Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013"

Transkript

1 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier... 4 Skoler og uddannelsessteder... 4 Sports- og ungdomsforeninger... 4 Behandling... 5 Særlige restriktioner i Østgrønland... 5 Kommuneqarfik Sermersooq som arbejdsplads... 6 Bevillinger... 7 Lovgrundlag... 7 Kommuneqarfik Sermersooq... 7 Alkoholbevillinger... 8 Lejlighedsbevillinger... 8 Kontrol med bevillinger... 9 Afrunding

3 Indledning Kommuneqarfik Sermersooq har som mål aktivt at påvirke alkoholkulturen blandt kommunens borgere, arbejdspladser og virksomheder. Alkohol har på grund af sin lettere bedøvende virkning ved moderat indtagelse vundet udbredelse som legalt nydelsesmiddel. Restauranter, værtshuse, andre udskænkningssteder og privat køb af alkohol er for mange en naturlig del af deres sociale liv. Der skal være plads til, at folk nyder alkohol, men overdreven indtagelse af alkohol har en slagside såsom problemer med støj, trafik, brandfare og en adfærd, der kan være med til at ødelægge trygheden ved at færdes i byerne og ødelægge forhold og familier. Alkohol kan også anvendes som bedøvelsesmiddel eller selvmedicinering af mennesker i vanskelige livssituationer eller med psykiske vanskeligheder, fx stress- og angsttilstande. Dette opfattes som misbrug af alkohol og kan med tiden medføre sammenbrud af tilværelsen på det personlige, det familiære, det arbejdsmæssige og det økonomiske område. Alkoholmisbrug anses i Kommuneqarfik Sermersooq for at være både et personligt og et samfundsmæssigt problem. Afhjælpning og forebyggelse heraf skal ske som en koordineret indsats på såvel det samfundsmæssige niveau som det personlige niveau. Derfor er det kommunens hensigt at arbejde bevidst og struktureret med alkoholmisbrug på tværs af kommunens forvaltningsgrene, fx igennem: - Oplysning om alkohols virkninger herunder forskellen mellem alkohol som nydelsesmiddel og overforbrug / misbrug, samt menneskers mulighed for bevidst at kunne styre eget forbrug. - Holdningsbearbejdelse og udarbejdelse af alkoholpolitikker i alle kommunens afdelinger og på kommunale institutioner - At oparbejde tilstrækkelige og flerstrengede tilbud om behandling af alkoholmisbrug Derfor har Kommuneqarfik Sermersooq udarbejdet denne alkoholpolitik, der er godkendt af kommunalbestyrelsen. Alkoholpolitikken danner den overordnede ramme for kommunens holdning til alkohol og giver nogle vejledende retningslinjer for tildeling af alkoholbevillinger. Vi håber, at alkoholpolitikken kan være med til at skabe åbenhed omkring alkohol på godt og ondt, samt forståelse for de regler, der er for bevillingsområdet. God fornøjelse med læsningen! Vedtaget af kommunalbestyrelsen d. Borgmester Asii Chemnitz Narup 3

4 Borgerrettede initiativer Gravide og børnefamilier Gravide skal inspireres til ikke at indtage alkohol, da selv små mængder alkohol kan skade fosteret. Alkoholrelaterede fosterskader medfører livsvarigt handicap. Forældre skal inspireres til at udvikle sunde alkoholvaner, så forældrenes omsorgsevne er intakt, og børn og unge ikke belastes af forældrenes brug/misbrug af alkohol. Det påhviler personale med kontakt til gravide og børnefamilier en særlig forpligtelse til at have fokus på eventuelle misbrugsproblemer i familierne. Det er en del af de professionelles arbejde at beskytte barnet mod omsorgssvigt ved at underrette de sociale myndigheder ved mistanke om eller konstatering af misbrug blandt forældre. Der skal på de enkelte institutioner udarbejdes en alkoholpolitik og en vejledning til personalet, som angiver forventninger til de professionelle og som angiver ansvar, kompetence og handleregler. Skoler og uddannelsessteder Børn skal ikke indtage alkohol og det er et mål, at tidspunktet, hvor de unge begynder at indtage alkohol, udskydes så længe som muligt. Skoler, fritids- og uddannelsesinstitutioner er centrale som holdningsbearbejdende institutioner og har derfor et særligt ansvar for at præge børn og unges viden om og holdning til alkohol. Alle skoler, fritids- og uddannelsessteder skal udarbejde en alkoholpolitik. Alkoholpolitikken skal fastlægge, hvad man i fællesskab forstår ved en fornuftig alkoholkultur og fastsætte klare retningslinjer for medarbejderne Emnet alkohol og alkoholpolitikken skal drøftes i alle relevante fora: Skolebestyrelsen, lærerforsamlinger, i klasserne og på forældremøder, så der er tydelighed omkring holdningen til alkohol. Sports- og ungdomsforeninger Alkohol og foreningsliv for børn og unge er ikke foreneligt. Sports og ungdomsforeninger har til formål at give børn og unge en indholdsrig og personligt udviklende fritid. Det er kommunens forventning, at foreningerne påtager sig ansvar for at udarbejde og efterleve en alkoholpolitik, som sikrer børnene og de unge en sund fritid og lærer dem gode vaner i omgangen med alkohol. 4

5 Behandling Kommuneqarfik Sermersooq er positivt indstillet over for at skulle overtage ansvaret for misbrugsbehandlingen fra Grønlands Selvstyre. Kommuneqarfik Sermersooq indsats skal til enhver tid koordineres med det arbejde der varetages af Paarisa. Det er kommunalbestyrelsens hensigt, at der opbygges et flerstrenget behandlingstilbud for mennesker med alkoholmisbrug. Da misbruget har forskelligt udspring for forskellige mennesker, ligesom mennesker har forskellige grader af overskud til og muligheder for at gennemføre behandling, bør der være mulighed for mere end én behandlingsform. Der skal iværksættes en analyse af behovene for behandling, efterbehandling og udslusning af mennesker med misbrugsproblemer. Analysens resultater og konklusioner vil danne baggrund for konkrete tiltag indenfor alkoholbehandling. De bosteder, der ikke har permanente behandlingstilbud, skal betjenes af rejsehold, som med faste intervaller tilbyder behandling lokalt. Særlige restriktioner i Østgrønland Ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 30. juni 2008 om forbud mod salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover i Ammassalik Kommune og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 23. februar 2001 om midlertidigt stop for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune har Landsstyret indført særlige restriktioner for salg og udskænkning af alkohol i Østgrønland. Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at følge udviklingen og, i dialog med den lokale befolkning, vurdere effekten af de særlige restriktioner i Østgrønland. 5

6 Kommuneqarfik Sermersooq som arbejdsplads Arbejde og indtagelse af alkohol på arbejdspladsen er ikke foreneligt. Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, som arbejdsgiver, at foregå med et godt eksempel på hvordan man, som arbejdsplads, kan omgås alkohol og tage misbrug alvorligt. Der skal i samarbejdsudvalgets regi udarbejdes en alkoholpolitik, der gælder for alle medarbejdere i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er kommunens hensigt, at alle medarbejdere aktivt forholder sig til alkohol (forbrug, overforbrug, misbrug) og er sig bevidste, at man som kommunalt ansat er rollemodel for mange mennesker. Alkoholpolitikken skal beskrive holdning til alkohol og regler i forhold til alkoholforbrug samt støtteog behandlingsmuligheder for ansatte med alkoholproblemer. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er nøglepersoner, som bindeled mellem den berørte medarbejder og ledelsen, ved begyndende problemer med alkohol. Formålet med nøglepersoner er at sikre medarbejdere med alkoholproblemer den bedst mulige hjælp hurtigst muligt. 6

7 Bevillinger 2. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke kræver alkoholbevilling. Der er en betingelse for at opnå alkoholbevilling, at man er i besiddelse af næringsbrev som handlende, håndværker og industridrivende eller som restauratør og hotelvært jf. Landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland eller Landstingslov om restaurations- og hotelvirksomhed i Grønland, jf. dog stk.2. Stk. 2. Krav om alkoholbevilling og næringsbrev gælder for de offentlige institutioners butikker, hoteller, restauranter og skibe med mindre de er undtaget i henhold til anden lovgivning Lovgrundlag Tildeling, forvaltning og tilsyn med alkoholbevillinger reguleres gennem Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke med ændringer i Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 (i det følgende Lov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke). Kommunalbestyrelsen har til hensigt at gøre brug af lovens muligheder for at opsætte betingelser for udstedelse af alkoholbevillinger. Dog skal alle kommunale afgørelser baseres på et sagligt grundlag til enhver tid. Ligebehandlingsprincippet medfører, at der ikke må gøres forskel på ansøgninger, der i øvrigt er ensartede, med mindre dette kan begrundes sagligt. 3. Stk. 2. I forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger skal kommunalbestyrelsen iagttage sammenhængende samfundsmæssige hensyn, som er egnet til at øge ædrueligheden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere fastsætte særlige betingelser, som er egnet til at øge ædrueligheden eller begrænse generne i forhold til omgivelserne og samfundet i øvrigt. Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at skabe bedst mulige rammer for kommunens virksomheders udfoldelse og udviklingsmuligheder. Kommuneqarfik Sermersooq vil sikre en ensartet bevillingspraksis i hele kommunen og medvirke til at fremme et varieret udbud af salgs- og restaurationsvirksomheder. Ved ansøgninger om alkoholbevillinger vil kommunalbestyrelsen søge at undgå konkurrenceforvridning i branchen, fx ved at sikre at lejlighedsbevillinger udstedes under kontrollerede forhold. Det er et krav, at alle borgere kan færdes sikkert og særligt børn og unge skal til enhver tid beskyttes imod gener fra salg og udskænkning af alkohol. Kommunens borgere skal kunne nyde de tilbud kommunens restaurationsvirksomheder byder på. Det stiller store krav til, at begrænse alkohols skadelige konsekvenser. Dette kan ske ved: - At kræve at Lov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke overholdes - At skærpe kontrol med bevillinger - At skærpe kontrol med salgs- og udskænkningssteder - At fremme beskyttende foranstaltninger over for børn og unge - At appellere til at branchen for hotel, restaurant og turisme udformer fælles retningslinjer for udskænkning - At medvirke til at udskænkningspersonale uddannes i ansvarlig udskænkning - At indlede en målrettet dialog med Selvstyret mhp. evaluering af den eksisterende lovgivning og opfyldelse af denne 7

8 - At etablere og opretholde et tæt samarbejde med de lokale politimyndigheder Alkoholbevillinger En alkoholbevilling er for mange virksomheder en afgørende forudsætning for at drive forretning. Kommuneqarfik Sermersooq ønsker ikke at stille hindringer i vejen herfor, hvis virksomheden opfylder de lovgivningsmæssige krav til opnåelse af alkoholbevilling jf. Lov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Overordnet vil kommunalbestyrelsen så vidt muligt fastholde antallet af alkoholbevillinger på samme niveau indenfor hvert beboet område (by eller bygd). Efter en vurdering af overordnede samfundsmæssige hensyn kan kommunalbestyrelsen dog afvige dette princip ved fx: - Udstedelse af bevillinger til lokaliteter i nye byområder - Udstedelse af bevillinger, som efter kommunalbestyrelsens vurdering vil medvirke positivt til en generel samfundsmæssig udvikling (fx i forbindelse med turismeudvikling i Grønland) Ved vurderingen af udstedelse af bevilling til en ny bevillingshaver, vil kommunalbestyrelsen lægge vægt på, om lokaliteten er egnet til alkoholsalg eller udskænkning. Bevillinger udstedes som udgangspunkt ikke til lokaliteter som er beliggende i et boligområde, i nærheden af sportspladser, haller, undervisningsinstitutioner eller andre lokaliteter, hvor unge mennesker normalt holder til. Ved behandling af ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling, vil kommunalbestyrelsen lægge vægt på, hvorledes den hidtidige periode er forløbet. Kommunalbestyrelsen afgør enhver ansøgning om alkoholbevilling på baggrund af en konkret vurdering, hvori der indgår en afvejning af samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn. Lejlighedsbevillinger Ud over de faste alkoholbevillinger skal kommunalbestyrelsen udstede lejlighedsbevillinger til enkeltstående begivenheder, hvor der udskænkes alkohol. 8. Ved enkeltstående foreningsforekomster, der finder sted i forsamlingshuse, biografer eller andre til offentlig brug egnede lokaler, må udskænkning af stærke eller svage drikke mod betaling eller nydelse af sådanne under omstændigheder, der har karakter af udskænkning, kun finde sted efter en i hvert tilfælde forud indhentet lejlighedsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Foreninger, klubber m.v., der ved en enkeltstående lejlighed, mod betaling udskænker stærke eller svage drikke skal forud have indhentet lejlighedsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Dette gælder uanset at udskænkningen alene sker til foreningens eller klubbens medlemmer. Ved ansøgninger om lejlighedsbevillinger vil kommunalbestyrelsen sikre, at de lovbundne krav til en lejlighedsbevilling er opfyldt. Kommunalbestyrelsen vil overfor bevillingshaveren understrege, at reglerne i 18 i Lov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke skal overholdes, særligt med fokus på, at salg eller udskænkning af alkohol ikke er tilladt til berusede personer eller børn og unge under 18 år. Herudover at børn og unge under 18 år efter kl. 20 ikke må have adgang til steder, hvor der udskænkes alkohol, medmindre en myndig person ledsager dem og tager ansvaret for dem. Indehaveren af en lejlighedsbevilling (enkeltperson, forening, klub o. lign) gøres ansvarlig for, at dette overholdes. 8

9 Kommunalbestyrelsen vil tilstræbe, at arrangementer, hvortil der gives lejlighedsbevillinger, så vidt muligt afpasser deres aktiviteter og åbningstider med de faste bevillingssteder, således at der ikke opstår uroligheder eller konkurrenceforvridning på grund af lejlighedsbevillingen. Hermed ønskes at skabe de bedst mulige betingelser for et roligt og trygt natteliv. Hvis en indehaver af en lejlighedsbevilling (enkeltperson, forening, klub o. lign) ikke overholder betingelserne i bevillingen, herunder betingelserne i Lov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, vil pågældende ikke senere kunne få udstedt en lejlighedsbevilling. Kontrol med bevillinger Kommunalbestyrelsen vil i samarbejde med politiet overvåge bevillingshaveres forvaltning af de forpligtelser, som er knyttet til bevillingen. Dette gælder både faste alkoholbevillinger og lejlighedsbevillinger. I Nuuk er der indgået aftale om, at borgmesteren og den administrerende direktør løbende mødes med politimyndighederne. Denne aftale skal fastholdes, ligesom der skal etableres tilsvarende løsninger i de øvrige byer, hvor repræsentanter for forvaltningen løbende skal mødes med de lokale politimyndigheder. Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke kopiorientere det lokale politi om udstedte faste bevillinger og lejlighedsbevillinger, samt om bortfaldne og inddragede bevillinger. 9

10 Afrunding Som nævnt i indledningen kan alkohol både være et legalt nydelsesmiddel og et bedøvelsesmiddel. I bylivet kan det sociale liv byde på kontrolleret indtagelse af alkohol på restauranter og værtshuse, men også på vold, trusler, seksuelle overgreb og stofmisbrug som følge af overdreven alkoholindtagelse. Alkohol kan ødelægge familier og kan være en trussel imod trygheden ved at deltage i nattelivet og i øvrigt færdes i byerne - særligt for de unges vedkommende. Regler og løbende kontrol fra offentlige myndigheder kan dæmme op for risikoen for uhensigtsmæssig adfærd. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt med en forebyggende indsats, der involverer alle parter - restauratører, kommunale myndigheder, politi, de unge og deres forældre, uddannelsesinstitutioner, Paarisa, frivillige m.fl. Der forgår allerede en betydningsfuld indsats rundt omkring i kommunen, men det er vigtigt konstant at højne ambitionsniveauet med henblik på at samle og fastholde aktørerne i nattelivet i et formaliseret og forpligtende samarbejde. Kommuneqarfik Sermersooq ønsker med denne alkoholpolitik at danne den overordnede ramme for kommunens holdning til alkohol, og dermed at være toneangivende for indsatsen for at skabe en tryg kommune for alle borgere. Alle i kommunen, ansatte som borgere, skal udvise et fælles ansvar for at sætte ind overfor alkohols negative bagside. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket! 10

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere