Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 12 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 16 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 21 Vurdering af temaet Kompetencer 24 Vurdering af temaet Fysiske rammer 26 Økonomisk Tilsyn 28 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 29 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Åstedet Hovedadresse Erholmvej Aarup Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder Gitte Bak Rios CVR nr Virksomhedstype Tilbudstyper Privat 107 (midlertidigt botilbud til voksne) Pladser i alt 10 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) Målgrupper 13 til 23 år (angst, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, andet socialt problem) 13 til 23 år (omsorgssvigt) 13 til 23 år (personlighedsforstyrrelse) 13 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse) 13 til 23 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 13 til 23 år (indadreagerende adfærd) 13 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder) 13 til 23 år (stressbelastning) 13 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 13 til 23 år (ikke-personfarlig kriminalitet) 13 til 23 år (seksuelt overgreb) 13 til 23 år (andet socialt problem) 13 til 23 år (selvskadende adfærd) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Syd Jytte-Maria Haahr (Tilsynskonsulent) Ja : Erholmvej 4, 5560 Aarup (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Særligt fokus i tilsynet Særligt fokus for tilsynet har været " Målgruppe metode og resultater" og "Kompetencer" Tilsynet er således afrapporteret under disse temaer med tilhørende kriterier og indikatorer. Derudover er der sket ændring i indikator 9b. Endvidere er temaet "Selvstædighed og relationer" opdateret i forhold til det aktuelle. Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i særlig grad understøtter børnene og de unge i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddets målgruppe er børn og unge, der blandt en række problematikker, ofte har vanskeligt ved at begå sig såvel socialt som fagligt, og flere af børnene og de unge har problemfyldte skoleforløb bag sig. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet yder en særlig indsats i forhold til at motivere og støtte børnene og de unges skolegang/beskæftigelse ud fra barnet / den unges individuelle forudsætninger, behov og ønsker. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i særlig grad og meget fokuseret vægter betydningen af samarbejdet med skoleog uddannelsestilbud, og indgår forpligtende i et tæt samarbejde med disse omkring barnets / den unges forløb. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet endvidere støtter børnene og de unge ved at have et fokus på at få etableret et samarbejde med relevante instanser, der hvor det måtte vise sig, at barnet / den unge ikke trives og udvikler sig i skole- eller uddannelsestilbuddet. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium 6

7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i særlig grad understøtter børnene og de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et meget tæt samarbejde med børnene / de unges skoletilbud. Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge som en del af deres problematikker ofte har negative erfaringer med sig i forhold til skole- / uddannelsessystemet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet meget fokuseret prioriterer samarbejdet omkring børnene og de unges skole- og uddannelsestilbud. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. Det er i bedømmelsen vægtet, at det ved uanmeldt tilsyn fremgår af ledelsesinterview, at der for den enkelte unge er lavet meget konkrete mål for den enkeltes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Det fremgår endvidere, at tilbuddet aktivt inddrager børnene/ de unge i at opstille mål og følge op på målene herfor. Det fremgår af ledelsesinterview, at det enkelte barn / den enkelte unge ved behov for yderligere afklaring af problematikker i forhold til gennemførelse af uddannelse søges udredt via psykolog, psykiater mv. i overensstemmelse med forældre og anbringende kommune, og at de unge tydeligt er inddraget undervejs i forløbet. Det fremgår af ledelsesinterview, at tilbuddet er meget fokuseret på, at hjælpe de unge ind i et uddannelses- og/ eller beskæftigelsestilbud, der rummer den unge, og giver den unge mulighed for at trives og udvikle sig fagligt. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. I bedømmelsen er det vægtet, at de indskrevne børn og unge er i undervisningstilbud, uddannelse eller beskæftigelse. For en af de unge er der aktuelt en pause mellem to undervisningstilbud, men fra 1. januar 2017 begynder han på et lille hold i en specialklasse for ordblinde. Tilbuddet har i efteråret været initiativtager i samarbejde med anbringende kommune til at den unge blev udredt yderligere ved psykolog med henblik på at afdække den unges potentialer, og støttebehov. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar Indikator 01.d af Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af uanmeldt tilsyn, at for to af børnene og de unge er fremmødet i undervisningstilbuddene stabilt. Der har for en af de unge i efteråret været en meget uafklaret situation mht. til den unges videre skolegang / uddannelse, men med opstart i specialklasse til januar 2017 er forhåbningen, at dette undervisningstilbud vil kunne imødekomme den unges behov for støtte, så der igen skabes stabilitet for den unge. Det er endvidere vægtet, at for en af de unge, der aktuelt er i beskæftigelse, gør det sig gældende, at han ikke har et stabilt fremmøde. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har et stort fokus på den unges samlede situation, herunder at støtte den unge i, at fasthlde sit arbejde, og på sigt at komme i gang med uddannelse. Det fremgår af tidligere tilsyn, at tilbuddets målgruppe som en del af deres problematikker ofte har en række negative erfaringer i forbindelse med undervisningstilbud. 7

8 8

9 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter børnene og de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet målrettet arbejder med de problemstillinger, der er til stede hos de enkelte børn og unge, og at der i den socialpædagogiske indsats er et stort fokus på at understøtte den enkelte i at skabe og vedliveholde givende relationer i og uden for tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter børnenes og de unges deltagelse i fritidsaktiviteter i overensstemmelse med den unges ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet inddrager børnene og de unges relevante netværk, og at tilbuddet har fokus på, i videst muligt omfang, at imødekomme de unges individuelle ønsker for kontakt med familie og netværk. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 9

10 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et særligt fokus på at styrke og understøtte børnenes og de unges kompetencer i forhold til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Tilbuddet har opmærksomhed på karakteren af de relationer barnet eller den unge har til familie og netværk uden for tilbuddet og understøtter at relationerne udvikles i overensstemmelse med barnets ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at finde alternative sociale aktiviteter i tilknytning til tilbuddet, i det omfang barnet eller den unge ikke har sociale aktiviteter uden for tilbuddet, eller hvor de sociale aktiviteter ikke er hensigtsmæssige for barnet eller den unge. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. I bedømmelsen er det vægtet, at det fremgår af eksemplerne på udviklingsskema og pædagogsike handleplan, at tilbuddet opstiller mål, og følger op på udviklingen indende for bl.a. selvstændighed, venskaber, social fremtræden, identitet, familie, netværk og fritidsforhold. Det fremgår videre af oplysninger fremkommet ved tilsynet, at målene opstilles i samarbejde med børnene og de unge. Et eksempel herpå er, at en af de unge oplever, at han mangler sociale udfordringer i nuværende skoletilbud, og at tilbuddet via samarbejde med skolen har kontakt med PPR mhp. at det undersøges om der findes et skoletilbud, der såvel matcher den unges faglige som sociale niveau. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af den fremsendte dokumentation og oplysninger fremkommet ved tilsynet, at mange af de børnene / de unge har fritidsaktiviteter og andre sociale aktiviteter uden for tilbuddet. Nogle af de unge går til fodbold, andre har kammerater i byen, som de jævnligt har kontakt med. Det fremgår videre, at tilbuddet for de unge, der ikke formår at indgå positivt i sociale aktiviteter uden for tilbuddet, eller hvor de sociale aktiviteter ikke er hensigtsmæssige for den unge, har tilbuddet et særligt fokus på at skabe grundlag for en ændring af barnets / den unges situation, og tilbyde alternativer gennem aktiviteter i tilknytning til tilbuddet. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Det er vægtet, at det fremgår af eksempler på udviklingsskema og pædagogisk handleplan, samt oplysninger fremkommet ved tilsynet, at tilbuddet i den socialpædagogiske indsats har fokus på barnets/ den unges forhold til familie og netværk, og hvordan tilbuddet kan understøtte barnets / den unges relation til familie og netværk mhp. udvikling af relationen til gavn for barnet / den unge. Det fremgår videre at børnene og de unge har mulighed for kontakt til familie og venner gennem besøg hos familie og netværk og gennem besøg på tilbuddet i overensstemmelse med barnet / den unges ønsker / behov. Det fremgår af fremsendt dokumentation, at tilbuddet har et væsentligt fokus på at hjælpe de børn eller unge, der ikke har kontakt til andre uden for tilbuddet end familien, på en måde, hvor det på sigt evt. bliver muligt for barnet / den unge at indgå i positive relationer til andre uden for tilbuddet. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.f af Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv 10

11 Det fremgår af fremsendt dokumentation, oplysninger fremkommet ved tilsynsbesøget, at børnene og de unge har fortrolige relationer til en eller flere voksne i tilbuddet, og at relationen i høj grad har en positiv betydning for deres liv. Det fremgår videre, at der for en enkelt af de unge er tilknyttet en kontaktperson i kommunalt regi, og at det betyder meget for den unge, at have denne relation ud over relationerne til de voksne i tilbuddet. Det fremgår videre, af seneste tilsyn, at en ung med en alvorligt misbrugsproblematik, har flere stærke relationer til voksne i tilbuddet, og at karakteren af relationerne bliver centrale i forhold til den unges anbringelse i egen lejlighed efter afslutning af ophold i tilbuddet. 11

12 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra en veldefineret målgruppe, og at tilbuddet systematisk anvender relevante metoder og tilgange i forhold til målgruppen og de problematikker, det enkelte barn / den enkelte unge rummer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et særligt fokus på, at indskrivning sker på baggrund af en grundig og velreflekteret visitation i tæt dialog med anbringende kommuner. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og at tilbuddet har fokus på en grundig visitering i forhold til indskrivning i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets personale arbejder systematisk ud fra relevante faglige tilgange og metoder og at personalet i tilbuddet i særlig grad har fokus på at udvikle metoderne, og at afsøge nye metoder og tilgange. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sikrer, at metoder og tilgange implementeres i tilbuddet gennem vidensdeling og faglig sparring, og at der er et fokus på at nye medarbejdere introduceres til metoder og tilgange gennem deltagelse i vagter med medarbejdere, der har været i tilbuddet i længere tid. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats har medført en positiv udvikling hos børnene / de unge. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder aktivt, og intitiativtagende med relevante samarbejdsparter. Tilbuddet har i 2016 fået behandlet og godkendt en ansøgning om udvidelse af pladsantallet til 6 børn og unge. Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 12

13 af Indikator 03.a Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af oplysninger fremkommet ved tilsynet, at de beskrevne metoder anvendes systematisk, og at der i tilbuddet er et vedvarende fokus på at udvikle og forfine metoderne mhp. at forbedre indsatsen for det enkelte barn / den enkelte unge. Det fremgår, at der for hver ung udarbejdes en pædagogisk handleplan, der understøttes af et individuelt udviklingsskema, og sammen med dagbogen og materialet fra anbringende kommune udgør dette det skriftlige grundlag for Udviklingsbeskrivelserne (status). I hvert medarbejdermøde gennemgås et barn / ung, og dette øger fokus bredt i personalegruppen i forhold til at forfine indsatsen. Det fremgår af ledelsesinterview, at der i forhold til tidligere ikke er ændringer i forhold til målgruppen og metoderne. Dog således at personalet i tilbuddet gennem børnenes / de unges lægerevarende ophold i tilbuddet oparbejder et større kendskab til den enkelte, og at tilbuddet derigennem tilegner sig læring i forhold til at forfine metoderne, og blive præcise på, hvor der kan sættes bedst ind. I forbindelse med tilbuddets deltagelse i "Styrket indsats" har man vurderet på hvordan og i hvilket omfang man kunne benytte nogle af de tilgange, man har været præsenteret for her, og man har primært anvendt disse mere specifikt i forhold til enkelte unge. Det fremgår af de modtagne eksempler på handleplaner, pædagogiske handleplaner og udviklingsbeskrivelser, at der er en tydelig gennemgående linje i forhold til tilbuddets arbejde med de mål, der er opstillet i handleplanen. Det fremgår af eksemplerne på de pædagogiske handleplaner, at disse er udfærdiget på en måde, så de rummer og videregiver stor indsigt omkring barnet/ den unge til læseren, og at de tydeligt beskriver de faglige refleksioner, der ligger bag den måde, man vælger at arbejde med den unge på. De pædagogiske handleplaner fremstår meget kompetent udarbejdet, og viser endvidere tilbuddets anerkendende tilgang og fokus på den unges ressourcer. Det fremgår at "udviklingsskemaet", der giver et overblik over den unges behov for støtte på de enkelte områder anvendes som en integreret del af den pædagogiske handleplan. Den pædagogiske handleplan udarbejdes som udgangspunkt af den unges kontaktvoksen, hvorefter den gennemarbejdes i medarbejdermøde. Det fremgår af oplysninger fremkommet ved det aktuelle og seneste tilsyn, at tilbuddet er udfordret af en større personaleudskiftning inder for det senest halve år. Det fremgår af medarbejder interview, at de to medarbejdere ikke har mødt hinanden eller arbejdet sammen forud for interviewet, og medarbejderne afstemmer holdninger og tilgange i det socialpædagogiske arbejde. Medarbejderne beskriver, at denne afstemning løbende ske i hverdagen og i den samlede medarbejdergruppe. I bedømmelsen er det videre vægtet, at det fremgår, at den aktuelt indskrevne gruppe af unge fortsat omfatter en ung med et mere vedvarende misbrug af hash. Det fremgår af interview med ledelsen, at den unge udskrives inden for den næste måned, idet den unge har sagt fra over for den eksterne misbrugsbehandling. Tilbuddet har i længere tid haft et særligt fokus på at nå den unge gennem individuelle aktiviteter og at afpasse kravene til den unge i overensstemmelse med den unges formåen. Det bærende for indsatsen har været flere medarbejderes relation til den unge. Tilbuddet har et udvidet samarbejde med anbringende kommune omkring den unge. Eksternt 107 tilbud: Det fremgår af fremsendt dokumentation, at der aktuelt ikke er optaget unge i 107 tilbuddet, og at dette tilbud ikke har været i brug i en længere periode. Det fremgår, af tidligere tilsyn, at 107 tilbuddet altid etableres ad hoc i forhold til en udslusning af en ung eller en indskrivning af en ung udefra inden for den samme målgruppe som gælder for opholdsstedet. Tilbuddet tilpasses i høj grad den enkelte. For en ung, der har været indskrevet i 66. stk. 1 nr.5 tilbuddet, og efterfølgende får ophold i 107 tilbuddet lægger tilbuddet vægt på, at den viden opholdsdelen har i forhold til tilbuddet indgår i 107 tilbuddet. 107 tilbuddet etableres i en lejlighed, som tilbuddet lejer i nærområdet. Socialtilsynet bemærker, at Socialtilsynet altid kontaktes mhp. godkendelse af de fysiske rammer forud for indflytning Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 13

14 af Indikator 03.b I bedømmelsen er det vægtet, at det fremgår af fremsendt dokumentation, at tilbuddet systematisk dokumenterer indsatsen, tilbuddets erfaring med indsatsen og resultater i forhold til det enkelte barn / den enkelte unge dels i dagbogsform, i den pædagogiske handleplan, og i udviklingsbeskrivelsen. Det fremgår af de udleverede individuelle pædagogiske handleplaner, at disse omfattende beskriver, hvordan der arbejdes på de enkelte områder i forhold til de konkrete mål, og de bagvedliggende faglige overvejelser. Det fremgår videre, at de pædagogiske handleplaner bearbejdes i medarbejdermøde, og at viden deles her, og ved sparring i hverdagen, bl.a. ved overlap mellem vagterne. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. I bedømmelsen er det vægtet, at der af fremsendt dokumentation ses en tydelig sammenhæng mellem de mål kommunen har opstillet for barnets/ den unges ophold i tilbuddet, og de mål, der arbejdes henimod i tilbuddet Det fremgår at der for det enkelte barn/ den enkelte unge er opnået positive resultater i forhold til den ønskede udvikling. Det fremgår, at tilbuddet tilretter indsats og tilgange, og at de opstillede mål præciseres i samarbejde med anbringende kommune. Det fremgår af interview med anbringende kommune, at man her fremhæver at tilbuddet i meget høj grad arbejder målrettet med målene for den unge, og at der er opnået positive resultater. Det fremhæves, at man ser, at den unge har gode relationer til personalet i tilbuddet, at tilbuddet med baggrund i den unges udvikling og nye problematikker fortsat formår at understøtte den unge i retning af en positiv udvikling. Endvidere fremhæver anbringende kommune at tilbuddet har været meget udfarende i forhold til at finde nye veje og muligheder i forhold til at understøtte kontakten med familien. Det fremgår af interview med ledelsen, at man ser de resultater, der er opnået for en unge med et længere varende misbrug, som stærkt positive uagtet, at den unges misbrug fortsat er til stede. Det fremgår af unge interview, at den unge, der står over for at blive udskrevet fra til buddet har oplevet god hjælp til at komme videre til en ny indsats. Det fremgår af ungeinterview ved tidligere tilsyn, at den unge oplever, at han har været igennem en positiv udvikling i de 1-1½ år han har haft ophold i tilbuddet, herunder at han ikke er så opfarende mere. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. I bedømmelsen er det vægtet: Det fremgår af interview med sagsbehandler fra anbringende kommune, at tilbuddet er meget aktive i samarbejdet med den pågældende kommune, og endvidere har været meget iderige i forhold til at finde muligheder for den unge i andre regier. Samarbejdet med tilbuddet beskrives som meget positivt. Det fremgår, at tilbuddet har været meget aktive i orienteringen og inddragelsen af anbringende kommune omkring forløbet og den unges udvikling. Det fremgår af seneste tilsyn, at tilbuddet har et meget aktiv samarbejde med de skoler, som de unge går på. Specielt er der udviklet et særlig godt samarbejde med Heldagsskolen, Lærkeskolen. Tilbuddet indgår som ét af 14 døgntilbud i projektet "Styrket indsats", der har fokus på at øge anbragte unges muligheder for uddannelse. Et af fokuspunkterne er samarbejdet mellem døgntilbud og skoletilbud. Det fremgår, af at der er et stort fokus i tilbuddet på, at inddrage de eksterne samarbejdsparter, der er relevante, og indgå i et konstruktivt samarbejde. Der er en stor opmærksomhed på vedvarende at holde og om muligt at udvikle kontakten til forældrene. 14

15 15

16 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at børnene/ de unge i tilbuddet bliver hørt, respekteret og anerkendt, og at tilbuddet understøtter børnene / de unges inddragelse, dels i forhold til tilbuddets hverdag, og i forhold til det enkelte barn / den enkelte unges eget liv. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i den pædagogiske indsats har fokus på at forebygger magtanvendelse og dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har et indgående kendskab til og viden om de unges problematikker og tilbuddets generelle pædagogiske indsats forebygger vold og overgreb. Gennemsnitlig vurdering 4,9 Udviklingspunkter Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv og medbestemmelse. Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge i tilbuddet, i meget høj grad medinddrages og har indflydelse på beslutninger omkring deres eget liv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en stor indsigt omkring det enkelte barn / den enkelte unge, og at personalet i tilbuddet via relationsarbejde og en anerkendende tilgang finder veje, hvor medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet bliver reel for børnene / de unge uagtet de vanskeligheder, der ligger for barnet / den unge jf. deres individuelle problematikker. Socialtilsynet vurderer, at den enkelte unges problematikker kan være forhindrende for oplevelsen af at blive hørt, og at tilbuddets personalet har et særligt fokus på udfordringerne heri. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 16

17 af Indikator 04.a I bedømmelsen er vægtet. Det fremgår af ledelsesinterview og medarbejderinterview, at relationen til den unge ses som grundliggende for det pædagogiske arbejde, der endvidere baserer sig på en ressourceorienteret og anerkendende tilgang. Det fremgår, at vægten lægges på at være individuelt anerkendende, at lytte til den unge, og lægge fokus på de successer, den unge har. Det fremgår af ledelsesinterview, at man har flyttet husmøderne så der er en hurtigere proces mellem de ting der har været oppe på husmødet og drøftelserne i personalemødet. Formålet hermed er at de unges ønsker i højere grad evt. kan realiseres, når det er aktuelt. Det fremgår af ledelsesinterviewet, at personalet har en opmærksomhed på, at især et af børnene / de unge kan have svært ved at opleve sig hørt med baggrund af de specifikke problematikker, han rummer. Det fremgår af ledelsesinterview, at den unges problematikker, fordrer, at medarbejderne indgår helt klare aftaler om mange forhold i hverdagen, hvilket kan betyde, at den unge kan have en oplevelse af, at han ikke respekteres. Der er i arbejdet med ungegruppen et særligt fokus på anerkendende at afgrænse den enkelte mhp. at sikre et positivt fokus i fællesskabet. Det fremgår af interview med tre unge i tilbuddet, at de oplever, at det på mange måder er godt at bo i tilbuddet. Det fremgår, at de unge oplever, at personalet i tilbuddet lytter til dem, men at det kan være vanskeligt at få ting ændret i tilbuddet. De unge nævner som eksempel, at de gentagne gange har gjort opmærksom på at der er problemer med afløbet på et af badeværelserne, men at de ikke oplever, at dette er ændret. Medarbejdere og ledelse beskriver, at tilbuddet jævnligt får foretaget slamsugning, og at en renovering af kloakeringen indgår i renoveringsplanen for tilbuddet. Det fremgår af ungeinterviewet, at de unge oplever en god relation til medarbejderne, og at børnene og de unge trives med medarbejdernes anerkendende måde at møde de unge på. Socialtilsynet har i bedømmelsen vægtet det generelle indtryk af, at børnene og de unge bliver hørt, anerkendt og respektereret i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer endvidere indikatoren ud fra, at det enkelte barn / den enkelt unges specifikke problematikker kan stille sig i vejen for barnets / den unges oplevelse af, i konkrete situationer at opleve sig hørt her og nu. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Det er i bedømmelsen er vægtet, at det fremgår af oplysninger fremkommet ved tilsynet, at børnene / de unge i høj grad er inddraget i beslutninger i hverdagen i tilbuddet, og i forhold til beslutninger vedr. sig selv, hvor det er muligt. Det stemmer overens med oplysninger fremkommet ved tidligere tilsyn om at personalet i tilbuddet er meget opmærksom på de potentialer, det enkelte barn / den enkelte unge rummer, og at den enkelte inddrages i forhold til, hvad han eller hun magter den konkrete dag/ i den konkret situation. Det fremgår af ledelsesinterview, at børnene / de unge sætter dagsordenen i husmøderne. Ofte handler det om ønsker til aktiviteter eller vigtige beskeder til hinanden. Det fremgår at medarbejderne har et stort fokus på, at det reelt bliver de unges dagsorden. Det fremgår dog af ungeinterviewet, at en af de unge oplever, at de unge oplever, at der ikke har været en fast kontinuitet i husmøderne. Det fremgår af interview med anbringende kommune, at man her i meget høj grad oplever den unge inddraget i de beslutninger, der vedrører den unge selv. Det fremgår af ledelsesinterview og medarbejderinterview, at den måde tilbuddets ledelse og medarbejdere møder de unge på tager afsæt i en anerkendelse af den unges ressourcer og at relationen med barnet / den unge ses som grundliggende for det pædagogiske arbejde, / for at skabe udvikling for det enkelte barn / den enkelte unge. 17

18 Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter børnenes/ de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at den generelle pædagogiske tilgang i tilbuddet har fokus på relationen med den unge, at den indsigt personalet har omkring den enkelte understøtter den enkeltes trivsel, og at der vedvarende er fokus på børnenes / de unges trivsel. Socialtilsynet vurderer, at personalet i tilbuddet er opmærksom på at benytte de erfaringer, som oparbejdes gennem den unges ophold mhp. gennem en forbedret indsats at bedre den unges trivsel. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at det fremgår af oplysninger fremkommet ved tilsynet, at børnene og de unge trives, men at de hver især har en række vanskeligheder, og oplever udfordringer socialt og/ eller indlæringsmæssigt. Det fremgår af såvel ledelses- som medarbejderinterview, at personalet har generelt har et stort fokus på at sikre at børnene / de unges trivsel bedres, og at der skabes en situation for den enkelte, hvor trivslen kan udvikles. Det fremgår, at tilbuddet har en særlig opmærksomhed på relationen mellem den unge, der har et misbrug, og en af de andre unge, sådan at de bl. a. ikke tager sammen ind til byen. For den unge der gennem længere tid har haft et misbrug, er der jf. ovenfor truffet beslutning om udskrivning til andet tilbud / indsats. INDSAT Indikator 5 b. 5 (i meget høj grad) Ordlyd indikator 5b. Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af tidligere tilsyn at medarbejdere og ledelse har oplyst, at de støtter borgerne, hvis de har tid hos fx tandlæge, praktiserende læge, hospital, psykiater, psykolog og lign., og at personalet. Det fremgår af ledelsesinterview, at der ikke er ændringer heri. Det fremgår af ledelsesinterview og medarbejderinterview, at tilbuddet yder den nødvendige individuelle støtte i relation til de sundhedsydelser den enkelte modtager gennem læge, hospital mv. Det fremgår af ledelsesinterview og medarbejderinterview, at tilbuddet har en stor indsigt og viden omkring det enkelte barn / den enkelte unge, og at man søger at hjælpe den unge med de problemer, den unge måtte have inden for alle områder. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af oplysninger fremkommet ved tilsynet samt af fremsendt dokumentation, at tilbuddets personale har en omfattende viden og indsigt omkring det enkelte barn / den enkelte unges problematikker og behov, og at tilbuddet i vid udstrækning har fokus på barnet / den unges fysiske og mentale sundhed. Det fremgår endvidere af tidligere tilsyn, at der i den pædagogiske indsats er fokus på børnenes/ de unges fysiske sundhed, når den enkelte udtrykker behov for dette/ personalet ser at der er et behov. I forhold til den mentale 18

19 sundhed, er der samtaler med borgeren om det, der er aktuelt for den enkelte. Det fremgår af ledelses- og medarbejderinterview, at tilbuddet generelt i den pædagogiske indsats er opmærksomme på børnene / de unges mentale sundhed og trivsel. Det fremgår af de pædagogiske handleplaner, udviklingsskema og statusbeskrivelser, at tilbuddet har barnets / den unges sundhedsforhold som særskilt fokuspunkt. Det fremgår, at der i forhold til en ung med et vedvarende hashmisbrug, har været tilknyttet ekstern ambulant misbrugsbehandling, og at tilbuddet er indgået i et samarbejde med anbringende kommune mhp. udskrivning til andet tilbud / anden indsats. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet gennem den socialpædagogiske tilgang bevidst forbygger magtanvendelse. Der er fokus på en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, og såvel strukturen i tilbuddet og den oparbejdede kultur ses at understøtte at magtanvendelse så vidt muligt undgås. Ved magtanvendelse sker indberetning og opfølgning i overensstemmelse med magtanvendlesesbestemmelserne og der er efterfølgende fokus på personalets læring bl.a. i efterfølgende personalemøde. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af ledelsesinterview og medarbejderinterview, at tilbuddet har et stort fokus på at forebygge magtanvendelser ved at agere konfliktnedtrappende, og vise, at der er andre måder at håndtere en konflikt på, end ved at være udadreagerende over for andre i gruppen. Det fremgår af interview med medarbejderne at de har viden og indsigt i, hvordan de kan nedtrappe en konflikt, og at strukturen og kulturen i tilbuddet understøtter, at konflikter løses på en måde, så man i vidt omfang undgår magtanvendelse. Det fremgår af medarbejderinterview, at der i medarbejdergruppen kan være forskellige måder at nå den unge, og at der er en opmærksomhed på balancerne i forhold til agere konfliktnedtrappende, og det at give op/ servicere den unge. Medarbejdernes indbyrdes refleksioner ses at afspejle den hverdag der er i tilbuddet, og det fremgår, at der kan opstå en vis usikkerhed hos den enkelte medarbejder i forhold til at være reelt konfliktnedtrappende. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Det er i bedømmelsen vægtet at de magtanvendelser, der har været inden for det sidste år har været en ransagning af et værelse. Det fremgår, at tilbuddet i tilfælde af magtanvendelse registrerer og indberetter disse i overensstemmelse med reglerne. Det fremgår endvidere, at tilbuddet har få magtanvendelser. Det fremgår af tidligere tilsyn, at der er udarbejdet procedurebeskrivelse ift. magtanvendelse. Nye ansatte får magtanvendelsesbekendtgørelsen udleveret og kvitterer for at have læst regelsættet. Det fremgår af tidligere tilsyn, at tilbuddet i personalemødet løbende har fokus på reglerne og opdatering af viden om magtanvendelse. Det fremgår af ledelsesinterview og medarbejderinterview, at eventuelle magtanvendelser drøftes på efterfølgende personalemøde. 19

20 Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er særligt opmærksomme på at forebygge vold og overgreb blandt børnene / de unge, samt tidligt at opspore om et barn eller en ungs viser tegn på en krænkende adfærd. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af oplysninger fremkommet ved tilsynet, at personalet har en stor indsigt omkring det enkelte barn / den enkelte unge, og generelt er tæt omkring børnene / de unge. Det fremgår af fremsendt dokumentation, at tilbuddet har udarbejdet en beskrivelse af en række opmærksomhedspunkter mhp. tidlig opsporing og forebyggelse af overgreb de unge indbyrdes på dette ift. borgerne. Det fremgår heraf, hvordan personalet i det daglige har øget fokus på forebyggelse af overgreb, og at tilbuddet årligt afholder en temadag for personalet med fokus på tegn på overgreb, og de situationer hvor børn og unge via de sociale medier kommer i en situation, hvor de kan være i risiko for at blive udsat for overgreb. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

21 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse samt en aktiv og kompetent bestyrelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdere og ledelse understøttes gennem supervision og faglig sparring, og at personalets kompetencer vedvarende understøttes og udvikles gennem efteruddannelse. Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der både har fokus på driften af tilbuddet, på varetagelsen af børnene og de unges behov, og at understøtte og udvikle personalets kompetencer. Det vurderes, at tilbuddet har en faglig kompetent og aktiv bestyrelse. Det vurderes, at ledelsen har en opmærksomhed på at sikre den nødvendige faglige opbakning til medarbejderne, i forbindelse med, at en af de unge igennem længere tid har haft et vedvarende misbrug af hash. Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. I bedømmelsen er vægtet: Det fremgår af tidligere tilsyn, dokumentationen herfra og understøttende af interviews fra det aktuelle tilsyn, at ledelsesteamet har relevante kompetencer og erfaring i forhold til at lede tilbuddet. Det fremgår af interview med ledelsesteamet, at leder og stedfortræder er velreflekterede i forhold til tilbuddets indsats omkring det enkelte barn/ den enkelte unge, og i forhold til tilbuddet som helhed. Det fremgår, at ledelsen vægter at sikre en vedvarende udvikling af personalets kompetencer. Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 21

22 af Indikator 08.b Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af tidligere tilsyn, at medarbejder og ledelse modtager ekstern supervision ca. hver 8. uge, samt ved særlige problematikker. Det fremgår af ledelses- og medarbejderinterview ved det aktuelle tilsyn, at dette er uændret. Det fremgår af medarbejderinterview, at medarbejderne modtager kollegial faglig sparring, samt sparring gennem ledelsen. Der er fokus på at støtte hinanden, og at der tages hånd om hinanden. Det fremgår af uanmeldt tilsyn, at personalegruppen modtager supervision i forhold til at rumme den unge, der har et misbrug og de valg han træffer. Indikator 08.c af Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. I bedømmelsen er vægtet: Det fremgår af tidligere tilsyn, at bestyrelsen er kompetent og aktiv. Det fremgår af det fremsendte materiale, at der er sket udskiftning på en bestyrelsespost, og CV for nyt bestyrelsesmedlem dokumenterer dennes kompetencer. Det fremgår endvidere, at bestyrelsen mødes 4 gange årligt. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Ledelse og medarbejdere har relevante kompetencer i forhold til målgruppen, og det fremgår, at ledelsen har fokus på at understøtte og videreudvikle personalets kompetencer gennem relevant efteruddannelse. Det fremgår af seneste tilsyn, at det for de "gamle" medarbejdere, kan opleves krævende at tage nye medarbejdere ind, og at have 6 unge i tilbuddet. Socialtilsynet konstaterer, at der aktuelt er der indskrevet 4 unge i tilbuddet, og at der er sket fastansættelse af 2 nye medarbejdere i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på fremadrettet at ansætte de kompetencer i tilbuddet, der er behov for og som supplerer den nuværende medarbejdergruppe. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. I bedømmelsen er det vægtet, at det fremgår af oplysninger fra det uanmeldte tilsyn, at hovedparten af medarbejderne har en pædagogisk uddannelse, erfaring fra arbejde på området, samt efteruddannelse. Tilbuddet benytter alene vikarer, der er pædagogisk uddannet og har været tilknyttet tilbuddet en årrække. Det fremgår af seneste tilsyn, at medarbejderne fremtræder velreflekterede, og har et stort fokus på at løfte opgaven omkring de enkelte børn og unge på en kompetent måde. Det fremgår af seneste tilsyn, at alle børn og unge i tilbuddet har en fortrolig voksen. Det fremgår, at barnet / den unge selv vælger fortroligheden hos den voksne, som barnet/ den unge ønsker fortroligheden med. Det fremgår seneste tilsyn, at medarbejderne vedvarende har fokus på, at bane vejen for og understøtte relationen med barnet / den unge. Det fremgår af seneste tilsyn, at børnene / de unge oplever at få hjælp i tilbuddet omkring væsentlige forhold, og at de også oplever, at måtte vente på at få mulighed for at tale med en voksen, selv om de mener, at der er brug for at snakke her og nu. Det fremgår, at børnene og de unge oplever, at de voksne som hovedregel vender tilbage til dem, når den voksne får tid. Det fremgår, at de unge har mulighed for at være selektive i forhold til hvilken voksen, de ønsker at tale med om mere personlige forhold. 22

23 Dette understøttes af ungeinterview i uanmeldt tilsyn. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår, at der har været en udskiftning af 4 medarbejdere inden for det sidste år. Personalegennemstrømningen har gennem hele året været markant set i relation til antal ansatte i tilbuddet, og ses således at være en del højere end på sammenlignelige arbejdspladser. I bedømmelsen er vægtet, at 2 faste medarbejdere, der ophørte i tilbuddet i foråret 2016 fortsat tilknyttet som vikarer, ligesom en af de nye fastansatte hidtil har været ansat som vikar. Socialtilsynet konstaterer, at udskiftningen ikke er en følge af forhold i tilbuddet. Det fremgår, at ledelsen har forventninger til, at der er en overensstemmelse i de faglige tilgange mellem de nyansatte og de metoder og tilgange tilbuddet ønsker anvendt. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er vægtet: Det fremgår af Tilbudsportalen at sygefraværet er 4,16. Socialtilsynet bedømmer at der ikke er tale om et højere sygefravær end på lignede tilbud. 23

24 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevante pædagogisk uddannelse, og i høj grad besidder viden, indsigt og erfaring omkring målgruppen, og de anvendte metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksom på behovet for løbende at understøtte og opkvalificere medarbejdernes kompetencer gennem kurser og efteruddannelse. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen samlet set har relevant pædagogisk uddannelse og i høj grad besidder viden og erfaring omkring målgruppen og tilbuddets valgte metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet aktuelt kan være presset af udskiftning i personalegruppen. Dog er alle stillinger nu besat med medarbejdere med relevante kompetencer. Tilbuddet har inden for det seneste år iværksat forskellige tiltag i forhold til at sikre medarbejdernes opkvalificering gennem deres deltagelse i temadage og kurser. Der er endvidere lagt planer for medarbejderes deltagelse i kurser fremadrettet. Socialtilsynet er opmærksom på, de udfordringer målgruppen stiller og behovet for, at medarbejderne løbende opkvalificeres. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Det er i bedømmelsen vægtet, at det fremgår af oplysninger fremkommet ved tilsynet, samt af fremsendt 24

25 dokumentation, at hovedparten af medarbejderne har en pædagogisk uddannelse og at medarbejderne understøttes af løbende efteruddannelsestilbud. Det fremgår af bilag om medarbejdernes kommende kursusdeltagelse, at medarbejdere i tilbuddet er tilmeldt relevante kurser og temadage i forhold til arbejdet med målgruppen. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Det er i bedømmelsen vægtet, at det af observation fremgår det tydeligt, at børnene / de unge mødes af personalet med respekt og anerkendelse. Det fremgår videre ved observation, at personalet spørger ind til de unge, og lytter til og anerkender børnene/ de unge. Det fremgår at personalet formår at skabe en positiv dialog med den enkelte unge, og at være fokuseret på den enkelte og lyttende til den enkeltes udsagn. Det fremgår, at personalet tydeligt får skabt en ramme for samværet, er observerende og guidende i samspillet de unge imellem. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

26 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer er med til at understøtte borgernes udvikling og trivsel. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Socialtilsynet vurderer, at dette kriterium fortsat er opfyldt. Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel, hvor borgerne bl.a. har rummelige værelser, som de selv er med til at indrette. Der er nogle fællesarealer som lægger op til fælles spil, samvær og snak, hvilket ofte vurderes at være omdrejningspunktet for borgerne Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. af Indikator 14.a Denne indikator bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen og medarbejder oplyser ved interview, at borgerne er med til at indrette eget værelse og fælles rum, og at dette gør, at borgerne trives i de fysiske rammer. Det er endvidere ledelsens opfattelse, at idet borgerne benytter de fysiske faciliteter og rammer, som der i tilbuddet, viser også, at borgerne trives. Da det ikke var muligt at interview en borgere, vil der ved næste tilsyn være opmærksom på at få borgernes tilkendegivelse ift. denne indikator. Ved bedømmelsen tillægges det dog vægt, at ved forrige tilsyn tilkendegav borgeren at trives i tilbuddet. Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 26

27 af Indikator 14.b Denne indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter i høj grad imødekommer borgernes behov. Tilbuddet er et mindre opholdssted med overskuelige fysiske rammer, som vurderes at tilgodese de indskrevne borgers behov. INDSAT: Indikator 14 c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. 5 ( i meget høj grad opfyldt). Ud fra interview med ledelsen, medarbejder, bestyrelsen og anbringende kommune, samt rundvisning på stedet, bedømmes denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. Ledelsen og medarbejdere respekterer, at det er borgernes hjem ved at borgerne har indflydelse på hvordan der skal se ud i fælles arealer og på eget værelse. Endvidere respekteres, at forinden man går ind på borgerens værelse, at der skal bankes på og at det er borgeren der bestemmer om man må komme ind. Andet eksempel er, at borgeren er medbestemmende om rengøring af eget værelse og at der samarbejdes omkring oprydning og rengøringsdage. Ved bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at ved rundvisning fremgik det, at de fysiske rammerne afspejlede, at det er borgernes eget hjem. 27

28 Økonomisk Tilsyn Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi Økonomisk bæredygtig? Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 28

29 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Observation Interview Interviewkilder Oplysningsskema Oversigt over borgere 2017 Oversigt over medarbejdere Oversigt over bestyrelsesmedlemmer Eksempler på individuel handleplan, udviklingsbeskrivelse, pædagogisk handleplan Udviklingsskema Observation ved eftermiddagssamling Interview med leder og stedfortræder Interview med 2 medarbejdere Interview med 3 unge Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 29

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 03-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup 13-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Opholdsstedet Firkløveren Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej 16-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Småskolen ved Nakkebølle fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN 13-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Småskolen ved Nakkebølle fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: ADHD botilbud 14-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 29-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon:

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: Opholdstedet St. Torøje Dato: 05-05-2017 Amagervej 3 Sagsnummer: 17/16580 4640 Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: 72362988 E-mail: denbu@holb.dk Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelse som socialt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Langebjerggaard 10-02-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring

Læs mere

Tilsynsrapport. Mor-Barnhjemmet Saltumhus. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Mor-Barnhjemmet Saltumhus. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Mor-Barnhjemmet Saltumhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Hus 53 - aflastningstilbud Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Hus 53 - aflastningstilbud Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Hus 53 - aflastningstilbud 16-10-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 26-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Espehøj. Godkendt med vilkår

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Espehøj. Godkendt med vilkår Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Espehøj Godkendt med vilkår Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn:

Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder 07-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750

Læs mere

Tilsynsrapport. KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen 14-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport LUNDEKOLLEKTIVET FOND. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport LUNDEKOLLEKTIVET FOND. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LUNDEKOLLEKTIVET FOND Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fårupgård Ungecenter Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fårupgård Ungecenter Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fårupgård Ungecenter 09-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fårupgård Ungecenter Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fårupgård Ungecenter Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fårupgård Ungecenter 08-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere