Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv"

Transkript

1 Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er nemt at leve sundt Vi bruger ressourcerne effektivt Overordnede formål At sikre borgerne bedst mulig livskvalitet At mindske ulighed i sundhed At skabe gode rammer for samarbejdet mellem alle sundhedsaktører på øen At sætte fokus på sundhedsfremmende tiltag At prioritere tidlig indsats At Samsø Kommune bestræber sig på at være en sund arbejdsplads At dagsordenspunkter i alle udvalg i Samsø Kommune vurderes med henblik på punktets betydning for sundheden 1

2 Politisk besluttede indsatsområder for Kronisk syge borgere og ældre Sunde arbejdspladser Børn og unge Formål - Kronisk syge borgere og ældre Kronisk syge borgere og ældre er ofte præget af en større eller mindre grad af funktionsnedsættelse fysisk, psykisk eller socialt. Formålet med en målrettet indsats for disse borgere er at medvirke til at kronisk syge borgere og ældre - med funktionsnedsættelse - kan leve et meningsfuldt og selvstændigt liv med fokus på egenomsorg, socialt fællesskab og medindflydelse på eget liv. Også for kronisk syge borgere og ældre skal det være muligt at vælge et sundt liv med indhold, glæde og mening. Indsatsområder for kronisk syge borgere og ældre Alkohol Fysisk aktivitet Livet med kronisk sygdom Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Delmål - Alkohol Samsø Kommune ønsker at sætte fokus på alkoholforbruget generelt på Samsø - og gøre en indsats for at mindske det skadelige alkoholindtag. I årene gøres der en ekstra indsats i forhold til at klarlægge og nedsætte alkoholforbruget hos kronisk syge borgere og ældre. Dette gøres ved at: De praktiserende læger er ekstraordinært opmærksomme på og spørger patienterne om alkoholvaner, når det skønnes relevant (ansvarlig: praktiserende læger). Hjemmeplejen sætter fokus på alkoholindtag og farer ved alkoholmisbrug (ansvarlig: Ældreområdet). Sundhedsafdelingen tilbyder rådgivning om og behandling af alkoholmisbrug. Kampagner herom igangsættes (ansvarlig: Bemærkning: I sundhedsprofilen: Hvordan har du det? (2006) svarer et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning på Samsø på en række spørgsmål om deres livsstil. 42 % af mændene og 18 % af kvinderne angiver selv, at de har mindst en af tre risikable alkoholvaner. Dette er den højeste score i Region Midtjylland for begge køn. Delmål - Fysisk aktivitet Samsø Kommune ønsker at gøre en særlig indsats i forhold til kronisk syge borgeres og ældres fysiske aktivitetsniveau. Dette gøres ved at: 2

3 Tilbyde funktionsundersøgelse til alle nye indflyttere på plejehjemmet midlertidigt eller permanent og følge op på undersøgelsen (ansvarlig: Sundhedsafdelingen, Ældreområdet). Tilbyde funktionsundersøgelse til alle borgere over 80 år og følge op på undersøgelsen (ansvarlig: Oprette holdtræning til kroniske patienter, der kan modtage vederlagsfri fysioterapi (ansvarlig: Oprette en hær af frivillige motionsvenner, som kan besøge ældre og kronisk syge borgere og for eksempel gå en tur sammen med dem eller hjælpe dem med en anden form for fysisk aktivitet, hvis der er behov for dette (ansvarlig: Oprette gymnastikhold for ældre (ansvarlig: Sundhedsafdelingen, Ældreområdet). Oplyse om vigtigheden af fysisk aktivitet også til ældre (ansvarlig: Sundhedsafdelingen, Ældreområdet). Skrive fast i Samsøposten om sundhed og forebyggelse (ansvarlig: Temadage om ergonomi på arbejdspladsen (ansvarlig: Bemærkning: De senere års forskning har samstemmende vist, at der er klare fordele ved at være fysisk aktiv også for ældre og kronisk syge. Træning og fysisk aktivitet forebygger funktionstab og sygdom, og forbedrer livskvaliteten. Fysisk aktive ældre kan blive længere i eget hjem. Det anbefales, at ældre især træner muskelstyrke, kondition og balance. Delmål - Livet med kronisk sygdom Samsø Kommune vil gøre en indsats for at disse borgere undgår yderligere funktionsnedsættelse og kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Dette gøres ved: At tilbyde patientundervisning: Lær at leve med kronisk sygdom til denne målgruppe (ansvarlig: At oprette selvhjælpsgrupper efter behov (ansvarlig: At oprette temaklubber (spiseklub og/eller hyggeklub) efter behov (ansvarlig: Sundhedsafdelingen, Ældreområdet ). Bemærkning: Borgere, der lider af kronisk sygdom skal have den nødvendige hjælp, således at de kan leve et meningsfyldt liv med en eventuel funktionsnedsættelse (fysisk, psykisk eller social). Delmål - Forebyggelse af uhensigtsmæssige sygehusindlæggelser Samsø Kommune vil gøre en ekstra indsats for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Dette gøres ved hjælp af: Opsøgende hjemmebesøg til ældre (+ 75 år) og borgere med kronisk sygdom efter sygehusophold (ansvarlig: Ældreområdet). Bedre formaliseret samarbejde mellem den praktiserende læge, Sundhedsafdelingen og hjemmeplejen bl.a. ved hjælp af IT (ansvarlig: praktiserende læger, Sundhedsafdelingen, Ældreområdet). Fokus på dette i de forebyggende hjemmebesøg (Ældreområdet). Årlige sundhedsdage for borgerne med undervisning og information om sundhed og forebyggelse ( 3

4 Bemærkning: Undersøgelser viser, at patienter undgår funktionsnedsættelser, dersom de udskrives hurtigt og får den fornødne efterbehandling/pleje og omsorg i hjemmet efter udskrivelsen. Formål - Sunde arbejdspladser For at fremme en sund arbejdsplads skal der arbejdes med og skabes sammenhæng og synergi mellem de 3 elementer: Arbejdsmiljø- Livsstil - Socialt ansvar. Samsø Kommune bestræber sig på at være et godt eksempel på en sund arbejdsplads. Bemærkning: For Samsø Kommune er en sund arbejdsplads - en arbejdsplads med fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det indebærer bl.a. : Mulighed for medbestemmelse Klar opgavebeskrivelse/opgavefordeling Mulighed for at bruge sine kompetencer Mulighed for opkvalificering og uddannelse Tilpas arbejdsmængde med mulighed for afvekslende arbejdsstillinger/arbejdsopgaver Åbenhed og lydhørhed Åben og konstruktiv kommunikation Klare politikker for rygning, alkohol og fysisk aktivitet Frugtordning Forplejning under møder indeholder sunde alternativer Indsatsområder for sunde arbejdspladser Det fysiske arbejdsmiljø Sundhed på arbejdspladsen Sundhedsagenter Delmål - Det fysiske arbejdsmiljø Samsø Kommune vil gøre en indsats i forhold til det fysiske arbejdsmiljø ved hjælp af: Temadage om støj og støv (ansvarlig: Teknisk afdeling). Temadage om ergonomi på arbejdspladsen (ansvarlig: Delmål - Sundhed på arbejdspladsen Samsø Kommune vil tilbyde arbejdsplader på Samsø (ansvarlig: Sundhedsafdelingen): Afholdelse af Sundhedscafé Undersøgelse af medarbejdernes ønsker på sundhedsområdet Foredrag om kost, rygning, alkohol og motion Individuel vejledning indenfor kost, rygning, alkohol og motion Kurser om sund mad Kurser i rygestop Opstart af motionsaktiviteter 4

5 Hjælp til uddannelse af sundhedsagenter på arbejdspladsen a.tilbyde funktionsundersøgelse til alle nye indflyttere på plejehjemmet Da Samsø Kommune ønsker at være et godt eksempel på en sund arbejdsplads vil kommunen udforme en skriftlig: Kommunal rygepolitik (ansvarlig: Kommunal alkoholpolitik (ansvarlig: Dernæst vil Samsø Kommune arbejde på: At medarbejderne får tilbudt et årligt sundhedstjek. Dette kan ske i arbejdstiden. (ansvarlig: Sundhedsafdelingen, praktiserende læger). At medarbejderne får mulighed for at deltage i en motionsordning/fittness (ansvarlig: Delmål - Sundhedsagenter Sundhedsafdelingen vil tilbyde arbejdspladser på Samsø at uddanne en eller flere medarbejdere til at fungere som sundhedsagenter. En sundhedsagent er en medarbejder, der er med til at fastholde og udvikle sundhedstiltag på arbejdspladsen, for eksempel pausegymnastik, frugtordning m.m. (ansvarlig: Formål - Børn og unge At give børn og unge på Samsø (samt deres forældre) mulighed for, og støtte dem i at vælge, et sundt og meningsfyldt liv. Indsatsområder for børn og unge Kost Rygning Alkohol- og stofmisbrug Motion og fysisk aktivitet Seksuel adfærd Delmål - Kost Samsø Kommune vil gøre en indsats i forhold til børn og unges kost. Det gøres ved at: Udforme en Mad og måltidspolitik for dagpleje, børnehaver, skoler og andre opholdsteder for børn og unge. (ansvarlig: Opprioritere informationen omkring madens betydning for børn og unge. (Børneinstitutioner, Øge børnenes motivation for at spise hensigtsmæssig mad (ansvarlig: Børneinstitutioner, Afholde uddannelse/kurser til personer som er ansvarlige for børnenes kost i deres pasningssteder (ansvarlig: Adfærdsindskrænke de større børn og unges mulighed for at gå udenfor skolernes område i skoletiden (ansvarlig: Tranebjerg Skole). 5

6 Bemærkning: Kosten er et område der har indflydelse på (over)vægt og tænder. 70 % af de overvægtige børn bliver også overvægtige voksne, hvilket kan føre til livsstilssygdomme som diabetes type 2, hjerte/kar sygdomme, sygdomme fra muskler, knogler og led. Mange forældre ønsker ikke, at deres børn får slik og søde sager. Dette gælder også når det er højtider og fødselsdage Vores tænder lider under for meget sukker i maden. Dårlige tænder er årsag til at maden tygges dårligere og kan give fordøjelsesproblematikker. Delmål - Rygning Samsø Kommune vil gøre en indsats i forhold til rygning blandt unge. Det gøres ved at: Starte rygeforebyggelse fra 4. klasse med information om rygnings skadelighed (ansvarlig: Tranebjerg Skole, Sundhedsafdelingen) Stille gratis og frivillige rygestopkurser til rådighed - evt. i skoleregi (ansvarlig: Bemærkning: Rygning er sundhedsskadelig. Kan delvis reguleres med rygepolitikker på skoler og andre uddannelses- institutioner. Delmål Alkohol- og stofmisbrug Samsø Kommune vil gøre en indsats i forhold til børn og unges alkoholindtag og stofmisbrug. Det gøres ved hjælp af: Informere om de skadelige virkninger ved indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer. (ansvarlig: Tranebjerg Skole, Bemærkning: Mange børn og unge starter tidligt med at drikke alkohol. Den største sundhedsrisiko er, at det er svært at være rationel i beruset tilstand, og det er svært at modstå pres fra andre. Dette kan på sigt skade børnenes/de unges indlæring og sociale udvikling. Der er ligeledes en skadesrisiko ved overindtag af alkohol. Indtagelse af narkotiske stoffer og rusmidler er yderst skadelig for børn og unge og kan medføre en afhængighed, som påvirker indlæring, social kompetence og dømmekraft. Delmål Motion og fysisk aktivitet Samsø Kommune vil gøre en indsats for at forbedre børn og unges fysiske aktivitetsniveau og forhindre skavanker på grund af inaktivitet. Det gøres ved at: Tilstræbe at motion og fysisk aktivitet integreres i alle aktiviteter i daginstitutioner, i skolen og i SFO regi (ansvarlig: Daginstitutioner, Tranebjerg skole) Støtte børn og unge i at fastholde idrætsaktiviteter (ansvarlig: Daginstitutioner, Tranebjerg skole, Sundhedsafdelingen, Skolesundhedstjeneste) Bemærkning: Mange børn og unge bevæger sig mindre end de anbefalede 60 min. om dagen, da de er optaget af computerspil og fjernsynskiggeri og ofte transporteres rundt i bil af deres forældre. Dette kan medføre overvægt og livsstilssygdomme, som for eksempel diabetes. 6

7 Delmål - Seksuel adfærd Samsø Kommune vil gøre en indsats for at støtte de unge i en sund seksuel adfærd. Det gøres ved hjælp af: Tilgængelige, gratis kondomer på særlige steder hvor unge opholder sig (ansvarlig: Opkvalificering af seksualundervisning i skolen, således at denne er aktuel for målgruppen (ansvarlig: Tranebjerg Skole, Skolesundhedstjenesten). Bemærkning: Mange unge har deres seksuelle debut i meget ung alder. Mange benytter ikke prævention. Dette betyder, at mange oplever sig marginaliserede, og deres selvforståelse og sociale udvikling trues. Manglende prævention giver risiko for seksuelt overførte sygdomme med øget risiko for sterilisation, og ikke mindst øger det risikoen for graviditet. Aborter er altid en følelsesmæssig udfordring for den enkelte. Evaluering Iflg. Budgetbeslutning 2009 skal der ultimo 2010 foreligge en evaluering af de sundhedspolitiske indsatsmål for samt forslag til indsatsmål for Evaluering vil blive foretaget ved hjælp af interviews med involverede aktører og registrering af aktiviteter. Evaluering og forslag til kommende indsatsområder behandles i SKU. 7

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere