Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr"

Transkript

1 Årsrapport Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K CVR nr Marts 2017

2 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning Præsentation af virksomheden Ledelsesberetning Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer Supplerende bilag 32

3 Påtegning af det samlede regnskab Side 3 af 33

4 Side 4 af Påtegning af det samlede regnskab Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af departementets økonomiske og faglige resultater for I årsrapporten redegør departementet for det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser. For at styrke økonomi- og resultatstyringen er fokus i årsrapporten lagt på afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab. For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Finansministeriets departement, CVRnummer , er ansvarlig for, herunder Departementet (Driftsbevilling), , Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbevilling) og DREAMgruppen (Driftsbevilling), samt de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Departementets hovedkonti omfatter også Reserver og budgetregulering (Reservationsbevilling). Denne konto behandles dog ikke videre i årsrapporten. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 14/ Departementschef Martin Præstegaard Finansministeriets departement Direktør Poul Taankvist Moderniseringsstyrelsen Afdelingschef Peder Lundquist Finansministeriets departement

5 Beretning Side 5 af 33

6 Side 6 af Beretning Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af departementet og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke departementets aktiviteter og forhold. Endvidere beskrives forventningerne til det kommende år. 2.1 Præsentation af virksomheden Departementet koordinerer den økonomiske politik, overvåger dansk og international økonomi, udarbejder forslag til bevillingslovene og koordinerer arbejdet med offentlig innovation. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner. Departementets mission og vision er fastsat i Finansministeriets koncernfælles mission og vision. Mission Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor.

7 Side 7 af 33 Vision Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark. Kerneopgaver Nedenfor i boks 1 beskrives departementets hovedopgaver, som de er vedtaget i finansloven. Boks 1 Finansministeriets hovedopgaver Formål Udgiftspolitik Hovedopgaver At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser. Økonomisk Politik At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger. Effektiv offentlig sektor At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik. Internationalt samarbejde At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget. Koncernrevision At foretage intern revision og tilsyn i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger. Kilde: FL2016

8 Side 8 af Ledelsesberetning Departementet har i 2016 blandt andet gennem koordinering af den økonomiske politik og den offentlige udgiftspolitik, ved konjunkturvurderinger samt ved forberedelse af forslag til bevillingslovene udarbejdet forskellige typer beslutningsgrundlag til finansministeren og regeringen. Endvidere har departementet understøttet finansministerens og regeringens deltagelse i det internationale økonomiske samarbejde, bl.a. i ECOFIN, IMF og OECD. I juni blev børsnoteringen af DONG Energy A/S gennemført. Børsnoteringen indbragte staten et provenu på 8 mia. kr. Efter børsnoteringen ejer staten 50,1 pct. af aktierne i DONG Energy. Der har siden 2004 været bred enighed i Folketinget om en børsnotering af selskabet. I 2016 har departementet endvidere understøttet de årlige forhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om budgetterne for I aftalen med regionerne løftes sundhedsområdet med 0,2 mia. kr. Hertil kommer allerede besluttede løft i 2017 på knap 0,3 mia. kr. til blandt andet kapacitet og styrkelse af kræftindsatsen. Aftalen sikrer rammerne for fortsat udvikling af sundhedsvæsenet, styrker patientrettigheder, moderniserer indkøb og realiserer effektiviseringer som følge af nye supersygehuse. Med aftalen med KL får kommunerne tilbageført 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget til prioriterede områder som bl.a. børn, ældre og folkeskole. Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., blev tilbageført i forbindelse med finanslovsaftalen. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Målsætningen er at frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. I august offentliggjorde V-regeringen sin 2025-plan, Helhedsplan for et stærkere Danmark. Departementet har bistået med udarbejdelsen af og de efterfølgende forhandlinger om initiativerne i planen. Herudover bistod departementet regeringen med udarbejdelsen af regeringens finanslovsforslag for 2017 og indgåelse af aftale om finansloven for Med aftalen afsættes blandt andet yderligere 2 mia. kr. til ældreområdet og 2,2 mia. kr. til kræftområdet frem mod 2020, registreringsafgiften nedsættes og grundskylden fastfryses nominelt i Som en del af arbejdet med budgetloven har departementet ligeledes bistået regeringen med udarbejdelsen af lovforslag om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for årene , der efterfølgende blev vedtaget i Folketinget. Som følge af den kongelige resolution af 28. november 2016 og dannelse af VLAK-regeringen betjener Finansministeriet nu både finansministeren og ministeren for offentlig innovation.

9 Side 9 af 33 Årets økonomiske resultat I tabel 1 vises udvalgte regnskabs- og nøgletal for Finansministeriets departement herunder Departementet, Effektivisering af offentlige institutioner og DREAM-gruppen. En detaljeret gennemgang af regnskabstallene er beskrevet i afsnit 3. Regnskab. Tabel 1 Departementets økonomiske hoved- og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -266,2-309,6-309,6 Ordinære driftsomkostninger 206,2 219,8 281,6 Resultat af ordinær drift -60,0-89,8-28,0 Resultat før finansielle poster -36,0-55,0-0,8 Årets resultat -35,9-54,9-0,6 Balance - Anlægsaktiver 6,2 6,4 5,9 - Omsætningsaktiver 268,8 332,5 332,2 - Egenkapital 212,7 273,8 273,8 - Langfristet gæld 1,8 1,7 1,2 - Kortfristet gæld 57,9 60,3 60,0 Lånerammen 13,5 13,5 13,5 Træk på lånerammen 2,4 1,5 1,0 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 17,5% 11,0% 7,4% Bevillingsandel 1 99,0% 98,9% 98,9% Personaleoplysninger Antal årsværk 181,4 214,8 225 Årsværkspris (mio. kr.) 0,7 0,6 0,6 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Benchmarkdatabase. Anlægsaktiver og omsætningsaktivers dataudtræk fra SKS fejler, og derfor er datagrundlaget fra tabel 8 anvendt.

10 Side 10 af 33 Resultatopgørelse Årets resultat for departementets samlede virksomhed er et overskud på 54,9 mio. kr., som fremgår af tabel 1. Af det samlede resultat for de omkostningsbaserede bevillinger blev næsten hele årets overskud overført til egenkapitalen ved resultatdisponeringen. Det er vurderingen, at årets resultat er mindre tilfredsstillende, da der stadig er behov for at identificere eventuelle mindreforbrug tidligere på året med henblik på muligheden for at omprioritere ressourcer forbedres. Årets resultat på 54,9 mio. kr. skyldes mindreforbrug på 31,2 mio. kr. under Departementet, samt mindreforbrug på 23,7 mio. kr. under Effektivisering af offentlige institutioner. Mindreforbruget i departementet skyldes primært flere vakancer end forventet ved årets begyndelse, da det blev besluttet at samle ledige stillinger til store fælles jobopslag i stedet for løbende genbesættelser. Hertil kommer mindreforbrug på drift, der blandt andet skyldtes forsinkelse i anskaffelse af ESDH-system. På Effektivisering af offentlige institutioner stammer mindreforbruget primært fra budgetanalyser og analyser i ØA-sammenhæng, der af forskellige årsager blev udskudt. Finansielle nøgletal Lånerammen for Finansministeriets departement var i 2016 uændret i forhold til 2015, på 13,5 mio. kr. Ved årets udgang var udnyttelsen af lånerammen 1,5 mio. kr. svarende til 11,0 pct. Bevillingsandelen for departementet forholdet mellem indtægtsført bevilling og ordinære driftsindtægter udgør 98,9 pct., hvilket indikerer, at den primære finansieringskilde for departementet er bevilling. Øvrige indtægter er primært DREAM-gruppens salg til eksterne kunder samt salg af publikationer og indtægterne vedrørende Kontoret for Revision og Tilsyn. Personaleoplysninger Antal årsværk er steget fra 181,4 i 2015 til 214,8 i Stigningen skyldes hovedsagelig ressortomlægningen af 28. juni 2015, hvor en række opgaver og medarbejdere blev overdraget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Finansministeriet. Det skal bemærkes, at der som følge af den kongelige resolution af 28. november 2016 overgår en række opgaver og årsværk fra 7 Finansministeriet til 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet. De bevillings- og regnskabsmæssige ændringer som følge af ressortdelingen nåede ikke at blive indarbejdet i grundbudgettet, men er på nuværende tidspunkt indarbejdet i det reviderede budget for 2017.

11 Side 11 af 33 Hovedkonti I tabel 2 fremgår driftsbevillinger for Centralstyrelsen med bevilling og regnskab. Finansministeriets regnskabsmæssige virksomhed omfatter tillige en række fællesparagraffer og tekniske konti under 7 samt og 40-42, som fremgår af tabel 12. Disse konti er udgiftsbaserede og afrapporteres særskilt til Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for De regnskabsmæssige forklaringer i relation til disse konti er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de relevante styrelser og ministerier samt Danmarks Nationalbank. Tabel 2 Departementets hovedkonti Overført overskud (mio. kr.) Bevilling (FL+TB) Regnskab ultimo I alt Udgifter 319,8 264,5 Indtægter -13,7-13,3-268, Udgifter 236,6 206,6 Indtægter -5,9-7,1-85, Udgifter 73,8 50,1 Indtægter 0,0 0,0-180,7 Udgifter 9,4 7,8 Indtægter -7,8-6,2-2,2 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

12 Side 12 af Kerneopgaver og ressourcer Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for Finansministeriets opgaver under Centralstyrelsen Opgave (beløb i mio. kr.) Bevilling (FL+TB) Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration -306,1-1,3 84,8-222,6 1. Udgiftspolitik -0,1 43,0 42,9 2. Økonomisk politik -6,2 54,4 48,2 3. Effektiv offentlig sektor 0,0 60,3 60,3 4. Internationalt samarbejde -0,1 17,7 17,6 5. Koncernrevision -5,6 4,3-1,3 I alt -306,1-13,3 264,5-54,9 s Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Årets regnskabsmæssige overskud på hovedkonti under Centralstyrelsen på 54,9 mio. kr. fordeles efter de hovedopgaver, der fremgår af FL16, jf. tabel Målrapportering Afsnittet er udgået, idet departementet ikke har målrapportering. I forlængelse heraf udgår tabel 4. Årets resultatopfyldelse.

13 Side 13 af Forventninger til det kommende år Tabel 5 Forventninger til det kommende år (mio. kr.) Regnskab 2016 Grundbudget 2017 Bevilling og øvrige indtægter -319,4-318,8 Udgifter 264,5 318,2 Resultat -54,9-0,6 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og grundbudget17. I det kommende år vil indsatsområderne fortsat være at give regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst, beskæftigelse og produktivitet. Endvidere vil departementet fortsat arbejde for en effektiv offentlig sektor med løbende udvikling og forbedring af den offentlige service. I 2017 vil en af hovedopgaverne for Finansministeriets departement være udarbejdelsen af et fornyelsesprogram for den offentlige sektor. Samtidig vil en hovedopgave i lighed med tidligere år være at udarbejde forslag til finanslov for 2018 samt øvrige politiske udspil og understøtte efterfølgende politiske forhandlinger. Det skal bemærkes, at som følge af den kongelige resolution af 28. november 2016 overgår en række opgaver fra 7 Finansministeriet til 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet. Desuden overgår hele De Økonomiske Råd til 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet. De bevillings- og regnskabsmæssige ændringer som følge af ressortdelingen nåede ikke at blive indarbejdet i grundbudgettet, men er på nuværende tidspunkt blevet indarbejdet i det reviderede budget for 2017.

14 Regnskab Side 14 af 33

15 Side 15 af Regnskab I dette afsnit redegøres for departementets ressourceforbrug i finansåret 2016 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle status på balancen. Derudover omfatter afsnittet de hovedkonti, som departementet har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af bevillinger pr. hovedkonto, samt synliggørelse af udnyttelsen af lånerammen og lønsumsloftet. 3.1 Anvendt regnskabspraksis Finansministeriets departement følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Departementet har fastsat en væsentlighedsgrænse på kr. for periodisering og hensættelser. Der er anvendt regnskabsmæssige skøn til beregning af de personalemæssige hensættelser.

16 Side 16 af Resultatopgørelse Tabel 6 Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -263,6-306,1-306,1 Salg af varer og tjenesteydelser -2,6-3,5-3,5 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -266,2-309,6-309,6 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Husleje 14,4 14,1 15,0 Forbrugsomkostninger i alt 14,4 14,1 15,0 Personaleomkostninger Lønninger 115,0 132,6 141,7 Pension 15,3 17,1 18,8 Lønrefusion -3,7-4,7-4,0 Andre personaleomkostninger -0,7 0,3 0,0 Personaleomkostninger i alt 125,9 145,2 156,5 Af- og nedskrivninger 0,9 0,9 1,7 Andre ordinære driftsomkostninger 65,1 59,6 108,4 Ordinære driftsomkostninger i alt 206,2 219,8 281,6 Resultat af ordinær drift -60,0-89,8-28,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -9,6-9,8-9,2 Andre driftsomkostninger 33,7 44,6 36,4 Resultat før finansielle poster -36,0-55,0-0,8 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,2

17 Side 17 af 33 Resultat før ekstraordinære poster -35,9-54,9-0,6 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets Resultat -35,9-54,9-0,6 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Bevillingen omfatter regnskabsårets samlede bevilling for Departementet, Effektivisering af offentlige institutioner og DREAM-gruppen inklusiv tillægsbevillinger (TB). Bevillingsforøgelsen på 42,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 skyldes primært overførslen af flere opgaver til departementet som følge af den kongelige resolution af 28. juni Som følge af den kongelige resolution af 28. november 2016 overflyttes opgaver fra 7. Finansministeriet til 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ressortdelingsaftalen var ikke afsluttet ved indlæsningen af grundbudgettet for 2017, hvorfor bevillingen efterfølgende er reduceret med 21,7 mio. kr. Salg af varer og tjenesteydelser vedrører primært DREAM-gruppen samt Departementet. For DREAM-gruppen vedrører indtægterne salg af databaseydelser til eksterne aktører, hvor Departementets indtægter hovedsagelig vedrører salg af diverse publikationer. Husleje vedrører i Departementets husleje i Slotsholmsgade, Rigsdagsgården og DREAM-gruppens husleje i Amaliegade. Der har været et mindre fald i huslejeomkostninger fra 14,4 mio. kr. i 2015 til 14,1 mio. kr. i I 2017 stiger huslejeomkostningerne med anslået 0,6 mio. kr. grundet huslejeregulering fra Bygningsstyrelsen. Personaleomkostninger var i ,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,3 mio. kr. i forhold til Årsagen til stigningen skal hovedsagelig ses i lyset af flere ansatte i 2016 i forhold til året før som følge af den kongelige resolution af 28. juni I grundbudget 2017 stiger personaleomkostningerne til 156,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at som følge af den kongelige resolution af den 28. november 2016 bliver der overført opgaver fra Departementet til Departementet, hvilket betyder, at de forventede personaleomkostninger i 2017 er nedjusteret i det reviderede budget for året.

18 Side 18 af 33 Andre ordinære driftsomkostninger Posten omfatter omkostninger såsom rejseomkostninger, kontorbudgetter, trykkeomkostninger, datakøb mm. For Effektivisering af offentlige institutioner vedrører størstedelen køb af konsulentydelser. Posten stiger fra 59,6 mio. kr. i 2016 til budgetterede 108,4 mio. kr. i Stigningen skyldes, at Effektivisering af offentlige institutioner budgetteres med et forbrug lig med bevillingen, samt at der forventes et større forbrug på Departementet. Andre driftsindtægter Posten indeholder primært indtægter fra koncernens øvrige institutioner vedr. Finansministeriets kontor for revision og tilsyn samt licensbetalinger til DREAM-gruppen. Visse indtægter indgår i regnskabet som både andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Dette skyldes, at departementet betaler DREAM-grupper for ydelser som er leveret og bliver derved en indtægt for DREAM men en udgift for departementet. Andre driftsomkostninger androg 44,6 mio. kr. i 2016 mod 33,7 mio. kr. i Denne regnskabspost indeholder interne statslige overførselsudgifter herunder omkostninger til de koncernfælles funktioner, som blandt andet indbefatter kantinedrift, bygningsdrift, Koncernservice, Koncern HR og Koncernøkonomi. Stigningen på 10,9 mio. kr. fra 2015 skyldes, primært investeringstilskud som departementet har givet til institutioner i koncernen og sekundært at departementet har haft en stigning i årsværk, som derved påvirker driftsomkostningerne. Resultatdisponering Tabel 7 Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret til bortfald 0,1 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 54,8 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) I forbindelse med årsafslutningen disponeres årets resultat. Ovenstående tabel 7 viser resultatdisponeringen for årets resultat under Finansministeriets departement. Som det fremgår, blev det ved resultatdisponeringen besluttet at videreføre det meste af årets samlede overskud på 54,9 mio. kr. til egenkapitalen.

19 Side 19 af Balancen I det følgende afsnit kommenteres balancen for Finansministeriets departement. Balancen i tabel 8 viser formuen pr. 31. december 2016 med kapitalanvendelsen (aktiver) på den ene side og kapitalfremskaffelsen (passiver) på den anden side. Den samlede balance udgør 338,8 mio. kr. pr. 31. december 2016 mod 275,0 mio. kr. pr. 31. december Stigningen er primært et udtryk for årets positive resultat og overførsel af overført overskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. På aktivsiden består balancen hovedsagelig af omsætningsaktiver for i alt 332,5 mio. kr., mens balancen på passivsiden hovedsagelig udgøres af egenkapital for i alt 273,8 mio. kr. Tabel 8 Balancen Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) 3,8 3,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,2 0,1 Opskrivning - 1,1 Erhvervede koncessioner, patenter, m.v. 0,2 0,1 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,2 3 Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud 208,9 268,9 2 Materielle anlægsaktiver Egenkapital i alt 212,7 273,8 Grunde, arealer og bygninger 1,2 0,8 Infrastruktur 0,0 0,0 Transportmateriel 0,6 0,5 4 Hensatte forpligtelser 2,5 3,0 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Inventar og it-udstyr 0,1 0,1 Igangværende arbejder for egen regn. 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 1,9 1,3 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 1,8 1,7 Finansielle anlægsaktiver Donationer 0,0 0,0 Statsforskrivning 3,8 4,9 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 3,8 4,9 Langfristet gæld i alt 1,8 1,7 Anlægsaktiver i alt 6,2 6,4

20 Side 20 af 33 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 14,0 25,4 Lev. af varer og tjenesteydelser 35,6 33,5 Periodeafgrænsingsposter 9,9 0,3 Anden kortfristet gæld 8,0 8,5 Værdipapirer - - Skyldige feriepenge 14,0 16,8 Likvide beholdninger Reserveret bevilling 0,3 0,0 FF5 uforrentet konto 45,6 250,5 Igang. arbejder for fremmed regn. 0,0 1,6 FF7 Finansieringskonto 199,2 56,2 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Andre likvider 0,2 0,1 Kortfristet gæld i alt 57,9 60,3 Likvide beholdninger i alt 244,8 306,8 Omsætningsaktiver i alt 268,8 332,5 Gæld i alt 59,8 62,0 Aktiver i alt 275,0 338,8 Passiver i alt 275,0 338,8 5 Eventualaktiver og forpligtelser Anm.: Under poster periodeafgrænsningsposter samt anden korfristet gæld er der foretaget reklassifikation af forudbetalt løn, hvilket alene er foretaget i årsrapporten og fremgår således ikke som registrering i regnskabet. Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver udgør 0,2 mio. kr. Heraf udgør Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,1 mio. kr. og vedrører departementets hjemmeside. Erhvervede koncessioner, patenter udgør under 0,1 mio. kr. og vedrører opgradering af styresystem til FM.dk samt nyt publikationsdesign. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver udgør 1,3 mio. kr. Hovedparten af de materielle aktiver - i alt 0,8 mio. kr., vedrører Grunde, arealer og bygninger og indeholder primært værdien af sluseanlæg, ventilationsanlæg og terrasse i gården. Transportmateriel udgør 0,5 mio. kr., og Inventar og it-udstyr udgør 0,1 mio. kr. Finansielle anlægsaktiver De Finansielle anlægsaktiver består alene af Statsforskrivningen på 4,9 mio. kr. og er steget med 1,1 mio. kr. i forhold til Stigningen skyldes, at der i 2016 er modtaget 1,1 mio. kr. i Statsforskrivning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med ressortændring. Statsforskrivningen modsvareres af passivposten startkapital, som indgår i egenkapitalen. Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne er samlet set steget fra 14,0 mio. kr. i 2015 til 25,7 mio. kr. i 2016 og består af tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter.

21 Side 21 af 33 Tilgodehavender er steget fra 14,0 mio. kr. i 2015 til 25,4 mio. kr. i Udviklingen skyldes primært en stigning i tilgodehavender fra tre konkrete ministerområder på i alt 9,2 mio. kr. Periodeafgrænsningsposter er faldet fra 9,9 mio. kr. i 2015 til 0,3 mio. kr. i Likvide midler i alt De likvide midler er samlet steget fra 244,8 mio. kr. i 2015 til 306,8 mio. kr. i Den uforrentede konto (FF5) udgør 250,5 mio. i 2016 i forhold til 45,6 mio. kr. i Ændringen skyldes primært sammenlægningen af reserveret bevilling og overført overskud i I den forbindelse blev der flyttet midler fra FF7 til FF5 svarende til primoværdien af det overførte overskud, samt midler tilført ved ressortændringer i Primoværdien af det overførte overskud var på 208,9 mio. kr. og i forbindelse med ressortændringen af 28. november 2016 blev der videreført 5,1 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hertil foretages en årlig regnskabsteknisk regulering af kontoen inden udgangen af 1. kvartal. Reguleringen foretages på baggrund af saldoen på omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser pr. 31. december. Finansieringskontoen (FF7), fungerer som departementets kassekredit til afholdelse af almindelige udgifter til løn og øvrige omkostninger samt indtægter herunder salg af ydelser mv. Saldoen udgør 56,2 mio. kr. i 2016 mod 199,2 mio.kr. i Ændringen skyldes, som for den uforrentede konto (FF5), primært sammenlægningen af reserveret bevilling og overført overskud. Passiver Egenkapital Det samlede overførte overskud er steget fra 208,9 mio. kr. i 2015 til 268,9 mio. kr. i Stigningen på 60,0 mio. kr. svarer til årets resultat og overført overskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der henvises til tabel 2 Virksomhedens hovedkonti og tabel 9 Egenkapitalforklaring for yderligere specifikation. Hensatte forpligtelser Den samlede hensatte forpligtelse er steget fra 2,5 mio. kr. i 2015 til 3,0 mio. kr. i Ændringerne skyldes stigende hensættelser til kategorierne Mer- /overarbejde og uafsluttede lønforhandlinger, mens der er et fald i hensættelser til kategorien omsorgsdage. Langfristede gældsposter Den langfristede gæld bestående af finansieringskontoen for anlæg (FF4) er faldet fra 1,8 mio. kr. i 2015 til 1,7 mio. kr. i 2016, hvilket modsvarer bevægelsen i anlægsmassen i perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

22 Side 22 af 33 Kortfristede gældsposter De kortfristede gældsposter udgør pr. 31. december 2016 i alt 60,3 mio. kr. - mod 57,9 mio. kr. pr. 31. december Regnskabsposten består af gæld til kreditorer på 33,5 mio. kr. (Lev. af varer og tjenesteydelser), Skyldige feriepenge 16,8 mio. kr., Anden kortfristet gæld 8,5 mio. kr. (herunder skyldigt over-/merarbejde) samt igangværende arbejde for fremmed regning på 1,6 mio. kr. Under posten igangværende arbejde for fremmed regning indgår en forudbetaling fra Forsikring og Pension på 0,3 mio. kr. 3.4 Egenkapitalforklaring I det følgende afsnit forklares egenkapitalen for Finansministeriets departement. Forklaringen i tabel 9 uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af disponeringer for overført resultat til egenkapitalen samt bortfald. Tabel 9 Egenkapital Egenkapital primo (mio. kr.) Reguleret egenkapital primo 3,8 3,8 + Ændring i reguleret egenkapital - 1,1 Reguleret egenkapital ultimo 3,8 4,9 Opskrivning primo - - +Ændring i opskrivninger - - Opskrivninger - - Reserveret egenkapital primo - - +Ændringer i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo - - Overført overskud primo 173,0 208,9 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - 5,1 +Regulering af det overførte overskud - - +Overført årets resultat 35,9 54,9 -Bortfald - -0,1 -Udbytte til staten - - +Overførsel af reserveret bevilling - - Overført overskud ultimo 208,9 268,9 Egenkapital ultimo ,7 273,7 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Det overførte resultat udgør 54,9 mio. kr. for alle hovedkonti eksklusiv Reserver og budgetregulering.

23 Side 23 af 33 Som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 blev den regulerede egenkapital genberegnet og derved forhøjet med 1,1 mio. kr. Dermed udgør den nu 4,9 mio. kr. Yderligere blev der overført egenkapital på 5,1 mio. kr. fra 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet til Departementet. Egenkapitalen ultimo 2016 er for departementet samlet 273,7 mio. kr. inkl. startkapitalen på 4,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at som følge af den kongelige resolution af 28. november 2016 overgår en række opgaver og årsværk fra 7 Finansministeriet til 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet og derfor vil den regulerede egenkapital blive genberegnet og det overført overskud vil blive delt. De bevillings- og regnskabsmæssige ændringer som følge af ressortdelingen nåede ikke at blive indarbejdet i grundbudgettet, men er på nuværende tidspunkt blevet indarbejdet i det reviderede budget for Likviditet og låneramme Lånerammen omfatter virksomhedens langfristede gæld samt eventuelle kortfristede mellemværender under likviditetsordningen. I tabel 10 ses udnyttelsen af lånerammen i Tabel 10 Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 2016 Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1,5 Låneramme 13,5 Udnyttelsesgrad i pct. 11,0 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem( SKS) Ved årets udgang var udnyttelsesgraden af lånerammen for Finansministeriets departement 11,0 pct., hvilket er en ændring på 6,5 procentpoint i forhold til Udnyttelsen af lånerammen er faldet fra 2015 til 2016, da der ikke er foretaget nye investeringer i 2016.

24 Side 24 af Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Lønsumsloft FL 160,4 8,8 7,9 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 160,4 8,8 7,9 Lønforbrug under lønsumsloft 129,8 8,8 6,5 Difference (mindreforbrug) 30,6 0,0 1,4 Akk. opsparing ultimo ,4 153,0-0,9 Akk. opsparing ultimo ,0 153,0 0,6 Anm.: Hovedkonti omfatter Departementet; Effektivisering af offentlige institutioner; DREAM-gruppen. Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) For driftsbevillinger er der fastsat et lønsumsloft, der omfatter hovedkontoens bruttoforbrug af løn fratrukket refusioner. Lønudgifterne kan generelt overstige finansårets lønsumsloft, hvis overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug. I tabel 11 ovenfor ses opfølgning på lønsumsloft for de enkelte hovedkonti Departementet havde et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. under lønsumsloftet og dermed udgør den akkumulerede opsparing ultimo ,0 mio. kr Effektivisering af offentlige institutioner havde intet mindreforbrug i Den akkumulerede opsparing er derfor ultimo ,0 mio. kr DREAM-gruppen havde et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. og derved opnår DREAM en positiv opsparing på 0,6 mio. kr.

25 Side 25 af Bevillingsregnskab Tabel 12 Bevillingsregnskab Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio.kr) Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse ultimo Departement Effektivisering af offentlige institutioner DREAM-gruppen Reserver og budgetregulering Driftsbevilling, omkostningsbasereret Driftsbevilling, omkostningsbasereret Driftsbevilling, omkostningsbasereret Reservationsbevilling Udgifter 236,6 206,6-30,0 268,9 Indtægter -5,9-7,1-1,2 - Udgifter 73,8 50,1-23,7 - Udgifter 9,4 7,8-1,6 - Indtægter -7,8-6,2 1,6 - Udgifter 6,7 0,0-6,7 - Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre Lovbunden bevilling Udgifter 3.682, ,3 0,0 - Tilskud til Grønlands Udgifter 41,0 41,0 0,0 - Selvstyre spilleområdet Lovbunden bevilling Generelt tilskud til Udgifter 641,8 641,8 0,0 - Færøernes hjemmestyre Lovbunden bevilling Indtægter Tilskud til Færøernes hjemmestyre Udbytte fra statslige selskaber Reservationsbevilling Salgsindtægter Udgifter 8,3 8,3 0,0 - Udgifter 97,0 101,0 4,0 - Indtægter , ,3-434,8 - Udgifter 91,2 91,5 0,3 - Indtægter , ,5 0,0 - Indt. fra Danske Spils overskud i Grønland Udgifter Indtægter -27,0-33,2-6,2 - Statens Ejendomsalg A/S Told Sukkerafgift EU told og sukkerafgift Bidragg til EU vedrørende moms og BNI Renter Øvrige driftsudgifter Renter og fordelte opkøbstab af egne værdipa. Fordelte emissionskurstab Indeksopskrivning Udgifter 512,7 512,7 0,0 - Indtægter -192,7-160,7 32,0 - Udgifter Indtægter , ,0 385,7 - Udgifter Indtægter -33,6-33,3 0,3 - Udgifter 3.166, ,9-365,0 - Udgifter , ,0-54,2 - Udgifter , , ,1 - Indtægter , ,7 317,4 - Udgifter 16,7 16,1-0,6 - Udgifter 0, , ,6 - Indtægter 0,0-183,7-183,7 - Udgifter , , ,2 - Udgifter 391,1 92,1-299,0 -

26 Side 26 af Renter Øvrige driftsudgifter Fordelte emissionskurstab Realiserede valutakursreg. på udenl. st. gæld Renter, Nationalbanken Overskud fra Danmarks Nationalbank Fællesstatslige mellemværender Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, ØS Driftsbudget Driftsbudget Driftsbudget Renter af indenlandske genudlån Renter af udenlandske genudlån Garantiprovision af udlån med statsgaranti Renter af særlige mellemværender, EKF Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S Genudlån til Irland Genudlån til SU-lån Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Mellemregning med Min FLF Statslån til Landsbyggefonden Genudlån til Sund og Bælt Holdning Genudlån til Femeren bælt A/S Genudlån til Femeren Landanlæg Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund Genlån til Metroselskabet I/S Udgifter 711,9 820,9 109,0 - Indtægter -896,2-994,4-98,2 - Udgifter 11,5 3,1-8,4 - Udgifter 5,0 8,0 3,0 - Udgifter 1.614, ,7 1,2 - Indtægter , ,5 522,8 - Udgifter 110,0 317,5 207,5 - Udgifter 15,7 13,8-1,9 - Indtægter -904,0-867,8 36,2 - Udgifter 0,5 0,3-0,2 - Indtægter 0,0 0,0 0,0 - Udgifter 7,7 2,9-4,8 - Indtægter -2,8-0,8 2,0 - Udgifter , , ,0 - Indtægter , ,4 492,8 - Udgifter 620,7 670,1 49,4 - Indtægter -553,4-494,7 58,7 - Udgifter 85,2 101,6 16,4 - Indtægter -33,3-26,1 7,2 - Udgifter 1.215,9 895,9-320,0 - Indtægter , ,1 540,8 - Udgifter 59,5 0,0-59,5 - Indtægter -524,9-454,2 70,7 - Udgifter Indtægter -145,4-119,7 25,7 - Udgifter 80,0 25,3-54,7 - Udgifter Indtægter ,0-800, ,0 - Udgifter 0,0-11,2-11,2 - Indtægter 0,0 11,2 11,2 - Udgifter 3.897, ,5-146,9 - Indtægter , ,1-175,1 - Udgifter 19,1 0,7-18,4 - Udgifter 103,6 101,8-1,8 - Indtægter -35,2-34,7 0,5 - Udgifter 482,5 469,6-12,9 - Udgifter 0,0 101,8 101,8 - Udgifter 2.200, ,6-420,4 - Indtægter , ,0 0,0 - Udgifter 400,0 928,7 528,7 - Indtægter -200,0-200,0 0,0 - Udgifter 800,0 783,5-16,5 - Udgifter 6.800, , ,0 - Indtægter , ,0 0,0 -

27 Side 27 af Genudlån til udviklingsseksbabet By og Havn Genudlån til A/S Storebælt Udgifter 3.700, , ,1 - Indtægter , ,0 0,0 - Udgifter 1.617,0 681,2-935,8 - Indtægter , ,5 13,5 - Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen Udgifter 2.400, ,9 24,9 - Indtægter , ,0 0,0 - Genudlån Energinet.dk Genudlån til Nordsøfonden Udgifter 4.034, ,4-907,9 - Indtægter -34,3-7,1 27,2 - Udgifter 800,0 0,0-800,0 - Indl. genudl. til Danmarks Skibskredit A/S Udgifter Indtægter -115,6-115,6 0,0 - Udenl. genudl. til. Udgifter 0,0 96,6 96,6 - Danmarks Skibskredit A/S Indtægter , ,8-295,3 - Genudlån til Eksport Udgifter 2.000, ,0-642,0 - Kredit Fonden Indtægter , ,4-468,8 - Adm. Af inkonverterbare realkreditlån Fordelte emissionskurstab Indeksopskrivning Periodiserede renter Realiserede val.kursreg. på udenl. Statsgæld Valutakursreg. på udenl. genudlån Idenlands statsgæld Udenlandsk statsgæld Udgifter 35,0 25,7-9,3 - Indtægter -20,5-27,4-6,9 - Udgifter , , ,1 - Indtægter 2.788, ,6-158,8 - Udgifter 34,3-92,1-126,4 - Indtægter -391,1 10,7 401,8 - Udgifter Indtægter -264,9 0,0 264,9 - Udgifter 1.831, ,5-522,8 - Indtægter , ,7-1,2 - Udgifter 236,3 233,2-3,1 - Udgifter , , ,0 - Indtægter , , ,0 - Udgifter , ,8 156,9 - Indtægter 0,0-738,7-738,7 - Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Bevillingsregnskabet i tabel 12 ovenfor indeholder Finansministeriets departements samt en lang række andre konti indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som de er opgjort i bidrag til statsregnskabet.

28 Bilag Side 28 af 33

29 Side 29 af Bilag Afsnittet indeholder yderligere information af relevans for regnskabet og årsrapporten, herunder noter til resultatopgørelsen og balancen. 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance Tabel 13 Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner mv. I alt Kostpris 0,3 8,6 8,9 Primokorrektioner 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,3 8,6 8,9 Akkumulerede afskrivninger -0,2-8,5-8,7 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,2-8,5-8,7 Regnskabsmæssig værdi ,1 0,0 0,2 Årets afskrivninger -0,1-0,2-0,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -0,1-0,2-0,3 Udviklingsprojekter under opførelse (mio. kr.) Udviklingsprojekter under opførelse Primo saldo pr Tilgang - Nedskrivning - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

30 Side 30 af 33 Der er i 2016 opgjort 0,2 mio. kr. i immaterielle anlægsaktiver. Heraf udgør Færdiggjorte udviklings-projekter 0,1 mio. kr. og vedrører departementets hjemmeside. Erhvervede koncessioner, patenter udgør under 0,1 mio. kr. og vedrører opgradering af styresystem til FM.dk samt nyt publikationsdesign. Udviklingsprojekter under opførsel udgør ultimo ,0 mio. kr., idet der i 2016 ikke har været udviklingsprojekter. Tabel 14 Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.) Grunde, arealer og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og Itudstyr I alt Kostpris 5,0 0,0 0,7 23,4 29,1 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 - -0,2-0,2 Kostpris pr ,0 0,0 0,7 23,2 28,9 Akkumulerede afskrivninger -4,3 0,0-0,2-20,1-24,6 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0-3,0-3,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,3 0,0-0,2-23,1-27,6 Regnskabsmæssig værdi ,8 0,0 0,5 0,1 1,3 Årets afskrivninger -0,4 0,0-0,1 0,2-0,4 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -0,4 0,0-0,1 0,2-0,4 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Der er i 2016 materielle anlægsaktiver for i alt 1,3 mio. kr. Hovedparten af aktiverne i alt 0,8 mio. kr. udgøres af anlægsarten: Grunde, arealer og bygninger og indeholder primært værdien af sluseanlæg, ventilationsanlæg, terrasse i gården mm. Disse aktiver er afskrevet med 0,4 mio. kr. i forhold til Inventar og it-udstyr indeholder primært en ny beregningsserver til DREAM-gruppen og udgør en regnskabsmæssig værdi i 2016 på i alt 0,1 mio. kr.

31 Side 31 af 33 Tabel 15 Note 3. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling (mio. kr.) Reserveret bevilling Overført overskud Beholdning primo ,9 Overførsel af reserveret bevilling - - Årets øvrige bevægelser - -54,9 Beholdning ultimo ,8 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: SKS Note 4 Hensatte forpligtelser (mio. kr.) Omsorgsdage, børneomsorgsdage m.m. 0,6 1,0 Uafsluttede lønforhandlinger - - Åremål 2,0 2,0 I alt 2,5 3,0 Anm.: Hensættelser vedrørende åremål foretages ved regnskabsmæssige skøn. Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Koncernøkonomi. Den samlede hensatte forpligtelse er steget fra 2,5 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Ændringerne skyldes større hensættelser til kategorierne Omsorgsdage, børneomsorgsdage mv. Note 5. Eventualaktiver og -forpligtelser Finansministeriets departement har ikke registeret eventualaktiver eller eventualforpligtelser. 4.2 Indtægtsdækket virksomhed Departementet har ikke indtægtsdækket virksomhed. 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

32 Side 32 af 33 Departementet har ikke gebyrfinansieret virksomhed. 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter DREAM-gruppen har modtaget tilskud fra både EU (Longlives) og Realdania Fonden (Ph.D. projekt). Tabel 19 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, kr. Ordning Overført overskud fra tidligere år Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel Longlives , , , ,00 Ph.D. projekt , , , ,16 I alt , , , ,16 Anm.: Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne. Det skal bemærkes, at posten igangværende arbejde for fremmed regning i tabel 8 indeholder både tilskud (1,3 mio. kr.) og forudbetaling (0,3 mio. kr.). Derfor stemmer summen for igangværende arbejde for fremmed regning og summen for tilskudsfinansierede aktiviteter ikke. Kilde: Navision DREAM-gruppen har i alt modtaget 0,8 mio. kr. i EU støtte til projektet Longlives. Af disse midler er 0,1 mio. kr. brugt i 2016, hvor resten forventes forbrugt i Realdania fonden har givet et tilskud på 0,7 mio. kr. i 2016 til støtte for et Ph.D. projekt i DREAM-gruppen. Heraf er 0,2 mio. kr. forbrugt i 2016, hvormed resten forventes at blive delt mellem 2017 og Forelagte investeringer Departementet har ingen forelagte investeringer. 4.6 Supplerende bilag Departementet har ingen supplerende bilag.

33 fm.dk

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 26 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017 Finansielt regnskab 2016 for Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport Statens It

Årsrapport Statens It Årsrapport Statens It Statens It Gammel Kongevej 74 a 1850 Frederiksberg CVR. nr. 31 78 54 01 Marts 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6

Læs mere