Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 11 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 14 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 18 Vurdering af temaet Kompetencer 21 Vurdering af temaet Fysiske rammer 23 Økonomisk Tilsyn 25 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 26 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Projektskibet EDUKAT Hovedadresse Arnakke Enghave Vipperød Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder Allan Nielsen CVR nr Virksomhedstype Tilbudstyper Privat 66, stk. 1, nr. 5 (skibsprojekt) Pladser i alt 3 Målgrupper 14 til 18 år (andet socialt problem) 14 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 14 til 18 år (omsorgssvigt) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Hovedstaden Charlotte Larsen (Tilsynskonsulent) Maj-Lill Skov (Tilsynskonsulent) Ja : Arnakke Enghave 6, 4390 Vipperød (Anmeldt) : Arnakke Enghave 6, 4390 Vipperød (Anmeldt) : Arnakke Enghave 6, 4390 Vipperød (Anmeldt) : Arnakke Enghave 6, 4390 Vipperød (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt tilsyn på Edukat i uge 10 og har under tilsynet haft fokus på alle 7 temaer i kvalitetsmodellen. Under tilsynsbesøgende har Socialtilsynet gennemført samtaler med skipper, besætning og de unge både om bord på skibet og på land. Derudover har Socialtilsynet deltaget i aktiviteter ombord på skibet, hvor der har været muligt for at observerer tilgangen og samspilsrelationer mellem besætning og de unge. Socialtilsynet vurderer med baggrund i det samlede tilsyn, at Edukat fortsat lever op til godkendelsen og kan modtage unge i alderen år med forskellige problematikker der udspringer af omsorgssvigt, andet socialt problem og opmærksomhedsforstyrrelser. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er særlig velegnet til unge, der er i mistrivsel og har behov for at komme væk fra deres nuværende miljø, og som kan profiterer af en struktureret hverdag i et overskueligt miljø. Socialtilsynet har i den samlede vurdering lagt vægt på, at de unge giver udtryk for at trives og udvikle sig ombord på skibet, både skole- fagligt som følelsesmæssigt og mentalt. Det er Socialtilsynets vurdering, at besætningen besidder både de personlige som faglige kompetencer, der skal til at varetage målgruppens behov og at de unge mødes af engagerede og autentiske voksne, der har blik for de unge og deres behov. Endvidere er det Socialtilsynets vurdering, at tilgangen og de anvendte metoder i tilbuddet imødekommer de unges behov og understøtter de unges inddragelse og udvikling af selvstændighed. Særligt fokus i tilsynet Opdatering af alle 7 temaer i Kvalitetsmoddellens temaer. Opmærksomhedspunkter Socialtilsynet vil ved næst kommende tilsyn være opmærksom på at følge op på de udviklingspunkter, som Socialtilsynet i samarbejde med tilbuddet har lavet i temaerne. 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at Edukats ApS ledelse i høj grad har fokus på betydningen af skolegangen i forhold til de unges udvikling og trivsel, skolen er en obligatorisk del af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksom på den enkelte unges muligheder og styrker i forhold til videre uddannelse og beskæftigelse, og at tilbuddet støtte de unge i at kunne se og planlægge fremtidige muligheder for uddannelse, når opholdet på tilbuddet er slut. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet er opmærksom på at indgå i et positivt samarbejde med skolesystemet i forhold til eksamener og uddannelsesplaner for at sikre, at de unge får optimale betingelser i forhold til at kunne gennemfører disse. Socialtilsynet vurderer det positivt, at tilbuddet i høj grad benytter sig af de kulturelle og faglige inspirationskilder de møder på togtet, i forhold til at styrke de unges kulturforståelse og dannelse. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet lægger stor vægt på, at de unge har en stabil skolegang, hvor den interne skole er en obligatorisk del af tilbuddet. Tilbuddet sikrer en struktureret og stabil hverdag med fokus på, at de unge har overskud og ressourcer til at passe deres skolegang, der foregår som en integreret del af opholdet i skibsprojektet. Tilbuddet er ligeledes meget opmærksomme på, at de unge får mulighed for at udnytte deres potentiale i forhold til egne muligheder, både i skoledelen, men også i forhold til fremtidige uddannelsesmuligheder. Socialtilsynet vurderer det positivt, at tilbuddet ligeledes og i samarbejde med de unge, har fokus på at undersøge og ligge planer ud fra de unges fremtids ønsker om uddannelse og beskæftigelse. 6

7 Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at både leder, medarbejdere og unge fortæller, at tilbuddet sammen med de unge afsøger muligheder i forhold til de unges fremtidige uddannelse. Tilbuddet opstiller sammen med de unge mål i forhold til at understøtte de unges skolegang, som kan medvirke til at optimere de unges mulighed for videre uddannelsesforløb. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at undervisningstilbuddet er en integreret del af tilbuddet. De unge er dagligt i skole fra kl. 9 til kl. 12, hvilket blev bekræftet af både leder, medarbejdere og de unge selv. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar Indikator 01.d af Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Socialtilsynet bedømmer at indikatoren i meget høj grad er opfyldt, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at skoledelen er så integreret en del af tilbuddet, at det er naturligt for de unge at have et stabilt fremmøde. Ledelse og medarbejdere oplyste, at de er opmærksomme på, faktorer som kan have negativ effekt på de unges koncentrationsevne og lyst til fremmøde, og oplever de at de unge har svært ved at være i skoledelen, forsøger de at ændre betingelserne, således at de unge alligevel kan deltage i undervisningen. 7

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at Edukat ApS i høj grad har fokus på at støtte de unge i deres udvikling af selvstændige og sociale færdigheder og kompetencer. Gennem deltagelse i skibets fælles daglige rutiner udvikler de unge individuelle og praktiske færdigheder og bliver samtidig en del af et fællesskab. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter de unge i deres fritidsaktiviteter, ligesom de unge støttes i deres relationer til venner og familie og øvrige netværk, dette både via internettet, ligesom tilbuddet som forsøg har åbnet mulighed for, at de unge kan modtage besøg af familie ombord. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Socialtilsynet vurderer det positivt, at tilbuddet vil evaluerer på deres forsøg med besøg af familiemedlemmer om bord, og Socialtilsynet vil i den forbindelse opfordre tilbuddet til at udforme retningslinjer for besøgende om bord, hvor der tages højde for, at fortrolige og personlige oplysninger om de unge ikke kommer til at videregives. Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 8

9 Det er Socialtilsynets vurdering at ledelsen har fokus på at skabe et tilbud der støtter op omkring de unges udvikling af selvstændige og sociale kompetencer samt dannelse. De fysiske rammer i et skibsprojektet stiller store krav til de unges sociale kompetencer, både i forhold til den nærhed der er på skibene, men også på grund af, at skibene befinder sig langt fra Danmark og de unges familier og netværk. De unge støttes i at indgå i forskellige sociale sammenhænge, dagligdagen på et skib er struktureret omkring skolegang og daglige arbejdsopgaver/aktiviteter, hvor de unge udvikler sig og bliver selvstændiggjort. Når de unge er i land skal de f.eks. kunne købe ind selvstændigt, hvilke kræver selvstændige og sproglige kompetencer. Tilbuddet har som forsøg haft besøg af et familiemedlem til en ung og Socialtilsynet har i den forbindelse henledt ledelsens opmærksomhed på, at besætningen skal have særlig fokus på, at det kan være svært at sikre, at oplysninger om de andre unge ikke bliver videregivet, da de fysiske rammer på et skib er så små, og at oplysninger om de unge, let kan komme til at "flyde", uden at det er hensigten. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at tilbuddet ved visitering af de unge, søger at afdække de unges kompetencer, og støtter de unge i at udvikle disse. Ledelse og medarbejdere oplyser, at tilbuddet sammen med de unge opstiller mål for de unges udvikling, og lægger ved opstilling af målene vægt på de mål der er opstillet i de kommunale handleplaner, og er samtidig opmærksom på de unges kompetencer. Ledelse og medarbejdere evaluerer løbende på de unges udvikling, og i samtalen blev leder opmærksom på hvordan tilbuddet kan optimere arbejdet med de unges udvikling. De unge fortalte i samtalen, at de taler med medarbejderne om, hvad de skal arbejde med fremadrettet. De unge fortalte endvidere, at de læser det, som bliver sendt til de unges sagsbehandlere. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at de unge deltager i den daglige drift på skibet, hvilket betyder at de unge har en ugentlig maddag, hvor de selv køber ind i de lokale forretninger. De unge deltager i ture på land, til relevante aktiviteter og seværdigheder, sammen med besætningen. Når skibet ligger i havn, deltager de unge i de sociale aktiviteter der foregår i havnen, ligesom de unge og besætningen tager på ture til de omkringliggende byer, hvor besætningen har øje for at bidrage til de unges forståelse af den kultur de møder samt de historiske seværdigheder de opsøger.. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at de unge har adgang til internettet, og kan komme i kontakt med familie og venner i det omfang de ønsker det. Skipper oplyste endvidere, at har de unge af en årsag ikke direkte adgang til nettet, har de altid mulighed for at komme på internettet via skippers telefon. Tilbuddet har endvidere, som forsøg, haft besøg af et familiemedlem til en af de unge, som har boet på skibet. Besætningen og de unge fortalte at det har været en succes. Skipper oplyste i samtalen, at det vil blive evalueret efter togtet, og at det er vigtigt at dem der kommer på besøg, er til glæde og gavn for alle de unge på skibet. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv 9

10 af Indikator 02.f Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på oplysninger fra besætningen og de unge. De unge fortalte, at de kan gå til alle de voksne på skibet, og at de ikke har mistillid til nogen. De fortalte endvidere, at de har mulighed for at kontakte venner og familie via Messenger eller Skype. En af de unge har haft besøg af et familiemedlem, hvor der også er en fortrolig relation til. Besætningen fortalte, at de er opmærksomme på, at de unge skal have mulighed for at komme til dem alle, de er endvidere klar over, at de unge bruge besætningen forskelligt i forhold til hvad de ønsker fortrolighed med. Der er mulighed for at tale ombord på skibet. Eksempelvis hvis man sidder på dækket under sejllads, ligesom besætningen skaber rum i form af gåture eller når der er praktiske gøremål, som at købe ind, hvor der er mulighed for fortrolige samtaler. 10

11 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Edukat ApS modtager unge i alderen år, med forskellige problematikker der udspringer af omsorgssvigt, andet socialt problem og opmærksomhedsforstyrrelser. Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet henvender sig og i høj grad er egnet til unge, der har behov for at komme væk fra deres nuværende miljø, og som profiterer af en struktureret hverdag og et overskueligt miljø. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at opholdet på Edukat understøtter de unges kultur forståelse og almen dannelse qua de oplevelser og læring, som de unge får ved besøg og ophold i de lande de besøger. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ligeledes benytter sig af relevante faglige tilgange og metoder i forhold til at tilrettelægge den pædagogiske indsats, der understøtter de unges udvikling i en positiv retning. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet tilbyder et stabilt, struktureret og omsorgsfuldt miljø, hvor de unge udvikler sig og trives. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet dokumentere indsatsen og de resultater, som de unge forventes at opnå gennem deres ophold på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har det kendskab til regler og lovgivning vedrørende magtanvendelse. Socialtilsynet vurderer at skipper og besætning gennem den pædagogiske indsats forebygger episoder der kan føre til magtanvendelse og overgreb, Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Socialtilsynet opfordre tilbuddet til, i højre grad at beskrive deres indsatse for at opnå de mål der er sat ud fra handleplanen og i samarbejde med de ung. Således at indsatsen fremgår tydeligere og tilbuddet i højre grad kan evaluerer og drage læringen af deres indsats. Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium 11

12 Det er Socialtilsynets vurdering at Edukat ApS har en klar beskrivelse af målgruppen og at tilgangen og de valgte metoder på tilbudsportalen og som praktisere på skibet, understøtter de unges udvikling og trivsel. Tilbuddet benytter følgende faglige tilgange: anerkendende tilgang, strukturpædagogisk tilgang, og social læringstilgang. Tilbuddet benytter følgende metoder; værdsættende samtaler, social færdighedstræning, oplevelses terapi samt Dreamwork. Tilbuddets dokumentation er sammensat af pædagogiske planer der tager udgangspunkt i anbringende kommunes handleplan samt statusrapporter som evalueres. Ledelsen har indgået samarbejde med konsulent, som sikrer det nære samarbejde med anbringende kommune og forældre. Den eksterne konsulent yder endvidere faglig sparring og vejledning til medarbejderne på Edukat, det er dog mest skipper der har benyttet sig af dette.. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. Tilbuddets målgruppe beskrives som unge i alderen år med problematikker som følge af omsorgssvig, andet socialt problem og opmærksomhedsforstyrrelser. Tilbuddet henvender sig til unge der har behov for at komme væk fra deres nuværende miljø, og som har behov for en struktureret hverdag og miljø. Tilbuddets faglige tilgange beskrives som anerkendende tilgang, strukturpædagogisk og sociallærings tilgang. Tilbuddet benytter følgende metoder: Værdsættende samtale, social færdighedstræning og oplevelses terapi. Tilbuddet arbejder endvidere med metoden Dreamwork, hvor de søger at finde og udvikle situationer der tilføre læring for den unge, og viser dem andre muligheder fremadrettet i deres liv. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at besætningen i samtalerne meget fint gøre rede for, hvordan de arbejder med ovennævnte metoder i det daglige arbejde. Socialtilsynet observerede endvidere hvorledes metoderne gav sig udtryk i f.eks. den måde der blev talt med de unge, ligesom de daglige gøremål på skibet støtter de unge i deres sociale og daglige færdighedstræning. De unge fortalte endvidere om de oplevelser de har både på skibet, men også om ture i land, hvor de oplever lokale seværdigheder og aktiviteter. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i middel grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på at tilbuddet har fremsendt statusbeskrivelser på tre unge, det fremgår dog ikke helt tydeligt, hvad det er for mål tilbuddet arbejder med eller hvilken indsats der ydes. I samtalerne med besætningen, kan de dog mundtlig gøre rede for, at de yder en direkte indsats og arbejder med de unge om at opstille mål i forhold til at sikre de unges udvikling. Det var også klart i samtalerne med de unge, at de er klar over hvilke mål de arbejder med. I samtalen med leder, blev denne opmærksom på muligheden for løbende at dokumentere de unges mål og indsatsen i statusbeskrivelserne, således at der løbende kan evalueres på både indsatsen og målene og heraf skabe forbedring og læring af indsatsen. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren i høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på at tilbuddet arbejder i forhold til at opfylde de mål de visiterende kommuner opstiller for de unge. Socialtilsynet har i bedømmelsen også taget højde for, at det er første år skibsprojektet har været i gang, hvor der endnu ikke har været unge der har afsluttet deres ophold. Tilbuddet udarbejder statusbeskrivelser som de løbende følger op på i forhold til at nå de opstillede mål. Derudover viste de unges udsagn, at de selv oplevede at de udviklede sig under opholdet. Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. 12

13 af Indikator 03.d Socialtilsynet bedømmer at indikatoren er opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at skipper og besætning oplyste, at de samarbejder med f.eks. skole, fremtidige uddannelsesinstitutioner, Optag.dk, anbringende myndigheder, PPR i Holbæk og ved behov andre eksterne aktører, i forhold til at de unges mål opnås. 13

14 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad er opmærksom på de unges trivsel og sundhed. De unge ombord sikres mulighed for kontakt til sundhedsfaglige ydelser, både lokalt i de byer hvor skibet lægger til, men også fra det danske sundhedsvæsen via Radio Medical. Socialtilsynet vurderer endvidere, at de unge sikres sund kost og mulighed for fysiske og kulturelle aktiviteter, både i land og ombord på skibet. Det er socialtilsynets vurdering at de unge inddrages og hermed sikres mulighed for indflydelse på eget liv, og i hverdagen på skibet samt i aktiviteterne i tilbuddet, samtidig med at livet ombord på er betinget af struktur og rammer som er givet på forhånd, i forhold til alles sikkerhed, hvilket Socialtilsynet vurderer at de unge ombord trives med. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter For at sikrer at tilbuddet lever op til gældende regler om magtanvendelser (Lov om Voksenansvar) skal ledelsen sikrer at skipper og besætning er orienteret i disse. Derudover opfordre Socialtilsynet tilbuddet til at udforme en procedure og beredskab til at handle, hvis en ung viser sig tegn eller mistanke om, at der er sket overgreb eller krænkelser. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet har fokus på at inddrage de unge og understøtte de unges selv og medbestemmelsesret. Ledelsen og medarbejderne beskriver de unge med stor respekt og med indsigt i de problematikker der kendetegner målgruppen. Ledelsen beskriver endvidere en organisering, hvor de unge løbende inddrages i forhold til beslutninger der har indflydelse på deres eget liv og dagligdag. Der er regler ombord på et skib, som det er nødvendigt at følge, af hensyn til sikkerheden, hvilket gælder både for besætningen som de unge. Edukat ApS inddrager de unge i beslutninger der vedrører dagligdagen for det samlede tilbud, idet de unge vil få indflydelse gennem skibsmøder der afholdes hver søndag, ligesom de unge inddrages i valg aktiviter. Indikator 04.a af Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfylde i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at det tydeligt 14

15 fremgik i samtalerne med skipper og besætning, at der bliver lytte til de unge i forhold til de unges ønsker og behov. I samtalen med de unge bliver dette bekræftet. Socialtilsynet observerede ved flere lejligheder, at de unge har stor indflydelse på hverdagen, ligesom Socialtilsynet observerede flere eksempler på, at de unge bliver anerkendt for den de er og det de kan. Eksempelvis kom det på tale, at en ung eventuelt får mulighed for at tage duelighedsbevis, dette da den unge har særlige kompetence i forhold til det søfarts faglige. I samtalerne mellem besætningen og de unge, fremgik tydeligt, at der bliver lyttet til de unge og der opleves en gensidig respekt.. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Socialtilsynet bedømmer at indikatoren er opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at der er tale om et skibsprojekt, hvor der gælder særlige regler og rammer til søs, som både unge og besætning skal følge. Dagen på Edukat er struktureret med skolegang om formiddagen og arbejdstid/aktivitetstid om eftermiddagen. De unge har indflydelse på de aktiviteter der foregår på tilbuddet, ligesom de har indflydelse på de aktiviteter og ture der foregår væk fra skibet. De unge har en ugentlig maddag, hvor det er den enkelte der bestemmer menuen og køber ind. Der afholdes søndagsmøder, hvor alle har mulighed for at komme med forslag i forhold til hverdagen. Den enkelte unge har indflydelse på beslutninger vedr. sig selv, og på de mål der opstilles og som der arbejdes med. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet har fokus på at understøtte og sikre de unges fysiske og mentale trivsel. De unge har adgang til de sundhedsydelser i sundhedssystemet der vil være tilgængelig i de lande som skibet besøger. Tilbuddet har endvidere kontakt til Radio Medical, som tilbuddet kan kontakte i forhold til vurdering af sundhedsmæssige forhold. Edukat ApS har fokus på at sikre, at kosten og aktiviteterne i opholdsstedets dagligdag understøtter de unges trivsel og sundhed. Tilbuddet er opmærksom på, at nogle af de unge der visiteres til tilbuddet vil have opbygget et stort forbrug af rusmidler, og tilbuddet vil støtte de unge i at komme ud af deres forbrug, ligesom de vil støtte de unge ikke at genoptage et forbrug der kan resulterer i et misbrug. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at de unge i samtalen gav udtryk for at trives i tilbuddet. De unge fortalte, at de oplever, at der er mange aktiviteter både på skibet, men også i land, hvor de besøger de byer de sejler til, og seværdighederne i land m.m.. Socialtilsynet deltog endvidere i samtaler på skibet og en middag, hvor Socialtilsynet observerede de unge ombord - det var tydeligt for Socialtilsynet, at de unge så ud til at trives, der var en god og omsorgsfuld tone mellem besætning og de unge, og de unge færdes hjemmevant ombord på skibet. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at skipper i samtalen oplyste, at skibet har en medicinkiste ombord, og ved sygdom benytter tilbuddet lokale læger, og sender så lægens vurdering til Radio medical, som giver deres vurdering, også i forhold til medicin og dosering. Ved tvivlsspørgsmål, har tilbuddet altid mulighed for at kontakte Radio Medical, som er et dansk sundhedssystem danske skibe kan kontakte uanset hvor i verdenen de befinder sig. De unge oplyste i samtalen, at de ved sygdom kommer til lokal læge, ligesom de har mulighed for at benytte lokale 15

16 tandlæger. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at tilbuddet har fokus på at de unge får sund kost. De unge tilbydes aktiviteter, både på skibet og land i forhold til aktiviteter og motion. Tilbuddets placering byder på både natur- og kulturelle oplevelser, tid og ro til fordybelse og fællesskab, både med andre unge men også med besætningen. De unge skal inden visitering gennemgå en lægeundersøgelse af egen læge, Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen har kendskab til lovgivning vedrørende magtanvendelse, ny lov om voksen ansvar og giver en relevant beskrivelse af, hvordan de forventer, at tilbuddet vil håndtere, indberette og efterbehandle episoder der har ført til magtanvendelse. Skipper og besætning beskriver en daglig pædagogisk tilgang der skal sikre stabilitet og nedtrapning af eventuelle konflikter. Tilbuddet skal være opmærksom på ny lovgivning om magtanvendelser (Lov om Voksenansvar) som trådte i kraft pr. 1. januar Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer at indikatoren er opfyldt høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at skipper og besætning har en anerkendende tilgang til de unge, hvor relationen er bærende i forhold til at undgå magtanvendelser. De oplyste endvidere, at der ikke har været magtanvendelser på skibet. Skipper har læst ny lovgivning om magtanvendelser (Lov om voksenansvar), og er klar over at besætningen skal have samme viden. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer at indikatoren er opfyldt i høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at skipper i samtalen oplyste, at skipper og besætning er opmærksom på at magtanvendelser skal indberettes. Skipper har orienteret sig i ny lovgivning om magtanvendelser (Lov om voksenansvar), og at besætningen vil blive sat ind i denne snarest. Skipper og besætning vil evaluere eventuelle magtanvendelser, og reflekterer over hvordan lignende situation fremover kan undgås. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering at Edukat ApS er opmærksom på, at de unge skal beskyttes i forhold til overgreb. Tilbuddets fysiske rammer og høje personalenormering er med til at forebygge at der sker overgreb, både de unge imellem og mellem medarbejdere og de unge. Socialtilsynet vurdere det positivt at tilbuddet har udarbejdet et notat for opmærksomhed i forbindelse med opsporing af overgreb men mangler forsat et beredskab i forhold til hvorledes tilbuddet vil handle i forbindelse med mistanke om overgreb, hvilket Socialtilsynet skal opfordre til. 16

17 Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at tilbuddets ramme, den forholdsvis høje normering og leders og medarbejdernes anerkendende tilgang til de unge, vil være med til at forebygge fysiske og verbale overgreb. Socialtilsynet taler med Skipper om at tilbuddet bør udfærdige et beredskab i forhold til overgreb og opsporing af disse. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

18 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at ledelsen samlet set besidder de relevante kompetencer i forhold til at drive et skibsprojekt for målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har relevant fokus på tilrettelæggelsen af indsatsen og på at sikre løbende faglig udvikling i både i ledelsen og besætningen. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen vil inddrage relevante fagpersoner i forhold til de områder hvor ledelsen ikke selv besidder kompetencerne. Socialtilsynet vurderer endvidere, at fondens bestyrelse understøtter ledelsen i driften af tilbuddet. Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Socialtilsynet opfordre ledelsen til at sikre at strukturere og planlægge, at besætningen får mulighed for at holde fri fra arbejdet. Socialtilsynet har således en opmærksomhed på, at medarbejderne på skift skal have mulighed for at kunne trække sig, så der ikke opstår en situation, hvor alle medarbejder kommer til at trække sig samtidig eller at de unge kommer til at opleve, at medarbejderne er kørt ned. Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering at ledelsen samlet set har relevante kompetencer i forhold til at tilrettelægge en den pædagogiske indsats i opholdsstedet. Ligeledes at Skipper har sammensat en besætning der kan tilgodese målgruppens behov samt har nogle personlige kompetencer der både kan motivere og inspirerer de unge til at modtage læring og indgå i fællesskabet. Skipper er opmærksom på at indhente relevante kompetencer. Skipper modtager supervision fra ekstern supervisor efter behov. Bestyrelsen er sammensat af personer med forskellige relevante kompetencer, og går aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at Socialtilsynet i forbindelse med godkendelsen, har modtaget CV for skipper/leder. Skipper er uddannet ingeniør, og har flere års erfaring i at have sejlet som skipper og styrmand på skibsprojekt. Skipper har derigennem både erfaring i forhold til arbejdet med målgruppen og arbejde i et skibsprojekt. Skipper har tillige erfaring som leder af egen virksomhed. Skipper er desuden opmærksom på indhente viden og sparring i forhold til de særlige regler og forhold, der gør sig gældende i forhold til leder af et socialpædagogisk skibsprojekt. Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 18

19 af Indikator 08.b 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i middel grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at tilbuddet har indgået aftale med konsulent om supervision. I samtalerne med skipper og besætning, fremgik det dog, at superviser bliver brugt sporadisk, og mest af skipper i forhold til konkret sags supervision. Indikator 08.c af Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat, med kompetencer både i forhold til ledelse, økonomi og pædagogik. Bestyrelsen har tæt kontakt via en platform på nettet, hvor også skipper er en del af. Efter endt togt, er det planlagt at bestyrelse, skipper og besætning skal evaluere togtet, i forhold til fremtidig planlægning. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering at de unge får relevant støtte og omsorg gennem en stabil besætning, der er i besiddelse af relevante kompetencer både i forhold til livet ombord på et skib, og i forhold til viden om målgruppen. Skipper og besætning er en stabil medarbejdergruppe, med lav grad af sygefravær og der har været en enkelt udskiftning blandt besætningen. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at tilbuddet er godkendt til at kunne modtage tre unge, og den personalemæssige normering er skipper, styrmand og en lærer, alle i besætningen indgår i den daglige drift, og i arbejdet med de unge. Medarbejderne har alle kompetencer i forhold til Søfartsstyrelsens regler, og det er Søfartsstyrelsen der fastsætter reglerne for bemanding i forhold til når skibet skal sejle. Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at der er ansat en lærer med pædagogisk erfaring, og at skipper (leder) har erfaring med den pædagogiske del fra tidligere ansættelse på skibsprojekt. Ved tilsynsbesøget talte Socialtilsynet både med skipper og besætning, ligesom Socialtilsynet observerede de unge i samspil med besætningen. Socialtilsynet blev betrygget i, at de unge mødes af voksne, med relevante kompetencer i forhold til at støtte de unge i deres udvikling, ligesom normeringen på skibet betragtes som høj. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at der er en fast medarbejdergruppe på skibet, hvor der er sket en enkelt udskiftning kort efter togtes start. Den lærer som var ansat, valgte at stoppe, og der er ansat ny lærer. Besætningen påtænker at fortsætte deres ansættelse på det kommende togt. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at besætningen bor på skibet, og derfor vil være tilstede på trods af sygdom. Hverken skipper eller besætning oplyste 19

20 Socialtilsynet om, at der havde været sygdom blandt besætningen. 20

21 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet har en ansat besætning med både personlige som relevante faglige kompetencer, ligesom tilbuddets besætning har relevante kompetencer både i forhold til Søfartsstyrelsens bestemmelser, men også i forhold til at kunne varetage de skolefaglige og pædagogiske opgaver ombord. Socialtilsynet vurderer endvidere, at besætningen ombord er fagligt engageret, og gennem deres entusiasme formår at få skabt interesse hos de unge, i forhold til ny viden og læring. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Tilbuddet kan med fordel etablerer supervision, således at besætningen får mulighed for en struktureret samtaleform, hvor der sker en refleksion over egen praksis, herunder både den personlige som faglige del af det pædagogiske arbejde med målgruppen. Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering at både skipper og besætning har relevante kompetencer i forhold til målgruppen og de metoder tilbuddet arbejder med. Socialtilsynet vurderer at medarbejderne har et højt engagement i forhold til at motiverer og inspirere de unge til at deltage i aktiviteter og ture væk fra skibet. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at besætningen med fordel skal tilbydes supervision, således at der etableres en struktureret samtaleform, hvor der sker en refleksion over egen praksis, herunder både den personlige som faglige del af det pædagogiske arbejde. Skipper og besætning har de kompetencer og den uddannelse der er krævet af Søfartsstyrelsen i forhold til at sejle. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på at skipper og besætning har relevante kompetencer i forhold til Søfartsstyrelsens krav til besætningen på et skib. Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at skipper og besætning har relevant erfaring i arbejdet med målgruppen og tilbuddets metoder. Socialtilsynet er opmærksom på, at de specifikke faglige pædagogiske kompetencer, alene er tilstede hos tilbuddets lærer. 21

22 Ledelsen er endvidere opmærksom på, at medarbejderne skal indgå i kompetenceudvikling, således, at den samlede medarbejdergruppe er i stand til at imødegå de problematikker der kan opstå i ungegruppe. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på både samtale med skipper, besætning og de unge, ligesom observationer ved besøget. Skipper og besætningen fortalte i samtalerne om deres tilgang og relation med de unge og de metoder de arbejder efter. Socialtilsynet observerede hvordan besætningen igennem engagement var med til at motivere de unge. Eksempelvis til at deltage i turer, indgå og deltage i skibets funktioner m.m. Socialtilsynet har i bedømmelsen også taget højde for, at under samtalen med besætningen fremgik det, at besætningen med fordel kan indgå i og modtage supervision for at få muligheden for, struktureret at reflekterer og blive klogere på egen praksis, herunder både den personlige som faglige del af det pædagogiske arbejde. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

23 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på skibet danner gode rammer for de unges udvikling og trivsel, hvilket også understøttes af de unge selv. De unge har ikke eget værelse, men deler køjerum, dog med mulighed for at afskærme sin egen køje, for dermed at kunne trække sig i forhold til at opnå lidt privatliv. Derudover indeholder skibet fælles faciliteter i form af badeværelser, køkken og opholdsrum samt forskellige opholdssteder udendørs på skibet, som skaber ramme for hyggeligt samvær. Skibet vil kunne flytte sig, alt efter de unges behov for læring, men også i forhold til, at tilbuddet kan sikre, at de unge ikke udsættes for unødige fristelser eller uhensigtsmæssige miljøer. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer opfylder de behov de unge har i forhold til privatliv samt samvær med både medarbejdere og andre unge. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Et skibsprojekt har tydelige og afgrænsede fysiske rammer, som er et relevant udgangspunkt for tilbuddets indsats. Edukat sejler i Middelhavet, og har besøgt forskellige lande, byer og havne. Skibet har endvidere mulighed for at ligge for svaj, hvis der i perioder er behov for dette. Socialtilsynet har besigtiget de fysiske rammer, de unge har mulighed for både at være sammen socialt med medarbejdere og andre unge, men også mulighed for at kunne trække sig og have privatliv. Indikator 14.a af Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at Edukat er et nyistandsat skib, med god plads ombord. Der er mulighed for at både de unge og besætningen kan være alene, da der er plads, både inde og ude i forhold til det. De unge gav i samtalen udtryk for, at de trives ombord på skibet, og en ung fortalte endvidere, at denne oplever skibet som "luksus". Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 4 (i høj grad opfyldt) 23

24 af Indikator 14.b Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at de nære fysiske rammer på et skib, danner en tydelig ramme om indsatsen for de unge. De fysiske er med til at imødekomme de særlige behov, som de unge der anbringes på en skibsprojekt har. De unge befinder sig i små overskuelige rammer langt hjemmefra, og tilbuddet sikre, at de unge befinder sig i et miljø der er på afstand af tidligere miljø. I skibsprojektet kan de unge have fokus på læring og udvikling uden forstyrrelser fra negative relationer, stoffer og kriminalitet. Indikator 14.c af Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer at indikatoren er opfyld i høj grad, og lægger ved bedømmelsen vægt på, at de unge har egen køje og stuveplads. De unge deler køjerum. Skipper og besætning har tidligere oplyst, at de unge har indflydelse på indretningen af køjerummet. Ledelsen oplyser endvidere, at der vil være mulighed for forskellige aktiviteter som musik, spil og sport ombord, som kan være med til at sikre hjemlige rammer. 24

25 Økonomisk Tilsyn Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet vurderes at være økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Økonomisk bæredygtig? Det er Socialtilsynets vurdering at der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de samlede omkostninger samt planlagte investeringer på den anden side jf. tilbudsbudget Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder, herunder aktiviteter samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. 25

26 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Observation Interview Interviewkilder Liste over ind- og udskrevet unge. Liste over ophørte og ansatte medarbejdere. Statusbeskrivelse. Handleplaner. Oplysninger fra Tilbudsportalen. Oplysninger fra Edukat ApS`s hjemmeside. Socialtilsynet havde mulighed for at observere både aktivitet og medarbejdernes tilgang samt samspil med de unge, både på skibet og på land. Samtalerne foregik både alene med Skipper, de unge og med medarbejderne og i fælleskab med dem alle sammen på skibet. Beboere Ledelse Medarbejdere Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 26

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej 16-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Mor-Barnhjemmet Saltumhus. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Mor-Barnhjemmet Saltumhus. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Mor-Barnhjemmet Saltumhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 26-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon:

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: Opholdstedet St. Torøje Dato: 05-05-2017 Amagervej 3 Sagsnummer: 17/16580 4640 Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: 72362988 E-mail: denbu@holb.dk Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelse som socialt

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 29-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Opholdsstedet Firkløveren Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Småskolen ved Nakkebølle fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Langebjerggaard 10-02-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Småskolen ved Nakkebølle fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup 13-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse 20-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere