Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen"

Transkript

1 Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning Afslut behandling Hepatitis C og Kvalitet i den lægefaglige behandling Indskrivning og ICD Tilknyt ydelse Udskrivning Version af 1. november 2013 Benyttes evt. sammen med printvenlige skemaer. Ønskes information om sammenhængen mellem felterne i brugergrænsefladen og feltnavne i systemet kan denne findes i dokumentet NDR Sammenhæng mellem variable på skærm og i system under System-til-system på stofmisbrugsdatabasen.dk. Heri er også angivet koderværdierne for de enkelte variable. Registre: VBGS (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere, Socialstyrelsen); (Stofmisbrugere i behandling, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut); DA (DanRIS Ambulant) + (DanRIS Døgn, Center for Rusmiddelforskning); HEP (Hepatitis C og Kvalitet i den legefaglige behandling). 1

2 - Registrer anmodning Indberetter i myndighed Registrer anmodning Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse VBGS HEP Fremsøg borger Cpr. Nr. Angiv CPR nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person) Registrer anmodning Borger Personens navn, medmindre anonym. (hentes fra cpr /fremsøg person) Registrer anmodning Registrer anmodning VBGS HEP VBGS HEP Køn Myndighed 1) Mand 2) Kvinde Låst felt. Vælges automatisk ud fra den myndighed du indberetter fra. Borgerens CPR-nummer benyttes som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af udviklingen i stofmisbruget og giver desuden oplysning om alder og køn. Borgerens navn hentes fra cpr-registret ved nye indberetninger i systemet. For kontaktforløb, der er overført fra tidligere indberetningssystemer, kan navnet angives. Borgerens køn oplyses Med myndighed ønskes oplyst hvilken kommune, der er borgerens opholdskommune. En borgers opholdskommune er langt oftest identisk med borgerens bopælskommune. I tvivlsspørgsmål er der flere faktorer, der er med til at afgøre hvilken kommune, der er opholdskommunen. For hjemløse er fx det sted, hvor borgeren faktisk opholder sig og har mest lyst til at opholde sig, vigtigere end en evt. folkeregisteradresse. En kommune ophører ikke med at være opholdskommune for en borger, hvis borgeren midlertidigt opholder sig i en anden kommune, fx i forbindelse med ferie, indlæggelse, strafafsoning eller midlertidige ophold som led i en social indsats. Hvis en borger opholder sig på et døgntilbud i en anden kommune end borgerens bopælskommune, så forbliver bopælskommunen borgerens opholdskommune. 2

3 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Registrer anmodning VBGS Anmodningsdato Angiv anmodningsdato hvis denne er forskellig fra dags dato. (Dags dato vælges automatisk.) Anmodningsdatoen er den dato, hvor borgeren første gang ytrer ønske om behandling overfor den kommunale myndighed, enten skriftligt, personligt, telefonisk eller på anden måde. Endvidere, hvis borgerne henvender sig til et tilbud, som har fået uddelegeret visitationsretten af kommunen, så er anmodningsdatoen den dato, hvor borgeren ytrer ønske om behandling overfor tilbuddet. Der er tale om en anmodning, hvis en borger ytrer ønske om behandling, uagtet at borgeren tidligere har været i behandling (behandlingsforløbet er afsluttet). Hvis borgeren har henvendt sig anonymt og først senere er blevet registreret - fx ved første samtale - er anmodningsdatoen den dato, hvor borgeren henvendte sig første gang som anonym. Med hensyn til umyndige borgere under 18 år, der er omfattet af behandlingsgarantien, skal der indhentes samtykkeerklæring, og det gælder her, at anmodningsdatoen er den dato, hvor kommunen, forældrene eller den unge selv henvender sig og ytrer ønske om behandling. For unge borgere under 18 år gælder det, at en behandling ikke kan iværksættes, før der er indhentet samtykkeerklæring fra forældrene og den unge selv, hvis denne er over 15 år. Ligeledes er anmodningsdatoen den dato, hvor borgere første gang ytrer ønske om behandling overfor den kommunale myndighed, selv om denne kommune sender borgeren videre til en behandlingsenhed i en anden kommune, som den kommunale myndighed har kontrakt med. 3

4 Indberetter i myndighed Registrer anmodning Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse VBGS Tidligere stofmisbrugsbehandling 3) Uoplyst Det oplyses, hvorvidt borgeren tidligere har været indskrevet til behandling. Der skelnes her ikke mellem dag/ambulant og døgntilbud. Begrebet inkluderer alle former for behandling i relation til stofmisbrug, der har fundet sted forud for første anmodningsdato. Tidligere behandling omfatter kun stofmisbrugsbehandling efter Serviceloven og Sundhedsloven.Med tidligere behandling menes om borgeren tidligere har været indskrevet i behandling for stofmisbrug. Dette omfatter foruden behandling på kommunale tilbud også behandling hos praktiserende læge, hospital, private tilbud, fængsel, udlandet etc.der har ikke været en tidligere behandling, hvis borgeren oplyser ikke at have været i behandling tidligere. Hvis borgeren ikke vil oplyse, hvorvidt vedkommende har været tidligere i behandling, eller det af anden årsag ikke har været muligt at få afklaret forholdene angives "Uoplyst".Behandling for alkoholmisbrug er ikke omfattet. Registrer anmodning VBGS Gravid (vises kun hvis personen er kvinde) Psykisk funktionsnedsættelse 3) Uoplyst 3) Uoplyst Det oplyses, hvorvidt borgeren er gravid. Hvis borgeren ikke ønsker at oplyse dette, angives "Uoplyst". Registrer anmodning VBGS Optræder der en (diagnosticeret) psykisk funktionsnedsættelse i tilknytning til stofmisbruget Her oplyses, hvorvidt borgeren har en diagnosticeret psykiatrisk lidelse i tilknytning til stofmisbruget. Det er ikke sagsbehandlerens opgave at vurdere, hvorvidt borgeren har en psykiatrisk lidelse i tilknytning til stofmisbruget (dobbeltdiagnose). Dette spørgsmål besvares efter borgerens egne oplysninger om at der stillet en diagnose af en læge. Der er mulighed for at angive "Uoplyst", hvis klienten ikke ønsker at oplyse, hvorvidt denne har fået diagnosticeret en psykiatrisk lidelse. Psykiatriske lidelser, der betragtes som omfattet er: sindslidende (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) intellektuelt/kognitivt forstyrrede (ADHD) Ikke omfattet er: intellektuelt/kognitivt forstyrrede (udviklingshæmning, demens, hjerneskade, udviklingsforstyrrelse: autismeaspektet) 4

5 - Iværksat behandling Indberetter i myndighed Iværksæt behandling Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse VBGS HEP Dato for iværksat behandling Angiv dato Dato for iværksat behandling er den dato, hvor borgeren påbegynder et behandlingstilbud, der indledes efter at udredning og visitationsbeslutning er foretaget. Dato for iværksat behandling henfører til behandlingsgarantien, hvor behandlingstilbudet skal iværksættes senest 14 dage efter anmodning om at komme i behandling. En behandling er en målrettet indsats på baggrund af en systematisk udredning. Borgeren er således ikke i behandling så snart første samtale er gennemført. Udredning er ligeledes ikke behandling. For unge klienter under 18 år gælder det, at en behandling ikke kan iværksættes, før der er indhentet samtykkeerklæring fra forældrene og den unge selv, hvis denne er over 15 år. Iværksæt behandling VBGS Dage siden anmodning Udfyldes automatisk (låst felt) Dage siden anmodning er den ventetid, eller det antal dage, som er gået fra borgerens første henvendelse med ønske om behandling (anmodningsdatoen), til behandling påbegyndes. Denne oplysning beregnes af systemet ud fra anmodningsdatoen og dato for iværksættelse af behandling. Iværksæt behandling VBGS Alder ved iværksat behandling Udfyldes automatisk (låst felt) Borgerens alder ved iværksættelse af behandling (dato for iværksat behandling). Alderen beregnes via cpr-nummeret. 5

6 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Iværksæt behandling VBGS (vises kun hvis ventetid > 14) Årsag til overskridelse af behandlingsgaranti 1) mangel på ledig plads 2) personalemæssige forhold hos myndighed eller tilbud 3) klienten forhindret i fremmøde 4) klienten udeblevet 5a) frit valg 5b) samtykkeerklæring 6) andet + tekstfelt Frit valg kun synlig hvis alder er 18 år eller over. Samtykkeerklæring kun synlig hvis alder er under 18 år. 6 Afhængig af omstændighederne kan der være forskellige årsager til, at det ikke har været muligt at indfri behandlingsgarantien, hvilket ofte er helt legitimt, fx hvis borgeren ikke er fremmødt som aftalt. Det er dog vigtigt, at der anføres en begrundelse, da denne bl.a. benyttes i forskningsmæssig sammenhæng til fordel for borgeren. Behandlingsgarantien er overskredet, hvis der er gået mere end 14 dage fra anmodningsdato til dato for iværksat behandling. Har borgeren fx. henvendt sig den 1. i måneden og er behandlingen gået i gang den 16. i måneden, er garantien således overskredet med én dag. Ved ændringer af behandlingsplanen og evt. ændringer i intensiteten af behandlingen optræder der ikke en behandlingsgaranti. Der optræder heller ikke behandlingsgaranti ved skift af behandlingstilbud. Der kan angives følgende begrundelser for, at det ikke har været muligt at overholde behandlingsgarantien: Mangel på ledig plads: 1) Behandlingsgarantien overskrides, da den kommunale myndighed på anmodningstidspunktet ikke har ledige pladser med tilbud om behandling for stofmisbrug. Personalemæssige forhold hos myndighed eller tilbud: 2) Behandlingsgarantien overskrides, da der ikke er ledigt personale - pga. ferie, sygdom eller lign. Klienten forhindret i fremmøde: 3) Behandlingsgarantien overskrides, da borgeren er forhindret i at møde op inden for 14 dage, pga. arbejde, uddannelse, fængselsophold, hospitalsophold eller lign. Klienten udeblevet: 4) Behandlingsgarantien overskrides, da borgeren ikke er mødt op til et aftalt møde, en aftalt samtale eller en aftalt påbegyndelse af et behandlingsforløb. Frit valg (over 18 år):

7 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse 5a) Behandlingsgarantien overskrides, da borgeren har ønsket at benytte et andet behandlingstilbud end det visiterede, og der kan derfor forekomme ventetider, som den kommunale myndighed ikke har indflydelse på. Gælder kun for borgere, der er fyldt 18 år. Samtykkeerklæring (under 18 år): 5b) Behandlingsgarantien overskrides, da der før iværksættelse af behandling af ung borger under 18 år, skal indhentes samtykkeerklæringer fra forældre, som kan forsinke processen. Andet + teksfelt: 6) Hvis ingen af førnævnte kategorier for begrundelse er gældende anføres "Andet". Iværksæt behandling VBGS Behandlingsformål 1) ophør 2) reduktion 3) stabilisering Her beskrives formålet med stofmisbrugsbehandlingen; hvorvidt behandlingen har til hensigt at bringe et misbrug til ophør, reducere det eller stabilisere en opnået tilstand. jf. behandlingsplanen, der er udarbejdet i forbindelse med iværksættelse af behandlingen. Iværksæt behandling Hovedindtægtskilde 1) lønindkomst 2) SU 3) arbejdsløshedsdagpenge 4) aktivering/fået løn med tilskud 5) sygedagpenge 6) kontanthjælp 7) revalideringsydelse 8) førtidspension/pension 9) fra familie, venner og lign. 10) illegale aktiviteter 1) Ophør består i at bringe et stofmisbrug til ophør, herunder også en eventuel substitutionsbehandling. 2) Reduktion består i at reducere misbrug af rusmidler. Under rusmidler medregnes ikke substitutionsmedicin. 3) Stabilisering består i at stabilisere en tilstand, der er opnået gennem stofmisbrugsbehandling. Her registreres den indtægtskilde, som borgeren selv angiver som den vigtigste indenfor den sidste måned. Kun én svarmulighed. 7

8 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse 11) prostitution 12) andet 13) uoplyst Iværksæt behandling Aktuel samlivssituation -Samlivssituation den sidste måned inden indskrivning i behandling. 1) Enlig 2) Samlevende 3) Uoplyst Her registreres borgerens faktiske samlivssituation den sidste måned inden iværksættelse af behandling. Det er de faktiske ikke juridiske forhold der skal registreres. Iværksæt behandling Iværksæt behandling Iværksæt behandling Iværksæt behandling Aktuel boligsituation -Hvor borgeren har sit ophold ved indskrivning i behandling Statsborgerskab Anden etnisk herkomst (baggrund) -Se definition af Indvandrer, flygtning og efterkommer Uddannelse 1) selvstændig bolig 2) lejet værelse 3) familie / venner 4) institutionsophold anden institution 5) støttebolig / fællesskab 6) familiepleje 7) herberg / pensionat 8) fængsel 9) gaden /ingen bolig 10) andet 11) Klienten vil ikke oplyse Alle landekoder fra CPRkontoret. 1) Vælg land 2) Uoplyst 1) Nej 2) Indvandrer 3) Flygtning 4) Efterkommer Uddannelse opgøres via tre "lister (gensidigt udelukkende): Vælg én: Med seneste bolig menes der, hvor borgeren har sit ophold ved indskrivning i behandling der hvor han/hun kan gå hjem til. Kun én svarmulighed. Det der søges klarlagt er stabiliteten i boligforholdet. Borgerens statsborgerskab. CPR-kontorets officielle nationalitetskoder skal anvendes (www.cpr.dk). Etnisk baggrund. Indvandrer er en person, der er født i udlandet af forældre, der begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Flygtning er en person, der flygter til et andet land på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse. Efterkommer er en person, der er født i Danmark af forældre der er flygtning eller indvandrere. Grundskoleuddannelse: Grundskoleuddannelse 1) Går i skole 8 Her angives den højest afsluttede og gennemførte

9 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse 2) 7 eller færre års skolegang 3) 8-9 års skolegang 4) års skolegang 5) andet 6) uoplyst grundskoleuddannelse, som borgeren opgiver, dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. Ungdomsuddannelse: Videregående uddannelse: Ungdomsuddannelse 1) erhvervsuddannelse (ex. lærlinge-, HG, Erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG)) 2) gymnasial uddannelse (ex. Studentereksamen, HF, HHX, HTX) 3) Anden uddannelse 4) Ingen uddannelse (undtagen grundskoleuddannelse) 5) uoplyst Videregående uddannelse: 1) Kort videregående uddannelse 2) Mellemlang videregående uddannelse 3) Lang videregående uddannelse 4) Anden uddannelse 5) Ingen uddannelse (undtagen grundskoleuddannelse) 6) uoplyst Ungdomsuddannelse: Her angives den højest afsluttede og gennemførte ungdomsuddannelse, som borgeren opgiver, dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. Videregående uddannelse: Her angives den højest afsluttede og gennemførte videregående uddannelse, som borgeren opgiver, dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 9

10 Indberetter i myndighed Iværksæt behandling Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Antal børn under 18 år der er kontakt til. 1) Skriv Antal [inputfelt] 2) Vil ikke oplyse Der registreres på skemaet antal børn under 18 år, som borgeren bor sammen eller har kontakt med. Dette gælder uanset, om det er borgerens biologiske børn eller ej, om borgeren har forældremyndighed over børnene eller ej, eller om børnene kun er hjemme i weekenden eller har fast ophold i hjemmet. Iværksæt behandling Antal børn under 18 år der er anbragt udenfor hjemmet 1) Antal [inputfelt] 2) Vil ikke oplyse Her registreres antal børn (både egne og andre tilknyttet husstanden) under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet med eller uden borgerens samtykke. Iværksæt behandling Stoffri den seneste måned Med stoffri menes, at borgeren ikke har brugt illegale stoffer eller ikkeordinerede lægemidler Iværksæt behandling () Stoffer brugt den seneste måned 1) Metadon (ordineret) 2) Metadon (illegal) 3) Buprenorphin(ordineret) 4) Buprenorphin (illegal) 5) Benzodiazepiner (ordineret) 6) Benzodiazepiner (illegal) 7) Andre opiater 8) Heroin (ordineret) 9) Heroin (illegal) 10) Kokain 11) Amfetaminer 12) Ecstasy og.lign. 13) Hash/Cannabis 14) Hallucinogener 15) Opløsningsmidler (Inhalanter) 16) Andre stoffer 17) Alkohol Indtaget antal dage (seneste måned): (0-30) Alder ved førstegangsbrug: tekstfelt (tal) Indtagelseshyppighed 1) < 1 pr. uge 2) 2-6 pr. uge 3) Dagligt 4) Uoplyst Typisk indtagelsesmåde 1) injektion 2) rygning 3) spiser/drikker 4) sniffer 5) uoplyst Listen af indtagelsesmåder for de enkelte stoffer afhænger af stoftypen. 10 1) Metadon (ordineret) Borgeren har været i behandling med substitutionsmedicin Det vil typisk fremkomme, hvis kommunen overtager en borger fra en anden kommune eller fængsel, hvor borgeren har været indskrevet i behandling. 2) Metadon (illegal) Brug af metadon skaffet på illegal vis. 3) Buprenorphin (illegal) 4) Buprenorphin (ordineret) Borgeren har været i behandling med substitutionsmedicin Det vil typisk fremkomme, hvis kommunen overtager en borger fra en anden kommune eller fængsel, hvor borgeren har været indskrevet i behandling. 5) Benzodiazepiner (illegal) Stesolid, Rohypnol, Rivotril, Flunipam, Diazepam mv. 6) Benzodiazepiner (ordineret) 7) Andre opiater Morfin, Ketogan, Contalgin, Petidin mv. Illegalt erhvervet buprenorphin midler (fx Temgesic, Anorfin, Subutex) 8) Heroin (ordineret) Borgeren har været i behandling med substitutionsmedicin. Det vil typisk fremkomme, hvis kommunen overtager en borger fra en anden

11 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Iværksæt behandling Det er ikke muligt at angive hovedstof Iværksæt behandling Angiv hovedstof (Kun ved nej til stoffri) Sæt kryds hvis aktuelt. (Låses ved valg af ja til stoffri) 1) Metadon (illegal) 2) Buprenorphin (illegal) 3) Benzodiazepiner (illegal) 4) Andre opiater 5) Heroin (illegal) 6) Kokain 7) Amfetaminer 8) Ecstasy og.lign. 9) Hash/Cannabis 10) Hallucinogener 11) Opløsningsmidler (Inhalanter) 12) Andre stoffer kommune eller fængsel, hvor borgeren har været indskrevet i behandling. 9) Heroin (illegal) Brug af heroin skaffet på illegal vis. 10) Amfetamin 11) Kokain 12) Ecstasy og lign. Div. designerdrugs 13) Hallucinogener LSD, psilocybin og meskalin 14) Hash 15) Opløsningsmidler/inhalater 16) Andre stoffer 17) Alkohol (kan ikke vælges som hovedstof) Såfremt borgeren ikke mener at have noget hovedstof afkrydses den pågældende rubrik under skemaet og der angives ikke noget hovedstof. Med hovedstof menes det stof, som borgeren opfatter som hovedproblem. Bemærk, at alkohol ikke kan anføres som hovedstof. Bemærk også, at ordinerede stoffer ikke kan angives som hovedstof. Har borgeren udelukkende indtaget alkohol og/eller ordinerede stoffer, skal checkboxen det er ikke muligt at angive hovedstof angives. 11

12 Indberetter i myndighed Iværksæt behandling Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse HEP Risikoadfærd nogensinde 1) Nej (klienten har aldrig injiceret og aldrig delt værktøj) 2)Nej (klienten har injiceret, men har aldrig delt værktøj) 3) Ja (klienten har både injiceret og delt værktøj mindst én gang) 4) Ja (klienten har aldrig injiceret, men har delt værktøj) 5) Uoplyst Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med blod inficeret med virus (HBV, HCV, HIV) i forbindelse med anvendelse af sprøjter, kanyler, samt også snifferør og andet stofindtagelsesværktøj Nej, har aldrig injiceret eller delt værktøj: Borgeren har aldrig på noget tidspunkt injiceret, og har aldrig delt værktøj. Nej, har injiceret, men har aldrig delt værktøj: Borgeren har injiceret, men har aldrig på noget tidspunkt delt værktøj (sprøjter, kanyler, samt snifferør og andet værktøj). Ja, har injiceret og har delt værktøj: Borgeren har injiceret og har delt værktøj (sprøjter, kanyler, samt snifferør og andet værktøj) mindst én gang. Ja, har aldrig injiceret, men har delt værktøj: Borgeren har aldrig nogensinde injiceret, men har delt værktøj (sprøjter, kanyler og andet værktøj) mindst én gang. Iværksæt behandling Alder ved første injektion 1) <15 2) ) ) ) ) ) 40+ 8) Har aldrig injiceret 9) Uoplyst Uoplyst: Borgeren vil ikke oplyse, hvorvidt der nogensinde er delt værktøj. Her angives den alder borgeren oplyser at have haft ved den første injektion af et misbrugsstof. Alderen kan angives i følgende intervaller. Iværksæt behandling SIb HEP Risikoadfærd den seneste måned 1) Nej (klienten har hverken injiceret eller delt værktøj) (klienten har injiceret, men har ikke delt værktøj) 3)J a (klienten har både Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med blod inficeret med virus (HBV, HCV, HIV) i forbindelse med anvendelse af sprøjter, kanyler, samt også snifferør og andet stofindtagelsesværktøj. Nej, har ikke injiceret eller delt værktøj: Borgeren har ikke injiceret 12

13 Indberetter i myndighed Register Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse injiceret og delt værktøj) 4) Ja (klienten har ikke injiceret, men har delt værktøj) 5) Uoplyst indenfor den seneste måned, og har ikke delt værktøj inden for den seneste måned. Nej, har injiceret, men ikke delt værktøj: Borgeren har injiceret den sidste måned, men har ikke delt værktøj indenfor den seneste måned. Ja, har injiceret og delt værktøj: Borgeren har injiceret og har delt værktøj (sprøjter, kanyler, samt snifferør og andet værktøj) mindst én gang inden for den sidste måned. Ja, har ikke injiceret, men har delt værktøj: Borgeren har ikke injiceret, men har delt værktøj (snifferør, samt og andet stofindtagelsesværktøj) mindst én gang inden for den sidste måned. Uoplyst: Borgeren vil ikke oplyse, hvorvidt der er delt værktøj den sidste måned. 13

14 : TILBUD(STILKNYTNING) Indberetter i myndighed Tilbud Register Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse TP VBGS DA Tilbudsnavn Søg efter tilbud Liste m. tilbud søges frem ved enten søgning på Navn (wildcard), postnummer (tal felt) eller kommune (listbox m. alle kommuner) Her fremgår det navn, hvormed tilbuddet er oprettet på Tilbudsportalen. Tilbud VBGS Frit valg (checkbox) Sæt kryds hvis aktuelt Det oplyses, om borgeren bliver henvist til behandling på et tilbud, som borgeren selv har bedt om at blive behandlet på, og som er et andet end det tilbud som den kommunale myndighed har visiteret til. Retten til at vælge behandlingstilbud gælder for alle visiterede klienter over 18 år. Borgeren har ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud, der er godkendt efter Servicelovens 144, men det konkrete valg skal have tilsvarende karakter som det, det kommunale myndighed har visiteret til. Dvs. der er eksempelvis ikke frit valg mellem døgn- og dagbehandling. Tilbud VBGS DA Tilbudsstartdato Skriv dato. (Dags dato angives automatisk.) Her anføres den dato, hvor borgeren påbegynder behandling på det pågældende tilbud. Der vil for enhver behandling være en tilbudsstartdato og en tilbuds-slutdato. Hvis borgeren skifter tilbud undervejs, udfyldes tilbuds-startdato for hvert tilbud. Tilbud VBGS DA Tilbudsslutdato Angiv dato. (Kan ikke udfyldes før behandlingens ophør har fundet sted). Her anføres den dato, hvor borgeren afslutter en behandling på det pågældende tilbud. Der vil for enhver behandling være en tilbudsstartdato og en tilbuds-slutdato. Hvis borgeren har skiftet tilbud undervejs, udfyldes tilbuds-slutdatoen for hvert tilbud, hvor behandlingen er ophørt. Tilbud (vises kun for døgntilbud) Antal medfølgende børn Angiv antal Her angives antallet af børn, der følger en af deres forældre i døgnbehandling. CPR-numre på barnet/børnene angives. Hvis begge forældre er i behandling da indskrives barnet sammen med én af forældrene den barnet følges med. Skulle det blive aktuelt at barnet i forløbet skal følges med den anden forældre, slettes registreringen af barnet hos den første forældre og barnet registreres i stedet hos den anden 14

15 Indberetter i myndighed Register Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse forælder. Tilbud (vises kun for døgntilbud) CPR-nummer på børnene Angiv CPR.Nr. CPR-numre på medfølgende barn/børn angives. Tilbud VBGS Behandlingsintensitet (vælg) 1) Ambulant behandlingsintensitet 2) Dagbehandlings-intensitet 3) Døgnbehandlings-intensitet Tilbud Behandlingstype (vælg) 1) Metadon 2) Buprenorphin 3) Heroin 4) Anden substitution med opiater 5) Stoffri behandling 6) Anden (medicinsk) behandling Tilbud Autorisationskode (Udløses kun hvis behandlingstype ikke er stoffri behandling eller Anden behandling.) Angiv ID nr, eller fremsøg det via link. Ambulant behandlingsintensitet: intensitet, hvor der leveres en ydelse 2 til 8 gange om måneden. Der skal minimum være tale om en ydelse hver 14. dag før at der er tale om ambulant behandling. Dagbehandlingsintensitet: intensitet, hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen. Døgnbehandlingsintensitet: intensitet, hvor der leveres en ydelse hver dag, og hvor ydelsen inkluderer overnatning. Her angives typen af behandling: Stoffri behandling eller et af de anførte substitutionsstoffer. Her angives autorisationsid for den ansvarlige læge for substitutionsbehandlingen. 15

16 : AFSLUT BEHANDLING Indberetter i myndighed Register Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse Afslut behandling Afslut behandling Afslut behandling VBGS Dato for afsluttet behandling Skriv dato Her anføres den dato, hvor borgerens behandlingforløb afsluttes. Der skal ikke udfyldes dato for afsluttet behandling, hvis borgeren skifter tilbud. VBGS Status ved afsluttet behandling (vælg) 1) Ophørt 2) Reduceret 3) Stabiliseret 4) Tilbagefald 5) Ikke færdigbehandlet VBGS Årsag til afsluttet behandling (vælg) 1) klient udeblevet 2) klients anmodning 3) klient død 4) klient flyttet 5) klient færdigbehandlet 6) klient overgået til kriminalforsorgen 7) klient udskrevet til andet tilbud 8) klient udskrevet til hospital 9) klient bortvist 10) anden årsag til afsluttet behandling 16 Der oplyses, hvorvidt borgeren i forhold til sit stofmisbrug ved behandlingsforløbets afslutning har opnået det tilsigtede behandlingsformål, ophør, reduktion eller stabilisering. Endvidere, hvis behandlingsforløbet har vist sig at indeholde et tilbagefald for borgeren således, at der hverken er opnået et ophør, en reduktion eller en stabilisering, angives "Tilbagefald". Hvis borgeren evt. ikke er færdigbehandlet skal vælges denne begrundelse. "Ikke færdigbehandlet" kan også vælges, hvis borgerens status er ukendt eller uoplyst. Årsag til at behandling afsluttes. Ved skift i behandlingsintensitet og - type afsluttes borgerens behandling ikke, og der skal derfor ikke angives årsag til afsluttet behandling. Der kan angives følgende årsager: 1) Klient udeblevet: Klienten er udeblevet fra behandling 2) Klient død: Klienten er afgået ved døden. 3) Klientens anmodning: Klienten har valgt at afbryde et forløb. 4) Klient flyttet: Klienten er flyttet til anden opholdskommune og udskrives til denne. 5) Klient færdigbehandlet: Klienten har gennemført et behandlingsforløb. 6) Klient overgået til kriminalforsorgen: Klienten afsoner fængselsstraf. 7) Klient udskrevet til ikke-stofbehandling (til andet tilbud?+): Klienten overgår til behandling i andet regi end stof, eks. psykiatrisk behandling. 8) Klient udskrevet til hospital: Klient er blevet indlagt på hospital. 9) Klient bortvist: Klienten bortvises på grund af uhensigtsmæssig adfærd. 10) Anden udskrivningsårsag Her anføres en udskrivningsårsag, som ikke er dækket ind af de øvrige

17 17 årsager.

18 : KVALHEP - Hepatitis C og Kvalitet i den lægefaglige behandling KVALHEP Register Spg. Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse KvalHep HEP 1 Udført lægelig vurdering af somatisk og psykisk helbred foretaget inden for 4 uger efter indskrivning i substitutionsbehandling? 3) Uoplyst Der spørges til, om lægen på det kommunale behandlingssted har udført vurdering af somatisk og psykisk helbred inden for 4 uger efter indskrivning i substitutionsbehandling for opioidafhængighed KvalHep HEP 2 Udfærdiget og journaliseret lægelig behandlingsplan for misbrugsproblematik og evt. forekomst af fysiske eller psykiske misbrugsrelaterede helbredsproblemer? KvalHep HEP 3 Hvis forekomst af psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse), da iværksat behandling for denne ved misbrugsbehandlingsstedets læge? KvalHep HEP 4 Hvis forekomst af psykisk lidelse, da foretaget henvisning til speciallæge i psykiatri? 3) Uoplyst, ikke iværksat behandling for psykisk lidelse ved misbrugsbehandlingsstedets læge 3) Nej, ikke forekomst at psykisk lidelse (fraset misbrugsledelse) 4) Uoplyst 1)Ja 2)Nej, ikke henvist til speciallæge i psykiatri 3) Nej, ingen forekomst af psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse) Der spørges til, om lægen på det kommunale behandlingssted har udfærdiget og journalført en lægelig behandlingsplan Spørgsmålet skal kun besvares, hvis patienten har en psykisk lidelse. Ved psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse) forstås psykiatriske tilstande som ex. psykose, depression, angst, som patienten kan have udover misbrugslidelsen Spørgsmålet skal kun besvares, hvis patienten har en psykisk lidelse. Ved psykisk lidelse (fraset misbrugslidelse) forstås psykiatriske tilstande som ex. psykose, depression, angst, som patienten kan have udover misbrugslidelsen. Ved henvisning forstås henvisning ved lægen ved det kommunale behandlingssted KvalHep HEP 5 Hvis ikke tidligere i substitutionsbehandling, da iværksat behandling med buprenorphin?, ikke iværksat Substitutionsbehandling med Buprenorphin 3) Nej, tidligere været i Substitutions-behandling 4) Uoplyst Hvis patienten ikke tidligere har været substitutionsbehandling for opioid afhængighed, har patienten så ved den aktuelle indskrivning fået iværksat behandling med buprenorphin. 18

19 KVALHEP Register Spg. Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse KvalHep HEP 6 Hvis metadondoser på 120 mg og derover og/eller forekomst af svimmelhed, besvimelsestilfælde eller kendt hjertesygdom (alle indskrevne), da udført EKG? 1)Ja, ikke udført EKG 3) Nej, metadondoser ikke 120 mg eller derover 4)Uoplyst KvalHep HEP 7 Iværksat behandling med benzodiazepiner > 4 ugers varighed ved misbrugsbehandlingsstedets læge inden for de sidste 12 måneder efter indskrivning? KvalHep HEP 8 Iværksat behandling for alkoholmisbrug ved misbrugsbehandlingsstedets læge inden for de sidste 12 måneder efter indskrivning? KvalHep HEP 9 Hvis fertil kvinde, da modtaget antikonceptions-rådgivning ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? 3) Uoplyst 3) Uoplyst, ikke iværksat antikonceptionsbehandling ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? 3) Nej, ikke fertil kvinde 4) Uoplyst Ved fertil kvinde forstås lægens vurdering af sandsynlig fertilitet. Hvis lægen vurderer, at kvinden ikke vurderes sandsynligt fertil, da skal spørgsmålet ikke besvares KvalHep HEP 10 Hvis fertil kvinde, da iværksat antikonceptions-behandling ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? KvalHep HEP 11 Har modtaget mundtlig rådgivning om smitteveje for virussygdomme?, ikke iværksat antikonceptionsbehandling ved misbrugsbehandlingsstedets læge/anden læge? 3) Nej, ikke fertil kvinde 4) Uoplyst 3) Uoplyst Ved fertil kvinde forstås lægens vurdering af sandsynlig fertilitet. Hvis lægen vurderer, at kvinden ikke vurderes sandsynligt fertil, da skal spørgsmålet ikke besvares Hermed forstås rådgivning givet på det kommunale behandlingssted 19

20 KVALHEP Register Spg. Skærmbillede Valgmuligheder Beskrivelse KvalHep HEP 12A Tilbudt serologisk udredt for hepatitis A? KvalHep HEP 12B Har eller har haft hepatitis A? (IgM pos/igg neg eller IgM neg/igg pos) KvalHep HEP 13A Tilbudt serologisk udredning for hepatitis B? KvalHep HEP 13B Har eller har haft hepatitis B? (Anti-HBs neg + HBsAg pos eller anti-hbs pos) KvalHep HEP 14A Tilbudt serologisk udredning for hepatitis C? KvalHep HEP 14B Har eller har haft hepatitis C? (Anti-HCV pos og/ eller HCV- RNA pos) KvalHep HEP 15A Hvis HCV positiv, da henvist til yderligere udredning på specialafdeling? 1) Nej, tidligere testet positiv 3) Ja, men vil ikke testes 4) Ja, test er udført 3) Uoplyst 1) Nej, tidligere testet positiv 3) Ja, men vil ikke testes 4) Ja, test er udført 3) Uoplyst 1) Nej, tidligere testet positiv 3) Ja, men vil ikke testes 4) Ja, test er udført 3) Uoplyst, ikke henvist 3) Nej, ikke HCV positiv Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 12A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 13A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 14A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der spørges til, om der er udført serologisk udredning på det kommunale behandlingssted KvalHep HEP 15B Hvis HCV positiv, da påbegyndt antiviral behandling? KvalHep HEP 16 Udført vaccination mod hepatitis A? 1) Nej, ikke tilbudt, ønsker ikke 3) Nej, ingen indikation 4) Ja 1) Nej, ikke tilbudt, ikke udredt 3) Nej, ønsker ikke 4)Nej, ingen indikation 5) Ja Spørgsmålet relateres til omtalte test i spørgsmål 15A. Hvis denne test ikke er taget på det kommunale behandlingssted, skal der ikke svares Der menes, om vaccination er udført på eller via det kommunale behandlingssted. 20

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print 20. marts 2012 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares af den kommunale

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen).

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen). Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i Myndighed KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Skærmbillede Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Registrer anmodning. Cpr. Nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person)

Skærmbillede Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Registrer anmodning. Cpr. Nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person) Cpr. Nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person) Borgerens CPR-nummer benyttes som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af udviklingen i stofmisbruget og giver desuden oplysning om alder og

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Fællesindhold - Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold - Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold - Stofmisbrugsdatabasen Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat... 5 Tilbudstilknytning... 13 Afslut... 15 Hepatitis C og Kvalitet i den lægefaglige... 16 Indskrivning... 19 Tilknyt

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i myndighed SIB og VBGS Registrer Anmodning Iværksæt behandling Tilbud Afslut behandling 23. september

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Beskrivelse og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen... 1 - Registrer anmodning... 2 - Iværksat behandling...

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Beskrivelse og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen... 1 - Registrer anmodning... 2 - Iværksat...

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Side 1 af 8 42 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv forvaltningsmyndighed myndighed Generel definition: offentlig forvaltningsenhed, der, efter delegation,

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten

Ansøgningsskema Mælkebøtten Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab Etnisk oprindelse: Dansk: Andet Sprog 3. Alder. 18-24 25-29 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4 1.2 Hvem skal indberette? Og hvad skal indberettes?... 4 2. Brugerprofiler (afløses efterår

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 8 42 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv klient Generel definition: person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2015 2015 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation Statens Serum

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Stofmisbrugere i behandling 2000

Stofmisbrugere i behandling 2000 Stofmisbrugere i behandling 2000 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Dette er en opgørelse over stofmisbrugere, der var i behandling i løbet af 2000. Opgørelsen kan sammenlignes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-2 SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 2... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 3 Institutionsnummer... 3 Journalnummer... 3

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med. januar 006 skal indberettes elektronisk til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Data 1. halvår 008 Data for SundhedsTeam januar-juli 008 Generelle bemærkninger. Hermed fremlægges data

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling April 2004 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Stamoplysninger stamdata. forvaltningsmyndighed myndighed

Stamoplysninger stamdata. forvaltningsmyndighed myndighed Page 1 of 5 SØG IGEN Udskriv 42 resultater Sortering: Generelle begreber Notation: 1 klient person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person Notation: 2 stamoplysninger stamdata

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Vejledning for Substitutionsbehandling

Vejledning for Substitutionsbehandling Vejledning for Substitutionsbehandling Formål Definitioner: Vejledningen har til formål at præcisere indhold og organisering af ambulant substitutionsbehandling af brugere/patienter i behandling på Nordsjællands

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

1. Dokumentation af brugerforløb

1. Dokumentation af brugerforløb 1. Dokumentation af brugerforløb Der udfyldes et skema for hver bruger i Forandringsgruppen. Der foretages registrering i skemaet i forbindelse med forsamtalen samt ved hver statussamtale (ca. hver 3.

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere