Offentlig ambulant alkoholbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig ambulant alkoholbehandling"

Transkript

1 2664 Offentlig ambulant alkoholbehandling ORIGINAL Bac.scient.san.publ. MEDDELELSE Maya Christel Milter, overlæge Bent Nielsen, overlæge Ulrik Becker, cand.psych. Mads Uffe Pedersen & forskningsprofessor Morten N. Grønbæk Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning, Odense Universitetshospital, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, H:S Hvidovre Hospital, Alkoholenheden, og Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning Resumé Introduktion: Det skønnes, at der i Danmark er omkring alkoholafhængige personer. På den baggrund foretog vi en undersøgelse af den offentlige ambulante behandling med henblik på at belyse klientkarakteristika, tilgængelighed, grundlag for valg af behandlingsmetode og ambulatoriernes niveau af kvalitetsudvikling. Materiale og metoder: Dataindsamlingen foregik dels ved et semistruktureret telefoninterview med de behandlingsansvarlige på 22 selvstændige eller koordinerende danske offentlige alkoholambulatorier eller ambulatorier med driftsoverenskomst med det offentlige, dels ved indhentelse af besvarede spørgeskemaer om klientkarakteristika. Resultater: I alt mennesker var i ambulant alkoholbehandling. Typisk havde klienten henvendt sig på eget initiativ, var mand og midt i fyrrene, enlig og i lønnet arbejde. Størstedelen af ambulatorierne havde mulighed for behandling efter kl. 17, men to tredjedele havde en ventetid på psykosocial behandling på mere end to uger. Halvdelen af ambulatorierne angav, at de anvendte evidensbaserede metoder, men kun halvdelen af disse angav derudover, at de kunne dokumentere virkningen, at de gennemgik klientforløb for at overvåge kvaliteten, og at de gjorde meget brug af faglig vejledning og undervisning samt supervision og manualer. Diskussion: Andelen af klienter, der er i behandling, sammenholdt med det skønnede antal alkoholafhængige i Danmark er meget lille, og de rammer, der er for behandling, varierer meget, hvad angår kvalitetsudvikling og dokumentation for behandlingens virkning. En faglig diskussion af succeskriterier i behandlingen og udvikling og implementering af en klinisk database til behandlingsinstitutionerne kan være det første væsentlige skridt i retning af effektiv kvalitetsudvikling. I Danmark skønnes omkring mennesker at drikke over genstandsgrænserne (14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd pr. uge). Af disse skønnes at være afhængige af alkohol, og de burde derfor modtage professionel behandling [1]. Siden 1960 erne, hvor lovgrundlaget for den offentlige behandling af alkoholmisbrugere blev vedtaget, har det været hensigten, at alkoholambulatorierne skulle være det primære offentlige tilbud til mennesker med alkoholproblemer [2]. I 1996 indsamlede Sundhedsstyrelsen data fra landets alkoholambulatorier og fandt, at ca personer var indskrevet til behandlingen [3]. Ud over disse tal stammer de seneste landsdækkende informationer, der uddybende beskriver behandlingsindsatsen ved landets ambulatorier, fra en undersøgelse, der er foretaget i slutningen af 1980 erne [4]. Da man i den danske sundhedsdebat i stor udstrækning kræver, at de offentlige midler anvendes så effektivt som muligt og medfører en behandling af høj kvalitet, kræver det nødvendigvis information om resultaterne af en given indsats. Vi foretog en undersøgelse af den offentlige ambulante behandling i amterne for at skabe overblik over amternes ambulante alkoholbehandling i 2002 med henblik på at belyse klientkarakteristika, tilgængelighed, grundlag for valg af behandlingsmetode og ambulatoriernes niveau af kvalitetsudvikling. Materiale og metoder Ved søgninger på amternes og Hovedstadens Sygehusfællesskabs hjemmesider blev der udarbejdet en liste over institutioner, der på indsamlingstidspunktet tilbød offentlig ambulant alkoholbehandling enten som offentlig institution eller som privat institution med driftsoverenskomst med det offentlige. Behandling blev i undersøgelsen defineret som et planlagt og målrettet samarbejde mellem en person med alkoholproblemer og en professionel alkoholbehandler med henblik på reduktion af alkoholforbruget og de deraf afledte konsekvenser af fysisk, psykisk og social karakter. I undersøgelsen indgik de institutioner, hvor amterne tilbød ambulant alkoholbehandling i tilfælde af, at der forelå et problemforbrug set med klientens øjne. Institutioner med selvstændig ledelse eller institutioner med koordineret ansvar for flere afdelinger blev kontaktet pr. brev, hvori formålet med og baggrunden for undersøgelsen blev beskrevet. Med brevet udsendtes et spørgeskema vedrørende karakteristika af klienter i behandling (antallet af klienter i behandling, henvisningsvej, køn, alder, familieforhold og arbejdsmarkedstilknytning). Institutionerne blev derefter kontaktet telefonisk, den behandlingsansvarlige blev udpeget, og tidspunkt for telefoninterview og indhentning af klientkarakteristika blev aftalt. Telefoninterviewet foregik ud fra et semistruktureret spørgeskema med mulighed for præciserende og uddybende svar. Interviewet behandlede følgende emner: behandling efter kl. 17 ventetider

2 2665 Kvalitetsmåling elektroniske patientjournaler kortlægningsmetoder mål og kontinuerlig opfølgning af disse erfaringsudveksling ved konferencer Kvalitetskontrol og forbedring entydig ansvarsplacering eksistensen af behandlingsmanualer brug af supervision faglig vejledning og efteruddannelse gennemgang af klientforløb for at overvåge kvaliteten i behandlingen dokumentation for behandling ajourføring af behandlingsmetoder med evidensbaserede metoder. Interviewene blev udskrevet og sendt tilbage til institutionen til verifikation, og eventuelle ændringer førte til rettelser i data. I alt 39 institutioner fordelt på landets amter og H:S blev kontaktet med henblik på telefoninterview. Antallet blev reduceret til 23 efter første kontakt, da landets 15 lænkeambulatorier (et i hvert af henholdsvis Bornholms Amt, Frederiksborg Amt og Københavns Kommune (H:S), ni i Københavns Amt og tre i Roskilde Amt) valgte at svare samlet, et enkelt amt oplyste, at et center hørte under et andet amt, og en institution oplyste, at den ambulante behandling blev varetaget af en anden enhed. Af de 23 deltog 100% i telefoninterviewet, et enkelt blev senere ekskluderet på grund af manglende driftsoverenskomst med amtet. De 22 institutioner fordelte sig på alle landets amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab, med undtagelse af Bornholms Amt, hvis ambulatorium hører under det samlede svar fra Lænkeambulatorierne. Resultater I sommeren 2002 var der godt klienter i ambulant alkoholbehandling i Danmark (Tabel 1). Dette tal dækker kun antallet af klienter, der var i behandling på ambulatorier, hvor man kunne besvare spørgeskemaet. Det samlede befolkningstal i de amter, der mangler oplysninger fra, svarer til, at der her var yderligere cirka klienter i behandling. Et skøn over klienter i behandling på den private institution, hvorfra der mangler oplysninger om klientkarakteristika, bygger på institutionens oplysninger om antallet af nye og genoptagne klienter i perioden fra den 1. juli til den 31. december 2001 vedrørende godt 600 klienter. Antallet af personer i ambulant alkoholbehandling i sommeren 2002 skønnes derfor at ligge mellem og Klientkarakteristika Klienten i ambulant behandling havde som regel henvendt sig på eget initiativ (47%) og var typisk en mand (72%) midt i fyrrene, enlig (65%) og i lønnet arbejde (38%). De kvinder, der var i behandling, adskilte sig fra mændene ved at være et år ældre, oftere leve i parforhold (44%) og for en mindre dels vedkommende at være i lønnet arbejde (31%). I alt 22% af mændene og 29% af kvinderne havde hjemmeboende børn under 18 år (Tabel 1). Ledelse og behandlingsansvar På størstedelen af alkoholambulatorierne var ledelsen og be- Tabel 1. Klientkarakteristika ved de danske alkoholambulatorier. Alders- Med hjemme- Med Henvisning Kønsfordeling gennemsnit Samboende boende børn lønindkomst % I behandling % år % % % sommer 2002 egen hospi- arbejds- kriminal- Institution a, b antal m k m k m k m k m k selv læge tal giver forsorgen andet Samlet c a) Institutionerne er anonymiseret. b) Oplysninger mangler fra fire institutioner. c) Tabellens samlede procenter er udregnet på basis af alle givne svar for den enkelte variabel. m = mænd. k = kvinder.

3 2666 handlingsansvaret fordelt på socialrådgivere, psykoterapeuter eller psykologer, kun fire institutioner var enten ledet af læger, eller læger havde det overordnede behandlingsansvar. Langt de fleste alkoholambulatorier har åbningstider, der giver mulighed for behandling efter kl. 17 (Tabel 2). Ambulatorier, hvor man tilbyder afrusning, har ofte ingen ventetid på dette behandlingstiltag. Derimod er der ventetid på den psykosociale behandling. Som det fremgår af Tabel 2 har to tredjedele af ambulatorierne mere end to ugers ventetid på disse behandlingstilbud. Et enkelt amt angav som det eneste, at ventetiden kunne være op til tre måneder. Kvalitetsudvikling, kvalitetsmål og vurdering af nugældende praksis Under halvdelen (44%) angav at have udviklet en elektronisk patientjournal (EPJ). Fra de resterende ambulatorier tilkendegav man, at manglende resurser eller langsommelig politisk proces lå til grund for manglende EPJ i to amter var man så langt i processen, at man forventede journalerne indført i løbet af det næste år. På en tredjedel af ambulatorierne benyttede man det internationalt validerede kortlægningsinstrument Addiction Severity Index (ASI) i behandlingen, mens man på de øvrige ambulatorier benyttede sig af andre instrumenter og lokalt udviklede samtaleskemaer (Tabel 3). Kvalitetsudvikling, kvalitetskontrol og forbedring I Tabel 4 er der angivet udvalgte parametre for kvalitetskontrol og metoder til kvalitetsforbedring. På nær en enkelt institution havde samtlige ambulatorier altid (75%) eller ofte (19%) placeret et entydigt ansvar for behandling, opfølgning og koordination for den enkelte klient. Mere delt var ambulatorierne i spørgsmålet om nedskrevne manualer for institutionernes behandlingstiltag; 44% havde ikke nedskrevet nogen manualer, mens 36% havde nedskrevet manualer for alle eller de fleste af institutionernes behandlingstiltag. På spørgsmålet om, hvorvidt man på ambulatorierne løbende ajourførte behandlingen med de videnskabeligt bedst dokumenterede metoder, svarede kun 58% positivt. Af dem, tilkendegav man alene fra fire institutioner, at man samtidig med at kunne dokumentere en virkning på klienterne gennemgik enkelte klientforløb for at overvåge kvaliteten og gjorde meget brug af faglig vejledning og undervisning samt supervision og manualer. Diskussion Klienterne i herværende undersøgelse er sammenlignelige med klienterne i Socialforskningsinstituttets landsdækkende undersøgelse, når det gælder kønsfordeling, alder, civilstand og arbejdsmarkedstilknytning. På trods af at der er 18 år mellem de to undersøgelser, har klienterne ved de danske alkoholambulatorier tilsyneladende ikke ændret sig væsentligt. Der er dog markant flere klienter, som henvises af andre instanser end tilfældet var i Socialforskningsinstituttets undersøgelse [4]. En udvikling, der kan have sin årsag i en holdningsændring i samfundet, hvor alkoholproblemer, som tidligere ansås for at være en privatsag, nu diskuteres mere åbent med lægen, arbejdsgiveren eller andre instanser med kontakt til den pågældende person. Der er ingen opgørelser over antallet af alkoholafhængige personer i Danmark. I en amerikansk undersøgelse af et repræsentativt udsnit af befolkningen (n = ) over 17 år benyttede man DSM IV-kriterierne for afhængighed. Med dette redskab fandt man, at henholdsvis livstids- og tolvmåneders- Tabel 2. til ambulatoriernes psykosociale behandling. behandling ventetid på Institution efter kl. 17 behandling ja 3 døgn ja 3 døgn ja 2 uger ja 2 uger ja 1 mdr ja 3 mdr ja 1 mdr nej 2 uger ja 2 uger ja 3 døgn ja 2 uger ja 1 mdr nej 3 mdr nej 3 døgn a ja 3 døgn ja 3 døgn a) I visse satellitter op til fem uger. Tabel 3. Systematiske kortlægninger og opfølgning af gældende praksis. Vurdering af praksis kvalitetsmåling elektronisk mål + Institution patientjournal kortlægning opfølgning a konferencer nej DSM b ja 2 pr. uge nej lokalt nej c ja lokalt ja 1 pr. uge nej ASI d ja 1 pr. uge nej ASI ja 2 pr. uge nej lokalt e ja 1 pr. uge nej lokalt f ja 1 pr. mdr ja lokalt ja/nej 1 pr. uge ja ASI ja 1 pr. uge nej lokalt nej 1-2 pr. uge ja lokalt ja 2 pr. uge ja ASI ja 1 pr. uge ja lokalt nej 1 pr. uge nej lokalt nej 1 pr. uge ja ASI ja 1 pr. uge nej lokalt g nej 1-2 pr. uge a) Nedskrevne mål og kontinuerlig opfølgning herpå. b) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. c) Fra ambulatoriet angives det, at konferencer opstår spontant. d) Addiction Severity Index. e) Ikke systematisk anvendt. f) ASI forventes taget i brug i efteråret g) ASI forventes indført i

4 2667 Tabel 4. Udvalgte kvalitetsparametre ved alkoholambulatorierne. Enkel Kvalitets- Dokumentaansvars- Super- Vejledning og gennem- tion for Institution placering Manualer vision undervisning gang a behandling EBM b altid fleste ja meget brugt ja ja ja nej ingen ja meget brugt ja nej ja ofte ingen ja meget brugt nej ja ja altid enkelte ja lidt brugt nej ja nej altid alle ja meget brugt ja ja ja altid ingen ja lidt brugt ja ja ja altid enkelte ja meget brugt nej nej ja altid alle/fleste ja meget brugt ja/nej ja/nej ja/nej ofte fleste ja meget brugt ja ja ja ofte enkelte ja meget brugt ja nej nej altid ingen ja lidt brugt nej nej nej altid alle/fleste ja meget brugt ja ja ja altid ingen nej lidt brugt nej nej nej altid ingen ja meget brugt ja nej nej altid ingen ja meget brugt ja nej ja altid fleste ja lidt brugt nej nej ja a) Gennemgang af klientforløb for at overvåge kvaliteten i behandlingen. b) Ajourføring af behandlingen med evidensbaserede metoder. prævalensen af alkoholafhængighed var 13,3% og 4,4% [5]. Hvis disse tal overføres til danske forhold, finder man, at ca danskere har et alkoholafhængighedssyndrom. Der er dog store forskelle på den amerikanske og den danske befolkning; én af dem er, at alkoholforbruget i USA er på ca. 6,5 l ren alkohol pr. indbygger, mens det i Danmark er ca. 9,5 l pr. indbygger. Da der er en vis sammenhæng mellem det samlede alkoholforbrug og antallet af storforbrugere og afhængige i et samfund, er det derfor sandsynligt, at de er et endog meget forsigtigt skøn, og at tidligere udmeldte tal fra f.eks. Sundhedsstyrelsen om mindst mennesker med alkoholafhængighedssyndrom i Danmark er mere korrekt. Antages det således, at mindst mennesker har et forbrug af alkohol, der kræver professionel behandling, er andelen af klienter i ambulant behandling meget lavt godt 5%. En lignende indsats på stofmisbrugsområdet har en væsentlig højere behandlingsrate. Det skønnes, at der findes ca tunge stofmisbrugere, og i løbet af et år har ca personer været i behandling [6]. Dette antal er på grund af definitioner og behandlingsdækning ikke direkte sammenligneligt med det føromtalte skøn, men indikerer dog, at de seneste års styrkede indsats på stofmisbrugsområdet har resulteret i større kontakt med misbrugerne, end tilfældet er på det beslægtede alkoholområde. I rapporten»national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet«understreges det, at kvalitetsudvikling ikke alene er en strategi, der er gældende for sygehusvæsenet, men også for alle andre aktiviteter inden for sundhedsvæsenet [7]. Kvalitetsmål, kvalitetsmåling og -vurdering, kvalitetsforbedring samt kvalitetskontrol og -sikring bør implementeres i den ambulante alkoholbehandling for at fremme kvaliteten i praksis i forhold til den bedst videnskabeligt dokumenterede behandling tilpasset lokale forhold [8]. Undersøgelsen viste, at man på kun halvdelen af ambulatorierne havde dokumentation for behandlingens virkning på klienterne. Muligheden for dokumentation er essentiel i vurderingen af praksis, hvorfra eventuelle forbedringer kan planlægges. Praksis er kun mulig at vurdere, hvis der kan skabes enighed om, hvilke succeskriterier der er for kvalitet i behandling. Ud over individuelle målsætninger i behandlingskontrakter mellem klienter og behandlere kan kvalitetsmål på gruppeniveau være nyttige, når behandlingsinstitutionen vil evaluere sin samlede indsats. Forskellige succeskriterier kunne med fordel opstilles for forskellige klientgrupper; overholdelse af behandlingskontrakter for nogen, komplians for andre, livskvalitet for en tredje gruppe afhængig af klientgruppens kortlagte behov. Det er derudover nødvendigt, at der skabes enighed om en entydig indholdsmæssig beskrivelse af forskellige behandlingsformer (for eksempel kognitiv terapi, familieterapi og gruppebehandling). Udviklingen af en klinisk database er et væsentlige skridt i en kvalitetsudviklingsstrategi, hvor klienterne systematisk registreres, og behandlingseffekten vurderes. Hvis databasen indeholder relevante analyserbare data, kan man på ambulatoriet kontinuerligt overvåge kvaliteten af behandlingen på gruppeniveau og ved eventuelle brist i kvaliteten tage diskussionen op om forbedringer og indsatsområder. Det kan ikke forventes, at man på det enkelte ambulatorium kan udvikle en database, men for at registreringen skal være valid, må behandlerne på de enkelte ambulatorier finde brugen af værktøjet værdifuld og tidssvarende, og derfor inddrages relevante data og kvalitetsindikatorer i diskussionen, hvorpå de i højere grad vil tilegne sig ejerskab i forhold til strategien. Medarbejderne skal ud over at forstå meningen med den kunne benytte den i ambulatoriets hverdag. Der må derfor etableres kliniske databaser med medfølgende supervisionsprogrammer og lokale kurser i kvalitetsudvikling og relaterede problemstillinger. Implementeringen kunne foretages af Sundhedsstyrelsen eller de nationale rusmiddelforskningsinstitutioner. Alkoholbehandling er tværfaglig og forståelsen for kvali-

5 2668 VIDENSKAB OG PRAKSIS PARALLELPUBLIKATION tetsudvikling kan være forskellig afhængig af behandlingskulturen. Erfaringer inden for sygehusvæsenet kan muligvis give nogle bud på implementeringen i den ambulante behandling i amterne; for eksempel faggruppespecifik efteruddannelse, intern konsulentbistand, finansiering af kliniske databaser, og ansættelse af medarbejdere til igangsættelse og koordinering af kvalitetsudvikling [9]. Vi konkluderer, at kun en lille del af danske alkoholafhængige personer er i behandling på et alkoholambulatorium, og at de rammer, der er for behandling, varierer meget, hvad angår kvalitetsudvikling og dokumentation for behandlingens virkning. Vi foreslår, at succeskriterier diskuteres, og en klinisk database udvikles og implementeres på ambulatorierne, samtidig med at ambulatoriernes medarbejdere uddannes og inddrages i diskussionen om kvalitetsudviklingens mange problemstillinger. Litteratur 1. Social- og Sundhedsministeriet. Den offentlige indsats på alkoholområdet. København: Social- og Sundhedsministeriet, Indenrigsministeriet. Vejledende Retningslinier for udarbejdelsen af planer for driften af behandlingsinstitutioner for alkoholskadede. VEJ nr. 95, Sundhedsstyrelsen. Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende etablering af statistik om personer i alkoholbehandling på institutioner. København: Sundhedsstyrelsen, Skinhøj KT, Frølund L, Kiehn S. Behandling for alkoholmisbrug: ved danske alkoholambulatorier. København: Socialforskningsinstituttet, Grant BF. Prevalence and correlates of alcohol use and DSM-IV alcohol dependence in the United States: results of the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. J Stud Alcohol 1997;58: Sundhedsstyrelsen. Alkohol- og narkotikastatistik København: Sundhedssstyrelsen, Sundhedsstyrelsen. National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. København: Sundhedsstyrelsen, Kjærgaard J, Knudsen JL, Mainz J. Fra kvalitetscirkler til evidensbaseret klinisk praksis - statusartikler om kvalitetsudvikling. I. Begreber, metoder og strategier. Ugeskr Læger 1998;160: Knudsen JL, Kjærgaard J, Mainz J. Fra kvalitetscirkler til evidensbaseret klinisk praksis - statusartikler om kvalitetsudvikling. III. Ansvar og opgaver. Ugeskr Læger 1998;160: SummaryMaya pendent. Therefore Christel we carried Milter, out Bent a study Nielsen, of the Ulrik public Becker, outpatient Mads Uffe alcohol Pedersen treatment & Morten concerning N. Grønbæk:Public client characteristics, outpatient accessibility, alcohol background treatment for in choice Denmark.Ugeskr of treatment Læger and the 2004;166: clinics Introduction: level of quality assurance. It is estimated that approximately 200,000 individuals in Denmark are alcohol-de- Materials and methods: Data were retrieved by semi-structured telephone interviews of the person responsible for treatment at the 22 independent or coordinating Danish public outpatient alcohol treatment clinics or clinics with public financial agreement, and by retrieval of questionnaires about client characteristics. Results: We found that approximately 8,100 received outpatient alcohol treatment. The typical client attending a clinic had applied on his own initiative, was male and in his mid-forties, single and employed. The majority of the clinics offered possibilities of treatment after 5 pm, but two thirds had a waiting time for psychosocial treatment for two or more weeks. One half of the clinics stated that they applied evidence-based methods, but only half of these stated that they were able to document the effect using review of patients records to monitor the quality as well professional guidance, education, supervision and manuals. Discussion: Compared with the estimated number of alcohol-dependent in Denmark only a small fraction receive treatment, and the treatment settings vary a great deal in degree of quality assurance and documentation of the treatment effect. A professional discussion of benchmarks in treatment and development and implementation of a clinical database could be the first substantial step towards effective quality assurance. Korrespondance: Morten N. Grønbæk, Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Svanemøllevej 25, DK-2100 København Ø. Antaget den 26. april 2004 Interessekonflikter: Ingen angivet Familiær adenomatøs polypose Resultater fra Polyposeregistret gennem 25 år PARALLELPUBLIKATION Overlæge Steffen Bülow H:S Hvidovre Hospital, Kirurgisk Sektion, Gastroenheden, Polyposeregistret Resumé Introduktion: Formålet med undersøgelsen var at evaluere prævalensen af kolorektal cancer og overlevelsen hos patienter med familiær adenomatøs polypose (FAP) før og efter oprettelsen af Polyposeregistret. Materiale og metode: Polyposeregistret blev oprettet ud fra data vedrørende probander og deres familier. Risikopersoner blev tilbudt profylaktisk undersøgelse, og nydiagnosticerede blev behandlet med kolektomi. Resultater: Registret omfattede ultimo patienter i 165 familier. Incidensraten var 1, , og punktprævalensraten var 4, Kolorektal cancer (KRC) på basis af FAP fandtes i 1990 erne hos 0,07% af alle KRC-patienter. Ved diagnose af FAP sås KRC hos 170/252 probander (67%) og 5 ud af 182 opsøgte (3%) (p <0,001). Tiårsoverlevelsen var på 94% hos de opsøgte og på 44% hos probanderne (p < 0,0001). KRC ved diagnose af FAP sås hos 60% i og hos 27% i (p <0,0001), og kolektomiraten steg fra 52% til 93% (p <0,00001). Overlevelsen blev væsentligt forbedret over tid (p <0,00001). Diskussion: Oprettelsen af Polyposeregistret har reduceret prævalensen af KRC ved polypose, og prognosen er forbedret betydeligt. Familiær adenomatøs polypose (FAP) er en sjælden autosomal dominant lidelse forårsaget af en defekt i apc-genet på kromosom 5q21. Sygdommen er karakteriseret ved multiple kolorektale adenomer. Tidligere døde næsten alle afficerede af kolorektalt adenokarcinom i års-alderen [1, 2]. I 1925 blev St. Mark s Hospitals Polyposeregister grundlagt som verdens første med det formål at nedsætte hyppigheden af kolorektal cancer ved FAP [3]. Siden har talrige nationale og regionale polyposeregistre verden over medført ændrede dødsårsager med langt færre døde af kolorektal cancer [4, 5].

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012 Guidelines Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus, Middelfart

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Behandling og effektivitet

Behandling og effektivitet Behandling og effektivitet Oplæg til temadag 14/3/02 om registrering og dokumentation i misbrugsbehandlingen i Amtsrådsforeningens regi Af Morten Hesse, Frederiksborg Amt & Liese Recke, Århus Amt Indledning

Læs mere

Kvalitetsudvikling i alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingslederkursus d april 2012

Kvalitetsudvikling i alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingslederkursus d april 2012 Kvalitetsudvikling i alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingslederkursus d. 24.- 27. april 2012 Anette Søgård Nielsen, områdechef, Behandlingscenter Odense Hvad er kvalitet i alkoholbehandlingen? Videnskabelig

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Stine Schou Mikkelsen Janne Tolstrup Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Ansøgningsskema

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning

Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning Mads Uffe Pedersen Leif Vind Maya Milter Morten Grønbæk 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Middelfart den 22. april Alkoholepidemiologi

Middelfart den 22. april Alkoholepidemiologi Middelfart den 22. april 2008 Alkoholepidemiologi Alkoholforbruget i Danmark Fysiologiske aspekter: alkoholnedbrydning Alkohol og sygelighed Genstandsgrænser og alkoholpolitik Janne Tolstrup (jst@niph.dk)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS IN THE CAPITOL REGION OF DENMARK KONTINUERLIG PROFESSIONAL UDVIKLING (KPU) AF RADIOGRAFER I REGIONH R H Master of Science in Diagnostic Radiography,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje

Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje Hvad lærte vi og hvad kan vi bruge erfaringerne til i dag? Yrsa Andersen Hundrup, sygeplejerske, MNS, PhD. World Health Organization Alma Ata

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Alkoholforbrug og -misbrug

Alkoholforbrug og -misbrug Alkoholforbrug og -misbrug Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

Lænke-ambulatorierne

Lænke-ambulatorierne Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 396 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende den fremtidige alkoholbehandling 6. maj 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Effektrapport Skanderborg Rusmiddelcenter

Effektrapport Skanderborg Rusmiddelcenter Effektrapport Skanderborg Rusmiddelcenter April 2011 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet af: Malte Pihl (udviklingskonsulent), Katrine Iversen (praktikant),

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Dagbehandling for alkoholmisbrug i Frederiksborg Amt.

Dagbehandling for alkoholmisbrug i Frederiksborg Amt. Dagbehandling for alkoholmisbrug i Frederiksborg Amt. Opsummering af rapporten. Siden 1. august 2000 er der gennemført dagbehandling for alkoholmisbrug i Frederiksborg Amt. Dagbehandlingen er et 7-ugers

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere