Offentlig ambulant alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig ambulant alkoholbehandling"

Transkript

1 2664 Offentlig ambulant alkoholbehandling ORIGINAL Bac.scient.san.publ. MEDDELELSE Maya Christel Milter, overlæge Bent Nielsen, overlæge Ulrik Becker, cand.psych. Mads Uffe Pedersen & forskningsprofessor Morten N. Grønbæk Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning, Odense Universitetshospital, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, H:S Hvidovre Hospital, Alkoholenheden, og Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning Resumé Introduktion: Det skønnes, at der i Danmark er omkring alkoholafhængige personer. På den baggrund foretog vi en undersøgelse af den offentlige ambulante behandling med henblik på at belyse klientkarakteristika, tilgængelighed, grundlag for valg af behandlingsmetode og ambulatoriernes niveau af kvalitetsudvikling. Materiale og metoder: Dataindsamlingen foregik dels ved et semistruktureret telefoninterview med de behandlingsansvarlige på 22 selvstændige eller koordinerende danske offentlige alkoholambulatorier eller ambulatorier med driftsoverenskomst med det offentlige, dels ved indhentelse af besvarede spørgeskemaer om klientkarakteristika. Resultater: I alt mennesker var i ambulant alkoholbehandling. Typisk havde klienten henvendt sig på eget initiativ, var mand og midt i fyrrene, enlig og i lønnet arbejde. Størstedelen af ambulatorierne havde mulighed for behandling efter kl. 17, men to tredjedele havde en ventetid på psykosocial behandling på mere end to uger. Halvdelen af ambulatorierne angav, at de anvendte evidensbaserede metoder, men kun halvdelen af disse angav derudover, at de kunne dokumentere virkningen, at de gennemgik klientforløb for at overvåge kvaliteten, og at de gjorde meget brug af faglig vejledning og undervisning samt supervision og manualer. Diskussion: Andelen af klienter, der er i behandling, sammenholdt med det skønnede antal alkoholafhængige i Danmark er meget lille, og de rammer, der er for behandling, varierer meget, hvad angår kvalitetsudvikling og dokumentation for behandlingens virkning. En faglig diskussion af succeskriterier i behandlingen og udvikling og implementering af en klinisk database til behandlingsinstitutionerne kan være det første væsentlige skridt i retning af effektiv kvalitetsudvikling. I Danmark skønnes omkring mennesker at drikke over genstandsgrænserne (14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd pr. uge). Af disse skønnes at være afhængige af alkohol, og de burde derfor modtage professionel behandling [1]. Siden 1960 erne, hvor lovgrundlaget for den offentlige behandling af alkoholmisbrugere blev vedtaget, har det været hensigten, at alkoholambulatorierne skulle være det primære offentlige tilbud til mennesker med alkoholproblemer [2]. I 1996 indsamlede Sundhedsstyrelsen data fra landets alkoholambulatorier og fandt, at ca personer var indskrevet til behandlingen [3]. Ud over disse tal stammer de seneste landsdækkende informationer, der uddybende beskriver behandlingsindsatsen ved landets ambulatorier, fra en undersøgelse, der er foretaget i slutningen af 1980 erne [4]. Da man i den danske sundhedsdebat i stor udstrækning kræver, at de offentlige midler anvendes så effektivt som muligt og medfører en behandling af høj kvalitet, kræver det nødvendigvis information om resultaterne af en given indsats. Vi foretog en undersøgelse af den offentlige ambulante behandling i amterne for at skabe overblik over amternes ambulante alkoholbehandling i 2002 med henblik på at belyse klientkarakteristika, tilgængelighed, grundlag for valg af behandlingsmetode og ambulatoriernes niveau af kvalitetsudvikling. Materiale og metoder Ved søgninger på amternes og Hovedstadens Sygehusfællesskabs hjemmesider blev der udarbejdet en liste over institutioner, der på indsamlingstidspunktet tilbød offentlig ambulant alkoholbehandling enten som offentlig institution eller som privat institution med driftsoverenskomst med det offentlige. Behandling blev i undersøgelsen defineret som et planlagt og målrettet samarbejde mellem en person med alkoholproblemer og en professionel alkoholbehandler med henblik på reduktion af alkoholforbruget og de deraf afledte konsekvenser af fysisk, psykisk og social karakter. I undersøgelsen indgik de institutioner, hvor amterne tilbød ambulant alkoholbehandling i tilfælde af, at der forelå et problemforbrug set med klientens øjne. Institutioner med selvstændig ledelse eller institutioner med koordineret ansvar for flere afdelinger blev kontaktet pr. brev, hvori formålet med og baggrunden for undersøgelsen blev beskrevet. Med brevet udsendtes et spørgeskema vedrørende karakteristika af klienter i behandling (antallet af klienter i behandling, henvisningsvej, køn, alder, familieforhold og arbejdsmarkedstilknytning). Institutionerne blev derefter kontaktet telefonisk, den behandlingsansvarlige blev udpeget, og tidspunkt for telefoninterview og indhentning af klientkarakteristika blev aftalt. Telefoninterviewet foregik ud fra et semistruktureret spørgeskema med mulighed for præciserende og uddybende svar. Interviewet behandlede følgende emner: behandling efter kl. 17 ventetider

2 2665 Kvalitetsmåling elektroniske patientjournaler kortlægningsmetoder mål og kontinuerlig opfølgning af disse erfaringsudveksling ved konferencer Kvalitetskontrol og forbedring entydig ansvarsplacering eksistensen af behandlingsmanualer brug af supervision faglig vejledning og efteruddannelse gennemgang af klientforløb for at overvåge kvaliteten i behandlingen dokumentation for behandling ajourføring af behandlingsmetoder med evidensbaserede metoder. Interviewene blev udskrevet og sendt tilbage til institutionen til verifikation, og eventuelle ændringer førte til rettelser i data. I alt 39 institutioner fordelt på landets amter og H:S blev kontaktet med henblik på telefoninterview. Antallet blev reduceret til 23 efter første kontakt, da landets 15 lænkeambulatorier (et i hvert af henholdsvis Bornholms Amt, Frederiksborg Amt og Københavns Kommune (H:S), ni i Københavns Amt og tre i Roskilde Amt) valgte at svare samlet, et enkelt amt oplyste, at et center hørte under et andet amt, og en institution oplyste, at den ambulante behandling blev varetaget af en anden enhed. Af de 23 deltog 100% i telefoninterviewet, et enkelt blev senere ekskluderet på grund af manglende driftsoverenskomst med amtet. De 22 institutioner fordelte sig på alle landets amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab, med undtagelse af Bornholms Amt, hvis ambulatorium hører under det samlede svar fra Lænkeambulatorierne. Resultater I sommeren 2002 var der godt klienter i ambulant alkoholbehandling i Danmark (Tabel 1). Dette tal dækker kun antallet af klienter, der var i behandling på ambulatorier, hvor man kunne besvare spørgeskemaet. Det samlede befolkningstal i de amter, der mangler oplysninger fra, svarer til, at der her var yderligere cirka klienter i behandling. Et skøn over klienter i behandling på den private institution, hvorfra der mangler oplysninger om klientkarakteristika, bygger på institutionens oplysninger om antallet af nye og genoptagne klienter i perioden fra den 1. juli til den 31. december 2001 vedrørende godt 600 klienter. Antallet af personer i ambulant alkoholbehandling i sommeren 2002 skønnes derfor at ligge mellem og Klientkarakteristika Klienten i ambulant behandling havde som regel henvendt sig på eget initiativ (47%) og var typisk en mand (72%) midt i fyrrene, enlig (65%) og i lønnet arbejde (38%). De kvinder, der var i behandling, adskilte sig fra mændene ved at være et år ældre, oftere leve i parforhold (44%) og for en mindre dels vedkommende at være i lønnet arbejde (31%). I alt 22% af mændene og 29% af kvinderne havde hjemmeboende børn under 18 år (Tabel 1). Ledelse og behandlingsansvar På størstedelen af alkoholambulatorierne var ledelsen og be- Tabel 1. Klientkarakteristika ved de danske alkoholambulatorier. Alders- Med hjemme- Med Henvisning Kønsfordeling gennemsnit Samboende boende børn lønindkomst % I behandling % år % % % sommer 2002 egen hospi- arbejds- kriminal- Institution a, b antal m k m k m k m k m k selv læge tal giver forsorgen andet Samlet c a) Institutionerne er anonymiseret. b) Oplysninger mangler fra fire institutioner. c) Tabellens samlede procenter er udregnet på basis af alle givne svar for den enkelte variabel. m = mænd. k = kvinder.

3 2666 handlingsansvaret fordelt på socialrådgivere, psykoterapeuter eller psykologer, kun fire institutioner var enten ledet af læger, eller læger havde det overordnede behandlingsansvar. Langt de fleste alkoholambulatorier har åbningstider, der giver mulighed for behandling efter kl. 17 (Tabel 2). Ambulatorier, hvor man tilbyder afrusning, har ofte ingen ventetid på dette behandlingstiltag. Derimod er der ventetid på den psykosociale behandling. Som det fremgår af Tabel 2 har to tredjedele af ambulatorierne mere end to ugers ventetid på disse behandlingstilbud. Et enkelt amt angav som det eneste, at ventetiden kunne være op til tre måneder. Kvalitetsudvikling, kvalitetsmål og vurdering af nugældende praksis Under halvdelen (44%) angav at have udviklet en elektronisk patientjournal (EPJ). Fra de resterende ambulatorier tilkendegav man, at manglende resurser eller langsommelig politisk proces lå til grund for manglende EPJ i to amter var man så langt i processen, at man forventede journalerne indført i løbet af det næste år. På en tredjedel af ambulatorierne benyttede man det internationalt validerede kortlægningsinstrument Addiction Severity Index (ASI) i behandlingen, mens man på de øvrige ambulatorier benyttede sig af andre instrumenter og lokalt udviklede samtaleskemaer (Tabel 3). Kvalitetsudvikling, kvalitetskontrol og forbedring I Tabel 4 er der angivet udvalgte parametre for kvalitetskontrol og metoder til kvalitetsforbedring. På nær en enkelt institution havde samtlige ambulatorier altid (75%) eller ofte (19%) placeret et entydigt ansvar for behandling, opfølgning og koordination for den enkelte klient. Mere delt var ambulatorierne i spørgsmålet om nedskrevne manualer for institutionernes behandlingstiltag; 44% havde ikke nedskrevet nogen manualer, mens 36% havde nedskrevet manualer for alle eller de fleste af institutionernes behandlingstiltag. På spørgsmålet om, hvorvidt man på ambulatorierne løbende ajourførte behandlingen med de videnskabeligt bedst dokumenterede metoder, svarede kun 58% positivt. Af dem, tilkendegav man alene fra fire institutioner, at man samtidig med at kunne dokumentere en virkning på klienterne gennemgik enkelte klientforløb for at overvåge kvaliteten og gjorde meget brug af faglig vejledning og undervisning samt supervision og manualer. Diskussion Klienterne i herværende undersøgelse er sammenlignelige med klienterne i Socialforskningsinstituttets landsdækkende undersøgelse, når det gælder kønsfordeling, alder, civilstand og arbejdsmarkedstilknytning. På trods af at der er 18 år mellem de to undersøgelser, har klienterne ved de danske alkoholambulatorier tilsyneladende ikke ændret sig væsentligt. Der er dog markant flere klienter, som henvises af andre instanser end tilfældet var i Socialforskningsinstituttets undersøgelse [4]. En udvikling, der kan have sin årsag i en holdningsændring i samfundet, hvor alkoholproblemer, som tidligere ansås for at være en privatsag, nu diskuteres mere åbent med lægen, arbejdsgiveren eller andre instanser med kontakt til den pågældende person. Der er ingen opgørelser over antallet af alkoholafhængige personer i Danmark. I en amerikansk undersøgelse af et repræsentativt udsnit af befolkningen (n = ) over 17 år benyttede man DSM IV-kriterierne for afhængighed. Med dette redskab fandt man, at henholdsvis livstids- og tolvmåneders- Tabel 2. til ambulatoriernes psykosociale behandling. behandling ventetid på Institution efter kl. 17 behandling ja 3 døgn ja 3 døgn ja 2 uger ja 2 uger ja 1 mdr ja 3 mdr ja 1 mdr nej 2 uger ja 2 uger ja 3 døgn ja 2 uger ja 1 mdr nej 3 mdr nej 3 døgn a ja 3 døgn ja 3 døgn a) I visse satellitter op til fem uger. Tabel 3. Systematiske kortlægninger og opfølgning af gældende praksis. Vurdering af praksis kvalitetsmåling elektronisk mål + Institution patientjournal kortlægning opfølgning a konferencer nej DSM b ja 2 pr. uge nej lokalt nej c ja lokalt ja 1 pr. uge nej ASI d ja 1 pr. uge nej ASI ja 2 pr. uge nej lokalt e ja 1 pr. uge nej lokalt f ja 1 pr. mdr ja lokalt ja/nej 1 pr. uge ja ASI ja 1 pr. uge nej lokalt nej 1-2 pr. uge ja lokalt ja 2 pr. uge ja ASI ja 1 pr. uge ja lokalt nej 1 pr. uge nej lokalt nej 1 pr. uge ja ASI ja 1 pr. uge nej lokalt g nej 1-2 pr. uge a) Nedskrevne mål og kontinuerlig opfølgning herpå. b) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. c) Fra ambulatoriet angives det, at konferencer opstår spontant. d) Addiction Severity Index. e) Ikke systematisk anvendt. f) ASI forventes taget i brug i efteråret g) ASI forventes indført i

4 2667 Tabel 4. Udvalgte kvalitetsparametre ved alkoholambulatorierne. Enkel Kvalitets- Dokumentaansvars- Super- Vejledning og gennem- tion for Institution placering Manualer vision undervisning gang a behandling EBM b altid fleste ja meget brugt ja ja ja nej ingen ja meget brugt ja nej ja ofte ingen ja meget brugt nej ja ja altid enkelte ja lidt brugt nej ja nej altid alle ja meget brugt ja ja ja altid ingen ja lidt brugt ja ja ja altid enkelte ja meget brugt nej nej ja altid alle/fleste ja meget brugt ja/nej ja/nej ja/nej ofte fleste ja meget brugt ja ja ja ofte enkelte ja meget brugt ja nej nej altid ingen ja lidt brugt nej nej nej altid alle/fleste ja meget brugt ja ja ja altid ingen nej lidt brugt nej nej nej altid ingen ja meget brugt ja nej nej altid ingen ja meget brugt ja nej ja altid fleste ja lidt brugt nej nej ja a) Gennemgang af klientforløb for at overvåge kvaliteten i behandlingen. b) Ajourføring af behandlingen med evidensbaserede metoder. prævalensen af alkoholafhængighed var 13,3% og 4,4% [5]. Hvis disse tal overføres til danske forhold, finder man, at ca danskere har et alkoholafhængighedssyndrom. Der er dog store forskelle på den amerikanske og den danske befolkning; én af dem er, at alkoholforbruget i USA er på ca. 6,5 l ren alkohol pr. indbygger, mens det i Danmark er ca. 9,5 l pr. indbygger. Da der er en vis sammenhæng mellem det samlede alkoholforbrug og antallet af storforbrugere og afhængige i et samfund, er det derfor sandsynligt, at de er et endog meget forsigtigt skøn, og at tidligere udmeldte tal fra f.eks. Sundhedsstyrelsen om mindst mennesker med alkoholafhængighedssyndrom i Danmark er mere korrekt. Antages det således, at mindst mennesker har et forbrug af alkohol, der kræver professionel behandling, er andelen af klienter i ambulant behandling meget lavt godt 5%. En lignende indsats på stofmisbrugsområdet har en væsentlig højere behandlingsrate. Det skønnes, at der findes ca tunge stofmisbrugere, og i løbet af et år har ca personer været i behandling [6]. Dette antal er på grund af definitioner og behandlingsdækning ikke direkte sammenligneligt med det føromtalte skøn, men indikerer dog, at de seneste års styrkede indsats på stofmisbrugsområdet har resulteret i større kontakt med misbrugerne, end tilfældet er på det beslægtede alkoholområde. I rapporten»national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet«understreges det, at kvalitetsudvikling ikke alene er en strategi, der er gældende for sygehusvæsenet, men også for alle andre aktiviteter inden for sundhedsvæsenet [7]. Kvalitetsmål, kvalitetsmåling og -vurdering, kvalitetsforbedring samt kvalitetskontrol og -sikring bør implementeres i den ambulante alkoholbehandling for at fremme kvaliteten i praksis i forhold til den bedst videnskabeligt dokumenterede behandling tilpasset lokale forhold [8]. Undersøgelsen viste, at man på kun halvdelen af ambulatorierne havde dokumentation for behandlingens virkning på klienterne. Muligheden for dokumentation er essentiel i vurderingen af praksis, hvorfra eventuelle forbedringer kan planlægges. Praksis er kun mulig at vurdere, hvis der kan skabes enighed om, hvilke succeskriterier der er for kvalitet i behandling. Ud over individuelle målsætninger i behandlingskontrakter mellem klienter og behandlere kan kvalitetsmål på gruppeniveau være nyttige, når behandlingsinstitutionen vil evaluere sin samlede indsats. Forskellige succeskriterier kunne med fordel opstilles for forskellige klientgrupper; overholdelse af behandlingskontrakter for nogen, komplians for andre, livskvalitet for en tredje gruppe afhængig af klientgruppens kortlagte behov. Det er derudover nødvendigt, at der skabes enighed om en entydig indholdsmæssig beskrivelse af forskellige behandlingsformer (for eksempel kognitiv terapi, familieterapi og gruppebehandling). Udviklingen af en klinisk database er et væsentlige skridt i en kvalitetsudviklingsstrategi, hvor klienterne systematisk registreres, og behandlingseffekten vurderes. Hvis databasen indeholder relevante analyserbare data, kan man på ambulatoriet kontinuerligt overvåge kvaliteten af behandlingen på gruppeniveau og ved eventuelle brist i kvaliteten tage diskussionen op om forbedringer og indsatsområder. Det kan ikke forventes, at man på det enkelte ambulatorium kan udvikle en database, men for at registreringen skal være valid, må behandlerne på de enkelte ambulatorier finde brugen af værktøjet værdifuld og tidssvarende, og derfor inddrages relevante data og kvalitetsindikatorer i diskussionen, hvorpå de i højere grad vil tilegne sig ejerskab i forhold til strategien. Medarbejderne skal ud over at forstå meningen med den kunne benytte den i ambulatoriets hverdag. Der må derfor etableres kliniske databaser med medfølgende supervisionsprogrammer og lokale kurser i kvalitetsudvikling og relaterede problemstillinger. Implementeringen kunne foretages af Sundhedsstyrelsen eller de nationale rusmiddelforskningsinstitutioner. Alkoholbehandling er tværfaglig og forståelsen for kvali-

5 2668 VIDENSKAB OG PRAKSIS PARALLELPUBLIKATION tetsudvikling kan være forskellig afhængig af behandlingskulturen. Erfaringer inden for sygehusvæsenet kan muligvis give nogle bud på implementeringen i den ambulante behandling i amterne; for eksempel faggruppespecifik efteruddannelse, intern konsulentbistand, finansiering af kliniske databaser, og ansættelse af medarbejdere til igangsættelse og koordinering af kvalitetsudvikling [9]. Vi konkluderer, at kun en lille del af danske alkoholafhængige personer er i behandling på et alkoholambulatorium, og at de rammer, der er for behandling, varierer meget, hvad angår kvalitetsudvikling og dokumentation for behandlingens virkning. Vi foreslår, at succeskriterier diskuteres, og en klinisk database udvikles og implementeres på ambulatorierne, samtidig med at ambulatoriernes medarbejdere uddannes og inddrages i diskussionen om kvalitetsudviklingens mange problemstillinger. Litteratur 1. Social- og Sundhedsministeriet. Den offentlige indsats på alkoholområdet. København: Social- og Sundhedsministeriet, Indenrigsministeriet. Vejledende Retningslinier for udarbejdelsen af planer for driften af behandlingsinstitutioner for alkoholskadede. VEJ nr. 95, Sundhedsstyrelsen. Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende etablering af statistik om personer i alkoholbehandling på institutioner. København: Sundhedsstyrelsen, Skinhøj KT, Frølund L, Kiehn S. Behandling for alkoholmisbrug: ved danske alkoholambulatorier. København: Socialforskningsinstituttet, Grant BF. Prevalence and correlates of alcohol use and DSM-IV alcohol dependence in the United States: results of the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. J Stud Alcohol 1997;58: Sundhedsstyrelsen. Alkohol- og narkotikastatistik København: Sundhedssstyrelsen, Sundhedsstyrelsen. National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. København: Sundhedsstyrelsen, Kjærgaard J, Knudsen JL, Mainz J. Fra kvalitetscirkler til evidensbaseret klinisk praksis - statusartikler om kvalitetsudvikling. I. Begreber, metoder og strategier. Ugeskr Læger 1998;160: Knudsen JL, Kjærgaard J, Mainz J. Fra kvalitetscirkler til evidensbaseret klinisk praksis - statusartikler om kvalitetsudvikling. III. Ansvar og opgaver. Ugeskr Læger 1998;160: SummaryMaya pendent. Therefore Christel we carried Milter, out Bent a study Nielsen, of the Ulrik public Becker, outpatient Mads Uffe alcohol Pedersen treatment & Morten concerning N. Grønbæk:Public client characteristics, outpatient accessibility, alcohol background treatment for in choice Denmark.Ugeskr of treatment Læger and the 2004;166: clinics Introduction: level of quality assurance. It is estimated that approximately 200,000 individuals in Denmark are alcohol-de- Materials and methods: Data were retrieved by semi-structured telephone interviews of the person responsible for treatment at the 22 independent or coordinating Danish public outpatient alcohol treatment clinics or clinics with public financial agreement, and by retrieval of questionnaires about client characteristics. Results: We found that approximately 8,100 received outpatient alcohol treatment. The typical client attending a clinic had applied on his own initiative, was male and in his mid-forties, single and employed. The majority of the clinics offered possibilities of treatment after 5 pm, but two thirds had a waiting time for psychosocial treatment for two or more weeks. One half of the clinics stated that they applied evidence-based methods, but only half of these stated that they were able to document the effect using review of patients records to monitor the quality as well professional guidance, education, supervision and manuals. Discussion: Compared with the estimated number of alcohol-dependent in Denmark only a small fraction receive treatment, and the treatment settings vary a great deal in degree of quality assurance and documentation of the treatment effect. A professional discussion of benchmarks in treatment and development and implementation of a clinical database could be the first substantial step towards effective quality assurance. Korrespondance: Morten N. Grønbæk, Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Svanemøllevej 25, DK-2100 København Ø. Antaget den 26. april 2004 Interessekonflikter: Ingen angivet Familiær adenomatøs polypose Resultater fra Polyposeregistret gennem 25 år PARALLELPUBLIKATION Overlæge Steffen Bülow H:S Hvidovre Hospital, Kirurgisk Sektion, Gastroenheden, Polyposeregistret Resumé Introduktion: Formålet med undersøgelsen var at evaluere prævalensen af kolorektal cancer og overlevelsen hos patienter med familiær adenomatøs polypose (FAP) før og efter oprettelsen af Polyposeregistret. Materiale og metode: Polyposeregistret blev oprettet ud fra data vedrørende probander og deres familier. Risikopersoner blev tilbudt profylaktisk undersøgelse, og nydiagnosticerede blev behandlet med kolektomi. Resultater: Registret omfattede ultimo patienter i 165 familier. Incidensraten var 1, , og punktprævalensraten var 4, Kolorektal cancer (KRC) på basis af FAP fandtes i 1990 erne hos 0,07% af alle KRC-patienter. Ved diagnose af FAP sås KRC hos 170/252 probander (67%) og 5 ud af 182 opsøgte (3%) (p <0,001). Tiårsoverlevelsen var på 94% hos de opsøgte og på 44% hos probanderne (p < 0,0001). KRC ved diagnose af FAP sås hos 60% i og hos 27% i (p <0,0001), og kolektomiraten steg fra 52% til 93% (p <0,00001). Overlevelsen blev væsentligt forbedret over tid (p <0,00001). Diskussion: Oprettelsen af Polyposeregistret har reduceret prævalensen af KRC ved polypose, og prognosen er forbedret betydeligt. Familiær adenomatøs polypose (FAP) er en sjælden autosomal dominant lidelse forårsaget af en defekt i apc-genet på kromosom 5q21. Sygdommen er karakteriseret ved multiple kolorektale adenomer. Tidligere døde næsten alle afficerede af kolorektalt adenokarcinom i års-alderen [1, 2]. I 1925 blev St. Mark s Hospitals Polyposeregister grundlagt som verdens første med det formål at nedsætte hyppigheden af kolorektal cancer ved FAP [3]. Siden har talrige nationale og regionale polyposeregistre verden over medført ændrede dødsårsager med langt færre døde af kolorektal cancer [4, 5].

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige -

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning Mads Uffe

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Strategi for alkoholbehandling

Strategi for alkoholbehandling 1 Strategi for alkoholbehandling Socialforvaltningen overtog pr. 1.1.2007 ansvaret for alkoholbehandlingen. Ansvaret er indtil videre varetaget ud fra forskellige retningslinier og med løbende ad-hoc løsninger.

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Profession Af Morten Hesse og Liese Recke

Profession Af Morten Hesse og Liese Recke Profession Af Morten Hesse og Liese Recke Psykolog fagligheden bør være i front på misbrugsområdet. Det kræver god organisering, og psykologerne må være specialister på deres område. Men det kniber med

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Lægeforeningen september 2012 Rapport udarbejdet for Lægeforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved: Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen Stine Kloster, Janne

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere