Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune."

Transkript

1 Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober Baggrund Erfaringerne fra forsøget Sundhedsprojektet er, at brugerne i et meget stort omfang har helbredsmæssige problemer af en karakter, der berettiger et fortsat fokus på det sundhedsfaglige område. Et studie fra Stockholm i 2001 understøtter dette 1. Københavns Kommune har gennem Sundhedsprojektet arbejdet med svært marginaliserede hjemløse, der ikke formår at benytte de hjælpetilbud, der allerede findes. Målet med den opsøgende indsats har været dels at kortlægge gruppens sociale, misbrugsmæssige og helbredsmæssige tilstand, dels at medvirke til at brugerne anvender de eksisterende hjælpetilbud. Resultater fra Sundhedsprojektet viser, at svært marginaliserede hjemløse generelt har en dårlig almen tilstand som følge af langvarigt misbrug, stresstilstande og fejlernæring. Helbredstilstanden er præget af omfattende kroniske somatiske lidelser. - Ca. 60% har alkoholisk leverskade. - Mere end 40% har alkoholiske nerveskader. - Mere end 50% af alle og 85% af injektionsmisbrugere er fundet positive for hepatitis C antistoffer. - 60% af de undersøgte har omfattende tandproblemer - 30% har lungeproblemer - 30% har senfølger efter knoglebrud og sår. Det psykiske helbred ses at være påvirket hos en stor andel. 2/3 har periodisk tegn på depression, og mere end halvdelen har periodisk eller kronisk angst. Hertil kommer at erfaringen fra det daglige arbejde i projektet antyder, at antallet af personer med tungere psykiatriske problemer er større end projektundersøgelsen 2 umiddelbart viser. De hjemløse psykotiske misbrugere, som i dag ofte ikke modtager nogen relevant behandling, er en oplagt målgruppe for de opsøgende psykoseteam, men der er oftest ikke nogen kontakt mellem distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteams og den enkelte hjemløse, og der er et behov for brobygning mellem det sociale arbejde på gadeplan og de nævnte psykiatriske institutioner.

2 Misbruget er for de fleste af de undersøgte hjemløses vedkommende et blandingsmisbrug. Det er dog muligt at inddele misbrugerne i en gruppe med primært opioidmisbrug og en gruppe med primært alkoholmisbrug. Alkoholgruppen har et mindre udtalt blandingsmisbrug end opioidgruppen karakteriseret ved brug af alkohol, cannabis og til en vis grad benzodiazepiner. Opiatgruppen har et omfattende misbrug af heroin, metadon, kokain, alkohol og benzodiazepiner, uanset om de er i metadonbehandling eller ej, som udtryk for at der er tale om en gruppe misbrugere, som har svært ved at bevæge sig i institutionelle rammer. Hjemløse misbrugeres problemkompleksitet og psykopatologi gør det svært for dem at anvende de eksisterende hjælpetilbud. Ofte opstår der i løbet af kort tid konflikter, som medfører udelukkelse fra behandlingstiltag. Yderligere er det et problem, at de eksisterende tilbud er specialiserede i forhold til enkeltproblemer og ikke kan rumme hele den problemkompleksitet, brugerne her stiller med. Specielt mennesker med psykiske lidelser og misbrug falder igennem behandlingssystemet og bliver således udsat for væsentlig omsorgssvigt. Kontakten til det etablerede hjælpesystem bliver som følge af den beskrevne problematik meget akut, sporadisk og præget af manglende sammenhæng. Det gælder også i tilfælde, hvor der er behov for en længerevarende indsats over for kroniske psykiatriske sygdomme som skizofreni og somatiske tilstande som HIV, og hepatitis B og -C. Disse akutte indlæggelser er meget ressourcekrævende for behandlingssystemet. I stedet opsøger de hjemløse misbrugere de kravløse lavtærskeltilbud. Det er tilbud som natcaféer og væresteder, og det er typisk i disse miljøer, at man har held med at opsøge og behandle brugerne. Ved at give et lignende kravløst og i vid grad rammeløst sundhedstilbud har man kunne opnå en umiddelbar og god kontakt, og ved at arbejde yderligere intensivt med kontaktformen har man kunnet fastholde kontakt til personer, som ellers er kendt for at bryde med socialfaglige medarbejdere i løbet af kort tid. Målgruppe Målgruppen er mere defineret ved nedsat funktionsevne i forhold til det omgivende samfund end i forhold til sundhedsfaglig diagnose. Det er svært marginaliserede mennesker med stof- og alkoholmisbrug samt helbredsproblemer, der mere end forbigående opholder sig på gaden, i natcaféer eller varmestuer, og som ikke er i stand til at fungere i den relation, der normalt kræves i forhold til det sociale system og sundhedssystemet. Det er typisk mennesker, for hvem alle aftaler i forhold til de nævnte systemer hele tiden bryder sammen eller ikke effektueres på grund af adfærd og manglende evne til at overholde tidsrammer.

3 Man vil hyppigt kunne finde dele af sundhedssystemet, som kunne og burde behandle målgruppens sundhedsproblemer, men hvis struktur ikke for alle praktiske formål kan udvides til at omfatte målgruppen på den mest optimale måde. Sundhedstilbuddet Gadeplansindsatsen over for marginaliserede hjemløse er for langt den overvejende del rettet mod sociale tiltag og afhjælpning af umiddelbar nød. Dette er der mange års erfaring i, på både professionelt og frivilligt niveau. Men mennesker på gaden har også massive helbredsmæssige problemer, som medarbejderne i de sociale tiltag ikke har den faglige baggrund for at kunne afhjælpe i tilstrækkeligt omfang. En medvirkende årsag til, at kontakten med sociale gadeplansindsatser og sundhedsvæsenet går i stykker, er ofte, at den hjemløse har et udækket behov for behandling af psykiske og somatiske sygdomme. Ved at indsætte et sundhedsfagligt tilbud i det sociale system kan opnås en forbedret kontakt til både det sociale system og sundhedssystemet, som kan komme den enkelte hjemløse til gode, og ved at benytte sundhedsfagligt personale er det muligt at indlede behandlingstiltag, der kan rykke målgruppen indenfor i det omgivende sundhedssystem. Det må anses for essentielt. at sundhedstilbuddet er bemandet med sundhedsfagligt personale. Medarbejdernes faglighed gør det muligt at starte en behandling af brugerne lokalt, forud for kontakt til sundhedssektoren, og muliggør en reel opfølgning på den behandling, der er relevant. Man kan dermed opnå, at brugeren får den rigtige behandling og ikke som det ofte sker - blot den minimale behandling, der var muligt at tilbyde under de givne omstændigheder. Ud over den faglige kompetence, som selvsagt er noget af det vigtigste, er det fælles fagsprog, som deles med det øvrige sundhedssystem, en vigtig faktor i forhold til at optimere behandlingen af den enkelte bruger optimalt. Omvendt er et indgående kendskab til brugerens livsforhold og problemforståelse af stor vigtighed for at kunne hjælpe brugeren til bedre at kunne forstå og acceptere behandlingen. Sundhedstilbuddet har en vigtig funktion som støttefunktion for de socialfaglige medarbejdere i lokalområdet, idet de kan tilkalde sygeplejersker fra teamet, når der optræder helbredsproblemer, som forhindrer, at man kan komme videre. Det kan for eksempel være, at brugeren er paranoid og undviger kontakt, at brugeren har infektioner, som skal behandles, eller andre tilstande der forhindrer, at brugeren kan medvirke til det, der vurderes som relevant af den socialfaglige medarbejder. Sundhedstilbuddet kan i samme omgang vurdere, om der er behov for andre tiltag af sundhedsmæssig art end dem, der er

4 umiddelbare. Der bliver derfor også tale om en sekundært forebyggende indsats, som vil medvirke til en generel bedring af brugerens tilstand over tid. Sundhedstilbuddet får dermed en vigtig rolle i den generelle gadeplansindsats som ressource ved behov for sygdomsbehandling og/eller behandlingsvurdering og som samarbejdspartner i den generelle rehabiliteringsproces. Samarbejdet kan både foregå ved korte akutte forløb og ved længerevarende forløb i tæt samarbejde med den sociale medarbejder. Sundhedstilbuddet skal kunne fungere fleksibelt i tæt samarbejde med gadeplansindsatsen i øvrigt. Teamet vil derfor kunne følge den enkelte bruger og tilbyde en vedholdende indsats, som ikke er afhængig af sted. For at kunne deltage med sin ekspertise er det vigtigt, at sundhedstilbuddet er opsøgende i forhold til den enkelte, enten sammen med den udgående gadeplansmedarbejder eller alene, med reference til det sociale center brugeren hører til. Fokus kan konstant holdes på de problemer, der til enhver tid måtte være de mest presserende for gadeplansindsatsen. Medarbejderne skal udelukkende være ansat i sundhedstilbuddet og skal ikke indgå i andre arbejdsopgaver såsom hjemmepleje eller forsorgshjem ud over, at der i dagligdagen vil være et samarbejde omkring den enkelte bruger. Dette er vigtigt, fordi arbejdet på gaden kræver en tilgang, som kun kan læres praktisk over tid, og fordi det er vigtigt, at medarbejderne er fleksible behandlingsmæssigt og tidsmæssigt i forhold til den enkelte bruger. Som nævnt i baggrundsafsnittet er målgruppens helbredstilstand præget af et til tider massivt alkoholmisbrug. Det er ofte ikke muligt at bringe den enkelte i konstruktiv kontakt med den lokale alkoholbehandling på grund af psykiske forhold og kaotisk adfærd. Sundhedstilbuddet vil ofte kunne indlede behandling og stabilisering i nærmiljøet, hvilket i Sundhedsprojektet viste sig som en stabiliserende faktor. Behandling i nærmiljøet muliggør også genoptagelse af fejlslagne behandlingsforsøg uden forsinkende mellemled, når den enkelte bruger er klar til det. Denne basale stabilisering kan lede til, at den fortsatte behandling senere kan flyttes til institutioner, hvor medarbejderne er specialiserede i behandling. Samtidig kan tilbuddet i samarbejde med den øvrige sociale indsats medvirke til, at den sociale indsats, som er stofmisbrugsbehandlingens kendetegn, også udvides til at omfatte denne gruppe. Behandling og stabilisering vil også være mulig inden for psykiatrisk og somatisk behandling. Grundlæggende er, at det ikke er hensigten at udføre specialistbehandling i sundhedstilbuddet, men den totale situation for den enkelte kan umuliggøre, at den optimale behandling enten startes eller fuldføres.

5 For eksempel er det ofte meget svært at påbegynde passende antipsykotisk behandling, fordi medicineringen er vanskeliggjort af stort stof- og alkoholmisbrug, som det kan være svært at få indblik i, hvis man ikke har kontakt til brugers dagligliv. Ligeledes er længerevarende medicinsk-somatiske behandlinger såsom tuberkulosebehandling ofte svære at gennemføre med de komplikationer, det medfører. Her vil Sundhedstilbuddet kunne gøre sig gældende både i den initiale fase, hvor sygdomme identificeres og diagnosticeres, samt i opfølgning af den behandling og ambulante kontrol, som specialisterne måtte sætte i værk. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske, at den enkelte bruger ofte ikke har modstand mod at tage medicinen, men i kraft af sin tilværelse i øvrigt i perioder ikke er i stand til at følge et fast regime. Sundhedstilbuddet kan sammen med det eksisterende sundhedssystem sikre, at en langt større del af de behandlinger, der begyndes, også bliver gennemført. Korterevarende behandlinger, som ikke kræver specialistbehandling, foretages for de flestes vedkommende hos egen læge, men da hjemløse misbrugere ofte ikke er i stand til at benytte egen læge, sker den type behandling hyppigst på skadestuer. Sundhedstilbuddet kan sammen med den øvrige gadeplansindsats stå for en hel del af denne behandling. Sundhedstilbuddet vil kunne gøre brugergruppen bredere og via den aktive udadrettede indsats få medinddraget forskellige grupper, som i dag ikke opsøger behandling. I forhold til nordiske og EU statsborgere, som ikke har nogen reel mulighed for behandling ud over den akutte, kan sundhedstilbuddet medvirke til at stabilisere den helbredsmæssige tilstand og om muligt skabe kontakt til hjemlandet. Ref: 1. En klinisk pilotstudie av 35 hemlösa i Stockholm Stockholms Läns Landsting / Karolinska instituttet, 2001, ISBN Evalueringsrapport for Sundhedsprojektet, Kontaktstedet Mændenes Hjem og Kontaktstedet Forchhammersvej Janne Schacke, Henrik Thiesen, Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 2005

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Som vi ser det Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Nr. 5 i Sygepleje på Hjuls pamfletserie Indhold Forord 3 Organisatoriske

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere