Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:"

Transkript

1 Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt servicedeklaration. Den skal informere borgerne ogl beskrive formålet med kommunens indsats. Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Forebyggelse: Rusmiddelcentret i Skive skal være et kendt, synligt og tilgængeligt tilbud for alle. Jo tidligere centret kommer i kontakt med borgere, jo mindre er risikoen for en forværring af den sociale situation. Unge i alderen år: Rusmiddelcentret vil prioritere indsatsen overfor unge og have særlige tilbud for unge under 18 år. Skoler, uddannelsesinstitutioner og de unges netværk skal i størst muligt omfang inddrages i vejledning og behandling. Nærbehandling frem for døgnbehandling: Misbrugsbehandlingen skal ske i borgerens nærmiljø. Det er gennem inddragelse af borgerens netværk, arbejdsliv, fritid og bolig, at de bedste resultater opnås. En helhedsorienteret indsats: Indsatsen bygger på samarbejdet med andre i kommunen. Vi ønsker at se på hele borgerens situation og at motivere borgeren til at inddrage familie, venner, arbejdsplads og netværk. Rusmiddelcentrets mål for alkohol og stofmisbrugsbehandling: At alle tilbud er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov. At der samarbejdes på tværs af fag og holdninger At Rusmiddelcentret ønsker at gøre op med tabu om misbrug og afhængighed At Rusmiddelcentret ønsker at de behandlingsmetoder vi anvender, har en dokumentret effekt. Rusmiddelcentret ønsker også at dokumentere effekten af vores egen indsats. At Rusmiddelcentrets rammer skal være indbydende, rummelige og postive.

2 Borgerens rettigheder: Personer som ønsker behandling, skal have et tilbud senest 14 dage efter første henvendelse. Behandlingen skal være tilrettelagt individuelt og ved alkoholmisbrug kan borgeren vælge at være anonym. Stofmisbrugere er ikke sikret anonymitet, men der kan tilbydes anonyme vejledningssamtaler til unge mellem 15 og 25 år. Stofmisbrugsbehandlingen skal tildeles gennem en såkaldt visitation. Når det er sket, kan borgeren frit vælge et tilsvarende privat og offentligt behandlingstilbud. Det kan være et offentligt tilbud i en anden kommune eller privat stofmisbrugsbehandling med offentlig godkendelse. Retten til at vælge frit gælder også for borgere der ønsker alkoholbehandling. Det kan ske uden en forudgående visitation. Reglen om frit valg kan alene fraviges, hvis det sker af hensyn til borgeren. Døgnbehandling: For de fleste borgere der er i behandling på Rusmiddelcenteret vil nærbehandling have en god effekt. Et lille antal borgere kan have gavn af et døgntilbud. Man skal derfor skal ikke forvente, at blive indstillet til døgnbehandling før alt andet er forsøgt. Samarbejde med andre myndigheder: Erfaringen er, at samarbejde kan hjælpe flere ud af misbrug. Det kan være fx være samarbejde med pårørende, specialrådgivningen, jobcenteret, børn - og ungeområdet, praktiserende læger, sygehuse eller psykiatrien. Det er borgerne der bestemmer, hvem der skal inddrages og hvordan. Visitation: Før behandlingen kan starte skal der altid ske en visitation. Det sker efter en samtale med en misbrugskonsulent. Mødet tager udgangspunkt i borgen og hans/hendes problemer, behov, mål og muligheder. Efter mødet får borgen tildelt den behandling, der vurderes at give de bedste muligheder for at stoppe misbruget..

3 Målgrupper for indsatsen i Rusmiddelcentret: 1/ Forebyggelsen: Borgere, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner mv. som har lyst og interesse i at samarbejde omkring forebyggende tiltag i forhold til alkohol og euforiserende stoffer. 2/ Ungetilbuddet: Unge mellem år med et begyndende misbrug eller unge hvis tilværelse er truet af misbrug. 3/ Misbrugsbehandling: Borgere over 25 år hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug. 4/ Lægelig og medicinsk behandling: Borgere som er fysisk, psykisk og socialt belastede af et mangeårigt stofmisbrug. 5/ Pårørende: Borgere som er pårørende til alkohol og- eller stofmisbrugere.

4 Tilbud om behandling og forebyggelse af misbrug: Forebyggelse: Unge mellem 15 og 25 år Almen forebyggelse Behandling unge år: Ungetilbuddet Råd og vejledning voksne: Råd og vejledning Råd og vejledning til borgere med kontakt til arbejdsmarkedsafdelingen. Behandling voksne: Basis og afklaringsforløb Motivationsforløb Problemløsende gruppebehandling Efterbehandling Lægelig og medicinsk behandling af alkohol og stofmisbrugere Bostøtte og social mentor: Individuelt team/ mentor Individuelt team/ 85 støtte Opsøgende støttekontaktperson: Støttekontakt person (SKP) Behandlingstilbud til pårørende: Pårørendebehandling Side 4

5 Forebyggelse unge år Råd og vejledning/ undervisning jf. Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141. Målet er at udsætte den unges alkoholdebut gennem oplysning og vejledning Målet er også, at unge får et mere moderat forbrug af alkohol og at forebygge børn og unges brug af illegale rusmidler. Børn, unge, forældre, skoler, ungdomsuddannelser og foreninger. Foredrag, undervisning, oplæg, pjecer og individuel vejledning af både børn, unge, forældre og samarbejdspartnere. Alle kan søge om bistand og rådgivning. Almen Forebyggelse Råd og vejledning jf. Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141. Målet er, at forebygge misbrug og udbrede kenskabet til misbrugsbehandling i Skive kommune, da en tidlig indsats er effektiv indsats. Måler at også, at hjælpe samarbejdspartnere der i kontakt med misbrugeren som klient, patient eller kollega. Borgere, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og myndigheder. Tilbud om undervisning, temadage og rådgivning af forebyggelses- eller misbrugskonsulenter. Efter nærmere aftale med Rusmiddelcenter Skive. Side 5

6 Ungetilbud Behandling jf. Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141. Målet er, at i mødekomme unges behov for behandling af misbrug. Unge mellem 15 og 25 år bosiddende i Skive Kommune med et eksperimenterede eller begyndende misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Unge som ønsker forandringer, fordi misbrug har en negativ indflydelse på uddannelse, familie og kontakt til venner. Forældre og venner med bekymring for en ung med et begyndende misbrug. Der tilbydes individuelle samtaleforløb med unge og deres forældre. Der arbejdes helhedsorienteret med inddragelse af den unges egnes ressourcer i form af familie, venner, skole og netværk. Der kan tilbydes gruppebehandling med fokus på motivation samt anonym rådgivning og vejledning. Samtalerne foregår i den unges eget miljø, det kan være hjemme hos forældrene eller på fx skole eller uddannelse. Den unge, pårørende eller samarbejdsparter kan få råd og vejledning. For unge under 18 år inddrages forældre inddrages forældrene altid. For unge over 18 tilstræbes det, at forældrene deltager i behandlingen. Side 6

7 Råd og vejledning Behandling af stof og alkoholmisbrug jf. SEL 101 og SUL 141 Målet er, at give råd og vejledning om afhængighed, misbrug og mulighed for hjælp. Alle borgere i Skive Kommune med afhængighed af alkohol eller illegale stoffer og deres pårørende. I samtale med misbrugskonsulent drøftes dine muligheder og udfordringer. Vi har tavshedspligt, men også underretningspligt, hvis børn og unge mistrives. Alle har ret til anonym rådgivning og vejledning om Rusmiddelcentrets behandlingstilbud. Borgere kan møde op i åbningstiden eller kontakte Rusmiddelcenteret via telefon eller mail. Den første samtale forsøger vi, at afholde inden der er gået tre hverdage. Hvis borgeren efter samtalen siger ja til at komme i behandling, vil en misbrugskonsulent afklare, hvilket tilbud der forventes at give borgeren de bedste resultater. Konsulenten har notatpligt og borgeren har altid ret til, at læse sin egen journal. Et forløb på Rusmiddelcenter Skive er gratis og frivilligt, men du skal melde afbud i god tid, hvis du er forhindret i at komme. Side 7

8 Råd og vejledning for borgere, hvis sag har været til drøftelse i Skive Kommunes Rehabiliteringsteam. Særlig tilrettelagt indsats overfor borgere der har kontakt til arbejdsmarkedsafdelingen. Behandling gives jf. Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141 Målet er at flere borgere får viden om behandling for misbrug. Målet er at motivere til forandring og erkendelse af egen afhængighed. Borgere som er drøftet i Rehabiliteringsteamet, men som ikke erkender et afhængighedsproblem. Tre afklarende og motiverende samtaler med det formål, at borgeren får mod på forandring i forhold til afhængighed og misbrug Sagsbehandler kontakter Rusmiddelcentret, når en mulig afhængighedsproblematik indgår drøftelsen fra teamet. Sagsbehandler får en tid til første samtale og orienterer borgeren. Dette tilbud kan ikke foregå anonymt. Side 8

9 Basis og afklaringsforløb Behandling af stof og alkoholmisbrug jf. SEL 101 og SUL 141 Målet er, at borgeren opnår viden om afhængighed og misbrugsadfærd - og derved bliver motiveret til fortsat behandling. BASISforløbet er til borgere som ønsker forandring, uanset afhængighed af stoffer eller alkohol. Borgeren skal visiteres til et basis- og afklaringsforløb BASISforløbet forløber over 5 uger og arbejder blandt andet med: Generel viden om afhængighed Almene problemstillinger og trang Personlighedens opbygning Medafhængighed og netværk Forandringscirklen BASISforløbet er undervisningsorienteret med indlagte pauser. Der vil løbende møde nye brugere op i gruppen. Ved siden af gruppebehandlingen er der et tilbud om individuelle samtaler med en misbrugskonsulent. Her afgøres det, hvad der skal ske når basisforløbet er slut. Det forventes, at deltagerne holder aftaler med gruppen og giver besked ved nødvendigt fravær senest samme dag kl Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller stoffer. Der er tavshedspligt om andre deltageres personlige forhold. Side 9

10 Motivationsforløb Behandling af stof og alkoholmisbrug jf. SEL 101 og SUL 141 Målet er at få borgeren til at træffe en beslutning om varig forandring - og om at arbejde med sig selv og sin afhængighed. Motivationsforløbet ligger i forlængelse af BASISforløbet, og tilbydes når borgeren endnu ikke har sat en stopdato for sit misbrug. Det har ingen betydning, om misbruget er stoffer eller alkohol. Borgeren skal visiteres til motivationsforløbet Forløbet veksler mellem undervisning, dialog, gruppe og hjemmearbejde. Der arbejdes blandt andet med: Fordele, ulemper og konsekvenser af min afhængighed Hvordan håndterer jeg min trang Personlighedens opbygning Hvordan kommunikerer jeg med andre, og hvilke roller har jeg At jeg støttes i at tage ansvar for mit eget liv At jeg bliver klar til at komme ud af min afhængighed Der er indlagte pauser og i løbet af kurset vil der komme nye deltagere til. Der er fortsat mulighed for individuelle samtaler med misbrugskonsulenten. Vi forventer, at deltagerne holder aftaler med gruppen og giver besked ved nødvendigt fravær, senest samme dag kl Det er ikke tilladt at møde op påvirket af alkohol eller stoffer. Der er tavshedspligt om andre deltageres personlige forhold. Side 10

11 Problemløsende gruppebehandling Behandling af stof og alkoholmisbrug jf. SL 101 og SUL 141 Målet for behandlingen er, at gøre borgeren bevidst om sig selv og sin misbrugsadfærd. Det skal give indsigt i, hvordan misbrug og adfærd kommer til udtryk og give redskaber til at løse problemer. Behandlingen er for borgere som ikke længere har et misbrug og ønsker at forblive ædru eller clean. Som udgangspunkt har borgeren tidligere deltaget i BASISforløbet. Det er uden betydning, om der er tale om et tidligere misbrug af stoffer eller alkohol. Borgeren skal visiteres til den problemløsende gruppebehandling. Der er en fast struktur på gruppebehandlingen; Opsamling på sidste gruppe Problemløsende gruppebehandling Afslutning af gruppebehandling Workshops, gruppearbejde og undervisning i misbrugsrelaterede emner. Gruppen stiller uddybende spørgsmål til et problem og bidrager på den måde til at få det løst. Der vil løbende komme nye deltagere i gruppen. Før deltagelse laver deltageren og konsulenten en personlig behandlingsplan. Der er opfølgningssamtaler hver tredje uge. Det forventes, at deltageren holder aftaler med gruppen og give besked ved nødvendigt fravær senest samme dag kl Det er ikke tilladt at deltage påvirket af alkohol eller stoffer. Der er tavshedspligt om andre deltageres personlige forhold. Side 11

12 Efterbehandling Behandling af stof og alkoholmisbrug jf. SL 101 og SUL 141 Målet er at sikre forandring og at holde fast i nye redskaber fra tidligere behandlingsforløb. For borgere som tidligere har deltaget i et offentligt eller privat behandlingsforløb. Borgeren skal visiteres til efterbehandling. Der tilbydes individuelle samtaler. Der er fokus på at forebygge tilbagefald og på at tackle situationer med risiko for at genoptage misbruget. Der tages udgangspunkt i deltagerens egne udfordringer og problemer. Der er mulighed for at deltage i en netværksgruppe, som styres af frivillige, og hvor indholdet bestemmes af deltagerne. I forløbet tilbydes der kurser med fokus er på trang og håndtering af trang. Side 12

13 Lægelig og medicinsk behandling af alkohol og stofmisbrugere Lægefaglig behandling jf. Sundhedsloven 141 og 142 Målet er at understøtte den sociale indsats med medicinsk behandling. Borgere der er misbrugere og er i behandling på Rusmiddelcenter Skive, hvor medicinsk behandling er et relevant supplement. Der tilbydes medicinsk behandling af stof- og alkoholmisbrug ved en sociallæge i samarbejde med Rusmiddelcenteret. Borgers praktiserende læge søges inddraget og behandlingen er som hovedregel midlertidig. Konsulenten laver, i samarbejde med borgeren en beskrivelse af misbrugets karakter og af de personlige forhold. Herefter er det kun lægen, der kan ordinere medicinsk behandling og træffe beslutninger om præparater, afhentningsdage og lignende. Side 13

14 Individuelt team Mentorstøtte jf. LAB Målet er, at hjælpe borgere med begrænset arbejdsevne til på sigt at komme i job eller uddannelse. Borgere med misbrug og psykisk sårbarhed eller sindslidelse. Borgere der forsørges midlertidigt i af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse eller SU. Borgeren skal visiteres til at modtage støtte af en social mentor af en sagsbehandler. Teamets opgave er at give hjælp, omsorg og støtte til genoptræning af færdigheder, der er nødvendige, for at komme i job eller under uddannelse. En social mentor kan yde hjælp på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen. Individuelt team kan støtte med hjælp til for eksempel; åbning af post, hjælp til afklaring af økonomi, hjælp til struktur på dagligdagen, hjælp til at komme op om morgenen - eller til at møde på arbejdspladsen eller ved besøg hos lægen eller myndigheder. Social mentorstøtte er et midlertidigt tilbud, hvor der følges op hver 3. måned. Borgeren kan få støtte mandag til fredag indenfor normal arbejdstid. Side 14

15 Individuelt team Bostøtte jf. Servicelovens 85 Målet er at hjælpe borgeren til at opbygge og fastholde en struktureret dagligdag. Støtten skal forbedre borgerens fysiske, psykiske og sociale liv. Borgere med misbrug og sindslidelse. Det er især borgere, der har været aktivt misbrugende gennem flere år, og som ikke kan rummes i andre tilbud. Borgeren skal visiteres til støtte fra Individuelt team af en sagsbehandler. Den grundlæggende opgave er, at yde hjælp, omsorg og støtte til genoptræning af borgerens færdigheder. Det kan for eksempel være hjælp i form af ledsagelse til lægen, offentlige myndigheder og andet. Målet er, at borgeren kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Individuelt team er et tilbud med faste aftaler og rammer. Borgeren kan få støtte mandag til fredag indenfor normal arbejdstid. Side 15

16 Støttekontaktperson Tilbud om støtte uden visitation jf. Serviceloven 99. Tilbuddet en opsøgende funktion. Målet er, at borgeren kan opnå og bevare kontakt til omverdenen. Målet er, at mindske sociale, sundhedsmæssige og økonomiske skader i højere grad end at opnå egentlig stoffrihed. Socialt udsatte, stof og alkoholmisbrugere. Misbrugere med psykisk sygdom og hjemløse Forebyggelse af sygdom forbundet med aktivt misbrug både fysiske og psykiske lidelser. Støttekontaktpersonen skal opbygge en relation til borgeren og hjælpe ud fra borgerens opfattelse af egne ønsker og behov. Støttekontaktpersonen være bindeled til omverdenen og bygge bro til relevante tilbud. Borgeren har ret til at være anonym. Tilknytningen af en støttekontaktperson er et midlertidigt tilbud. Støtten er som hovedregel mandag til fredag i dagtimerne. Kontakt udenfor normal arbejdstid kan aftales. Henvendelse til: Jens: mobil Claus: mobil Telefonen er slukket i forbindelse med samtale, ved ledsagelse, lægebesøg, møder m.v. Der kan lægges besked på mobiltelefonen døgnet rundt. Side 16

17 Pårørende Råd og vejledning som samtale og gruppebehandling jf. Servicelovens 101 og Sundhedsloven 141. Målet er, at give pårørende til misbrugere viden og kontakt til andre i samme situation. Alle voksne pårørende til en alkohol og stofmisbrugere med bopæl i Skive kommune. Det er ikke et krav, at den misbrugende skal være tilknyttet Rusmiddelcentret og der skal visiteres til tilbuddet. Forløbet er fem mødedage over ti uger. Der er fokus på emner som er vigtige for pårørende til misbrugere: Afhængighed, medafhængighed, senabstinenser og tabuer Familiemønstre, dynamikker og kommunikation Personlighedens opbygning, forsvarsmekanismer og følelser Forandringscirklen, det at tage ansvar og sat sige fra. Forløbet bygger på undervisning og udveksling af viden og erfaringer. Der vil løbende komme nye pårørende ind i gruppen. Pårørende kan kontakte Rusmiddelcenter Skive og får tilbudt samtale med en konsulent, der visiterer den pårørende til gruppen. Deltagere registreres, gruppelederne har notatpligt og Rusmiddelcenter Skive har tavshedspligt. Der er dog underretningspligt ved mistanke om børn og unges mistrivsel. Side 17

18 Lovgrundlagt: Behandlingstilbud i Rusmiddelcenter Skive gives efter: Servicelovens 101 Behandling af stofmisbrugere Sundhedslovens 141 Behandling for alkoholmisbrugere Sundhedslovens 142 Lægelig behandling for stofmisbrug Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Sundhedslovens 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Side 18

19 Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Sundhedslovens 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Side 19

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere