Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr P22 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering af rusmiddelområdet i Gladsaxe Kommune... 3 Særlige målgrupper... 4 Samarbejdspartnere i den rehabiliterende indsats... 4 Tilbud til pårørende... 4 Behandling af borgere med afhængighed af stoffer... 6 Behandling af borgere med afhængighed af alkohol...10 Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol...14 J. nr P22 2

3 Indledning Hermed foreligger en beskrivelse af Gladsaxe Kommunes serviceniveau på rusmiddelområdet. Kravet til udarbejdelse af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er fastsat i Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006). Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af 139 i lov om social service. Formålet med standarderne er at synliggøre indsatsens serviceniveau, målgrupper, målsætninger samt kvalitetskravene mv. for borgerne og deres pårørende. Kvalitetsstandarderne tjener endvidere som et vigtigt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere i kommunen, både i relation til at sikre en ensartet visitation til behandling og i forbindelse med udførelsen af indsatserne på rusmiddelområdet. Serviceniveauet er beskrevet i 3 kvalitetsstandarder for henholdsvis: Behandling af borgere med afhængighed af stoffer Behandling af borgere med afhængighed af alkohol Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol Organisering af rusmiddelområdet i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommunes opgaver på rusmiddelbehandlingsområdet består dels i en række behandlingsopgaver og dels en række øvrige opgaver, der relaterer sig til arbejdet med borgere med et skadeligt forbrug af stoffer og alkohol. Behandlingsopgaverne tager alle udgangspunkt i en udredning og visitation, som fører til et af nedenstående tilbud: Ungebehandling Forbehandling Døgnbehandling Dagbehandling Efterbehandling Farmakologisk behandling herunder substitutionsbehandling. De øvrige opgaver på rusmiddelbrugsområdet består af: Åben og anonym rådgivning og vejledning Opsøgende arbejde overfor målgruppen Forebyggelses- og undervisningsopgaver Samarbejde med relevante samarbejdspartnere. I den åbne og anonyme rådgivning kan alle henvende sig og få en samtale med en behandler. Rådgivningen kan foregå i Rusmiddelcentret eller i Forebyggelsescentret. Under samtalen kan man få råd og vejledning i forhold til brug af stoffer herunder misbrug samt oplysning om kommunens behandlingstilbud. Tilbuddet er til alle borgere og deres pårørende. Rådgivningen er anonym og registreres ikke. Gladsaxe Kommunes opsøgende arbejde varetages sammen med Jobcentret, Forebyggelsescentret samt med enheder under Familieafdelingen. J. nr P22 3

4 Rusmiddelcentret samarbejder med en række aktører omkring indsatsen. Det drejer sig fortrinsvist om: Sagsbehandlere i kommunens forvaltninger og afdelinger Kommunens praktiserende læger samt andre faggrupper fra sundhedssektoren Eksterne døgnbehandlingsinstitutioner Kriminalforsorgen Psykiatrisk Center Ballerup Særlige målgrupper Gravide med et forbrug af alkohol og illegale stoffer er i særlig fokus i indsatsen. Kommunen tilbyder gravide at indgå aftaler om tvangsmæssig tilbageholdelse i forbindelse med tilbagefald. Kommunen lægger op til tæt samspil med praktiserende læger, jordemoder og trækker i øvrigt på de faglige kompetencer på Familieambulatoriet på Hvidovre Sygehus omkring gravide stofmisbrugere (jf. kvalitetsstandard for området, side 16). Der er desuden særlige tilbud til unge under 30 år. Tilbuddet omfatter opsporing, skadesreducerende indsats omkring unges brug af stoffer samt forebyggelse af, at målgruppen eksperimenterer med forskellige stoffer, der fører til afhængighed med risiko for frafald i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Samarbejdspartnere i den rehabiliterende indsats Medarbejderne i Rusmiddelcentret har relevante tværfaglige kompetencer indenfor det psykologiske, sociale og sundhedsfaglige område. I forhold til borgere med særligt komplekse problemfelter samarbejder Rusmiddelcentret med Gladsaxe Kommunes afdeling Råd og Indsats. I forhold til en integreret arbejdsmarkedsrettet indsats har Rusmiddelcentret indgået en detaljeret samarbejdsaftale med Jobcenter Gladsaxe. I forhold til en integreret sundhedsfaglig indsats har Rusmiddelcentret indgået et tæt samarbejde med Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter. Aftalen omfatter samarbejde med diætist i forhold til overordnet og individuel vejledning om kost, med særligt fokus på borgere med meget lav BMI. Indsatsen omfatter endvidere opsporing af borgere med diabetes samt KOL. Der er endvidere samarbejde med kommunens rygestopkoordinator. Personalet i Rusmiddelcentret tilbyder borgere screening for psykiatriske diagnoser, herunder personlighedsforstyrrelser, som en del af borgerens udredning i visitationsperioden. Såfremt den indledende screening indikerer en psykiatrisk diagnose, vil borgeren blive psykologisk udredt samt henvist til en psykiatrisk indsats. Psykiateren vil diagnosticere og om nødvendigt etablere relevant behandling. I forhold til borgere med psykiatrisk betinget støttebehov samarbejder Rusmiddelcentret med kommunens Psykiatri- og Handicapafdeling. Tilbud til pårørende Rusmiddelcentret tilbyder råd og vejledning til pårørende. Rådgivningen er gratis og registreres ikke. Rådgivningen kan foregå ved telefonisk henvendelse til Rusmiddelcentret eller ved personligt fremmøde i Rusmiddelcentret eller Forebyggelsescentret. J. nr P22 4

5 Der gennemføres kursusforløb for pårørende i grupper. Disse pårørende opfordres til at fortsætte i selvhjælpsgrupper, som kan iværksættes i samarbejde med De Frivilliges Hus. J. nr P22 5

6 Behandling af borgere med afhængighed af stoffer Indsatsens lovgrundlag Hvem kan modtage indsatsen? Indsatsens formål Følgende aktiviteter indgår i indsatsen Lov om social service 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk.1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk.1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4. kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Sundhedsloven 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Borgere over 18 år bosat i Gladsaxe Kommune med et forbrug af euforiserende stoffer, som ønsker behandling for dette, og som ud fra en individuel, faglig vurdering vil kunne indgå i og profitere af et behandlingstilbud. Behandlingen af unge under 18 år initieres/administreres af Gladsaxe Kommunes Børne- og Kulturforvaltning. Det er indsatsens formål, at: Forebygge langvarigt misbrug blandt kommunens borgere Tilbyde en evidensbaseret helhedsorienteret indsats til kommunens borgere med rusmiddelforbrug og implementere ny rusmiddelforskning i behandlingen Understøtte, at borgere med rusmiddelproblematikker reintegreres i netværk, på arbejdsmarkedet, i familie- og fritidslivet samt i lokalsamfundet Udredningsfasen indeholder: Rådgivning og vejledning Udredning af belastningsgrad (ASI) Screening af sundhedstilstand Screening for dobbeltbelastninger/-diagnoser Udredning af funktionsevne i relation til en aktiv beskæftigelsesindsats Udredning af funktionsevne i relation til støttebehov i henhold til lov om Social service 85 Visitation til helhedsorienteret behandling ud fra en konkret lægelig og behandlingsfaglig vurdering. Behandlingsindsatsen rummer følgende: Afklaring/motivationsbehandling Sigtet med dette behandlingstilbud er at skabe afklaring for borgeren med henblik på det videre forløb. Det er under det forudgående J. nr P22 6

7 udredningsforløb klargjort, at borgeren har et stofmisbrug, som har behandlingsmuligheder. Tilbuddet rummer psykoedukation, hvor borgeren undervises i biologiske og psykologiske baggrunde for misbrug samt de faser, som borgeren typisk skal igennem, såfremt de vælger at træde ind i den videre behandlingsstruktur. Der faciliteres motiverende processer for at styrke borgeren i beslutning om at indgå i et behandlingsforløb. Der faciliteres afklarende processer og vejledning for at styrke borgeren med hensyn til valg af det rette behandlingstilbud. Der foregår endvidere en grundlæggende træning i at fungere i en gruppesammenhæng. Dette er en væsentlig kompetence, da stort set al succesfuld rusmiddelbehandling foregår i grupper. Forbehandling Forbehandlingen er gruppebaseret og foregår to gange om ugen som udgangspunkt i 8-16 uger alt efter rusmiddelbaggrund. I forbehandlingen forberedes borgere til afrusning samt den efterfølgende stoffri dagbehandling. Indsatsen indeholder belastningsreduktion, psykoedukation samt motiverende processer. Afrusning Afrusning foregår som udgangspunkt ambulant og foregår individuelt i tæt samspil med Rusmiddelcentrets læge samt borgerens primære behandler. Tilbuddet foregår sideløbende med borgerens deltagelse i forbehandlingen. I tilfælde hvor det skønnes, at borgeren har behov for adgang til ressourcepersoner 24 timer i døgnet, særlig tæt lægelig opfølgning eller vurderes til ikke at kunne gennemføre et ambulant afrusningstilbud, visiteres til døgntilbud. Stoffri dagbehandling Stoffri dagbehandling er gruppebaseret og foregår 4 dage om ugen i 6 timer pr. dag som udgangspunkt i 13 uger. Tilbuddet er terapeutisk og indeholder endvidere fysisk træning samt en målrettet beskæftigelsesrettet indsats. Sideløbende med deltagelse i dagbehandling kan der tilbydes særlige afgrænsede individuelle forløb med traumeløsende terapi hos Rusmiddelcentrets psykolog. Efterbehandling Efterbehandling er gruppebaseret og foregår en gang om ugen efter normal arbejdstid i op til 6 måneder. Tilbuddet indeholder en tilbagefaldsforebyggende indsats samt fokus på, at borgerne integreres i konstruktive netværk i lokalsamfundet. Ungebehandling Tilbuddet retter sig særligt mod unges misbrugssituation, livsførelse, netværk, problemstillinger og ressourcer. Uddannelse, beskæftigelse, familierelationer og socialt netværk har endvidere høj prioritet for målgruppen. Målet er stoffrihed. Behandlingen er fortrinsvist gruppebaseret og er i vid udstrækning baseret på kognitive programmer, J. nr P22 7

8 som er udviklet inden for den kognitive terapi. Der er integreret fysisk træning samt fokus på kost i behandlingen. Medicinsk behandling Stofmisbrugerne kan tilbydes substitutionsbehandling pt. med enten metadon, subutex eller suboxone. Den medicinske behandling kan også omfatte muligheden for opstart af antabusbehandling og abstinensbehandling. Medicinen er vederlagsfri for borgeren. I forhold til øvrige psykiske lidelser kan borgeren indlede medicinsk behandling. Her betaler kommunen for medicinen i indfasningen. Når borgeren er stabiliseret medicinsk i forhold til lidelsen, skal borgeren selv betale for medicinen. I forbindelse med ambulante afrusning og nedtrapnings- /udtrapningsforløb kan farmakologisk abstinensbehandling tilbydes. Denne medicin betales af kommunen. Generelt om behandlingen Helhedsorienteret behandling Krav til borgeren for at modtage indsatsen Valg af leverandør Døgnbehandling Gladsaxe Kommune benytter eksterne døgninstitutioner til behandling i det omfang, det vurderes relevant at tilbyde en borger et forløb med denne behandlingsintensitet. Kommunen anvender korte døgnophold til afrusning og stabilisering. Den efterfølgende behandling foregår altid ved dagbehandling eller ambulant og i lokalområdet. Behandlingsindsatsen understøttes af følgende elementer: Tilbuddet har en beskæftigelsesrettet orientering integreret i behandlingen fra begyndelsen Tilbuddet rummer en sundhedsfaglig indsats, som kan tage udgangspunkt i den screening, som eventuelt foretages i udredningsfasen. Sundhedsindsatsen rummer behandling af rusmiddelrelaterede sygdomme, sårpleje, almen sundhedsforbedrende indsats; fysisk træning, kostvejledning samt tandpleje Det udredes, om borgeren har brug for midlertidig støtte i eget hjem og/eller hjælp til at overholde behandlingsaftaler mv. Såfremt støttebehovet ikke er permanent, etableres en midlertidig støtteforanstaltning. Betegnelsen helhedsorienteret behandlingstilbud betyder i Gladsaxe Kommune, at der vil blive udarbejdet en rehabiliteringsplan for borgeren. Rehabiliteringsplanen skal sikre en koordination af de indsatser, som foregår omkring borgeren. Planen bliver udarbejdet på grundlag af koordinerende møder med aktører fra de forskellige indsatser, som foregår omkring borgeren inden for kommunen og uden for kommunen fx kriminalforsorgen. Det er en forudsætning, at borgeren ud fra en faglig vurdering skønnes at være motiveret for at indgå i en behandling, som sigter mod at højne borgerens sundhedstilstand, selvoplevet livskvalitet, funktionsniveau samt eventuel mulighed for selvforsørgelse. I alle visitationsforløb orienteres borgeren om det grundlæggende lovgrundlag for behandlingen, Servicelovens 101, herunder bestemmelser for frit valg af leverandør af den sociale behandling. Uanset om borgeren vælger Gladsaxe Kommunes eget behand- J. nr P22 8

9 lingstilbud eller en ekstern leverandør, er kravene til behandlingen den samme. Leverandøren skal leve op til Gladsaxe Kommunes krav til misbrugsbehandling, som vurderes ud fra følgende kriterier: Kompetencekrav til leverandører Kvalitetsmål og sagsbehandlingstid Hvordan følges op på indsatsen? Brugerorienteret: Der arbejdes ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, og misbrugeren bliver mødt som et helt menneske og taget alvorligt Integreret beskæftigelsesindsats: Den arbejdsrettede indsats er en vigtig integreret del af behandlingen. Formålet er at øge effekten af både behandling og arbejdsrettet indsats Integrationsindsats ift. det psykiatriske område: Alle borgere, der søger behandling, tilbydes en screening for psykiatriske diagnoser og denne viden indarbejdes systematisk i den efterfølgende behandling. Formålet er at sikre bedre tilbud til misbrugere, der lider af dobbeltbelastninger Professionel behandling: Behandlingstilbuddet til stof- og alkoholbehandling skal være præget af en til stadighed innovativ, målrettet og systematisk tilgang til opgaven, baseret på den sidste nye viden på området Der er krav om, at leverandørens personale har relevant socialfaglig, terapeutisk, psykologisk- eller sundhedsfaglig kompetence i forbindelse med rusmiddelbehandling. Der vil være fokus på, at eksterne leverandørers behandling har en rehabiliterende tilgang i tråd med kommunens beslutning om rehabiliterende behandling af målgruppen. Det tilstræbes, at der er et tilbud til alle, der henvender sig med ønsker om behandling. Det overordnede kvalitetsmål er, at alle borgere med afhængighedsproblematikker ender med en varig stoffri tilværelse subsidiært en varig skadesreducerende behandling. Borgere skal starte i behandling senest 14 dage efter henvendelse. Minimum 4 gange årligt følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål. Hver gang en borger skifter behandlingsintensitet, fx fra forbehandling til dagbehandling, revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. Der indberettes til Sundhedsstyrelsens og Servicestyrelsens indberetningsportal. Særlige forhold Klageadgang Der foretages månedlig samt kvartalsvis ledelsesinformation til forvaltningsledelsen. Borgere med afhængighedsproblemer lever ofte et liv med perioder præget af kaos. Samtidig vil misbruget i perioder præge beslutninger og handlemønstre. Alle afgørelser fremsendes til borgeren med klagevejledning. Der kan klages inden for 4 uger efter modtagelsen. Borgere kan klage over behandlingen til Det Sociale Nævn, jf. Retssikkerhedsloven ( 60) J. nr P22 9

10 Behandling af borgere med afhængighed af alkohol Indsatsens lovgrundlag Hvem kan modtage indsatsen? Indsatsens formål Følgende aktiviteter kan indgå i indsatsen Sundhedslovens 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Borgere over 18 år bosat i Gladsaxe Kommune med afhængighed af alkohol, som ønsker behandling for dette. Behandlingen af unge under 18 år initieres/administreres af Gladsaxe Kommunes Børne- og Kulturforvaltning. Det er indsatsens formål at: Forebygge langvarigt misbrug blandt kommunens borgere. Tilbyde en evidensbaseret helhedsorienteret indsats til kommunens borgere med rusmiddelforbrug og implementere ny rusmiddelforskning i behandlingen. Understøtte at borgere med rusmiddelproblematikker reintegreres i netværk - på arbejdsmarkedet, i familie- samt i fritidslivet og lokalsamfundet. Udredning Udredningsfasen indeholder: Rådgivning og vejledning Udredning af belastningsgrad (ASI) Screening af sundhedstilstand Screening for dobbeltbelastninger/-diagnoser Udredning af funktionsevne i relation til en aktiv beskæftigelsesindsats Udredning af funktionsevne i relation til støttebehov i henhold til lov om Social service 85 Visitation til helhedsorienteret behandling ud fra en konkret lægelig og behandlingsfaglig vurdering Afklaring/motivationsbehandling Sigtet med dette behandlingstilbud er at skabe afklaring for borgeren med henblik på det videre forløb. Det er under det forudgående udredningsforløb klargjort, at borgeren har et alkoholmisbrug, som har behandlingsmuligheder. Tilbuddet rummer psykoedukation, hvor borgeren undervises i biologiske og psykologiske baggrunde for misbrug samt de faser, som borgeren typisk skal igennem, såfremt de vælger at træde ind i den videre behandlingsstruktur. J. nr P22 10

11 Der faciliteres motiverende processer for at styrke borgerens beslutning om at indgå i et behandlingsforløb. Der faciliteres afklarende processer og vejledning for at styrke borgeren med hensyn til valg af det rette behandlingstilbud. Der foregår endvidere en grundlæggende træning i at fungere i en gruppesammenhæng. Dette er en væsentlig formåen, da stort set alt succesfuld rusmiddelbehandling foregår i grupper. Forbehandling Forbehandlingen er gruppebaseret og foregår to gange om ugen som udgangspunkt i 8-16 uger alt efter rusmiddelbaggrund. I forbehandlingen forberedes borgere til afrusning samt den efterfølgende stoffri dagbehandling. Indsatsen indeholder belastningsreduktion, psykoedukation samt motiverende processer. Afrusning Afrusning foregår som udgangspunkt ambulant, og foregår individuelt i tæt samspil med Rusmiddelcentrets læge samt borgerens primære behandler. Tilbuddet foregår sideløbende med borgerens deltagelse i forbehandlingen. I tilfælde, hvor det skønnes, at borgeren har behov for adgang til ressourcepersoner 24 timer i døgnet, særlig tæt lægelig opfølgning eller vurderes til ikke at kunne gennemføre et ambulant afrusningstilbud, visiteres til døgntilbud. Stoffri dagbehandling Stoffri dagbehandling er gruppebaseret og foregår 4 dage om ugen i 6 timer pr. dag som udgangspunkt i 13 uger. Tilbuddet er terapeutisk og indeholder endvidere fysisk træning samt en målrettet beskæftigelsesrettet indsats. Sideløbende med deltagelse i dagbehandling kan der tilbydes særlige afgrænsede individuelle forløb med traumeløsende terapi hos Rusmiddelcentrets psykolog. Efterbehandling Efterbehandling er gruppebaseret og foregår en gang om ugen efter normal arbejdstid i op til 6 måneder. Tilbuddet indeholder en tilbagefaldsforebyggende indsats samt fokus på, at borgerne integreres i konstruktive netværk i lokalsamfundet. Ungebehandling Tilbuddet retter sig særligt mod unges misbrugssituation, livsførelse, netværk, problemstillinger og ressourcer. Uddannelse, beskæftigelse, familierelationer og socialt netværk har endvidere høj prioritet for målgruppen. Målet er stoffrihed. Behandlingen er fortrinsvist gruppebaseret og er i vid udstrækning baseret på kognitive programmer, som er udviklet inden for den kognitive terapi. Der er integreret fysisk træning samt fokus på kost i behandlingen. Medicinsk behandling Alkoholmisbrugerne kan tilbydes lægelig superviseret antabusbehandling samt i forbindelse med afrusning behandling for abstinenser, fortrinsvist resolidbehandling. Medicinen er vederlagsfri for bor- J. nr P22 11

12 geren. I forhold til øvrige psykiske lidelser kan borgeren opstartes i medicinsk behandling. Her betaler kommunen for medicinen i indfasningen. Når borgeren er stabiliseret medicinsk i forhold til lidelsen, skal borgeren selv betale for medicinen. Generelt om behandlingen Helhedsorienteret behandling Krav til borgeren for at modtage indsatsen Valg af leverandør Døgnbehandling Gladsaxe Kommune benytter eksterne døgninstitutioner til behandling i det omfang, det vurderes relevant at tilbyde en borger et forløb med denne behandlingsintensitet. Kommunen anvender korte døgnophold til afrusning og stabilisering. Den efterfølgende behandling foregår altid ved dagbehandling eller ambulant og i lokalområdet. Behandlingsindsatsen på alkoholområdet understøttes af følgende elementer: Tilbuddet har en arbejdsmarkedsrettet indsats integreret i behandlingen fra begyndelsen Tilbuddet rummer en sundhedsfaglig indsats som tager udgangspunkt i den screening, som foretages i udredningsfasen. Sundhedsindsatsen rummer behandling af rusmiddelrelaterede sygdomme, sårpleje, almen sundhedsforbedrende indsats; fysisk træning, kostvejledning samt tandpleje Der screenes for dobbeltbelastninger/-diagnoser. Alle som har psykiatrisk diagnose, tilbydes en medicinsk og terapeutisk behandling, som er integreret i den øvrige alkoholbehandling og indsats. Hvor der er tale om personlighedsforstyrrelser, indgår hensynet til dette i tilrettelæggelsen af det individuelle behandlingsforløb i forhold til rusmiddelproblematikken Det udredes, om borgeren har brug for midlertidig støtte i eget hjem og/eller hjælp til at overholde behandlingsaftaler mv. Såfremt støttebehovet ikke er permanent etableres en midlertidig støtteforanstaltning Betegnelsen helhedsorienteret behandlingstilbud betyder i Gladsaxe Kommune, at der vil blive udarbejdet en rehabiliteringsplan for borgeren. Rehabiliteringsplanen skal sikre, en koordination af de indsatser som foregår omkring borgeren. Denne plan bliver udarbejdet på grundlag af koordinerende møder med aktører fra de forskellige indsatser som foregår omkring borgeren inden for kommunen og uden for kommunen fx kriminalforsorgen. Det er en forudsætning, at borgeren ud fra en faglig vurdering skønnes at være motiveret for at indgå i en behandling, som sigter mod at højne borgerens sundhedstilstand, selvoplevet livskvalitet, funktionsniveau, samt eventuel mulighed for selvforsørgelse. Der er ubetinget frit valg af leverandør til ambulant alkoholbehandling. Ved visitation af borgere til døgnbehandling skal leverandøren leve op til Gladsaxe Kommunes krav til misbrugsbehandling, som vurderes ud fra følgende kriterier: Brugerorienteret: Der arbejdes ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, og misbrugeren bliver mødt som et J. nr P22 12

13 Kompetencekrav til leverandører Kvalitetsmål og sagsbehandlingstid Hvordan følges op på indsatsen? Særlige forhold Klageadgang helt menneske og taget alvorligt Integreret beskæftigelsesindsats: Den arbejdsrettede indsats er en vigtig integreret del af behandlingen. Formålet er at øge effekten af både behandling og arbejdsrettet indsats Integrationsindsats ift. det psykiatriske område: Alle borgere, der søger behandling, tilbydes en screening for psykiatriske diagnoser og denne viden indarbejdes systematisk i den efterfølgende behandling. Formålet er at sikre bedre tilbud til misbrugere, der lider af dobbeltbelastninger Professionel behandling: Behandlingstilbuddet til stof- og alkoholbehandling skal være præget af en til stadighed innovativ, målrettet og systematisk tilgang til opgaven, baseret på den sidste nye viden på området Der er krav om, at leverandørens personale har relevant socialfaglig, terapeutisk, psykologisk- eller sundhedsfaglig kompetence i forbindelse med misbrugsbehandling. Gladsaxe Kommune har grundet reglerne om frit valg og retten til anonymitet ikke mulighed for at stille krav til kompetencen hos leverandører af ambulant behandling. Der vil være fokus på, at eksterne leverandørers behandling har en rehabiliterende tilgang i tråd med kommunens beslutning om rehabiliterende behandling af målgruppen. Det tilstræbes, at der er et tilbud til alle, der henvender sig, med ønsker om behandling. Det overordnede kvalitetsmål er, at alle borgere med alkoholproblematikker ender med en varig ædru tilværelse subsidiært en varig skadesreducerende behandling. Borgere skal starte i behandling senest 14 dage efter henvendelse. Minimum 4 gange årligt følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål og to gange årligt revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. Der indberettes til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB). Borgere med alkoholproblemer lever ofte et liv med perioder præget af kaos. Samtidig vil misbruget i perioder præge beslutninger og handlemønstre. Efter Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelse truffet efter Sundhedslovens 141. Afgørelsen er derfor endelig og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed. Klager over behandling kan senest indgives 5 år efter, at behandlingen har fundet sted. Derudover kan der højst gå 2 år efter, at en borger er blevet opmærksom på en evt. fejlbehandling uanset, at det er inden for den 5-årige ramme. Hvis man har klager over den sociale side af behandlingen, skal man henvende sig til Gladsaxe Kommune. J. nr P22 13

14 Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol Indsatsens lovgrundlag Lovgrundlaget for stofområdet er følgende: Lov nr. 542 af 6/ I forbindelse med tilbud om støtte til gravide stofmisbrugere i form af døgnophold i henhold til 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde den gravide stofmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 2. For andre stofmisbrugere beslutter Kommunalbestyrelsen, om kommunen vil benytte sig af denne lovs bestemmelser. Stk. 3. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke giver tilbud efter stk. 1, kan der klages til det sociale nævn, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel Hvis der er truffet beslutning efter 1, stk. 2, kan Kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilbud om støtte til andre stofmisbrugere end gravide stofmisbrugere i behandling i henhold til 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service, træffe beslutning om at tilbyde at indgå en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hvilket behov dækker indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Følgende ydelser indgår ikke i indsatsen Indsatsens omfang Lovgrundlaget for alkoholområdet er følgende: Sundhedsloven 141 b I forbindelse med tilbud om støtte til alkoholmisbrugere i form af døgnophold efter 141 kan kommunen tilbyde en gravid alkoholmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter denne bestemmelse og 141 c-141 e. Stk. 2. Inden en behandling omfattet af stk. 1 indledes, skal kommunen indgå en skriftlig kontrakt med den gravide alkoholmisbruger om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 3. En kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse af den gravide alkoholmisbruger kan indgås for en periode af ikke over et halvt års varighed fra indgåelsen. Stk. 4. Den gravide alkoholmisbruger kan opsige en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse, når betingelserne for tilbageholdelse efter 141 c ikke er opfyldt. Stk. 5. Kommunens afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Mulighed for tilbageholdelse og behandling af gravide alkohol- eller stofmisbrugere, hvor det ufødte barn er i fare eller i potentiel fare. Formålet er at forebygge rusmiddelskader hos ufødte børn. Støttekontakt. Hjemmevejledning. Behandling efter fødslen, hvis kvinden er stoffri. Indsatsen omfatter, at gravide i behandling for afhængighed af rusmidler indgår aftale om tilbageholdelse, såfremt de får tilbagefald til aktivt misbrug. Såfremt en gravid efterfølgende får tilbagefald, tilbageholdes hun, indtil hun er blevet afruset og stabiliseret. J. nr P22 14

15 Hvem kan modtage indsatsen? Hvem leverer indsatsen? Krav til borgeren for at kunne modtage ydelsen Kompetencekrav til udføreren Valg af leverandør Kvalitetsmål Hvordan følges op på indsatsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der klagemulighed over vurdering af indsatsen? Såfremt det er nødvendigt, kan den gravide tilbageholdes i døgntilbud i op til 6 måneder. Borgere over 18 år der er bosat i Gladsaxe Kommune, som er gravide, og som bruger stoffer og/eller har et overforbrug af alkohol. Familieambulatoriet Hvidovre Hospital leverer en specialiseret ambulant indsats med rådgivning samt udredning. Såfremt der er behov for døgntilbud, kan der visiteres til privat botilbud på området. Borgeren skal have et ønske om at indgå en aftale om tilbageholdelse. Kompetence/uddannelse i behandlingsarbejde med gravide stofafhængige. For private, kræves godkendelse. Ved ønske om ovenstående vælges leverandør i samarbejde mellem Rusmiddelcentret og den gravide stofafhængige. Det tilstræbes, at der er et tilbud til alle, der henvender sig med ønsker om behandling. Der følges op i henhold til behandlingsplan. Sundhedsstyrelsens indberetningssystem (SIB) Der er de særlige hensyn at tage, at disse borgere ofte er meget kaotiske og skrøbelige samt bange for evt. at få fjernet barnet eller på anden måde miste barnet. Der kan klages over afgørelser til Patientkontorerne beliggende i regionen, i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 51 kap. 1. J. nr P22 15

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling Gladsaxe Kommune

Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling Gladsaxe Kommune Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling 2017-2018 Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00P22 1 INDLEDNING... 3 KVALITETSSTANDARD FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING... 4 KVALITETSSTANDARD FOR ALKOHOLBEHANDLING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere