at det første møde med behandler er aftalt. Dette gælder både for stofmisbrug og behandling af alkoholmisbrug. Dette forløb beskrives nedenfor. Henvendelse ved Rusmiddelteamet Nyhenvendelser, henvisninger eller øvrige kontakter går altid via Rusmiddelkonsulenterne i Rusmiddelteamet. Såfremt borgeren vurderes til at være indenfor målgruppen aftales tid til udredningssamtale. Visitation Borgeren bliver tilbudt en udredningssamtale, hvor borgerens aktuelle situation kortlægges. Det vil sige kortlægning af stof-/alkoholforbrug, fysisk og psykisk tilstand, sociale forhold, relation til arbejdsmarkedet samt boligforhold mv. Når borgeren indskrives i Rusmiddelteamet udfyldes en samtykkeerklæring vedrørende samarbejde med eksterne partnere, hvis det skønnes relevant. Side 2 af 11

3 Derefter får borgeren tilbudt et møde med en behandler inden for behandlingsgarantiperioden på 14 dage. Borgeren visiteres herefter til en ydelse. Tilbud om behandling skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke og kræver tillige samtykke fra den unge, når denne er fyldt 15 år. Behandlingsplan Der bliver udarbejdet en behandlingsplan for den enkelte borger. Behandlingsplanen beskriver kort- og langsigtede mål, metoder, opgavefordeling samt tidsplan. De kortsigtede mål er de mål, der er vigtigst for borgeren i de nærmeste 3 måneder. De langsigtede mål gælder for borgerens generelle ønsker om sit liv i forhold til rusmidler. Når en borger henvender sig til Rusmiddelteamet foretages en vurdering af hvorvidt der er behov for inddragelse af øvrige kommunale samarbejdspartnere. Omfanget af samarbejdet og indsatsen tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Borgeren skal tilbydes en handleplan ( 141 i serviceloven), der skitserer den samlede indsats i forhold til borgerens hjælpebehov. Klagevejledning Hvis du vil klage over den socialfaglige behandling, skal klagen afleveres til: Mastruplundvej 2L 9530 Støvring 9530 Støvring Tlf.nr.: Mail: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Nordjylland Aalborghus Slot 9000 Aalborg Tlf.: Mail: Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af det Sociale Nævn. Der er ingen klagefrist. Klagen rettes til: Mastruplundvej 2L 9530 Støvring 9530 Støvring Tlf.nr.: Mail: Klage over sundhedsfaglig behandling Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, som primært omfatter undersøgelser for og behandling af misbruget eller afhængigheden, kan klagen sendes til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Side 3 af 11

4 Tlf.: Lovgivning Indsatsen tager udgangspunkt i den gældende lovgivning for misbrugsområdet og de målsætninger, der præciseres i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarden er udarbejdet ud fra Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 om kvalitetstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Misbrugsteamet er underlagt den udvidede underretningspligt jf. servicelovens 153, hvilket betyder, at behandlere har en skærpet opmærksomhed på hjemmeboende børn. Der etableres altid et samarbejde med Center Familie- og handicap for at sikre barnets tarv. Følgende lovbestemmelser har betydning for misbrugsområdet: Sundhedsloven 141 og 142 Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at yde rådgivning til borgerne Servicelovens 16 der omhandler generelle bestemmelser om brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Servicelovens 81 der generelt forpligter kommunen til at hjælpe voksne stofbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den enkeltes behov. Servicelovens 107, stk. 2 der fastsætter, at kommunen skal sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til blandt andet stofbrugere, dvs. de tilbud, der i daglig tale kaldes døgnbehandling. Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at tilbyde at udarbejde handleplaner (fx til sikring af en helhedsorienteret indsats). Side 4 af 11

5 Kvalitetsstandard Alkoholbehandling Lovgrundlag Lov om Social Service 101 Sundhedsloven 141 og 141a Målgruppe Borgere med et problematisk (afhængigheds)forhold til alkohol med ønske om at få ændret dette. Henvisningsgrundlag Borgerne visiteres gennem Rusmiddelteamet. Der er mulighed for anonymitet. Kommunerne er forpligtet til tage borgere fra andre kommuner, ligesom borgere i Rebild kommune har mulighed for at få ambulant anonym behandling andre steder. Hvad er formålet med indsatsen? Formålet med Rebild Kommunes indsats på alkoholområdet er overordnet at afklare, afdække, behandle og forebygge alkoholmisbrug herunder at: Borgerens målsætning i fokus. Borgeren får nedsat og stabiliseret sit alkoholmisbrug, hvis et ophør ikke er muligt Reducere alkoholens psykiske og fysiske skadevirkninger Tilbyde støtte til en stabil tilværelse med mindst mulige tilbagefald Stabilisere og forbedre borgerens samlede sociale og helbredsmæssige situation Øge den enkeltes livskvalitet Borgeren fastholdes i uddannelse og erhverv Målet i ungebehandlingen er at optimere den unges samlede situation og at anskue forbrug/misbrug som en del af hele den unges livssituation. Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Ambulant alkoholbehandling kan indeholde: Udredning, afklaring af behandlingstilbud Ambulant alkoholbehandling Udlevering af antabus (I samarbejde med Sundhedsklinikken) Afrusning i forbindelse med antabus. Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser Støttende samtaler efter endt behandling Samtaler med pårørende Alkoholbehandlingen foregår ambulant med udgangspunkt i planlagte samtaler, hvilket betyder, at borgeren har mulighed for at passe et arbejde og øvrige aktiviteter, mens denne er i behandling. Krav til leverandør Kognitiv adfærdsterapi Indsatsens omfang (Hyppighed) Udredning: 1-3 samtaler Side 5 af 11

6 Ambulant alkoholbehandling: Længden af forløbet er individuelt efter bevilling fra Myndighed forankret i Center Sundhed. Udlevering af antabus: Efter behov og behandlingsplan. Tilbud til pårørende: Maksimum 3 samtaler. Hvad koster indsatsen for borgeren? Det er vederlagsfrit for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling. Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra Misbrugsteamet i Rebild Kommune. Borgeren betaler for kost og logi under døgnophold. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Som udgangspunkt sikre et ensartet serviceniveau for borgere med et problematisk forbrug af alkohol. Borgeren skal have et tilbud/afslag senest 14 dage efter at ansøgningen er fremsat. At borgeren for at undgå tilbagefald sikres støttende samtaler i en nærmere afgrænset periode. At borgere med overforbrug/misbrug og deres pårørende sikres information og rådgivning om misbrug, støtte og vejledning samt oplysninger om aktuelle tilbud. At indsatsen overfor borgere med overforbrug/misbrug og deres pårørende tager udgangspunkt i et tværfagligt koordineret samarbejde således, at der opnås sammenhæng i indsatsen. Fokus på misbrug og jobrelaterede indsatser Afgrænsning af tilbud Døgnbehandling Misbrugsteamet leverer ikke døgnbehandling. Ved faglig vurdering sendes en indstilling om døgnbehandling til Myndighed i Center Familie og handicap. Leverandører Rebild Kommune, Center Sundhed Rusmiddelteamet. Der er frit valg mellem ambulante behandlingstilbud, når der er visiteret til behandling. Tilbuddet skal være godkendt og oprettet på Hvordan følges op på ydelsen? Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk en gang årligt. Der følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål og revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. Side 6 af 11

7 I forbindelse med bevilling/opfølgning på døgntilbud vurderer Myndighed forankret i Center for Pleje og Omsorg målene i forhold til pris og kvalitet. Herunder om der er udvikling i forhold til udgangspunktet. Opfølgning Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der indberettes til: Elektronisk patientjournal (OBS: Fokusområde) NAB Den nationale alkoholbehandlingsdatabase. Danmarks Statistik Servicestyrelsens misbrugsdatabase Alle registreringer af behandlingsindsatsen, borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Side 7 af 11

8 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling Lovgrundlag Lov om Social Service 101 og Vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Målgruppe Målgruppen omfatter alle borgere i Rebild Kommune med et problematisk forbrug af stoffer, uanset om misbrugets varighed, omfang eller karakter. Behandlingen rettes mod misbruget og dets følger, samt mod problematikkerne bag misbruget. Rebild Kommune tilbyder ambulant rådgivning og behandling til målgruppen. Primær målgruppe: Stofmisbrugsbehandlingens kerneydelse er behandling af stofmisbrug. Den primære målgruppe er alle kommunens borgere, som ønsker behandling for et stofmisbrug. Sekundær målgruppe: Pårørende interne og eksterne samarbejdspartnere. Behandlingstilbuddet yder efter særlig aftale rådgivning og konsultationer i forhold til samarbejdspartnere andre myndighedsområder og uddannelsesinstitutioner. Henvisningsgrundlag Borgeren kan selv henvende sig til Rusmiddelteamet. Henvisning kan også ske via sagsbehandler, egen læge eller kriminalforsorgen Til personer over 18 år er der garanti for, at opstart af en socialbehandling iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til Rusmiddelteamet. Behandlingsgarantien for behandling til unge under 18 år omfatter unge, som pga. stofmisbrug har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde. Behandlingstilbud til unge iværksættes senest 14 dage efter henvendelse og indgivet forældresamtykke. Hvis den unge er fyldt 15 år, kræves tillige samtykke fra den unge selv. Hvad er formålet med indsatsen? Formålet med Rebild Kommunes indsats for overforbrug/misbrug af stoffer er overordnet at afklare, afdække, behandle og forebygge et stofmisbrug herunder at: Hjælp til at fastsætte individuelle mål Reducere stofmisbrugets psykiske og fysiske skadevirkninger Tilbyde støtte til en stabil tilværelse med mindst mulig tilbagefald. Stabilisere og forbedre borgerens samlede sociale og helbredsmæssige situation. Side 8 af 11

9 Øge den enkeltes livskvalitet Borgeren fastholdes i uddannelse og erhverv. At yde en helhedsorienteret indsats tilpasset den enkeltes særlige behov. Forebygge kriminalitet. Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Ambulant behandling med udgangspunkt i planlagte samtaler, hvilket betyder, at borgeren kan passe arbejde og øvrige aktiviteter, mens denne er i behandling. Ved unge: Fleksibelt nærmiljø når der opstår behov. Indsatsen kan omfatte: Rådgivning Udredning, afklaring af behandlingstilbud Ambulant stofbehandling Behandling af unge stofmisbrugere Sundhedstilbud Støttende samtaler efter endt behandling. Afgrænsning af tilbud Rusmiddelteamet leverer ikke døgnbehandling. Rebild Kommune kan visitere til døgnbehandling. Reglerne for kost og logi under døgnbehandling varierer i forhold til den enkelte døgninstitution. Leverandør Krav til leverandør Indsatsens omfang (Hyppighed) Hvad koster indsatsen for borgeren? Rusmiddelteamet i Center Sundhed; Rebild Kommune. Kognitiv adfærdsterapi. Efteruddannelse. Efter et individuelt skønnet behov. Det er vederlagfsfrit for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling. Borgeren skal sørge for transport til og fra Rusmiddelteamet i Rebild Kommune. Borgeren betaler for kost og logi under døgnophold. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Som udgangspunkt sikre et kompetent og godt behandlingstilbud for borgere med et problematisk forbrug af stoffer. At behandlingsgarantien på 14 dage overholdes. Der må max gå 14 dage fra henvendelse til den første samtale/kortlægning påbegyndes. Fokus på misbrug, uddannelse og jobrelaterede indsatser. Hvordan følges op på ydelsen? Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk en gang årligt. Der følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål og revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. Opfølgning Elektronisk patientjournal SIB Den nationale stofmisbrugsbehandlingsdatabase. Danmarks Statistik Servicestyrelsens misbrugsdatabase Alle registreringer af behandlingsindsatsen, borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Side 9 af 11

10 Kvalitetsstandard Substitutionsbehandling Lovgrundlag Lov om Social Service 101 og 142 i Sundhedsloven og Vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Målgruppe Målgruppen er stofmisbrugere i Rebild Kommune med et længerevarende problematisk forbrug af opiater, og hvor borgerens dagligdag i mange år har været koncentreret om brugen af og trangen til opiater. Henvisningsgrundlag Visitering til tilbuddet sker ud fra en individuel og konkret vurdering. Hvad er formålet med indsatsen? At stabilise og reducere skaderne for borgere med et kronisk misbrug af opiater og for nogle borgere langsom nedtrapning af medion. At reducere sidemisbrug. Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Lægelig ledet medicinsk behandling kombineret med social behandling. Screening af den enkelte i forhold til følgesygdomme og relevante vaccinationer. Substitutionsbehandling omfatter: Formål med behandling Valg af præparat Dosisstørrelse Udleveringsmåde Kontrol med indtagelsen Samarbejde og koordinering med andre lægelige behandlinger. Opfølgning på helbredssituation Skadesreduktion. Rusmiddelteamet stiller krav om, at borgere, der har hjemmeboende børn tager urinprøver for at tjekke misbrug/supplerende illegal misbrug. Det forekommer minimum hver 3 md. Og sker uvarslet. Leverandør Rusmiddelteamet i Center Sundhed - Rebild Kommune. Der er ikke frit valg. Krav til leverandør Kognitiv adfærdsterapi. Efteruddannelse. Indsatsens omfang (Hyppighed) Substitutionsbehandling efter individuelt skønnet behov. Ansvaret for den lægelige behandling i form af ordination, opfølgning og kontrol samt screening for følgesygdomme og vaccinationer varetages af Rusmiddelteamets tilknyttede lægekonsulent. Den lægelige behandling skal altid kombineres med social og pædagogisk støtte. Og opfølgning fra Rusmiddelteamet efter behandling. Side 10 af 11

11 Udlevering sker via apotek i borgerens nærområde eller på Sundhedsklinikken. Hvad koster indsatsen for borgeren? Substitutionsbehandling for stofmisbrug er gratis for borgeren. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At stabilisere borgerens daglige tilværelse At bringe borgerens illegale misbrug til ophør At hjælpe borgeren til personlig udvikling At reducere kriminalitet Hvordan følges op på ydelsen? Der kontrolleres for misbrug af andre stoffer, og evt. konstatering af uregelmæssigheder drøftes fortsat ordination på visitationsmøde, hvorefter der indstilles til afgørelse hos lægekonsulenten. Opfølgning Udfærdigelse og opfølgning på behandlingsplan. Side 11 af 11

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere