Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen"

Transkript

1 Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning Afslut behandling Hepatitis C og Kvalitet i den lægefaglige behandling Indskrivning og ICD Tilknyt ydelse Udskrivning Version af 1. november 2013 Benyttes evt. sammen med printvenlige skemaer. Ønskes information om sammenhængen mellem felterne i brugergrænsefladen og feltnavne i systemet kan denne findes i dokumentet NDR Sammenhæng mellem variable på skærm og i system under System-til-system på stofmisbrugsdatabasen.dk. Heri er også angivet koderværdierne for de enkelte variable. Registre: VBGS (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere, Socialstyrelsen); (Stofmisbrugere i behandling, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut); DA (DanRIS Ambulant) + (DanRIS Døgn, Center for Rusmiddelforskning); HEP (Hepatitis C og Kvalitet i den legefaglige behandling). 1

2 - Registrer anmodning Indberetter i myndighed Registrer anmodning Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse VBGS HEP Fremsøg borger Cpr. Nr. Angiv CPR nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person) Registrer anmodning Borger Personens navn, medmindre anonym. (hentes fra cpr /fremsøg person) Registrer anmodning Registrer anmodning VBGS HEP VBGS HEP Køn Myndighed 1) Mand 2) Kvinde Låst felt. Vælges automatisk ud fra den myndighed du indberetter fra. Borgerens CPR-nummer benyttes som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af udviklingen i stofmisbruget og giver desuden oplysning om alder og køn. Borgerens navn hentes fra cpr-registret ved nye indberetninger i systemet. For kontaktforløb, der er overført fra tidligere indberetningssystemer, kan navnet angives. Borgerens køn oplyses Med myndighed ønskes oplyst hvilken kommune, der er borgerens opholdskommune. En borgers opholdskommune er langt oftest identisk med borgerens bopælskommune. I tvivlsspørgsmål er der flere faktorer, der er med til at afgøre hvilken kommune, der er opholdskommunen. For hjemløse er fx det sted, hvor borgeren faktisk opholder sig og har mest lyst til at opholde sig, vigtigere end en evt. folkeregisteradresse. En kommune ophører ikke med at være opholdskommune for en borger, hvis borgeren midlertidigt opholder sig i en anden kommune, fx i forbindelse med ferie, indlæggelse, strafafsoning eller midlertidige ophold som led i en social indsats. Hvis en borger opholder sig på et døgntilbud i en anden kommune end borgerens bopælskommune, så forbliver bopælskommunen borgerens opholdskommune. 2

3 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Registrer anmodning VBGS Anmodningsdato Angiv anmodningsdato hvis denne er forskellig fra dags dato. (Dags dato vælges automatisk.) Anmodningsdatoen er den dato, hvor borgeren første gang ytrer ønske om behandling overfor den kommunale myndighed, enten skriftligt, personligt, telefonisk eller på anden måde. Endvidere, hvis borgerne henvender sig til et tilbud, som har fået uddelegeret visitationsretten af kommunen, så er anmodningsdatoen den dato, hvor borgeren ytrer ønske om behandling overfor tilbuddet. Der er tale om en anmodning, hvis en borger ytrer ønske om behandling, uagtet at borgeren tidligere har været i behandling (behandlingsforløbet er afsluttet). Hvis borgeren har henvendt sig anonymt og først senere er blevet registreret - fx ved første samtale - er anmodningsdatoen den dato, hvor borgeren henvendte sig første gang som anonym. Med hensyn til umyndige borgere under 18 år, der er omfattet af behandlingsgarantien, skal der indhentes samtykkeerklæring, og det gælder her, at anmodningsdatoen er den dato, hvor kommunen, forældrene eller den unge selv henvender sig og ytrer ønske om behandling. For unge borgere under 18 år gælder det, at en behandling ikke kan iværksættes, før der er indhentet samtykkeerklæring fra forældrene og den unge selv, hvis denne er over 15 år. Ligeledes er anmodningsdatoen den dato, hvor borgere første gang ytrer ønske om behandling overfor den kommunale myndighed, selv om denne kommune sender borgeren videre til en behandlingsenhed i en anden kommune, som den kommunale myndighed har kontrakt med. 3

4 Indberetter i myndighed Registrer anmodning Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse VBGS Tidligere stofmisbrugsbehandling 3) Uoplyst Det oplyses, hvorvidt borgeren tidligere har været indskrevet til behandling. Der skelnes her ikke mellem dag/ambulant og døgntilbud. Begrebet inkluderer alle former for behandling i relation til stofmisbrug, der har fundet sted forud for første anmodningsdato. Tidligere behandling omfatter kun stofmisbrugsbehandling efter Serviceloven og Sundhedsloven.Med tidligere behandling menes om borgeren tidligere har været indskrevet i behandling for stofmisbrug. Dette omfatter foruden behandling på kommunale tilbud også behandling hos praktiserende læge, hospital, private tilbud, fængsel, udlandet etc.der har ikke været en tidligere behandling, hvis borgeren oplyser ikke at have været i behandling tidligere. Hvis borgeren ikke vil oplyse, hvorvidt vedkommende har været tidligere i behandling, eller det af anden årsag ikke har været muligt at få afklaret forholdene angives "Uoplyst".Behandling for alkoholmisbrug er ikke omfattet. Registrer anmodning VBGS Gravid (vises kun hvis personen er kvinde) Psykisk funktionsnedsættelse 3) Uoplyst 3) Uoplyst Det oplyses, hvorvidt borgeren er gravid. Hvis borgeren ikke ønsker at oplyse dette, angives "Uoplyst". Registrer anmodning VBGS Optræder der en (diagnosticeret) psykisk funktionsnedsættelse i tilknytning til stofmisbruget Her oplyses, hvorvidt borgeren har en diagnosticeret psykiatrisk lidelse i tilknytning til stofmisbruget. Det er ikke sagsbehandlerens opgave at vurdere, hvorvidt borgeren har en psykiatrisk lidelse i tilknytning til stofmisbruget (dobbeltdiagnose). Dette spørgsmål besvares efter borgerens egne oplysninger om at der stillet en diagnose af en læge. Der er mulighed for at angive "Uoplyst", hvis klienten ikke ønsker at oplyse, hvorvidt denne har fået diagnosticeret en psykiatrisk lidelse. Psykiatriske lidelser, der betragtes som omfattet er: sindslidende (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) intellektuelt/kognitivt forstyrrede (ADHD) Ikke omfattet er: intellektuelt/kognitivt forstyrrede (udviklingshæmning, demens, hjerneskade, udviklingsforstyrrelse: autismeaspektet) 4

5 - Iværksat behandling Indberetter i myndighed Iværksæt behandling Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse VBGS HEP Dato for iværksat behandling Angiv dato Dato for iværksat behandling er den dato, hvor borgeren påbegynder et behandlingstilbud, der indledes efter at udredning og visitationsbeslutning er foretaget. Dato for iværksat behandling henfører til behandlingsgarantien, hvor behandlingstilbudet skal iværksættes senest 14 dage efter anmodning om at komme i behandling. En behandling er en målrettet indsats på baggrund af en systematisk udredning. Borgeren er således ikke i behandling så snart første samtale er gennemført. Udredning er ligeledes ikke behandling. For unge klienter under 18 år gælder det, at en behandling ikke kan iværksættes, før der er indhentet samtykkeerklæring fra forældrene og den unge selv, hvis denne er over 15 år. Iværksæt behandling VBGS Dage siden anmodning Udfyldes automatisk (låst felt) Dage siden anmodning er den ventetid, eller det antal dage, som er gået fra borgerens første henvendelse med ønske om behandling (anmodningsdatoen), til behandling påbegyndes. Denne oplysning beregnes af systemet ud fra anmodningsdatoen og dato for iværksættelse af behandling. Iværksæt behandling VBGS Alder ved iværksat behandling Udfyldes automatisk (låst felt) Borgerens alder ved iværksættelse af behandling (dato for iværksat behandling). Alderen beregnes via cpr-nummeret. 5

6 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Iværksæt behandling VBGS (vises kun hvis ventetid > 14) Årsag til overskridelse af behandlingsgaranti 1) mangel på ledig plads 2) personalemæssige forhold hos myndighed eller tilbud 3) klienten forhindret i fremmøde 4) klienten udeblevet 5a) frit valg 5b) samtykkeerklæring 6) andet + tekstfelt Frit valg kun synlig hvis alder er 18 år eller over. Samtykkeerklæring kun synlig hvis alder er under 18 år. 6 Afhængig af omstændighederne kan der være forskellige årsager til, at det ikke har været muligt at indfri behandlingsgarantien, hvilket ofte er helt legitimt, fx hvis borgeren ikke er fremmødt som aftalt. Det er dog vigtigt, at der anføres en begrundelse, da denne bl.a. benyttes i forskningsmæssig sammenhæng til fordel for borgeren. Behandlingsgarantien er overskredet, hvis der er gået mere end 14 dage fra anmodningsdato til dato for iværksat behandling. Har borgeren fx. henvendt sig den 1. i måneden og er behandlingen gået i gang den 16. i måneden, er garantien således overskredet med én dag. Ved ændringer af behandlingsplanen og evt. ændringer i intensiteten af behandlingen optræder der ikke en behandlingsgaranti. Der optræder heller ikke behandlingsgaranti ved skift af behandlingstilbud. Der kan angives følgende begrundelser for, at det ikke har været muligt at overholde behandlingsgarantien: Mangel på ledig plads: 1) Behandlingsgarantien overskrides, da den kommunale myndighed på anmodningstidspunktet ikke har ledige pladser med tilbud om behandling for stofmisbrug. Personalemæssige forhold hos myndighed eller tilbud: 2) Behandlingsgarantien overskrides, da der ikke er ledigt personale - pga. ferie, sygdom eller lign. Klienten forhindret i fremmøde: 3) Behandlingsgarantien overskrides, da borgeren er forhindret i at møde op inden for 14 dage, pga. arbejde, uddannelse, fængselsophold, hospitalsophold eller lign. Klienten udeblevet: 4) Behandlingsgarantien overskrides, da borgeren ikke er mødt op til et aftalt møde, en aftalt samtale eller en aftalt påbegyndelse af et behandlingsforløb. Frit valg (over 18 år):

7 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse 5a) Behandlingsgarantien overskrides, da borgeren har ønsket at benytte et andet behandlingstilbud end det visiterede, og der kan derfor forekomme ventetider, som den kommunale myndighed ikke har indflydelse på. Gælder kun for borgere, der er fyldt 18 år. Samtykkeerklæring (under 18 år): 5b) Behandlingsgarantien overskrides, da der før iværksættelse af behandling af ung borger under 18 år, skal indhentes samtykkeerklæringer fra forældre, som kan forsinke processen. Andet + teksfelt: 6) Hvis ingen af førnævnte kategorier for begrundelse er gældende anføres "Andet". Iværksæt behandling VBGS Behandlingsformål 1) ophør 2) reduktion 3) stabilisering Her beskrives formålet med stofmisbrugsbehandlingen; hvorvidt behandlingen har til hensigt at bringe et misbrug til ophør, reducere det eller stabilisere en opnået tilstand. jf. behandlingsplanen, der er udarbejdet i forbindelse med iværksættelse af behandlingen. Iværksæt behandling Hovedindtægtskilde 1) lønindkomst 2) SU 3) arbejdsløshedsdagpenge 4) aktivering/fået løn med tilskud 5) sygedagpenge 6) kontanthjælp 7) revalideringsydelse 8) førtidspension/pension 9) fra familie, venner og lign. 10) illegale aktiviteter 1) Ophør består i at bringe et stofmisbrug til ophør, herunder også en eventuel substitutionsbehandling. 2) Reduktion består i at reducere misbrug af rusmidler. Under rusmidler medregnes ikke substitutionsmedicin. 3) Stabilisering består i at stabilisere en tilstand, der er opnået gennem stofmisbrugsbehandling. Her registreres den indtægtskilde, som borgeren selv angiver som den vigtigste indenfor den sidste måned. Kun én svarmulighed. 7

8 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse 11) prostitution 12) andet 13) uoplyst Iværksæt behandling Aktuel samlivssituation -Samlivssituation den sidste måned inden indskrivning i behandling. 1) Enlig 2) Samlevende 3) Uoplyst Her registreres borgerens faktiske samlivssituation den sidste måned inden iværksættelse af behandling. Det er de faktiske ikke juridiske forhold der skal registreres. Iværksæt behandling Iværksæt behandling Iværksæt behandling Iværksæt behandling Aktuel boligsituation -Hvor borgeren har sit ophold ved indskrivning i behandling Statsborgerskab Anden etnisk herkomst (baggrund) -Se definition af Indvandrer, flygtning og efterkommer Uddannelse 1) selvstændig bolig 2) lejet værelse 3) familie / venner 4) institutionsophold anden institution 5) støttebolig / fællesskab 6) familiepleje 7) herberg / pensionat 8) fængsel 9) gaden /ingen bolig 10) andet 11) Klienten vil ikke oplyse Alle landekoder fra CPRkontoret. 1) Vælg land 2) Uoplyst 1) Nej 2) Indvandrer 3) Flygtning 4) Efterkommer Uddannelse opgøres via tre "lister (gensidigt udelukkende): Vælg én: Med seneste bolig menes der, hvor borgeren har sit ophold ved indskrivning i behandling der hvor han/hun kan gå hjem til. Kun én svarmulighed. Det der søges klarlagt er stabiliteten i boligforholdet. Borgerens statsborgerskab. CPR-kontorets officielle nationalitetskoder skal anvendes (www.cpr.dk). Etnisk baggrund. Indvandrer er en person, der er født i udlandet af forældre, der begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Flygtning er en person, der flygter til et andet land på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse. Efterkommer er en person, der er født i Danmark af forældre der er flygtning eller indvandrere. Grundskoleuddannelse: Grundskoleuddannelse 1) Går i skole 8 Her angives den højest afsluttede og gennemførte

9 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse 2) 7 eller færre års skolegang 3) 8-9 års skolegang 4) års skolegang 5) andet 6) uoplyst grundskoleuddannelse, som borgeren opgiver, dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. Ungdomsuddannelse: Videregående uddannelse: Ungdomsuddannelse 1) erhvervsuddannelse (ex. lærlinge-, HG, Erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG)) 2) gymnasial uddannelse (ex. Studentereksamen, HF, HHX, HTX) 3) Anden uddannelse 4) Ingen uddannelse (undtagen grundskoleuddannelse) 5) uoplyst Videregående uddannelse: 1) Kort videregående uddannelse 2) Mellemlang videregående uddannelse 3) Lang videregående uddannelse 4) Anden uddannelse 5) Ingen uddannelse (undtagen grundskoleuddannelse) 6) uoplyst Ungdomsuddannelse: Her angives den højest afsluttede og gennemførte ungdomsuddannelse, som borgeren opgiver, dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. Videregående uddannelse: Her angives den højest afsluttede og gennemførte videregående uddannelse, som borgeren opgiver, dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 9

10 Indberetter i myndighed Iværksæt behandling Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Antal børn under 18 år der er kontakt til. 1) Skriv Antal [inputfelt] 2) Vil ikke oplyse Der registreres på skemaet antal børn under 18 år, som borgeren bor sammen eller har kontakt med. Dette gælder uanset, om det er borgerens biologiske børn eller ej, om borgeren har forældremyndighed over børnene eller ej, eller om børnene kun er hjemme i weekenden eller har fast ophold i hjemmet. Iværksæt behandling Antal børn under 18 år der er anbragt udenfor hjemmet 1) Antal [inputfelt] 2) Vil ikke oplyse Her registreres antal børn (både egne og andre tilknyttet husstanden) under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet med eller uden borgerens samtykke. Iværksæt behandling Stoffri den seneste måned Med stoffri menes, at borgeren ikke har brugt illegale stoffer eller ikkeordinerede lægemidler Iværksæt behandling () Stoffer brugt den seneste måned 1) Metadon (ordineret) 2) Metadon (illegal) 3) Buprenorphin(ordineret) 4) Buprenorphin (illegal) 5) Benzodiazepiner (ordineret) 6) Benzodiazepiner (illegal) 7) Andre opiater 8) Heroin (ordineret) 9) Heroin (illegal) 10) Kokain 11) Amfetaminer 12) Ecstasy og.lign. 13) Hash/Cannabis 14) Hallucinogener 15) Opløsningsmidler (Inhalanter) 16) Andre stoffer 17) Alkohol Indtaget antal dage (seneste måned): (0-30) Alder ved førstegangsbrug: tekstfelt (tal) Indtagelseshyppighed 1) < 1 pr. uge 2) 2-6 pr. uge 3) Dagligt 4) Uoplyst Typisk indtagelsesmåde 1) injektion 2) rygning 3) spiser/drikker 4) sniffer 5) uoplyst Listen af indtagelsesmåder for de enkelte stoffer afhænger af stoftypen. 10 1) Metadon (ordineret) Borgeren har været i behandling med substitutionsmedicin Det vil typisk fremkomme, hvis kommunen overtager en borger fra en anden kommune eller fængsel, hvor borgeren har været indskrevet i behandling. 2) Metadon (illegal) Brug af metadon skaffet på illegal vis. 3) Buprenorphin (illegal) 4) Buprenorphin (ordineret) Borgeren har været i behandling med substitutionsmedicin Det vil typisk fremkomme, hvis kommunen overtager en borger fra en anden kommune eller fængsel, hvor borgeren har været indskrevet i behandling. 5) Benzodiazepiner (illegal) Stesolid, Rohypnol, Rivotril, Flunipam, Diazepam mv. 6) Benzodiazepiner (ordineret) 7) Andre opiater Morfin, Ketogan, Contalgin, Petidin mv. Illegalt erhvervet buprenorphin midler (fx Temgesic, Anorfin, Subutex) 8) Heroin (ordineret) Borgeren har været i behandling med substitutionsmedicin. Det vil typisk fremkomme, hvis kommunen overtager en borger fra en anden

11 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Iværksæt behandling Det er ikke muligt at angive hovedstof Iværksæt behandling Angiv hovedstof (Kun ved nej til stoffri) Sæt kryds hvis aktuelt. (Låses ved valg af ja til stoffri) 1) Metadon (illegal) 2) Buprenorphin (illegal) 3) Benzodiazepiner (illegal) 4) Andre opiater 5) Heroin (illegal) 6) Kokain 7) Amfetaminer 8) Ecstasy og.lign. 9) Hash/Cannabis 10) Hallucinogener 11) Opløsningsmidler (Inhalanter) 12) Andre stoffer kommune eller fængsel, hvor borgeren har været indskrevet i behandling. 9) Heroin (illegal) Brug af heroin skaffet på illegal vis. 10) Amfetamin 11) Kokain 12) Ecstasy og lign. Div. designerdrugs 13) Hallucinogener LSD, psilocybin og meskalin 14) Hash 15) Opløsningsmidler/inhalater 16) Andre stoffer 17) Alkohol (kan ikke vælges som hovedstof) Såfremt borgeren ikke mener at have noget hovedstof afkrydses den pågældende rubrik under skemaet og der angives ikke noget hovedstof. Med hovedstof menes det stof, som borgeren opfatter som hovedproblem. Bemærk, at alkohol ikke kan anføres som hovedstof. Bemærk også, at ordinerede stoffer ikke kan angives som hovedstof. Har borgeren udelukkende indtaget alkohol og/eller ordinerede stoffer, skal checkboxen det er ikke muligt at angive hovedstof angives. 11

12 Indberetter i myndighed Iværksæt behandling Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse HEP Risikoadfærd nogensinde 1) Nej (klienten har aldrig injiceret og aldrig delt værktøj) 2)Nej (klienten har injiceret, men har aldrig delt værktøj) 3) Ja (klienten har både injiceret og delt værktøj mindst én gang) 4) Ja (klienten har aldrig injiceret, men har delt værktøj) 5) Uoplyst Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med blod inficeret med virus (HBV, HCV, HIV) i forbindelse med anvendelse af sprøjter, kanyler, samt også snifferør og andet stofindtagelsesværktøj Nej, har aldrig injiceret eller delt værktøj: Borgeren har aldrig på noget tidspunkt injiceret, og har aldrig delt værktøj. Nej, har injiceret, men har aldrig delt værktøj: Borgeren har injiceret, men har aldrig på noget tidspunkt delt værktøj (sprøjter, kanyler, samt snifferør og andet værktøj). Ja, har injiceret og har delt værktøj: Borgeren har injiceret og har delt værktøj (sprøjter, kanyler, samt snifferør og andet værktøj) mindst én gang. Ja, har aldrig injiceret, men har delt værktøj: Borgeren har aldrig nogensinde injiceret, men har delt værktøj (sprøjter, kanyler og andet værktøj) mindst én gang. Iværksæt behandling Alder ved første injektion 1) <15 2) ) ) ) ) ) 40+ 8) Har aldrig injiceret 9) Uoplyst Uoplyst: Borgeren vil ikke oplyse, hvorvidt der nogensinde er delt værktøj. Her angives den alder borgeren oplyser at have haft ved den første injektion af et misbrugsstof. Alderen kan angives i følgende intervaller. Iværksæt behandling SIb HEP Risikoadfærd den seneste måned 1) Nej (klienten har hverken injiceret eller delt værktøj) (klienten har injiceret, men har ikke delt værktøj) 3)J a (klienten har både Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med blod inficeret med virus (HBV, HCV, HIV) i forbindelse med anvendelse af sprøjter, kanyler, samt også snifferør og andet stofindtagelsesværktøj. Nej, har ikke injiceret eller delt værktøj: Borgeren har ikke injiceret 12

13 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse injiceret og delt værktøj) 4) Ja (klienten har ikke injiceret, men har delt værktøj) 5) Uoplyst indenfor den seneste måned, og har ikke delt værktøj inden for den seneste måned. Nej, har injiceret, men ikke delt værktøj: Borgeren har injiceret den sidste måned, men har ikke delt værktøj indenfor den seneste måned. Ja, har injiceret og delt værktøj: Borgeren har injiceret og har delt værktøj (sprøjter, kanyler, samt snifferør og andet værktøj) mindst én gang inden for den sidste måned. Ja, har ikke injiceret, men har delt værktøj: Borgeren har ikke injiceret, men har delt værktøj (snifferør, samt og andet stofindtagelsesværktøj) mindst én gang inden for den sidste måned. Uoplyst: Borgeren vil ikke oplyse, hvorvidt der er delt værktøj den sidste måned. 13

14 : TILBUD(STILKNYTNING) Indberetter i myndighed Tilbud Register Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse TP VBGS DA Tilbudsnavn Søg efter tilbud Liste m. tilbud søges frem ved enten søgning på Navn (wildcard), postnummer (tal felt) eller kommune (listbox m. alle kommuner) Her fremgår det navn, hvormed tilbuddet er oprettet på Tilbudsportalen. Tilbud VBGS Frit valg (checkbox) Sæt kryds hvis aktuelt Det oplyses, om borgeren bliver henvist til behandling på et tilbud, som borgeren selv har bedt om at blive behandlet på, og som er et andet end det tilbud som den kommunale myndighed har visiteret til. Retten til at vælge behandlingstilbud gælder for alle visiterede klienter over 18 år. Borgeren har ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud, der er godkendt efter Servicelovens 144, men det konkrete valg skal have tilsvarende karakter som det, det kommunale myndighed har visiteret til. Dvs. der er eksempelvis ikke frit valg mellem døgn- og dagbehandling. Tilbud VBGS DA Tilbudsstartdato Skriv dato. (Dags dato angives automatisk.) Her anføres den dato, hvor borgeren påbegynder behandling på det pågældende tilbud. Der vil for enhver behandling være en tilbudsstartdato og en tilbuds-slutdato. Hvis borgeren skifter tilbud undervejs, udfyldes tilbuds-startdato for hvert tilbud. Tilbud VBGS DA Tilbudsslutdato Angiv dato. (Kan ikke udfyldes før behandlingens ophør har fundet sted). Her anføres den dato, hvor borgeren afslutter en behandling på det pågældende tilbud. Der vil for enhver behandling være en tilbudsstartdato og en tilbuds-slutdato. Hvis borgeren har skiftet tilbud undervejs, udfyldes tilbuds-slutdatoen for hvert tilbud, hvor behandlingen er ophørt. Tilbud (vises kun for døgntilbud) Antal medfølgende børn Angiv antal Her angives antallet af børn, der følger en af deres forældre i døgnbehandling. CPR-numre på barnet/børnene angives. Hvis begge forældre er i behandling da indskrives barnet sammen med én af forældrene den barnet følges med. Skulle det blive aktuelt at barnet i forløbet skal følges med den anden forældre, slettes registreringen af barnet hos den første forældre og barnet registreres i stedet hos den anden 14

15 Indberetter i myndighed Register Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse forælder. Tilbud (vises kun for døgntilbud) CPR-nummer på børnene Angiv CPR.Nr. CPR-numre på medfølgende barn/børn angives. Tilbud VBGS Behandlingsintensitet (vælg) 1) Ambulant behandlingsintensitet 2) Dagbehandlings-intensitet 3) Døgnbehandlings-intensitet Tilbud Behandlingstype (vælg) 1) Metadon 2) Buprenorphin 3) Heroin 4) Anden substitution med opiater 5) Stoffri behandling 6) Anden (medicinsk) behandling Tilbud Autorisationskode (Udløses kun hvis behandlingstype ikke er stoffri behandling eller Anden behandling.) Angiv ID nr, eller fremsøg det via link. Ambulant behandlingsintensitet: intensitet, hvor der leveres en ydelse 2 til 8 gange om måneden. Der skal minimum være tale om en ydelse hver 14. dag før at der er tale om ambulant behandling. Dagbehandlingsintensitet: intensitet, hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen. Døgnbehandlingsintensitet: intensitet, hvor der leveres en ydelse hver dag, og hvor ydelsen inkluderer overnatning. Her angives typen af behandling: Stoffri behandling eller et af de anførte substitutionsstoffer. Her angives autorisationsid for den ansvarlige læge for substitutionsbehandlingen. 15

16 : AFSLUT BEHANDLING Indberetter i myndighed Register Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse Afslut behandling Afslut behandling Afslut behandling VBGS Dato for afsluttet behandling Skriv dato Her anføres den dato, hvor borgerens behandlingforløb afsluttes. Der skal ikke udfyldes dato for afsluttet behandling, hvis borgeren skifter tilbud. VBGS Status ved afsluttet behandling (vælg) 1) Ophørt 2) Reduceret 3) Stabiliseret 4) Tilbagefald 5) Ikke færdigbehandlet VBGS Årsag til afsluttet behandling (vælg) 1) klient udeblevet 2) klients anmodning 3) klient død 4) klient flyttet 5) klient færdigbehandlet 6) klient overgået til kriminalforsorgen 7) klient udskrevet til andet tilbud 8) klient udskrevet til hospital 9) klient bortvist 10) anden årsag til afsluttet behandling 16 Der oplyses, hvorvidt borgeren i forhold til sit stofmisbrug ved behandlingsforløbets afslutning har opnået det tilsigtede behandlingsformål, ophør, reduktion eller stabilisering. Endvidere, hvis behandlingsforløbet har vist sig at indeholde et tilbagefald for borgeren således, at der hverken er opnået et ophør, en reduktion eller en stabilisering, angives "Tilbagefald". Hvis borgeren evt. ikke er færdigbehandlet skal vælges denne begrundelse. "Ikke færdigbehandlet" kan også vælges, hvis borgerens status er ukendt eller uoplyst. Årsag til at behandling afsluttes. Ved skift i behandlingsintensitet og - type afsluttes borgerens behandling ikke, og der skal derfor ikke angives årsag til afsluttet behandling. Der kan angives følgende årsager: 1) Klient udeblevet: Klienten er udeblevet fra behandling 2) Klient død: Klienten er afgået ved døden. 3) Klientens anmodning: Klienten har valgt at afbryde et forløb. 4) Klient flyttet: Klienten er flyttet til anden opholdskommune og udskrives til denne. 5) Klient færdigbehandlet: Klienten har gennemført et behandlingsforløb. 6) Klient overgået til kriminalforsorgen: Klienten afsoner fængselsstraf. 7) Klient udskrevet til ikke-stofbehandling (til andet tilbud?+): Klienten overgår til behandling i andet regi end stof, eks. psykiatrisk behandling. 8) Klient udskrevet til hospital: Klient er blevet indlagt på hospital. 9) Klient bortvist: Klienten bortvises på grund af uhensigtsmæssig adfærd. 10) Anden udskrivningsårsag Her anføres en udskrivningsårsag, som ikke er dækket ind af de øvrige

17 17 årsager.

18 : KVALHEP - Hepatitis C og Kvalitet i den lægefaglige behandling KVALHEP Register Spg. Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse KvalHep HEP 1 Udført lægelig vurdering af somatisk og psykisk helbred foretaget inden for 4 uger efter indskrivning i substitutionsbehandling? 3) Uoplyst Der spørges til, om lægen på det kommunale behandlingssted har udført vurdering af somatisk og psykisk helbred inden for 4 uger efter indskrivning i substitutionsbehandling for opioidafhængighed KvalHep HEP 2 Udfærdiget og journaliseret lægelig behandlingsplan for misbrugsproblematik og evt. forekomst af fysiske eller psykiske misbrugsrelaterede helbredsproblemer? KvalHep HEP 3 Hvis forekomst af psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse), da iværksat behandling for denne ved misbrugsbehandlingsstedets læge? KvalHep HEP 4 Hvis forekomst af psykisk lidelse, da foretaget henvisning til speciallæge i psykiatri? 3) Uoplyst, ikke iværksat behandling for psykisk lidelse ved misbrugsbehandlingsstedets læge 3) Nej, ikke forekomst at psykisk lidelse (fraset misbrugsledelse) 4) Uoplyst 1)Ja 2)Nej, ikke henvist til speciallæge i psykiatri 3) Nej, ingen forekomst af psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse) Der spørges til, om lægen på det kommunale behandlingssted har udfærdiget og journalført en lægelig behandlingsplan Spørgsmålet skal kun besvares, hvis patienten har en psykisk lidelse. Ved psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse) forstås psykiatriske tilstande som ex. psykose, depression, angst, som patienten kan have udover misbrugslidelsen Spørgsmålet skal kun besvares, hvis patienten har en psykisk lidelse. Ved psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse) forstås psykiatriske tilstande som ex. psykose, depression, angst, som patienten kan have udover misbrugslidelsen. Ved henvisning forstås henvisning ved lægen ved det kommunale behandlingssted KvalHep HEP 5 Hvis ikke tidligere i substitutionsbehandling, da iværksat behandling med buprenorphin?, ikke iværksat Substitutionsbehandling med Buprenorphin 3) Nej, tidligere været i Substitutions-behandling 4) Uoplyst Hvis patienten ikke tidligere har været substitutionsbehandling for opioid afhængighed, har patienten så ved den aktuelle indskrivning fået iværksat behandling med buprenorphin. 18

19 KVALHEP Register Spg. Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse KvalHep HEP 6 Hvis metadondoser på 120 mg og derover og/eller forekomst af svimmelhed, besvimelsestilfælde eller kendt hjertesygdom (alle indskrevne), da udført EKG? 1)Ja, ikke udført EKG 3) Nej, metadondoser ikke 120 mg eller derover 4)Uoplyst KvalHep HEP 7 Iværksat behandling med benzodiazepiner > 4 ugers varighed ved misbrugsbehandlingsstedets læge inden for de sidste 12 måneder efter indskrivning? KvalHep HEP 8 Iværksat behandling for alkoholmisbrug ved misbrugsbehandlingsstedets læge inden for de sidste 12 måneder efter indskrivning? KvalHep HEP 9 Hvis fertil kvinde, da modtaget antikonceptions-rådgivning ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? 3) Uoplyst 3) Uoplyst, ikke iværksat antikonceptionsbehandling ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? 3) Nej, ikke fertil kvinde 4) Uoplyst Ved fertil kvinde forstås lægens vurdering af sandsynlig fertilitet. Hvis lægen vurderer, at kvinden ikke vurderes sandsynligt fertil, da skal spørgsmålet ikke besvares KvalHep HEP 10 Hvis fertil kvinde, da iværksat antikonceptions-behandling ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? KvalHep HEP 11 Har modtaget mundtlig rådgivning om smitteveje for virussygdomme?, ikke iværksat antikonceptionsbehandling ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? 3) Nej, ikke fertil kvinde 4) Uoplyst 3) Uoplyst Ved fertil kvinde forstås lægens vurdering af sandsynlig fertilitet. Hvis lægen vurderer, at kvinden ikke vurderes sandsynligt fertil, da skal spørgsmålet ikke besvares Hermed forstås rådgivning givet på det kommunale behandlingssted 19

20 KVALHEP Register Spg. Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse KvalHep HEP 12A Tilbudt serologisk udredt for hepatitis A? KvalHep HEP 12B Har eller har haft hepatitis A? (IgM pos/igg neg eller IgM neg/igg pos) KvalHep HEP 13A Tilbudt serologisk udredning for hepatitis B? KvalHep HEP 13B Har eller har haft hepatitis B? (Anti-HBs neg + HBsAg pos eller anti-hbs pos) KvalHep HEP 14A Tilbudt serologisk udredning for hepatitis C? KvalHep HEP 14B Har eller har haft hepatitis C? (Anti-HCV pos og/ eller HCV- RNA pos) KvalHep HEP 15A Hvis HCV positiv, da henvist til yderligere udredning på specialafdeling? 1) Nej, tidligere testet positiv 3) Ja, men vil ikke testes 4) Ja, test er udført 3) Uoplyst 1) Nej, tidligere testet positiv 3) Ja, men vil ikke testes 4) Ja, test er udført 3) Uoplyst 1) Nej, tidligere testet positiv 3) Ja, men vil ikke testes 4) Ja, test er udført 3) Uoplyst, ikke henvist 3) Nej, ikke HCV positiv Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 12A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 13A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 14A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted KvalHep HEP 15B Hvis HCV positiv, da påbegyndt antiviral behandling? KvalHep HEP 16 Udført vaccination mod hepatitis A? 1) Nej, ikke tilbudt, ønsker ikke 3) Nej, ingen indikation 4) Ja 1) Nej, ikke tilbudt, ikke udredt 3) Nej, ønsker ikke 4)Nej, ingen indikation 5) Ja Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 15A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der menes, om vaccination er udført på eller via det kommunale behandlingssted. 20

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne STOFMISBRUG 2020 status og fremtid for behandlingen 200313 Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed, SDU Gastroenheden, Hvidovre Hospital ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson.

Bilag 1. Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. Bilag 1 Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

Journalsystemer og statslige registre

Journalsystemer og statslige registre Journalsystemer og statslige registre Rasmus Axelsson, Specialkonsulent i KABS Sociolog, HD i økonomistyring og procesledelse, Certificeret projektleder PRINCE 2 Evaluering af behandlingssetups og -processer

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen æ å 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Heroin-afhængige i metadonbehandling

Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Den medicinske og psykosociale indsats Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 forfatteren og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1. Heroinbehandling Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.2010 1 Indhold (Varighed ca. 90 min (incl. pause 15 min.)) Baggrund

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere