HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Underretningspligt: Underretning bør ske: Underretning skal ske: Definition på Bekymringsbørn: Hvornår er situationen bekymrende? Informer din leder Alvorlige situationer måske akutte Situationen er bekymrende men ikke akut Akutte sager: Hvad kan/skal vi selv gøre? Samarbejde med forældre Forældrene som samarbejdspartnere: Dialog med forældrene: Tavshedspligt: Videregivelse af oplysninger: Børnesagsbehandlerens rolle Anonym drøftelse med børnesagsbehandler: ANDRE HANDLEMULIGHEDER: Tværfaglig gruppe: SSP-samarbejde Børns grundlæggende behov: Faglig etik Tegn på noget er galt: Faglig viden / normer Lovgrundlag: Evaluering af handleplanen Tværfaglig Gruppe Side 2 af 14 September 2003

3 1. Indledning Handleplanen er udarbejdet til Stevns Kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og unge i institutioner, skoler, SFO er, klubtilbud, dagplejen, sundhedsplejen og Børn og Ungeafdelingen. Handleplanen er et værktøj, der beskriver hvordan samarbejdet med familie og samarbejdspartnere skal foregå, så børn og unge med særlig behov får den nødvendige hjælp, og skal styrke den tidlige indsats og den tværfaglige indsats overfor udsatte børn og unge. Hvis du i dit arbejde bliver bekendt med oplysninger, der giver dig en formodning om, at et barn eller en ung har behov for social bistand, skal du underrette Børn og Ungeafdelingen Du kan altid ringe til Børn og Ungeafdelingen for at få vejledning i, hvad du skal gøre. Tværfaglig Gruppe Side 3 af 14 September 2003

4 2. Underretningspligt: Der er tale om en underretning, når man første gang oplyser Børn og Ungeafdelingen om, at et barn er truet. Det er ikke en underretning, når børnesagsbehandleren indhenter en udtalelse om et barn eller en ung. Det hedder en indberetning, når der allerede er et samarbejde med Børn og Ungeafdelingen Underretning bør ske: I henhold til Servicelovens 35 bør der ske underretning når: Børn ikke er alderssvarende, og viser tegn på at de ikke trives Børn viser åbenbare tegn på begyndende fejludvikling Børn er fysiske forsømte Børn hvor institutionen/skolen observerer, at der sker ændringer i barnets adfærd, som er bekymrende i forhold til barnets udvikling Underretning skal ske: I henhold til Servicelovens 35 skal der ske underretning i tilfælde, hvor barnets udvikling, trivsel og sundhed er truet. Hvordan underrettes: Stevns Kommune har udarbejdet et skema, som findes i denne handleplan eller blanketten Underretning BU 875 som findes på netblanket. Undlad aldrig at underrette For at beskytte dig selv eller barnets familie Alle borgere har pligt til at underrette Du har en udvidet pligt som offentlig ansat Tværfaglig Gruppe Side 4 af 14 September 2003

5 3. Definition på Bekymringsbørn: Børn der falder uden for normerne for den forventede udvikling inden for: Sprog, motorik, intellektuel udvikling og socio-emotionel udvikling, Eksempelvis: At barnet opfører sig udadrettet i daginstitution/skole At barnet er kontaktsvagt, indelukket eller har tillært sig en adfærd, der svarer til et langt yngre barn. At barnet ikke er aldersvarende udviklet med hensyn til sprog, motorik og/eller i kontakten. At barnet har indlæringsproblemer Bekymringsbørn, er børn der mistrives, har problemer med at klare sig i sociale sammenhænge, som har udviklingsmæssige problemer, som lever under forhold der skader deres sunde udvikling. 4. Hvornår er situationen bekymrende? Informer din leder. Det er vigtigt at du på et tidligt tidspunkt informerer din leder om din bekymring og dine iagttagelser. Når du har fortalt om problemets karakter, er det lederens ansvar, at der i samarbejde med dig lægges en plan for det videre forløb. I skal finde ud af, hvordan I vil handle ud fra de oplysninger og iagttagelser I har gjort. Hvordan skal/kan forældrene tidligt informeres og inddrages? Dialogen med forældrene er vigtig. De har forældremyndigheden og har ikke kun ret til at træffe afgørelser om barnet forhold, men også pligt til at drage omsorg for barnet. Kan I selv klare problemerne i samarbejde med forældrene? Kan I klare problemerne, hvis I samarbejder med andre professionelle, f.eks. sundhedsplejerske eller Familiecentret? Er situationen så alvorlig, at I må skrive en underretning til Børn og Ungeafdelingen? 4.1. Alvorlige situationer måske akutte Hvis et barn viser tegn på, at der er øvet vold mod det, eller hvis barnet udviser symptomer på at være udsat for et seksuelt overgreb, skal der omgående tages kontakt til Børn og Ungeafdelingen det vil sige samme dag. Du kontakter omgående Børn og Ungeafdelingen. Sagsbehandlerne afgør som myndighedsudøver om barnet eller den unge skal undersøges af en læge, også selvom forældrene ikke mener, det er nødvendigt. Hvis det er uden for åbningstid skal du kontakte Køge Politi, der kontakter sagsbehandlerne. Tværfaglig Gruppe Side 5 af 14 September 2003

6 4.2. Situationen er bekymrende men ikke akut Det er vigtigt, at du også handler i bekymringssager, selvom situationen ikke er akut. Du og din leder kan søge rådgivning hos den pædagogiske konsulent i Børn og Ungeafdelingen. Det kan du gøre hvis du har en aftale med forældrene eller, hvis du drøfter sagen anonymt. (Det vil sige, at du ikke må nævne barnets, den unges eller forældrenes navn). I processen omkring et barn, hvor der er mistanke om omsorgssvigt, skal du og din leder sikre, at forældrene bliver inddraget så tidligt som muligt. I skal sammen med forældrene overveje, hvilken hjælp der kan være brug for, og hvem der skal kontaktes. Dialogen er vigtig. Du og din leder skal vurdere, om I kan klare vanskelighederne selv, eller om I vil sende en underretning Akutte sager: Der underrettes snarest muligt hvis: der er mistanke om seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, hvor forældrene kan fjerne spor, instruere børnenes svar eller lignende. I de tilfælde bør det overvejes at underrette forvaltningen uden først at informere forældrene. Der kan underrettes mundtligt, for hurtigst muligt at bringe eventuelle overgreb på barnet til ophør. Siden bør der følge en skriftlig underretning. Institutionens ledelse skal gøres bekendt med underretningen, men den enkelte medarbejder er lovmæssigt forpligtet til at sende underretningen, også selvom det eventuelt er uden lederens påtegning. Forældrene kan under alle omstændigheder siden hen få udleveret en kopi af underretningen, da de har aktindsigt ifølge forvaltningslovens bestemmelser. Hvis en oplysning om barnet/familien videregives uden samtykke, kan dette ske i forhold til 28 stk.2 nr. 3-4 i forvaltningsloven: Hvis der er tale om en situation, hvor der sker en afvejning af forældrenes interesse i, at oplysningerne ikke videregives - og den situation, der kan opstå omkring barnet, hvis oplysningerne ikke gives videre til dem, der skal arbejde med barnet. Hvis for eksempel en kommende skole eller institution ikke har oplysninger om barnet, som kan være vitale for det videre forløb Eller hvis det er nødvendige oplysninger for at en anden forvaltningsenhed kan udføre sin del af behandlingsplanen - er det muligt at videregive oplysninger under henvisning til denne regel. Tværfaglig Gruppe Side 6 af 14 September 2003

7 5. Hvad kan/skal vi selv gøre? institutionen er forpligtet til at gøre, hvad den kan indenfor egne rammer. I de tilfælde, hvor man ikke er nødt til at sende underretningen af sted øjeblikkelig, er institutionen forpligtet til at afsøge egne handlemuligheder først. Underretningen skrives, hvis institutionen har forsøgt at løse problemerne uden held. 6. Samarbejde med forældre 6.1. Forældrene som samarbejdspartnere: Forældrene er oftest de vigtigste aktører i barnets liv. Gensidig tillid til den gode vilje til at hjælpe barnet er en forudsætning for et vellykket samarbejde om løsningen af problemer. Det skal understreges, at det er vigtigt, at du forsøger at fastholde dialogen med forældrene, selv om det kan være problematisk. En underretning skrives så vidt muligt i samarbejde med forældrene. Du bør under alle omstændigheder i videst muligt omfang orientere forældrene om underretningen og personligt give en kopi. Forældrene kan være uenige i at kommunen underrettes. Hvis I fortsat mener, at barnet er truet i sin velfærd eller i sin udvikling,selv om I har forsøgt at løse problemet internt i samarbejde med Familiecentret eller andre specialister og med forældrene, bør der indkaldes til et møde, hvor forældrene stifter bekendtskab med indholdet af underretningen, før den sendes. I skal ordlyden af underretninge, eller hindre at den sendes uanset at forældrene er uenige. Samtidig bør I gøre opmærksom på, at underretningen til Børn og Ungeafdelingen sker, fordi kommunen har kompetencen til at yde hjælpeforanstaltninger til børn og unge med særlige behov i henhold til Serviceloven. Hvis samarbejdet med forældrene ikke kan bringes til at fungere, og dette er en forudsætning for at løse problemet, skal der underrettes Dialog med forældrene: Hvem må få hvilke oplysninger? I henhold til Lov om forældremyndighed og samvær, nr. 387 af 14. juni 1995, og ændring af 7. juni 2000, nr. 461: Samboende indehavere af forældremyndighed: Alle oplysninger / Iagttagelser Ikke-samboende indehaver af forældremyndighed: Alle oplysninger / Iagttagelser Biologisk far eller mor, der ikke har del i forældremyndigheden: Skal selv søge at få oplysninger om sit barns forhold ved at henvende sig til skole, daginstitution, social- og sundhedsvæsen, men oplysningernes form/indhold er typisk mundtlige. Tværfaglig Gruppe Side 7 af 14 September 2003

8 De kan ikke få: Aktindsigt, deltage i møder og lign., fortrolige oplysninger om den anden forælders forhold, oplysninger, der er til skade for barnet. Statsamtet kan i sjældne tilfælde fratage adgangen til at få oplysninger. Andre (ex-samlever, bedsteforældre, mv.): Der må kun gives oplysninger, når indehaveren af forældremyndigheden er til stede. Kan dog få: Generelle oplysninger, som f.eks. meddelelse om arrangementer og beskeder, der ikke er personlige. 7. Tavshedspligt: Tavshedspligten er en beskyttelse af borgernes retssikkerhed, også børn og unge, imod indiskretion, sladder og indblanding fra myndighederne og sikrer at de trygt kan henvende sig for at få hjælp i de offentlige forvaltninger og i institutioner. Alle som er eller har været ansat ved kommunen har tavshedspligt omkring de fortrolige oplysninger, som vi får kendskab til gennem vores arbejde. Den viden du har eller får om, at et barn eller en ung har særlige behov, er omfattet af tavshedspligten. Fortrolige oplysninger må derfor ikke videregives eller udnyttes uberettiget. 8. Videregivelse af oplysninger: Som hovedregel må særligt følsomme personoplysninger kun videregives til en anden myndighed, når den som oplysningerne vedrører, har givet samtykke. Hvis forældre, med forældremyndighed over børn og unge under 18 år modsætter sig, at en oplysning videregives, vil vi normalt være afskåret fra at videregive oplysningen, medmindre det er klart, at forældremyndighedens indehaver ikke træffer sin afgørelse ud fra barnets eller den unges interesse eller behov. Fungerer samarbejdet ikke, og en underretning skal ske ud fra barnet eller den unges tarv, skal og må der videregives oplysninger, uden forældrenes samtykke. Institutionen har ikke krav på oplysninger om sagens forløb. Forældrene kan give samtykke, eller selv vælge at fortælle om forløbet. Institutionen har kun ret til at vide noget om planerne i det omfang de angår barnets tilknytning til institutionen fremover. Man skal gøre sig tre ting klart: Hvilken type oplysninger, er der tale om? Hvad er formålet med at videregive oplysningerne? Hvor i forvaltningen befinder man sig? Tværfaglig Gruppe Side 8 af 14 September 2003

9 Der er forbud mod at indhente fortrolige oplysninger, hvis de ikke har betydning for det arbejde man udfører. Ved tvivlstilfælde kan I kontakte Børn og Ungeafdelingen. Reglerne om tavshedspligt, videregivelse af samt indhentning af oplysninger findes i Forvaltningsloven. 9. Børnesagsbehandlerens rolle. Børn og Ungesagsbehandlerne arbejder ud fra reglerne i Serviceloven samt de vejledninger Socialministeriet har udarbejdet om særlig støtte til børn og unge. I Servicelovens 4 angives formålet med den samlede kommunale indsats på hele børn og unge området således: At sikre at de forskellige instansers indsats over for samme familie afstemmes i forhold til hinanden, så man opnår at de forskellige indsatser kan understøtte hinanden, og af barnet/den unge og forældrene opleves som sammenhængende. Der tilsigtes således en styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde til gavn for børnene og de unge. Reglerne skal sikre at der lægges vægt på børnenes rettigheder og specielt afgørende vægt på at sikre børnene i de situationer, hvor forældre og børn ikke har sammenfaldende interesser. Barnets tarv sættes i fokus og forpligtelsen til at sætte ind så tidligt som muligt er skærpet. Den forebyggende indsats skal intensiveres og forbedres. Der skal sættes tidligere ind for at afhjælpe og forebygge, og støtten skal afpasses efter problemernes karakter og tilbydes på det rigtige tidspunkt. Det er de kommunale børnesagsbehandlere, der skal i værksætte en systematisk undersøgelse af barnets forhold, med henblik på at kunne afgøre hvad der skønnes at være den mest hensigtsmæssige indsats og efterfølgende udarbejde handleplaner. Sagsbehandlerne har den juridiske kompetence, og skal i samarbejde med kommunens fagpersonale sikre at sagerne er oplyst fra børneperspektivet. Det kan ske gennem skriftlige underretninger, hvor de nødvendige oplysninger vedrørende barnets funktionsvanskeligheder (især i relationssammenhæng) er oplyst. Det kræver at sagsbehandlerne vægter det tværfaglige samarbejde med de øvrige aktører, som alle er professionelle i normalområdet, og som har det fornødne kendskab til barnets daglige væren. Man skal have kendskab til børns normaludvikling for at kunne se signaler på fejludvikling og mistrivsel. Sagsbehandleren har kompetence og pligt til at skaffe sig de relevante oplysninger. Tværfaglig Gruppe Side 9 af 14 September 2003

10 Barnets/den unges retsbeskyttelse er ultimativt afhængig af, at sagsbehandleren kan levere en faglig, entydig og udtømmende beskrivelse og vurdering, som effektivt lukker af for misfortolkninger og emotionelt betingede indsigelser. Sagsbehandleren iværksætter de nødvendige foranstaltninger ud fra faglige og saglige begrundelser. Støtte til børn og unge kan være: Kommunen kan beslutte at yde konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold og kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge et dagtilbud, en ungdomsklub, et uddannelsessted eller lignende, at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, at yde familiebehandling eller lignende støtte, at tilbyde døgnophold, for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted eller i et botilbud, at tilbyde en aflastningsordning, på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted, at udpege en personlig rådgiver for barnet eller den unge, at udpege en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien, at yde økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger nævnt i nr. 1-5, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, at yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet, at yde økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet, på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov, Effekten af foranstaltningen, skal løbende vurderes på barnets udvikling. Har den ingen eller negativ effekt på barnets udvikling, skal den revurderes. Dette sker i et løbende tværfagligt samarbejde for at indhente oplysninger fra normalområdet vedrørende effekten på barnet af den aktuelle indsats. Reglerne omkring særlig støtte til børn og Unge findes i Serviceloven og tilhørende vejledninger. 10. Anonym drøftelse med børnesagsbehandler: Man kan til enhver tid henvende sig til børn/unge afdelingen og forelægge en sag, hvis man undlader at nævne navne og andre data, som kan afsløre identiteten på de personer, sagen angår. Tværfaglig Gruppe Side 10 af 14 September 2003

11 11. ANDRE HANDLEMULIGHEDER: Ovenfor er det beskrevet, hvordan man handler inden for egne muligheder og hvis der skal ske en underretning til Børnesagsbehandleren. I enkelte tilfælde, vil man have brug for et andet forum. Det er der mulighed for, hvis: I er i tvivl om handlingsgangene Har brug for rådgivning udover denne vejledning Problemet har generel karakter Der eksisterer følgende muligheder: Tværfaglig gruppe: Er en gruppe professionelle, ansatte i kommunen sammensat på tværs, dækkende hele børn/unge området fra 0-18 årige. Gruppen drøfter anonyme sager principielt Gruppen foreslår handleveje Gruppen drøfter navngivne familier repræsenteret ved en ansvarlig tovholder, som holder kontakten til familien. Når en sag ikke er anonymiseret gælder samtlige bestemmelser i ovennævnte love. Gruppen forholder sig til Stevns Kommunes samlede indsats på børn/unge området. Gruppen kan foreslå tiltag til afhjælpning af truede børns problemer Enhver ansat kan henvende sig til tværfaglig gruppes medlemmer for at få drøftet en sag, hvad enten det er en anonym personsag, en konkret personsag eller en sag af principiel karakter SSP-samarbejde. SSP er en forkortelse for samarbejdet mellem Skole Socialforvaltning - Politi Målet med samarbejdet er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge. Stevns Kommune har ansat en konsulent, læs mere om SSP-konsulenten på kommunens hjemmeside. 12. Børns grundlæggende behov: Nær følelsesmæssig kontakt med en stabil voksen, der fungerer som base for barnet. Fysisk omsorg, sunde regelmæssige måltider, relevant beklædning, nødvendig hvile. At kunne vise sine følelser og få dem respekteret At blive anerkendt som den man er, med de følelser og den virkelighed og de intentioner man har. At blive hørt på, og have medbestemmelser og ansvar tilpasset udviklingsniveau og udviklingsbehov. At være en del af et socialt fællesskab og være, og blive oplevet som en selvstændig person. Tværfaglig Gruppe Side 11 af 14 September 2003

12 Følelsesmæssig tryghed og hjælp og støtte når det er nødvendigt At kunne få ro, lege i fred og kunne reflektere Oplevelser i en positiv stemning og intellektuel stimulation. 13. Faglig etik. Det handler om at kunne vurdere, hvad man bør gøre. Hvad vil være god etik i arbejdet. Principperne handler om: At barnet altid er i fokus At forældrene inddrages fra starten i respekt for, at barn og forældre hører sammen. Uanset vilkårene i en familie, så er familien barnets vigtigste holdepunkt. Åben og ærlig information. Forældrene til barnet/den unge er et uundværligt led og skal inddrages i det samarbejde, der skal foregå, når en vanskelig situation skal løses. At håndtere fortrolige oplysninger korrekt. At huske at barnet eller den unge også har ressourcer og styrkesider, der kan udvikles ikke kun problemer. At det aldrig udleveres eller sendes underretning op til en weekend eller ferie. Forældrene skal have mulighed for at få svar på spørgsmål med det samme. 14. Tegn på noget er galt: For at kunne vurdere om et barns udvikling er truet, er det nødvendigt både at kende til normal udvikling, men også tegnene på fejludvikling og mistrivsel. Det er nødvendigt både at kigge på belastningsforholdene, men også på barnets evne til mestring/modstandskraft. Samtidig med at du ser på symptomerne på fejludvikling, skal du også se på barnets ressourcer og forsøg på mestring. Børn og unges robusthed og reaktioner overfor belastninger er forskellige. Det er vigtigt at huske, at selv om børn har samme reaktionsmønster, kan årsagerne til reaktionerne være forskellige. Tre ting er af stor betydning: 1. Tillid til egen formåen 2. Evne til at overskue situationer 3. Mulighed for støtte i det omgivende sociale netværk. Nedenstående liste viser nogle tegn, det er vigtigt at være opmærksom på. Listen er ikke fyldestgørende, men er tænkt som eksempler der skærper faglig opmærksomhed: Barnet/den unge: Virker angst/skræmt Har koncentrationsvanskeligheder i skole/institution/dagpleje Er ude af stand til at modtage indlæring Bliver meget påvirket af uro fra omgivelserne Tværfaglig Gruppe Side 12 af 14 September 2003

13 Har problemer med at kontrollere impulser (f.eks. hyppige raserianfald, manglende kontrol over sin vrede) Har en ændring i adfærd, som ikke kan henføres til almindelige udviklingsområder Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne Holder sig meget for sig selv eller bliver holdt udenfor af andre Er ude af stand til etablere sociale kontakter med jævnaldrende kammerater Klæber til de voksne eller tager afstand fra voksne Har fysiske tegn på omsorgssvigt (forsømt m.h.t. mad, bad, søvn, påklædning mv.) Virker uplejet Viser tegn på fysisk vold f.eks. blå mærker eller mistanke om seksuelle overgreb Har mange fysiske klager (hovedpine, mavesmerter mv) Har spiseforstyrrelser (stærkt over- eller undervægtig) Forsømmer tit skolen Har misbrugs- og alkoholvaner, der giver problemer i hverdagen. Virker depressiv, ulykkelig og/eller socialt isoleret. Hos 0-2 årige skal du også være opmærksom på om: Barnet er anspændt og eller passivt, stille og tilbagetrukket Barnet har vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærksomhed og stimulation Barnet udforsker omverdenen uden at søge støtte og anerkendelse fra voksne Barnet er i særlig grad klynkende og virker utrygt. VIGTIGT: Det understreges at du i første omgang skal rette opmærksomheden på barnets adfærd og udvikling, hvilken listen ovenfor er et eksempel på. Først derefter skal du forsøge at blive klar over, hvad du tror adfærden er udtryk for. Systematiske iagttagelser Første skridt er altså, at du er blevet opmærksom på, at et barn muligvis ikke trives. Næste skridt er at følge din bekymring op med mere systematiske iagttagelser. Systematik er det modsatte af tilfældighed. Systematiske iagttagelser resulterer muligvis i vished eller forstærkede indtryk. 15. Faglig viden / normer I vurderingen af dine iagttagelser skal du både inddrage din faglige viden om børn og familier, men du bør også være bevidst om dine egne normer i dine overvejelser. Vores faglige viden er langt hen ad vejen fælles, men vores egne normer kan være forskellige, og de kan have betydning for, hvad vi synes er det rigtige og det gode at gøre. Tværfaglig Gruppe Side 13 af 14 September 2003

14 16. Lovgrundlag: Lov social Service. Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Forvaltningslov Persondataloven 17. Evaluering af handleplanen Handleplanen skal evalueres en gang årligt af Tværfaglig Gruppe. Der skal ligeledes ske justering af handleplanen, hvis lovgrundlaget ændres. Tværfaglig Gruppe Side 14 af 14 September 2003

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger

Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for børnefamilier med særlige behov NOTAT Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger Dato: 16-05-2007 Sagsnr.: 312815 Dok.nr.: 1877420 Socialforvaltningen

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE?

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? Roskilde modellen HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? a 1 R O S K I L D E KO M M U N E a 1 side 1 2 6 6 8 10 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 30 30 34 35 39 40 indhold

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Bekymringsbørn HANDLEPLAN

Bekymringsbørn HANDLEPLAN Bekymringsbørn HANDLEPLAN Revideret december 2006 Forord Plads til alle Tidlig indsats Udvikle svage sider Styrke stærke sider På Hjerting skole har medarbejderne pligt til at vise særlig opmærksomhed

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

itide Læsevejledning:

itide Læsevejledning: itide Læsevejledning: Dette dokument indeholder det samlede materiale for den reviderede version af itide. Det betyder, at al tekst er med - også det, der i den endelige version skal være i tekstbokse.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere