EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM"

Transkript

1 EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D - Vand, kemikalier og bioteknologi) behandler prioriterede stoffer, herunder gennemgang af miljøkvalitetskrav for eksisterende prioriterede stoffer og identifikation af nye prioriterede stoffer. I oktober 2010 er udarbejdet to arbejdsdokumenter med gennemgang af eksisterende miljøkvalitetskrav /1/ og udvikling af miljøkvalitetskrav for nye prioriterede stoffer /2/. Referencelaboratoriet har gennemgået de to dokumenter med henblik på så vidt muligt at sikre, at den reviderede bekendtgørelse om analysekvalitet dækker alle stoffer, der kan tænkes at indgå i overvågning i medfør af Vandrammedirektivet i den nærmere fremtid. Desuden er krav til analysekvalitet, der er foreslået i notaterne 11.5 /4/, 11.8 /5/ og 11.9 /6/, sammenlignet med den analysekvalitet, der er nødvendig til overvågning af miljøkvalitetskrav i de to dokumenter (/1/ og /2/). Desuden er alle eksisterende prioriterede stoffer, hvor der ikke er ændringsforslag til miljøkvalitetskrav, gennemgået med henblik på at sikre, at alle er omfattet af den reviderede bekendtgørelse. 2 Prioriterede stoffer - analyseparametre Tabel 1 Eksisterende prioriterede stoffer Stofgruppe 2.1 Eksisterende prioriterede stoffer med uændrede miljøkvalitetskrav De eksisterende prioriterede stoffer (/3/, bilag 1 del B) er samlet i Tabel 1. Heri ses ved mærkning med eller g, om de pågældende stoffer er omfattet af det nationale overvågningsprogram, NOVANA Mærkning med betyder, at parameteren indgår i forslag til revideret bekendtgørelse om analysekvalitet specifikt, mens mærkning med g betyder, at parameteren er en del af en gruppe, f.eks. Øvrige. Status i forslag til revideret bekendtgørelse Ferskvand Marint Anden vand Sediment Skaldyr biota Cadmium og cadmiumforb. Metaller Bly og blyforbindelser Metaller Kviksølv og kviksølvforb. Metaller Nikkel og nikkelforbindelser Metaller Alachlor g g g g Atrazin g g g g Chlorfenvinphos g g g g Chlorpyrifos g g g 1

2 Stofgruppe (chlorpyrifosethyl) g g g g Diuron g g g g Endosulfan g g g g Heachlorcyclohean g g Isoproturon g g g Simazin g g g g Trifluralin g g g g Anthracen PAH Fluoranthen PAH Polyaromatiske kulbrinter PAH (Benzo(a)pyren) PAH (Benzo(b)fluoranthen) PAH (Benzo(g,h,i)perylen) PAH (Benzo(k)fluoranthen) PAH (Indeno(1,2,3-cd)pyren) PAH Bromerede diphenylethere Bromerede flammehæmmere pentabromdiphenylether (congener nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154) Bromerede flammehæmmere Di(2-ethylheyl)phthalat (DEHP) Blødgørere Nonylphenol Phenoler (4-nonylphenol) Phenoler Octylphenol Phenoler Status i forslag til revideret bekendtgørelse Ferskvand Marint Anden vand Sediment Skaldyr biota (4-(1,1,3,3 -tetramethylbutyl)- phenol) = 4-tert-oktylphenol Phenoler Tributyltinforbindelser Organotinforbindelser g (Tributyltin-kation) Organotinforbindelser g Naphthalen 1,2-dichlorethan Dichlormethan Trichlormethan (chloroform) Heachlorbutadien Chloralkaner, C Trichlorbenzener Pentachlorbenzen Heachlorbenzen Benzen Pentachlorphenol Halogenerede alif. kulbrinter Halogenerede alif. kulbrinter Halogenerede alif. kulbrinter Halogenerede alif. kulbrinter Halogenerede alif. kulbrinter Halogenerede arom. kulbrinter Halogenerede arom. kulbrinter Halogenerede arom. kulbrinter De fleste af de prioriterede stoffer indgår i NOVANA og dermed også i den planlagte revision af bekendtgørelse om analysekvalitet. Undtagelserne er en række halogenerede alifatiske og aromatiske kulbrinter, benzen og pentachlorphenol. Kun to (heachlorcyclohean og isoproturon) indgår specifikt i forslag til revideret bekendtgørelse om analysekvalitet, mens de øvrige dækkes af gruppeparameteren Øvrige. 2

3 Visse prioriterede stoffer indgår i ferskvand, men ikke i marint vand og omvendt. For at sikre, at krav til analysekvalitet er til stede, hvis der bliver behov herfor, f.eks. ved operationel overvågning, foreslås det, at der tilføjes parametre som beskrevet nedenfor. Referencelaboratoriet anbefaler, at Fersk overfladevand tilføjes følgende parametre: Chloralkaner, C 10 - C 13 Andre halogenerede alifatiske kulbrinter (gruppeparameter) Halogenerede aromatiske kulbrinter (gruppeparameter) Benzen Pentachlorphenol Tributyltin. Marint vand tilføjes følgende parametre: (gruppeparameter) Pentachlorphenol Naphthalen Nonylphenoler, sum 4-Nonylphenol. Skaldyr og anden biota tilføjes følgende parametre, da der er defineret miljøkvalitetskrav i biota for disse: Heachlorbutadien Halogenerede aromatiske kulbrinter (gruppeparameter) 2.2 Eksisterende prioriterede stoffer under revision I Tabel 2 er de eksisterende prioriterede stoffer, for hvilke der overvejes nye miljøkvalitetskrav, samlet. Tabellen viser desuden ved mærkning med, om de pågældende stoffer er omfattet af det nationale overvågningsprogram, NOVANA Tabel 2 Eksisterende prioriterede stoffer under revision Status i forslag til rev. bkg Stofgruppe sediment skaldyr anden biota Poly (inklusive octa) BDE bromerede flammehæmmere Bly metaller Kviksølv metaller Nikkel metaller Anthracen PAH Fluoranthen PAH PAHer PAH Benzo(a)pyren PAH Benzo(b)fluoranthen PAH Benzo(k)fluoranthen PAH 3

4 Status i forslag til rev. bkg Stofgruppe sediment skaldyr anden biota Benzo(g,h,i)perylen PAH Indeno(1,2,3-cd)pyren PAH Benzen Naphthalen Som det fremgår af Tabel 2 er alle stoffer med undtagelse af samlegruppen PAHer og benzen omfattet af NOVANA og dermed også af den planlagte revision af bekendtgørelse om analysekvalitet. Benzen er som et flygtigt stof ikke relevant i sediment, skaldyr og anden biota. Referencelaboratoriet anbefaler på baggrund af Tabel 2, at Andre PAH tilføjes som parametergruppe for sediment og skaldyr i den reviderede bekendtgørelse om analysekvalitet. Bromerede flammehæmmere indgår som gruppe i listen i Tabel 2. Navngivne bromerede flammehæmmere i anden biota indgår i NOVANA Som sikkerhed for senere revisioner af overvågningsprogrammet anbefaler Referencelaboratoriet, at Andre bromerede flammehæmmere tilføjes som parametergruppe for anden biota. 2.3 Nye prioriterede stoffer I Tabel 3 er nye prioriterede stoffer samlet. Tabellen viser desuden ved mærkning med, om de pågældende stoffer er omfattet af det nationale overvågningsprogram, NOVANA Tabel 3 Nye prioriterede stoffer Status i forslag til rev. bkg Stofgruppe sediment skaldyr anden biota Terbutryn Aclonifen Cybutryne (Irgarol ) Cypermethrin Dichlorvos Dicofol Heptachlor/Heptachlor epoid Methyl 5-(2,4-dichlorophenoy)-2- nitrobenzoat (Bifeno) Quinoyfen Polychlorerede biphenyler (PCBer) PCB Perfluorooctan sulfonsyre og dens salte (PFOS) og perfluorooctan sulfonylfluorid overfladeaktive stoffer Zink metaller 17-beta-estradiol Ibuprofen Diclofenac 17-alpha-ethinylestradiol lægemiddel/naturligt hormon lægemiddel lægemiddel lægemiddel 4

5 Status i forslag til rev. bkg Stofgruppe sediment skaldyr anden biota Dioin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzo-pdioin,TCDD) dioin 1,2,5,6,9,10-Heabromcyclododecan (HBCDD) / 1,3,5,7,9,11-Heabromcyclododecan (HBCDD) bromerede flammehæmmere Cyanider (fri) Tabel 3 viser, at en række, der kan forventes som nye prioriterede stoffer, ikke indgår i NOVANA og dermed ikke i den planlagte revision af bekendtgørelse om analysekvalitet. Årsagen kan være, at de pågældende ikke er relevante i Danmark, men Referencelaboratoriet anbefaler, at Andre tilføjes som parametergruppe for sediment, skaldyr og biota som en sikkerhed for senere revisioner af overvågningsprogrammet. PCB og perfluorerede forbindelser indgår som grupper i listen over nye prioriterede stoffer. Navngivne PCB-er og perfluorerede forbindelser indgår i NOVANA Som sikkerhed for senere revisioner af overvågningsprogrammet anbefaler Referencelaboratoriet, at Andre PCB tilføjes for parametergruppe for skaldyr og anden biota, samt at Andre perfluorerede forbindelser tilføjes som parametergruppe for anden biota. Fri cyanid indgår ikke i NOVANA , og er næppe en relevant parameter i sediment, skaldyr og anden biota. Den kan dog være aktuel i fersk overfladevand. 2.4 Sammenfatning - analyseparametre i bekendtgørelse om analysekvalitet Gennemgangen af nye og eksisterende prioriterede stoffer, som beskrevet i afsnit 2.1 til 2.3 har givet anledning til anbefaling af at følgende stofgrupper tilføjes i revideret bekendtgørelse om analysekvalitet: Ferskvand Marint vand Sediment Skaldyr Anden biota Chloralkaner, C 10 - C 13 Andre halogenerede alifatiske kulbrinter Halogenerede aromatiske kulbrinter Benzen Pentachlorphenol Heachlorbutadien Tributyltinforbindelser Naphthalen Nonylphenoler, sum 4-Nonylphenol Andre bromerede flammehæmmere Andre PAH Andre Andre PCB Andre perfluorerede forbindelser Cyanid (fri) Efter aftale med Naturstyrelsen indsættes krav til analysekvalitet for Andre bromerede flammehæmmere, Andre PAH, Andre, Andre PCB og Andre perfluore- 5

6 rede forbindelser svarende til det mest lempelige krav for enkeltstoffer i den pågældende gruppe og prøvetype, der allerede er omfattet af forslag til revideret bekendtgørelse. Analysekvalitetskrav for fersk overfladevand sættes identisk med krav for grundvand med undtagelse af tributyltin, som baseres på krav for marint vand, og chloralkaner, C 10 - C 13, hvor analysekvalitetskrav sættes til den netop tilstrækkelige kvalitet til overvågning af Analysekvalitetskrav for marint vand sættes identisk med krav for fersk overfladevand. Analysekvalitetskrav for heachlorbutadien og halogenerede aromatiske kulbrinter i skaldyr og anden biota sættes til den netop tilstrækkelige kvalitet til overvågning af For halogenerede aromatiske kulbrinter anvendes miljøkvalitetskravet for heachlorbenzen. 3 Sammenligning af krav til analysekvalitet med værdier baseret på EQS Fremkomsten af nye prioriterede stoffer, tilføjelse af miljøkvalitetskrav (EQS) for biologisk materiale og sediment for eksisterende stoffer, samt revision af eksisterende miljøkvalitetskrav medfører behov for en ekstra gennemgang af forslag til analysekvalitetskrav i sammenhæng med miljøkvalitetskravene. Denne gennemgang er givet nedenfor, da de pågældende miljøkvalitetskrav endnu ikke er vedtaget. Hvor der ovenfor er givet forslag til supplerende parametre i fersk overfladevand, marint vand, skaldyr og anden biota, og de supplerende parametre har et gældende krav til miljøkvalitet, er sammenligning mellem krav til analysekvalitet og ønskelig analysekvalitet til overvågning af miljøkvalitetskrav en del af de eksisterende notater: notat 11.3 (marint vand), 11.7 (fersk overfladevand), 11.8 (skaldyr) og 11.9 (anden biota). I det følgende er forslag til kvalitetskrav gennemgået i sammenhæng med forslag til miljøkvalitetskrav for nye og reviderede prioriterede stoffer. Forlag til krav til analysekvalitet er anført i notat 11.5 (sediment), 11.8 (skaldyr) og 11.9 (anden biota). For cyanid i fersk overfladevand er foreslået samme analysekvalitet som for grundvand, se notat Disse forslag til krav er sammenlignet med det ønskelige til overvågning af de nye forslag til miljøkvalitetskrav i sediment, skaldyr og anden biota på samme måde som det er sket for de endeligt vedtagne miljøkvalitetskrav i de tre nævnte notater. Den ønskelige analysekvalitet er: LQ 0,3 EQS U abs 0,5 EQS Sammenligning med de nye udkast til miljøkvalitetskrav er i nærværende notat alene en konstatering af, om kravene til analysekvalitet er af ønskelig størrelse, men der gives ikke anbefalinger i de tilfælde, hvor kravene til analysekvalitet ikke synes tilstrækkelige. 6

7 3.1 Ferskvand I /2/ findes miljøkvalitetskrav til cyanid, som kan være relevant i ferskvand. Det er her undersøgt, om krav til analysekvalitet, der er gældende for total cyanid i grundvand, også vil være relevante for fri cyanid i fersk overfladevand, idet der forventes sammenlignelig analysekvalitet for de to parametre. Fri cyanid er imidlertid ikke en analyseparameter, der findes standardmetoder for, og det må ved indførelse af analysekvalitetskrav undersøges, om standardparameteren syreflygtigt cyanid er anvendelig i sammenhængen. En sammenligning mellem kvantifikationsgrænse for cyanid i grundvand og den ønskelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav for fersk overfladevand er vist i Tabel 4 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (absolut værdi) i Tabel 5. Tabel 4 Forslag til kvantifikationsgrænser i fersk overfladevand sammenlignet med ønskelig kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS LD Uorganiske sporstoffer LQ = 3 * LD 0,3 EQS Cyanid µg/l CN 0, ,03 Forslag til kvantifikationsgrænse for cyanid er ikke så lavt, som ønskeligt til overvågning af udkast til Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 EQS. Tabel 5 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i fersk overfladevand sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS U abs 0,5 EQS Uorganiske sporstoffer Cyanid µg/l CN 0,1 5 0,05 Forslaget til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er ligesom forslaget til kvantifikationsgrænse ikke så lavt, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 EQS. 3.2 Sediment I /1/ og /2/ findes miljøkvalitetskrav til tre stoffer i sediment. For cypermethrin og quinoyfen findes miljøkvalitetskrav for både fersk og marint sediment. Her er anvendt miljøkvalitetskravet til marint sediment, da dette er en faktor 10 lavere end kravet i fersk sediment. I notat 11.5 findes ikke specifikt krav til analysekvalitet for de to, cypermethrin og quinoyfen, og kravet til gruppen Andre, er derfor indsat. En sammenligning mellem forslag til kvantifikationsgrænse i notat 11.5 og den ønskelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav er vist i Tabel 6 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (absolut værdi) i Tabel 7. 7

8 Tabel 6 Forslag til kvantifikationsgrænser i sediment sammenlignet med ønskelig kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS LD LQ = 3 * LD 0,3 EQS Cypermethrin µg/kg TS 0, ,001 Quinoyfen µg/kg TS 0, ,2 Dioiner og furaner Dioin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzop-dioin,TCDD) µg/kg TEQ TS 0,0017 0,2 0,6 0,0005 Som det ses er forslagene til kvantifikationsgrænse ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav for de tre parametre. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 EQS. Tabel 7 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i sediment sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS U abs 0,5 EQS Cypermethrin µg/kg TS 0, ,002 Quinoyfen µg/kg TS 0, ,3 Dioiner og furaner Dioin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzop-dioin,TCDD) µg/kg TEQ TS 0, ,0009 Forslagene til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er lige som forslagene til kvantifikationsgrænse ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav for de tre parametre. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 EQS. 3.3 Skaldyr I /1/ og /2/ er tilføjet miljøkvalitetskrav i biota for en række PAH, og der er desuden tilføjet flere nye stoffer med miljøkvalitetskrav for biota. I det danske overvågningsprogram, NOVANA , indgår bromerede flammehæmmere og perfluorerede forbindelser ikke i skaldyr. Disse to stofgrupper indgår derfor ikke i nærværende sammenligning, selv om der er udkast til miljøkvalitetskrav for perfluorerede forbindelser og HBCDD, som er en del af gruppen bromerede flammehæmmere. I notat 11.8 findes ikke specifikt krav til analysekvalitet for de tre, dicofol, heptachlor/heptachlorepoid og quinoyfen, og kravet til gruppen Andre, er derfor indsat. En sammenligning mellem forslag til kvantifikationsgrænse i notat 11.8 og den ønskelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav er vist i Tabel 8 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (absolut værdi) i Tabel 9. 8

9 Tabel 8 Forslag til kvantifikationsgrænser i skaldyr sammenlignet med ønskelig kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS LD PAH LQ = 3 * LD 0,3 EQS Anthracen µg/kg VV 9 0,5 1,5 3 Fluoranthen µg/kg VV 30 0,5 1,5 9 Benzo(a)pyren µg/kg VV 2 0,5 1,5 0,6 Benzo(b)fluoranthen * µg/kg VV 2 0,2 0,6 0,6 Benzo(k)fluoranthen * µg/kg VV 2 0,2 0,6 0,6 Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/kg VV 2 0,5 1,5 0,6 Dicofol µg/kg VV 4,8 0,05 0,15 1,4 Heptachlor/Heptachlor epoid µg/kg VV 0,0067 0,05 0,15 0,002 Quinoyfen µg/kg VV ,05 0, Dioiner og furaner Dioin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzop-dioin,TCDD) µg/kg TEQ VV 0, , , ,0001 *: krav til analysekvalitet for sum af benzo(b+j+k)fluoranthener er fordelt med 1/3 til hver parameter Forslagene til kvantifikationsgrænse er for adskillige stoffer ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 EQS. Forskellen er dog ikke stor for dioin. Tabel 9 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i skaldyr sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS U abs 0,5 EQS PAH Anthracen µg/kg VV 9 2 4,5 Fluoranthen µg/kg VV Benzo(a)pyren µg/kg VV Benzo(b)fluoranthen * µg/kg VV 2 0,7 1 Benzo(k)fluoranthen * µg/kg VV 2 0,7 1 Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/kg VV PAH Dicofol µg/kg VV 4,8 1,5 2,4 Heptachlor/Heptachlor epoid µg/kg VV 0,0067 1,5 0,0034 Quinoyfen µg/kg VV , PAH Dioin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzop-dioin,TCDD) µg/kg TEQ VV 0, ,001 0,0002 *: krav til analysekvalitet for sum af benzo(b+j+k)fluoranthener er fordelt med 1/3 til hver parameter Forslagene til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er for benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren heptachlor/heptachlorepoid og dioin ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav for de tre parametre. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 EQS. 9

10 3.4 Anden biota Udkast til kvalitetskrav for biota i /1/ og /2/ gælder både skaldyr og anden biota og miljøkvalitetskravene er derfor identiske i afsnit 3.3 og nærværende ansnit. I det danske overvågningsprogram, NOVANA , indgår PAH ikke i anden biota (fisk). PAH indgår derfor ikke i nærværende sammenligning, selv om der er udkast til I notat 11.9 findes ikke specifikt krav til analysekvalitet for de tre, dicofol, heptachlor/heptachlorepoid og quinoyfen, og kravet til gruppen Andre, er derfor indsat. En sammenligning mellem forslag til kvantifikationsgrænse i notat 11.9 og den ønskelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav er vist i tabel Tabel 10 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (absolut værdi) i Tabel 11. Tabel 10 Forslag til kvantifikationsgrænser i anden biota sammenlignet med ønskelig kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS LD LQ = 3 * LD 0,3 EQS Dicofol µg/kg VV 4,8 0,5 1,5 1,4 Heptachlor/Heptachlor epoid µg/kg VV 0,0067 0,5 1,5 0,002 Quinoyfen µg/kg VV ,5 1, Perfluorerede forbindelser Perfluoroktan sulfonat µg/kg VV 6,7 0,2 0,6 2 Dioiner og furaner Dioin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzop-dioin,TCDD) Bromerede flammehæmmere µg/kg TEQ VV 0, ,0002 0,0006 0,0001 1,2,5,6,9,10-Heabromcyclododecan (HBCDD) / 1,3,5,7,9,11- Heabromcyclododecan (HBCDD) µg/kg VV 167 0,2 0,6 50 Som det ses er flere af forslagene til kvantifikationsgrænse ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 EQS. For dicofol er forskellen dog marginal. Tabel 11 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i anden biota sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til Parameter Enhed EQS U abs 0,5 EQS Dicofol µg/kg VV 4,8 2 2,4 Heptachlor/Heptachlor epoid µg/kg VV 0, ,0034 Quinoyfen µg/kg VV Perfluorerede forbindelser Perfluoroktan sulfonat µg/kg VV 6,

11 Parameter Enhed EQS U abs 0,5 EQS Dioiner og furaner Dioin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzop-dioin,TCDD) Bromerede flammehæmmere µg/kg TEQ VV 0, ,002 0,0002 1,2,5,6,9,10-Heabromcyclododecan (HBCDD) / 1,3,5,7,9,11- Heabromcyclododecan (HBCDD) µg/kg VV Forslagene til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav for de samme parametre med undtagelse af dicofol, som gav vanskelighed med kvantifikationsgrænse. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 EQS. 3.5 Sammenfatning Samlet set kan forslag til analysekvalitetskrav i notat 11.5, 11.8 og 11.9 kun for enkelte parametre tilgodese det behov for analysekvalitet, der følger af de nye udkast til 4 Referencer /1/ European Commission, Directorate-General Environment, Directorate D - Water, Chemicals and biotechnology, ENV.D1 - Water, Dokument WG E(11) (B): Review of eisting priority substances: EQS revision, 20. oktober /2/ European Commission, Directorate-General Environment, Directorate D - Water, Chemicals and biotechnology, ENV.D1 - Water, Dokument WG E(11) (B): Identification of new priority substances: EQS derivation, 20. oktober /3/ Bekendtgørelse nr af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. /4/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium og Naturstyrelsen: Notat 11.5b, Analysekvalitetskrav til parametre der pt. ikke er dækket af bkg. nr. 866, Marint sediment, Juli /5/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium og Naturstyrelsen: Notat 11.8, Analysekvalitetskrav til parametre der pt. ikke er dækket af bkg. nr. 866, Skaldyr, Juli /6/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium og Naturstyrelsen: Notat 11.9, Analysekvalitetskrav til parametre der pt. ikke er dækket af bkg. nr. 866, Anden biota, Juli uol/lmu 11

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1 )

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1 ) Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4205-00010 Juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1 ) I

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 331/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for

Læs mere

32008L /12/11 EUR-Lex L DA. Titel og reference

32008L /12/11 EUR-Lex L DA. Titel og reference EUROPA > EUR-Lex Hjem > ID celex 32008L0105 Titel og reference Tekst Datoer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2006) 0397 - Bilag 1,KOM (2006) 0398 - Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 6. oktober 2006 Vand lmu/spe GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Stk. 4. Ved prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer forstås forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 1, del B.

Stk. 4. Ved prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer forstås forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 1, del B. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1 2 I bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-049-00196 Ref. SPE/LMU/japed(dep) Den 27. marts 2012 GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.11, Sediment Bilag A og hele nærværende notat er udformet for analyse af sediment ved overvågningsopgaver.

Læs mere

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1022 af 25/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-405-00029 Senere ændringer

Læs mere

Miljøkvalitetskrav for overfladevand

Miljøkvalitetskrav for overfladevand Bilag 2 Miljøkvalitetskrav for Del A. Lister over forurenende stoffer 1. Liste over de vigtigste grupper af forurenende stoffer Tabel 1. Liste over de vigtigste grupper af forurenende stoffer. 1 Organiske

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Miljøfremmede stoffer regler og de nationale myndigheders indsats?

Miljøfremmede stoffer regler og de nationale myndigheders indsats? Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Miljøfremmede stoffer regler og de nationale myndigheders indsats? Flemming

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7 Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Susanne Boutrup og Lars Moeslund Svendsen, Dato: August 2012 Side1/52

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 I medfør af 35 a-b, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-400-00057 Ref. lmu Den 11.februar 2014 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Udkast til bekendtgørelse blev sendt

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +L15 8911 t1811 info@verdo.dk www.verdn.dk Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 25. juni 2015 QA: Emne:

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Tungmetaller og miljøfremmede stoffer i NOVANA

Tungmetaller og miljøfremmede stoffer i NOVANA Ansvarlig: FORS, DMU (Susanne Boutrup) Dokumenttype: Bilag til Programbeskrivelsen for NOVANA, del 3 Oprettet: 19-09-2003 Version: 8 Opdateret: 24-06-2006 Oversigt over ændringer ved opdateringer findes

Læs mere

Basisviden om EU-regulerede stoffer i vandmiljøet

Basisviden om EU-regulerede stoffer i vandmiljøet Basisviden om EU-regulerede stoffer i vandmiljøet Regulering, anvendelser, forureningskilder og forekomst Jesper Kjølholt, Susanne Skaarup og Klaus Winther Ringgaard COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1181 2007

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Vurdering af mulighed for måling af udvalgte stoffer i vand frem for i sediment eller biota

Vurdering af mulighed for måling af udvalgte stoffer i vand frem for i sediment eller biota Vurdering af mulighed for måling af udvalgte stoffer i vand frem for i sediment eller biota Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. januar 2017 Susanne, Boutrup, DCE Nationalt Center

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 1146 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA-400-00054 Senere ændringer

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 1311 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-405-00023 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

Forureningskontrol ved nedsivning af regnvand i byområder

Forureningskontrol ved nedsivning af regnvand i byområder Forureningskontrol ved nedsivning af regnvand i byområder *Peter Steen Mikkelsen, med input fra *Heidi Birch, *Luca Vezzaro, *Eva Eriksson, **Lorenzo Benedetti og **Webbey De Keyser *Institut for Vand

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Opdatering af nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg

Opdatering af nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg Opdatering af nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg - på baggrund af data fra det nationale overvågningsprogram for punktkilder 1998-2012 Kolofon Titel: Opdatering af

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb NEXT IV 2005-2009 PAH er og nonylphenoler i vandløb 1. runde, september 2005 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Pernille Weile (PW) Maj-Britt Fruekilde (MBF) Ulla Lund (UOL) Afbud

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Halinspektørforeningen Nordsjællands kunstgræs seminar D. 18.9.2014 Kristina Buus Kjær, Afdeling for By & Industri (kbm@dhigroup.com) Miljø-

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni 2015 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø.

AARHUS UNIVERSITET. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Høringssvar til udkast til ændring af Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål. J.nr. NST-4200-00050

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA- 400-00049 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 7 b og 73, stk.

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala behov og udvikling

Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala behov og udvikling Regn med en blå og grøn fremtid udviklingen inden for renseteknologier fortsætter med fuld fart Krüger temadag d. 6/11-14, Hotel Crowne Plaza, København Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1 Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1 Relevante stoflister og relationer til brancher/aktiviteter Miljøprojekt nr. 1564, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand,

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere