Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger"

Transkript

1 Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 4 Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra Fagligt ansvarlig Formandskaber for SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi samt klinisk Farmakologisk afdeling Næste revision Ændringskommentar Der er indsat en ny udgave af skemaet - Bilag 1, idet den udsendte udgave kun havde markeret plads til patientid/label på side 1 og ikke på side 2. Formål Målgrupper og anvendelsesområde Definitioner Fremgangsmåde Ansvar og organisering Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil Akkrediteringsstandarder, henholdvis DDKM og JCI Bilag Genveje til indhold Visitation Anamnestiske oplysninger Fysiske og psykiske symptomer samt differentialdiagnoser Udredning/ undersøgelser Komplikationer til alkoholmisbrug Behandling - ukomplicerede abstinenssymptomer Behandling - komplicerede abstinenser/delirium tremens Ambulant abstinensbehandling og patientinformation Efterbehandling Abstinensscoringsskema (bilag 1 )

2 Formål At tilvejebringe ensartede regionale kriterier for behandling og observation af alkoholbetingede abstinenssymptomer og forholdsregler for at forebygge livstruende delirium tremens. Målgrupper og anvendelsesområde Vejledningen omfatter alle hospitaler og psykiatrien i Region Hovedstaden. Vejledningen henvender sig til sundhedspersonale, der er involveret i modtagelse, udredning, behandling og observation af patienter med alkoholbetingede abstinenser. Definitioner Alkoholabstinenssymptomer er en tilstand, der typisk kan udvikles 6-24 timer efter ophør med eller reduktion af et længerevarende stort alkoholforbrug, og som er karakteriseret ved en række fysiske og psykiske symptomer. Tilstanden varer gerne 1-3 døgn. Abstinenssymptomer kan udvikles allerede, mens der stadig er alkohol i blodet. Delirium tremens: Er betegnelsen for en psykotisk abstinenstilstand, hvor der ud over sværere bevidsthedsforstyrrelse med syns- og evt. hørehallucinationer, optræder kraftig tremor, sveden og psykomotorisk uro med ledsagende temperatur-, puls- og BT-stigning. Krampeanfald kan også forekomme. Billedet kan være fluktuerende. Fremgangsmåde Alkoholabstinenssymptomer skal behandles umiddelbart, da: de kan udvikle sig til potentielt livstruende delirium tremens (DT) og alkoholabstinenskramper. ubehandlede abstinenssymptomer forværrer fremtidige abstinenstilstande og øger risikoen for fremtidige kramper og delirium tremens (såkaldt "kindling" fænomen). beslutningen om at påbegynde behandling mod alkoholmisbrug, fremmes.

3 Alkoholafrusning, der ikke vurderes akut og livstruende for patienten er en kommunal opgave. 1. Visitation Følgende patienter bør indlægges til abstinensbehandling: alle patienter med svære abstinenssymptomer ved mistanke om udvikling af delirium tremens eller alkoholabstinenssymptomer patienter: o med svær indre uro o med gentagne afbrudte afrusninger o med tidligere kramper og/eller delir o med betydende psykiatrisk eller somatisk komorbiditet o med alkoholudløst psykotisk tilstand o med promille over 3-4 o der er til fare for sig selv o som mangler netværk o som er suicidale o som er aggressive Patienter med svær intoksikation, mistanke om hovedtraume eller anden alvorlig somatisk komorbiditet skal visiteres til somatisk afdeling/hospital. Som følge af ovenstående, må patienter med afrusningsønske ikke afvises alene som følge af tilstedeværende alkoholpåvirkning eller fraværende tegn på alkoholabstinens-symptomer på henvendelsestidspunktet. 2. Anamnestiske oplysninger art, varighed og omfang af aktuelle misbrugsperiode tidligere reaktion på ophør med alkoholoverforbrug, herunder udvikling af Delirium Tremens og/eller kramper andet misbrug tidligere behandling for alkoholafhængighed somatiske, psykiatriske og sociale komplikationer medicinsk behandling. 3. Fysiske og psykiske symptomer samt differentialdiagnoser Fysiske: Sved, tremor, takykardi, kvalme, opkastning, let temperaturforhøjelse og evt. BTforhøjelse. Psykiske: Indre uro, angst, forstyrret opmærksomhedsfunktion, psykomotorisk uro og konfusion. Delirium tremens

4 Ved delirium tremens ses tillige bevidsthedsplumring, syns- og eventuelt hørelseshallucinationer suggestibilitet, og ofte udtalt psykomotorisk uro. Synshallucinationer begynder ofte med lysglimt i synsfeltet. Billedet kan være fluktuerende. Abstinenskramper Udvikles oftest inden for 48 timer efter ophør eller reduktion af alkoholindtagelse. Differentialdiagnoser Vær opmærksom på især følgende differentialdiagnoser: Sepsis infektioner (sepsis (, UVI, pneumoni, neuroinfektioner) Hhypoglykæmi (særdeles livstruende tilstand) Kkranietraumer (intrakranielle blødninger, ct-scanning på beskeden indikation) Hhjerneskader, neurologiske lidelser hypoglykæmi (særdeles livstruende tilstand) Hhepatisk encefalopati. Kommentar [NEW1]: Erfaringsmæssig MEGET hyppig fejldiagnosticering med risiko for betydelig underbehandling og sløring af symptomer med livstruende konsekvenser Formateret: Skrifttype: Fed 4. Udredning/undersøgelser alkoholpromille (alkometer) abstinensscoring (skema se Bilag 1) somatisk screening (inkl. blodprøver: elektrolytter, blodsukker, leukocytter, levertal, CRP) andre relevante prøver: urinstiks, EKG, røntgen af thorax somatisk undersøgelse for alkoholkomplikationer (f.eks. alkoholisk polyneuropati) øjenbevægelser beskrives altid evt. somatisk tilsyn 5. Komplikationer til alkoholoverforbrug Wernicke s encefalopati Længerevarende stort alkoholforbrug kan føre til tiaminmangel på grund af reduceret indtagelse med føden, nedsat absorption, øget udskillelse og nedsat udnyttelse af tiamin i cellerne, hvilket kan resultere i Wernicke-Korsakoff s syndrom. Tilstanden er forårsaget af blødning og nekrose i hjernen og lillehjernen og er karakteriseret ved delirium, ataksi og horisontal nystagmus (øjenmuskel-lammelse; hyppigst abducensparese). Korsakoff s psykose Er især præget af hukommelsestab og konfabulering (udfyldelse af hukommelseslakuner oftest med et livagtigt, men urealistisk indhold).

5 I sværere tilfælde kan der ses bevidsthedspåvirkning, mens der i lettere tilfælde kan være mere diskrete symptomer, som vanskeliggør diagnosen. Elektrolytforstyrrelser og dehydrering Kronisk hyponatriæmi ses hyppigt hos alkoholikere (især øldrikkere) pga. indtagelse af store mængder væske. Hyponatriæmi bør korrigeres langsomt på grund af risiko for udvikling af central pontin myelinolyse. Kalium, magnesium og fosfatmangel ses også hyppigt på grund af dårlig ernæringstilstand og sekundært til opkastninger. 6. Behandling Det vigtigste er at give patienterne tilstrækkelige mængder GABA-agonister med det formål at inducere søvn. Patienter med leversygdom har større følsomhed for benzodiazepiner bl.a. som følge af nedsat biotransformation, ligesom doseringen må tage hensyn til andre konkurrerende somatiske lidelser, herunder alder. 6.1 Ukomplicerede alkoholabstinenssymptomer Behandlingen skal straks iværksættes, og målet er, at abstinenssymptomerne fjernes, patienten falder til ro og opnår nattesøvn i første døgn af behandlingen. Scoring og observation Plejepersonalet observerer patienten og udfylder abstinensscoringsskema hver time i henhold til scoreskemaets instruks (se Bilag 1) *. Bevidsthedsniveauet monitoreres med anvendelse Afhængig af lokale ønsker/rutiner kan suppleres med anvendelse af AVPU skala (kendt fra EWS) eller GCS-scoring (Glasgow coma scale). * Bemærk, at der i somatiske afdeling skal tages stilling til snitflader til observationssystemet early warning score så længe patienten observeres hver time. Medicinsk behandling Kommentar [NEW2]: En patient med konkurrerende sepsis, febrilia og høj puls vil blive ved med at score højt på abstinensskalaen med risiko for, at medicinering fortsætter med intoxication til følge. Ligeledes savnes en scoring af dybere sedationsniveau mhp at undgå medicin-overdosering. Anvendelse af AVPU-skalaen synes oplagt da den allerede anvendes som del af EWS-scoren. Påbegynd behandling med tbl. chlordiazepoxid mg oralt efter behov. Patienten skal tilses og revurderes af læge o ved behov for chlordiazepoxid ud over 600 mg første døgn o hvis, patienten får temperaturstigning

6 o o hvis, patienten får DT-symptomer hvis, der indtræder andre ændringer i den kliniske tilstand, herunder hvis søvn ikke opnås. Hos patienter, der ikke er kendt fra tidligere, begyndes med tbl. chlordiazepoxid (50)-100 mg oralt, med mindre de har udtalte abstinenssymptomer. Hos patienter med sværere abstinenssymptomer, som er kendt fra tidligere, kan man ofte med fordel påbegynde behandlingen med tbl. chlordiazepoxid 200 mg. Patienten skærmes mod uvedkommende sanseindtryk (støj fra gangen, tv, radio, lysindfald osv.). Aht. overblikket over den administrerede medicin og akkumulerede dosis anføres denne medicin på skema (Bilag 1) og anføres endvidere i EPM: Det er af største vigtighed for et vellykket behandlingsforløb, at den indledende behandling er sufficient. 6.2 Komplicerede abstinenssymptomer - delirium tremens Ved udvikling af sværere alkoholabstinenstilstand og eventuelt symptomer på delirium tremens, dvs. bevidsthedsplumring syns-, eventuelt hørelseshallucinationer og suggestibilitet temperatur-, puls- og BT-forhøjelse, tremor, sveden og ofte udtalt psykomotorisk uro skal bagvagten kontaktes. Billedet kan være fluktuerende. Der sikres iv. adgang og gives injektion diazepam iv. i refrakte doser a mg over ca. 1 minut og evt gentaget med 5-10 minutters interval afhængig af effekt (se nedenfor). (10-20 mg pr. minut), hvilket gentages med minutters interval indtil søvn.indtil søvn. Kommentar [NEW3]: Tidliger formulering uklar med risiko for overdosering. Det er vigtigt, at Observation patienten sover fast og ikke vågner ved lette stimuli (let berøring, hvisken). I så fald skal patienten have mere diazepam. der ikke holdes længere pauser mellem diazepaminjektionerne, idet patienten ellers ofte når at vågne op. Der skal tages stilling til behovet for permanent overvågning, herunder fast vagt

7 Abstinensscoring udføres hver halve time, herunder respirationsfrekvens*, samt bevidsthedsniveau ( AVPU eller GCS) Patienten skal kontinuerligt have målt SAT, da behandling med benzodiazepiner intravenøst kan medføre respirationsinsufficiens Rubens ballon og benzodiazepinantidoten flumazenil skal forefindes på stuen. Bevidsthedsniveau monitoreres med AVPU-skala og/eller GCS idet patienter som alene responderer på smerte ( pain only på AVPU-skala sv.t. GCS < 9 skal tilses af læge og monitoreres kontinuerligt mht respirationsfrekvens, saturation, puls og BT * Bemærk, at der i somatisk afdeling skal tages stilling til snitflader til observationssystemet early warning score i den akutte fase, hvor patienten observeres hver halve time. Ved o Benzodiazepin overdosering må mistænkes ved faldende respirationsfrekvens, faldende saturation og øget iltbehov. Vurdering kan evt. suppleres med arteriel blodgasanalyse. Der indgives af diazepam (respirationsdepression) indgives inj. flumazenil med en startdosis på 0,2-0,3 mg iv., eventuelt gentaget om fornødent (obs. øget risiko for kramper og forværring af abstinenssymptomer). Tilstanden kræver lægetilkald da der er risiko for kramper og recidiv af respirationsdepression ved ophør af flumazenils effekt..der bestilles eventuelt akut medicinsk tilsyn. Overflytning til Intensivafdeling bør overvejes og kan indicere anæstiologisk tilsyn/vurdering. Overflytning til intensiv afdeling bør overvejes grundet risiko for kramper og recidiv af respirationsdepression ved ophør af flumazenils effekt. Hvis patienten har fået 1000 mg diazepam iv mg diazepam i.v mg 300 diazepam iv. i refrakte doser uden opnåelse af fast søvn, overvejes skift til andet sederende præparat (f.eks. inj. phenobarbital), hvilket ofte nødvendiggør overflytning til intensivafdeling, da der ikke forefindes en antidot til Fenemal. Propofol som intravenøs infusion kan også anvendes i svære tilfælde, men er kun tilladt under kontinuerlig anæstesiologisk observation. Behandlingseffekten af propofol er dog mindre veldokumenteret, omend risikoen for udvikling af pneumoni kan være mindre. Kommentar [NEW4]: Tidligere vejledninger har haft max-grænse på 300 mg. Øgningen af max-dosis er med stor sandsynglighed en væsentlig årsag til et øget antal benzodiazepin overdoseringer med behov for respirator-behandling. Kan ikke finde referencer der understøtter ændringen. Har de andre specialer en kommentar? Alkoholabstinenskramper Ved tidligere alkoholabstinenskramper bør man overveje en intensiveret benzodiazepinbehandling. Carbamazepin kan tillægges. Der gives tbl. carbamazepin 200-(400 mg) x 3 dagligt per os, som aftrappes med 100 mg dagligt, når patienten er ude af delir (kontraindikationer for carbamazepinbehandling: leverinsufficiens og Av-blok).

8 Understøttende behandling, herunder væske Rehydrering og korrektion af evt. elektrolytdeficit efter almindelige principper. Husk at give injektion thiamin dosis 400 iv. inden eventuel indgift af glukose! B-vitaminbehandling Vitaminbehandling påbegyndes normalt som injektion: Ukomplicerede alkoholabstinenssymptomer Alle påbegynder behandling med inj. B-combin Stærk 2 ml iv. + inj. thiamin 400 mg iv. Herefter overgås til peroral behandling som anført nedenfor Ved delirium tremens og/eller Wernicke s encefalopati og/eller Korsakoff s psykose Inj. B-combin Stærk 2 ml iv. x 1 dagligt i 5 dage og inj. thiamin 400 mg x 3 iv. dagligt i 5 dage Herefter overgang til peroral behandling. Ved overgang til peroral behandling gives Tablet thiamin 300 mg x 1 dagligt i 14 dage og Tablet B-combin Stærk 1 tablet x 3 dagligt i 14 dage Ved udskrivelse medgives patienten B-vitaminer indtil han/hun starter behandling hos egen læge eller alkoholambulatorium. Vanlig medicin Patienten fortsætter med sin igangværende vanlige medicin, dog bør der pauseres med udtalt sederende lægemidler (fx benzodiazepiner, hypnotika, levomepromazin, chlorprothixen, quetiapin og clozapin). 7. Ambulant abstinensbehandling og patientinformation Abstinensbehandling Ambulant abstinensbehandling kan efter konference med bagvagt tilbydes til patienter, som ikke: forventes at udvikle sværere alkoholabstinenssymptomer har andet pågående misbrug af medicin eller euforiserende stoffer har alvorligere somatisk eller psykiatrisk komorbiditet

9 tidligere har haft delirium tremens tidligere har haft alkoholabstinenskramper er akut intoksikeret i et omfang at givne instruktioner ikke kan modtages mistænkes at have haft hovedtraumer inden for 1 måned er blevet abstinensbehandlet inden for 1 måned. Disse patienter kan medgives: tablet chlordiazepoxid 25 mg, 10 til 25 tabletter. Patienten anbefales 1-4 tabletter ved subjektive alkoholabstinenssymptomer op til en gang i timen samt ved manglende søvn over 1-4 dage. Nogle patienter får behov for yderligere chlordiazepoxid, hvilket kan medgives ved fornyet henvendelse i de kommende dage efter individuel vurdering, og såfremt patienten har opnået alkoholpromille på 0. Det vigtigste er at sørge for tilstrækkelig abstinensbehandling, indtil patienten kan komme i alkoholbehandling på alkoholambulatorium eller hos egen læge. Patienten orienteres om den lange halveringstid og risikoen for faldepisoder ved chlordiazepoxidalkoholinteraktion. Patienten medgives yderligere: skriftlig patientinformation om ambulant abstinensbehandling skriftlige oplysninger om mulighederne for ambulant efterbehandling tablet thiamin 300 mg, 7 stk. (1 tablet dagligt i 7 dage) tablet B-combin Forte, 21 stk. (1 tablet x 3 dagligt i 7 dage) 8. Efterbehandling Trafikfarlighed Der bør orienteres om trafikfarlighed efter behandling med benzodiazepiner grundet den lange T½. Patienter, som ikke behandles med disulfiram ved udskrivelsen skal endvidere informeres om risikoen for faldepisoder ved alkohol-benzodiazepininteraktion. Ambulant behandling mod alkoholmisbrug Alkoholambulatorier Patienter med alkoholmisbrug bør tilbydes og informeres om de lokale muligheder for at blive behandlet i et alkoholambulatorium. Det er hensigtsmæssigt at orientere sig om mulighederne i området, så man kan rådgive patienterne og eventuelt ringe og aftale en tid.

10 Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre for at komme i behandling Der er frit valg mellem alle offentlige ambulante behandlingstilbud uanset tilbud. Behandlingen er gratis. Patientinformation fra sådanne ambulatorier bør være tilgængelig til udlevering. Døgnbehandling skal bevilges af hjemkommunen og forudsætter næsten altid, at ambulant behandling har været forsøgt først. Indstilling hertil sker derfor som oftest gennem alkoholambulatorium. Patienten har ret til at få anonym alkoholbehandling, men det er oftest nemmere, hvis patienten opgiver sit navn og cpr-nummer. Informationer om alkoholbehandling videregives ikke, uden patienten har givet sit samtykke. Den første samtale på et alkoholambulatorium drejer sig som regel om helbred, medicinforbrug, alkoholforbrug, familiære dispositioner, arbejde, økonomi og andre sociale forhold. Ved den første samtale vil der også blive taget stilling til, om der er behov for behandling af abstinenssymptomer og eventuelle andre akutte problemer. Efter den akutte behandling bliver patienterne kortlagt/diagnosticeret, og der bliver lagt en behandlingsplan, som kan indeholde: samtaleterapi oftest i form af psykoedukation medicinsk behandling psykiatrisk behandling rådgivning om løsning af sociale problemer m.v., familiebehandling, børnegrupper og pårørendesamtaler. I alkoholambulatorierne er der ansat forskellige faggrupper som læger, sygeplejersker, socialrådgivere og eventuelt psykologer. Der kan typisk også tilbydes psykiatrisk hjælp, ligesom patientens pårørende i mange tilfælde vil blive involveret i behandlingen. Patienten kan godt sendes til egen læge især hvis patienten ikke er alkoholafhængig, men som hovedregel, er det bedste råd at starte behandling på et alkoholambulatorium. Ansvar og organisering Hospitalsdirektioner, center-, afdelings- og klinikledelser er ansvarlig for formidling og implementering af vejledningen.

11 Det er center-, afdelings- og klinikledelsers ansvar at plejepersonale, der medvirker i den akutte behandling af patienter med delirium tremens er særskilt uddannet hertil og vurderes kompetente til at varetage denne opgave, da den betragtes som en højrisikobehandling. Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil 1. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M.(2010) Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 3:CD005063: CD Attard A, Ranjith G, Taylor D.(2008) Delirium and its treatment. CNS Drugs 22: Daeppen JB, Gache P, Landry U, Sekera E, Schweizer V, Gloor S, Yersin B.(2002) Symptom-triggered vs fixed-schedule doses of benzodiazepine for alcohol withdrawal: a randomized treatment trial. Arch Intern Med 162: Day E, Bentham P, Callaghan R, Kuruvilla T, George S Thiamine for Wernicke Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2004 Issue 1 John Wiley & Sons, Ltd Chichester, UK DOI: / Lingford-Hughes AR, Welch S, Nutt DJ.(2004) Evidence-based guidelines for the pharmacological management of substance misuse, addiction and comorbidity: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 18: Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL, Gorelick DA, Guillaume JL, Hill A, Jara G, Kasser C, Melbourne J. (2004) Management of alcohol withdrawal delirium. An evidencebased practice guideline. Arch Int Med 164: Polycarpou A, Papanikolaou P, Ioannidis JPA, Contopoulos Ioannidis DG Anticonvulsants for alcohol withdrawal The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2005 Issue 3 John Wiley & Sons, Ltd Chichester, UK DOI: / CD pub2. 8. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2003). The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care. A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network, Edinburgh, Scotland. 9. Shand FS, Gates J, Fawcett J, Mattick R (2003) Guidelines for the treament of alcohol problems., Commonwealth Department og Health and Ageing, Australia. 10. Sundhedsstyrelsen CfEoMT (2006) Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering. København, Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. Akkrediteringsstandarder, henholdvis DDKM og JCI JCI: VU. 1.8, VU. 2, KP.2.1 DDKM: 1.2.5, ,

12 Bilag Bilag 1 Abstinensscoringsskema maj 2012.pdf

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Har du patienter med alkoholproblemer?

Har du patienter med alkoholproblemer? Har du patienter med alkoholproblemer? Information til hjemmesygeplejersker om alkoholmisbrug, antabus og abstinenser Glostrup Har du patienter med alkoholproblemer? Om mennesker med overforbrug eller

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 9. december 2009 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle Petersen,

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Behandling af døende. De svære beslutninger

Behandling af døende. De svære beslutninger Behandling af døende De svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende - de svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende -de svære beslutninger ISBN: 87-91112-19-2 Udgivet af:

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere