Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr P22 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering af rusmiddelområdet i Gladsaxe Kommune... 3 Særlige målgrupper... 4 Samarbejdspartnere i den rehabiliterende indsats... 4 Tilbud til pårørende... 4 Behandling af borgere med afhængighed af stoffer... 6 Behandling af borgere med afhængighed af alkohol...10 Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol...14 J. nr P22 2

3 Indledning Hermed foreligger en beskrivelse af Gladsaxe Kommunes serviceniveau på rusmiddelområdet. Kravet til udarbejdelse af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er fastsat i Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006). Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af 139 i lov om social service. Formålet med standarderne er at synliggøre indsatsens serviceniveau, målgrupper, målsætninger samt kvalitetskravene mv. for borgerne og deres pårørende. Kvalitetsstandarderne tjener endvidere som et vigtigt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere i kommunen, både i relation til at sikre en ensartet visitation til behandling og i forbindelse med udførelsen af indsatserne på rusmiddelområdet. Serviceniveauet er beskrevet i 3 kvalitetsstandarder for henholdsvis: Behandling af borgere med afhængighed af stoffer Behandling af borgere med afhængighed af alkohol Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol Organisering af rusmiddelområdet i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommunes opgaver på rusmiddelbehandlingsområdet består dels i en række behandlingsopgaver og dels en række øvrige opgaver, der relaterer sig til arbejdet med borgere med et skadeligt forbrug af stoffer og alkohol. Behandlingsopgaverne tager alle udgangspunkt i en udredning og visitation, som fører til et af nedenstående tilbud: Ungebehandling Forbehandling Døgnbehandling Dagbehandling Efterbehandling Farmakologisk behandling herunder substitutionsbehandling. De øvrige opgaver på rusmiddelbrugsområdet består af: Åben og anonym rådgivning og vejledning Opsøgende arbejde overfor målgruppen Forebyggelses- og undervisningsopgaver Samarbejde med relevante samarbejdspartnere. I den åbne og anonyme rådgivning kan alle henvende sig og få en samtale med en behandler. Rådgivningen kan foregå i Rusmiddelcentret eller i Forebyggelsescentret. Under samtalen kan man få råd og vejledning i forhold til brug af stoffer herunder misbrug samt oplysning om kommunens behandlingstilbud. Tilbuddet er til alle borgere og deres pårørende. Rådgivningen er anonym og registreres ikke. Gladsaxe Kommunes opsøgende arbejde varetages sammen med Jobcentret, Forebyggelsescentret samt med enheder under Familieafdelingen. J. nr P22 3

4 Rusmiddelcentret samarbejder med en række aktører omkring indsatsen. Det drejer sig fortrinsvist om: Sagsbehandlere i kommunens forvaltninger og afdelinger Kommunens praktiserende læger samt andre faggrupper fra sundhedssektoren Eksterne døgnbehandlingsinstitutioner Kriminalforsorgen Psykiatrisk Center Ballerup Særlige målgrupper Gravide med et forbrug af alkohol og illegale stoffer er i særlig fokus i indsatsen. Kommunen tilbyder gravide at indgå aftaler om tvangsmæssig tilbageholdelse i forbindelse med tilbagefald. Kommunen lægger op til tæt samspil med praktiserende læger, jordemoder og trækker i øvrigt på de faglige kompetencer på Familieambulatoriet på Hvidovre Sygehus omkring gravide stofmisbrugere (jf. kvalitetsstandard for området, side 16). Der er desuden særlige tilbud til unge under 30 år. Tilbuddet omfatter opsporing, skadesreducerende indsats omkring unges brug af stoffer samt forebyggelse af, at målgruppen eksperimenterer med forskellige stoffer, der fører til afhængighed med risiko for frafald i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Samarbejdspartnere i den rehabiliterende indsats Medarbejderne i Rusmiddelcentret har relevante tværfaglige kompetencer indenfor det psykologiske, sociale og sundhedsfaglige område. I forhold til borgere med særligt komplekse problemfelter samarbejder Rusmiddelcentret med Gladsaxe Kommunes afdeling Råd og Indsats. I forhold til en integreret arbejdsmarkedsrettet indsats har Rusmiddelcentret indgået en detaljeret samarbejdsaftale med Jobcenter Gladsaxe. I forhold til en integreret sundhedsfaglig indsats har Rusmiddelcentret indgået et tæt samarbejde med Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter. Aftalen omfatter samarbejde med diætist i forhold til overordnet og individuel vejledning om kost, med særligt fokus på borgere med meget lav BMI. Indsatsen omfatter endvidere opsporing af borgere med diabetes samt KOL. Der er endvidere samarbejde med kommunens rygestopkoordinator. Personalet i Rusmiddelcentret tilbyder borgere screening for psykiatriske diagnoser, herunder personlighedsforstyrrelser, som en del af borgerens udredning i visitationsperioden. Såfremt den indledende screening indikerer en psykiatrisk diagnose, vil borgeren blive psykologisk udredt samt henvist til en psykiatrisk indsats. Psykiateren vil diagnosticere og om nødvendigt etablere relevant behandling. I forhold til borgere med psykiatrisk betinget støttebehov samarbejder Rusmiddelcentret med kommunens Psykiatri- og Handicapafdeling. Tilbud til pårørende Rusmiddelcentret tilbyder råd og vejledning til pårørende. Rådgivningen er gratis og registreres ikke. Rådgivningen kan foregå ved telefonisk henvendelse til Rusmiddelcentret eller ved personligt fremmøde i Rusmiddelcentret eller Forebyggelsescentret. J. nr P22 4

5 Der gennemføres kursusforløb for pårørende i grupper. Disse pårørende opfordres til at fortsætte i selvhjælpsgrupper, som kan iværksættes i samarbejde med De Frivilliges Hus. J. nr P22 5

6 Behandling af borgere med afhængighed af stoffer Indsatsens lovgrundlag Hvem kan modtage indsatsen? Indsatsens formål Følgende aktiviteter indgår i indsatsen Lov om social service 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk.1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk.1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4. kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Sundhedsloven 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Borgere over 18 år bosat i Gladsaxe Kommune med et forbrug af euforiserende stoffer, som ønsker behandling for dette, og som ud fra en individuel, faglig vurdering vil kunne indgå i og profitere af et behandlingstilbud. Behandlingen af unge under 18 år initieres/administreres af Gladsaxe Kommunes Børne- og Kulturforvaltning. Det er indsatsens formål, at: Forebygge langvarigt misbrug blandt kommunens borgere Tilbyde en evidensbaseret helhedsorienteret indsats til kommunens borgere med rusmiddelforbrug og implementere ny rusmiddelforskning i behandlingen Understøtte, at borgere med rusmiddelproblematikker reintegreres i netværk, på arbejdsmarkedet, i familie- og fritidslivet samt i lokalsamfundet Udredningsfasen indeholder: Rådgivning og vejledning Udredning af belastningsgrad (ASI) Screening af sundhedstilstand Screening for dobbeltbelastninger/-diagnoser Udredning af funktionsevne i relation til en aktiv beskæftigelsesindsats Udredning af funktionsevne i relation til støttebehov i henhold til lov om Social service 85 Visitation til helhedsorienteret behandling ud fra en konkret lægelig og behandlingsfaglig vurdering. Behandlingsindsatsen rummer følgende: Afklaring/motivationsbehandling Sigtet med dette behandlingstilbud er at skabe afklaring for borgeren med henblik på det videre forløb. Det er under det forudgående J. nr P22 6

7 udredningsforløb klargjort, at borgeren har et stofmisbrug, som har behandlingsmuligheder. Tilbuddet rummer psykoedukation, hvor borgeren undervises i biologiske og psykologiske baggrunde for misbrug samt de faser, som borgeren typisk skal igennem, såfremt de vælger at træde ind i den videre behandlingsstruktur. Der faciliteres motiverende processer for at styrke borgeren i beslutning om at indgå i et behandlingsforløb. Der faciliteres afklarende processer og vejledning for at styrke borgeren med hensyn til valg af det rette behandlingstilbud. Der foregår endvidere en grundlæggende træning i at fungere i en gruppesammenhæng. Dette er en væsentlig kompetence, da stort set al succesfuld rusmiddelbehandling foregår i grupper. Forbehandling Forbehandlingen er gruppebaseret og foregår to gange om ugen som udgangspunkt i 8-16 uger alt efter rusmiddelbaggrund. I forbehandlingen forberedes borgere til afrusning samt den efterfølgende stoffri dagbehandling. Indsatsen indeholder belastningsreduktion, psykoedukation samt motiverende processer. Afrusning Afrusning foregår som udgangspunkt ambulant og foregår individuelt i tæt samspil med Rusmiddelcentrets læge samt borgerens primære behandler. Tilbuddet foregår sideløbende med borgerens deltagelse i forbehandlingen. I tilfælde hvor det skønnes, at borgeren har behov for adgang til ressourcepersoner 24 timer i døgnet, særlig tæt lægelig opfølgning eller vurderes til ikke at kunne gennemføre et ambulant afrusningstilbud, visiteres til døgntilbud. Stoffri dagbehandling Stoffri dagbehandling er gruppebaseret og foregår 4 dage om ugen i 6 timer pr. dag som udgangspunkt i 13 uger. Tilbuddet er terapeutisk og indeholder endvidere fysisk træning samt en målrettet beskæftigelsesrettet indsats. Sideløbende med deltagelse i dagbehandling kan der tilbydes særlige afgrænsede individuelle forløb med traumeløsende terapi hos Rusmiddelcentrets psykolog. Efterbehandling Efterbehandling er gruppebaseret og foregår en gang om ugen efter normal arbejdstid i op til 6 måneder. Tilbuddet indeholder en tilbagefaldsforebyggende indsats samt fokus på, at borgerne integreres i konstruktive netværk i lokalsamfundet. Ungebehandling Tilbuddet retter sig særligt mod unges misbrugssituation, livsførelse, netværk, problemstillinger og ressourcer. Uddannelse, beskæftigelse, familierelationer og socialt netværk har endvidere høj prioritet for målgruppen. Målet er stoffrihed. Behandlingen er fortrinsvist gruppebaseret og er i vid udstrækning baseret på kognitive programmer, J. nr P22 7

8 som er udviklet inden for den kognitive terapi. Der er integreret fysisk træning samt fokus på kost i behandlingen. Medicinsk behandling Stofmisbrugerne kan tilbydes substitutionsbehandling pt. med enten metadon, subutex eller suboxone. Den medicinske behandling kan også omfatte muligheden for opstart af antabusbehandling og abstinensbehandling. Medicinen er vederlagsfri for borgeren. I forhold til øvrige psykiske lidelser kan borgeren indlede medicinsk behandling. Her betaler kommunen for medicinen i indfasningen. Når borgeren er stabiliseret medicinsk i forhold til lidelsen, skal borgeren selv betale for medicinen. I forbindelse med ambulante afrusning og nedtrapnings- /udtrapningsforløb kan farmakologisk abstinensbehandling tilbydes. Denne medicin betales af kommunen. Generelt om behandlingen Helhedsorienteret behandling Krav til borgeren for at modtage indsatsen Valg af leverandør Døgnbehandling Gladsaxe Kommune benytter eksterne døgninstitutioner til behandling i det omfang, det vurderes relevant at tilbyde en borger et forløb med denne behandlingsintensitet. Kommunen anvender korte døgnophold til afrusning og stabilisering. Den efterfølgende behandling foregår altid ved dagbehandling eller ambulant og i lokalområdet. Behandlingsindsatsen understøttes af følgende elementer: Tilbuddet har en beskæftigelsesrettet orientering integreret i behandlingen fra begyndelsen Tilbuddet rummer en sundhedsfaglig indsats, som kan tage udgangspunkt i den screening, som eventuelt foretages i udredningsfasen. Sundhedsindsatsen rummer behandling af rusmiddelrelaterede sygdomme, sårpleje, almen sundhedsforbedrende indsats; fysisk træning, kostvejledning samt tandpleje Det udredes, om borgeren har brug for midlertidig støtte i eget hjem og/eller hjælp til at overholde behandlingsaftaler mv. Såfremt støttebehovet ikke er permanent, etableres en midlertidig støtteforanstaltning. Betegnelsen helhedsorienteret behandlingstilbud betyder i Gladsaxe Kommune, at der vil blive udarbejdet en rehabiliteringsplan for borgeren. Rehabiliteringsplanen skal sikre en koordination af de indsatser, som foregår omkring borgeren. Planen bliver udarbejdet på grundlag af koordinerende møder med aktører fra de forskellige indsatser, som foregår omkring borgeren inden for kommunen og uden for kommunen fx kriminalforsorgen. Det er en forudsætning, at borgeren ud fra en faglig vurdering skønnes at være motiveret for at indgå i en behandling, som sigter mod at højne borgerens sundhedstilstand, selvoplevet livskvalitet, funktionsniveau samt eventuel mulighed for selvforsørgelse. I alle visitationsforløb orienteres borgeren om det grundlæggende lovgrundlag for behandlingen, Servicelovens 101, herunder bestemmelser for frit valg af leverandør af den sociale behandling. Uanset om borgeren vælger Gladsaxe Kommunes eget behand- J. nr P22 8

9 lingstilbud eller en ekstern leverandør, er kravene til behandlingen den samme. Leverandøren skal leve op til Gladsaxe Kommunes krav til misbrugsbehandling, som vurderes ud fra følgende kriterier: Kompetencekrav til leverandører Kvalitetsmål og sagsbehandlingstid Hvordan følges op på indsatsen? Brugerorienteret: Der arbejdes ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, og misbrugeren bliver mødt som et helt menneske og taget alvorligt Integreret beskæftigelsesindsats: Den arbejdsrettede indsats er en vigtig integreret del af behandlingen. Formålet er at øge effekten af både behandling og arbejdsrettet indsats Integrationsindsats ift. det psykiatriske område: Alle borgere, der søger behandling, tilbydes en screening for psykiatriske diagnoser og denne viden indarbejdes systematisk i den efterfølgende behandling. Formålet er at sikre bedre tilbud til misbrugere, der lider af dobbeltbelastninger Professionel behandling: Behandlingstilbuddet til stof- og alkoholbehandling skal være præget af en til stadighed innovativ, målrettet og systematisk tilgang til opgaven, baseret på den sidste nye viden på området Der er krav om, at leverandørens personale har relevant socialfaglig, terapeutisk, psykologisk- eller sundhedsfaglig kompetence i forbindelse med rusmiddelbehandling. Der vil være fokus på, at eksterne leverandørers behandling har en rehabiliterende tilgang i tråd med kommunens beslutning om rehabiliterende behandling af målgruppen. Det tilstræbes, at der er et tilbud til alle, der henvender sig med ønsker om behandling. Det overordnede kvalitetsmål er, at alle borgere med afhængighedsproblematikker ender med en varig stoffri tilværelse subsidiært en varig skadesreducerende behandling. Borgere skal starte i behandling senest 14 dage efter henvendelse. Minimum 4 gange årligt følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål. Hver gang en borger skifter behandlingsintensitet, fx fra forbehandling til dagbehandling, revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. Der indberettes til Sundhedsstyrelsens og Servicestyrelsens indberetningsportal. Særlige forhold Klageadgang Der foretages månedlig samt kvartalsvis ledelsesinformation til forvaltningsledelsen. Borgere med afhængighedsproblemer lever ofte et liv med perioder præget af kaos. Samtidig vil misbruget i perioder præge beslutninger og handlemønstre. Alle afgørelser fremsendes til borgeren med klagevejledning. Der kan klages inden for 4 uger efter modtagelsen. Borgere kan klage over behandlingen til Det Sociale Nævn, jf. Retssikkerhedsloven ( 60) J. nr P22 9

10 Behandling af borgere med afhængighed af alkohol Indsatsens lovgrundlag Hvem kan modtage indsatsen? Indsatsens formål Følgende aktiviteter kan indgå i indsatsen Sundhedslovens 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Borgere over 18 år bosat i Gladsaxe Kommune med afhængighed af alkohol, som ønsker behandling for dette. Behandlingen af unge under 18 år initieres/administreres af Gladsaxe Kommunes Børne- og Kulturforvaltning. Det er indsatsens formål at: Forebygge langvarigt misbrug blandt kommunens borgere. Tilbyde en evidensbaseret helhedsorienteret indsats til kommunens borgere med rusmiddelforbrug og implementere ny rusmiddelforskning i behandlingen. Understøtte at borgere med rusmiddelproblematikker reintegreres i netværk - på arbejdsmarkedet, i familie- samt i fritidslivet og lokalsamfundet. Udredning Udredningsfasen indeholder: Rådgivning og vejledning Udredning af belastningsgrad (ASI) Screening af sundhedstilstand Screening for dobbeltbelastninger/-diagnoser Udredning af funktionsevne i relation til en aktiv beskæftigelsesindsats Udredning af funktionsevne i relation til støttebehov i henhold til lov om Social service 85 Visitation til helhedsorienteret behandling ud fra en konkret lægelig og behandlingsfaglig vurdering Afklaring/motivationsbehandling Sigtet med dette behandlingstilbud er at skabe afklaring for borgeren med henblik på det videre forløb. Det er under det forudgående udredningsforløb klargjort, at borgeren har et alkoholmisbrug, som har behandlingsmuligheder. Tilbuddet rummer psykoedukation, hvor borgeren undervises i biologiske og psykologiske baggrunde for misbrug samt de faser, som borgeren typisk skal igennem, såfremt de vælger at træde ind i den videre behandlingsstruktur. J. nr P22 10

11 Der faciliteres motiverende processer for at styrke borgerens beslutning om at indgå i et behandlingsforløb. Der faciliteres afklarende processer og vejledning for at styrke borgeren med hensyn til valg af det rette behandlingstilbud. Der foregår endvidere en grundlæggende træning i at fungere i en gruppesammenhæng. Dette er en væsentlig formåen, da stort set alt succesfuld rusmiddelbehandling foregår i grupper. Forbehandling Forbehandlingen er gruppebaseret og foregår to gange om ugen som udgangspunkt i 8-16 uger alt efter rusmiddelbaggrund. I forbehandlingen forberedes borgere til afrusning samt den efterfølgende stoffri dagbehandling. Indsatsen indeholder belastningsreduktion, psykoedukation samt motiverende processer. Afrusning Afrusning foregår som udgangspunkt ambulant, og foregår individuelt i tæt samspil med Rusmiddelcentrets læge samt borgerens primære behandler. Tilbuddet foregår sideløbende med borgerens deltagelse i forbehandlingen. I tilfælde, hvor det skønnes, at borgeren har behov for adgang til ressourcepersoner 24 timer i døgnet, særlig tæt lægelig opfølgning eller vurderes til ikke at kunne gennemføre et ambulant afrusningstilbud, visiteres til døgntilbud. Stoffri dagbehandling Stoffri dagbehandling er gruppebaseret og foregår 4 dage om ugen i 6 timer pr. dag som udgangspunkt i 13 uger. Tilbuddet er terapeutisk og indeholder endvidere fysisk træning samt en målrettet beskæftigelsesrettet indsats. Sideløbende med deltagelse i dagbehandling kan der tilbydes særlige afgrænsede individuelle forløb med traumeløsende terapi hos Rusmiddelcentrets psykolog. Efterbehandling Efterbehandling er gruppebaseret og foregår en gang om ugen efter normal arbejdstid i op til 6 måneder. Tilbuddet indeholder en tilbagefaldsforebyggende indsats samt fokus på, at borgerne integreres i konstruktive netværk i lokalsamfundet. Ungebehandling Tilbuddet retter sig særligt mod unges misbrugssituation, livsførelse, netværk, problemstillinger og ressourcer. Uddannelse, beskæftigelse, familierelationer og socialt netværk har endvidere høj prioritet for målgruppen. Målet er stoffrihed. Behandlingen er fortrinsvist gruppebaseret og er i vid udstrækning baseret på kognitive programmer, som er udviklet inden for den kognitive terapi. Der er integreret fysisk træning samt fokus på kost i behandlingen. Medicinsk behandling Alkoholmisbrugerne kan tilbydes lægelig superviseret antabusbehandling samt i forbindelse med afrusning behandling for abstinenser, fortrinsvist resolidbehandling. Medicinen er vederlagsfri for bor- J. nr P22 11

12 geren. I forhold til øvrige psykiske lidelser kan borgeren opstartes i medicinsk behandling. Her betaler kommunen for medicinen i indfasningen. Når borgeren er stabiliseret medicinsk i forhold til lidelsen, skal borgeren selv betale for medicinen. Generelt om behandlingen Helhedsorienteret behandling Krav til borgeren for at modtage indsatsen Valg af leverandør Døgnbehandling Gladsaxe Kommune benytter eksterne døgninstitutioner til behandling i det omfang, det vurderes relevant at tilbyde en borger et forløb med denne behandlingsintensitet. Kommunen anvender korte døgnophold til afrusning og stabilisering. Den efterfølgende behandling foregår altid ved dagbehandling eller ambulant og i lokalområdet. Behandlingsindsatsen på alkoholområdet understøttes af følgende elementer: Tilbuddet har en arbejdsmarkedsrettet indsats integreret i behandlingen fra begyndelsen Tilbuddet rummer en sundhedsfaglig indsats som tager udgangspunkt i den screening, som foretages i udredningsfasen. Sundhedsindsatsen rummer behandling af rusmiddelrelaterede sygdomme, sårpleje, almen sundhedsforbedrende indsats; fysisk træning, kostvejledning samt tandpleje Der screenes for dobbeltbelastninger/-diagnoser. Alle som har psykiatrisk diagnose, tilbydes en medicinsk og terapeutisk behandling, som er integreret i den øvrige alkoholbehandling og indsats. Hvor der er tale om personlighedsforstyrrelser, indgår hensynet til dette i tilrettelæggelsen af det individuelle behandlingsforløb i forhold til rusmiddelproblematikken Det udredes, om borgeren har brug for midlertidig støtte i eget hjem og/eller hjælp til at overholde behandlingsaftaler mv. Såfremt støttebehovet ikke er permanent etableres en midlertidig støtteforanstaltning Betegnelsen helhedsorienteret behandlingstilbud betyder i Gladsaxe Kommune, at der vil blive udarbejdet en rehabiliteringsplan for borgeren. Rehabiliteringsplanen skal sikre, en koordination af de indsatser som foregår omkring borgeren. Denne plan bliver udarbejdet på grundlag af koordinerende møder med aktører fra de forskellige indsatser som foregår omkring borgeren inden for kommunen og uden for kommunen fx kriminalforsorgen. Det er en forudsætning, at borgeren ud fra en faglig vurdering skønnes at være motiveret for at indgå i en behandling, som sigter mod at højne borgerens sundhedstilstand, selvoplevet livskvalitet, funktionsniveau, samt eventuel mulighed for selvforsørgelse. Der er ubetinget frit valg af leverandør til ambulant alkoholbehandling. Ved visitation af borgere til døgnbehandling skal leverandøren leve op til Gladsaxe Kommunes krav til misbrugsbehandling, som vurderes ud fra følgende kriterier: Brugerorienteret: Der arbejdes ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, og misbrugeren bliver mødt som et J. nr P22 12

13 Kompetencekrav til leverandører Kvalitetsmål og sagsbehandlingstid Hvordan følges op på indsatsen? Særlige forhold Klageadgang helt menneske og taget alvorligt Integreret beskæftigelsesindsats: Den arbejdsrettede indsats er en vigtig integreret del af behandlingen. Formålet er at øge effekten af både behandling og arbejdsrettet indsats Integrationsindsats ift. det psykiatriske område: Alle borgere, der søger behandling, tilbydes en screening for psykiatriske diagnoser og denne viden indarbejdes systematisk i den efterfølgende behandling. Formålet er at sikre bedre tilbud til misbrugere, der lider af dobbeltbelastninger Professionel behandling: Behandlingstilbuddet til stof- og alkoholbehandling skal være præget af en til stadighed innovativ, målrettet og systematisk tilgang til opgaven, baseret på den sidste nye viden på området Der er krav om, at leverandørens personale har relevant socialfaglig, terapeutisk, psykologisk- eller sundhedsfaglig kompetence i forbindelse med misbrugsbehandling. Gladsaxe Kommune har grundet reglerne om frit valg og retten til anonymitet ikke mulighed for at stille krav til kompetencen hos leverandører af ambulant behandling. Der vil være fokus på, at eksterne leverandørers behandling har en rehabiliterende tilgang i tråd med kommunens beslutning om rehabiliterende behandling af målgruppen. Det tilstræbes, at der er et tilbud til alle, der henvender sig, med ønsker om behandling. Det overordnede kvalitetsmål er, at alle borgere med alkoholproblematikker ender med en varig ædru tilværelse subsidiært en varig skadesreducerende behandling. Borgere skal starte i behandling senest 14 dage efter henvendelse. Minimum 4 gange årligt følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål og to gange årligt revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. Der indberettes til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB). Borgere med alkoholproblemer lever ofte et liv med perioder præget af kaos. Samtidig vil misbruget i perioder præge beslutninger og handlemønstre. Efter Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelse truffet efter Sundhedslovens 141. Afgørelsen er derfor endelig og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed. Klager over behandling kan senest indgives 5 år efter, at behandlingen har fundet sted. Derudover kan der højst gå 2 år efter, at en borger er blevet opmærksom på en evt. fejlbehandling uanset, at det er inden for den 5-årige ramme. Hvis man har klager over den sociale side af behandlingen, skal man henvende sig til Gladsaxe Kommune. J. nr P22 13

14 Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol Indsatsens lovgrundlag Lovgrundlaget for stofområdet er følgende: Lov nr. 542 af 6/ I forbindelse med tilbud om støtte til gravide stofmisbrugere i form af døgnophold i henhold til 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde den gravide stofmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 2. For andre stofmisbrugere beslutter Kommunalbestyrelsen, om kommunen vil benytte sig af denne lovs bestemmelser. Stk. 3. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke giver tilbud efter stk. 1, kan der klages til det sociale nævn, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel Hvis der er truffet beslutning efter 1, stk. 2, kan Kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilbud om støtte til andre stofmisbrugere end gravide stofmisbrugere i behandling i henhold til 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service, træffe beslutning om at tilbyde at indgå en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hvilket behov dækker indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Følgende ydelser indgår ikke i indsatsen Indsatsens omfang Lovgrundlaget for alkoholområdet er følgende: Sundhedsloven 141 b I forbindelse med tilbud om støtte til alkoholmisbrugere i form af døgnophold efter 141 kan kommunen tilbyde en gravid alkoholmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter denne bestemmelse og 141 c-141 e. Stk. 2. Inden en behandling omfattet af stk. 1 indledes, skal kommunen indgå en skriftlig kontrakt med den gravide alkoholmisbruger om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 3. En kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse af den gravide alkoholmisbruger kan indgås for en periode af ikke over et halvt års varighed fra indgåelsen. Stk. 4. Den gravide alkoholmisbruger kan opsige en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse, når betingelserne for tilbageholdelse efter 141 c ikke er opfyldt. Stk. 5. Kommunens afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Mulighed for tilbageholdelse og behandling af gravide alkohol- eller stofmisbrugere, hvor det ufødte barn er i fare eller i potentiel fare. Formålet er at forebygge rusmiddelskader hos ufødte børn. Støttekontakt. Hjemmevejledning. Behandling efter fødslen, hvis kvinden er stoffri. Indsatsen omfatter, at gravide i behandling for afhængighed af rusmidler indgår aftale om tilbageholdelse, såfremt de får tilbagefald til aktivt misbrug. Såfremt en gravid efterfølgende får tilbagefald, tilbageholdes hun, indtil hun er blevet afruset og stabiliseret. J. nr P22 14

15 Hvem kan modtage indsatsen? Hvem leverer indsatsen? Krav til borgeren for at kunne modtage ydelsen Kompetencekrav til udføreren Valg af leverandør Kvalitetsmål Hvordan følges op på indsatsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der klagemulighed over vurdering af indsatsen? Såfremt det er nødvendigt, kan den gravide tilbageholdes i døgntilbud i op til 6 måneder. Borgere over 18 år der er bosat i Gladsaxe Kommune, som er gravide, og som bruger stoffer og/eller har et overforbrug af alkohol. Familieambulatoriet Hvidovre Hospital leverer en specialiseret ambulant indsats med rådgivning samt udredning. Såfremt der er behov for døgntilbud, kan der visiteres til privat botilbud på området. Borgeren skal have et ønske om at indgå en aftale om tilbageholdelse. Kompetence/uddannelse i behandlingsarbejde med gravide stofafhængige. For private, kræves godkendelse. Ved ønske om ovenstående vælges leverandør i samarbejde mellem Rusmiddelcentret og den gravide stofafhængige. Det tilstræbes, at der er et tilbud til alle, der henvender sig med ønsker om behandling. Der følges op i henhold til behandlingsplan. Sundhedsstyrelsens indberetningssystem (SIB) Der er de særlige hensyn at tage, at disse borgere ofte er meget kaotiske og skrøbelige samt bange for evt. at få fjernet barnet eller på anden måde miste barnet. Der kan klages over afgørelser til Patientkontorerne beliggende i regionen, i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 51 kap. 1. J. nr P22 15

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere