Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)"

Transkript

1 NOTAT Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven: 141. Byrådet tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Byrådet kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1. ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Hvilket behov dækker At borgeren modtager behandling for sit alkoholmisbrug. Hvad er formålet med At borgeren får kontrol over sit misbrug, så der opnås den bedst mulige livskvalitet og de bedst mulige livsvilkår for borgeren Behandling og rådgivning skal hjælpe borgere, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af alkoholmisbrug til: 1. At bringe misbruget til ophør. 2. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder. Hvilke aktiviteter indgår i Følgende typer af behandling ydes efter Sundhedslovens 141: - Ambulant behandling. - Intensiv dagbehandling. - Døgnbehandling. Behandlingen indeholder som oftest følgende delelementer: - Udredning - Samtale (individuelle, par- og familiesamtaler). - Medicinrådgivning herunder superviseret antabus-

2 udlevering. - Undervisning. - Metode og kontrolteknikker til forebyggelse af tilbagefald. - Motion og sociale aktiviteter. - Mental træning og socialrådgivning. Ambulant, intensiv dag samt døgnbehandling indeholder samme typer af aktiviteter. Forskellen findes i intensiteten af aktiviteterne. Kommunen kan tilbyde gravide borgere med alkoholmisbrug frivillig kontrakt om alkoholbehandling med mulighed for tilbageholdelse. Kontrakten kan ophæves af begge parter forudsat, at kvinden ikke er til fare for enten fosteret eller sig selv. Kontrakten kan maksimalt vare et ½ år. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Psykiatrisk behandling og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven. Det ambulante behandlingssted kan dog indstille til kommunen, hvis det vurderes at en borgers sidemisbrug af stoffer og/eller piller er på et så omfattende niveau at der er behov for en anden eller mere indgribende behandling. I særlige tilfælde kan det ambulante behandlingssted henvise til psykiatrisk skadestue eller til akut afrusning og abstinensbehandling. Transport til og fra behandlingssted. Hvem kan modtage Borgere der er fysisk og/eller psykisk afhængige af alkohol i en sådan grad, at de ikke kan kontrollere deres alkoholindtagelse, og deres forbrug medfører skade eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet. Alkoholmisbrugere eller personer med et skadevoldende alkoholforbrug, hvis forbrug af alkohol medfører skader, fysisk, psykisk og socialt, for den pågældende selv eller dennes omgivelser, herunder ægtefælle, samlever og børn. Hvilke kriterier indgår for tildeling af Borgeren har mulighed for at rette henvendelse direkte til det valgte behandlingssted eller via kommunens misbrugskonsulent. Det kræver ikke visitation at modtage ambulant behandling og rådgivning for alkoholmisbrug og borgeren kan vælge at være anonym. Det kræver altid visitation af kommunens misbrugskonsulent, at komme i dag- og døgnbehandling for alkoholmisbrug. Det er en generel forudsætning for visitation til behandling for alkoholmisbrug, at: - Borgeren har bopæl i Høje-Taastrup Kommune. - Borgeren er over 18 år.

3 - Borgerens hovedmisbrug er alkohol. - Borgeren er motiveret eller kan motiveres til aktivt at indgå i et behandlingsforløb. Tilbuddet gælder ikke for borgere indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Alkoholbehandlingens karakter fastlægges på baggrund af en udredning, hvor alkoholmisbrugets omfang og karakter beskrives. Borgeren kan visiteres til følgende typer af alkoholbehandling og ud fra en konkret individuel vurdering: Ambulant behandling Ambulant behandling kan tilbydes til alle alkoholmisbrugere. Behandlingen kan være mere eller mindre intensiv afhængig af borgerens behov, og den kan understøttes af antabusbehandling. Ambulant behandling finder sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø. Intensiv dagbehandling: Borgeren har behov for et mere intensivt tilbud, for at kunne fastholdes i målet om ophør af alkoholindtaget. Dagbehandling kan finde sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø. Ved gentagne genbevillinger af alkoholbehandlingsforløb vægtes borgerens motivation for behandlingen højt. Borgere, der tilbydes intensiv dagbehandling er som udgangspunkt kendetegnet ved: At kunne holde sig alkoholfri og fri af eventuelle sidemisbrug i dagbehandling. At have et ønske om at forbedre sit funktionsniveau gennem ophør af alkoholindtag. At have et rimeligt stabilt liv (eksempelvis netværk, arbejde, bolig, stabile hjemlige forhold o.l.) og et behandlingskrævende alkoholmisbrugsproblem. Døgnbehandling: Døgnbehandling gives hvor borgeren i en afgrænset periode har behov for miljøskift samt massiv og målrettet indsats, både medicinsk og socialt, for at komme ud af sit alkoholmisbrug og eventuelt sidemisbrug. Borgere, der tilbydes døgnbehandling er som udgangspunkt kendetegnet ved: At have gennemført et ambulant- eller intensivt dagbehandlingstilbud forud for døgnbehandlingen, for at sikre borgerens motivation if. døgnbehandlingen. At have svær alkoholafhængighed og f.eks. nedsat kognitivt funktionsniveau. At have mislykket ambulant behandling bag sig eller at leve under så ustabile sociale forhold, at det påvirker deltagelse i ambulant behandling. At alkoholmisbruget har så stort et omfang, at det er umuligt for borgeren både at blive og holde sig alkoholfri i et ambulant tilbud eller dagtilbud. At målet for behandlingen er ophør af alkoholmisbruget. Ydelsens omfang Følgende vejledende tidsnormer er opstillet for de forskellige typer af behandling for alkoholmisbrug: Ambulant behandling: Ydelsen leveres på hverdage i dagtimerne og i en ubegrænset periode.

4 Intensiv dagbehandling: 1-2 måneders behandlingsforløb med høj intensitet individuelt eller i grupper. Ydelsen leveres på hverdage i dag- eller aftentimerne. Døgnbehandling: Som udgangspunkt alle ugens dage i forløb af 1-2 måneders varighed. Ydelsen leveres døgnet rundt. Hvem leverer Behandlingstilbud godkendt af beliggenhedskommunen og registreret på tilbudsportalen. Høje-Taastrup Kommune samarbejder med flere forskellige leverandører af alkoholbehandling, herunder Blå Kors Behandlingscenter og Lænken. I de tilfælde, hvor borgere visiteres til behandling af kommunen, er det kommunens ansvar at matche borger med leverandør. Er der valgmulighed med hensyn til valg af leverandør? Borgerne har ret til selv at vælge sit behandlingstilbud ved ambulant behandling (jf. Sundhedslovens 2 om valgfrihed). Der er ikke frit valg af leverandør til dag og døgnbehandling. Kompetencekrav til leverandør Personalet er fagligt kvalificeret til at varetage borgerens behandlingsbehov. Hvad koster ydelsen for borgeren? I henhold til Sundhedslovens 141 er alkoholbehandling vederlagsfri for borgeren. Hvis borgeren imidlertid vælger selv at tage kontakt til et behandlingssted, med henblik på intensiv dag- eller døgnbehandling, kan kommunen ikke dække omkostningerne. Hvordan følges der op på Der følges ikke op på ambulant behandling, som ydes anonymt. Såfremt borgeren har kontaktet kommunen med henblik på behandling, og borgeren ønsker at opretholde kontakten med kommunen, følger kommunen behandlingen. Der følges op på intensiv dag og døgnbehandling. Opfølgningen sker i samarbejde med leverandør og borger. Opfølgning sker gennem netværksmøder med deltagelse af kommunens misbrugskonsulent, borger, leverandør samt andre relevante parter. Der foretages ligeledes skriftlig opfølgning på behandlingen, ved at leverandøren udarbejder en midtvejsstatus til kommunens misbrugskonsulent. Leverandøren og borger har desuden pligt til at afmelde visiteret hjælp til Høje-Taastrup Kommunes misbrugskonsulent i følgende tilfælde: - Borgeren udebliver fra aftalt intensiv dagbehandling i mere end 1 dag. - Borgerens udebliver fra aftalt døgnbehandling i mere end 1 dag. - Borgeren indlægges, er indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse m.v. - Borgeren ikke ønsker at modtage behandlingen.

5 Genoptagelse af dag eller døgnbehandling kræver fornyet visitation. Særlige bemærkninger Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelse truffet om alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. Afgørelsen er derfor endelig, og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed. Klage over kommunens sagsbehandling kan alene ske til borgerrådgiveren. Klage over den lægelige behandling på behandlingsstedet skal sendes til behandlingsstedet. Fastholder overlægen afgørelsen skal klagen sendes til Patientklagenævnet.

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere