Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling. The Animation Workshop VIA University College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling. The Animation Workshop VIA University College"

Transkript

1 Studieordning Professionsbachelor i grafisk fortælling The Animation Workshop VIA University College Marts 2013

2 Indhold 1. Studieordningens lovgrundlag og ikrafttrædelse Lovgrundlag Ikrafttrædelse Uddannelsen Titel Omfang Formål og erhvervssigte Mål for læringsudbytte Adgangskrav Formelle forudsætninger Optagelsesprøve Uddannelsens indhold Opbygning Kerneområder Obligatoriske uddannelseselementer (moduler) Valgfri uddannelseselementer Praktik Bachelorprojektet Tilrettelæggelse Oversigt Undervisnings- og arbejdsformer Internationalisering Prøver Oversigt over prøver og eksaminer Praktikeksamen Bachelorprojekt Prøveformer Bedømmelse og beståelseskrav Reeksamination Andre bestemmelser Deltagelses- og mødepligt

3 10.2 Meritbestemmelse Realkompetencevurdering Meritstuderende Klager Orlov og ophør Dispensationsregler Partnere

4 1. Studieordningens lovgrundlag og ikrafttrædelse 1.1 Lovgrundlag Studieordningen angiver et retsligt forhold mellem The Animation Workshop, VIA University College og den enkelte studerende, idet studieordningen fastsætter, hvilke retningslinjer og regler uddannelsessted og den studerende har pligt til at følge ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. The Animation Workshop gennemfører uddannelsen til professionsbachelor grafisk fortælling i henhold til: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachlelor i grafisk fortælling. BEK nr. xxx af. xx/xx/20xx Bekendtgørelse nr om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr af 24/08/2010 er erstattet af nr. 863/2012 Bekendtgørelse nr. 262 om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr. 262 af 20/03/2007 er gældende. Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser. Lov nr. 207 af 31/03/2008 er erstattet af LBK nr. 882/2011 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelser. BEK nr. 636 af 29/06/2009 er gældende. Bekendtgørelse nr. 106 om adgang, indskrivning og orlov mv. ved visse videregående uddannelser. BEK nr. 106 af 09/02/2009 er erstattet af bek nr. 210/ Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem gældende bekendtgørelse og denne studieordning er bekendtgørelsen gældende Den studerende skal selv sørge for at sikre sig kendskab til den gældende studieordning. 1.2 Ikrafttrædelse Denne studieordning er gældende for alle studerende, der har påbegyndt på professionsbachelor i grafisk fortælling på The Animation Workshop, VIA University College den 1. august 2013 og herefter.

5 2. Uddannelsen 2.1 Titel Uddannelsens navn er professionsbachelor i grafisk fortælling. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen professionsbachelor i grafisk fortælling. På engelsk skal anvendes betegnelsen Bachelor s Degree Programme in Graphic Storytelling. 2.2 Omfang Uddannelsen tilrettelægges som en 4-årig professionsbachelor, svarende til 240 ECTS. 2.3 Formål og erhvervssigte Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i grafisk fortælling er at kvalificere den studerende til selvstændigt, kreativt og entreprenant at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse opgaver inden for grafisk fortælling og i relation til skabelse af grafiske universer. Formålet er endvidere at kvalificere den uddannede til at producere helstøbte grafiske fortællinger og arbejde på tværs af værdikæden gennem kobling af det tegnemæssige håndværk, fortælling, teknologi og business, således at den studerende kan udvikle eget grafisk udtryk samt anvende og afsætte det på et globalt marked. 5 Uddannelsen skal endvidere give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse, herunder bidrage til udvikling af den studerendes selvstændighed, kulturforståelse og evne til kritisk refleksion. Uddannelsen sigter mod beskæftigelse inden for forlags-, dagsblads-, film-, medie-, spilsamt reklamebranchen som bl.a.: - selvstændig tegneserieskaber (egen virksomhed) - udvikler af visuelle koncepter og grafiske universer inden for publikationer, film, tv, crossmedia og spil - specialiseret tegner i delprocesser af tegneserieproduktion: sidelayouter, rentegner, kolorist, håndtegner, storyboardtegner, filmlayouter - kommerciel tegneserietegner til diverse reklamebureauer, mediebureauer m.m. - stillinger inden for det felt, der omgiver branchen, fx tegneserieredaktør, tegneserieforfatter, illustrator, underviser Dimittenderne vil derfor både kunne varetage specialiserede funktioner samt generalistfunktioner i udvikling og styring af processer i den kreative branche. 2.4 Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i grafisk fortælling skal opnå i uddannelsen. Den uddannede har viden om Viden

6 1) praksis, anvendte teorier og centrale begreber samt metoder og redskaber inden for produktion af grafiske fortællinger, såvel traditionelle som nyeste metoder, og kan forstå og reflektere over professionens praksis, 2) anvendt teori og metode inden for tegning, sekventiel historiefortælling, universudvikling, kommunikation samt produktionsteknik og teknologi samt entrepreneurskab, 3) anvendt teori og metode inden for research, idéudvikling, pitching samt udviklingsdesign og komposition, 4) fortællermæssige genrer, virkemidler og strategier, 5) anvendte tværdisciplinære kunstneriske og videnskabsteoretiske metoder og teknikker inden for beslægtede fag med relevans for grafisk fortælling, 6) beskæftigelsesområdets økonomiske, etiske og juridiske vilkår, nationalt som internationalt og 7) grafiske fortællingers historiske udvikling og deres aktuelle kulturelle betydning og anvendelse. Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende metoder og teorier samt relevant og praksisnær terminologi og referenceramme i forbindelse med research og analyse af grafiske fortællinger, 2) stå for idéudvikling, design og udførelse af grafiske fortællinger og fiktive universer målrettet forskellige medier og målgrupper, 3) anvende fagområdets teorier, arbejdsmetoder og teknikker, herunder integrere traditionelle arbejdsmetoder med nyere digitale metoder og sætte disse i relation til beslægtede fagområder, 4) definere, planlægge og gennemføre komplekse opgaver og produktion af grafiske fortællinger inden for en defineret kvalitets-, tids- og budgetramme, 5) vurdere praktiske og teoretiske problemstillinger i forbindelse med udvikling og produktion af grafiske fortællinger samt vælge og begrunde relevante løsningsmodeller, 6) anvende og vurdere centrale entreprenante metoder og processer, herunder lede kreative processer og iværksætteri og 7) formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i de forskellige faser i produktionen fra pitch til audience test, markedsføring og distibution med anvendelse af den rette fagterminologi samt etablere professionel kommunikation med forskellige faggrupper, brugere, publikum og kunder. 6 Kompetencer Den uddannede kan 1) selvstændigt og i et tværfagligt samarbejde varetage research, idéudvikling, design og udførelsen af komplekse arbejdsopgaver inden for grafisk fortælling og skabelsen af grafiske universer, 2) selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, herunder give og modtage konstruktiv og fagligt begrundet kritik i forhold til både arbejdsprocesser og produkt, 3) varetage en række opgave- og funktionstyper, herunder specialistfunktioner i forskellige led og felter af værdikæden og mere generelle opgaver på tværs af arbejdsområder, 4) håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger ved at koble praktisk erfaring med teoretisk viden og metode, 5) håndtere kommunikation og innovation af ideer og koncepter i både forretningsmæssige og kunstneriske sammenhænge,

7 6) selvstændigt eller i samarbejde med andre lede kreative processer og opstarte udviklingsprojekter egen virksomhed, 7) identificere egne læringsbehov samt ajourføre sig i forhold til fagets og beslægtede fagområders udvikling og 8) navigere fleksibelt, aktivt og innovativt på et internationalt marked samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. 3. Adgangskrav 3.1 Formelle forudsætninger Optagelse på uddannelsen forudsætter studentereksamen, HF eller lignende adgangseksamen på gymnasialt niveau. Engelsk på min. B-niveau eller dokumentation for engelskfærdigheder på tilsvarende niveau er et adgangskrav. Der vil være mulighed for at foretage realkompetencevurdering og give merit for tidligere opnåede kvalifikationer i henhold til nærmere fastsatte regler. The Animation Work vejleder ansøger til et suppleringsforløb, såfremt ansøger ikke opfylder adgangskravene. Jf. også pkt optagelsesprøve 3.2 Optagelsesprøve KOT-ansøgningen suppleres med et kort skriftligt CV, et motiveret ansøgningsbrev samt et portfolio, der lever op til en række nærmere specificerede krav inden for uddannelsens kerneområder. 7 Alle ansøgere der opfylder de formelle forudsætninger inviteres på baggrund af ovenstående til en optagelsesprøve samt et personligt interview. The Admission Board forestår optagelsesprøven. The Admission Board består af uddannelseslederen for PB i grafisk fortælling, en repræsentant fra undervisergruppen, en repræsentant fra de studerende samt en ekstern repræsentant fra aftager. Formålet med optagelsesprøven er at afdække relevante faglige og personlig forudsætninger samt gensidigt at afstemme af forventninger til uddannelsen og studieformen. Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Optagelsen foretages på baggrund af en samlet vurdering. Gældende regler og krav til portfolio vil være tilgængelige på The Animation Workshops hjemmeside. 4. Uddannelsens indhold 4.1 Opbygning Uddannelsen består af: 1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 170 ECTS-point 2) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 20 ECTS-point 3) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point

8 4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: A. Tegning 30 ECTS B. Sekventiel historiefortælling 50 ECTS C. Universudvikling 20 ECTS D. Produktionsteknik og teknologi 20 ECTS E. Entrepreneurskab 30 ECTS F. Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode 10 ECTS G. Kommunikation 10 ECTS 4.2 Kerneområder A. Tegning (30 ECTS) Formålet er, at den studerende tilegner sig de grundlæggende tegnemæssige færdigheder, der kræves for at kunne tegne autentisk, personligt og varieret og dermed kunne skabe grafiske fortællinger på et internationalt niveau. Indhold: - Materialelære - Figurtegning og anatomi - Farvelære - Billedkomposition, herunder grundlæggende discipliner som perspektiv og landskabstegning, billedets dramaturgiske virkemidler og klassiske teknikker Skitseteknikker Konstruktionstegning til brug for karakterdesign og skabelsen af miljøer og arkitektur 8 B. Sekventiel historiefortælling (50 ECTS) Sekventiel historiefortælling er det centrale uddannelseselement. Formålet er, at den studerende tilegner sig viden om sekventiel fortælleteknik samt færdigheder og kompetencer til at producere grafiske fortællinger - den gode historie - i forskellige genrer og medieformater. Indhold: - Narratologiske teorier og metoder - Dramaturgi, herunder fortællingens dynamik og struktur - Stilistiske virkemidler (stilistik) - Manuskriptskrivning, dialog og karakterudvikling - Grafiske fortællinger målrettet forskellige medier og målgrupper - Tegneseriesiden, herunder layout, skitse og rentegning - Fortællinger til computerspil - Filmforståelse og storyboardteknikker til spillefilm og animation C. Universudvikling (20 ECTS) Formålet er, at den studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at skabe fiktive grafiske universer som ramme om fortællinger i forskellige genrer og på tværs af medieplatforme (tegneserie, computerspil, film, reklame, web og events mv.) målrettet forskellige målgrupper. Indhold: - Researchteknik og metode

9 - Kreativ idéudvikling og design af univers - Procesudviklingsteknik - Scenografi og karakterer - Præsentationsteknik: pitching, idé og konceptpræsentation - Genrer og stilarter D. Produktionsteknik og teknologi (20 ECTS) Formålet er, at den studerende får grundlæggende viden om og færdigheder i produktionsteknik og teknologi, herunder planlægningsmetodik, medieteknik og -teknologi samt relevante computerbaserede redskaber. Indhold: - Produktionsplanlægning: præproduktion, produktion og postproduktion - Medieteknik og -teknologi (redigeringsteknik, print- og trykkemetoder, nye teknologier og distributionsformater, kamera og lyssætning mv.) - Computerbaserede redskaber (software) herunder tegne- og maleprogrammer, grafikprogrammer, billedbehandlingsprogrammer samt postproduktion E. Entrepreneurskab (30 ECTS) Formålet er, at den studerende tilegner sig entreprenant mindset og adfærd, herunder tilegnelse af viden, færdigheder og handlekompetencer i forbindelse med opstart af egen virksomhed og udvikling af eksisterende virksomheder / projekter i en markedsorienteret og en tværorganisatorisk kontekst. Uddannelseselementet tilrettelægges inden for områderne: 1) Projektledelse og kreative processer og 2) Iværksætteri og branchekendskab. 9 Ad 1): Projektledelse og kreative processer Målet er, at den studerende opnår viden om og færdigheder i projektledelse, herunder ledelse af kreative processer og projektstyring. Indhold: - Innovative arbejdsmetoder og processer i forbindelse med idé- og konceptudvikling - Ledelse af kreative processer og tværfagligheder - Organisering og ledelse af et produktionsforløb - Projektstyring (budget, tidsplan, finansieringsplan mv.) Ad 2): Iværksætteri og branchekendskab Målet er, at den studerende opnår viden om og færdigheder i at designe og vurdere forretningsgrundlag i forbindelse med etablering af ny virksomhed / forretningsmulighed i en eksisterende virksomhed. Endvidere er målet, at den studerende opnår branchekendskab, herunder forståelse for de gældende produktions- og forretningsmæssige samt juridiske (ophavsretlige) og etiske vilkår. Indhold: - Kreativt business design: o koncept o forretningsmodeller og finansieringsmodeller /-kilder o Jura og IP o Organisation o Salg og markedsføringsstrategier o Publicering og distributionsformer o Forretningsplan og opstart af virksomhed, herunder pitch af forretningsidé

10 o Etik - Identifikation og vurdering af det kommercielle potentiale for nye produkter gennem vurdering af tendenser, trends og markedsudvikling - Netværk og inkubatormiljøer - Erhvervsintroduktion og karrieremuligheder - Markedsorientering og forretningsforståelse F. Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode (10 ECTS) Formålet er, at den studerende tilegner sig en bred viden om og indsigt i kultur- og kunsthistorie samt tværdisciplinær kunstnerisk og videnskabsteoretisk metode med henblik på at styrke den studerendes evne til refleksion og videntilegnelse. Indhold: - Hovedstrømninger inden for kunstens og æstetikkens historie - Tegneseriehistorie og værkanalyse - Kunstnerisk og videnskabsteoretisk metode i beslægtede kunstarter, herunder litteratur, film, billedkunst, musik, teater og design mv. G. Kommunikation (10 ECTS) Formålet er, at den studerende tilegner sig viden om forskellige mediers kommunikative, fortællemæssige og æstetiske karakteristika. Faget skal give den studerende færdigheder i at producere grafiske fortællinger til og på tværs af forskellige medier i forskellige sammenhænge og øge evnen til at reflektere over egen rolle i en bredere branchemæssig kontekst. 10 Indhold: - Kommunikation ved brug af tekst, illustrationer, grafik, levende billeder, lyd, interaktivitet - Receptionsanalyse - Medieanalyse og -historie - Mediesociologi og -anvendelse - Digitale kulturformer og nye medieformater - Virksomhedskommunikation - Branding og visuel identitet 4.3 Obligatoriske uddannelseselementer (moduler) Uddannelsen er opbygget af et antal uddannelseselementer (moduler/projekter) inden for en række kerneområder, der hver for sig har som mål at give de studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme. Her følger en foreløbig og kortfattet beskrivelse for hvert uddannelseselement (Jf. også oversigt under pkt. 6): Grundlæggende tegnefærdigheder 10 ECTS kerneområde Tegning (A1) Formålet er, at den studerende tilegner sig redskaber og færdigheder, der sætter den studerende i stand til at udføre observationstegning på et højt fagligt niveau. Modulet indbefatter materialelære, figurtegning og anatomi, farvelære, skiteseteknikker, billedkomposition, perspektiv og landskabstegning. Visualisering - tegning for tegneserier 20 ECTS kerneområde Tegning (A2) Formålet er, at den studerende tilegner sig redskaber og færdigheder, der sætter den studerende i stand til at visualisere egne ideer og koncepter. Modulet indbefatter billedets

11 dramaturgiske virkemidler, typografi, konstruktionstegning til brug for karakterdesign og skabelsen af miljøer og arkitektur. Manus og klassisk fortælleteori 20 ECTS kerneområde Sekv. historiefortælling (B1) Formålet er, at den studerende tilegner sig viden om tilblivelse og udvikling af den gode historie/den gode ide, og opnår fortrolighed med videreudvikling, grundlæggende dramaturgi og forskellige fortælletekniske konventioner. Layout og stilistik (tegneserier) 20 ECTS kerneområde Sekv. historiefortælling (B2) Formålet er, at den studerende opnår overblik over, hvordan stil i bred forstand - tegnestil, genre, format, tilrettelægning, etc. - forholder sig til realiseringen af fortællingen. Konkret arbejdes der med layout (det sekventielle, grafiske arrangement) - realiseringen/konkretiseringen af fortællingen (dramaturgi, manus, pitch og kreativ proces) Transmedia Storytelling 10 ECTS - kerneområde Sekv. historiefortælling (B3) Formålet er, at den studerende opnår indsigt i nye narrative formater, herunder den fragmenterede/interaktive fortælling, som fordrer andre dramaturgisk færdigheder. Målet er endvidere at styrke den studerendes kompetencer i tværmediale samarbejder, herunder i forbindelse med computerspil, film, animation og interaktive platforme. Universudvikling 20 ECTS kerneområde Universudvikling (C) Formålet er, at den studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at skabe fiktive grafiske universer som ramme om fortællinger i forskellige genrer og på tværs af medieplatforme (tegneserie, computerspil, film, reklame, web og events mv.) målrettet forskellige målgrupper (researchteknik og metode, kreativ idéudvikling og design af univers, procesudviklingsteknik, scenografi og karakterer, genrer og stilarter samt præsentationsteknik) 11 Produktionsplanlægning 10 ECTS kerneområde Produktionsteknik og teknologi (D1) Formålet er, at den studerende får grundlæggende viden om og færdigheder i produktions- og planlægningsteknik, herunder præproduktion, produktion og postproduktion. Medieteknik og teknologi kerneområde Produktionsteknik og teknologi (D2) Formålet er, at den studerende får grundlæggende viden om og færdigheder i relevante medieteknikker og -teknologier (redigeringsteknik, print- og trykkemetoder, nye teknologier og distributionsformater, kamera og lyssætning mv.) Computerbaserede redskaber kerneområde Produktionsteknik og teknologi (D3) Formålet er, at den studerende får grundlæggende viden om og færdigheder i relevante computerbaserede redskaber (software) herunder tegne- og maleprogrammer, grafikprogrammer, billedbehandlingsprogrammer samt avancerede software til postproduktion. Projektledelse og kreative processer 1 kerneområde Entrepreneurskab (E1) Formålet er, at den studerende opnår viden om og færdigheder i projektledelse, herunder ledelse af kreative processer og projektstyring, dvs. innovative arbejdsmetoder og processer, organisering og ledelse af et produktionsforløb samt projektstyring (budget, tidsplan, finansieringsplan mv.) Iværksætteri og branchekundskab - 1 kerneområde Entrepreneurskab (E2)

12 Formålet er, at den studerende opnår viden om og færdigheder i at designe og vurdere forretningsgrundlag i forbindelse med etablering af ny virksomhed / forretningsmulighed i en eksisterende virksomhed. Endvidere er formålet, at den studerende opnår branchekendskab, herunder forståelse for de gældende produktions- og forretningsmæssige samt juridiske (ophavsretlige) og etiske vilkår Stikord: forretningsmodeller, IP, organisation, distribution, pitch, netværk og inkubatormiljøer samt erhvervsintroduktion og karrieremuligheder. Værkanalyse kerneområde Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode (F1) Formålet er, at den studerende tilegner sig en bred viden om og indsigt i kultur- og kunsthistorie, herunder viden om hovedstrømninger inden for kunstens og æstetikkens historie set i forhold til tegneseriehistorie samt færdigheder i anvende analytiske redskaber og metode. Tværdisciplinær metode - kerneområde Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode (F2) Formålet er, at den studerende tilegner sig en bred viden om og indsigt i tværdisciplinær kunstnerisk og videnskabsteoretisk metode i beslægtede kunstarter, herunder litteratur, film, billedkunst, musik, teater og design mv. med henblik på at styrke den studerendes evne til refleksion og videntilegnelse samt mhp. at perspektiver i en tværdisciplinær kontekst. 12 Kommunikation 10 ECTS kerneområde Kommunikation (G) Formålet er, at den studerende tilegner sig viden om forskellige mediers kommunikative, fortællemæssige og æstetiske karakteristika. Faget skal give den studerende færdigheder i at producere grafiske fortællinger til og på tværs af forskellige medier i forskellige sammenhænge og øge evnen til at reflektere over egen rolle i en bredere branchemæssig kontekst. 4.4 Valgfri uddannelseselementer 20 ECTS De valgfri uddannelseselementer skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem toning og perspektivering inden for områder, der bredt relaterer sig til uddannelsens kerneområder. Formålet er endvidere at give den studerende mulighed for at tilegne sig tværfaglige kompetencer og tværprofessionel indsigt gennem samarbejde med beslægtede uddannelser, herunder professionsbachelor i animation og i relation til uddannelsessamarbejdet DADIU. Under udarbejdelse. 4.5 Praktik 30 ECTS Formålet med praktikken er en praksisnær professionsindføring i de områder, som uddannelsen sigter mod. Desuden er målet at bringe forskellige vidensformer i spil med den studerendes oplevelser og erfaringer. Praktikken skal i samspil med uddannelsens øvrige dele bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte og sikre koblingen af hands-on experience med teoretisk viden. Målet er således, at den studerende trænes i at omsætte den tilegnede viden i praktiske færdigheder samt at reflektere over egen rolle.

13 Endelig er målet, at den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionsfeltet. Praktikken kan foregå i Danmark og/eller i udlandet. Indhold: - Forud for praktikken udarbejdes en uddannelsesplan, hvor læringsmålene fastsættes for praktikken. Praktikstedet og uddannelsesinstitutionen samarbejder om at sikre sammenhængen i forhold til uddannelsens samlede læringsmål. Praktikken gennemføres ad to omgange - i hhv. 5. og 7. semester, umiddelbart inden bachelorprojektet. Efter gennemførelse af praktikken foretages en evaluering af praktikstedet. Denne evaluering skal indgå i praktikrapporten, der udarbejdet af den studerende med baggrund i hele praktikken. Med udgangspunkt i praktikrapporten samt evt. cases / produktioner går den studerende op til en mundtlig prøve. Prøven er en intern prøve ikke gradueret. 4.6 Bachelorprojektet 20 ECTS Målet med bachelorprojektet er, at den studerende skal demonstrere en kulmination på studiet i form af en produktion, der sammenkobler den viden og kunnen, han/hun har tilegnet sig igennem hele studiet. Målet er, at den studerende demonstrerer evne til at arbejde helhedsorienteret og tværdisciplineret og forholder sig til alle led i værdikæden, herunder både håndværksmæssige og kommercielle aspekter. 13 Projektet gennemføres som en individuel opgave med en skriftlig rapport/produkt og en mundtlig præsentation og forsvar. Projektet gennemføres eventuelt i et samarbejde mellem en eller flere studerende og evt. en virksomhed. Bachelorprojektets formål er at give den studerende lejlighed til på en selvstændig måde at udføre et projektarbejde omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for centrale emner i forhold til specialet. Projektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for det godkendte emne, og det dokumenteres i en projektrapport og produktion. Projektet formuleres af den studerende og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Ekstern gradueret. Mundtlig eksamen med produktion og rapport. Der gives én samlet karakter.

14 6. Tilrettelæggelse 6.1. Oversigt Kerneområder A. Tegning B. Sekventiel historiefortælling C. Universudvikling D. Produktionsteknik og -teknologi Tegning I Sekventiel historiefortælling I & II Manus og klassisk fortælleteori Layout og stilistik (tegneserier) Produktionsplanlegning 1. år 1. semester 2. semester Obligatoriske uddannelseselementer Eksamen Obligatoriske uddannelseselementer Eksamen Grundlæggende tegnefærdigheder Produktionsteknik og -teknologi I Midtvejsprøve: Mundtlig, baseret på øvelser gjort i løbet af 1. semester. Intern bedømmelse. Bestået/ikke bestået. Tegning I Grundlæggende tegnefærdigheder Sekventiel historiefortælling I & II Manus og klassisk fortælleteori Layout og stilistik (tegneserier) Universudvikling Førsteårsprøve: Praktisk øvelse, i tillæg til øvelser gennemført i løbet af 2. semester, efterfulgt af mundlig. Ekstern bedømmelse. Bestået/ikke bestået. E. Entrepenuerskab F. Kunsthistorie G. Kommunikation Kunsthistorie I Værkanalyse Kommunikation Enterepeneurskab I Projektledelse og kreative processer Kommunikation Valgfrit uddannelseselement Praktik BA projekt Kerneområder A. Tegning B. Sekventiel historiefortælling C. Universudvikling Obligatoriske uddannelseselementer Tegning II Visualisering - tegning for tegneserier 5 ECTS Sekventiel historiefortælling I & II Manus og klassisk fortælleteori Layout og stilistik (tegneserier) Universudvikling 2. år 3. semester 4. semester Eksamen Obligatoriske uddannelseselementer Tegning II Visualisering - tegning for tegneserier 5 ECTS Sekventiel historiefortælling I & II Manus og klassisk fortælleteori Layout og stilistik (tegneserier) Universudvikling Eksamen Andreårsprøve: Praktisk øvelse, i tillæg til øvelser gennemført i løbet af 3. og 4. semester, efterfulgt af mundlig. Esktern bedømmelse. Bestået/ikke bestået. 14 D. Produktionsteknik og -teknologi E. Entrepenuerskab Produktionsteknik og -teknologi I Produktionsplanlegning Enterepeneurskab I Projektledelse og kreative processer Produktionsteknik og -teknologi II Medieteknik og teknologi Entrepeneurskab II Iværksætteri og branchekunskab F. Kunsthistorie G. Kommunikation Valgfrit uddannelseselement Praktik BA projekt

15 Kerneområder A. Tegning B. Sekventiel historiefortælling C. Universudvikling D. Produktionsteknik og -teknologi E. Entrepenuerskab F. Kunsthistorie Universudvikling 3. år 5. semester 6. semester Obligatoriske uddannelseselementer Eksamen Obligatoriske uddannelseselementer Eksamen Tegning II Visualisering - tegning for tegneserier 5 ECTS Sekventiel historiefortælling III Transmedia storytelling Produktionsteknik og -teknologi III Computerbaserede redskaber Tegning II Visualisering - tegning for tegneserier 5 ECTS Sekventiel historiefortælling III Transmedia storytelling Enterepeneurskab I Projektledelse og kreative processer Kunsthistorie II Tværdiciplinær metode Tredjeårsprøve: Praktisk øvelse, i tillæg til øvelser gennemført i løbet af 5. og 6. semester, efterfulgt af mundlig. Esktern bedømmelse. Bestået/ikke bestået. G. Kommunikation Valgfrit uddannelseselement Praktik BA projekt Valgfrie uddannelseselementer 10 ECTS Valgfrie uddannelseselementer 10 ECTS Kerneområder A. Tegning B. Sekventiel historiefortælling 7. semester Obligatoriske uddannelseselementer 4. år Eksamen Hvis praktik i 7. semester: Intern, ikke gradueret, mundtlig eksamen, inklusive evaluering fra praktikstedet, baseret på praktikrapporten. 8. semester Obligatoriske uddannelseselementer Eksamen Hvis praktik i 7. semester: Intern, ikke gradueret, mundtlig eksamen, inklusive evaluering fra praktikstedet, baseret på praktikrapporten. 15 C. Universudvikling D. Produktionsteknik og -teknologi Hvis bachelorprojekt i 7. semester: Eksternt gradueret, muntlig eksamen, projekt og produktionsrapport Hvis bachelorprojekt i 7. semester: Eksternt gradueret, muntlig eksamen, projekt og produktionsrapport E. Entrepenuerskab Entrepeneurskab II (7. eller 8. semester afhængig af praktik/bacheloprojekt) Iværksætteri og branchekunskab 10 ECTS F. Kunsthistorie G. Kommunikation Valgfrit uddannelseselement Praktik BA projekt Praktik 30 ECTS (7. eller 8. semester) BA projekt 20 ECTS (7. eller 8. semester) På det første år lægges vægten hovedsagligt på de håndværksmæssige og de kunstfaglige elementer af uddannelsen, såsom tegning og sekventiel historiefortælling. Disse elementer er de mest grundlæggende og vil løbe konstant gennem de tre første år. På uddannelsesforløbets andet år introduceres i tillæg de mere videregående aspekter af faget, såsom produktionsteknik og entrepreneurskab. I det tredje år åbnes for de valgfrie uddannelseselementer. Og i det fjerde og sidste år, vil praktikken og bachelorprojektet ligge.

16 6. 2 Undervisnings- og arbejdsformer Udbuddet er tilrettelagt under hensyntagen til opfyldelse af uddannelsens læringsmål. Uddannelsen er modulopbygget, hvilket giver mulighed for fleksibilitet i uddannelsesforløbet og for samarbejde med andre uddannelser. Modulopbygningen er endvidere valgt for at opnå de bedste muligheder for tværprofessionelle og internationale tilvalg. Autentiske cases og produktionsforløb vil være et gennemgående væsentligt træk ved tilrettelæggelsen af uddannelse, hvorved den studerende trænes i at opsøge ny viden og arbejde kreativt sammen med fokus på forskellige dele af værdikæden. I tilknytning hertil anvendes mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer (læringsrum) som forelæsninger, holdundervisning, øvelser /opgaver, gruppearbejde, tværprofessionelle temadage, ekskursioner / virksomhedsbesøg, projektarbejde, seminar, selvstudium, coaching, mentorordning m.m. Der arbejdes individuelt og i projektgrupper. Der vil gennem hele uddannelsen blive lagt stor vægt på sammenhængen mellem teori og praksis. Derfor indgår praktikken som en afgørende del af uddannelsen, hvor forskellige videnformer bringes i spil og hvor der sker en kobling af teori med praksisnære hands on erfaringer. Endvidere er en integreret værdikædetænkning afgørende i tilrettelæggelsen af undervisnings- og arbejdsformer. 16 Studiemiljøet tilstræbes at være praksisnært, viden-, kreativt og internationalt orienteret, hvilket vægtes højt i tilrettelæggelsen af uddannelsen. Der anvendes i høj grad internationale lærerkræfter fra branchen, som bidrager til at sikre at undervisnings- og ikke mindst arbejdsformer bliver autentiske og praksisnære, samtidigt med at disse bidrager med internationalt udsyn. Ligeledes vil de studerende gennem forskellige undervisnings- og arbejdsformer skulle indgå i koblinger til beslægtede og tværfaglige miljøer i ind- og udland, herunder forskningsmiljøer, jf. bl.a. samarbejdet med DADIU. En væsentlig del af de entrepreneurielle aktiviteter vil blive tilrettelagt i sammenhæng med studentervæksthus og incubatormiljøer i tilknytning til The Animation Workshop. De forskellige undervisnings- og arbejdsformer understøttes undervejs af uddannelsesleder / pædagogiske koordinatorer mhp. løbende studie- og faglig vejledning, således at såvel de studerendes faglige kompetencer som studiekompetencer udvikles gennem studiet. Endvidere vil der gennem vejledning, undervisnings- og arbejdsformer være fokus på at bidrage til de studerendes personlige udvikling, herunder de studerende selvstændighed, samarbejdsevne, kulturforståelse samt evne til kritisk refleksion. 7. Internationalisering Uddannelsen omfatter forskellige aktiviteter, som bl.a. er udviklet med det formål at øge forståelsen af, hvordan lignende uddannelser er implementeret i andre lande, og på hvilke betingelser:

17 En studierejse til en branchekonference eller festival uden for Danmark, der fokuserer på brancherelaterede emner. Målet er at give de studerende en forståelse af markedsmekanismerne og produktionsmulighederne i animationsbranchen. Rejsen kan evt. kombineres med virksomhedsbesøg. De fleste af uddannelsens undervisere er af andre nationaliteter end dansk. Al undervisning foregår på engelsk. Det forventes, at der oprettes et netværk mellem underviserne, de virksomheder, de repræsenterer, og de studerende. De studerende har mulighed for et udvekslingsophold på 6. semester. Udvekslingsopholdet skal foregå på en institution, der er godkendt af The Animation Workshop. Den studerende skal indlevere en skriftlig ansøgning til den relevante holdkoordinator. Ansøgningen betragtes også som en ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel. Hvis udvekslingsopholdet foregår hos en af TAW s partnere, kan TAW være behjælpelig med at finde oplysninger og ansøge om udvekslingsopholdet samt ansøge om Erasmusstipendier til dækning af nogle af udgifterne. Hvis den studerende vælger en institution, der ikke er en af TAW s partner, er den studerende selv ansvarlig for at kontakte institutionen, indhente tilstrækkelig dokumentation for relevansen af de valgte emner/den valgte uddannelse samt ansøge om meritoverførsel. Skolen opmuntrer desuden til udlandsophold i praktikperioden og bestræber sig på at hjælpe studerende, der ønsker et sådant Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og skriftlige eksaminer, produktioner, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelser mv. Prøveformerne skal samlet set tilgodese uddannelsens formål og ligge i forlængelse af de undervisnings og studieformer, som den studerende møder i uddannelsen. Deltagelsen i prøverne på studiet kan forudsætte, at den studerende har fået godkendt en eller flere obligatoriske opgaver / aktiviteter i de enkelte fag og projekter. For at indstille sig til eksamen er det en forudsætning at alle eksamener på det foregående semester er bestået.

18 9.1 Oversigt over prøver og eksaminer Uddannelseselement Tidspunkt Prøveform bedømmelse Midtvejsprøve 1. semester Mundtlig, baseret på øvelser gjort i løbet af 1. semester. Førsteårsprøve 2. semester Praktisk øvelse, i tillæg til øvelser gennemført i løbet af 2. semester, efterfulgt af mundlig. Andreårsprøve 4. semester Praktisk øvelse, i tillæg til øvelser gennemført i løbet af 3. og 4. semester, efterfulgt af mundlig. Tredjeårsprøve 6. semester Praktisk øvelse, i tillæg til øvelser gennemført i løbet af 5. og 6. semester, efterfulgt af mundlig. Praktik 7.. semester Mundtlig på baggrund af praktikrapport Bachelorprojekt 8. semester Mundtlig eksamen med produktion og rapport Intern. Bestået/ikke bestået. Ekstern. Bestået/ikke bestået. Ekstern. Bestået/ikke bestået. Ekstern. Bestået/ikke bestået. Intern ikke gradueret (bestået /ikke bestået Ekstern gradueret Praktikeksamen Praktikeksamen tager udgangspunkt i praktikperioden og den tema portfolio, der er udarbejdet løbende i perioden. Tema portfolioen skal indeholde et løsningsforslag i henhold til en produktion og udarbejdet problemstilling og skal kunne dokumentere processen af forløbet, herunder arbejdspapirer og skitser, fx noter, kilder, inspirationsmaterialer, argumentation og ideer. Derudover skal tema portfolioen indeholde en refleksion og selvevaluering af forløbet og processen. Eksamen skal vise, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken, herunder at: den studerende kan anvende studiets metoder og redskaber gennem konkrete, praktiske opgaveløsninger i forbindelse med en grafiske fortælling i praksis den studerende kan analysere, vurdere, planlægge og gennemføre opgaver/ projekter med udgangspunkt i en praksisnær problemstilling Beståelseskrav Praktikeksamen skal være bestået. 9.3 Bachelorprojekt Projektet gennemføres som en individuel opgave med en skriftlig rapport/produkt og en

19 mundtlig præsentation og forsvar. Projektet kan eventuelt gennemføres i et samarbejde mellem en eller flere studerende og evt. en virksomhed. Bachelorprojektets formål er at give den studerende lejlighed til på en selvstændig måde at udføre et projektarbejde omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for centrale emner i forhold til specialet. Projektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for det godkendte emne, og det dokumenteres i en projektrapport og produktion. Projektet formuleres af den studerende og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Beståelseskrav Eksamen skal bestås med minimum karakteren Prøveformer Prøveformen skal sikre at der sker en individuel eksamination og bedømmelse af den studerende. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en ekstern censor. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af institutionen. Bedømmelsen sker på grundlag af: 1. Skriftlig eksamen 2. Mundtlig eksamen 3. Godkendelse efter nærmere kriterier for deltagelse i undervisning 4. Mundtlig eksamen med projektrapport, procesrapport, produktion, portfolio og fælles fremlægning som grundlag for individuel eksamination og bedømmelse. Kombination af ovenstående prøveformer Prøveformen for det enkelte kursus fremgår af kursus/fag beskrivelsen. Varigheden af den skriftlige eksamen fremgår ligeledes af kursus/fagbeskrivelsen. Såfremt der er betingelser for at indstille sig til prøve fremgår det af Kursus/fagbeskrivelsen. 9.5 Bedømmelse og beståelseskrav Der skelnes mellem følgende former for bedømmelse: 1) gradueret (karakter) 2) Bestået/Ikke bestået 3) Godkendelse Generelt gælder, at hvert kursus bestås for sig. Kurser, hvori der er opnået bedømmelsen 02 eller derover i 7-trins-skalaen eller Bestået/Godkendt, kan ikke tages om. ad 1) Karakter 7-trins-skalaen anvendes. ad 2) Bestået/Ikke bestået (i henhold til specificerede krav) Bedømmelsen "bestået/ikke bestået" anvendes ved laboratorium/værkstedskurser (ingeniørpraktik) og ikke-udtrukne kurser. ad 3) Godkendt/ikke godkendt

20 Bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt" anvendes i kurser, hvor prøveformen er lærerens godkendelse af den studerendes undervisningsdeltagelse. Kriterierne for godkendelse er oplyst i kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus og kan være: - studieaktivitet under kurset - kursusarbejde(r) rettidigt afleverede og godkendt(e) - øvelser skal være udførte og rapporter afleverede og godkendte - afleverede hjemmeopgaver, der tilsammen har et tilfredsstillende niveau - resultat af interne prøver 9.6 Reeksamination Reeksamen og sygeeksamen afholdes normalt i næstfølgende ordinære eksamenstermin. Såfremt et kursus eller projekt kun læses én gang om året, kan en studerende, der er dumpet, vælge at komme til reeksamen enten i næstfølgende eksamenstermin eller ca. 14 dage efter at det nye semester er startet. Tilmelding til reeksamen og sygeeksamen skal være studiekontoret i hænde senest 2 dage efter semesterets afslutning. En studerende kan højst 3 gange deltage i en undervisning, der skal godkendes. I fælde af usædvanlige forhold kan The Animation Workshop give tilladelse til et 4. forsøg Andre bestemmelser 10.1 Deltagelses- og mødepligt Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsen efter regler fastsat i studieordningen for uddannelsen af institutionen, jf. Bek. nr The Animation Workshop forventer høj studieaktivitet med aktiv deltagelse i projekter og den øvrige undervisning. Der lægges vægt på den studerendes medansvar for egen faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i undervisningsforløb og i samarbejde med andre studerende. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for at kunne indstille sig til prøve i det pågældende fag eller faglige element. Registrering af studerendes deltagelsespligt foretages af uddannelsesleder, vejlederen eller underviserteamet på baggrund af: registrering af studerendes fremmøde til uddannelsens studieforløb registrering af rettidig aflevering af de i studieordningen definerede opgaver den studerendes aktive medvirken i uddannelsens forskellige studieforløb Ved studerendes fravær fra studieforløb eller dele heraf har den studerende selv ansvaret for at tilegne sig den viden, de kompetencer og den information, der er givet og arbejdet med under fraværet.

21 Ved studerendes gentagne tilsidesættelse af deltagelsespligten er det en opgave for uddannelseslederen at give påmindelse herom. Proceduren er, at uddannelsesleder fremsender en skriftlig påmindelse til den studerende med kopi til studievejlederen. Studievejlederen skriver på baggrund af møde med den studerende et kort notat med angivelse af indhold og aftaler, samt med angivelse af tidspunkt for samtalen. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en studievejledningssamtale med den studerende, fremsender uddannelsesleder et anbefalet brev til den studerende. Konstaterer uddannelsesstedet fortsat tilsidesættelse af deltagelsespligten, vil den studerende enten blive pålagt at udarbejde en erstatningsopgave, blive pålagt at gå et semester om eller ved gentagen forsømmelse og efter advarsel blive bortvist fra uddannelsen. Beslutning om tilvejebringelse af erstatningsopgave eller påbud om omgang af et semester eller et studieforløb træffes af uddannelsesleder efter samråd med den studerendes studievejleder og de berørte undervisere Meritbestemmelse The Animation Workshop kan godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne studieordning. 21 Ved meritoverførsel medregnes opnået karakter ikke, men overføres som bestået. Det afsluttende bachelorprojekt er undtaget fra bestemmelsen Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering kan gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering 10.4 Meritstuderende Institutionen kan tillade, at studerende fra andre uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve heri som led i deres egen uddannelse Klager Klager over afgørelser, taget af uddannelsens øverste ansvarlige i henhold til denne studieordning, indgives til institutionen tilstillet rektor. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

22 10.6 Orlov og ophør Studerende kan ansøge om orlov fra studiet. Ansøgningen indgives skriftligt begrundet og stiles til uddannelsesleder. Orlov kan normalt først bevilges efter gennemførelse af første studieår, med mindre orlovsansøgningen er begrundet i barsel, adoption, sygdom eller indkaldelse til værnepligtstjeneste. Orlov meddeles efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 167 af 22. februar 2007 om adgang, indskrivning og orlov ved visse videregående uddannelser. Der kan ikke gives orlov med henblik på at påbegynde en anden uddannelse. Ansøgning om orlov skal for at kunne imødekommes være indgivet skriftligt og i god tid før starten af et nyt semester. Orlov gives normalt for et semester ad gangen og normalt højest for to sammenhængende semestre. Uddannelsesleder kan i særlige tilfælde bevilge orlov for en periode, der strækker sig ud over to semestre. Tilbagevenden fra orlov sker normalt ved starten af et nyt semester. Studieophør skal altid drøftes med uddannelsesleder og studievejleder. Det er uddannelseslederen, der bekræfter studieophør over for den studerende. Studievejlederen undersøger og vejleder den studerende om muligheder for orlov og genoptagelse af studiet, før studieophør meddeles. Såfremt en studerende ønsker studieophør, skal dette meddeles skriftligt til studieadministrationen og være aftalt, før en studerende kan betragtes som ophørt med uddannelsen. Såfremt dette ikke sker, fremsender uddannelseslederen et anbefalet brev med meddelelse om, at den pågældende anses for at være ophørt med uddannelsen, såfremt der ikke inden en given frist er fremsendt meddelelse herom. Ved studerendes meddelelse om ophør udleveres et kort spørgeskema til den studerende om årsagen til beslutning om ophør. Svaret indgår i uddannelsesstedets opgørelse over ophør i uddannelsen Dispensationsregler The Animation Workshop kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra reglerne i studieordningen. 11. Partnere Den studerende har på 6. semester mulighed for at tilrettelægge et helt semester af sin uddannelse som et ophold på en udenlandsk eller anden dansk partneruddannelsesinstitution. Opholdet skal give den studerende kvalifikationer svarende til 30 ECTS-point. Såfremt den studerende ønsker at bytte med praktikopholdet, kan udveksling finde sted i 5. Semester, hvor praktikken afvikles ved hjemkomst i 6. semester, skal dette ske efter aftale med uddannelseslederen for uddannelsen. Opholdet skal primært tilrettelægges hos en institution, som VIA UC/DAMB har indgået udvekslingsaftale med. Skriftlig ansøgning sendes til den relevante uddannelseschef /leder på VIA UC/DAMB. Ansøgningen betragtes samtidig som en ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit.

23 Såfremt udvekslingsopholdet placeres hos én aftalepartnere, vil TAW/VIA UC/DAMB være behjælpelig med information og ansøgning, ligesom der vil kunne søges om økonomisk tilskud fra Erasmus-midlerne eller andre relevante kilder gennem VIA UC/DAMB. Hvis den studerende vælger en institution uden for rammerne af TAW/VIA UC/DAMB s udvekslingsaftaler, er den studerende selv ansvarlig for kontakten med institutionen, for at fremskaffe tilstrækkeligt bevis for det valgte studiums/fags relevans samt søge om merit for opholdet. 4.1 Udvekslingsaftaler VIA UC/DAMB har aftaler vedr. udveksling med flere uddannelsesinstitutioner, se listen på Studienet. 23

24 24

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production VIA University College Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Sep. 2013 Forord Et arbejdsmarked i vækst og forandring Nye teknologier og medieplatforme giver nye

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production VIA University College Studieordning Professionsbachelor Multiplatform Storytelling and Production 1. september 2013 Rev. 1. September 2015 Forord Et internationalt marked i vækst Nye teknologier og medieplatforme

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Studieordning Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Sep.2013 Forord Et arbejdsmarked i vækst og forandring Nye teknologier og medieplatforme giver nye anvendelsesmuligheder og

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i grafisk fortælling 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i multiplatform storytelling and production

Uddannelse til professionsbachelor i multiplatform storytelling and production Uddannelse til professionsbachelor i multiplatform storytelling and production Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-380 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production VIA University College Studieordning Professionsbachelor Multiplatform Storytelling and Production 1. september 2013 Rev. 29. august 2016 Forord Et internationalt marked i vækst Nye teknologier og medieplatforme

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole UDKAST til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, 11, stk. 1, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Grafisk Fortælling. Studieordning The Animation Workshop VIA University College

Grafisk Fortælling. Studieordning The Animation Workshop VIA University College Grafisk Fortælling Studieordning 2017 The Animation Workshop VIA University College Indhold Indledning 1 1. Uddannelsens opbygning og læringsmål 2 1.1. Uddannelsens opbygning 2 1.2. Mål for læringsudbytte

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere