Undervisningsplan for A/T-kursus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for A/T-kursus."

Transkript

1 Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar

2 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING Undervisningsplanens indhold Præstationskrav Undervisningens indhold Undervisningsform Metodebaggrund Metodeanvisning Undervisningskræfter LEKTION Kursus i alkohol og trafik Kursusformål Kursusbeskrivelse Møderegler etc Kursuskontrakt Generelt om spritkørsel Hvem kører i spirituspåvirket tilstand Myter og virkelighed Konsekvenserne af kørsel i spirituspåvirket tilstand Lovregler om kørsel i spirituspåvirket tilstand LEKTION Alkohols indvirkning på individet Helbred Familie/netværk Arbejde/økonomi Alkoholforbrug Genstande, promiller, forbrændingstid Dårlige vaner og misbrug Udvikling af og tegn på et alkoholproblem Risikogrupper Sikre alkoholvaner Strategier i forhold til alkoholforbrug Alkohol og trafik

3 2.5.1 Hvorfor skal man ikke køre, når man har drukket LEKTION Årsager til alkoholforbrug/-misbrug Hvorfor drikker man? Højrisikosituationer i forhold til alkohol og trafik Højrisikosituationer for kørsel i alkoholpåvirket tilstand Målsætning og trafikantens 3 gyldne regler Trafikantens 3 gyldne regler Strategier i forhold til følelser, stress og alkohol Måder at håndtere stress/følelser på Når strategierne ikke rækker Behandlingsmuligheder LEKTION Betingelserne for at generhverve førerretten Køreundervisning etc Indstilling til kontrollerende køreprøve Den kontrollerende køreprøve Krav ved den kontrollerende køreprøve Teoriprøven Den praktiske prøve Lovbestemmelser om kørekort Kørekortets gyldighed Inddragelse og generhvervelse af kørekort Køreundervisning Evaluering og afslutning Evaluering Bevis for gennemførelse af A/T-kursus

4 0. INDLEDNING Det overordnede mål for køreuddannelsen i forbindelse med generhvervelse af førerretten er: - At give kursisterne indsigt i og forståelse for de fysiske, psykiske og sociale forhold omkring alkohol og trafik. - At give kursisterne et større og udbygget kendskab til grænserne for indtagelse af alkohol i forbindelse med kørsel. - At give kursisterne bevidsthed om risikoforhold i færdslen, så de kan føre køretøjet under fornødent hensyn til andre. Det er regeringens og Folketingets opfattelse, at alkohol og bilkørsel ikke hører sammen. Ved ændringen af færdselsloven i 1997 er der taget en række initiativer for en skærpet indsats mod spritkørsel. Der skal blandt andet indgå obligatorisk undervisning i alkohol og trafik i forbindelse med generhvervelse af førerretten efter en ubetinget frakendelse som følge af promille- og spritkørsel. Denne undervisning kursus i alkohol og trafik (A/T- kurset) - skal ses i en større sammenhæng med andre tiltag, såsom nedsættelse af promillegrænsen fra 0,8 til 0,5, skærpelse af straffen for spiritus- og promillekørsel i brugsstjålet bil m.v. Alkoholforbrug og trafik er en uhensigtsmæssig sammenblanding. Det er almindeligt kendt, at sammenblandingen kan være strafbar, enten hvis man overskrider de objektive promillegrænser eller hvis man ikke kan føre køretøjet på betryggende måde. Erkendelsen af at spritkørsel finder sted mod bedre viden, gør det vigtigt og mere hensigtsmæssigt at lægge en anden strategi med henblik på hindring af recidiv (tilbagefald til spritkørsel) end indprentning af det uhensigtsmæssige og strafbare aspekt. Den her valgte strategi sigter på at ramme alkoholforbruget hos kursusdeltageren. Risikoen for at køre spritkørsel tænkes mindsket ved at deltagerens samlede forbrug påvirkes i nedadgående retning. Derudover søges det, gennem undervisning i alkohol og trafik, at lære deltageren andre strategier i forhold til den uheldige sammenblanding af de to handlinger. 0-4

5 0.1 Undervisningsplanens indhold Denne undervisningsplan indeholder en nærmere specificering af undervisningens indhold og mål opdelt i hovedafsnit og underafsnit. Hvert hovedafsnit indledes med en kort beskrivelse af undervisningens formål. Derefter følger en opdeling i underafsnit med angivelse af hovedmål og detaljerede delmål. Delmålene udgør de egentlige retningslinier for undervisningen, idet de nøjere klarlægger, hvad kursisten skal vide efter endt undervisning. 0-5

6 0.2 Præstationskrav Til præcisering af præstationskravene er anvendt følgende udtryk i delmålsbeskrivelserne: Kursisten skal præsenteres for, vil sige, at kursisten på overhead eller på lignende måde skal gøres bekendt med emner eller forhold, der vedrører kursets indhold. - have kendskab til, vil sige, at kursisten skal være så vidt orienteret om emnet eller forholdet, at det ikke er ukendt. - have forståelse for, vil sige, at kursisten skal kunne forstå betydningen af et emne eller forhold. 0-6

7 0.3 Undervisningens indhold Hovedmål Undervisningen skal rette sig mod alle kursister. Da kursisterne har forskellige forudsætninger, vil det være nødvendigt at indrette undervisningsformen og indholdet i overensstemmelse hermed. Delmål Undervisningsform Det er op til underviseren at vælge undervisningsmetode, men det er af væsentlig betydning, at alle kursister inddrages i undervisningsforløbet i videst muligt omfang. Kurset bygger på undervisning, information og orientering af kursisterne om de relevante emner. Kurset må således ikke have karakter af at være behandling Metodebaggrund A/T- kurset er bygget op omkring principperne i psykoedukation, der har følgende faste elementer: - Specifik vidensformidling, hvor der gives information om og undervisning i et givent emne, der har vist sig at volde problemer for et menneske personligt eller for omgivelserne. - Reduktion af symptomforstærkende adfærd, dvs. mulighed for at se på og vurdere egne strategier i forhold til et problemfelt. - Indlæring af nye problemløsningsstrategier, dvs. mulighed for at opdage og diskutere andre muligheder for handling, end den/de personen plejer at bruge. - Brug af støttegrupper, dvs. mulighed for at opleve andre menneskers handlemuligheder og at reflektere på egne handlinger/holdninger. Psykoedukation har været anvendt på områder, hvor mennesker har haft brug for at bryde vaner og reaktionsmønstre, der har været uhensigtsmæssige for dem selv og deres omgivelser. Det har vist sig, at hvis disse personer tilføres viden om det område/problemfelt de befinder sig i, vil de ofte ændre strategier og handlinger i forhold til problemet. Af områder hvorpå psykoedukation har vist sig effektivt kan nævnes: pårørende til sindslidende og pårørende til alkoholmisbrugere. Derudover har livsstilssamtaler om alkoholforbrug, der også kan siges at basere sig på psykoedukation, vist sig at være stærkt symptomreducerende, dvs. forbrugsreducerende. Der er med baggrund i disse teorier at A/T- kurset bygges op om formidling af teoretisk viden om: 0-7

8 - Alkohol generelt og om hvordan alkohol påvirker mennesket fysisk, psykisk og socialt. - Alkoholforbrug både historisk, kulturelt og om de fysiske, psykiske og sociale årsager til forbrug af alkohol. - Alkoholmisbrug og hvad der leder/kan lede til, at et forbrug udvikler sig til et misbrug. - Forholdsregler omkring alkoholproblemer, både fysisk, psykisk, socialt og trafikalt. Herudover kan anvendes et forbrugsregistreringsskema, der har til hensigt, at den enkelte deltager bliver yderligere bevidst om eget forbrug. Det må dog understreges, at forbrugsregistrering skal ske på helt frivillig basis og at den enkelte deltager kan undlade at deltage i dette. Samtidig skal det her påpeges, at skemaet udmærket kan indgå som diskussionsemne, men kun hvis kursisten selv ønsker det. Underviseren må gøre sig helt klart, at der er tale om undervisning og ikke behandling. Hvis deltagerne undervejs i kurset erkender at have et alkoholproblem, kan der henvises til de eksisterende behandlingstilbud Metodeanvisning Det er vigtigt at underviseren gør sig klart, at der kan være et meget forskelligt motivationsniveau hos deltagerne. Det skyldes dels, at kurset er obligatorisk, men vil også være en afspejling af deltagernes meget forskellige forudsætninger. Der ønskes så stor indholdsmæssig lighed på kurserne som overhovedet muligt. Der er derfor udarbejdet et standardmateriale til hver lektion, som skal bruges. Det er naturligvis op til underviseren at formidle indholdet af lektionerne i egen personlige undervisningsstil. Der skal dog i hver lektion indgå følgende: - I starten af hver lektion forevises en oversigt over den pågældende lektions indhold. - Ved hver lektions afslutning opsummeres indholdet af lektionen i hovedtræk. Herudover skal følgende tilstræbes: - Undervisningen skal foregå i en åben og behagelig atmosfære. - Undervisningen skal i så høj grad som mulig være deltageraktiverende, f.eks. ved at lægge op til at deltagernes egne erfaringer inddrages i undervisningen. I det følgende er undervisningens indhold beskrevet, men underviseren må være opmærksom på, at flere af delmålene for de enkelte lektioner er formuleret i hovedtræk og forudsættes uddybet og sammenholdt/underbygget med det tilhørende undervisningsmateriale. 0-8

9 0.3.4 Undervisningskræfter Undervisningen varetages af undervisere med særlig indsigt i de i denne undervisningsplan omhandlede delmål. Dette indebærer, at der til varetagelsen af nogle af delmålene i 4. lektion skal anvendes en kørelærer og/eller en af politiets prøvesagkyndige. 0-9

10

11 1. LEKTION Formålet med indholdet af 1. lektion er at give kursisten kendskab til baggrunden for undervisningen, A/T-kursets indhold og reglerne for deltagelse i kurset. Undervisningen har endvidere til formål at gøre kursisten bekendt med generelle forhold om spritkørsel, herunder også konsekvenserne heraf. Undervisningen har endelig til formål at gøre kursisten bekendt med lovbestemmelserne om kørsel i alkoholpåvirket tilstand. 1-1

12 1.1 Kursus i alkohol og trafik Hovedmål Kursisten skal oplyses om betingelserne for på tilfredsstillende vis at kunne gennemføre et kursusforløb. Delmål Kursusformål Kursisten skal have kendskab til, at formålet med kurset i alkohol og trafik er at påvirke kursisten i en sådan retning, at denne fremover undlader at føre motordrevet køretøj i spirituspåvirket tilstand Kursusbeskrivelse Kursisten skal have kendskab til følgende: - Kurset udbydes af amtskommunerne samt Frederiksberg og Københavns Kommuner i samarbejde med Færdselsstyrelsen, der har ansvaret for udarbejdelsen af denne undervisningsplan. - Undervisningen varetages af særlige faglærere, kørelærere og politiets prøvesagkyndige. - Kurset består af 4 lektioner, hver af 2½ times varighed, fordelt over mindst 4 uger i alt 10 timer. - Kurset kan frit gennemføres på ét af kursusstederne i Danmark Møderegler etc. Kursisten skal have forståelse for følgende forhold og regler: - Undervisningen foregår i hold, som deltagerne skal følge i hele kursusforløbet. - Der er mødepligt til alle 4 lektioner. - Der skal startes forfra på et nyt kursus, hvis kursisten ikke møder op til alle lektionerne. - Kursisten skal møde før lektionens start og skal deltage aktivt i undervisningen. Kursisten må ikke møde i spirituspåvirket tilstand eller under påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler. - Kursuslederen har ret til at bortvise kursister, der ikke overholder mødereglerne. 1-2

13 - I særlige tilfælde, f.eks. ved kursistens dokumenterede sygdom, vil der være mulighed for at fuldføre et påbegyndt kursusforløb på et senere afholdt kursus Kursuskontrakt Kursisten skal have forståelse for følgende forhold og regler: - For at kunne deltage skal kursisten underskrive en forpligtende kontrakt, hvor kursisten erklærer at ville fuldføre kurset og følge reglerne for deltagelse i kurset. 1-3

14 1.2 Generelt om spritkørsel Hovedmål Kursisten skal have den fornødne viden om generelle forhold vedrørende kørsel i spirituspåvirket tilstand. Delmål Hvem kører i spirituspåvirket tilstand Kursisten skal præsenteres for følgende statistik: - Spiritusdomme fordelt på alder, køn, erhverv, uddannelse og civil status. - Færdselsuheld Myter og virkelighed Kursisten skal præsenteres for myter og virkelighed vedrørende spiritusbilisme: - Myten er, at det kun er bestemte grupper, der kører spritkørsel. Virkeligheden er, at spiritusbilister kommer fra alle samfundslag og erhverv, og at antallet af unge under 25 år, der er blevet dømt for spirituskørsel, er blevet halveret gennem de sidste 10 år. - Myten er, at spiritusbilister oftest opdages efter fester (f.eks. julefrokoster), og at det at køre spirituspåvirket er en engangsforeteelse. Virkeligheden er, at mange spiritusbilister generelt har et problematisk forhold til alkohol. Der kører dagligt tusindvis af bilister under påvirkning af alkohol. - Der er mange opfattelser af, hvordan spiritusbilister hovedsageligt opdages i trafikken, bl.a. at politiet altid er mistænksom over for håndværkere på fredage efter fyraften, eller at politiet skal opfylde nogle kvoter. Virkeligheden er, at spiritusbilister oftest opdages ved razziaer i forbindelse med spritkampagne, hvis de kører med for høj hastighed og/eller kører usikkert, eller hvis de bliver indblandet i et færdselsuheld. - En anden opfattelse er, at spritbilisme er indtægtsgivende for den lokale politistation. Virkeligheden er, at bøder går direkte til statskassen, og det koster politiet både tid og penge bl.a. til at få taget blodprøver. - Nogle trafikanter tror, at de kan snyde politiets alkometer, f.eks. med stærke pastiller, tyggegummi, hvidløg eller mundspray, men de fleste politifolk har mange års erfaring i at afsløre spiritusbilister, uanset hvilke tricks spiritusbilisterne bruger Konsekvenserne af kørsel i spirituspåvirket tilstand Kursisten skal præsenteres for følgende: 1-4

15 - Der er mange økonomiske, sociale, følelsesmæssige og juridiske konsekvenser, som følger spiritusbilisme. - Samfundet bruger hvert år mange penge i forbindelse med spritkørsel. - I forbindelse med spiritusbilismen bliver mange mennesker involveret, herunder politiet, læger, retskemikere og dommere. - Ved nogle færdselsuheld som følge af spritkørsel bliver der yderligere inddraget redningsfolk, sygeplejesker, modparter, vidner, tililende, forsikringsselskaber etc. - Ved dødsuheld som følge af spritkørsel involveres også præster og begravelsesforretninger. - Pårørende til en spiritusbilist bliver påvirket psykisk (uddybes nærmere i lektion 2, afsnit 1). - Forsikringsselskaberne dækker ikke skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Eksempelvis betragtes det som groft uagtsomt at køre i spirituspåvirket tilstand. Herudover har visse forsikringsselskaber særlige undtagelsesbestemmelser i forsikringsbetingelserne, således at skader, der forvoldes mens køretøjet føres af en person, der er påvirket af spiritus, ikke dækkes. Disse forhold vil kunne medføre, at en spirituspåvirket person, der forvolder skader på andre mennesker, selv skal betale erstatning til disse Lovregler om kørsel i spirituspåvirket tilstand Kursisten skal have forståelse for følgende lovregler: - Uanset alkoholpromillens størrelse bliver man straffet, hvis man ikke kan køre på betryggende måde. - Ved en promille mellem 0,5 og 0,8 straffes man første gang med en bøde. I gentagelsestilfælde forhøjes bøden. Ved yderligere gentagelser idømmes man hæftestraf. - Ved en promille mellem 0,8 og 1,2 straffes man første gang med en bøde, og førerretten frakendes betinget, og ved højere promiller frakendes man førerretten ubetinget. - Sanktionerne for kørsel i spirituspåvirket tilstand skærpes i gentagelsestilfælde. Det samme gælder for kørsel under skærpede omstændigheder. - Det er forbudt at overlade køretøjet til en person, der har drukket så meget alkohol, at den pågældende ikke kan køre på betryggende måde. - Politiet kan til enhver tid kræve udåndingsprøve af en fører af et motordrevet køretøj. - Sanktioner ved høje promiller (betinget dom med vilkår om alkoholbehandling eller samfundstjeneste eller ubetinget frihedsstraf op til 2 års fængsel). 1-5

16 - Tidlig generhvervelse af førerretten efter gennemført alkoholbehandling. - Kørsel i frakendelsesperioden straffes med bøde, og i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år. Ved gentagne tilfælde af kørsel i frakendelsesperioden kan der ske konfiskation af det anvendte motorkøretøj. 1-6

17 2. LEKTION Formålet med indholdet af 2. lektion et at give kursisten kendskab til alkohols skadelige indvirken på personen og dennes omgivelser. Der orienteres endvidere om vaner og misbrug, herunder strategier i forhold til forbrug. Undervisningen har endelig til formål at orientere om alkohol og trafik. 2-1

18 2.1 Alkohols indvirkning på individet Hovedmål Kursisten skal have viden om alkohols indvirkning på individet personligt, sine omgivelser og på evnen til på betryggende måde at færdes i trafikken. Kursisten skal have viden om de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser dels af alkoholforbrug dels af alkoholmisbrug. Delmål Helbred Kursisten skal have kendskab til alkohols indvirkning på fysisk og psykisk helbred: - Alkohol påvirker kroppens celler og kan ved overforbrug føre til organ- og vævsskader. - Et stort alkoholforbrug gennem længere tid vil ofte påvirke kostvanerne og vil i værste fald kunne føre til vitaminmangel. - Indtagelse af alkohol kan forværre ubehagelige følelsesmæssige tilstande såsom stress og angst og er derfor ikke en god løsning på den slags problemer. - Alkoholindtagelse ændrer sindsstemninger og forstærker som hovedregel den grundstemning, der er tilstede i forvejen, men kan også ændre personligheden på længere sigt. - Evnen til at bedømme egen tilstand forringes i væsentlig grad under indflydelse af alkohol, og det er ét af hovedproblemerne i forbindelse med alkohol og trafik Familie/netværk Kursisten skal have kendskab til, hvordan alkohol påvirker forholdet til andre mennesker: - Alkohol har indflydelse på forholdet mennesker imellem. Dette kan være positivt, eksempelvis kan en velkomstdrink lette stemningen. Det kan også være negativt, fordi det kan sløve opmærksomheden overfor andres behov, f. eks. ens børn. - Et stort alkoholforbrug kan være medvirkende og direkte årsag til dårlig trivsel hos pårørende især ægtefæller og børn. - Et stort alkoholforbrug påvirker familielivet generelt og kan derfor påvirke de enkelte familiemedlemmers velbefindende. - Pårørende, herunder venner til én, der drikker for meget alkohol, kan lide under det og som følge heraf have mange forskellige og alvorlige reaktioner herpå. 2-2

19 2.1.3 Arbejde/økonomi Kursisten skal have kendskab til de privatøkonomiske sider og konsekvenser af alkoholforbrug: - Et stort alkoholforbrug er for de fleste økonomisk belastende og vil derfor ofte føre til afsavn og omkostninger på andre vigtige områder. - Et stort alkoholforbrug kan belaste familiens økonomi og derfor påvirke velfærden for de enkelte familiemedlemmer. - Et stort alkoholforbrug er en trussel for det generelle arbejdsmiljø og for sikkerheden på arbejdspladsen. - Et stort alkoholforbrug kan og vil ved et stort forbrug have indflydelse på arbejdssituationen. Dette gælder forholdet til kolleger, større sygefravær, risiko for advarsler og afskedigelser. - Et stort alkoholforbrug/misbrug kan i værste fald føre til økonomisk - og dermed social - deroute. 2-3

20 2.2 Alkoholforbrug Hovedmål Kursisten skal have viden om beregning af alkoholpromiller og forbrænding af alkohol. Delmål Genstande, promiller, forbrændingstid Kursisten skal have kendskab til følgende forhold: - Glasstørrelser kan generelt siges at referere direkte til en genstands størrelse. - Promillestørrelser kan måles både i udåndingsluft og i blod. - Promillen kan beregnes matematisk, men disse beregninger er altid meget usikre. - Alkoholforbrug gennem en længere periode vil på grund af alkohols vanedannende egenskaber medføre udvikling af tolerance overfor alkohol, dvs. at man skal drikke mere og mere for at opnå samme effekt. - Kvinder og ældre har mindre muskelmasse end yngre mænd samt mangler et enzym i maven til forbrænding af alkohol, hvilket betyder, at de opnår større rus end mænd på samme mængde alkohol. - Kvinder er i større risiko for at udvikle afhængighed af alkohol. - Sanser og organer påvirkes ved indtagelse af alkohol. I hvor høj grad, dette sker, afhænger af promillestørrelsen, men er individuelt bestemt. Det kan gennemsnitligt siges, at hæmninger fjernes ved 0,3-0,5 promille, koordinationsevnen reduceres og reaktionstiden øges ved 0,8 promille, træthed øges ved 1,0 promille og tale/høre/synscentre påvirkes ved 2,0 promille. - Alkoholforbrænding sker overvejende i leveren, og hastigheden er afhængig af leverens størrelse og derfor også af kropsvægten. - Forbrændingshastigheden i leveren er konstant. Det er derfor kun tiden, der er afgørende for, hvor hurtigt alkohol forsvinder ud af kroppen. - Der findes mange myter om, hvorledes man kan øge forbrænding af alkohol, f.eks. ved kaffedrikning, fylde maven, sove eller brusebade. Det er kun myter, fordi stofskiftet og dermed forbrænding af alkohol, er individuel og ikke kan påvirkes udefra. 2-4

21 2.3 Dårlige vaner og misbrug Hovedmål Kursisten skal have viden om forskellen på alkoholforbrug og alkoholmisbrug. Delmål Udvikling af og tegn på et alkoholproblem - Kursisten skal have kendskab til de faktorer, der kan føre til et alkoholmisbrug: - Alkohol er et let tilgængeligt rusmiddel, og det kan være medvirkende årsag til, at det er nemt at udvikle et misbrug. - Der findes forskellige fysiske, psykiske og sociale måder at definere et alkoholmisbrug/alkoholproblem på. - Et alkoholmisbrug udvikler sig som oftest glidende fra almindeligt forbrug over et storforbrug til misbrug og som regel over et længere tidsrum. Det kan derfor være svært for personen selv at opdage det i tide. - Erkendelsen af et alkoholproblem er altid svær og betyder, at det kan være svært at behandle et sådant problem. - De fysiske og psykiske tegn på alkoholmisbrug er let genkendelige og bør tages alvorligt. - Symptomer på et alkoholproblem begrænser sig ikke alene til personen selv men kan også aflæses ved pårørendes trivsel, navnlig ægtefælle og børn. - Alkoholproblemer er et tabuemne i vores kultur og vil ofte få lov til at stå på i længere tid til skade for personen selv, sine omgivelser og samfundet generelt. - Alkoholproblemer kan udvikle sig som sekundær følge af andre misbrug eller som følge af utilstrækkelig behandling af fysiske og psykiske smerter eller sygdom Risikogrupper Kursisten skal have kendskab til de forskellige faktorer, der kan være medvirkende årsag til, at man er i risiko for at udvikle et alkoholproblem: - Hvis alkohol bruges til at løse problemer med, er der risiko for at udvikle et misbrug. - Alkohol kan, hvis det bruges til lindring af fysiske smerter eller andre ubehagelige tilstande, bringe personen i risiko for at udvikle et alkoholproblem/alkoholmisbrug. 2-5

22 - Alkohol kan, hvis det bruges til lindring af ubehagelige følelser, bringe personen i risiko for udvikling af et alkoholproblem/alkoholmisbrug. - De sociale begivenheder, der kan ramme ethvert menneskes liv, kan være medvirkende årsag til udvikling af et alkoholproblem. - Kursisten skal have udleveret et uge 40-skema. 2-6

23 2.4 Sikre alkoholvaner Hovedmål Kursisten skal kende til strategier i forhold til alkoholforbrug og alkoholmisbrug, dvs. hvordan man kontrollerer sit alkoholforbrug. Delmål Strategier i forhold til alkoholforbrug Kursisten skal have kendskab til strategier, der hindrer, at et alkoholforbrug bliver til et misbrug: - Man kan kontrollere sit alkoholforbrug, f.eks. ved forbrugsregistrering, planlægning af alkoholforbrug, kontrolleret drikning. - Hver gang man drikker alkohol, kan man gøre sig klart hvilke grunde, der er til at drikke alkohol i den givne situation. Således kan man hindre et vaneforbrug og begrænse alkoholforbruget til specielle omstændigheder. - Man kan undlade at drikke hver dag, holde alkoholfri perioder, undlade at drikke alene og undlade at drikke, når man har problemer. - Kursisten skal have udleveret et forbrugsregistreringsskema til eventuelt eget brug. 2-7

24 2.5 Alkohol og trafik Hovedmål Kursisten skal vide, at alkohol påvirker sanserne, således at færdsel i trafikken bliver til fare for personen selv og sine omgivelser. Delmål Hvorfor skal man ikke køre, når man har drukket Kursisten skal præsenteres for følgende begrundelser for ikke at køre, når man har drukket: - Alkohol påvirker evnen til at køre sikkert, da bl.a. koncentrations- og bedømmelsesevnen nedsættes. Dette besværliggører beslutningstagningen, evnen til at overskue komplekse færdselssituationer samt evnen til korrekt at vurdere hastighed og afstand. Alkohol bevirker også, at reaktioner og reflekser bliver langsommere. - Der er en sammenhæng mellem promille og alkohols indvirkning på kroppen. F.eks. nedsættes evnen til på én gang at opfatte situationer og samtidig udføre præcise bevægelser allerede ved en promille på 0,5. Herudover indsnævres synsvinklen. - Der er en sammenhæng mellem promille og uheldsrisiko. Uheldsrisikoen fordobles ved en alkoholpromille på 0,5, ved 0,8 er den tredoblet, ved 1,5 er den næsten tidoblet og ved 2,0 ca. tyvedoblet. 2-8

25 3. LEKTION Formålet med indholdet af 3. lektion er at give kursisten kendskab til forhold/situationer, hvor der er særlig risiko for at køre i alkoholpåvirket tilstand og gøre kursisten bekendt med årsager til alkoholmisbrug, samt de gratis behandlingsmuligheder der findes. Endvidere skal kursisten have kendskab til stressforebyggende strategier samt strategier til hindring af kørsel i alkoholpåvirket tilstand. 3-1

26 3.1 Årsager til alkoholforbrug/-misbrug Hovedmål Kursisten skal informeres om hvilke årsager, der betinger alkoholforbrug og alkoholmisbrug. Kursisten skal informeres om historiske, kulturelle, fysiske, psykiske og sociale årsager til alkoholforbrug/-misbrug, om håndtering af stress og behandling af alkoholmisbrug. Delmål Hvorfor drikker man? Kursisten skal have kendskab til de forskellige og mangeartede årsager til, at mennesker indtager alkohol dvs. både de positive og negative sider af alkoholforbrug: - Den historiske og kulturelle baggrund for alkoholforbrug og de symbolske og rituelle baggrunde for alkoholforbrug har stor indflydelse på frekvensen af, årsagen til og situationerne, hvori der indtages alkohol. - Alkohol har en stor udbredelse i det sociale felt, dvs. at der bliver drukket alkohol ved mange lejligheder i vores kultur. Det betyder, at uanset om man er afhængig eller ej, er det svært at undgå at drikke alkohol. - Alkohol kan virke dæmpende på ubehag og forstærker behag. Dette udgør to vigtige årsager til, at alkohol bliver indtaget af mennesker i så stor en mængde. - Samspillet mellem alkohols egenskaber og den store udbredelse i det sociale felt medfører, at alle, der overhovedet har et alkoholforbrug, er i risiko for at udvikle afhængighed. - Tegn på afhængighed og problemforbrugets/misbrugets faser. 3-2

27 3.2 Højrisikosituationer i forhold til alkohol og trafik. Hovedmål Kursisten skal kende til de trafikale problemer i forbindelse med indtagelse af alkohol. Kursisten skal endvidere have viden om de situationer, der giver større risiko for kørsel i forbindelse med indtagelse af alkohol og inspireres til at anvende trafikantens tre gyldne regler. Delmål Højrisikosituationer for kørsel i alkoholpåvirket tilstand Kursisten skal have kendskab til et muligt ude- og indefra kommende pres til at køre i spirituspåvirket tilstand: - Kulturelle holdninger til og myter om spritkørsel kan påvirke mennesker til at køre i spritpåvirket tilstand. Eksempelvis siger nogle, at erfarne bilister kan køre, når de har drukket alkohol, voksne kan bedre styre rusen, spritkørsel er ens egen sag og ens eget ansvar, og man blander sig ikke i andres alkoholforbrug. - Det stærke sociale pres, der kan herske i en omgangskreds, kan få de fleste personer til at gøre ting, de under andre omstændigheder ville finde forkerte. - Et menneskes selvfølelse og manglende selvtillid kan være medvirkende årsag til, at der vælges at køre under påvirkning af alkohol. - Evnen til at bedømme egen tilstand forringes væsentligt under indflydelse af alkohol. Det kan derfor være svært at overholde evt. aftaler om ikke at køre i spirituspåvirket tilstand. - Det kan anbefales at lægge konkrete planer om sit alkoholforbrug i risikosituationer og anvende trafikantens 3 gyldne regler. 3-3

28 3.3 Målsætning og trafikantens 3 gyldne regler Hovedmål Kursisten skal kende til de strategier og forholdsregler, man kan træffe for at imødegå dilemmaet om spritkørsel, kendskab til trafikantens 3 gyldne regler og herved opfordres til ikke at køre spritkørsel på ny. Delmål Trafikantens 3 gyldne regler Kursisten skal have forståelse for de 3 gyldne regler. Det er nødvendigt at vælge en af reglerne på forhånd og træffe de fornødne forholdsregler, således at man fuldt ud kan efterleve betydningen af den valgte regel. Indholdet af reglerne: Regel nr. 1 Jeg drikker men kører ikke. Regel nr. 2 Jeg kører men drikker ikke. Regel nr. 3 Hvis jeg alligevel drikker og kører - holder jeg mig under promillegrænsen. I forbindelse med anvendelsen af de 3 gyldne regler skal kursisten have forståelse for følgende forhold: - Aftale i forvejen, hvem der kører hjem. - Planlægge hvor meget der må drikkes. - Tælle genstande. - Drikke vand for hvert andet glas. - Overnatte efter festen. - Lade bilen stå hjemme. - Tage taxa eller offentlig transport hjem. - Aflevere bilnøglen. 3-4

29 3.4 Strategier i forhold til følelser, stress og alkohol Hovedmål Kursisten skal informeres om strategier, der kan modvirke faktorer som stress og følelser, der kan medføre et alkoholmisbrug. Delmål Måder at håndtere stress/følelser på Kursisten skal præsenteres for følgende forhold: - Sammenhængen mellem Årsag Reaktion Handling. Uanset hvad der sker én i livet (årsager), er reaktioner og handlinger individuelle og kan ændres. F.eks. kan stress opleves som noget positivt idet man kan lære mere effektive arbejdsmetoder. Man kan lære at sige fra i stedet for at drikke. - Forskelle på hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder at håndtere følelsesmæssige reaktioner på. F.eks. er det hensigtsmæssigt at snakke med en anden om sine problemer, i modsætning til at man fortrænger problemerne ved at drikke. - At man kan undgå at reagere uhensigtsmæssigt ved at ændre den måde man reagerer på f.eks. ved at få indsigt i sine følelser. Hvis man kender årsager til sine følelsesmæssige reaktioner/stress, kan man forsøge at fjerne, ændre eller undgå årsagen. 3-5

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520. Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. juni 2012 1. juni 2012. Nr. 520. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) I medfør af 60, stk. 4, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) BEK nr 520 af 01/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2010-9050-35 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) BEK nr 236 af 10/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-10 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen).

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen). Ansøgning om kørekort Ved indlevering af ansøgningen kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside): Et vellignende fotografi En lægeattest Dokumentation for

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1421. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 439 af 14/05/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed.

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed. til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed www.gftrafiksikker.dk til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen.

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Cirkulære om kørekort

Cirkulære om kørekort CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0053 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kørekort

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske.

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Kom godt i gang med dit kørekort Hvad skal du have med? 1. Lægeerklæring med

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Din Ankeinstans: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Porto 8,- kr. Høvejen 22, Vorup 8940 Randers SV Den rette vej til kørekortet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1)

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130, stk. 1, 134 b og 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 485 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. april 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Elevmappe bil. Vigtige datoer: Min kørelærer (Udfyldes når du er tildelt en kørelærer) Navn: Tlf.: Manøvrebane (kravlegård): Dato: / Mødetid: Sted:

Elevmappe bil. Vigtige datoer: Min kørelærer (Udfyldes når du er tildelt en kørelærer) Navn: Tlf.: Manøvrebane (kravlegård): Dato: / Mødetid: Sted: Telefon/sms: 2425 4200 www.easydrive.dk info@easydrive.dk Køge Bugt køreskole Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Retningslinjer for køreprøver

Retningslinjer for køreprøver Retningslinjer for køreprøver 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. FORORD.... 5 3. RETNINGSLINJERNES FORMÅL... 6 4. KØREPRØVENS FORMÅL... 7 4.1 PRØVEKRAV OG UDDANNELSESMÅL... 7 5. KØREPRØVER

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere