Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 1 Fremtidigt læsecenter i

2 2 Indhold Forord...3 Forslagets grundlag...4 Læsecentret i dag...5 Fremtidigt læsecenter...6 Læsecentrets opgave...7 Målgruppe...8 Elevkurser og placering...9 Ledelse...11 Opgaver ud af huset...12 De ansattes kvalifikationer...12 Visitationsprocedure...13 Facilitering...14 Implementering...14

3 3 Forord Læsecentret i blev oprettet i 2009 som en indsats under Handleplanen for læsning. Siden har der både nationalt og kommunalt været store forandringer på folkeskoleområdet. På kommunalt plan blev Politik for inklusion og tidlig indsats vedtaget af kommunalbestyrelsen i På nationalt plan kom Vejledning til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 2013, der også medførte en række ændringer for skolernes praksis. I august 2014 trådte folkeskolereformen og nye fælles mål i kraft, og i forlængelse af dette er der igangsat et kompetenceudviklingsforløb om Synlig læring på folkeskolerne i i perioden I februar 2015 er der udsendt en ny ordblindetest fra undervisningsministeriet. I foråret 2014 var der en stigning i antallet af elever i målgruppen på 3. og 4. klassetrin til et særligt intensivt og specialiseret tilbud i Læsecentret. Hidtil havde der været ca. 8 børn fordelt på 2 hold på Læsecentret, men til skoleåret 2014/15 viste der sig at være 12 børn i målgruppen. Det var derfor nødvendigt at oprette et ekstra hold for 3. og 4. klasselever i Læsecentret i skoleåret 2014/15. Kommunalbestyrelsen godkendte på denne baggrund en teknisk korrektion på 0,5 mio. kr. i 2015 til Læsecentret, idet det skulle undersøges, om det vil være mere hensigtsmæssigt at foretage en hel eller delvis decentralisering af Læsecentrets tilbud. Forslag til ny organisering af Læsecentret tager udgangspunkt i den oprindelige økonomiske ramme. Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppes bestående af 3 ledelsesrepræsentanter fra skolerne, 2 medarbejdere fra Læsecentret, en medarbejderrepræsentant fra almenskolerne, en medarbejderrepræsentant fra PPR samt af s læsekonsulent (tovholder).

4 4 Forslagets grundlag Politik for inklusion og tidlig indsats: Alle børn og unge oplever mulighed for at være aktive og ligeværdige deltagere i anerkendende og inkluderende fællesskaber i skole- og dagtilbud med fokus på læring og udvikling Der skal skabes forskellige former for lærings- og udviklingsfællesskaber inden for almenområdet, som barnet og den unge skal have mulighed for at indgå i. Alle børn skal tilbydes udviklingsmuligheder og undervisning, der svarer til deres forudsætninger og behov Rammerne skal nytænkes (og) være fleksible, så de kan tilpasses forskellige gruppers størrelse, (og) behov Det betones, at der skal være gode overgange fra et tilbud til et andet.. og der skal ske vidensdeling ved overgange Ledelsen (skal) skabe tid og rum for medarbejderne til at diskutere egen praksis. Handleplan for læsning i : Indsatsen for elever med store læsevanskeligheder sikrer tidlig indsats, sammenhæng, kvalitet, fleksibilitet og nærhed. Der oprettes et læsecenter med særlig specialiseret viden, og der er et ensartet tilbud for elever med store læsevanskeligheder uanset, hvilken skole de går på. Indsatsen for elever med store vanskeligheder er karakteriseret ved nøgleordene: Tidlig indsats Sammenhæng og kvalitet i tilbuddene Fleksible løsninger Så tæt på hjemklassen som muligt Mange undersøgelser (Torgensen 2005, Gaskins 1998) viser, at det er svært at fastholde og fortsætte en god skriftsproglig udvikling for en del elever efter, at de har fået intensiv læseundervisning. Vi skal være opmærksomme på at skabe sammenhæng mellem specialundervisning og normalundervisning.

5 5 Læsecentret i dag Læsecentret ligger i dag i Grenaa på Vestre Skole og optager elever med store læse- og skrivevanskeligheder som f.eks. ordblindhed. Eleverne bliver i samarbejde med forældrene visiteret på baggrund af skolens løbende evaluering, individuelle prøver samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings vurdering (PPV). Visitationen foretages af Læsecentrets visitationsudvalg. Læsecentret har indtil nu haft 3 hovedopgaver: 1. Undervisning Læsecentrets undervisningstilbud retter sig mod elever på forskellige klassetrin: Læsekursus klasse: Kurset varer fra oktober til juni (ca. 9 måneder). Efter sommerferien er der en udslusningsperiode, hvor elevens tilbagevenden til hjemklassen støttes. Læseopfølgning 6. klasse: Kursus i otte uger med fire ugers udslusning. Afgangsforberedende 8. klasse: Klar til folkeskolens afgangsprøve. Et kort kursus på 4 uger. 6. og 8. klasse har i perioder været undervist på andre skoler end Vestre. 2. Support Læsecentret tilbyder skolerne forløb f.eks. vedrørende: Anvendelsen af kompenserende it, vejledning i forhold til materialevalg samt sparring omkring undervisningsformer og indhold. Skolerne kan også efter nærmere aftale ønske, at Læsecentret gennemfører kortere kurser for lærer- eller elevgrupper på den enkelte skole. 3. Udvikling Læsecentret arbejder løbende med udvikling af undervisningsmuligheder og metoder. Eksempelvis når nye materialer til målgruppen udgives, afprøver Læsecentret disse og videregiver erfaringer.

6 6 Fremtidigt Læsecenter Arbejdsgruppen foreslår nedenstående organisering af nyt læsecenter. Forslaget tager afsæt i den eksisterende ressourceramme svarende til 3,9 årsværk dvs. uden den bevilgede tekniske korrektion på 0,5 mio. kr. i Forslaget øger fokus på arbejdet med elever med særlige læse- og skrivevanskeligheder i Norddjurs Kommune. Læsecenterets målgruppe er således uændret i forhold til det eksisterende tilbud, men organisering og kurser er tilpasset de ændringer, der er sket på folkeskoleområdet lokalt og nationalt siden Læsecentrets arbejde retter sig i den foreslåede organisering mod såvel elever som lærere og skoler. Arbejdsgruppen anbefaler, at den nye organisering evalueres efter to år. Læsecentrets ledelse udarbejder sammen med Læsecentrets ansatte og læsekonsulenten en evalueringsplan.

7 7 Læsecentrets opgave Udvikling af læsefærdigheder har stor betydning for børn og unge. Dette understreges i Norddjurs Kommunes handleplan for læsning på følgende måde: Gode læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børns og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job, deltagelse i demokratiet og samfundslivet i øvrigt. Af s handleplan for læsning fremgår det endvidere at: Alle unge forlader folkeskolen med funktionelle læsefærdigheder, som gør dem i stand til at kunne læse sig til oplevelse, viden og indsigt, som de kan anvende i relevante alderssvarende sammenhænge. De børn og unge som på grund af alvorlige læsevanskeligheder ikke kan opnå selvstændig læsning af alderssvarende tekster skal i løbet af skoleforløbet have mulighed for ved hjælp af IT at opnå samme mestring som deres kammerater. Læsecentret er et virkemiddel blandt flere i en samlet kommunal indsats for elever med store læsevanskeligheder. Læsecentret bidrager til at opfylde ovenstående målsætninger fra handleplanen for læsning. Læsecentret samarbejder således med skolerne om, at eleverne med læsevanskeligheder udvikler så gode læse- og skrivekompetencer som muligt. Dette er sammen med it-kompetence grundlaget for en vellykket inklusion af elever med læse- og skrivevanskeligheder. Læsecentret arbejder overordnet med at: eleverne opnår så gode læsefærdigheder som muligt, og de opnår funktionelle læse- og skrivekompetencer ved at anvende it. lærerne på hjemskolen har viden om og forståelse for, hvordan de bedst inkluderer elever med store læse- og skrivevanskeligheder. skolerne i ved, hvordan de skaber betingelser for, at lærerne kan inkludere elever med store læse- og skrivevanskeligheder. Skolerne har en plan for, hvordan inklusion af elever med store læse- og skrivevanskeligheder kan lykkes.

8 8 Det vil sige, at Læsecentrets konkrete opgave er: 1. For elever: a. Læsecentret tilbyder særligt tilrettelagt læse- og skriveundervisning (herunder afkodnings-, læseforståelses- og skrivestrategier) samt undervisning i teknologibaseret læsning og skrivning. 2. For lærere: a. Læsecentret deltager i dele af elevens undervisning i udslusningen med henblik på at hjælpe lærere med at bringe nye tilgange i spil i alle læse- og skrivesituationer. b. Læsecentret afholder lærer-kurser. c. Læsecentret kan deltage på team-møder. 3. For skoler: a. I udslusningsperioden støtter Læsecentret skolen i at fortsætte elementer fra den særligt tilrettelagte undervisning på egen skole i praksis eksempelvis i understøttende undervisning, lektietid m.v. b. Læsecentret yder vejledning på skolerne vedrørende forskellige opgaver relateret til skolens arbejde med elever med læse- og skrivevanskeligheder. Målgruppe Læsecentrets målgruppe foreslås fremadrettet at være elever i kl. fra hele med store læse- og skrivevanskeligheder. F.eks. svære ordblindevanskeligheder eller sammensatte vanskeligheder (tekstforståelse og afkodning), hvor der trods skolens egne indsatser ikke har været tilstrækkelig udvikling, og der derfor er brug for særlig opfølgning. Elever, der udvælges og søger om tilbuddet, skal: af skole og forældre kunne motiveres for kurset kunne profitere af et meget intensivt kursus efter et forløb i Læsecentret kunne inkluderes på egen skole med it-støtte i undervisningen og perioder med særligt tilrettelagt læse- og skriveundervisning på mindre hold. Det er Læsecentrets erfaring, at forældres og hjemskoles positive indstilling over for samarbejdet med Læsecentret før, under og efter kurset er afgørende for effekten. De ældste elever (8. klasse) får fremover mulighed for et årligt kursus på egen skole, der specifikt er målrettet afgangsprøverne med it-hjælpemidler.

9 9 Elevkurser og placering Placering Der oprettes et læsecenter med særlig specialiseret viden, og der er et ensartet tilbud for elever med store læsevanskeligheder uanset, hvilken skole de går på. (Handleplanen for læsning) Skal Læsecenteret være et kommunalt tilbud, der er et reelt tilbud til alle elever i målgruppen, er placeringen af Læsecenteret afgørende, da transporttid og andre logistiske forhold kan være afgørende for, hvor attraktivt tilbuddet er for den enkelte elev. Læsecentret har i nærværende forslag undervisningslokaler på Vestre Skole i Grenaa og undervisningslokaler i Ørsted Børneby. Med to undervisningssteder gives der mulighed for at flere elever kan få et tilbud, som er tættere på hjemskolen. Herudover kan skoler også vælge at søge Læsecentrets hjælp til organisering af tilbud på egen skole, hvis en elev i målgruppen ikke er klar til et ophold på en anden skole. Det prioriteres at have et fysisk Læsecenter, hvor elever undervises. I gennemførelse af kurser sikres eleverne ikke kun høj faglig kvalitet i en særligt tilrettelagt undervisning, men kurserne bruges også til at afprøve nye didaktiske tilgange og nye materialer, som Læsecentrets ansatte bagefter kan vejlede lærere i. De ansatte i Læsecentret arbejder alle samlet et sted ad gangen (frem for eksempelvis at have undervisning både i Øst og Vest på samme tid), da de supplerer og inspirerer hinanden fagligt og har mulighed for sparring og kollegial supervision i forhold til arbejdet med eleverne. Dette er med til at sikre et højt fagligt niveau. Endvidere kan undervisningen tilrettelægges mere fleksibelt, og der er dermed mulighed for samtidig at varetage opgaver ud af huset eller deltage i kurser/uddannelse 1 lærer ad gangen. Dynamikken i børnegruppen er bedre, når flere elever er samlet samme sted. Læsecentret skal primært være et sted, der sikrer kvalitet og gode resultater for elever og opkvalificering af lærerene på hjemskolen, men det kan således samtidig være et sted, der opbygger et stærkt fagligt miljø til glæde for både de ansatte på Læsecenteret og for lærere i resten af kommunen. Med Læsecentrets organisering imødekommes også den udfordring, det kan være at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

10 10 Elevkurser Nuværende 6. klasses-kursus flyttes til 5. klasse for at rykke indsatsten frem tidligst muligt i skoleforløbet. 5. klasses elever på Læsecenter kan være elever fra det tidligere klasses kursus, der har brug for opfølgning, men det kan også være en i Læsecenter-regi ny elev, der af forskellige årsager ikke var klar til opholdet i klasse. Der er plads til 8 elever ad gangen. I tilfælde af større søgning end de 8 elever i målgruppen, kan der blive tale om, at elever er på venteliste til året efter eller en løsning, hvor eleven bliver på hjemskolen og elev/lærere supporteres af læsecentret. Der oprettes hold for klasse (8 elever). Holdet undervises enten i Grenaa på Vestre Skole eller i Ørsted Børneby. (Placering afhænger af elevernes bopæl). Holdet undervises 16 uger på Læsecentret med 8 ugers efterfølgende udslusning på hjemskolen. Det betones, at Læsecentret igangsætter en læring og udvikling, som skoler fortsætter ved hjemtagning med vejledning fra Læsecentret. Der oprettes hold for 5. klasse (8 elever) i 8 uger med 4 ugers udslusning. Holdet undervises enten i Grenaa på Vestre Skole eller i Ørsted Børneby. (Placering afhænger af elevernes bopæl). Nuværende Årskursus (9 måneder) for klasse afkortes til 4 måneder med vægt på, at den efterfølgende indsats på hjemskolen opprioriteres. Læsecentret tilrettelægger mødestruktur med forældre, lærere og skoleledelse ud fra erfaringer og behov. Hvert forløb er inddelt i tre faser: Opstart med besøg på hjemskolen og indledende møder Kursusfasen Udslusning og samarbejde med hjemskolen Eksempel på årsplan i Læsecentret Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Opstart, opfølgning på tidligere elever, support, afholdelse af lærerkurser m.m. Kursus for 5. kl. i Grenaa eller Ørsted 8 uger Kursus for 5. kl. i Grenaa eller Ørsted Udslusning for 5. kl på hjemskolerne 4 uger Opstart, opfølgning på tidligere elever, support, kurser m.m. Kursus for kl. i Grenaa eller Ørsted 16 uger Kursus for kl. i Grenaa eller Ørsted Kursus for kl. i Grenaa eller Ørsted Kursus for kl. i Grenaa eller Ørsted Udslusning for kl på hjemskolerne 8 uger Udslusning for kl på hjemskolerne

11 11 Kurser for 8. klasse på udskolingsskolerne: I samarbejde med læsekonsulenten tilrettelægger skolens læse- og it-vejleder årligt kursus for 8. klasse på hjemskolen. Kurset er en opsamling på elevernes brug af it til læsning og skrivning. Eleverne vejledes i den forsatte brug af it, herunder anvendelsen af it ved folkeskolens afgangsprøver. Et forløb kan skitseres således: Skolen udvælger i slutningen af 7. kl. 4-6 elever og informerer LK om elever og tidspunkt for kursus. LK afholder møde med vejledere vedr. planlægning af kursus. Kursus afholdes. Årgangsmøde for elevernes lærere afholdes. Afsluttende forældremøde afholdes. Ledelse Læsecentret indgår i en samlet kommunal strategi for alle børn med læsevanskeligheder. Frem til i dag har det ledelsesmæssige ansvar for Læsecenteret ligget på Vestre Skole. I dette forslag er det ledelsesmæssige ansvar for Læsecentret fremadrettet placeret i. Dette forslås af flere faglige grunde. For det første er det PPR, der forestår visitation til Læsecenteret. Desuden er der i PPR fagfaglige kompetencer, der kan sikre, at medarbejdere i læsecenteret løbende får faglig sparring og Læsecenterets tilbud fortsat udvikles til gavn for elever i kommunen. Den foreslåede organisering svarer desuden til den måde specialvejlederne, og Norddjurs Familieundervisning er organiseret i PPR/SD. Læsekonsulenten fungerer som Læsecentrets koordinator.

12 12 Opgaver ud af huset Læsecentrets opgave med at understøtte skolernes arbejde med børn med store læseskrivevanskeligheder kan eksempelvis udmøntes således: I udslusningsperioden støtter Læsecenteret skolen i at fortsætte elementer af den særligt tilrettelagte undervisning fra perioden på Læsecentret på egen skole i praksis. Skolen vejledes f.eks. vedr. tilrettelæggelse af undervisning af it-talent-hold og/eller særlig læse- og skriveundervisning eksempelvis i den understøttende undervisning, som holddeling eller som en del af lektietilbud. Læsecentret kan fleksibelt følge op på tidligere elever ved at besøge dem på hjemskolen, hvor der er særligt behov for dette. Læsecentret afholder lærerkurser på Læsecentret eller på skoler (f.eks. i kvalificerende it). Læsecentret deltager i dele af elevens undervisning i udslusningen med henblik på at bringe nye tilgange i spil i alle læse- skrivesituationer i den fagopdelte undervisning. Læsecenteret kan vejlede på skolerne, f.eks. kan skolerne henvende sig direkte til Læsecentret med ønske om support til elev, elevgruppe eller læreteam. I forbindelse med udslusning af elever er det i kontrakten mellem skole og Læsecenter angivet, hvem der er Læsecentrets primære kontaktperson, eksempelvis læsevejleder, og hvilke tiltag skolen efterfølgende vil iværksætte eller videreføre (mere herom på side 13). Der skabes tid til og rum for, at de ansatte på Læsecentret har mulighed for at reflektere over egen praksis både vedr. egen undervisning og vejledning på skolerne. Læsecentrets ledelse organiserer sammen med læsekonsulenten, hvordan skoler søger support og vejledning fra Læsecentret. De ansattes kvalifikationer De ansatte i Læsecentret har minimum tre moduler fra en pædagogisk diplomuddannelse eller tilsvarende kompetencer. Hvis en nyansat ikke har dette ved ansættelse, gennemføres modulerne hurtigst muligt efter ansættelsen. Ledelsen af Læsecentret laver beskrivelse af og plan for kompetenceudvikling. De ansatte på Læsecentret deltager løbende i relevant efteruddannelse for at kunne vedligeholde kompetencer i forhold til den del af deres arbejde, der handler om at formidle ny viden og gøre sig erfaringer med nye praksis-tilgange. Der skal være mulighed for at deltage i kurser/uddannelse vedrørende vejledning af kolleger.

13 13 Visitationsprocedure Skolen skal angive, hvilke indsatser, der er gennemført og afprøvet med eleven forud for ansøgning til Læsecentret. Elevens vanskeligheder beskrives, og dette dokumenteres ved faglige prøver, der vedlægges ansøgningen (jf. evalueringsplan og visitationsskema). Det beskrives hvilken faglig udvikling, eleven har gennemgået. Der udarbejdes en pædagogisk psykologisk vurdering(ppv) til klasse, når dette skønnes relevant. Skolen vurderer behovet for en PPV (evt. i samråd med PPR). Det kan eksempelvis være ved tvivl om elevens generelle læringsforudsætninger eller andre vanskeligheder. Fristen for visitation er 1. juni. I de tilfælde, hvor skoleleder vurderer, at der er behov for en PPV, indstilles eleven til PPR senest den 15. januar (dog indstilles kommende 3. klasses elever senest den 1. marts). Når skolen søger om optagelse af en elev på Læsecenter, forpligter skolen sig til efter endt forløb at fortsætte elementer fra den læse- og it-undervisning, eleven har modtaget på Læsecenter. Skoleleder angiver forud for ansøgning til Læsecentret, at hjemskolen kan videreføre indsatser med vejledning fra Læsecentret ved at udfylde en kontrakt som bilag til visitationsskemaet. Eksempler på de indsatser, der skal være mulige på hjemskolen: Læsevejleder har mulighed for at samarbejde med Læsecentret i udslusningsperioden. Eleven får mulighed for perioder med særligt tilrettelagt læse- og skriveundervisning (evt. i den understøttende undervisning, som holddeling eller på anden vis). Der oprettes eller videreføres it-hold, hvor eleven i perioder kan videreudvikle it-kompetencer, der kvalificerer inklusion med it (eksempelvis som del af lektie-timer). Elevens lærerteam deltager i it-kursus afholdt af Læsecentret. Repræsentanter fra elevens lærerteam deltager i Læsecentrets møder. Læsecentret udarbejder i samarbejde med PPR/SD en kontrakt til skoler i forbindelse med udarbejdelse af informationsmateriale om Læsecentret. Hvad har skolen tilrettelagt forud for ansøgning? Elevens vanske-ligheder og ud-vikling. Visitation. Kontrakt med skolen. Optag på kursus. Udslsuning. Læsecenter støtter hjem-skole i at fort-sætte indsatser for eleven. Skolens opfølgning.

14 14 Opfølgning på egen skole Når en elev deltager i et kursus på Læsecentret, er hjemskolen forpligtet til at sikre opfølgning på indsatsen. Det er afgørende for effekten, at denne del af indsatsen prioriteres højt. Som nævnt ovenfor indgås der kontrakt herom ved optagelse i Læsecentret. Implementering Arbejdsgruppen foreslår at iværksætte de nye retningslinjer i foråret 2015, således at visitationen i videst mulige omfang foregår efter de nye beskrevne principper i foråret Dog må det påregnes, at der laves PPV til klasse efter nuværende retningslinjer. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at Læsecentret udsluser de klasses elever, de har nu (skoleår 14/15), i slutningen af dette skoleår (dvs. i juni 2015 evt. med opfølgende besøg i august 2015), så de kan opstarte efter ny plan efter sommerferien i 2015.

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sandstumpvej 35, Grenaa (rejsegilde) Mødet fortsætter derefter på Vestre Skole Dato: Onsdag den 25. februar 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:00 Medlemmer:

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe Læsecenter Syddjurs - et tilbud til elever i læsevanskeligheder Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs Læsecenter Syddjurs beskæftiger sig med tre hovedområder Undervisning af elever med specifikke læsevanskeligheder/dysleksi.

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen 1 Udgivet af: Center for Læring, Fritid og Sundhed, Fredensborg Kommune. Version: 1.0 Versionsdato:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013 Forslag januar 2013 1 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, er det blevet besluttet at omlægge Familieskolen i Ørum til en mere fleksibel enhed, således at der fortsat er mulighed for at løse de

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Læsecenter Herning. Indhold

Læsecenter Herning. Indhold Læsecenter Herning Indhold Indledning...3 Modellen for Læsecenter Herning Tidsplan for Læsecenter Herning...4 Mål...3 Eleven...5 Nøglebidrag som elev...5 IT-patrulje...5 Forældre:...6 Nøglebidrag som forælder:...6

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa 22.04.14 Ansøgning til udviklingspuljen: Supervision i forbindelse med et nyt inklusionsprojekt. Vestre Skole ansøger om 75.000 kr. til at dække udgifter

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Evaluering af forsøg med mobilt kompetencecenter i Skive Kommune

Evaluering af forsøg med mobilt kompetencecenter i Skive Kommune Evaluering af forsøg med mobilt kompetencecenter i Skive Kommune - 1 - www.skive.dk Skolestyrelsens pulje vedr. Skoleudvikling Indsatsområde: It-støttede undervisningsformer Titel: Udvikling fra en it-baseret

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler

Forslag til udmøntning af midler 1 Forslag til udmøntning af midler Kompetenceudvikling Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Indledning I skoleårene

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune Udarbejdet af visitationsudvalget 2. oktober 2017 Indhold Forord... 3 Visitationsudvalget... 4 Visitationsmøder... 5 Retningslinjer

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 Ansøger Kommunenavn: Assens Kommune Kontaktperson: Pædagogisk konsulent: Kirsten Thingholm, kithi@assens.dk 1. Beskrivelse af projekt (Kort beskrivelse

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Skolens ledelse Didaktisk leder

Skolens ledelse Didaktisk leder Skolens ledelse Didaktisk leder Ledelse af sup. undervisning og vejledning Ledelse af skolens udvikling Ledelse af ressourcemøder Faglig indsatser ift. dansk, matematik, naturfag, dansk som andet sprog

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser:

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser: Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8. Kompetenceudvikling Baggrund For at opnå intentionen med folkeskolereformen er det bl.a. afgørende, at ledere, lærere og pædagoger har et højt fagligt

Læs mere

Gentofte kommunes indsats for Børn Med Særlige Forudsætninger

Gentofte kommunes indsats for Børn Med Særlige Forudsætninger Løst struktureret arbejde med BMSF siden 2009 Lokalt forankret på en enkelt skole. Kommunal støttet. Kompetenceudvikling af få medarbejdere. Udviklede undervisningsforløb underviste børn ikke overordnet

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere