Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger"

Transkript

1 Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 4 Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra Fagligt ansvarlig Formandskaber for SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi samt klinisk Farmakologisk afdeling Næste revision Ændringskommentar Der er indsat en ny udgave af skemaet - Bilag 1, idet den udsendte udgave kun havde markeret plads til patientid/label på side 1 og ikke på side 2. Formål Målgrupper og anvendelsesområde Definitioner Fremgangsmåde Ansvar og organisering Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil Akkrediteringsstandarder, henholdvis DDKM og JCI Bilag Genveje til indhold Visitation Anamnestiske oplysninger Fysiske og psykiske symptomer samt differentialdiagnoser Udredning/ undersøgelser Komplikationer til alkoholmisbrug Behandling - ukomplicerede abstinenssymptomer Behandling - komplicerede abstinenser/delirium tremens Ambulant abstinensbehandling og patientinformation Efterbehandling Abstinensscoringsskema (bilag 1 )

2 Formål At tilvejebringe ensartede regionale kriterier for behandling og observation af alkoholbetingede abstinenssymptomer og forholdsregler for at forebygge livstruende delirium tremens. Målgrupper og anvendelsesområde Vejledningen omfatter alle hospitaler og psykiatrien i Region Hovedstaden. Vejledningen henvender sig til sundhedspersonale, der er involveret i modtagelse, udredning, behandling og observation af patienter med alkoholbetingede abstinenser. Definitioner Alkoholabstinenssymptomer er en tilstand, der typisk kan udvikles 6-24 timer efter ophør med eller reduktion af et længerevarende stort alkoholforbrug, og som er karakteriseret ved en række fysiske og psykiske symptomer. Tilstanden varer gerne 1-3 døgn. Abstinenssymptomer kan udvikles allerede, mens der stadig er alkohol i blodet. Delirium tremens: Er betegnelsen for en psykotisk abstinenstilstand, hvor der ud over sværere bevidsthedsforstyrrelse med syns- og evt. hørehallucinationer, optræder kraftig tremor, sveden og psykomotorisk uro med ledsagende temperatur-, puls- og BT-stigning. Krampeanfald kan også forekomme. Billedet kan være fluktuerende. Fremgangsmåde Alkoholabstinenssymptomer skal behandles umiddelbart, da: de kan udvikle sig til potentielt livstruende delirium tremens (DT) og alkoholabstinenskramper. ubehandlede abstinenssymptomer forværrer fremtidige abstinenstilstande og øger risikoen for fremtidige kramper og delirium tremens (såkaldt "kindling" fænomen). beslutningen om at påbegynde behandling mod alkoholmisbrug, fremmes.

3 Alkoholafrusning, der ikke vurderes akut og livstruende for patienten er en kommunal opgave. 1. Visitation Følgende patienter bør indlægges til abstinensbehandling: alle patienter med svære abstinenssymptomer ved mistanke om udvikling af delirium tremens eller alkoholabstinenssymptomer patienter: o med svær indre uro o med gentagne afbrudte afrusninger o med tidligere kramper og/eller delir o med betydende psykiatrisk eller somatisk komorbiditet o med alkoholudløst psykotisk tilstand o med promille over 3-4 o der er til fare for sig selv o som mangler netværk o som er suicidale o som er aggressive Patienter med svær intoksikation, mistanke om hovedtraume eller anden alvorlig somatisk komorbiditet skal visiteres til somatisk afdeling/hospital. Som følge af ovenstående, må patienter med afrusningsønske ikke afvises alene som følge af tilstedeværende alkoholpåvirkning eller fraværende tegn på alkoholabstinens-symptomer på henvendelsestidspunktet. 2. Anamnestiske oplysninger art, varighed og omfang af aktuelle misbrugsperiode tidligere reaktion på ophør med alkoholoverforbrug, herunder udvikling af Delirium Tremens og/eller kramper andet misbrug tidligere behandling for alkoholafhængighed somatiske, psykiatriske og sociale komplikationer medicinsk behandling. 3. Fysiske og psykiske symptomer samt differentialdiagnoser Fysiske: Sved, tremor, takykardi, kvalme, opkastning, let temperaturforhøjelse og evt. BTforhøjelse. Psykiske: Indre uro, angst, forstyrret opmærksomhedsfunktion, psykomotorisk uro og konfusion. Delirium tremens

4 Ved delirium tremens ses tillige bevidsthedsplumring, syns- og eventuelt hørelseshallucinationer suggestibilitet, og ofte udtalt psykomotorisk uro. Synshallucinationer begynder ofte med lysglimt i synsfeltet. Billedet kan være fluktuerende. Abstinenskramper Udvikles oftest inden for 48 timer efter ophør eller reduktion af alkoholindtagelse. Differentialdiagnoser Vær opmærksom på især følgende differentialdiagnoser: Sepsis infektioner (sepsis (, UVI, pneumoni, neuroinfektioner) Hhypoglykæmi (særdeles livstruende tilstand) Kkranietraumer (intrakranielle blødninger, ct-scanning på beskeden indikation) Hhjerneskader, neurologiske lidelser hypoglykæmi (særdeles livstruende tilstand) Hhepatisk encefalopati. Kommentar [NEW1]: Erfaringsmæssig MEGET hyppig fejldiagnosticering med risiko for betydelig underbehandling og sløring af symptomer med livstruende konsekvenser Formateret: Skrifttype: Fed 4. Udredning/undersøgelser alkoholpromille (alkometer) abstinensscoring (skema se Bilag 1) somatisk screening (inkl. blodprøver: elektrolytter, blodsukker, leukocytter, levertal, CRP) andre relevante prøver: urinstiks, EKG, røntgen af thorax somatisk undersøgelse for alkoholkomplikationer (f.eks. alkoholisk polyneuropati) øjenbevægelser beskrives altid evt. somatisk tilsyn 5. Komplikationer til alkoholoverforbrug Wernicke s encefalopati Længerevarende stort alkoholforbrug kan føre til tiaminmangel på grund af reduceret indtagelse med føden, nedsat absorption, øget udskillelse og nedsat udnyttelse af tiamin i cellerne, hvilket kan resultere i Wernicke-Korsakoff s syndrom. Tilstanden er forårsaget af blødning og nekrose i hjernen og lillehjernen og er karakteriseret ved delirium, ataksi og horisontal nystagmus (øjenmuskel-lammelse; hyppigst abducensparese). Korsakoff s psykose Er især præget af hukommelsestab og konfabulering (udfyldelse af hukommelseslakuner oftest med et livagtigt, men urealistisk indhold).

5 I sværere tilfælde kan der ses bevidsthedspåvirkning, mens der i lettere tilfælde kan være mere diskrete symptomer, som vanskeliggør diagnosen. Elektrolytforstyrrelser og dehydrering Kronisk hyponatriæmi ses hyppigt hos alkoholikere (især øldrikkere) pga. indtagelse af store mængder væske. Hyponatriæmi bør korrigeres langsomt på grund af risiko for udvikling af central pontin myelinolyse. Kalium, magnesium og fosfatmangel ses også hyppigt på grund af dårlig ernæringstilstand og sekundært til opkastninger. 6. Behandling Det vigtigste er at give patienterne tilstrækkelige mængder GABA-agonister med det formål at inducere søvn. Patienter med leversygdom har større følsomhed for benzodiazepiner bl.a. som følge af nedsat biotransformation, ligesom doseringen må tage hensyn til andre konkurrerende somatiske lidelser, herunder alder. 6.1 Ukomplicerede alkoholabstinenssymptomer Behandlingen skal straks iværksættes, og målet er, at abstinenssymptomerne fjernes, patienten falder til ro og opnår nattesøvn i første døgn af behandlingen. Scoring og observation Plejepersonalet observerer patienten og udfylder abstinensscoringsskema hver time i henhold til scoreskemaets instruks (se Bilag 1) *. Bevidsthedsniveauet monitoreres med anvendelse Afhængig af lokale ønsker/rutiner kan suppleres med anvendelse af AVPU skala (kendt fra EWS) eller GCS-scoring (Glasgow coma scale). * Bemærk, at der i somatiske afdeling skal tages stilling til snitflader til observationssystemet early warning score så længe patienten observeres hver time. Medicinsk behandling Kommentar [NEW2]: En patient med konkurrerende sepsis, febrilia og høj puls vil blive ved med at score højt på abstinensskalaen med risiko for, at medicinering fortsætter med intoxication til følge. Ligeledes savnes en scoring af dybere sedationsniveau mhp at undgå medicin-overdosering. Anvendelse af AVPU-skalaen synes oplagt da den allerede anvendes som del af EWS-scoren. Påbegynd behandling med tbl. chlordiazepoxid mg oralt efter behov. Patienten skal tilses og revurderes af læge o ved behov for chlordiazepoxid ud over 600 mg første døgn o hvis, patienten får temperaturstigning

6 o o hvis, patienten får DT-symptomer hvis, der indtræder andre ændringer i den kliniske tilstand, herunder hvis søvn ikke opnås. Hos patienter, der ikke er kendt fra tidligere, begyndes med tbl. chlordiazepoxid (50)-100 mg oralt, med mindre de har udtalte abstinenssymptomer. Hos patienter med sværere abstinenssymptomer, som er kendt fra tidligere, kan man ofte med fordel påbegynde behandlingen med tbl. chlordiazepoxid 200 mg. Patienten skærmes mod uvedkommende sanseindtryk (støj fra gangen, tv, radio, lysindfald osv.). Aht. overblikket over den administrerede medicin og akkumulerede dosis anføres denne medicin på skema (Bilag 1) og anføres endvidere i EPM: Det er af største vigtighed for et vellykket behandlingsforløb, at den indledende behandling er sufficient. 6.2 Komplicerede abstinenssymptomer - delirium tremens Ved udvikling af sværere alkoholabstinenstilstand og eventuelt symptomer på delirium tremens, dvs. bevidsthedsplumring syns-, eventuelt hørelseshallucinationer og suggestibilitet temperatur-, puls- og BT-forhøjelse, tremor, sveden og ofte udtalt psykomotorisk uro skal bagvagten kontaktes. Billedet kan være fluktuerende. Der sikres iv. adgang og gives injektion diazepam iv. i refrakte doser a mg over ca. 1 minut og evt gentaget med 5-10 minutters interval afhængig af effekt (se nedenfor). (10-20 mg pr. minut), hvilket gentages med minutters interval indtil søvn.indtil søvn. Kommentar [NEW3]: Tidliger formulering uklar med risiko for overdosering. Det er vigtigt, at Observation patienten sover fast og ikke vågner ved lette stimuli (let berøring, hvisken). I så fald skal patienten have mere diazepam. der ikke holdes længere pauser mellem diazepaminjektionerne, idet patienten ellers ofte når at vågne op. Der skal tages stilling til behovet for permanent overvågning, herunder fast vagt

7 Abstinensscoring udføres hver halve time, herunder respirationsfrekvens*, samt bevidsthedsniveau ( AVPU eller GCS) Patienten skal kontinuerligt have målt SAT, da behandling med benzodiazepiner intravenøst kan medføre respirationsinsufficiens Rubens ballon og benzodiazepinantidoten flumazenil skal forefindes på stuen. Bevidsthedsniveau monitoreres med AVPU-skala og/eller GCS idet patienter som alene responderer på smerte ( pain only på AVPU-skala sv.t. GCS < 9 skal tilses af læge og monitoreres kontinuerligt mht respirationsfrekvens, saturation, puls og BT * Bemærk, at der i somatisk afdeling skal tages stilling til snitflader til observationssystemet early warning score i den akutte fase, hvor patienten observeres hver halve time. Ved o Benzodiazepin overdosering må mistænkes ved faldende respirationsfrekvens, faldende saturation og øget iltbehov. Vurdering kan evt. suppleres med arteriel blodgasanalyse. Der indgives af diazepam (respirationsdepression) indgives inj. flumazenil med en startdosis på 0,2-0,3 mg iv., eventuelt gentaget om fornødent (obs. øget risiko for kramper og forværring af abstinenssymptomer). Tilstanden kræver lægetilkald da der er risiko for kramper og recidiv af respirationsdepression ved ophør af flumazenils effekt..der bestilles eventuelt akut medicinsk tilsyn. Overflytning til Intensivafdeling bør overvejes og kan indicere anæstiologisk tilsyn/vurdering. Overflytning til intensiv afdeling bør overvejes grundet risiko for kramper og recidiv af respirationsdepression ved ophør af flumazenils effekt. Hvis patienten har fået 1000 mg diazepam iv mg diazepam i.v mg 300 diazepam iv. i refrakte doser uden opnåelse af fast søvn, overvejes skift til andet sederende præparat (f.eks. inj. phenobarbital), hvilket ofte nødvendiggør overflytning til intensivafdeling, da der ikke forefindes en antidot til Fenemal. Propofol som intravenøs infusion kan også anvendes i svære tilfælde, men er kun tilladt under kontinuerlig anæstesiologisk observation. Behandlingseffekten af propofol er dog mindre veldokumenteret, omend risikoen for udvikling af pneumoni kan være mindre. Kommentar [NEW4]: Tidligere vejledninger har haft max-grænse på 300 mg. Øgningen af max-dosis er med stor sandsynglighed en væsentlig årsag til et øget antal benzodiazepin overdoseringer med behov for respirator-behandling. Kan ikke finde referencer der understøtter ændringen. Har de andre specialer en kommentar? Alkoholabstinenskramper Ved tidligere alkoholabstinenskramper bør man overveje en intensiveret benzodiazepinbehandling. Carbamazepin kan tillægges. Der gives tbl. carbamazepin 200-(400 mg) x 3 dagligt per os, som aftrappes med 100 mg dagligt, når patienten er ude af delir (kontraindikationer for carbamazepinbehandling: leverinsufficiens og Av-blok).

8 Understøttende behandling, herunder væske Rehydrering og korrektion af evt. elektrolytdeficit efter almindelige principper. Husk at give injektion thiamin dosis 400 iv. inden eventuel indgift af glukose! B-vitaminbehandling Vitaminbehandling påbegyndes normalt som injektion: Ukomplicerede alkoholabstinenssymptomer Alle påbegynder behandling med inj. B-combin Stærk 2 ml iv. + inj. thiamin 400 mg iv. Herefter overgås til peroral behandling som anført nedenfor Ved delirium tremens og/eller Wernicke s encefalopati og/eller Korsakoff s psykose Inj. B-combin Stærk 2 ml iv. x 1 dagligt i 5 dage og inj. thiamin 400 mg x 3 iv. dagligt i 5 dage Herefter overgang til peroral behandling. Ved overgang til peroral behandling gives Tablet thiamin 300 mg x 1 dagligt i 14 dage og Tablet B-combin Stærk 1 tablet x 3 dagligt i 14 dage Ved udskrivelse medgives patienten B-vitaminer indtil han/hun starter behandling hos egen læge eller alkoholambulatorium. Vanlig medicin Patienten fortsætter med sin igangværende vanlige medicin, dog bør der pauseres med udtalt sederende lægemidler (fx benzodiazepiner, hypnotika, levomepromazin, chlorprothixen, quetiapin og clozapin). 7. Ambulant abstinensbehandling og patientinformation Abstinensbehandling Ambulant abstinensbehandling kan efter konference med bagvagt tilbydes til patienter, som ikke: forventes at udvikle sværere alkoholabstinenssymptomer har andet pågående misbrug af medicin eller euforiserende stoffer har alvorligere somatisk eller psykiatrisk komorbiditet

9 tidligere har haft delirium tremens tidligere har haft alkoholabstinenskramper er akut intoksikeret i et omfang at givne instruktioner ikke kan modtages mistænkes at have haft hovedtraumer inden for 1 måned er blevet abstinensbehandlet inden for 1 måned. Disse patienter kan medgives: tablet chlordiazepoxid 25 mg, 10 til 25 tabletter. Patienten anbefales 1-4 tabletter ved subjektive alkoholabstinenssymptomer op til en gang i timen samt ved manglende søvn over 1-4 dage. Nogle patienter får behov for yderligere chlordiazepoxid, hvilket kan medgives ved fornyet henvendelse i de kommende dage efter individuel vurdering, og såfremt patienten har opnået alkoholpromille på 0. Det vigtigste er at sørge for tilstrækkelig abstinensbehandling, indtil patienten kan komme i alkoholbehandling på alkoholambulatorium eller hos egen læge. Patienten orienteres om den lange halveringstid og risikoen for faldepisoder ved chlordiazepoxidalkoholinteraktion. Patienten medgives yderligere: skriftlig patientinformation om ambulant abstinensbehandling skriftlige oplysninger om mulighederne for ambulant efterbehandling tablet thiamin 300 mg, 7 stk. (1 tablet dagligt i 7 dage) tablet B-combin Forte, 21 stk. (1 tablet x 3 dagligt i 7 dage) 8. Efterbehandling Trafikfarlighed Der bør orienteres om trafikfarlighed efter behandling med benzodiazepiner grundet den lange T½. Patienter, som ikke behandles med disulfiram ved udskrivelsen skal endvidere informeres om risikoen for faldepisoder ved alkohol-benzodiazepininteraktion. Ambulant behandling mod alkoholmisbrug Alkoholambulatorier Patienter med alkoholmisbrug bør tilbydes og informeres om de lokale muligheder for at blive behandlet i et alkoholambulatorium. Det er hensigtsmæssigt at orientere sig om mulighederne i området, så man kan rådgive patienterne og eventuelt ringe og aftale en tid.

10 Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre for at komme i behandling Der er frit valg mellem alle offentlige ambulante behandlingstilbud uanset tilbud. Behandlingen er gratis. Patientinformation fra sådanne ambulatorier bør være tilgængelig til udlevering. Døgnbehandling skal bevilges af hjemkommunen og forudsætter næsten altid, at ambulant behandling har været forsøgt først. Indstilling hertil sker derfor som oftest gennem alkoholambulatorium. Patienten har ret til at få anonym alkoholbehandling, men det er oftest nemmere, hvis patienten opgiver sit navn og cpr-nummer. Informationer om alkoholbehandling videregives ikke, uden patienten har givet sit samtykke. Den første samtale på et alkoholambulatorium drejer sig som regel om helbred, medicinforbrug, alkoholforbrug, familiære dispositioner, arbejde, økonomi og andre sociale forhold. Ved den første samtale vil der også blive taget stilling til, om der er behov for behandling af abstinenssymptomer og eventuelle andre akutte problemer. Efter den akutte behandling bliver patienterne kortlagt/diagnosticeret, og der bliver lagt en behandlingsplan, som kan indeholde: samtaleterapi oftest i form af psykoedukation medicinsk behandling psykiatrisk behandling rådgivning om løsning af sociale problemer m.v., familiebehandling, børnegrupper og pårørendesamtaler. I alkoholambulatorierne er der ansat forskellige faggrupper som læger, sygeplejersker, socialrådgivere og eventuelt psykologer. Der kan typisk også tilbydes psykiatrisk hjælp, ligesom patientens pårørende i mange tilfælde vil blive involveret i behandlingen. Patienten kan godt sendes til egen læge især hvis patienten ikke er alkoholafhængig, men som hovedregel, er det bedste råd at starte behandling på et alkoholambulatorium. Ansvar og organisering Hospitalsdirektioner, center-, afdelings- og klinikledelser er ansvarlig for formidling og implementering af vejledningen.

11 Det er center-, afdelings- og klinikledelsers ansvar at plejepersonale, der medvirker i den akutte behandling af patienter med delirium tremens er særskilt uddannet hertil og vurderes kompetente til at varetage denne opgave, da den betragtes som en højrisikobehandling. Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil 1. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M.(2010) Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 3:CD005063: CD Attard A, Ranjith G, Taylor D.(2008) Delirium and its treatment. CNS Drugs 22: Daeppen JB, Gache P, Landry U, Sekera E, Schweizer V, Gloor S, Yersin B.(2002) Symptom-triggered vs fixed-schedule doses of benzodiazepine for alcohol withdrawal: a randomized treatment trial. Arch Intern Med 162: Day E, Bentham P, Callaghan R, Kuruvilla T, George S Thiamine for Wernicke Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2004 Issue 1 John Wiley & Sons, Ltd Chichester, UK DOI: / Lingford-Hughes AR, Welch S, Nutt DJ.(2004) Evidence-based guidelines for the pharmacological management of substance misuse, addiction and comorbidity: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 18: Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL, Gorelick DA, Guillaume JL, Hill A, Jara G, Kasser C, Melbourne J. (2004) Management of alcohol withdrawal delirium. An evidencebased practice guideline. Arch Int Med 164: Polycarpou A, Papanikolaou P, Ioannidis JPA, Contopoulos Ioannidis DG Anticonvulsants for alcohol withdrawal The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2005 Issue 3 John Wiley & Sons, Ltd Chichester, UK DOI: / CD pub2. 8. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2003). The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care. A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network, Edinburgh, Scotland. 9. Shand FS, Gates J, Fawcett J, Mattick R (2003) Guidelines for the treament of alcohol problems., Commonwealth Department og Health and Ageing, Australia. 10. Sundhedsstyrelsen CfEoMT (2006) Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering. København, Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. Akkrediteringsstandarder, henholdvis DDKM og JCI JCI: VU. 1.8, VU. 2, KP.2.1 DDKM: 1.2.5, ,

12 Bilag Bilag 1 Abstinensscoringsskema maj 2012.pdf

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof)

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof) Sygehusvæsen - Psykiatrien - Voksenpsykiatri Regionalt - Psykiatri - voksen Niveau: Regional Type: Retningslinjer - Klinisk Redaktør: mlb Voksenpsykiatri Regionalt Emne: Abstinensbehandling i sygehusregi

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Har du patienter med alkoholproblemer?

Har du patienter med alkoholproblemer? Har du patienter med alkoholproblemer? Information til hjemmesygeplejersker om alkoholmisbrug, antabus og abstinenser Glostrup Har du patienter med alkoholproblemer? Om mennesker med overforbrug eller

Læs mere

Ambulant behandling af abstinenssymptomer symptomstyret versus fast dosering

Ambulant behandling af abstinenssymptomer symptomstyret versus fast dosering Ambulant behandling af abstinenssymptomer symptomstyret versus fast dosering Bjarne Elholm, Forskningssyplejeske. Alkoholenheden, Hvidovre Hospital Vejledere: Nete Hornnes, MPH, Forskningscenteret, Hvidovre

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Myter og fakta om Alkohol og demens

Myter og fakta om Alkohol og demens Myter og fakta om Alkohol og demens Seminar DKDK Birgitte Bo Andersen Nationalt Videnscenter for Demens Alkohol og demens 10. september 2015 Hvor stort er problemet i DK? Danmark: 860.000 er alkoholstorforbrugere

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis

Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis STOF nr. 22, 2013 Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis - Det kan volde problemer for patienter i substitutionsbehandling at skifte præparat. I Viborg har man arbejdet med at lette processen.

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

Er behandlingsbegrebet klar til skrot?

Er behandlingsbegrebet klar til skrot? Er behandlingsbegrebet klar til skrot? Steffen Jöhncke har i sidste nummer af STOF (nr. 16) en stor og læseværdig artikel om begrebet behandling, social behandling og kommentarer til SFI s rapport om den

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere