Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor 141 b. I forbindelse med tilbud om støtte til alkoholmisbrugere i form af døgnophold efter 141 kan kommunen tilbyde en gravid alkoholmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter denne bestemmelse og 141 c-141 e. Stk. 2. Inden en behandling omfattet af stk. 1 indledes, skal kommunen indgå en skriftlig kontrakt med den gravide alkoholmisbruger om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 3. En kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse af den gravide alkoholmisbruger kan indgås for en periode af ikke over et halvt års varighed fra indgåelsen. Stk. 4. Den gravide alkoholmisbruger kan opsige en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse, når betingelserne for tilbageholdelse efter 141 c ikke er opfyldt. Stk. 5. Kommunens afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Værdigrundlag Misbrugsindsatsen i Fredericia Kommune bygger på ansvarlighed, åbenhed, gennemsigtighed og tilgængelighed. Det gælder for borgere der benytter tilbuddene, pårørende og samarbejdspartnere. Borgernes inddragelse i indsatsen er afgørende for at borgerne har ejerskab til indsatsen og at forventninger til indsatsen er afstemt. Inddragelsen sikre endvidere, at der kan opnås viden og informationer om, hvad der fungerer godt og mindre godt. Såvel i forhold til den konkrete borger og i forhold til

2 Målgruppen Formålet med ydelsen kvalitetsudviklingen generelt. Fredericia Kommune lægger vægt på, at medarbejderne, der beskæftiger sig med misbrug er dedikerede til at gøre en forskel og derfor er: eksperimenterende og omstillingsparate; nysgerrige; villige til at tage kalkulerede chancer og at det er tilladt at begå fejl. Målgruppen for ydelsen er borgere, der har misbrug eller problemer i relation til misbrug. Dette er kendetegnet ved stort regelmæssigt eller dagligt forbrug og evt deraf følgende abstinenser og borgerne kan samtidig have alvorlige fysiske, psykiske, sociale eller kognitive vanskeligheder. Formålet med ydelserne er, at borgeren opnår de nødvendige redskaber til at kunne få et acceptabelt liv under hensyn til deres respektive livssituation, hvor formålet er øget livskvalitet med enten alkoholfrihed eller skadesreduktion. Det er helt afgørende, at borgeren vurderes at kunne profitere af ydelsen og at behandlingen i videst muligt omfang sker ambulant således at borgeren lærer at mestre egen tilværelse i nærmiljøet og at netværk bevares. Visitationsprocedure Borgere med alkohol misbrug kan henvende sig direkte i Misbrugscentret Team Alkohol, det er ikke nødvendigt med en forudgående aftale. Ligesom borgerne også kan tage kontakt til Misbrugscentret Team Alkohol og indgå en aftale. Krav til borgeren Misbrugscentret Team Alkohol har visitationskompetence. Misbrugscentret Team Alkohol visiterer på baggrund af en konkret individuel vurdering til den mindst indgribende indsats, der imødekommer borgerens behov for behandling. Visitering til døgnbehandling indstilles til ledermøde, her træffes den endelige afgørelse. Når unge under 18 henvender sig i Misbrugscenter Team Alkohol, tages kontakt til relevante myndigheder. Enhver ydelse bliver leveret under forudsætning af, at borgeren ønsker forandring, er motiveret og aktivt søger behandling. Det betyder, at borgeren skal have et konkret ønske om at indgå i et samarbejde. Borgerne der anvender caféen og værested Kontakten er medansvarlig for at Kontakten, på alle måder, er et rart sted at være det betyder fælles ansvar for såvel overholdelse af værdierne og aktiv deltagelse i udførelsen af opgaverne - afpasset efter den enkeltes formåen. Indhold i ydelsen Ambulant behandling. Fredericia Kommune leverer via Fredericia Misbrugscenter Team Alkohol ambulante behandlingstilbud. Ambulante behandlingstilbud er dagtilbud, der variere i omfang og intensitet. Forløbene behandlingstilbuddene er tilrettelagt således borgerne i videst Side 2 af 7

3 muligt omfang indgår i gruppeforløb. Dette sker på baggrund af de erfaringer Misbrugscentret Team Alkohol gennem de sidste år har gjort i forhold til effektiviteten af behandlingsarbejdet. Der visiteres til alle behandlingstilbud, således også til hvert gruppeforløb og hvert enkelt modul. Åben rådgivning: Den åbne rådgivning er åben: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl , alternativt efter aftale. Ved henvendelse tilbydes en kort indledende afklarende samtale, den første af op til fire afklarende samtaler. Afklaringsforløbet afdækker borgerens motivation og behov for videre behandling. På baggrund af samtalerne udarbejdes der, sammen med borgeren en handleplan og der visiteres til relevant behandlingstilbud. Der afholdes visitationsmøde 1 gang ugentligt Forslag: Åbningstiden ændres til (reduktion på 21 pct) Medicinsk behandling Fredericia Kommune leverer via Misbrugscentret Team Alkohol medicinsk behandling, den omfatter: Antabusbehandling Abstinensbehandling Medicinen ordineres af borgernes egen praktiserende læge, udleveres vederlagsfrit. Medicin udleveres: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl samt: Mandag kl og torsdag kl Ændring: Medicin udleveringen sker mandag, tirsdag og torsdag i kl (reduktion på ca. 20 pct.)samt tillige mandag og torsdag NADA akupunktur. (der visiteres til dette tilbud) To gange ugentligt gives der øreakupunktur mhp at begrænse abstinenser, uro, søvnbesvær og rastløshed. Forandrings/motivationsgruppe - Aften. Aftengruppe-forløb: Der visiteres til forløbet. Forløbet er målrettet borgere der har behov for afklaring af, hvorvidt de er Side 3 af 7

4 . motiverede til at indgå i et behandlingsforløb og motiverede for forandring. Borgerne afklarer, hvilke eventuelle barrierer der er. Målet for forandringsgruppen er, at borgerne vælger til eller fra i forhold til alkohol. Forløbet er tilrettelagt som gruppeforløb. Der afholdes møder en gang om ugen. Møderne har en varighed af ca. 2½ timer ( ). Gruppens størrelse er ca. 12 personer. Borgeren kan forblive i forløbet så længe de aktive om egen afklaring. Borgerne ud- eller videre visiteres, når de ikke længere profiterer af forløbet. Dette vurderes løbende og seneste efter to mdr. sammen med borgeren. Gruppeforløbene kan suppleres med individuelle samtaler efter behov og især i de første faser kan det være nødvendigt at støtte meget op om at fastholde kontakten eller sikre, at det er muligt for den enkelte at vende tilbage, når borgeren er parat. Gruppen er fortløbende og med løbende optag. Ændring: Der afholdes et ugentligt møde med en varighed af 2 timer. (reduktion på 20 pct). Eftermiddagsgruppe/kursus Der visiteres til forløbet. Forløbet er målrettet borgere, der er motiverede til at indgå i et behandlings forløb og motiverede for forandring i deres alkoholsituation. Forløbet er tilrettelagt som gruppeforløb. Forløbet består af to moduler af hver tre måneders varighed. På hvert modul, afholdes gruppemøder en gang om ugen i tre timer (fra klokken ). Mellem de to moduler holdes der fire-fem ugers gruppe pause, hvor den enkelte borger selvstændigt skal arbejde med f.eks. individuelle opgaver fx deltage i selvhjælpsgruppe med problemløsende gruppeterapi og lignende Der arbejdes, der dels med erkendelse af afhængighed og stillingtagen til et ædru liv. Desuden arbejdes der med personlig udvikling, og med hvordan man kan leve et ædru liv med kvalitet. Målet for gruppen er at deltagerne erhverver værktøjer til på sigt at fastholde ædruelighed og opnå en forbedret livskvalitet. Temaer i gruppeforløbet kan fx være: Misbrug og Magtesløshed Følelser og adfærd Frihed og ansvar Familiemønstre Gruppeforløbene kan suppleres med individuelle samtaler efter behov og især i de første faser kan det være nødvendigt at støtte meget op om at fastholde kontakten eller sikre, at det er muligt for den enkelte at vende tilbage, når han/hun er parat. Side 4 af 7

5 Der gøres status/visiteres efter hvert modul, herefter visiteres efter behov Ændring: Der afholdes gruppemøder af en varighed på 2½ time. (reduktion på 17 pct). Det kan endvidere overvejes at gruppestørrelsen øges til 15 personer. Dagbehandlingstilbud/kursus. (gennemføres en gang årligt) Der visiteres til forløbet. Der er ikke mulighed for løbende optag. Forløbet er tilrettelagt som gruppeforløb. Det består af to moduler, der hver har en varighed af to uger. Der arbejdes i gruppen fem dage om ugen seks timer dagligt. Gruppen størrelse er ca. 12 personer. Mellem de to moduler, er der en periode på fire mdr., hvor den enkelte borger selvstændigt skal bruge de lærte strategier i hverdagen. Hvis der opstår problemer har borgeren mulighed for at tage kontakt telefonisk eller personlig til gruppelederen/kontaktpersonen i Misbrugscentret Team Alkohol for at få råd og vejledning til det fortsatte arbejde med individuelle hjemme opgaver. Evt. deltagelse i selvhjælpsgruppe med problemløsende Temaer i gruppeforløbet kan fx være: Misbrug og Magtesløshed Følelser og adfærd Frihed og ansvar Familiemønstre Der gøres status/visiteres efter hvert modul, herefter visiteres efter behov Ændring: Der arbejdes fire dage om ugen i seks timer (reduktion på 20 pct), Der arbejdes femdage om ugen i 4½ time (reduktion på 25 pct.). Det kan endvidere overvejes at gruppestørrelsen øges til 15 personer. Efterbehandling. Der visiteres til forløbet Forløbet er tilrettelagt som gruppeforløb. Der afholdes møder en gang om ugen. Møderne har en varighed af ca. 2½ timer. Der er løbende optag i grupperne. Gruppernes størrelse er 12 personer. Borgene kan deltage i forløbet optil et halvt år. Udvistering sker når borgeren ikke fortsat profiterer af tilbuddet. Dette vurderes løbende og senest efter to måneder. Forløbet er målrettet borgere, der har afsluttet et forløb på Misbrugscentret, Team Alkohol og har genoptaget, deres almindelige hverdag. Forløbet har fokus på, hvordan borgerne vedligeholde de opnåede færdigheder og håndteringen af deres misbrug. Efterbehandlingens mål er at støtte op om og fastholde ædruelighed efter endt primærbehandling, samt reetablering af kontakt til eget netværk lokalt. Side 5 af 7

6 Ændring: Der afholdes et ugentligt møde med en varighed af 2 timer. (reduktion på 20 pct). Individuelle samtaler. Der kan, hvis der er særlige omstændigheder/behov, visiteres til et kortere individuelt samtaleforløb. Der kan maksimalt visiteres til seks samtaler. Herefter skal der foretages ny visitation. Ændring, der visiteres til maks. fire samtaler. (reduktion på 25 pct.) Råd og vejledning. Der ydes i begrænset omfang samtaler råd og vejledning til pårørende i udgangspunktet op til tre samtaler. Rådgivningen er uafhængig af om den alkoholiserede borger er indskrevet i Misbrugscenter Team Alkohol. Telefonisk råd og vejledning gives også til samarbejdspartnere, når der opstår behov for dette. Koordinering af indsatsen Cafe og værested Kontakten Kontakten er en café og værested for alkoholmisbrugere. Kontakten er åben og der forudsættes ikke at borgerne er eller har været i behandling. Borgerne der anvender caféen er ansvarlig for at Kontakten, på alle måder, er et rart sted at være det betyder fælles ansvar for såvel overholdelse af værdierne og udførelsen af opgaverne. Kontakten tilbyder samvær og netværk blandt borgere. (fremgå at det ikke er en ordinær café) Der serveres morgen mad dagligt kl , som en del af sundhedsprojekt. Når projektet udløber vil der være betaling, der dækker omkostningerne. Kontakten har åbent: Mandag og torsdag kl , tirsdag og onsdag kl , fredag kl og søndage i lige uger kl Døgntilbud Fredericia Kommune tilstræber at levere ydelser som ambulante tilbud til borgerne, således behandlingen foregår i de rammer som borgerne lever i. Derved lærer borgerne i videst muligt omfang at mestre egen tilværelse og har mulighed for at bevare netværk. I tilfælde, hvor det på baggrund af en konkret individuel vurdering, vurderes at døgnbehandling er nødvendig visiteres til godkendte behandlingssteder jf. Tilbudsportalen. Der er særlig opmærksomhed på tværfagligt samarbejde mellem Fredericia Misbrugscenter og ofte flere kommunale instanser, der kan være en del af den samlede sociale indsats. Koordineret samarbejde sker med frivillige initiativer i det omfang borgeren Side 6 af 7

7 Den fremtidige indsats Frit valg Betaling for ydelsen Brugerinddragelse Klageadgang Monitorering af indsatsen Personalet kompetencer mv. Organisering Bemærkninger har et ønske herom og har givet samtykker hertil. Ethvert samarbejde med eksterne parter sker under hensyntagen til gældende lovkrav om tavshedspligt og borgerens samtykke. Udvikle og ændre indsatsen således den matcher de ændrede krav i forhold til borgens behov og udvikling tilsiger. Borgerne har frit valg ift. ambulatorium. Borgere, der er visiteret til et døgntilbud har ligeledes frit valg. Det er en forudsætning, at borgeren vælger et tilbud, der iht. visiteringen matcher borgerens behov. Fredericia Kommune betaler for selve misbrugsbehandlingen, således borgeren ikke selv betaler for behandlingen. Der er i sundhedsloven ikke hjemmel til at opkræve brugerbetaling. Kommunen vil opkræve betaling i det omfang der er hjemmel hertil. Inddragelse og indflydelse i misbrugsbehandlingen sker i forbindelse med, at der udarbejdes handleplaner - indsatsplaner og når der skal ske justeringer i disse. Det er en afgørende forudsætning i tilrettelæggelsen af forløb og indsats. Der ikke klagemulighed i forhold til afgørelsen. Der foretages lovpligtige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Forsøgs- og udviklingsprojekter evalueres med henblik på erfaringsopsamling og dokumentation af indsats. Evalueringerne sker skriftligt. Personalet ved Fredericia Misbrugscenter omfatter lægekonsulent, sygeplejerske, sekretær, socialrådgiver, pædagoger, misbrugsvejleder, konsulenter, neuropsykolog mv. Medarbejderne ved Misbrugscentret gennemgår efteruddannelsesforløb, med fokus på metoder i behandlingsarbejde. Fredericia Misbrugscenter er en del af Voksenservice i Fredericia Kommune. Alle kommunens behandlingsaktiviteter vedrørende borgere med misbrugsproblemer er samlet under Misbrugscentret. Misbrugscentret yder en række forløb i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen i Fredericia Kommune. Disse forløb indgår som et led i beskæftigelsesindsatsen. Forløbene er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. Side 7 af 7

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere